Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringen (Utbildningsdepartementet)"

Transkript

1 Budgetunderlag

2 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. OMSLAGSBILDEN Anna Eklöf har studerat till logoped vid Karolinska Institutet. Under 2012 utvärderade Högskoleverket Sveriges samtliga logopedutbildningar och KI:s logopedprogram fick högsta betyg. Logopedi är läran om röst-, tal-, språk och sväljstörningar och deras behandling. Logopedin studerar störningar i det mänskliga språket, talet och rösten, hur dessa uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras. Genom skada eller sjukdom kan människor drabbas så att det blir svårt eller omöjligt att meddela sig med andra. Förmågan att kommunicera med språk har en avgörande betydelse för livskvalitén. Foto: Camilla Svensk

3 Beslut Dnr: 1-19/ Sid: 1 / 8 +3 bilagor Konsistoriet Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag för år Karolinska Institutet (KI) avlämnar härmed budgetunderlag för år i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt regeringsbeslut (U2012/6005/UH). Som framgår av avsnitt 6 hemställer KI om en höjning av låneramen redan för innevarande år. Beslut i detta ärende har fattats av KI:s konsistorium, varvid följande ledamöter har deltagit: Susanne Eberstein (ordförande), Anders Hamsten (rektor), Annika Andersson, Dan Andersson, Elias Arnér, Hampus Eksell, Eva Fernvall, Eskil Franck, Erik Hellsing, Arash Hellysaz, Hans-Gustaf Ljunggren och Torbjörn Rosdahl. I ärendets slutliga handläggning har vidare deltagit universitetsdirektör Bengt Norrving, bitr. universitetsdirektör Marie Tell, ekonomdirektör Ingrid Palmér samt bitr. ekonomidirektör Nils-Fredrik Ankarcrona (föredragande). Anders Hamsten Nils-Fredrik Ankarcrona Sändlista (antal pappersex + en pdf-fil) Utbildningsdepartementet (10) Arbetsgivarverket (1) Ekonomistyrningsverket (3) Finansdepartementet (3) Högskoleverket (2) Riksdagens utredningstjänst (3) Riksrevisionen (3) Statskontoret (1) Postadress Besöksadress Telefon E-Post Stockholm Nobels väg 5 Solna , vx , dir Webb Fax ki.se Org. nummer

4 Beslut Dnr: 1-19/ Sid: 2 / 8 +3 bilagor Budgetunderlag för perioden Inledning Karolinska Institutet (KI) är det näst största universitetet i Sverige sett till total ekonomisk omsättning och det största ifråga om forskning och utbildning på forskarnivå (2011). Över 40 procent av den medicinska forskningen vid de svenska universiteten bedrivs vid KI, som därmed har en viktig roll för samhällsutvecklingen. Utbildning och forskning är till sin karaktär internationell och drygt 60 procent av alla publikationer vid KI är författade i samarbete med forskare från andra länder. KI har med sin plats i den expansiva Stockholmsregionen goda förutsättningar att vara bland de ledande universiteten i världen. Den globala konkurrensen ställer ökade krav på framgångsrik grundforskning som också på ett effektivt sätt kan leda till att forskningsresultat överförs till praktisk användning såväl direkt i hälso- och sjukvården som i den biomedicinska industrin. Universitetssjukhusen har en nyckelroll för den medicinska utbildningen och forskningen samt för innovationer inom den biomedicinska sfären. I ett nordiskt perspektiv har KI kommit långt i utvecklingen av sitt innovationssystem inom livsvetenskaper. Utmaningen ligger i att skapa ett långsiktigt, uthålligt system som genom egna intäkter kan finansiera utvecklingen av nya innovationer som kan föras ut till marknaden. 2. Uppdrag och vision Uppdrag Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vision Karolinska Institutet ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Postadress Besöksadress Telefon E-Post Stockholm Nobels väg 5 Solna , vx , dir Webb Fax ki.se Org. nummer

5 Karolinska Institutet Budgetunderlag / 8 3. Framtiden och dess utmaningar För framtiden ser KI följande tre huvudutmaningar: Den första är att förstärka KI som internationellt ledande forskningsuniversitet. Målet bör vara att bli ännu starkare internationellt. För att uppnå detta måste KI, utöver att rekrytera internationella toppforskare, utforma en tydlig karriärstruktur för yngre forskare och mobilisera väsentligt större interna resurser för att stödja de riktigt lovande, yngre forskarna i början av deras karriär. Den andra är att stärka grundutbildningarna. KI ska ha samma höga ambitioner för dessa, som för forskningen. Det är utomordentligt viktigt för KI att attrahera de mest energiska, entusiastiska och kreativa studenterna från alla delar av världen. Den tredje utmaningen handlar om samspelet med hälso- och sjukvården. Det vårdlandskap som KI verkar inom befinner sig i snabb förändring. Antalet vårdgivare ökar i allt snabbare takt, vilket riskerar att leda till fragmentering och därmed äventyra den epidemiologiska, kliniska och translationella forskning som utgör viktiga delar av KI:s internationella konkurrensmöjlighet. KI behöver därför en ny strategi för samverkan med hälso- och sjukvården. 4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4.1 Strategi KI ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Denna vision ställer stora krav på den utbildningsverksamhet som bedrivs på KI. Ett övergripande mål är att alla KI:s utbildningar ska hålla mycket hög kvalitet. Detta ska åstadkommas bland annat genom pedagogiskt kunniga lärare med hög vetenskaplig kompetens och yrkeskompetens. En ytterligare viktig del i arbetet för att nå KI:s vision om ett världsledande universitet är att premiera pedagogisk skicklighet och engagemang i utbildning och undervisning genom en ständig utveckling av KI:s incitaments- och karriärsystem. KI ser kontinuerligt över sitt utbildningsutbud och har under senare år även arbetat med att koncentrera detsamma. Ett uttalat syfte är att endast utbildning med aktiv forskning inom huvudområdet ska erbjudas. KI arbetar dessutom med att anpassa utbildningsutbudet till avnämarnas behov samt att öka andelen av den utbildning som ges på avancerad nivå. Av KI:s totala utbildningsutbud 2013 utgörs ca 93 procent av programutbildningar. De fristående kursernas andel av det totala utbildningsutbudet har därmed minskat ytterligare jämfört med föregående år.

6 Karolinska Institutet Budgetunderlag / Möjligheter att nå fastställda uppdrag Vid beräkning av takbeloppen för åren har hänsyn bland annat tagits till konsekvenser av beslutade ökningar på läkar-, tandläkar- och psykologprogrammet. KI redovisar för 2012 ett utfall som överstiger takbeloppet (anslaget) med knappt tio mnkr. För 2013 prognostiserar KI att överproduktionen ökar till ca 30 mnkr. Detta förklaras bland annat av att sjuksköterskeprogrammet under 2013 återigen kommer att vara fullt utbyggt efter den tidigare (2009) förlorade examensrätten. Den prognostiserade överproduktionen innebär att ungefär tre fjärdedelar av det befintliga anslagssparandet kommer att ha tagits i anspråk i och med 2013 års utgång. Under 2014 förväntas resterande anslagssparande att förbrukas. KI har med anledning av detta redan tvingats att vidta åtgärder i syfte att minska den samlade utbildningsvolymen från och med De årliga arbetsmarknadsprognoserna från bland annat Högskoleverket, SCB och SACO visar att vården utgör en av de sektorer där risken för brist på arbetskraft är störst de kommande åren. Som exempel framhålls biomedicinska analytiker där tillgången på arbetskraft kommer att minska samtidigt som efterfrågan förväntas öka. Specialistsjuksköterskor är en annan grupp där det framtida behovet kraftigt kommer att överstiga tillgången på arbetskraft. Det råder redan idag brist på specialistsjuksköterskor och bland annat förväntas den snabba medicintekniska utvecklingen bidra till att behovet kommer att öka ytterligare framöver. KI:s nuvarande utbildningsutbud framgår av bilaga Förslag Ökat utbildningsuppdrag Enligt KI:s prognoser kommer alltså såväl 2013 som 2014 års takbelopp att överskridas. Mot bakgrund av att det ackumulerade anslagssparandet förväntas vara förbrukat i mitten på 2014 anser KI att det är av största vikt att lärosätet erhåller en permanent höjning av takbeloppet. KI:s nuvarande utbildningsutbud består, som nämnts, till övervägande del av programutbildningar men lärosätet anser det också viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av fristående kurser, bland annat för kompetensutveckling av personal inom vårdsektorn. Med hänsyn till kommande års prognostiserade överproduktion har KI dock, inför 2013, tvingats att reducera utbudet av fristående kurser med över 35 procent jämfört med Verksamhetsåret 2016 kommer KI, enligt nuvarande prognos, att producera över takbeloppet med ca 30 mnkr, motsvarande ca 300 helårsplatser. Utan permanent tillskott av resurser till lärosätet kommer den förväntade överproduktionen innebära att KI, inom kort, tvingas inleda avveckling av motsvarande tre utbildningsprogram. Bland annat mot bakgrund av rådande situation på arbetsmarknaden, med risk för kommande brist på arbetskraft inom vårdsektorn, bedömer KI att en sådan minskning av utbildningsutbudet skulle vara olycklig.

7 Karolinska Institutet Budgetunderlag / 8 Mot bakgrund av detta föreslår KI följande ökningar av takbeloppet (angivna i prioritetsordning): Ökning av resurser för utbildningsplatser motsvarande 300 helårsstudenter (för att kunna erbjuda dagens utbildningsutbudsnivå) Inom regeringens satsning på läkar-, tandläkar- och sjuksköterskeutbildningar föreslår KI följande ökningar: Ökning med 50 platser på läkarprogrammet Ökning med 5 platser på tandläkarprogrammet (utöver de erhållna 5 platserna 2014) Ökning med 100 platser på sjuksköterskeprogrammet Som en konsekvens av dimensioneringsökningarna på läkarprogrammet respektive tandläkarprogrammet äskar KI, från och med 2014, om höjningar avseende såväl ALF-anslaget som anslaget för tandvårdscentralen. Överföring av uppdrag och anslag från KI till Uppsala universitet Regeringen har beslutat att verksamheten vid Högskolan på Gotland ska övergå till Uppsala universitet (UU) 1 juli Med anledning av detta har KI kommit överens med Uppsala universitet om att UU från och med 2014 ska överta uppdraget att anordna sjuksköterskeutbildning på Gotland. KI:s styrelse beslutade den 17 december 2012 därför att anhålla hos regeringen om att anslaget för sjuksköterskeutbildningen på Gotland ska överförs till UU. Uppsala universitet avser dock inte starta sjuksköterskeutbildning på Gotland förrän 2014, varför överföringen av anslaget inte bör påbörjas förrän Anslaget bör överföras successivt eftersom redan antagna studenter vid Karolinska Institutet inte kan överföras till Uppsala universitets sjuksköterskeutbildning. Ersättningsnivåer Ersättningssystemet för helårsstudenter och helårsplatser har realt sett urholkats sedan det infördes KI vill framhålla vikten av att ersättningsnivåerna följer prisoch löneutvecklingen detta i syfte att kunna bibehålla en högkvalitativ undervisning och utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Hälso- och sjukvården i Stockholms län befinner sig i en snabb och omfattande omställningsprocess. Såväl befolknings- som sjukvårdsstruktur förändras och ställer nya krav på kompetensen hos vårdpersonalen. För att den kliniska utbildningen ska kunna möta framtida behov och krav är det nödvändigt att alla sjukvårdsverksamheter, såväl offentliga som privata, samverkar och bidrar. Många privata vårdgivare anser sig sakna incitament att ta emot studenter inom den egna verksamheten eftersom ersättningen bedöms vara för låg. Det finns, bland annat enligt Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård vid Stockholms läns landsting (SLL), ett behov av att utarbeta modeller för styrning av, och ersättning till, anordnarna av verksamhetsförlagd utbildning. KI vill i sammanhanget framhålla vikten av att SLL prioriterar arbetet med att utveckla modeller för hur den kliniska utbildningen ska utformas och utvecklas. KI fortsätter å sin sida att prioritera insatser i syfte att säkra tillgången på platser i verksamhetsförlagd utbildning, bland annat genom samordning mellan lärosätena i Stockholm.

8 Karolinska Institutet Budgetunderlag / 8 Bostäder En avgörande fråga för om KI ska kunna ta emot inkommande internationella studenter och forskare, såväl som studenter från andra delar av Sverige, är att det finns bostäder tillgängliga för dessa grupper. Bristen på studentrum i Stockholmsområdet ställer krav på KI att hitta egna lösningar men behoven är så stora att det också krävs åtgärder på central nivå. Bostadsbristen riskerar annars att bromsa den viktiga tillströmningen av bland annat internationella studenter och forskare samt hindra en aktiv rekrytering av dessa grupper, inte minst de studieavgiftsskyldiga studenterna. Stipendier KI behöver internationella talanger som bidrar till kvaliteten i utbildningen. Ett inflöde av studenter från olika delar av världen är av stort värde för lärosätets utbildningar men utgör också ett underlag för rekrytering till forskning. Alumner kan utgöra länkar mellan sina hemländer och Sverige, inte minst genom ökade forskningsoch näringslivskontakter. I och med införandet av studieavgifter har antalet studenter från områden utanför EU/EES och Schweiz minskat kraftigt. Utökade stipendiemedel behövs för att vända trenden och göra det möjligt för KI att konkurrera om de bästa studenterna. Stipendietilldelningar från staten bör gå direkt till lärosätena som kan tilldela stipendierna till sina bästa sökande. Vid statliga stipendietilldelningar är det också viktigt att söktryck och kvalitet på utbildningarna beaktas. 5. Forskning och utbildning på forskarnivå Ett framgångsrikt universitet bygger på flera komponenter: kvalificerade medarbetare, god tillgång på resurser både i fråga om direkta anslag och infrastruktur samt en ledningsstruktur som ger plats för såväl enskilda initiativ som samordnade insatser. KI är en viktig aktör i det svenska forskningslandskapet med på många områden uppemot hälften av de tillgängliga resurserna. Att ha en sådan dominerande ställning ställer krav på framsynthet och planering. Regeringen har i de två senaste forskningspropositionerna skapat goda förutsättningar för svensk medicinsk forskning. KI ser det som en utmaning att förvalta de nya resurserna så att de kommer till nytta för utveckling av forskning med hög kvalitet. Detta sker på flera olika sätt: Satsningen på den enskilde forskaren är mycket betydelsefull. De största behoven avser karriärutveckling för yngre forskare. KI har startat program för den återinrättade anställningsformen som forskarassistent. Förstärkning av möjligheten till en forskningskarriär samtidigt med klinisk tjänstgöring är nödvändig. Detta arbete sker i samarbete med Stockholms läns landsting, SLL, inom ramen för den samverkansstruktur som finns. Effekterna av den gemensamma färdplanen för forskning mellan KI och SLL är nu tydliga. Färdplanen rymmer bland annat en viktig satsning på translationella medicinska temacentrum. Dessa centra har utvärderats vilket resulterade i vissa justeringar för att ytterligare maximera effekten av detta program.

9 Karolinska Institutet Budgetunderlag / 8 De strategiska forskningsprogrammen (SFO) utgör ett viktigt instrument för stärkta resurser inom utvalda områden. Ökat fokus kommer att läggas på innovationsaspekten inom ramen för dessa program. Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är en kraftsamling av resurser från KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Ytterligare resurser tillförs denna verksamhet under de kommande åren. Etableringen av SciLifeLab har gett forskare på KI unika möjligheter att i sin närhet genomföra teknikkrävande och storskaliga forskningsprojekt med inriktning på studier om geners och proteiners funktion. SciLifeLab arbetar med att i framtiden skapa naturliga samarbetsplattformar med flera nationella infrastrukturer, exemplifierat av Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover (BBMRI) samt Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS). KI kommer aktivt verka för att uppnå bästa möjliga samordning av dessa anläggningar med SciLifeLab. Under senaste året har diskussionen varit intensiv i fråga om register för viss befolkningsbaserad forskning. Detta har främst avsett den framåtblickande befolkningsstudien Life Gene. KI vill fästa uppmärksamheten på att den lagstiftningsprocess som nu pågår slutförs så snabbt som möjligt. Forskningen baserad på dessa register är också ett av de områden där infrastrukturen inom SciLifeLab är till stor nytta. Mot bakgrund av satsningarna i forskningspropositionen föreslår KI i detta budgetunderlag inte några ytterligare resursförstärkningar för forskningen. 6. Hemställan om höjning av låneramen Som framgår av tabell 4 och kommentarerna i bilaga 3 är KI inne i en intensiv period av investeringar i infrastruktur. Detta tillsammans med ändringen i Kapitalförsörjningsförordningen att Riksgäldslån måste tas även på pågående projekt medför att låneramen enligt KIs beräkningar behöver höjas från 520 till 610 mnkr redan från och med KI hemställer därför om denna höjning. Bilagor 1. Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabellbilagor: Budget samt investeringar, lokalförsörjning och uppdrag 3. Kommentarer till tabellerna i bilaga 2.

10 Karolinska Institutet Budgetunderlag / 8 Bilaga 1 Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2013 enligt konsistoriets beslut Nybörjarprogram Antal nybörjarplatser Arbetsterapeutprogrammet 72 (72) Audionomprogrammet 16 (16) Biomedicinprogrammet 50 (50) Biomedicinska analytikerprogrammet 60 (70) Logopedprogrammet 28 (28) Läkarprogrammet 312 (312) Optikerprogrammet 45 (45) Psykologprogrammet 70 (70) Röntgensjuksköterskeprogrammet 40 (40) Sjukgymnastprogrammet 120 (120) Sjuksköterskeprogrammet 300 (300) Tandhygienistprogrammet 40 (40) Tandläkarprogrammet 85 (85) Påbyggnadsprogram och fristående kurser Antal nybörjarplatser Barnmorskeprogrammet 64 (64) Psykoterapeutprogrammet 16 (16) Påbyggnad i odontologisk profylaktik 25 (25) Specialistutbildning för sjuksköterskor (helårsplatser) ( ) Magister- och masterprogram (helårsplatser) ( ) Fristående kurser (helårsplatser) ( ) Anm: År 2012 inom parentes

11 Tabell 1 Karolinska Institutet Total budget (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Verksamhetsutfall Resultat från aktier och andelar i hel- och delägda företag Uppbörd-netto Transfereringar, erhållna medel Transfereringar, lämnade bidrag Årets kapitalförändring/ Årets resultat Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) Utgående oförbrukade bidrag Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. Bilaga 2 Tabell 1

12 Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Karolinska Institutet Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Verksamhetens intäkter Takbelopp Beräknad avräkning 2 (A) Särskilda åtaganden (B) Anslag Klinisk utb/forskn-alf ( C ) Transfereringar anslagsmedel (D) Anslag (Summa A:D) Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar, erhållna anslagsmedel Transfereringar, övriga erhållna medel Transfereringar, lämnade bidrag Årets kapitalförändring/ Årets resultat Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2013 i 2013 års prisnivå. 2 Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. Bilaga 2 Tabell 2

13 Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Verksamhetens intäkter Anslag därav att transferera Anslag klinisk utb/forskn-alf Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar, erhållna anslagsmedel Transfereringar, övriga erhållna medel Transfereringar, lämnade bidrag Årets kapitalförändring/ Årets resultat Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2013 i 2013 års prisnivå. Hänsyn har också tagits till förslagen i forsknings- och innovationspropositionen för Bilaga 2 Tabell 3

14 Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar Karolinska Institutet (mnkr) Investeringar i anläggningstillgångar 1 Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldkontoret Föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning (%) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Summa räntor och amorteringar Enligt definition i 5 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 2 Större förändringar ska kommenteras. Bilaga 2 Tabell 4

15 Tabell 5 Lokalförsörjning Karolinska Institutet Redovisning av lokaler (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen föregående års utgång ökning under året minskning under året vid årets utgång (A) Förbättringsutgift på annans fastighet 1 nyinvesteringar avskrivningar Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B) Genomsnittlig hyra (kr/m 2 LOA) Lokalkostnader (C) Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 12,1% 12,6% 12,3% 12,3% 12,2% 1 En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost. Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar. 2 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställningskostnader vid avflyttning. 3 Beräknas som B/A. 4 Beräknas som C/A. Bilaga 2 Tabell 5

16 Tabell 6 Avgifter Karolinska Institutet Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat varav tjänsteexport varav tjänsteexport varav tjänsteexport Offentligrättslig verksamhet Intäkter till inkomsttitel 1 Intäkter som får disponeras Kostnader Resultat 1 Intäkter som inte får disponeras Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 avgiftsförordningen ska inte redovisas. Bilaga 2 Tabell 6

17 BILAGA 3 Kommentarer till tabellerna i bilaga 2 KIs ekonomiska utveckling KIs omsättning fortsätter att öka under perioden mot bakgrund av framförallt satsningarna enligt senaste forsknings- och innovationspropositionen. Det gäller såväl det direkta statsanslaget som rådsmedel med mera. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknar KI att i och med utgången av 2014 ha utnyttjat det anslagssparande som finns på ca 50 mnkr vid ingången av Om inte några resurstillskott erhålls måste KI minska omfattningen av utbildningsverksamheten med ca 30 mnkr. Se vidare avsnitt 4. Det ska också noteras att under 2013 faller viss finansiering bort från Stockholms läns landsting (20 mnkr). Det gäller infrastrukturkostnader sammanhängande med överföringen av Hälsohögskolan till KI. Som tidigare redovisats tar det tid att planera och få igång all den verksamhet som motsvarar de olika forskningssatsningarna. Den viktigaste delen är att rekrytera toppforskare. Detta återspeglas i att den årliga kapitalförändringen beräknas vara positiv under hela perioden för att därför bli negativ som en följd av att alla planerade verksamheter kommer i full gång och ackumulerat kapital börjar förbrukas. För perioden är intäkter och kostnader beräknade i 2013 års löne- och prisnivå. Beräkningen av de statliga anslagen utgår från vad som anges i regleringsbrevet för 2013 samt budgetpropositionen för 2013 och forsknings- och innovationspropositionen för Därutöver särredovisas transfereringar för att kunna göra tabellerna enligt regeringens anvisningar. Personal, drift och lokaler Under perioden förväntas personal, lokaler och drift öka i takt med de redovisade medelsökningarna. Investeringar i anläggningstillgångar Som tidigare redovisats är KI inne i en mycket intensiv period av investeringar. Som framgår av tabell 4 gör KI större investeringar i infrastruktur under perioden som främst avser ombyggnad av djurhus och nybyggnad av laboratoriebyggnad (BioMedicum) men också för investeringar i undervisningssalar, aula med mera. Bil 3:1

18 Avskrivningarna har beräknats efter den centrala investeringsplanen samt beräknade investeringar på institutionerna. Dessa investeringar tillsammans med ändringen i Kapitalförsörjningsförordningen att Riksgäldslån måste tas även på pågående projekt medför att låneramen behöver höjas från 520 till 610 mnkr redan från och med Eftersom det inte går att exakt beräkna när olika investeringskostnader faller ut föreslår KI att den föreslagna ramen ligger kvar KI får återkommer med mer precisa beräkningar i kommande budgetunderlag. Se vidare avsnitt 6. Räntekonto med kredit i Riksgälden Den stora bidragsfinansieringen och samtidigt en god cash management med rekvirering av bidrag och i vissa fall även fakturering av uppdrag i förskott innebär att KI inte har några likviditetsproblem. Avgifter uppdrag tabell 6 Den avgiftsbelagda verksamheten avser här uppdrag inom utbildning och forskning. Bil 3:2

19

20 Karolinska Institutet Budgetunderlag Sammanställning och underlag: Nils-Fredrik Ankarcrona Omslag: Carina Persson ki.se

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2015 2017

Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2015 2017 2014 02 19 Vårt diarienr.: 202.222/13 Ert diarienr.: U2013/6567/UH Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2015 2017 Bedömning av arbetsmarknadens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Dnr MIUN 2014/1972 Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Fastställt av universitetsstyrelsen den 17 februari 2014 Kontaktpersoner Tf universitetsdirektör Håkan Stenström, avdelningschef Kristina Albertsson

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2009 2011 Beslut Dnr: 326/2008-100 2008-02-20 Sid: 1 / 16 + 3 bilagor Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010

Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 Beslut Dnr: 4654/2009-100 2009-10-08 Sid: 1 / 17 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Konsistoriets beslut om resursfördelning och uppdrag för 2010 1. Inledning

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 Budgetunderlag Högskolan i Borås 2013 2015 DNR 894-11-70 Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 1. Verksamhetsidé och strategi... 5 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå...

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Mot kompletta akademiska miljöer

Mot kompletta akademiska miljöer Budgetunderlag 2016 2018 Mot kompletta akademiska miljöer Inledning I följande underlag till regeringen sammanfattas Högskolan i Halmstads ambition inför kommande budgetperiod, 2016 2018. Denna är tydlig:

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Konsistoriet Protokoll 2012:01 Sammanträde 2012-02-20 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Övriga ledamöter

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 1(8) 2008-02-29 Dnr 2008-418 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2009 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för perioden (6 bilagor) 2014-02-21 2015 2017 EKO 2013/82 1. Sammanfattande bedömning Den spetskompetens som Konstfack förvaltar inom det bild-

Läs mer

Ett medicinskt universitet

Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2007 Ett medicinskt universitet Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin. Karolinska Institutet bidrar genom forskning och utbildning till att förbättra

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 Diarienummer: Ö2013/307 Datum: 2014-02-14 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2014-02-14 Budgetunderlag 2015-2017 Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

miljöcertifierad akademi för teknik och miljö studentinflytande op 2015 2017 samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö

miljöcertifierad akademi för teknik och miljö studentinflytande op 2015 2017 samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö jämställdhet studenter samverkan examina hälsofrämjande arbetsliv byggd miljö forskning uppdragsutbildning distansutbildning program Budgetunderlag kurser studiemiljö co- op 2015 2017 stipendier kvalitet

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen(1992:1434).

Övergripande mål för universitet och högskolors verksamhet finns i högskolelagen(1992:1434). Regeringsbeslut I:18 Utbildningsdepartementet 2011-12-20 U2011/7258/SAM(delvis) U2011/7206/UH universitet och högskolor Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende universitet och högskolor Riksdagen har

Läs mer

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor BESKRIVNING AV STATISTIKEN 1(9) Avdelning Analysavdelningen 2013-09-20 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Ekonomisk statistik för universitet och högskolor I denna beskrivning

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557

1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007 (kkr) Anslag 2006 1 186 040 Pris- och löneomräkning (0,8 %) 9 517 Delsumma 1 195 557 Sid 1 (7) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006-10-16 Rektors stab Lars Rydberg Sammanfattning av budgetpropositionen för 2007 1. Grundutbildningen 1.1. Härledning av LiU:s grundutbildningsanlag och takbelopp 2007

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut 19. 2008-12-11 Jo2008/3942(delvis) Jordbruksdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer