Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringen (Utbildningsdepartementet)"

Transkript

1 Budgetunderlag

2 Beslut Dnr: 326/ Sid: 1 / bilagor Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag för år Karolinska Institutet (KI) avlämnar härmed budgetunderlag för år i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt regeringsbeslut (U2007/7983/UH). Beslut i detta ärende har fattats av KIs konsistorium, varvid följande ledamöter har deltagit: Susanne Eberstein (ordförande), Harriet Wallberg-Henriksson (rektor), Bo Angelin, Richard Bergström, Hans Bergström, Eva Fernvall, Chris Heister, Catharina Larsson, Elisabeth Olsson, Anna Chotigasatien, Oscar Hammarfjord och Mélanie Thessén Hedreul. I ärendets slutliga handläggning har vidare deltagit universitetsdirektör Karin Röding, administrativ direktör Bengt Norrving, ekonomichef Ingrid Palmér samt controller Nils-Fredrik Ankarcrona (föredragande). Harriet Wallberg-Henriksson Sändlista (antal pappersex + en pdf-fil) Utbildningsdepartementet (10) Arbetsgivarverket (1) Ekonomistyrningsverket (3) Finansdepartementet (3) Högskoleverket (2) Riksdagens utredningstjänst (3) Riksrevisionen (3) Statskontoret (1) Nils-Fredrik Ankarcrona Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 5 Solna , vx , dir Fax Webb ki.se Org. nummer

3 Beslut Dnr: 326/ Sid: 2 / bilagor Budgetunderlag för perioden Inledning Karolinska Institutet (KI) har under slutet av 2007 till regeringen lämnat in sin forsknings- och utbildningsstrategi för Den bildar underlag för de förslag som KI för fram i detta budgetunderlag. KI formulerar sitt övergripande uppdrag som att förbättra människors hälsa och delta i samhällets välfärdsbyggande. Karolinska Institutet har med sin plats i den expansiva Stockholmsregionen som mål att vara Europas ledande medicinska universitet och även vara bland de ledande universiteten i världen. KI avser att utveckla sin roll som nationell nod för innovationsverksamhet inom livsvetenskaper. Den globala konkurrensen ställer ökade krav på en effektiv överföring av forskningsresultat till praktisk användning såväl direkt i hälso- och sjukvården som i den biomedicinska industrin. Universitetssjukhusen har en nyckelroll för den medicinska forskningen och för innovationer inom den biomedicinska sfären. KI är det fjärde största universitet i Sverige sett till total ekonomisk omslutning och det näst största ifråga om forskning och forskarutbildning (2006). Över 40 procent av den medicinska forskningen vid de svenska universiteten bedrivs vid KI. KI har därmed en mycket viktig roll för samhällsutvecklingen. 2. Mål och strategi för Karolinska Institutet I Karolinska Institutets strategi för åren ställs sammanfattningsvis följande sex mål upp: 1. KI ska bedriva världsledande forskning och forskarutbildning samt öka fokuseringen på hälsa och livsstilssjukdomar Strategiska åtgärder: Identifiera de mest framstående forskargrupperna och tillför dessa särskilda resurser Tydliggöra uppdrag för varje enskild forskare och lärare Följa upp och utvärdera all befintlig forskningsverksamhet Postadress Besöksadress Telefon E-Post Solna Nobels väg 5 Solna , vx , dir Fax Webb ki.se Org. nummer

4 3 / KI ska bedriva excellent utbildning och vara ledande i medicinsk pedagogik Strategiska åtgärder: Tydliggöra sambandet mellan mål, undervisning och examination Inrätta strategiska pedagogiskt inriktade anställningar 3. KI ska vara en eftertraktad samarbetspartner i det internationella forskarsamhället och en attraktiv utbildningsplats för internationella studenter Strategiska åtgärder: Främja aktivt internationellt samarbete mellan forskare och ett ökat utbyte av studenter och lärare 4. KI ska samverka med hälso- och sjukvården genom tillämpning av en gemensam styrningsfilosofi för universitetssjukhuset Strategiska åtgärder: Tillsammans med landstinget utveckla vårdens organisation och verksamhet för att den kliniska forskningen ska främja patienterna genom att förkorta tiden från upptäckt till klinisk tillämpning 5. KI ska vara ledande i Europa med att nyttiggöra forskningsresultat inom livsvetenskaperna Strategiska åtgärder: Skapa ett kluster för biomedicinsk forskning, vård och industriell utveckling i allians med sjukvården och industrin 6. KI ska skapa en infrastruktur i den internationella fronten till stöd för excellent forskning Strategiska åtgärder: Förnya infrastrukturen inom försöksdjursverksamheten och prioritera utveckling av biobanksverksamheten samt faciliteter för genomik, proteomik och imaging Insatser från regering och riksdag Genomförandet av KIs uppställda strategi förutsätter att regering och riksdag vidtar följande åtgärder: Öka de direkta anslagen till universiteten kraftigt genom ett konkurrensutsatt system som baseras på utfallet hos de fyra statliga forskningsråden och EU Skapa nationell samverkan kring finansiering och planering av dyrbar infrastruktur för forskning inom livsvetenskaperna genom att Vetenskapsrådet ges särskilda medel

5 4 / 16 Avsätt särskilda medel, som kan sökas av lärosätena hos Vetenskapsrådet för internationell samverkan Verka för att några lärosäten i Sverige ges förutsättningar för att utvecklas till internationella elituniversitet Stärk möjligheterna för klinisk forskning och undervisning Förbättra de akademiska karriärvägarna bl a genom stärkta möjligheter till anställningar på mellannivå Anpassa antalet utbildningsplatser inom vårdområdet till arbetsmarknadens behov och efterfrågan Utarbeta ett nationellt system för universitetssjukhusens roll och styrning Inrätta en task force för att värna biomedicinsk och bioteknisk industri Inför avdragsrätt för donationer för att underlätta att ge gåvor till forskningen 3. Sammanfattande bedömning KI har med sin bredd av olika utbildningar och som ett av de ledande medicinska universiteten i Europa en unik möjlighet att erbjuda en utbildnings- och forskningsmiljö av högsta klass. Den nära samverkan med universitetssjukhusen är en förutsättning för detta. KI har en mycket viktig roll för inte bara Stockholmsregionen och Sverige utan även internationellt när det gäller den medicinska forskningen och utbildningen. Denna situation måste värnas och det är mot den bakgrunden som KI lämnar sina förslag. Efterfrågan på KIs utbildningar på grund- och avancerad nivå ökar kontinuerligt och uppgick 2007 till 4,1 förstahandssökande per plats. Efterfrågan från avnämarna är också stor. KI bedömer att utbildningarna behöver byggas ut med ca helårsstudenter den närmaste femårsperioden för att på ett rimligt sätt kunna tillgodose den stora efterfrågan som finns. Bedömningen är att KIs organisation har kapacitet för detta. Inom forskningen och forskarutbildningen gör regeringen satsningar på såväl ökade anslag direkt till universiteten ( fakultetsanslag ) som till forskningsråden vilket är välkommet. För att KI ska kunna fortsätta att befästa sin ställning i den internationella konkurrensen är det dock viktigt att den basfinansiering som fakultetsanslagen utgör förstärks betydligt mer. KI står inför stora infrastruktursatsningar och rekryteringar av toppforskare. Vidare måste medel tillföras för skapande av nya forskningsmiljöer och för translationella centra. KI har också startat ett omfattande arbete med syfte att kartlägga folkhälsan i det s k LifeGene-projektet. Sammantaget föreslår KI anslagsökningar på närmare 350 mnkr till Härutöver föreslår KTH, Stockholms universitet och KI gemensamt ett forskningsinstitut för livsvetenskaplig forskning i Stockholm: Stockholm Science for Life Laboratory (SciLife Lab). Visionen för institutet är att inom 10 år vara internationellt erkänt som ett av världens främsta centra för livsvetenskap En närmare beskrivning av KIs förslag lämnas under pkt 4 och 5 samt i tabellbilagorna.

6 5 / Utbildning på grund och avancerad nivå 4.1 Strategi och efterfrågan Förutom hälso- och sjukvårdssektorn förser KI hela den biomedicinska sektorn med högutbildad arbetskraft. Denna sektor ställer mycket höga krav på individens förmåga att kontinuerligt både tillgodogöra sig och producera ny kunskap. KI har under åtskilliga år redovisat sitt intresse av ett utökat utbildningsuppdrag. KI är även berett att tillgodose behovet av återkommande utbildning. Utbildningsutbudet vid KI ska fördelas mellan cirka procent nybörjarprogram, 20 procent vidareutbildningar på avancerad nivå samt 5-10 procent fristående kurser. Högskoleverket (HSV) har i rapporten Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden (2007:7 R) pekat på att det finns påtagliga risker för brist av vårdutbildade, vissa lärare och ingenjörer om inte dimensioneringen ändras. I rapporten nämns som bristyrken inom KIs område: biomedicinska analytiker, läkare, tandläkare, arbetsterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. När det gäller studenternas efterfrågan har den kontinuerligt ökat under ett antal år och uppgick under 2007 till 4,1 förstahandssökande per plats. KI har tidigare legat högt över det s k takbeloppet (anslaget) och - som aviserats i tidigare budgetunderlag - sett sig tvunget att anpassa utbudet till de resurser som erhålls för att inte äventyra utbildningarnas kvalitet genom urholkade resurser per student. Denna minskning har behövt ske trots den stora efterfrågan från såväl arbetsmarknad som studenter på utbildningsplatser. För 2007 uppgår antalet helårsstudenter till och helårsprestationer till vilket innebär att KI kommer något under takbeloppet (6,6 mnkr), men det beror som redovisats inte på en bristande efterfrågan utan på olika samverkande faktorer, varav minskningen av utbudet är den viktigaste. Minskningen har framförallt skett på fristående kurser. År 2006 låg KI 42 mnkr över taket. En närmare redogörelse för utfallet finns i årsredovisningen för Förslag till dimensionering och uppdrag För att möta behovet på såväl arbetsmarknaden som efterfrågan bland de sökande föreslår KI en utökning av antalet utbildningsplatser vid institutet med ca 30 procent till år 2012 enligt nedan. Detta motsvarar cirka nya utbildningsplatser. KI har till skillnad mot andra universitet med flera fakulteter inte någon möjlighet att göra några omfördelningar inom befintliga ramar för att kunna möta det stora behov och söktryck som finns ifråga om dessa utbildningar.

7 6 / 16 I prioritetsordning Nybörjar- År och antal helårsstudenter Slutl platser ökning Fristående kurser+påbyggnprogram Psykolog Biomedicinska analytiker Tandläkare Läkare Fortsatt utbyggn fristående kurser+påbyggnprogram Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Psykologer och psykoterapeuter Fortsatt utbyggn bristyrkesprogram Totalt I det följande ges kommentarer kring förslagen: Fristående kurser och påbyggnadsprogram Denna samlingsrubrik rymmer allt från studenter som läser en enstaka kurs över specialistsjuksköterskeutbildningar till masterprogram. Som nämnts i tidigare budgetunderlag är intresset för och behovet av dessa utbildningar mycket stort, i synnerhet vad gäller specialistsjuksköterskeutbildningar. År 2007 hade KI helårsstudenter inom rubricerade utbildningar vilket är en minskning med närmar 300 helårsstudenter sedan 2004 till följd av den nämnda anpassningen till takbeloppet. Därav har fristående kurser minskat från 815 till 419 helårsstudenter. KI anser att det är djupt olyckligt att behöva göra detta med hänsyn till den stora efterfrågan som finns och föreslår med högsta prioritet istället en resursökning med motsvarande 600 helårsstudenter från och med Se också avsnitt Förslag: Ökning av resurser för fristående kurser och påbyggnadsprogram med 600 helårsstudenter från och med Psykologutbildning KI startade hösten 2007 en femårig psykologutbildning med 40 nybörjarplatser. KI för i likhet med tidigare år fram förslag om medel för ett sådant program med följande motiv: Den psykologiska vetenskapen har utvecklats i snabb takt under de senaste decennierna, speciellt i gränsområdena till biologi och medicin. Psykologutbildningen vid KI är profilerad mot hälsa. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på biologiskt orienterad psykologi med betoning på tillämpningar inom vårdområdet. Samtidigt speglar den nya utbildningen psykologin som samhällsvetenskap och ger stort utrymme för relationers och sociala faktorers roll för beteendet i hälsa och sjukdom. Metodologiskt betonas genomgående ett naturvetenskapligt förhållningssätt och ställningstaganden för evidensbaserade vårdinsatser.

8 7 / 16 Psykologprogrammet på KI har en unik profil i Sverige genom sin koppling till hälsa och vård dock utan att släppa målet att vara en generalistutbildning till psykologyrket. Kopplingen till hälsoområdet, som i ett internationellt perspektiv är betydligt vanligare, ger utbildningen en tydlig identitet gentemot övriga psykologutbildningar i landet. Söktrycket till den första antagningen hösten 2007 var mycket högt med 14,7 behöriga förstahandssökande per plats och det krävdes högsta betyg i alla ämnen för antagning. KI har genomfört en minskning av andra utbildningar för att på det sättet skapa resurser för utbildningen. KI ser dock hellre att särskilda medel anvisas för den. Förslag: KI tilldelas resurser för psykologprogrammet motsvarande 40 nybörjarplatser (200 helårsstudenter) från och med Biomedicinska analytiker KI har idag 70 nybörjarplatser (210 helårsstudenter) på programmet för utbildning till biomedicinska analytiker. Det kommer att finnas ett stort behov av ersättningsrekryteringar för de som pensioneras de närmaste åren. Enligt HSV kommer en fördubbling av antalet nybörjarplatser att krävas för att hålla antalet yrkesverksamma på nuvarande nivå. Även om yrket härigenom förändras och anpassas från laboratorieassistentutbildade till utbildade med biomedicinsk analytikerutbildning kommer helt klart en stor brist att uppstå. SCB anger i arbetskraftsbarometern för 2007 att en betydande brist kommer att uppstå. Förslag: Programmet för biomedicinska analytiker vid KI ökas från och med 2009 med 30 nybörjarplatser, vilket motsvarar 90 helårsstudenter Tandläkare KI har idag 75 nybörjarplatser (375 helårsstudenter) på tandläkarprogrammet. Även om det framtida behovet är svårt att närmare bedöma mot bakgrund av utveckling av behandlingsmetoder, utflyttning av tandläkare samt ekonomiskt ersättningssystem för patienterna bedömer HSV att det krävs en ökning av antalet nybörjarplatser från dagens 250 till ca 400 för att hålla yrkeskåren på nuvarande nivå. SCB gör liknande bedömning och anger att bristen på sikt blir betydande med nuvarande utbildningsdimensionering. KI har de senaste åren ökat utbildningen från 60 till 75 nybörjarplatser, men ser möjlighet att göra en viss ytterligare dimensioneringsökning av antalet platser. Förslag: Tandläkarprogrammet vid KI ökas från och med 2010 med 10 nybörjarplatser motsvarande 50 helårsstudenter.

9 8 / Läkare Enligt HSVs bedömning skulle antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen behöva fördubblas dvs öka med 700 för att kunna svara upp mot det förväntade behovet av utbildade. Visserligen har antalet platser ökats något senast för 2008 med 60 nybörjarplatser (därav KI 8) men en betydande brist förutses kvarstå. Detta gäller även om del av behovet tillgodoses genom att svenska studenter utbildar sig utomlands och viss invandring sker av utländska läkare. SCB anger att på lång sikt kommer efterfrågan på läkare öka i takt med en åldrande befolkning och tillgången att minska genom de stora pensionsavgångar som väntar. SCB bedömer att bristen på specialistläkare kommer att vara störst. Förslag: Läkarprogrammet vid KI ökas från och med 2010 med 27 nybörjarplatser motsvarande 149 helårsstudenter Fortsatt utbyggnad fristående kurser och påbyggnadsprogram KI förutser en fortsatt stor efterfrågan, från såväl yrkesverksamma som avnämare. KI har en viktig roll att tillgodose behovet av livslångt lärande inom livsvetenskaperna. Förslag: Ökning av KIs utbud av fristående kurser och påbyggnadsprogram med 250 helårsstudenter från och med 2010 och med ytterligare 250 helårsstudenter från och med Arbetsterapeuter HSV bedömning är att om den ökade efterfrågan på utbildade arbetsterapeuter fortsätter kommer antalet nybörjarplatser fram till 2020 att behöva öka med 50 procent till 750 för att balans ska nås. Enligt såväl HSV som SCB är det bland annat en stigande andel äldre och ökad satsning på förebyggande vård som kommer att öka behovet av arbetsterapeuter och en brist är att vänta på sikt. Förslag: Arbetsterapeutprogrammet vid KI ökas med 24 nybörjarplatser från och med 2011 vilket motsvarar 72 helårsstudenter Sjukgymnaster Bedömningen är densamma för sjukgymnaster som för arbetsterapeuter och enligt HSV kommer antalet platser på sikt behöver höjas med 20 procent från dagens drygt 600 stycken. KI har de senaste två åren dragit ner utbildningen med 24 nybörjarplatser och förslaget är att återställa antagningen med 24 platser till 144 platser. Förslag: Sjukgymnastprogrammet vid KI ökas med 24 nybörjarplatser från och med 2011 vilket motsvarar 72 helårsstudenter

10 9 / Psykologer och psykoterapeuter HSV förutser en kommande brist på psykologer och psykoterapeuter på grund av stora pensionsavgångar. SCB gör en liknande bedömning. Förslag: Utökning av KIs psykolog och psykoterapeutprogram med 23 nybörjarplatser från och med 2011 motsvarande ca 70 helårsstudenter Fortsatt utbyggnad av bristyrkesprogram Med en ökande totalbefolkning och en kraftigt ökad andel äldre kan en fortsatt brist på utbildade inom KIs område förutses. Från och med 2012 kan det motsvara åtminstone 60 nybörjarplatser eller 180 helårsstudenter Förslag om omfördelning av utbildningsplatser. Karolinska Institutet, Ersta Sköndal högskola, Röda Korsets högskola och Sophiahemmet högskola bedriver alla sjuksköterskeutbildning och har sedan länge en samverkan inom utbildning och forskning. KI har den dominerande delen av sjuksköterskeutbildningen med totalt 420 nybörjarplatser (inkl röntgensjuksköterskor) för 2008 medan de tre högskolorna har mellan 100 och 150 nybörjarplatser. Efter diskussion mellan de fyra lärosätena förs - i likhet med föregående år - följande förslag fram gemensamt ifråga om sjuksköterskeutbildningen: KI behöver resurser för att kunna utöka utbildningarna på avancerad nivå, särskilt till specialistsjuksköterska, samtidigt som de tre övriga högskolorna har kapacitet att öka dimensioneringen av sjuksköterskeutbildning på grundnivå. Mot den bakgrunden föreslås att platsfördelningen optimeras mellan de fyra lärosätena genom att 90 nybörjarplatser (270 helårsstudenter) omfördelas från KI till de tre högskolorna. En förutsättning härför är att KIs takbelopp inte förändras med anledning av detta och att de tre högskolornas takbelopp ökar i motsvarande grad. Givet är att examinationsuppdragen för för de fyra lärosätena behöver revideras. Förslaget ska för KIs del ses som en del av den resursförstärkning som KI föreslår under pkt och som har högsta prioritet. Totalt föreslår KI en utbyggnad med helårsstudenter till och med 2011 inklusive de konsekvenser som förslaget får för de därefter kommande åren. Förslaget innebär en höjning av takbeloppet med 175,7 mnkr, av tandvårdsanslaget med 9,5 mnkr och av ALF-anslaget med 9,9 mnkr. De två sistnämnda avser konsekvenser av dimensioneringsökningarna för tandläkar- respektive läkarutbildningarna. Härutöver kan KI ta ytterligare 180 helårsstudenter för tiden från och med 2012 för utbildningar inom bristyrken.

11 10 / Forskning och forskarutbildning (utbildning på forskarnivå) 5.1 Stärkta basresurser en nödvändighet Medicinsk forskning är resurskrävande. Varje forskningsprojekt bygger på en kombination av kvalificerade forskare och en infrastruktur som ger förutsättningar för verksamhet av högsta kvalitet. KI pekar i forsknings- och utbildningsstrategin för åren på de faktorer som utgör den Globala utmaningen som KI skall möta för att kunna försvara en plats som världsledande medicinskt universitet. Folkhälsopanoramat ändras fortlöpande bl a på grund av att en större andel av befolkningen lever längre liksom att antalet livsstilsrelaterade sjukdomar ökar. Samverkan med de olika aktörerna inom det medicinska området: universiteten, sjukvården och den biomedicinska industrin spelar en avgörande roll för att forskningsresultat skall kunna omvandlas till nya behandlingsmetoder, medicintekniska innovationer samt nya och förbättrade läkemedel. Särskilt viktigt är det fördjupade samarbetet med Karolinska universitetssjukhuset och övriga forsknings- och utvecklingsenheter inom hälso- och sjukvården. Forskningen vid KI bygger på enskilda forskargrupper som i allt större utsträckning samverkar inom större grupperingar i nätverk eller centrumbildningar. Finansieringen av forskningen sker till ca 2/3 genom externa medel, vilka har ökat i storlek med ca 40 procent sedan budgetåret Denna ökning är glädjande och ett bevis på den höga kvaliteten på KIs forskning. Forskargrupperna verkar dock inte isolerat. Forskningen är en del av KI som medicinskt universitet. KI kan inte bedriva verksamhet utan en stabil bas i form av infrastruktur, strategiska resurser och andra förutsättningar för en god forskningsstruktur. Forskning, forskarutbildning och grundutbildning samverkar för att skapa ett långsiktigt starkt KI. KI vill lyfta fram det starka behovet av ökade basresurser för den medicinska forskningen. Målet bör vara att uppnå en procent av BNP i statliga anslag till civil forskning vid utgången av budgetåret 2011, vilket kräver en höjning av forskningsanslagen med 15 procent per år. Ökade basresurser för forskning kommer att i första hand avsättas inom följande tre områden: Förstärkt infrastruktur: Forskningen kräver allt större satsningar både i form av högteknologisk apparatur med kort livslängd och biobanker som kräver långsiktiga investeringar. KI avser att förnya infrastrukturen inom försöksdjursverksamheten och inom prioriterade områden som biobanken, faciliteter för genomik respektive proteomik samt imaging. KI beräknar att avsättningarna för investeringar i utrustning måste fördubblas till 2010 bara för att klara återinvesteringar i befintlig infrastruktur. För att fortsätta ligga i den internationella forskningsfronten måste ytterligare satsningar göras. I anslutning till byggandet av Nya Karolinska Universitetssjukhuset planerar KI nya byggnader vid Solna Campus (Biomedicum) och även vid Novum Biocity i Huddinge. ( Totalt: 75 milj kr/år)

12 11 / 16 Strategiska rekryteringar och resursförstärkningar: Det är av yttersta vikt att KI har ett stort antal forskare som bedriver högklassig grundforskning, translationell forskning och klinisk forskning som kan leda till nya genombrott i forskningen. KI kommer aktivt att verka för särskilda satsningar på forskare av strategisk betydelse som kan vara navet i kring vilka viktiga forskningsmiljöer kan byggas. KI avser att rekrytera några internationellt framstående forskare per år till en kostnad av 10 milj kr per år och rekrytering. Den totala kostnaden uppgår därmed till ca 50 milj kr perår. Nya resurser bör också tillföras de mest framstående forskarna inom KI. KI avser i detta syfte att identifiera distinguished professors inom organisationen och tillföra dessa extra anslag på 1,5 milj kr per år och person. Vid ett beräknat antal på 35 professorer uppgår kostnaden till ca 50 milj kr perår. Skapande av nya forskningsmiljöer: Nya temabaserade elitforskningsmiljöer garanterar möjlighet till högkvalitativ forskning och ger också unga forskare möjlighet till utbildning på högsta möjliga nivå. KI avser att identifiera de mest framstående grupperna och under en period tillföra dessa särskilda resurser. Satsningen beräknas avse 15 grupper till en kostnad av 5 milj kr per år och grupp (ca 75 milj kr per år) Förslag: Successiv ökning av KIs basresurser upp till 250 miljoner kronor per år från och med 2009 (+90 mnkr 2009, +80 mnkr 2010, +80 mnkr 2011) 5.2 Stockholm Science for Life Laboratory Karolinska institutet, KTH och Stockholms Universitet föreslår gemensamt ett institut för livsvetenskaplig forskning i Stockholm: Stockholm Science for Life Laboratory (SciLife Lab). Visionen för institutet är att inom 10 år vara internationellt erkänt som ett av världens främsta centra för livsvetenskap, med en primär inriktning mot teknikdriven grundforskning inom molekylärmedicin och analys av organismers arvsmassa, och med ett viktigt syfte att också överföra kunskapen till medicinsk riskanalys och individualiserad behandling. Bakgrunden till förslaget är att de tre stockholmsuniversiteten tillsammans, men inte var för sig, har de kunskaper och resurser som erfordras för att skapa en världsledande forskning inom livsvetenskapen, att det finns en dokumenterad vilja mellan lärosätena att samverka inom detta mångdisciplinära område, och att planeringen av ett livsvetenskapligt laboratorium i Norra stationsområdet i Stockholm redan är påbörjad. Livsvetenskapen handlar om att förstå förutsättningarna för alla former av liv, att kunna beskriva dessa och förstå hur de påverkar och påverkas av förändringar. Detta förslag är dock främst inriktat på humanrelaterad livsvetenskap, och dess medicinska användning. Det är därmed baserat på analys av den enskilda individens arvsmassa, där stora framsteg kan väntas när det gäller förståelsen av sjukdomar, både i form av kausala samband mellan genetisk information och sjukdomsbenägenhet och då det gäller statistiska korrelationer mellan gen-uttryck och sjukdomsfrekvens, men också i identifierandet av biomarkörer. Arvsmasseanalyser blir också ett hjälpmedel att

13 12 / 16 finna hur människan växelverkar med andra livsformer som bakterier och virus, växter och djur i ekosystemet. Målet är att finna kriterier för vad som vid olika sjukdomar är den mest framgångsrika behandlingsformen för individen. Institutet ska vara ledande inom DNA-sekvenseringsteknik, men också inom analys av sekvensdata, såväl på populationsnivå som på cellulär och molekylär nivå. SciLife Lab ska inte minst vara världsledande i utveckling av sådan teknik. Ett annat viktigt fundament för kunskapsutvecklingen inom SciLife Lab är ett systematiskt utnyttjande och utvecklande av de unika svenska biodatabankerna. Förutom att ge tillgång till en storskalig och högeffektiv teknisk infrastruktur, ska SciLife Lab också vara en akademisk transdisciplinär mötesplats, där samarbeten över de traditionella gränserna lätt uppstår, och som katalyserar samverkan mellan lärosätena: kompletterar dem utan att konkurrera. Genom en ny struktur för systematiska tidsbegränsade anställningar kan SciLife Lab leda till svensk forskarmobilitet och ett internationellt inflöde av forskarkompetens, vilket kommer att gynna forskning och utveckling, näringsliv och vård. Institutet ger forskningsförutsättningar som vore omöjliga om resurserna spreds ut. Den infrastruktur som blir tillgänglig vid SciLife Lab gör att forskningens metoder och resultat snabbt kan utnyttjas i daglig vård, men också för den ekologiska forskningen och som en kunskapsbas för hållbar utveckling. Med hjälp av de nya möjligheterna till kraftfulla analyser av arvsmassa i komplexa prover, kan till exempel sammansättningen av liv i olika biotoper bestämmas och följas över tiden. SciLife Lab kommer att bidra till en industriell utveckling i Sverige. Förutom en fortsatt världsledande utveckling inom sekvenseringstekniker, ger forskningen förutsättningar för en teknisk utveckling av analys- och diagnosinstrument och -metoder inom ett vitt fält av tillämpningar inom medicin och miljövård. Den individualiserade medicinen ger behov av --och förutsättningar för -- ytterligare utveckling av både äldre och helt nya läkemedel. Biodatahanteringen ger en tillväxtpotential inom flera sektorer. Det närmare samarbetet mellan medicin, teknik och naturvetenskap bidrar till förnyade kontaktytor i kunskapsutvecklingen: en katalysator för utveckling. SciLife Lab föreslås bli inrättat som ett forskningsinstitut, drivet av de tre stockholmsuniversiteten via en gemensam stiftelse. SciLife Lab kan vara operativt år 2010 i provisoriska lokaler nära de tre universiteten, och i full verksamhet i egna lokaler från Verksamheten baseras på en långsiktig personalbas om cirka 250 personer, varav cirka 200 forskare, samt en drift- och avskrivningskostnad för teknisk infrastruktur om cirka 200 mnkr/år. Dessutom erfordras en initiell investering om cirka 500 mnkr i uppbyggnadsfasen. Med hänsyn till dels initiell investering, dels successiv uppbyggnad, föreslås en budgetvolym enligt nedan. Förslag: Ett Stockholm Science for Life Laboratory (SciLife Lab) inrättas med budget enligt nedan mnkr

14 13 / 16 Förslaget är gemensamt för de tre universiteten. Det redovisas inte i tabellverket till detta budgetunderlag utan preciseringar får ske i särskild ordning i kommande diskussioner med Utbildningsdepartementet 5.3 LifeGene: en unik folkhälsostudie Just nu pågår en kunskapsexplosion inom translationella folkhälsostudier, möjliggjort av storskaliga laboratoriemetoder och kartläggningen av det mänskliga genomet. Sverige har, bland annat tack vare centrala sjukdomsregister, biobanker och en hög IT-mognad bland befolkningen, unika förutsättningar för att driva folkhälsostudier. KI driver folkhälsostudien LifeGene, som involverar alla medicinska fakulteter i Sverige och som är unik i sitt slag även internationellt. LifeGene omfattar 500,000 svenskar som kontaktas för att lämna uppgifter om livsstil, exponeringar och symtom samt lämna ett blodprov. Detta kommer att göras oberoende av om behov uppkommit av sjukvård. Studiedeltagarna kommer sedan att kontaktas regelbundet för att ta reda på förändringar i såväl exponeringar som hälsotillstånd. Därmed kan befolkningens hälsa idag samt över tiden studeras. LifeGene fokuserar på våra vanligaste sjukdomar, de som leder till störst belastning för såväl individ som samhället. Dessa sjukdomar, som uppkommer tidigt eller i mitten av livet, inkluderar till exempel infektioner, astma, allergier, psykiska sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och skelettets och rörelseorganens sjukdomar, och är viktiga för utveckling av kroniska sjukdomar senare i livet. LifeGene kommer under lång tid att bli ett flaggskepp inom medicinsk forskning i Sverige och internationellt. Projektet kommer att ge ett informationsunderlag som idag inte existerar någonstans i världen och blir avgörande för forskningens möjligheter att på sikt kunna förstå samband mellan våra vanligaste sjukdomar och arv, miljö, livsstil, liksom kopplingen till kroniska sjukdomar senare i livet. Detta kommer att innebära en banbrytande möjlighet att förstå hur sjukdomar kan diagnostiseras och förebyggas. Möjligheten för såväl vården som samhället att dra konkret nytta av forskningen i LifeGene kommer att vara stor. LifeGene baseras på data som representerar hela Sverige och bli en öppen resurs för forskare. Nyttan av forskningen, inte minst inom hälsoekonomi, kommer redan på kort sikt. Dessutom kommer LifeGene att utgöra ett värdefullt kontrollmaterial för åtskilliga studier som endast baseras på redan sjuka individer. Projektet är också en inkörsport till s.k. personalized medicine, där man kan skräddarsy terapier på basis av patientens livsstil och genetiska förutsättningar. Tidigare gjorda investeringar i bland annat biobanker gör att LifeGene kan bygga vidare på redan finansierad infrastruktur. För att ytterligare förstärka infrastrukturen krävs 20 miljoner kronor per år under den närmaste 5-årsperioden. Detta för att öka kapaciteten och säkerställa korrekt hantering av blodprover från ett mycket stort antal individer. Finansieringen kommer bland annat möjliggöra en ökad automatisering

15 14 / 16 av biobankerna, samt att skapa IT-system som binder samman mottagningsenheter och biobanker. Förslag: +20 miljoner kronor för att stärka existerande infrastruktur från och med Translationella kliniska centra Samverkan inom forskning, utbildning samt hälso-och sjukvård utgör ett tydligt fokus i KIs Forsknings- och utbildningsstrategi. KI lämnar i strategin en analys av denna viktiga samverkan: Universiteten ansvarar för den medicinska forskningen och utbildningen med ett kontinuerligt flöde av forskningsresultat som lägger grunden för nya och förbättrade läkemedel, medicintekniska innovationer och nya behandlingsmetoder. Det är också universiteten som ansvarar för utbildning av högkvalificerade professionella medarbetare såväl till den egna akademin som till sjukvård och näringsliv. Universitetssjukhusen har en betydelse som sträcker sig långt utöver vårduppdraget. Det är i den kliniska miljön som medicinteknisk industri utvecklar och prövar sina nya produkter och där läkemedelsindustrin får sina kliniska prövningar utförda. Den kliniska forskningen är i allt väsentligt förlagd till universitetssjukhusen och de har en avgörande roll i den kliniska utbildningen av studenter. Genom denna utveckling smälter nu det som tidigare hölls åtskilt klinisk forskning och preklinisk forskning samman till det som kallas translationell medicinsk forskning. Denna sammansmältning är ytterligare ett starkt argument för en ökad samverkan mellan universitet och universitetssjukvård. Den samverkan som beskrivs ovan fordrar resurser för att kunna utvecklas till sin fulla potential. KI avser därför att satsa nya resurser på translationella kliniska centra. I ett sådant centra kan forskare med inriktning mot grundforskning samverka med forskare som har sin dagliga gärning i den kliniska verksamheten. Möjligheterna ökar också att kunna flytta från laboratoriet till kliniken eller tvärtom om basen finns i ett gemensamt centra. Rekryteringar av nyckelpersoner kan ske direkt till verksamheten liksom att tekniska plattformar kan etableras. Kostnaden för en inledande ny satsning kan uppgå till 75 miljoner kr per år under en femårsperiod. Förslag: Successiv ökning med 25 miljoner kronor per år upp till 75 mnkr under för translationella kliniska centra

16 15 / 16 Bil 1 A Dimensionering inom grundutbildningen 2008 enligt konsistoriets beslut Nybörjarprogram Antal nybörjarplatser Arbetsterapeutprogrammet 72 (72) Audionomprogrammet 15 (ej antagn) (15 nybörjarplatser var 3:e termin) Biomedicinprogrammet 50 (50) Biomedicinska analytikerprogrammet* 70 ( ) Folkhälsovetenskapsprogrammet 30 (30) Logopedprogrammet ej antagn (38) (38 nybörjarplatser vartannat år) Läkarprogrammet 276 (268) Medicinsk informatik** 0 (30) Optikerprogrammet 45 (50) Podiatriprogrammet 30 (30) Psykologprogrammet 40 (40) Röntgensjuksköterskeprogrammet 40 (40) Sjukgymnastprogrammet*** 120 (132) Sjuksköterskeprogrammet, Stockholm 320 (320) Sjuksköterskeprogrammet, Gotland 30 (30) Sjuksköterskeprogrammet, Norrtälje 30 (30) Tandhygienistprogrammet 40 (40) Tandläkarprogrammet 75 (75) Tandteknikerprogrammet 20 (20) Påbyggnadsprogram och fristående kurser Antal nybörjarplatser Barnmorskeprogrammet 64 (64) Psykoterapeutprogrammet 16 (16) Påbyggnad i odontologisk profylaktik 20 (20) Specialistutbildningar för sjuksköterskor 392 (392) Toxikologi II**** 0 (10) Masterprogram 125 (120) Magisterprogram 105 (100) Fristående kurser (helårsplatser) ( ) Anm: År 2007 inom ( ) * Programmet är sedan Ht07 ett program med två inriktningar, ej två separata program ** Programmet utannonseras från och med Ht07 på KTH *** Antalet platser minskades till 60 per termin från och med Ht07 **** Programmet ersätts av ett masterprogram med start Ht08

17 16 / 16 Bil 1 b Förslag till dimensioneringsökningar i KIs budgetunderlag för Program/Ämne o nybörjarplatser År och antal helårsstudenter 1) Förslag Fristående kurser o påbyggnadsprog Förslag Psykologutb Förslag Utb biomedicinska analytiker Förslag Tandläkarutb Förslag Läkarutb Förslag Forts utbyggn frist kurser o påbyggnprog Förslag Arbetsterapeututb 72 Förslag Sjukgymnastutb 72 Förslag Psykolog- och psykoterapeututb 70 Totalt ) År 2011 inkluderar de konsekvenser som förslaget får även efter 2011 Förslaget medför en fördelning av platser (helårsstudenter) på utbildningsområden enl följande: Samh Naturv Teknik Vård Odont Med TOTALT

18 KAROLINSKA INSTITUTET Bilaga 2 Tabell 1 Budgetunderlag för perioden Nollförslag, 2008 års priser (mnkr) Totalt KI Verksamhetens intäkter Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Anslag Anslag Klinisk utb/forskning Avgifter och andra ersättningar (A) Bidrag (B) Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Periodens kapitalförändring Bilaga 2 Tabell 1

19 KAROLINSKA INSTITUTET Bilaga 2 Tabell 2 Budgetunderlag för perioden Nollförslag, 2008 års priser (mnkr) Grundläggande högskoleutbildning Verksamhetens intäkter Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Anslag - Takbelopp Särskilda åtaganden Anslag Klinisk utb/forskning Avgifter och andra ersättningar (A) Bidrag (B) Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Periodens kapitalförändring Bilaga 2 Tabell 2

20 KAROLINSKA INSTITUTET Bilaga 2 Tabell 3 Budgetunderlag för perioden Nollförslag, 2008 års priser (mnkr) Forskning och forskarutbildning, inkl kapitalförvaltning Verksamhetens intäkter Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Anslag Forskn/Forskarutb Anslag Klinisk utb/forskning Avgifter och andra ersättningar (A) Bidrag (B) Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Finansiella kostnader Avskrivningar Summa kostnader Periodens kapitalförändring Bilaga 2 Tabell 3

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2014 2016 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 Beslut Dnr: 4654/2009-100 2009-10-08 Sid: 1 / 17 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 1. Inledning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Ett medicinskt universitet

Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2007 Ett medicinskt universitet Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin. Karolinska Institutet bidrar genom forskning och utbildning till att förbättra

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Konsistoriet Protokoll 2012:01 Sammanträde 2012-02-20 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Övriga ledamöter

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541

HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 HSN 2001-12-18 p 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSNstaben 2001-12-07 HSN 0111-0541 Yttrande över departementspromemorian (Ds 2001:62) Etikprövning av forskning som avser människor (2 bilagor) ÄRENDET Stockholms läns

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta info@ki.se INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision.....3 Värdegrund...3 Utmaningar.....4 1. Bedriva medicinsk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Dnr MIUN 2014/1972 Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Fastställt av universitetsstyrelsen den 17 februari 2014 Kontaktpersoner Tf universitetsdirektör Håkan Stenström, avdelningschef Kristina Albertsson

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2015 2017

Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2015 2017 2014 02 19 Vårt diarienr.: 202.222/13 Ert diarienr.: U2013/6567/UH Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2015 2017 Bedömning av arbetsmarknadens

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06

Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper. Beslutad: 2012-02-06 1 Verksamhetsplan 2012 Institutionen för strålningsvetenskaper Beslutad: 2012-02-06 2 1 Bakgrund Målen i verksamhetsplan 2012 utgår från Umeå universitets verksamhetsplan, med prioriterade mål och verksamhetsuppdrag.

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 Budgetunderlag Högskolan i Borås 2013 2015 DNR 894-11-70 Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 1. Verksamhetsidé och strategi... 5 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå...

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557 Sid 1 (7) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006-10-16 Rektors stab Lars Rydberg Sammanfattning av budgetpropositionen för 2007 1. Grundutbildningen 1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer