Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2015 2017"

Transkript

1 Vårt diarienr.: /13 Ert diarienr.: U2013/6567/UH Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren Bedömning av arbetsmarknadens behov och studentefterfrågan Konstnärers arbetsmarknad kännetecknas av att det stora flertalet inte anställs utan är sina egna arbetsgivare. I den alumnundersökning som Kungl. Konsthögskolan publicerade 2012 framgick att 95 procent av studenterna som tagit en examen i fri konst helt eller devis arbetat som konstnär efter studierna av dessa var knappt 80 procent var egenföretagare. Efterfrågan på Kungl. Konsthögskolans utbildningar fortsätter att vara mycket hög. Till det femåriga programmet i fri konst var det 38 sökande per plats. Antal sökande till masterprogrammet ligger runt 200 som tidigare år. Till de mer riktade vidareutbildningarna till yrkesverksamma är söktrycket inte lika högt vilket beror på att de är tematiskt fördjupande och vänder sig därigenom till en smalare målgrupp av yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Införandet av studieavgifter för studenter från tredje land har försvårat för Kungl. Konsthögskolan att rekrytera internationella studenter. Tilldelning av stipendier är för låg för att kunna ha en bred internationell profil. Planering av utbudet och prioritering baserade på behovsanalyser Kungl. Konsthögskolan är Sveriges äldsta och en av de mest tongivande högskolorna inom konstområdet. Högskolan erbjuder konstnärlig utbildning av hög internationell kvalitet inom huvudområdet fri konst. Högskolan bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och samarbetar med andra lärosäten kring konstnärlig doktorandutbildning och konstnärlig forskning inom konst och arkitektur med doktorander inom dessa områden. Högskolan kommer även i framtiden att 1

2 befinna sig i framkanten av den konstnärliga utvecklingen samtidigt som man kommer att behålla en konstnärlig bredd med så väl traditionella tekniker som de allra senaste inom digital teknologi och 3Dtekniker. Kungl. Konsthögskolans strategi är att utbudet på avancerad nivå ska utgöra cirka två tredjedelar av de studerande samt att grundnivå omfattar cirka en tredjedel. En viktig del i strategin är att vidareutbilda yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Kungl. Konsthögskolan har en solid bas i vidareutbildningen av yrkesverksamma inom det konstnärliga området, men har också sedan några år en ettårig utbildning med fokus på konstnärlig forskning, Mejan Residents. Från och med hösten 2013 antas studenter till ett femårigt program i fri konst. Efter tre års godkända studier kan studenten ta ut en kandidatexamen och efter ytterligare två år en masterexamen. Godkänd kandidatexamen krävs för att kunna fortsätta de två sista åren på avancerad nivå. Det ges fortfarande möjlighet att söka ett tvåårigt masterprogram i fri konst, som löper parallellt med åk 4 och åk 5 på det femåriga programmet. Inom fri konst erbjuds också en projektutbildning (60 hp) för yrkesverksamma konstnärer, Mejan Residents, som är ettåriga individuella konstnärliga forskningsprojekt båda på avancerad nivå (60 hp), samt ett gäststudentprogram (60 hp) för studenter med utländsk högre konstutbildning. På avdelningen Mejan Arc gavs påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå inom områdena restaureringskonst (60 hp), arkitektur (60 hp) samt den tvärdisciplinära kursen Konst & Arkitektur (30 hp) samt en kurs inom arkitekturteori och arkitekturhistoria (30 hp). Från och med våren 2014 kommer Kungl. Konsthögskolan att ingå i ett forskningssamarbete med Stockholms konstnärliga högskola. Samarbetet inbegriper finansieringen av två forskarutbildningsplatser samt deltagande i planering av seminarier och representation i den nya högskolans forskningsnämnd. Kungl. Konsthögskolan fortsätter även samarbetet med den Konstnärliga forskarskolan och har tre doktorander kopplade till detta samarbete. Doktorandsamarbete finns även med Stockholms universitet. Kungl. Konsthögskolan har vidare samarbeten med bland andra Stockholms universitet, Södertörns högskola och Konstfack, vad gäller kurser, utrustning och forskning. Dessutom fortsätter samarbetet i Kista/Husby tillsammans med Kungl. Musikhögskolan och Stockholms universitet. Syftet med detta är att etablera en plattform för tvärkonstnärliga samarbetsprojekt och breddad rekrytering. Fördelning mellan grundnivå och avancerad nivå Kungl. Konsthögskolan bedömer att uppdraget vad gäller helårsstudenter och helårsprestationer kommer att uppnås under perioden, då högskolan har ett fortsatt högt söktryck till utbildningarna av ett stort antal väl kvalificerade sökanden. Det anvisade takbeloppet kommer att uppnås. Tidigare överproduktion har under de senaste åren minskat. Kungl. Konsthögskolan avser inte att utöka antalet helårsplatser, men planerar att bibehålla en större andel platser på den avancerade nivån inom fri konst och på Mejan Arc. Vidare- och påbyggnadsutbildningarna på avancerad nivå för yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, teoretiker m.fl. kommer få ökat utrymme. Högskolans starka position med välutrustade verkstäder, central placering och kompetent och internationell meriterad lärarstab ger goda förutsättningar för ökad spetsutbildning på avancerad nivå. Kungl. Konsthögskolan avser även att undersöka möjligheten att i högre grad attrahera utländska studenter, till främst studier på avancerad nivå. Den fördel högskolan har med ett rikt verkstadsutbud och kombinationen konst och arkitektur bedömer vi vara konkurrenskraftig. Prioritering mellan program och kurser, campus och distans 2

3 Kungl. Konsthögskolan bedriver ett femårigt program i fri konst och en tvåårig masterutbildning i fri konst. Inom fri konst erbjöds också en projektutbildning (60 hp) för yrkesverksamma konstnärer, Mejan Residents, som är ettåriga individuella konstnärliga forskningsprojekt båda på avancerad nivå (60 hp), samt ett gäststudentprogram (60 hp) för studenter med utländsk högre konstutbildning. På avdelningen Mejan Arc ges påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå inom områdena restaureringskonst (60 hp), arkitektur (60 hp) samt den tvärdisciplinära ettåriga kursen Konst & Arkitektur (30 hp) samt en ettårig kurs (30 hp) inom arkitekturteori och arkitekturhistoria (30 hp). Kungl. Konsthögskolan bedriver i huvudsak all utbildning på Skeppsholmen och bibehåller strategin att konstnärlig utbildning bedrivs på campus och där det ges handledning och kurser. I vissa kurser finns webbstöd som ett komplement och högskolan kommer att utveckla detta som ett komplement till den platsbundna undervisningen, men inte bedriva undervisning helt på distans. Bedömning av ekonomisk utveckling och strategiska utmaningar God tillgång till lokaler har varit en viktig del i undervisningen och varit ett omistligt argument för att attrahera de bästa studenterna såväl nationellt som internationellt. Kungl. Konsthögskolan har gjort stora förändringar i sitt lokalbestånd genom en minskning av antalet kvadratmetrar och koncentrerat sig till Skeppsholmen. Detta främst p.g.a. höga kostnader för hyra av ateljéer, utställningslokaler och projektateljéer i Konstakademins lokaler. Ateljésituationen är idag ansträngd och har nått en smärtgräns. I december 2013 sade Statens Fastighetsverk upp kontraktet för Konsthögskolans huvudlokaler. Hyran för det nya kontraktet uppgick till 1,3 miljoner mer än vad Konsthögskolan har idag. Statens Fastighetsverk argumenterade att en stor del av skolans lokaler bör ha motsvarande hyra som likvärdiga kontorslokaler. Skolans lokaler är byggda 1995 för Konsthögskolan och kan inte jämställas med kontorslokaler. Konstnärsateljéer är undervisningsrum och inte kontor. Konsthögskolan motsätter sig den nya hyressättningen och har tagit ärendet till Hyresnämnden och träffas ingen överenskommelse får ärendet avgöras på departementsnivå. Budgetläget är kärvt och under 2013 genomförde skolan en översyn av tjänster och drift för att 2014 kunna presentera en budget i balans för styrelsen. Detta gjordes också, men det ökade hyreskravet från Statens fastighetsverk underminerar skolans ekonomi. Lokalerna på Skeppsholmen är anpassade för skolans utbildning och alternativa lokaler är inte enkelt att uppbringa för den komplexa verksamhet som bedrivs. Även om lokalerna är anpassade till skolans utbildning, saknas tillgång till ett restaurangkök och café på skolan. En ombyggnad skulle kosta 4-5 miljoner kronor och det är medel som Kungl. Konsthögskolan inte kan bära själv. Kungl. Konsthögskolan avser att vara en aktiv part i den Konstnärliga forskarskolan. Forskarskolan kommer fortsättningsvis att vara en viktig plattform för högskolan och högskolans doktorander och handledare. Ambitionen under perioden är att fortsätta den forskningssatsning som nu inletts. För att kunna bedriva forskning och forskarutbildning krävs att Kungl. Konsthögskolan får medel i motsvarande nivå som andra lärosäten. Dagens nivå är inte tillräcklig för att en kontinuitet ska uppnås och att en kvalitativ verksamhet ska kunna byggas upp. Möjligheterna till att få in extern finansiering för att förstärka forskningsområdet fortsätter att undersökas. Högskolan är angelägen om att kunna fortsätta bygga vidare på forskningssatsningen och äskar om medel för att kunna anställa en doktorand per år under perioden Doktorandsatsningen planeras inom konst och arkitektur med inriktning på urbana miljöer och denna satsning är unik nationellt men även internationellt. Kostnaden beräknas till 800 tkr per år och doktorand, på grund av att högskolan måste betala doktorandlön och merkostnader, t.ex. anordnandet av seminarier, driftsbudget, biträdande extern handledare och examinationskostnader. 3

4 Kungl. Konsthögskolan har idag möjlighet att erbjuda kurser i en mängd olika tekniker, som sträcker sig från de traditionella till de allra senaste digitala. Lärarna som undervisar i de olika verkstäderna har en djup och bred teknisk konstnärlig kompetens inom respektive område. Sammantaget betyder detta att ingen konstnärlig högskola i Sverige kan mäta sig med den utrustning och den höga lärarkompetens som finns på högskolan. Att behålla de traditionella teknikerna har man alltid värnat om vid högskolan; tradition och nytänkande ska finnas på en och samma gång. Denna strategi att både befinna sig i bräschen för nya tekniker och samtidigt behålla äldre tekniker är unik, men också mycket kostsam. Lärartjänster har skurits ner och tidigare heltidsanställningar för lärare har gjorts om till halvtidstjänster. Kungl. Konsthögskolan har ambitionen att förena äldre kunskap med innovativt nytänkande. Att bibehålla traditionella tekniker och levandegöra dessa är en kulturhistorisk och kulturpolitiskt viktig uppgift samtidigt som det är viktigt att utbilda nya konstnärer i dessa tekniker. Dessa äldre tekniker är många gånger dyra i drift och kräver stora lokaler, det gäller bland annat bronsgjuteri, grafik och muralmåleri. Om Kungl. Konsthögskolans medel krymper tvingas högskolan göra prioriteringar vilka riskerar att vissa av dessa tekniker kommer att försvinna och som tidigare nämnts även från konsthögskoleundervisningen i Sverige. De andra konsthögskolorna i landet och Norden efterfrågar möjligheten att förlägga kurser för sina studenter vid Kungl. Konsthögskolan i tekniker som de själva inte längre kan erbjuda. Ett stort intresse märks också för Kungl. Konsthögskolans grafikavdelning. Kungl. Konsthögskolan vill etablera ett nationellt utbildningscentrum för äldre tekniker, vilket Kungl. Konsthögskolan äskar om 2 miljoner kr årligen, vilket innefattar lärartjänster av de tekniker som är hotade av nedläggning, samt kostnader för drift, utrustning och underhåll. Investeringar och anläggningstillgångar Utrustningen i Kungl. Konsthögskolans många verkstäder behöver kontinuerligt förnyas och kompletteras, inte minst med tanke på säkerhet och arbetsmiljö. Undervisning inom ny teknik medför fortlöpande investeringar i basutrustning och mer avancerad utrustning. Högskolan har under de senaste åren investerat i både förnyelse- och ersättningsutrustning, något som även kommer att ske framöver. Det finns dock inte anledning att i dagsläget höja låneramen. Investeringar i lokaler och lokalförsörjning Konstnärlig utbildning är lokalkrävande och därmed kostnadskrävande. En ständig översyn av lokalförsörjningen pågår. Konsthögskolan bedömer att minskning av lokaler har nått en nedre gräns och kan inte minskas mer. I och med uppsägning av kontraktet på Skeppsholmen, där kostnadsnivån inte kunde förutsägas med hänvisning till att skolan ska betala marknadshyror, ser lokalförsörjningen inte så positiv ut. Räntekonto och kredit i Riksgäldskontoret För Kungl. Konsthögskolan är det fortsatt angeläget att ha kvar samma kreditutrymme på räntekontot som innevarande budgetår. Avgiftsbelagd verksamhet Den avgiftsbelagda verksamheten vid Kungl. Konsthögskolan har hittills bestått av intäkter enligt paragraf 4 avgiftsförordningen. Dessa räknas enligt terminologin inte som egentliga avgiftsintäkter. 4

5 Under 2014 bedriver högskolan en beställd utbildning på uppdrag av Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Anmälnings- och studieavgifter för sökande från tredje land tas ut. Stipendier till studerande vid Mejan Arc (f.d. Arkitekturskolan vid KKH) Kungl. Konsthögskolan ska enlig regleringsbrevet dela ut tre stipendier till studerande vid Arkitekturskolan (Mejan Arc). Det totala beloppet för 2013 var kr per år. Högskolan anser liksom tidigare att beloppet bör räknas upp och höjas till kr, för att varje stipendiat ska få kr. Sammanfattande bedömning Under perioden kommer fokus att ligga på att utveckla det nya femåriga programmet i fri konst, fortsatta arbetet med kvalitetssäkringen samt att utveckla utbildningarna på den avancerade nivån. Inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå kommer högskolan att nå takbeloppet under perioden. Kungl. Konsthögskolan avser inte att öka omfattningen på utbildningen, men planerar att bibehålla fokus på den avancerade nivån. Grundutbildningsanslaget minskar i reella termer, vilket påverkar förutsättningarna att kunna erbjuda en internationellt konkurrenskraftig utbildning. Den reella neddragningen av anslagen, gör att högskolan står inför svåra avvägningar, vad gäller satsningar på nya tekniker och bevarandet av de traditionella. För att kunna bidra till bevarandet av traditionella tekniker, som hotas försvinna inom svensk högskoleutbildning, äskar Kungl. Konsthögskolan om 2 miljoner kr årligen för att kunna fortsätta bedriva undervisning inom dessa områden. Satsningen på den konstnärliga forskningen kommer under perioden att vara ett av de högst prioriterade områdena. För att kunna fortsätta bygga en lokal forskningsmiljö och i framtiden kunna söka examensrätt för den konstnärliga doktorsexamen, vill Kungl. Konsthögskolan kunna utöka antalet doktorander. För detta ändamål äskar högskolan om medel för att kunna anställa tre doktorander under perioden , till en kostnad av 800 tkr per år och doktorand. Beslut om detta budgetunderlag har fattats av högskolestyrelsen den 19 februari I beslutet deltog ordförande Berit Svedberg, ledamöterna Tomas Endresen, Tom Hedqvist, Per Josefsson, Helena Mattsson, David Neuman, Tore Nilsson, Johanna Nordin, Britta Persson, Cecilia Sagrén, Ann-Sofi Sidén, Cecilia Sjöholm, Ozan Zunar, Karin Willén och Måns Wrange. Måns Wrange Rektor Lars-Erik Olsson Förvaltningschef 5

6 Bilaga Till Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren Tabell 1 Total budget ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Årets kapitalförändring/ Årets resultat Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) Utgående oförbrukade bidrag

7 Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Verksamhetens intäkter Takbelopp Beräknad avräkning 2 (A) Särskilda åtaganden lokaler Anslag (A+B) Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Årets kapitalförändring/ Årets resultat Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. 7

8 Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Årets kapitalförändring/ Årets resultat

9 Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit Investeringar i ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 anläggningstillgångar 1 (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i Riksgäldkontoret Maximalt utnyttjande av låneramen under året Föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning (%) 1,02 0,76 1,00 1,00 1,00 Summa räntor och amorteringar Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året Enligt definition i 5 kap. 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 9

10 Tabell 5 Lokalförsörjning Redovisning av lokaler (mnkr) ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3 Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen föregående års utgång ökning under året minskning under året vid årets utgång (A) Förbättringsutgift på annans fastighet 2,1 1,7 1,5 1,2 0,9 nyinvesteringar 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 avskrivningar 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B) 17,4 17,4 18,8 19,0 19,2 Genomsnittlig hyra (kr/m 2 LOA) Lokalkostnader (C) 20,0 20,1 21,5 21,6 21,7 Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 27,82% 27,79% 28,66% 28,37% 27,98% 10

11 Tabell 6 Avgifter (tkr) Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat År varav tjänsteexport År varav tjänsteexport År varav tjänsteexport Offentligrättslig verksamhet Intäkter till inkomsttitel 1 Intäkter som får disponeras Kostnader Resultat År År År Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 avgiftsförordningen ska inte redovisas. Avgifter avser Beställd utbildning DSV Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 11

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren

Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren Dnr 202.39/10 2010-02-12 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Kungl. Konsthögskolans budgetunderlag för åren 2011-2013 1. Framtida inriktning och planerade omprioriteringar av verksamheten

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet.

2013-02-21 EKO 2012/1111. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) och. satsningen. närvara i sam- allmänhet. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-02-21 EKO 2012/1111 Budgetunderlag för perioden 2014-2016 (6 bilagor) 1. Sammanfattande bedömning Trycket på sökande till Konstfack ökar. Efter två år av

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor FÖRSLAG l / l 2011-02-07 Dnr B l 5600/1 Universitetsstyre Isen Fastställande av budgetunderlag för Göteborgs universitet 2012-2014 Universitet och högskolor uppdras årligen att avge budgetunderlag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:30 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04981/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05979/UH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:29 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04468/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05659/UH Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 34 Försvarshögskolan Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:30 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04165/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Stockholms konstnärliga högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Stockholms konstnärliga högskola Regeringsbeslut III:32 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04233/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Stockholms konstnärliga högskola Box 24045 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04191/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Dnr MIUN 2014/1972 Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Fastställt av universitetsstyrelsen den 17 februari 2014 Kontaktpersoner Tf universitetsdirektör Håkan Stenström, avdelningschef Kristina Albertsson

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms konstnärliga högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms konstnärliga högskola Regeringsbeslut III:37 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03675/UH Stockholms konstnärliga högskola Box 24045 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för perioden (6 bilagor) 2014-02-21 2015 2017 EKO 2013/82 1. Sammanfattande bedömning Den spetskompetens som Konstfack förvaltar inom det bild-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03673/UH Malmö högskola 20506Malmö Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Malmö högskola Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag HÖGSKOLAN I BORÅS DNR 685-15 2017 BUDGET- UNDERLAG 2019 högskolan i borås 1 Produktion Kommunikation, Högskolan i Borås Formgivning Mecka Typografisk produktion Mats Palmquist Foto Anna Sigge Tryck Responstryck,

Läs mer

Budgetunderlag. Högskolan i Borås DNR HÖGSKOLAN I BORÅS vetenskap för profession

Budgetunderlag. Högskolan i Borås DNR HÖGSKOLAN I BORÅS vetenskap för profession Budgetunderlag Högskolan i Borås 2014 2016 DNR 699-12-21 HÖGSKOLAN I BORÅS vetenskap för profession Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2014 2016 1. Verksamhetsidé och strategi... 5

Läs mer

Mot kompletta akademiska miljöer

Mot kompletta akademiska miljöer Budgetunderlag 2016 2018 Mot kompletta akademiska miljöer Inledning I följande underlag till regeringen sammanfattas Högskolan i Halmstads ambition inför kommande budgetperiod, 2016 2018. Denna är tydlig:

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/03821/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2012 per den 30 juni 2012 Sid 1 (9) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00695 Universitetsstyrelsen 2012-08-13 Delårsrapport för räkenskapsåret 2012 per den 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04887/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05964/UH Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04463/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05642/UH Luleå tekniska universitet 97187Luleå Regleringsbrev

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2013-2015 (Universitetsstyrelsens protokoll 2012-02-16, 13)

Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2013-2015 (Universitetsstyrelsens protokoll 2012-02-16, 13) BESLUT 1 2012-02-16 LS 2011/902 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Universitetsstyrelsen Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2013-2015 (Universitetsstyrelsens protokoll 2012-02-16,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2017-12-07 U2017/04680/BS (delvis) U2017/04865/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola?

Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola? REKTOR I ORKANEN 29 NOV 2012 Ett minskande utbildningsuppdrag vad betyder det för Malmö högskola? BAKGRUND UTVECKLING PÅ LÅNG OCH KORT SIKT Kort sikt (1-3 år): Utbildningsuppdraget från Regeringen minskar

Läs mer

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 Budgetunderlag Högskolan i Borås 2013 2015 DNR 894-11-70 Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 1. Verksamhetsidé och strategi... 5 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Budgetunderlag perioden för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2012-02-15 Dnr SU 113-3084-11 Anna-Karin Orsmark Hermansson Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2013-2015 för Stockholms universitet Härmed överlämnas

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Lunds universitets budgetunderlag Budgetåren

Lunds universitets budgetunderlag Budgetåren BESLUT 2015-02-13 1(16) Dnr STYR 2014/1133 Universitetsstyrelsen Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Lunds universitets budgetunderlag Budgetåren 2016-2018 1 Lunds universitets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2011 per den 30 juni 2011 Sid 1 (10) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2011-00679 Universitetsstyrelsen 2011-08-10 Delårsrapport för budgetåret 2011 per den 30 juni 2011

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:4 2015-04-16 U2015/2306/UH Utbildningsdepartementet Stockholms universitet Ekonomiavdelningen 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:16 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05046/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05965/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04444/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05645/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren

Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren BESLUT 2013-02-15 1(13) Dnr LS 2012/725 Regeringskanslitet Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Universitetsstyrelsen Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2014-2016 Sammanfattning Lunds

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03193/UH U2016/04411/UH U2016/04470/UH m.fl. Se bilaga 1 Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns högskola Regeringsbeslut III:33 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04498/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05663/UH Södertörns högskola 141 89 Huddinge Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:6 2016-06-16 U2016/02876/UH Utbildningsdepartementet Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns högskola Regeringsbeslut III:33 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04225/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Södertörns högskola 141 89 Huddinge Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-

Läs mer

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2014 2016 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:21 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03659/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Örebro universitet Riksdagen

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/01913,05184/UH U2015/04976/UH(delvis) U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05953/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04190/UH Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer