Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek?"

Transkript

1 Nationell katalog Vad innebär ett Librissamarbete för Olofströms bibliotek? Kultur- och fritidsförvaltningen Ann-Charlotte Fandén Datum:

2 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund s. 3 Folkbibliotekens behov s. 3 Koppla samman Libris och BOOK-IT s. 4 Poster s. 5 Visa poster i Libris s. 5 Inköp och förvärvsrutin s. 5 Postens väg till Libris s. 5 Komplement till förvärvsrutinen s. 6 Katalogisering s. 6 Att bli ett Librisregistrerande bibliotek s. 6 Kostnader för att gå med i Libris s. 7 Att vara ett Librisbibliotek s. 7 SELMA-biblioteken i Värmland s. 7 Fördelar och nackdelar som Librisbibliotek s. 9 Avslutning s. 10 Referenser s. 10

3 3 (10) Bakgrund Kungliga Biblioteket (KB) har sedan 2011 arbetat för en nationell katalog i Sverige. Målet är en katalog där alla offentligt finansierade bibliotek samlar sina bestånd. Användarna ska stå i fokus och ska lätt få en överblick över vad som finns och hur det är tillgängligt. Den nationella katalogen byggs upp genom samarbete. Tanken är att en post bara ska katalogiseras en gång, och biblioteken får fri tillgång till poster. Libris har i över 40 år varit samkatalog för Sveriges forskningsbibliotek. KB är systemägare och svarar för drift och utveckling av infrastrukturen, bland annat den nationella samkatalogen för forskningsbibliotek, fjärrlån och publika söktjänster. Librisbiblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet i Libris databas som idag innehåller över 7 miljoner bibliografiska poster. KB har utrett frågan om folkbibliotekens anslutning till Libris, vilka trösklar som finns och verktyg för detta. Fokus har varit bibliotekens behov av postförsörjning och att finna lösningar för detta. Arbetet har hittills resulterat i två rapporter: Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog (2011) och Libris för folkbiblioteken samarbete i en nationell katalog (2014). Folkbibliotekens behov I KB:s undersökning (Folkpost på tre sekunder!) har det framkommit ett antal behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris. Behoven och förväntningarna som framförts kan sammanfattas i tre punkter: Kvalitet, dvs. att nuvarande information i Librisposterna behöver anpassas till folkbibliotekens behov Snabbhet, dvs. att flödet av poster mellan Libris och bibliotekens lokala kataloger behöver löpa på snabbt och smidigt Rätt poster, dvs. att Libris måste kunna erbjuda ett större urval poster som motsvarar alla de olika medietyper och språk som folkbiblioteken erbjuder sina användare Det handlar främst om bibliografiska behov, såsom information om skönlitterära serier och fortsättningsarbeten, t.ex. serien om Harry Potter. För fortsättningsarbeten efterfrågas information om vilka titlar som ingår och läsordning. Det finns också önskemål om årgångsposter för årsböcker och tidskrifter som kopplas till periodikamodulen. Ett annat behov rör originaltitel och originalskrift. Dels handlar det om att lösa tekniska problem med kommunikationen via MARC21, dels att folkbiblioteken samarbetar om att lägga in originalskrift. Förkortad katalogisering för skönlitteratur används ofta av folkbiblioteken. Samma post kan då utnyttjas för nya utgåvor. Det gör träfflistor för klassiker och populära romaner överskådliga och gör det enkelt att reservera en titel oberoende av upplaga. Förkortade katalogposter är inte standard i Libris. Bibliotek som använder Libris förvärvsrutin kommer att få standardposter, inte förkortade poster, till sina bibliotekskataloger. En lösning är bland annat ett speciellt visningsgränssnitt. Folkbiblioteken har behov av fler poster för utländsk barn- och skönlitteratur, litteratur på utländska språk, musik, filmer, dataspel, talböcker och vissa andra mediekategorier.

4 4 (10) Omslagsbilder och beskrivningstexter kan inte alltid användas i Libris eftersom materialet är upphovsrättsligt skyddat, och Libris strävar efter att vara helt öppet. En automatiserad gallringsrutin behövs. Idag gallrar biblioteken dubbelt i den lokala katalogen och i Libris. Det finns behov av stöd från KB till folkbiblioteken i olika former. KB uppmuntrar till regionala nätverk organiserade av länsbiblioteken som diskuterar gemensamma frågor kring Librisanslutning. Likaså ökar behovet av utbildning, kompentensutveckling och information. Koppla samman Libris och BOOK-IT I Libris kan man välja att lyfta fram det egna bibliotekets bestånd vid en sökning genom inställningar i Mina bibliotek. Vi kan alltså ställa in så att alla sökningar i Libris, på t.ex. en publik dator, startar med en avgränsning på vårt bibliotek. En användare kan dessutom söka från bibliotekets egen webbplats direkt i Libris via sökrutor som vi integrerar i koden för webbplatsen. Det går också att visa bokens lånestatus. Man kan också göra vårt biblioteks lånehantering åtkomlig för användarna direkt i Libris genom Librislösningen LOPAC. Exempel från Blekinge Tekniska Högskola:

5 5 (10) Poster Visa poster i Libris Det finns fyra möjligheter för ett bibliotek att tillgängliggöra sina befintliga lokala katalogposter i Libris: Registrera Matcha Läsa in Beställa post från medieleverantör (Libris förvärvsrutin) Att registrera innebär att biblioteket i samband med t.ex. ett förvärv, antingen katalogiserar en ny post manuellt eller imposterar en färdig katalogpost från en extern katalogkälla via en inbyggd importfunktion i katalogiseringsklienten (Voyager). I samband med detta skapar biblioteket normalt en beståndspost med bibliotekets sigel (Libris-kod) och ev hyllsignum. Biblioteket kan också registera sitt bestånd genom att söka fram en befintlig bibliografisk post i Libris och skapa en beståndspost till den. Beståndsposter kan även skapas via ett enkelt webbformulär Libris beståndsregistrering. Att matcha in ett bestånd betyder att Libris på maskinell väg jämför bibliotekets bibliografiska poster med de som redan finns i Libris. Om samma bibliografiska post påträffas läses de lokala beståndsuppgifterna in i Libris (bibliotekssigel, hylluppställning, ämnesord osv.). Att läsa in katalogposter innebär att maskinellt föra in poster som inte redan finns i Libris. Via Libris förvärvsrutin finns det möjlighet att beställa en katalogpost från medieleverantörer i samband med förvärv. Rutinen bygger på att medieleverantören skickar metadatat (bibliografisk post och beståndspost) till Libris där det behandlas, matchas på ISBN osv. Inläsningen i Libris följs upp av ett automatiskt e-postmeddelande till biblioteket och metadatat blir normalt tillgängligt för den lokala bibliotekskatalogen dagen efter förvärvet. Katalogposten matchas och läses in på samma sätt som ovan och förses maskinellt med beståndsinformation för det beställande biblioteket. Inköp och förvärvsrutin Libris förvärvsrutin handlar om ett metadataflöde mellan medieleverantören, Libris och det beställande biblioteket. KB har avtal med godkända medieleverantörer, bland annat BTJ, FörlagEtt och Adlibris. Enligt avtalet ska medieleverantören bland annat åta sig att överföra metadata (bibliografisk post och beståndspost) på alla beställningar från de registrerande Librisbiblioteken som är medieleverantörens kunder till bibliotekens lokala system via Libris ordinarie rutiner för export. En tilläggstjänst kan vara att medieleverantören successivt distribuerar uppgraderade bibliografiska poster. Postens väg till Libris Medieleverantören gör bibliotekets beställningar (bibliografisk post och beståndspost) tillgängliga för inmatchning/inläsning i Libris. I samband med Librisinläsning skickas statusrapport (via e-post) till KB:s kontaktadress på beställande bibliotek, och då blir beställningen synlig i Libris. Det beställande biblioteket hämtar därefter poster för de titlar som beställts och matchats/lästs in i Libris. Detta görs via bibliotekets normala överföringsmetoder, dvs. i dagsläget huvudsakligen s.k. batchöverföring via FTP. Denna metod fördröjer dock flödet, vilket kan inverka negativt på bibliotekens arbetsprocesser. KB diskuterar med systemleverantörer om snabbare och mer direkta överföringsmetoder.

6 6 (10) Biblioteket kan själv välja om man vill ta över även de bibliografiska uppgraderingar (förbättringar) som görs av KB eller andra Librisbibliotek. På motsvarande sätt kan det finnas möjligheter att i det lokala systemet ställa in om man t.ex. vill skydda vissa fält från överskrivning. Bibliografiska poster på preliminär nivå eller förhandsnivå kan efterhand dessutom kompletteras av bibliotekets egna katalogisatörer. Vinsten med att komplettera är att förbättringarna kommer hela Libriskollektivet till godo. De uppgraderade posterna kommer sedan automatiskt över till det lokala systemet. Komplement till förvärvsrutinen Som komplement till förvärvsrutinen hämtas regelbundet katalogposter för bland annat e- böcker och digitala ljudböcker från Elib, talböcker och andra tillgängliga medier enligt 17 Upphovsrättslagen från MTM samt förhandsinformation från svenska förlag via Bokrondellen. I dagsläget finn det ingen koppling till biblioteksbestånd vare sig från MTM eller från Elib, men biblioteken kan ta över posterna till sina lokala system. Antalet mångspråkiga poster behöver öka, och KB söker fler bibliotek som vill katalogisera mångspråkig litteratur. Katalogisering Genom bibliotekens inköp kommer det in poster från en rad olika källor. Många av dessa poster är ofullständiga, men bidrar till ett effektivt flöde där biblioteken snabbt kan göra sina inköpta medier utlåningsbara. För att uppnå kvalitetsmålet är det dock viktigt att de bibliotek som har köpt in mediet samarbetar om att successivt färdigställa (uppgradera) de ofullständiga posterna. Katalogisatörens verktygslåda på KB:s hemsida innehåller anvisningar för hur detta görs. Denna behöver dock ses över och omarbetas för att anpassas till folkbibliotekens behov. Hösten 2014 planeras att driftsätta ett nytt webbaserat katalogiseringsverktyg. Biblioteken kan välja vilket klassifikationssystem de vill använda i Libris, SAB eller Dewey. KB planerar att i framtiden kunna få en förkortad kod av Dewey i beståndsposten. Det går även att använda SAB eller klartext som hyllplacering. Librisbiblioteken ansvarar själva för kvaliteten i de poster som katalogiseras. Katalogiseringen ska utföras enligt KB:s anvisningar och biblioteket ansvarar för att beståndsinformationen är aktuell och uppdaterad i Libris. Att bli ett Librisregistrerande bibliotek För att gå med i Libris görs en intresseanmälan till Libris kundservice. Då startar anslutningsprocessen som KB diskuterar och planerar tillsammans med biblioteket. Tillsammans med KB kommer vi fram till vilka lösningar som passar oss bäst. Det kan gälla katalogiseringsmodell, inköp via Libris förvärvsrutin, möjligheter att matcha in poster osv. Det är i dag ingen väntetid för att ansluta sig men biblioteket kan behöva tid att planera för förändrade arbetsrutiner. KB kommer gärna ut och träffar de bibliotek som vill ansluta sig. Anslutningsprocessen kan se olika ut. Biblioteket kan gå med enskilt eller tillsammans med andra bibliotek. Ibland samverkar flera bibliotek regionalt och har en gemensam katalog. Den normala rekommendationen är att varje kommun får en egen sigel (bibliotekskod).

7 7 (10) En överenskommelse mellan KB och det registrerande biblioteket ska undertecknas. I överenskommelsen framgår KB:s och bibliotekets åtaganden. Registrering ska göras enligt gällande regler och tillämpningsföreskrifter, uppgifterna i Libris ska vara aktuella och material som registreras ska vara tillgängligt för lån eller läsning. Att tillgängliggöra till material för fjärrlån i Libris fjärrlånesystem är frivilligt. KB svarar för drift och utveckling av tjänster och erbjuder utbildningar i Libris katalogisering. Katalogiseringen görs oftast av bibliotekets personal, men det är också möjligt att organisera katalogiseringssamarbeten mellan bibliotek eller låta en extern aktör registrera. Biblioteket ansvarar för att den/de som utför arbetet har tillräcklig katalogiseringskompetens. Libris erbjuder förvärvsrutin, automatisk uppdatering av poster, utbildning, katalogiseringsstöd, information och stöd under anslutningsprocessen samt kundservice med support. KB rekommenderar att biblioteket ser över arbetssätt, samarbetsformer och organisation. Extra arbetsinsatser kan initialt krävas vid anslutning. Biblioteket bör tänka på och planera för: Förankring hos personalen Ansvar och roller Förvärvsrutiner Katalogrutiner Utbildning/information Kostnader för att gå med i Libris Det är kostnadsfritt att gå med i Libris. För det enskilda biblioteket tillkommer kostnader för personal och eget arbete. De kurser KB erbjuder är avgiftsbelagda. För det enskilda folkbiblioteket kan det innebära en initial merkostnad att ställa om till de nya arbetsrutiner som Librissamarbetet medför. Dessa kostnader kan variera, beroende på hur man tidigare har arbetat. Att vara ett Librisbibliotek Idag registrerar ett 60-tal folkbibliotek sina bestånd i Libris. Flera folkbibliotek planerar att gå med. Det finns några rapporter skrivna av folkbibliotek som valt att gå med. SELMA-biblioteken i Värmland I Värmland har 12 kommunbibliotek samarbetat i en gemensam katalog, SELMA, sedan De har bedrivit ett projekt vars huvudsakliga syfte har varit att hitta en ersättningsmetod för inköpsrutiner av media, samt att hitta en ersättningsmetod för postförsörjning via Libris (Inköp med Librisposter). Vid projektets start var förväntningen att det vid beställning ska skickas orderinformation och katalogpost som kan användas för att visa exspektans och lägga reservationer. Detta har fungerat till största delen, men inte fullt ut. För SELMA-biblioteken har det varit en stor omställning att gå från BTJ:s bibliografiska service till att i samband med inköp använda Librisposter. Alla moment från beställning till ankomstregistrering har varit automatiserade. Med Librisposter måste man göra en del av det arbetet själv, man behöver vara mer

8 8 (10) uppmärksam på posternas status och innehåll och man måste själv kontrollera om posterna behöver uppdateras. I början fanns det många svårigheter i inköpsprocessen, bland annat med att koppla beställningen till katalogpost och streckkodsetiketterna skapade problem vid ankomstregisteringen. Många av dessa problem har åtgärdats eller förbättrats av medieleverantörerna. En del av problemen berodde även på bibliotekens egna rutiner. Efter en uppgradering till BOOK-IT 7.0 försvann beställningar som var kopplade till en katalogpost ( B =beställd i katalogen). Detta innebar ett mycket stort problem som tog lång tid för Axiell att felsöka och åtgärda, och försenade projektet. Det vore önskvärt med en dialog med Axiell kring behov och lösningar på problem, både på kort sikt, dvs. tillfälliga lösningar för att minska behovet av manuella ändringar, och på lång sikt när det gäller frågor om utveckling av systemet. De har bildat en inköpsgrupp med en representant från varje bibliotek där bland annat behovet av gemensamma rutiner när det gäller ändringar i poster, t.ex. hyllsignum och huvuduppslag, diskuteras. Det finns även en kataloggrupp som diskuterar rutiner för katalogiseringen. De upptäckte t.ex. att de ofta missat poster som behöver uppdateras. Vid ankomstregistreringen ser man bara hyllsignum, författare och titel och inte hela katalogposten, vilket gör det lätt att missa preliminära poster eller förhandsposter. Det har också tagit tid att hitta ett tillfredsställande arbetssätt att hantera avvisade poster, ett arbete som var mycket tidskrävande. I och med att Libris och BOOK-IT använder olika format (Marc21 och Marc1) innebär det att en del uppgifter inte följer med, eller hamnar på fel plats, vid postöverföringen och måste ändras eller läggas till manuellt. Det är i första hand objektkoder, som är viktiga i BOOK-IT, men som inte anges på samma sätt i Libris. Poster som ändrats i BOOK-IT hamnar sedan vid en ny inläsning bland avvisade poster och måste godkännas för att på nytt kunna läsas in i BOOK-IT. De har fortfarande problem med katalogisering av böcker på andra språk än europeiska och med annan skriftart p.g.a. att de inte har den språkliga kompetensen. Detta är ett område som de skulle vilja se en gemensam lösning i Libris för folkbiblioteken. När det gäller poster för e-böcker så är det möjligt att få Elibs poster från Libris via batchfil. De har provat detta, men eftersom det inte går att skilja ut endast det som ingår i deras abonnemang, utan de i så fall får hela Elibs bestånd blir det svårhanterligt. De har idag ingen fungerande rutin för detta, utan hänvisar låntagarna till Elibs webbsida för att söka böcker. Organisationen på Värmlandsbiblioteken består av en styrgrupp som även har lett projektet. Biblioteken går samman om en heltidstjänst som fördelas på tre personer på två bibliotek. Övriga bibliotek skickar det som ska katalogiseras eller uppdateras till dessa personer som katalogiserar och uppdaterar poster. De ansvarar också för de administrativa rutinerna med nya och avvisade poster. En del av de problem som de hade i början hade kunnat bli mindre om de varit bättre förberedda, t.ex. katalogarbete och vad Libris är. En aktuell kartläggning av inköpsprocesserna på biblioteken innan starten hade underlättat felsökning av en del av problemen.

9 9 (10) Lokalsamlingarna på biblioteken finns ännu inte i Libris, eftersom man inte matchat eller läst in beståndet i den lokala katalogen. Vissa delar av lokalsamlingarna utgörs av okatalogiserat material, vilket kräver ytterligare insatser av biblioteken. I takt med att den gemensamma katalogiseringskompetensen utvecklas är det möjligt att successivt katalogisera även detta material i Libris. En utvärdering av projektet (Postpionjärerna!) visar bland annat att projektet har resulterat i metoder för SELMA-bibliotekens lokala mediearbete, men de kan inte beskrivas som helt igenom effektiva. Det finns problem med rutiner som både kan kopplas till att Libris ännu inte fullt ut är anpassat för folkbibliotekens behov, och personalens ovana av Libris katalogarbete. Informationsbristerna i posterna har periodvis också bidragit till försämrad service till användarna. Biblioteken har i genomsnitt avsatt fem timmar per vecka för projektet, även om det periodvis krävt mer arbete. Stadsbiblioteket i Karlstad har avsatt ca tio timmar per vecka. Fördelar och nackdelar som Librisbibliotek Biblioteken kan vinna på att samarbeta med varandra när det gäller upphandlingar av bibliotekssystem och medieleverantörer. I KB:s uppdrag ingår nämligen inte att vara part i bibliotekens upphandlingar. För att uppnå riktigt bra flöden av poster mellan de olika systemen är det viktigt att biblioteken i sina kontakter ställer tydliga krav på system- och medieleverantörer. Fördelar Kostnadsfritt Tillgång till fria poster av hög kvalitet En post katalogiseras endast en gång Samarbeten mellan bibliotek (minskar kostnader och dubbelarbete) o Kontakter med leverantörer o Katalogisering o Upphandlingar Nackdelar Fördröjning av poster med nuvarande överföringssystem Katalogisatörens verktygslåda är inte anpassad fullt ut för folkbibliotekens behov Poster för alla typer av material eller information är ännu ej möjligt Måste gallra dubbelt i den lokala katalogen och i Libris En övergång till ett Librisbibliotek är en stor process som med fördel bör göras gemensamt inom ramen för sydostsamarbetet. Det är lättare att en stor aktör, Länsbibliotek Sydost, som representerar flera små driver anslutningsprocessen. Det finns ingen anledning att för Olofströms bibliotek att ensamma gå med. En fråga som också bör utredas innan en Librisanslutning är en gemensam katalog för kommunbiblioteken i sydost. En stor vinst är att kontakta bibliotek som redan gått med för att ta del av deras erfarenheter, t.ex. Värmlandsbiblioteken. Att bli ett Librisbibliotek innebär stora förändringar i rutiner och arbetssätt som måste förbereras ordentligt för att övergången ska bli så smidig som möjlig. Trots att många förbättringar har gjorts de senaste åren finns det en del som KB fortfarande arbetar med att förenkla/förbättra. Därför kan det vara en god idé att vänta med att gå med så att fler förbättringar hinner genomföras.

10 10 (10) Annette Johansson, som utvärderade Värmlandsbibliotekens Librisprojekt, skriver i sina avslutande kommentarer i Postpionjärerna! att utvecklingen av Libris mot en nationell samkatalog hittills mycket litet har handlat om att anpassa Libris till folkbiblioteken, utan mer om att folkbiblioteken anpassar sig till befintliga ramar för Librissamarbetet och till befintliga strukturer för katalogarbetet i Libris. Avslutning För Olofströms bibliotek skulle ett Librissamarbete på lång sikt innebära mycket positivt; en tydligare katalog (endast en katalogpost per titel), inget behov av bibliografisk service från BTJ (sparad kostnad) och en katalog med användaren i fokus (användaren får en lätt överblick vad som finns och hur det är tillgängligt). På kort sikt innebär det mycket arbete, både förberedande och initialt innan nya rutiner känns tillfredsställande. Det innebär ett stort förändringsarbete för hela personalen. Innan folkbibliotekens behov för Librissamarbete har tillgodosetts av KB finns det ingen anledning att skynda fram en anslutning. En Librisanslutning bör dessutom skötas på regionnivå, eftersom vi vinner mycket på att samarbeta, t.ex. genom leverantörkontakter, katalogisering och upphandlingar. Referenser Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog. (2011). Kungliga biblioteket. ( Johansson, Annette (2014). Postpionjärerna! En utvärdering av projektet Inköp med Librisposter på Selmabiblioteken i Värmland. ( Libris för folkbiblioteken samarbete i en nationell katalog. (2014). Kungliga biblioteket. ( Simonsson, Charlotta (2014). Inköp med Librisposter ett projekt på 12 värmlandsbibliotek. Slutrapport mars (

Inköp med Librisposter

Inköp med Librisposter Inköp med Librisposter - ett projekt på 12 värmlandsbibliotek Slutrapport mars 2014 Charlotta Simonsson Projektledare 1 Innehåll Innehåll... 1 Om projektet... 2 Bakgrund... 3 Inköp... 3 Katalogposter/katalogisering...

Läs mer

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE. Inköp med Librisposter. Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: SLUTRAPPORT - FÖRSTUDIE Inköp med Librisposter Postadress: Besöksadress: Tel: Fax: Epost: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro: 2 (11) Lägesrapport Bakgrund Utgångspunkten i projektet var att förenkla och effektivisera

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta

GÖTABIBLIOTEKEN. PM för katalogansvariga i Göta PM för katalogansvariga i Göta Att vara katalogansvarig Katalogansvarig är en nyckelperson som fungerar som en länk mellan det enskilda biblioteket och metadatagruppen. En av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

025.431 vs. Abdc. En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016. BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell

025.431 vs. Abdc. En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016. BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell 025.431 vs. Abdc En förstudie om Dewey på folkbibliotek DEN 15 JUNI 2016 BIBLIOTEKSUTVECKLING BLEKINGE KRONOBERG Maria Lundqvist och Weine Sundell BAKGRUND... 3 METOD... 3 RONNEBY BIBLIOTEK... 3 VARFÖR

Läs mer

Inköp med Librisposter Delrapport juni 2013. Charlotta Simonsson Projektledare

Inköp med Librisposter Delrapport juni 2013. Charlotta Simonsson Projektledare Inköp med Librisposter Delrapport juni 2013 Charlotta Simonsson Projektledare Innehåll Om projektet 3 Bakgrund 4 Inköp 4 Katalogposter/katalogisering 5 Libris och andra libriskatalogiserande folkbibliotek

Läs mer

Libris för folkbiblioteken

Libris för folkbiblioteken Libris för folkbiblioteken samarbete i en nationell katalog Dnr 240-KB 243-2014 Illustration: Johanna Olander 2014-04-15 Sidan 1 av 24 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag

Läs mer

Libris för folkbiblioteken!

Libris för folkbiblioteken! Libris för folkbiblioteken! - mot en Nationell katalog Hilda Androls 2013-04-10 Sidnummer 1 Uppdraget Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014

Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014 Anteckningar från möte med arbetsgruppen folkbibliotekens samarbete i Libris, Umeå 14 oktober 2014 Närvarande: Hilda Androls, Kungl. biblioteket Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral,

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster E-tjänstgruppen: Eva Lund, Dagny Nordmark, Thomas Drugg När det gäller frågan om omfördelning av de regionala medlen verkar

Läs mer

Införandet av Libris på Götabiblioteken. Mia Moberg Projektledare

Införandet av Libris på Götabiblioteken. Mia Moberg Projektledare Införandet av Libris på Götabiblioteken Mia Moberg Projektledare Målsättningar Projektmål Götapersonal ska känna sig trygga med att bli/vara Librisbibliotek Utbilda katalogiseringspersonal i Libris Förändrat

Läs mer

Postpionjärerna! En utvärdering av projektet Inköp med Librisposter på Selmabiblioteken i Värmland

Postpionjärerna! En utvärdering av projektet Inköp med Librisposter på Selmabiblioteken i Värmland Postpionjärerna! En utvärdering av projektet Inköp med Librisposter på Selmabiblioteken i Värmland Annette Johansson AnnJo Konsulteri AB Maj, 2014 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Utvärderingens uppdrag...

Läs mer

Införandet av Libris på Götabiblioteken. Allmän information nov dec 2014 Mia Moberg

Införandet av Libris på Götabiblioteken. Allmän information nov dec 2014 Mia Moberg Införandet av Libris på Götabiblioteken Allmän information nov dec 2014 Mia Moberg Agenda Projektstatus Information och utbildning Om Libris Införandet av Libris på Göta Viktigt att tänka på inför övergången

Läs mer

Dewey för folk- och skolbibliotek vad behöver göras? : projektrapport

Dewey för folk- och skolbibliotek vad behöver göras? : projektrapport 027.4 027.809485 025.431 027.5485 027.8 027.4485 Dewey för folk- och skolbibliotek vad behöver göras? : projektrapport Harriet Aagaard Kungl. biblioteket. Avdelningen för LIBRIS 2012-04-19 Innehåll Dewey

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

Gemensam katalog i Blekinge och Kronoberg en förstudie

Gemensam katalog i Blekinge och Kronoberg en förstudie Gemensam katalog i Blekinge och Kronoberg en förstudie Karin Sjöberg 2015-11-12 Innehållsförteckning 1. En förstudie kring gemensam katalog i Blekinge och Kronoberg... 3 1.1 Syfte och metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format.

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format. Vi kan alltid bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi gör det till dig som är låntagare, och därför är vi alltid tacksamma för dina synpunkter. Det är också värdefullt att få veta vad som saknas

Läs mer

Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker Antagna av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog,

Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker Antagna av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog, Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker 1(5) Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker Antagna av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog, 2008-10-14.

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler. Slutrapport December 2012. Sida 0 av 34

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler. Slutrapport December 2012. Sida 0 av 34 Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Slutrapport December 2012 Sida 0 av 34 Förord Stockholms stadsbibliotek (SSB) har under 2012, i samarbete med avdelningen för Libris på Kungliga

Läs mer

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie

Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Länsbiblioteket Libris på värmlandsbiblioteken: en förstudie Ingalill Walander Olsson, Länsbiblioteket i Värmland Oktober 2010 Uppdraget Librabiblioteken i Värmland är initiativtagare till projektet. Projektarbetet

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei

Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei 1(6) Bilaga 4 Enkätsvar sammanställning Grov sammanställning av svaren på Katalogiseringsutredningens enkät. 2006-08-28, uppdaterad 2006-10-28/S. Sellei Enkäten skickades till 40 av de bibliotek som katalogiserat

Läs mer

Skräddarsytt bibliotek

Skräddarsytt bibliotek Skräddarsytt bibliotek Fråga: Föreställ dig att det finns ett svenskt nätbibliotek där du kan: Beställa böcker. Fråga saker. Använda betaltjänster, t ex ladda ner tidningsartiklar....vad skulle du tycka

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Rationalisering av katalogiseringarbetet vid LIBRIS-biblioteken. Leverans av MARCposter från bokleverantörer.

Rationalisering av katalogiseringarbetet vid LIBRIS-biblioteken. Leverans av MARCposter från bokleverantörer. DAWSON-projektet Rationalisering av katalogiseringarbetet vid LIBRIS-biblioteken. Leverans av MARCposter från bokleverantörer. Rapport Jan Gustafsson, Biblioteksdirektionen Marianne Hansson, Social- och

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap VERKSAMHETS- PLAN 2015 Fri information för framtida kunskap 1 Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling

Läs mer

Dewey på KB. www.kb.se

Dewey på KB. www.kb.se Dewey på KB Presentation vid Dewey let s do it! Seminarium om Dewey och klassifikationens roll nationellt och internationellt 5 februari 2009 Magdalena Svanberg Beslutet Kungl. biblioteket beslutar att

Läs mer

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bakgrund I maj 2007 beslutades att UB skulle satsa på att skaffa egen kompetens inom området usability. Ärendet hamnade på kvalitetsgruppens

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

MANUAL FÖR WEBSELMA 27 september 2002 Pedagogiska centralen

MANUAL FÖR WEBSELMA 27 september 2002 Pedagogiska centralen SELMA MANUAL FÖR WEBSELMA 27 september 2002 Pedagogiska centralen 4. SÖK I SELMA 4.1 Allmänt om sökningar 4.2 Valfria sökord 4.2.1 Utökad sökning (högertrunkering) 4.2.2 Kombinerad sökning (boolska operatorer)

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg

Libris på Götabiblioteken. Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Libris på Götabiblioteken Göta styrgrupp 19 maj 2015 Projektledare Mia Moberg Librisprojektet på Göta apr-maj 2015 Utökning av katalogiseringstjänster Utbildningar Möten för katalogansvariga och skolor

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 18. Ksau 214 Dnr 152/2015-101

ARBOGA KOMMUN. Blad 18. Ksau 214 Dnr 152/2015-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 18 Ksau 214 Dnr 152/2015-101 Svar på motion om hen-romaner på skolbibliotek Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit

Läs mer

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen Kulturdepartementet Enheten för konstarterna 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 28 februari 2013 Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 ALIS (Administration av

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG

ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE DELTAGANDE I LIBRIS SAMKATALOG UTKAST VERSION 1:6 för internt bruk 1 Parter Kungl. biblioteket (härefter benämnt KB ), Organisationsnummer: 202100-1710, Box 5039, 102 41 Stockholm,

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 Organisation av arbetet Arbetet i StrateGIS-projektet, regeringen uppdrag (Fi2000/109) till länsstyrelserna att anordna GIS-utbildning, har letts av

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

LIBRIS - framtidsfrågor

LIBRIS - framtidsfrågor LIBRIS - framtidsfrågor SUHF 2012-10-26 Maria Hedenström 05/30/2012 Sidnummer 1 LIBRIS kort presentation Uppdrag Avdelning i KB Finansiering Personer och roller Inflytandestruktur: Styrgruppen för Libris

Läs mer

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning

1.0 Avtalsområde 1. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning Haninge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Biblioteksmedia Diarie SUN 97/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Libris användargrupp katalogisering Webbmöte : Minnesanteckningar. 1. Föregående minnesanteckningar. 2. Arbetssätt och beslutsvägar

Libris användargrupp katalogisering Webbmöte : Minnesanteckningar. 1. Föregående minnesanteckningar. 2. Arbetssätt och beslutsvägar Libris användargrupp katalogisering Webbmöte 2014-01-22 : Minnesanteckningar Närvarande Harriet Aagaard, KB/Metadata och systemstöd (ordförande) Elisabet Andersson, Musik- och teaterbiblioteket Christian

Läs mer

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg.

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg. Dewey i Sverige Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg Detta har hänt Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) Remiss.

Läs mer

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2013-05-14 Handläggare Jonas Arnqvist Telefon: 08-508 28104 Till Miljö- och 2013-06-18, p. 8 Förvaltningens förslag till beslut 1. Tillhandahålla

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

14=1 I NORRBOTTEN FÖR 14 KOMMUNER MED 1/4 MILJON MÄNNISKOR PÅ 1/4 AV SVERIGES YTA MED 4 SPRÅK

14=1 I NORRBOTTEN FÖR 14 KOMMUNER MED 1/4 MILJON MÄNNISKOR PÅ 1/4 AV SVERIGES YTA MED 4 SPRÅK 14=1 FÖR 14 KOMMUNER MED 1/4 MILJON MÄNNISKOR PÅ 1/4 AV SVERIGES YTA MED 4 SPRÅK I NORRBOTTEN En förstudie om utvidgat bibliotekssamarbete i Norrbotten Ulla Adolfsson och Helena Carlström på uppdrag av

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se DDK i Sigtuna på besök i Jönköping Vad väntar vi på? www.sigtuna.se Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek 2013-06-20 2 Syfte Stegvis DDK-införande i olika delar som berör

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKENS SYNPUNKTER PÅ FOLKBIBLIOTEKSSTATISTIKENTIKEN

FOLKBIBLIOTEKENS SYNPUNKTER PÅ FOLKBIBLIOTEKSSTATISTIKENTIKEN FOLKBIBLIOTEKENS SYNPUNKTER PÅ FOLKBIBLIOTEKSSTATISTIKENTIKEN INNEHÅLL KULTURRÅDETS ANSVAR FÖR BIBLIOTEKSSTATISTIKEN... 3 OM UNDERSÖKNINGEN... 4 Frågorna som ställdes... 4 Biblioteken som svarade... 5

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket

Digitalisering. enligt Kungliga biblioteket Digitalisering enligt Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket var en av de institutioner och myndigheter som i december 2009 fick i uppdrag av regeringen att ge ett underlag till en nationell strategi

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund 25 januari 2016 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030.

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Närvarande: Anna Lindqvist, Gävleborg, Kerstin Olsson, Östergötland, Malin Ögland, Stockholm, Maria Törnfeldt, Dalarna, Katinka Borg,

Läs mer

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster?

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Ahmet Kurt, NSB, juni 2011 Mobiltätheten exploderar bland befolkningen. Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid. Just nu (2011)

Läs mer

Minnesanteckningar från träff med Götas katalogansvariga 151013

Minnesanteckningar från träff med Götas katalogansvariga 151013 Deltagare; Emelie Hedlund, Mjölby Eva Nilsson Sjöquist, Linköping Helén Larsson, Linköping Johanna Hagelin, Motala Maria Hultsberg, Valdemarsvik Maria Nilsson, Åtvidaberg Marie Molander, Motala Marie Molander,

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Medieplan för Falköpings bibliotek

Medieplan för Falköpings bibliotek Medieplan för Falköpings bibliotek?! Den tänkande poeten Maj-Britt Bäckström 2004 (uppdaterad 2005, 2008 och 2009) 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 1 STYRANDE DOKUMENT...4 1.1 Bibliotekslagen och bibliotekets

Läs mer

Folkbiblioteken och Libris i Jönköpings län

Folkbiblioteken och Libris i Jönköpings län Folkbiblioteken och Libris i Jönköpings län - en förstudie Viveca Nyström, VN arkiv bibliotek November 2013 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Syfte och metod... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Underhåll av senaste värdet i indextabellen.

Underhåll av senaste värdet i indextabellen. Sida: 1[9] Nu har de nya indexvärdena kommit för 2009 och det är dags att köra den årliga indexuppräkningen. För index med indextypen rakt index gäller att indextillägget kan sjunka från föregående år

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm

Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Medlemsmöte den 4 november 2009 hos Regionbibliotek Stockholm Där var: Margaretha Eriksson Skåne (ordf), Ulf Redmo Sydost, Bengt Källgren Västa Götaland, Katinka Borg Jönköping, Anna-Christina Rutquist

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.

Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn. Öppen data och vad vi kan vinna på att offentliggöra uppgifter! Formatdag i västerås 2015-11-17 Björn Hagström bjorn.hagstrom@orebrolse Den information vi har är ofta kopplad till personer. Grundregeln

Läs mer

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson

Fördjupat samarbete. Rapport februari 2006. Ingalill Walander Olsson Fördjupat samarbete Rapport februari 2006 Ingalill Walander Olsson 1 Bakgrund och syfte Länsbiblioteket i Värmland har under två och ett halvt år drivit projektet Bibliotek Värmland- med brukaren i centrum,

Läs mer

Dewey : en genomfo randeplan

Dewey : en genomfo randeplan Dewey : en genomfo randeplan Inledning Bakgrund Kungliga biblioteket (KB) beslutade att byta klassifikationssystem från SAB till Dewey 2008. Anledningarna till detta var flera, men främst baserades beslutet

Läs mer

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan.

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Lokal pedagogisk planering Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Elevgrupp: Fritidshemmets :or är 25 elever. De är ansvariga för godis, frukt och läskförsäljning

Läs mer