Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006"

Transkript

1 Förslag på systemarkitektur för ett nationellt lånesystem December 2006 Robert Maliszewski AGERO S:t Göransgatan 63i Box i SE Stockholmi Swedeni phone i fax

2 Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 2 av 34

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND PROCESSER, ARBETSFLÖDEN OCH IT-ARKITEKTUR SYSTEMARKITEKTUR BUSINESS AGILITY PROCESSER OCH ARBETSFLÖDEN SOA SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE KRAV PÅ ETT NATIONELLT LÅNESYSTEM VERKSAMHETSRELATERADE KRAV FUNKTIONSRELATERADE KRAV INFRASTRUKTURRELATERADE KRAV PROJEKTRELATERADE KRAV BEFINTLIG SYSTEMARKITEKTUR MÖJLIGA LÖSNINGAR SCENARIO 1: ÖKAD KOMMUNIKATION MELLAN LIBRIS OCH LOKALA SYSTEM SCENARIO 2: EN GEMENSAM KATALOG MEN FORTSATT LOKALA LÅNESYSTEM OCH OPAC SCENARIO 3: ETT CENTRALT SYSTEM MED MÖJLIGHET TILL LOKALA PARAMETRAR JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN REKOMMENDERAD LÖSNING INFRASTRUKTURARKITEKTUR SOA SOM ARKITEKTUR NATIONELLT LÅNESYSTEM MED SOA EXEMPEL PÅ ARKITEKTUR FÖR KATALOGISERINGSPROCESSEN EXEMPEL PÅ ARKITEKTUR FÖR UTLÅNINGSPROCESSEN RISKOMRÅDEN FRÅN ARKITEKTUR TILL SYSTEMSPECIFIKATION...34 Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 3 av 34

4 1. Bakgrund På uppdrag av Lisa Petersen på LIBRIS-avdelningen, Kungl. biblioteket, har Agero genomfört en kort kompletterande studie till Mats Lindquists rapport Libris som lokalt system 1 (i fortsättningen kallad Bibsamrapporten ) med uppgift att ta fram ett förslag till en systemarkitektur för ett nationellt lånesystem. För att fånga upp krav från biblioteken har ett antal intervjuer hållits med olika kategorier av personer. Under dessa intervjuer har det visat sig att tolkningen av begreppet nationellt lånesystem skiljer sig markant beroende på om fokus ligger på en gemensam katalog eller på ett gemensamt lånesystem. Studien utgår från hur dagens system fungerar och hur en framtida nationell lösning skulle kunna se ut. Studien har samma avgränsning som Bibsamrapporten periodika och förvärv ligger utanför studien, men om arkitekturen ger möjlighet för dylika moduler att kommunicera med systemet så ses det som en fördel dock inget krav. Följande ligger till grund för denna rapport: Bibsamrapporten med bilagor Intervjuer med fyra personer från LIBRIS o Martin Malmsten, Kristin Olofsson, Pär Ågren, Lisa Petersen Intervjuer med åtta personer från bibliotek runt om i Sverige o Helen Gravås, Urban Andersson, Bodil Gustafsson, Anna Swärd Bergström, Anders Fredriksson, Christian Zeising, Elisabeth Fornell, Stina Uppenberg Kontakt med tre systemleverantörer o Axiell, Mikromarc, Fuijitsu (Ex-Libris) Projektgrupp från LIBRIS och Agero o Martin Malmsten, Kristin Olofsson, Pär Ågren, Carl Thille Styrgrupp från Kungl. biblioteket och Agero o Lisa Petersen, Mats Lindquist, Patrik Frisk 1 Lindquist, Mats G., Libris som lokalt system en förstudie om möjligheterna till en central lösning för landets forskningsbibliotek, rapport (Dnr ), Kungl. biblioteket, BIBSAM, Stockholm, februari URL: >> Utredningar och rapporter. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 4 av 34

5 2. Processer, arbetsflöden och IT-arkitektur I detta kapitel introduceras vissa generella begrepp och principer som används i efterföljande kapitel. 2.1 Systemarkitektur Syftet med denna rapport är att presentera ett förslag till en arkitektur för ett nationellt lånesystem. Definitionen av var gränsen går mellan arkitektur av ett IT-system och implementering av det samma är hämtad från boken The Mythical Man-Month 2 : Architecture is what can be experienced from an external position Sådant som kan ses av låntagare, bibliotekschefer, systembibliotekarier, tekniker och andra som ska arbeta med systemen beskrivs som en del av arkitekturen. Sådant som inte kan ses utifrån (databasstrukturer, hårdvara, programmeringsspråk, interna informationsflöden, mm) hör till implementering och är därför medvetet bortvalt. 2.2 Business agility En verksamhet som är stelbent och inte kan förändras när marknaden och efterfrågan förändras faller till slut. I samband med IT-krisen i början av 2000-talet blev begreppet business agility på nytt hett debatterat, inte enbart bland IT-företag men även av industrier som gjort sig beroende av IT och som nu stod med stelbenta IT-system som inte kunde förändras när verksamheten förändrades. En av många artiklar som beskriver business agility är The Essence Of Business Agility 3 som tar upp tre viktiga krav på företag och därmed även IT-system: Access to information in context: Åtkomst till information i rätt situation eller sammanhang är viktigare ju mer information vi har tillgång till. Samma information kan presenteras på olika sätt beroende på sammanhanget eller omständigheterna kring förfrågan. En förfrågan som Kan boken x lånas? kan ställas i olika sammanhang och svaret bör därmed även spegla i vilket sammanhang vi ställer frågan. Information om aktuell låntagarkategori är till exempel en del av sammanhanget som påverkar svaret. Capacity to create new knowledge and insights: För att delar av verksamheten ska kunna förbättras måste informationen presenteras på ett sätt som ger tydligt underlag för vad som kan förbättras. Det innebär att det t. ex. måste finnas goda möjligheter att ta fram statistik. Resource reconfiguration: Förändras verksamheten på grund av inre eller yttre omständigheter är det en förutsättning för en förändringsbar verksamhet att snabbt ta hänsyn till dessa omständigheter genom att förflytta resurser. E- resurser är ett sådant exempel på hur verksamheten fått nya krav på grund av yttre omständigheter och behöver förflytta resurser internt för att möta dessa nya krav. 2 Frederick P. Brooks Jr., The mythical man-month : essays on software engineering, Reading, Mass : Addison-Wesley Pub. Co, C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Venkat Ramaswarmy, Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 5 av 34

6 Med tanke på att IT-system är en central del av många verksamheter så räcker det inte att företaget är förändringsbart, om inte IT-systemen också är det. Till exempel har e-resurser vuxit i betydelse under de senaste åren. Många av de befintliga IT-systemen är dock inte tillräckligt förändringsbara för att klara de nya kraven. Lösningen blir att upphandla ett särskilt system för hantering av dessa resurser (Electronic Resource Management). Traditionellt har programleverantörer utvecklat specialiserade och integrerade system. Variationerna mellan olika kunder har endast kunnat styras med parametrar och inställningar däremot har kunderna inte kunnat påverka logiken och flödet i systemen på något annat sätt än vad parametrarna tillåtit. Nya krav och aktiviteter har därför inte gått att bygga in utan större förändringar från leverantörernas sida, vilket lett till stelbenta system. Att byta ut befintliga system mot nya som uppfyller alla gamla plus nya krav, eller upphandla ytterligare system som tillsammans med de gamla ger den funktionalitet som behövs, börjar ses som en dyr och tung strategi. De senaste åren har allt fler företag sökt nya strategier som går hand i hand med business agility. Begreppet dis-integrated systems 4 beskriver en sådan strategi som går ut på att stycka upp system till väl avgränsade moduler eller tjänster. Dessa tjänster kan därefter väljas ut från olika leverantörer och användas i sin helhet för att effektivisera verksamhetsrelaterade processer och flöden. Den nya generationen applikationer och IT-system som börjat byggas efter 2003 byggs ofta med en arkitektur som tillåter förändringar utan att påverka hela system. Funktionalitet kan läggas till eller förändras i form av tjänster så snabbt som verksamheten kräver, för att dra nytta av konkurrensfördelar före andra. Tjänstestrategin skulle kunna innebära att cirkulationstjänster och ERM-tjänster plockas samman till en helhet som ur låntagarens perspektiv upplevs som ett och samma system. 2.3 Processer och arbetsflöden För att kunna bygga system som tillåter business agility är det viktigt att det stödjer verksamhetens processer och arbetsflöden. En kartläggning 5 av arbetsflöden och processer är en förutsättning för att IT-systemet verkligen ger det stöd för verksamheten som förväntas. Denna strategi, att utgå från verksamhetens processer för att därefter bygga ett IT-system, kallas ofta för the top-down approach 6. 4 The Dis-Integrating World of Library Automation, Roland Dietz & Carl Grant, 5 Se även artikeln A Service Framework for Libraries, D-Lib Magazine, ISSN , 6 Se även artikeln Business analysis and SOA part 4 of 6: SOA delivery lifecycle and the top-down approach, 451&ad= Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 6 av 34

7 Bild 1 Bild 1, framtagen i dialog med representanter för SUB, illustrerar en mycket förenklad bild av katalogiseringsprocessens arbetsflöde där komplexa aktivitetskedjor illustrativt slagits samman till en aktivitet för tydlighetens skull. I praktiken består t.ex. aktiviteten skapa beståndspost av ett flertal steg. De något tillrundade rektanglarna beskriver aktiviteter som antingen systemet eller utförande person behöver göra. De vridna fyrkanterna används för att beskriva alternativa vägar beroende på svaret. I praktiken besvaras flera av frågorna på en och samma gång (t.ex. jag håller i en svensk bok som inte finns i LIBRIS samkatalog som måste katalogiseras nu ), men för att implementera ett IT-system baserat på ett flöde behöver frågorna beskrivas sekventiellt. 2.4 SOA Service Oriented Architecture Ett begrepp som används flitigt är SOA 7 som i många fall förknippas med en teknik som kallas för Web services 8. SOA innebär i praktiken att IT-system utvecklas så att de speglar verksamhetsrelaterade krav såsom t. ex. processer och flöden. Förändras processerna eller flödena så är det lätt att identifiera vilka delar i systemet som också måste förändras. SOA kan användas till en systemarkitektur som tillåter business agility. I debatter som pågår på Internet om ILS-systemens framtid förekommer SOA allt oftare. En förutsättning för att bygga ILS-system med SOA är att biblioteken driver 7 Service Oriented Architecture, se även t.ex. Wikipedia, 8 Se även t.ex. Wikipedia, Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 7 av 34

8 fram kraven 9 på IT-systemen och inte att IT-systemen utvecklas baserade på vad man tror behövs. Om SOA används rätt ger arkitekturen stora fördelar. Amazon.com är ett av de större projekten som helt och hållet bygger på en SOA-arkitektur 10. I samband med att en person går in på Amazon.com så anropas över 100 tjänster (Web services) för att leverera den information som därefter visas för användaren. På SAP 11 sitter cirka 5000 personer och arbetar med att utveckla SAP enligt SOA. De stora mjukvaruföretagen såsom t. ex. Microsoft och Sun satsar stora resurser på utvecklingsverktyg som förenklar skapandet av interaktiva och tjänstebaserade lösningar för t. ex. Web Se även Eric Roch:s blog, 10 Artikeln Learning from the Amazon technology platform Growth innehåller delar av en intervju med Amazon:s CTO Wener Vogel om SOA, 11 SAP är en stor internationell leverantör av affärsdatasystem. Bolaget grundades 1972 som Systems Applications and Products in Data Processing. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 8 av 34

9 3. Krav på ett nationellt lånesystem Under intervjuerna har ett antal krav framkommit som på ett eller annat sätt påverkar valet av arkitektur. Endast krav som påverkar valet av lösning har tagits med i denna rapport. Dessa krav är inte heller de enda som ställs på ett nationellt lånesystem utan föregås av allmänna krav på ett lånesystem samt även sådana krav som finns beskrivna i Bibsamrapporten. Den primära målgruppen för denna studie är de 48 UH-biblioteken, som var de som ingick i Bibsamrapportens undersökning. Om ett nationellt lånesystem förverkligas är dock även andra Bibsambibliotek aktuella. De är tillsammans 73 stycken. På sikt kan även fler av de Librisregistrerande biblioteken, totalt inemot 300, vara intresserade av att ansluta sig till en gemensam lösning. 3.1 Verksamhetsrelaterade krav Komplettera systemet med nya behov som i dag inte är förutsägbara Verksamheter förändras och nya behov uppstår. Arkitekturen måste tillåta förändringar och nya krav, så att dessa kan implementeras utan risk för att påverka stabilitet och prestanda. Ett öppet och levande system som initialt är ett lånesystem skulle på så sätt i framtiden kunna utvecklas till t. ex. electronic resource management. Snabba förändringar om så behövs Nödvändiga förändringar ska gå att implementera snabbt. Dessa ska bara påverka den del av systemet som förändras så att driftsättningen av förändringarna kan göras så fort de är testade. Oändligt antal bibliotek ska kunna ansluta Arkitekturen ska tillåta ett oändligt antal bibliotek och ändå klara av de lokala varianter som biblioteken behöver i form av olika processer och parametrar. 3.2 Funktionsrelaterade krav En enda katalog Idag orsakar alla lokala kataloger merarbete för bland annat katalogisatörer som behöver katalogisera i LIBRIS samkatalog och därefter göra förändringar i den lokala katalogen. Gemensam och uppdaterad information En låntagares adressuppgifter förändras ibland. Med dagens system så behöver dessa uppgifter uppdateras i flera system, om låntagaren hör till flera bibliotek. Ett gemensamt register, med kopplingar till externa system såsom t.ex. LADOK, skulle öka kvalitén på den gemensamma informationen. Lokal integritet Information ska kunna vara lokal, dvs. andra bibliotek ska inte ha tillgång till den. Om t.ex. om en låntagare spärras på ett bibliotek, så ska inte det påverka låntagarens möjligheter på andra bibliotek. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 9 av 34

10 Lokalt ansvar för egen information (t.ex. låntagare, kategorier, avgifter) Systemparametrar som används av ett lokalt bibliotek för att t. ex. påverka cirkulationen ska kunna administreras av bibliotekets systembibliotekarie. Systemet ska även tillåta lokal kategorisering av låntagare. Access till datakällor för egna lösningar Lokala system har ofta kopplingar till andra lokala system såsom studentkåren, ekonomisystem, rapportsystem m. fl. Denna typ av kopplingar måste till viss del även tillåtas i framtiden för att informationen från lånesystemet ska kunna plockas ut för t. ex. vidare bearbetning. Självbetjäning måste fungera som idag Bokomater eller självbetjäningsautomater för utlån och återlämning används i allt större utsträckning. Dessa måste fungera minst lika bra med ett nationellt lånesystem. Katalogisera material som lokalt Lokala katalogposter ska tillåtas i en central katalog men endast vara synliga i lokala sammanhang. En av anledningarna till lokala katalogposter är att allt material inte bedöms vara av nationellt intresse. LIBRIS Webbsök måste vidareutvecklas I dagsläget finns det ett antal lokala OPAC som har utvecklats mer än LIBRIS Webbsök de senaste åren. Om LIBRIS Webbsök ska ersätta dessa lokala OPAC måste LIBRIS Webbsök ligga i framkanten när det gäller funktionalitet. LIBRIS Webbsök ska kunna visa låneinformation Låntagare efterfrågar funktionalitet som t. ex. att se lånestatus på ett tydligt sätt, hantera kö, beställa böcker och administrera egna uppgifter. För att tillhandahålla denna typ av funktionalitet måste LIBRIS Webbsök ha åtkomst till cirkulationsmodulen. Flexibelt utseende så att låntagare får känslan av en lokal OPAC Om t. ex. LIBRIS Webbsök ska ersätta lokala OPAC måste det fortfarande finnas möjlighet att påverka den lokala vyn av OPAC med t. ex. egna logotyper och färgsättningar. Likaså måste det gå att integrera en sökfunktion i en större portalsida. 3.3 Infrastrukturrelaterade krav Hög driftsäkerhet Centrala tjänster och register förutsätter en stabil lösning i form av redundans, prestanda och säkerhet. 3.4 Projektrelaterade krav Libris ska ha källkoden Oavsett vad som upphandlas ska LIBRIS ha tillgång till källkoden samt ha rätt att göra förändringar på egen hand. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 10 av 34

11 4. Befintlig systemarkitektur De bibliotekssystem som är anslutna till LIBRIS samkatalog har idag en svag koppling 12 från samkatalogen till de lokala systemen i form av import av poster. Den befintliga systemarkitekturen beskrivs i bild 2. Bild 2 Det finns cirka 300 anslutna bibliotek till LIBRIS samkatalog. Detta innebär i sin tur att det finns flera hundra lånesystem som på många sätt skiljer sig åt, flera hundra olika OPAC och ungefär lika många lokala kataloger. Alla dessa system har en delmängd av posterna från LIBRIS samkatalog, där det även förekommer poster som saknas i LIBRIS samkatalog så kallade lokala poster. Kopplingen mellan LIBRIS samkatalog och de lokala systemen bygger på automatiska och manuella rutiner för att exportera och importera poster. Samkatalogen uppdateras av katalogisatörer med hjälp av en katalogiseringsmodul som är gjord av Endeavor och tillhandahålls av LIBRIS. Poster registreras först i LIBRIS samkatalog för att därefter exporteras ut från LIBRIS samkatalog och importeras till den 12 Svag koppling innebär i detta fall att systemen inte är beroende av varandra, så om kopplingen bryts så fortsätter systemen att fungera. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 11 av 34

12 lokala katalogen. Vissa justeringar och kompletteringar görs därefter för att få LIBRISposten att se korrekt ut i det lokala systemet. Detta arbete utförs av lokala katalogisatörer. Exporten utförs med olika intervaller beroende på behov; allt från många gånger per dag (manuellt) till en gång per dygn (ofta automatiskt). Kopplingen mellan LIBRIS Webbsök och de lokala systemen bygger på att biblioteken kan ta emot en förfrågan, via HTTPXML, från LIBRIS Webbsök och besvara den med efterfrågad lånestatus. Endast ett visst antal bibliotek är anslutna till denna tjänst på grund av begränsningar i de lokala systemen att tillhandahålla den information som efterfrågas. Det finns i dagsläget ingen stark koppling mellan LIBRIS samkatalog och de lokala systemen. En anledning är att alla system inte följer vedertagna branschstandarder till 100%, samt att de befintliga protokollen inte har stöd för vissa typer av transaktioner. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 12 av 34

13 5. Möjliga lösningar Under intervjuerna framkom tre alternativ som kortfattat kan beskrivas så här: 1 Gemensam OPAC, lokala kataloger och lokala lånesystem 2 Gemensam OPAC, gemensam katalog och lokala lånesystem 3 Gemensam OPAC, gemensam katalog och gemensamt lånesystem 5.1 Scenario 1: Gemensam OPAC, övrigt lokalt Kommunikationen mellan lokala system och LIBRIS är i dag begränsad 13 till de förfrågningar som Webbsök gör till vissa system för att ta reda på lånestatus. De flesta lokala lånesystemen följer standardprotokoll som tillåter viss utväxling av information mellan olika system. De flesta större systemen; Voyager (Endeavor), Book-IT (Axiell), Aleph (Ex Libris), Virtua (VTLS) samt Millennium (Innovative Interfaces) har till stor del implementerat protokoll såsom SIP2, NCIP, SRU/W, Z39.50, Z39.70 och ISO-ILL. En förutsättning för att ha en gemensam OPAC med lånefunktioner är att samtliga lokala system till fullo har implementerat nödvändiga protokoll. En integrationsmodul tar emot förfrågningar från Webbsök och förmedlar dem vidare till rätt lånesystem med rätt protokoll. 13 Syftar på direkt kommunikation mellan system som sker vid behov, t.ex. förfrågan om lånestatus. Export/import av katalogposter sker nattetid med automatik. Det är dock inte systemen som kommunicerar direkt med varandra, utan katalogposter exporteras och läggs upp på en FTP-server för att därefter hämtas ner av de lokala systemen. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 13 av 34

14 Bild 3 En ökad kommunikation mellan LIBRIS och de lokala systemen skulle ge låntagarna möjligheter att utföra utvalda lånetransaktioner direkt från Webbsök och lösningen skulle därmed upplevas av låntagarna som ett nationellt lånesystem. Integrationsmotorn, den komponent som förmedlar förfrågningar till de lokala lånesystemen, behöver hantera samtliga standardprotokoll. Den förutsätter även en infrastruktur som tillåter snabb och direkt kommunikation med de lokala bibliotekens lånesystem. Funktionalitet hos LIBRIS Gemensam OPAC (Webbsök) Samkatalog (som idag) En integrationsmotor som förmedlar förfrågningar och information mellan Webbsök och de lokala lånesystemen. Lösningen bygger på samma koncept som används idag för att skicka förfrågan om lånestatus. Integrationsmotorn behöver utvecklas för att stödja fler typer av frågor, som t.ex. är denna person låntagare hos er?. Funktionalitet hos biblioteken Lokal katalog med en delmängd av katalogposterna från LIBRIS (som idag) Lokalt lånesystem som kan ta emot fler förfrågningar från LIBRIS Webbsök, för att besvara frågor som LIBRIS Webbsök behöver få svar på. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 14 av 34

15 Lokal databas med låntagare och exemplarposter (som idag) Lokal administration av låntagare och parametrar (som idag) Självbetjäningsautomater (som idag) Fördelar Ett gemensamt gränssnitt för låntagare att söka och låna De befintliga systemens stabilitet påverkas mycket lite De lokala systemen fortsätter att leva ett eget liv och fungerar oberoende av problem som kan uppstå utanför det lokala biblioteket Redundansen finns i och med många lokala system Biblioteken har även fortsättningsvis full kontroll över sina egna system Nackdelar Kostnader som finns i dag för servrar, drift, licenser, personal och supportavgifter förblir desamma för de lokala biblioteken Alla bibliotek måste fortsättningsvis utveckla lokala lösningar för sådan funktionalitet som övriga bibliotek också skulle ha nytta av och som dessa också utvecklar Det nationella lånesystemet existerar inte utan är endast en upplevelse för låntagarna när de använder en gemensam OPAC (Webbsök) Om alla system ska anslutas så att alla låntagare får samma funktionalitet, bestämmer den minsta gemensamma nämnaren vad som är möjligt att implementera Infrastrukturen sätts på prov och funktionaliteten i t.ex. Webbsök kan bete sig olika beroende på om förbindelserna fungerar eller ligger nere mot vissa specifika bibliotek Fortfarande många olika kataloger och många olika lånesystem Slutsats Lösningen (med en gemensam OPAC, lokala kataloger och lokala lånesystem) vore genomförbar men ställer krav på leverantörerna att till viss del förändra de lokala system som inte har stöd för de transaktioner som efterfrågas. Detta berör huvudsakligen leverantörer av mindre ILS-system som inte har implementerat de branschspecifika protokollen fullt ut. Denna lösning skulle inte ge några av de ekonomiska fördelar som nämns i Bibsamrapporten, i och med att infrastrukturen i princip förblir oförändrad och i vissa fall måste förbättras i form av snabbare förbindelser mellan biblioteken och LIBRIS. Integrationsmotorn blir en stor och central del i lösningen och ska kunna kommunicera med ett antal olika lånesystem. Detta kan kräva att leverantörerna av de lokala lånesystemen måste komplettera med den funktionalitet som behövs och som inte finns implementerad i standardprotokollen. Integrationsprojekt är komplexa med tanke på Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 15 av 34

16 lokala variationer som ska hanteras. Risken är att leverantörer inte har möjlighet att anpassa lokala system för att uppfylla full funktionalitet. 5.2 Scenario 2: Gemensam OPAC, gemensam katalog, lokalt lånesystem I detta scenario har biblioteken endast kvar sina lokala lånesystem. Lokala OPAC och lokala kataloger har flyttats till LIBRIS och delas av alla anslutna bibliotek. På så sätt finns en gemensam katalog som innebär att katalogisering endast görs i en databas och dagens lokala justeringar därmed ej behövs. Detta scenario kan benämnas som LIBRIS som lokal katalog. Alternativ 2 1 gemensam katalog 1 OPAC Många lokala system LIBRIS OPAC (Webbsök) Katalog Bibliotek A Vid behov Vid behov Vid behov Bibliotek B Bibliotek... Lånesystem Lånesystem Lånesystem Bild 4 Denna lösning förutsätter att integrationen mellan LIBRIS och de lokala biblioteken blir ännu starkare. I scenario 1 förmedlades anropen från Webbsök till de lokala systemen som skickade tillbaka efterfrågad information. I detta scenario behöver integrationsmotorn även kunna hantera förfrågningar från de lokala lånesystemen ut mot den gemensamma katalogen. Kraven på infrastruktur är i detta scenario ännu större på grund av att de lokala lånesystemen inte kan fungera om de inte kommer åt den gemensamma katalogen. Även denna lösning upplevs av låntagaren som ett nationellt lånesystem i och med att en gemensam OPAC används, men är i praktiken ett lokalt sådant. Funktionalitet hos LIBRIS Gemensam OPAC (Webbsök) Gemensam katalog En integrationsmotor som förmedlar förfrågningar och information mellan Webbsök och katalogen på LIBRIS sida och de lokala lånesystemen. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 16 av 34

17 Funktionalitet hos biblioteken Lokalt lånesystem (som idag) Lokalt lånesystem som kan ta emot fler förfrågningar från LIBRIS Webbsök, för att besvara frågor som LIBRIS Webbsök behöver få svar på. Lokal databas med låntagare och exemplarposter (som idag) Lokal administration av låntagare och parametrar (som idag) Självbetjäningsautomater (som idag) Fördelar Ett gemensamt gränssnitt för låntagare att söka och låna Endast en katalog för alla bibliotek (de lokala katalogerna tas bort) Biblioteken har även fortsättningsvis full kontroll över sina egna lånesystem Nackdelar Kostnader som finns i dag för servrar, drift, licenser, personal och supportavgifter förblir desamma för de lokala biblioteken Det nationella lånesystemet existerar inte, men upplevs så av låntagarna när de använder en gemensam OPAC (Webbsök) De lokala systemen måste konstant kommunicera med databasen hos LIBRIS, vilket ställer mycket höga krav på bandbredd och tillgänglighet Om kommunikationen inte fungerar mot LIBRIS stannar de lokala systemen Slutsats Denna lösning (gemensam OPAC, gemensam katalog, lokala lånesysystem) bygger vidare på scenario 1 och ställer därmed ännu högre krav på infrastruktur och dubbelriktad kommunikation genom integrationsmotorn. Att flytta de lokala katalogerna till en gemensam katalog förenklar arbetsuppgifterna för speciellt katalogisatörer, men övriga kostnader i form av drift, licenser och servrar förblir oförändrade då lånesystemen förblir lokala. Integrationsmotorn får en ännu större roll i detta scenario, eftersom den måste kunna hantera förfrågningar från ett stort antal lokala lånesystem som i sin tur behöver få information från den gemensamma katalogen. En överhängande risk är att lösningen blir komplicerad och dyr samt att vinsten med uppdelningen att lokala system arbetar mot en central katalog blir liten. 5.3 Scenario 3: Ett centralt system med möjlighet till lokala parametrar Scenario 3 minimerar de risker som finns med att integrera många olika system och utgår från ett och samma gemensamt system för alla anslutna bibliotek. Enligt artikeln The Dis-Integrating World of Library Automation 14 anses det vara möjligt att nå en enighet kring 80% av funktionalitet i ett ILS, som i artikeln benämns 14 Roland Dietz & Carl Grant, Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 17 av 34

18 som ILS Spec Level 1. Resterande 20% är funktionella variationer mellan bibliotek, vilket talar emot att en full enighet är möjlig. Resonemanget ligger till grund för detta lösningsalternativ, som tillåter att vissa lokala anpassningar görs i det centrala systemet. Fördelarna 15 med ett gemensamt system som i sin helhet levererar det som förväntas av ett nationellt lånesystem, ställer å andra sidan mycket höga krav på tillgänglighet och stabilitet. Bild 5 Detta lösningsalternativ ger inte bara känslan att vara ett nationellt lånesystem såsom scenario 1 och 2, utan är i grunden ett och samma lånesystem som kan användas nationellt. Informationen som beståndsposter, exemplarposter, låntagare, kategorier ligger i en gemensam databas men är separerade så att de endast hör till specifika bibliotek. Denna information administreras av respektive bibliotek som har ansvaret för lokala uppgifter. Lånesystemet körs gemensamt för alla bibliotek med den gemensamma databasen. Lokala systembibliotekarier har ansvaret för hur de anpassningsbara delarna av lånesystemet fungerar för lokala låntagare. Varje bibliotek tillåts dessutom att göra vissa anpassningar av den gemensamma OPAC:en, dels i form av visuella anpassningar som integration i större hemsidor men även möjlighet att i första hand söka i det aktuella bibliotekets bestånd. 15 Bibsamrapporten, s.31, kap. 8.1 Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 18 av 34

19 Funktionalitet hos LIBRIS Gemensam katalog Gemensam OPAC Gemensamt lånesystem som tillåter variationer mellan biblioteken, t.ex. olika avgifter, kategorier, inställningar, arbetsflöden och processer Funktionalitet hos biblioteken Lokal administration av låntagare Självbetjäningsautomater (som idag) Fördelar Ett centralt system förvaltas mycket lättare än många enskilda Fokuserad vidareutveckling ger funktionell utdelning till alla bibliotek samtidigt Många nya möjligheter med ett och samma lånesystem Endast en katalog för alla bibliotek Biblioteken har även fortsättningsvis stor kontroll över sina egna parametrar Nackdelar Alla databaser måste migreras till en gemensam databas (endast en gång per bibliotek) Sårbart med tanke på att alla bibliotek är beroende av ett system, vilket då ställer höga krav på t.ex. redundans Slutsats Den enskilt största ekonomiska fördelen med denna lösning (gemensam OPAC, gemensam katalog, gemensamt lånesystem) är att all vidareutvecklad funktionalitet kan användas av alla anslutna bibliotek. En förutsättning för en lösning där ett och samma system ska delas av många bibliotek är att alla bibliotek kan enas kring denna ILS Spec Level 1 som utgör den gemensamma grunden i lånesystemet. Resterande 20% är sådan funktionalitet som varje enskilt bibliotek kan påverka på egen hand för att anpassa systemen utifrån egna behov som illustreras i bild 5 som mindre cirklar i den stora cirkeln för det gemensamma lånesystemet. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 19 av 34

20 6. Jämförelse av alternativen De två första lösningsförslagen, alternativ 1 och 2, bygger uteslutande på en integrationsmotor som hanterar kommunikationen mellan de lokala lånesystemen och de centrala tjänsterna som tillhandahålls av LIBRIS. Dessa två lösningsförslag ger den funktionalitet som låntagaren efterfrågar av ett nationellt lånesystem under förutsättning att de lokala lånesystemen kan hantera dessa förfrågningar från Webbsök. Lösningarna ger låntagaren känslan av ett nationellt lånesystem fastän dessa inte på något sätt är nationella. I och med att lösningsförslag 3 helt ersätter gamla ILS och ersätts med ett gemensamt lånesystem så ger detta ett nationellt lånesystem. En viktig förutsättning för att alternativ 3 ska gå att genomföra är att en enlighet nås enligt föreslagen ILS Spec Level 1. Desto större enighet man kan uppnå desto större vinster finns det med ett gemensamt lånesystem. I efterföljande avsnitt beskrivs en föreslagen arkitektur för alternativ 3 mer utförligt. Systemarkitektur Nationellt lånesystem Sida 20 av 34

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Libris för folkbiblioteken!

Libris för folkbiblioteken! Libris för folkbiblioteken! - mot en Nationell katalog Hilda Androls 2013-04-10 Sidnummer 1 Uppdraget Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

ekorren e-tjänst Teknisk målbild

ekorren e-tjänst Teknisk målbild e-tjänst Teknisk målbild Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. MÅLBILD... 3 3.1 SKALBARHET... 3 4. ARKITEKTUR... 5 4.1 DATALAGRING... 5 4.2 ÖVERSIKTSBILD FÖR ARKITEKTUR...

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek?

Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Kultur- och fritidsförvaltningen Ann-Charlotte Fandén Datum: 2014-07-16 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund s. 3 Folkbibliotekens

Läs mer

Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller?

Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller? Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller? EU har infört krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Orsaken är behovet av en förbättrad kontroll och konsumenternas behov av säkrad

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Administration: Bibliotek (ny)

Administration: Bibliotek (ny) Administration: Bibliotek (ny) Det här dokumentet beskriver hur du administrerar inställningarna för ert bibliotek via Elib Admin (https://admin.elib.se). På sidorna finns hjälptexter för de olika funktionerna.

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker Antagna av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog,

Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker Antagna av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog, Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker 1(5) Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker Antagna av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog, 2008-10-14.

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG UTKAST VERSION 1:6 för internt bruk 1 Parter Kungl. biblioteket (härefter benämnt KB ), Organisationsnummer: 202100-1710, Box 5039, 102 41 Stockholm,

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2016

Förvaltningsplan NyA 2016 Systemförvaltning och systemdrift Föredragande Anders Mobjörk Systemansvarig 010-470 06 38 anders.mobjork@uhr.se BESLUT Diarienummer 4.2.2-1263-2015 Datum 2015-12-04 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

LIBRIS - framtidsfrågor

LIBRIS - framtidsfrågor LIBRIS - framtidsfrågor SUHF 2012-10-26 Maria Hedenström 05/30/2012 Sidnummer 1 LIBRIS kort presentation Uppdrag Avdelning i KB Finansiering Personer och roller Inflytandestruktur: Styrgruppen för Libris

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Richard Boije Sida: 1 (6) Request For Information (RFI) Ansvarig: Richard Boije Datum 2017-01-23 Richard Boije Sida: 2 (6) 1 Organisation Åda... 3 2 Bakgrund och Syfte... 3 3 Mål... 4 4 RFI- Information...

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Förvaltningsåtagande. Provisum

Förvaltningsåtagande. Provisum Konsultresurser Kompetensprofiler inom ramen för Förvaltningsåtagande av Provisum 2(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Roller/kompetensprofiler... 3 3 Nyckelroller Resursen AB... 5 4 Projektmetodik...

Läs mer

Automatiserad katalogproduktion

Automatiserad katalogproduktion Automatiserad katalogproduktion EBI AB Brändövägen 7 S-165 72 Hässelby Sweden Tel:+46(0)8-899002 Fax:+46(0)8-899003 info@ebi.se www.ebi.se Inledning Detta dokument beskriver i korthet några lösningar som

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Rapport inför projektavslut

Rapport inför projektavslut Sidnr. 1(5) 1. Projektets namn Stadsnätsdatabas 2. Kontaktuppgifter Uppgifter Namn Telefon Ulf Borbos +46705373107 Projektledare Paul Wisén +46 705164100 Kontaktperson II Stiftelsen Östen Frånberg +46705190329

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Dokumentbeställning via Samsök/SFX

Dokumentbeställning via Samsök/SFX Datum 2006-01-17 Universitetsbiblioteket Ylva Gavel Ylva.Gavel@kib.ki.se KB Bibsam Box 5039 102 41 Stockholm Dokumentbeställning via Samsök/SFX Rapport för projekt med utvecklingsbidrag från BIBSAM Karolinska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Company Cybercom Sweden AB Doc no - Title Version A Date 2013-01-30 Förstudie Responsible Dan Nilsson RIGES - Stödinformation för bygglovsansökan Prepared Patrik Johnsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

En verktygslåda för tjänsteorientering

En verktygslåda för tjänsteorientering En verktygslåda för tjänsteorientering Martin Rydman Enfo Zystems SOA definierat Från SOA for Dummies: Vi definierar en tjänstearkitektur som en mjukvaruarkitektur för att bygga applikationer som implementerar

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

Referensarkitektur för U/H. Ola Ljungkrona Chalmers Per Hörnblad UmU

Referensarkitektur för U/H. Ola Ljungkrona Chalmers Per Hörnblad UmU Referensarkitektur för U/H Ola Ljungkrona Chalmers Per Hörnblad UmU 1 Agenda ATI Nationell nätverk för Arkitektur och Teknisk integration Bakgrund referensarkitektur Referensarkitektur Innehåll Principer

Läs mer

SUHF seminarium 10 oktober 2011

SUHF seminarium 10 oktober 2011 SUHF seminarium 10 oktober 2011 Nationell infrastruktur Strategier för biblioteksdatasystemens framtid Mål Orientera bibliotekscheferna kring möjliga strategier för bibliotekssystemens framtid Frågeställningar

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM ID-KORTTILLVERKNING HR-SYSTEM TIDSSYSTEM PS SECURITY Giltigt tom. 2015-12-31 BESÖKSSYSTEM LUNCHSYSTEM Lisa nder sson WEBBGRÄNSNITT SERVICESTTION Stockholm BIBLIOTEK PSSERSYSTEM BETLNINGR COPY-PRINT IDC

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35 1 av 10 2014-10-29 21:35 Hem Resurser FöretagetOm Oss Kontakt Kundsupport Partnerlogin English (UK) Swedish Deutsch 简 体 中 文 English SpinFire Professional Centro ActifyInsight 2 av 10 2014-10-29 21:35 Got

Läs mer

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland OM PROJEKTET Koha - billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015

Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-14 PaN A1410-00260-43 Utveckling av Vårdsynpunkter Investeringsplan 2015 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens plan

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-16 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Välkommen till IT-dagen

Välkommen till IT-dagen Välkommen till IT-dagen mer tid för idrott Lena Engström, RS Ordförande i IT-rådet Dagens program 9:30-10:00 Fika 10:00-10:30 Inledning 10:30-11:10 IdrottOnline och dess möjligheter 11:20-12:00 Seminarier/workshop

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer