Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten Sida 1 (22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (22)"

Transkript

1 Postadress Box Stockholm Besöksadress Wallingatan Stockholm Telefon Org nr Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (22)

2 INNEHÅLL Projekt och praktik/utbyte 3 Typ av projekt 3 Projektändringar.3 Avsluta projektet i förtid 4 Mobiliteten.4 - Roll och ansvar 5 - Deltagaren.5 Kvalitetskriterier.6 - Resultat - Spridning UHR:s monitoring..6 UHR:s uppföljning.7 Mobility Tool - verktyget för projekthantering 7 Ekonomi..7 Fördjupad ekonomisk granskning.9 Ogiltiga kostnader 9 Slutrapportering 10 - Slutrapporten - avsnitt för avsnitt..14 Frågor och svar 19 Sida 2 (22)

3 Denna information riktar sig till dig som är projektkoordinator och/eller kontaktperson för ett projekt inom programmet Leonardo da Vinci praktik och utbyten. Projekt och praktik/utbyte Notera skillnaden mellan å ena sidan projekt och å andra sidan praktik/utbyte. Benämningen projekt syftar på projektet i sin helhet; inklusive aktiviteter som förberedelser, administration och organisation, monitoring, utvärdering, resultatspridning och praktikinnehåll. Projektet kan inledas tidigast 1 juni 2013 avslutas senast den 31 maj Aktiviteter som genomförs innan eller efter dessa datum kommer att betraktas som ogiltiga. Slutrapport ska lämnas till UHR senast 60 dagar efter att sista deltagaren har kommit hem, men absolut senast 31 juli Praktik/utbyte även kallad mobilitet syftar endast på den tidsperiod deltagaren tillbringar i ett annat europeiskt land. Vistelsetidernas minimitider måste respekteras; 1 vecka för VETPRO, 2 veckor för PLM och 2 veckor för IVT. Bidrag utgår endast för hela veckor. Om en deltagare inte fullföljer praktiken/utbytet återkrävs bidragsposten uppehälle. Bidragsposterna administration och föreberedelser påverkas vanligtvis inte av avhopp. Typ av projekt Praktik/Utbyte Praktik för elever (IVT) Praktik för arbetstagare/arbetssökande (PLM) Utbytesprojekt (VETPRO) Vistelsetid 2-39 veckor 2-26 veckor 1-6 veckor Minimitid 2 veckor = 10 arbetsdagar + 2 resdagar + 2 mellanliggande helgdagar 2 veckor = 10 arbetsdagar + 2 resdagar + 2 mellanliggande helgdagar 1 vecka = 5 arbetsdagar + 2 resdagar Projektändringar Det är viktigt att du löpande kommunicerar med handläggarna som arbetar med Leonardo da Vinci praktik och utbyten men särskilt viktigt är det att du meddelar oss via följande projektändringar: Byte av firmatecknare, kontaktperson, adress Ändring av bankuppgifter Byte av partner (bifoga även nytt Letter of Intent) Annat, t ex färre antal deltagare än beviljat Sida 3 (22)

4 Avsluta projektet i förtid UHR erbjuder mycket stöd och vägledning eftersom vi i möjligaste mån vill förhindra att projekten avbryts. Om beslutet ändå inte kan förhindras ber vi dig att skicka ett brev undertecknat av firmatecknaren i organisationen där du förklarar bakgrunden till beslutet samt försäkrar att de partners som din organisation har samarbete med är underrättade. Slutrapporten måste skickas inom två månader från brevets datum. Skulle projektet avslutas utan att de beviljade medlen använts behöver inte slutrapporten skickas in. Mobiliteten Partnerskap skapas och ska bygga på gemensamt förtroende från alla parter. Men det är viktigt att före mobiliteten formalisera samarbetet genom en skriftlig avsiktsförklaring (generella förhållanden). Det är viktigt att identifiera läranderesultat i mobiliteten, diskutera bedömning av läranderesultat, klargöra hur läranderesultat valideras och signera ett lärandeavtal (specifikt) med partners och deltagare i projektet. Bilagorna till kontraktet ger stöd i projekthanteringen och finns för nedladdning på webbplatsen: Beviljade och pågående projekt - utbyten.se Trepartsavtal Ansvarsfördelning Learning agreement Work programme VETPRO Under mobiliteten ska projektets partners arbeta aktivt för att kunna erbjuda relevanta aktiviteter definierade i avtalet: bedöma vilka läranderesultat deltagaren uppnått och dokumentera uppnådda resultat med hjälp av standardiserade bedömningsformulär, skriftligt omdöme, betyg m m. Sida 4 (22)

5 Roll och ansvar Sändande organisation Gemensamt Mottagande organisation *Goda förberedelser *Försäkringar *Strukturerad utbildnings- /praktikplan *Handledning och stöd till deltagare i projektet *Kontinuerlig projektuppföljning * Administrering av projektet via Mobility Tool *Väl planerad och genomförd utvärdering *Framgångsrik resultatspridning/förankring *Väl motiverat och förankrat partnerskap med tydlig arbetsfördelning (avtal) * Genomarbetat, skräddarsytt praktikinnehåll för varje deltagare * Monitoring *Validering * Välfungerande kommunikation med alla parter, inklusive deltagarna. *Löpande utvärderingar att åtgärda eventuella problem * Förmedling av förståelse av det mottagande landets kultur * Praktikinnehåll som svarar mot deltagarens kunskaper och färdigheter *Handledare som stöd och mentor för varje deltagare *Försäkring för deltagaren på arbetsplatsen Notera att dessa projekt inte måste bygga på gemensamma utbyten, den mottagande organisationen ska inte skicka sina elever till Sverige om de inte har ett beviljat projekt i sitt land. De medel din organisation beviljats ska användas till att genomföra det projekt som ni har ansökt om. Deltagaren Varje deltagare ska skriva på ett avtal innan avresan. Avtalet bör noggrant gås igenom särskilt med tanke på att mobiliten anses som avslutat först när deltagaren slutrapporterat. Betona även att deltagaren ska: Uppfylla alla punkter i överenskommelsen Följa den mottagande organisationens regler vad gäller arbetstid, uppförandekod m m Meddela handledare vid problem eller ändringar under praktiktiden Efter mobiliteten ska din organisation, i enlighet med avsiktsförklaringen (Letter of Intent) och avtalet, validera de resultat som deltagaren fått Sida 5 (22)

6 utomlands och tillgodoräkna resultat som en del i utbildningen. Alla projekt ska utfärda praktikintyg för samtliga deltagare. Intygen används som underlag vid en fördjupad granskning som Universitets och högskolerådet utför på 10 procent av alla projekt med en totalbudget under euro, och på 20 procent för projekt med totalbudget över Projektägare som ska ta fram praktikintyg för deltagarnas praktikperioder gör det genom att fylla i ett dokument i t ex det europeiska Europassverktyget. Det finns andra exempel på intyg som beskriver praktikperioden. Mer information om Europass liksom instruktioner hur du går tillväga finner du på sidan Europass mobilitet. Europass mobilitet är ett dokument som beskriver deltagarens aktivitet i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. Mer information finns på webbplatsen: Europass mobilitet - utbyten.se Kvalitetskriterier resultat och spridning Hårda resultat: Europass, intyg, certifikat, nya samarbetspartners/vidareutveckling av befintligt partnerskap m m Mjuka resultat: Förbättrade yrkeskunskaper, förbättrad språklig och kulturell förståelse, ökad motivation, personutveckling, ökad status i program/organisation, främjande av internationalisering i verksamheten, påverkan på bred basis inom branschen m m Produkter: Presentation, videofilm, blogg, instruktionsmaterial, undervisningsmaterial online, metoder Spridning av projektets resultat Presentation av erfarenheter för personal, referensgrupper, praktikhandledare på företag i kommunen, branschråd, regionala nätverk Workshops och öppet hus Hemsida och sociala medier: blogg, vlogg, internetforum Mässor, utställningar Konferenser och seminarier Press, tv UHR:s monitoring I enlighet med föreskrifterna för EU:s utbildningsprogram gör Universitets- och högskolerådet platsbesök hos ett slumpvis urval av projektanordnare. Syftet Sida 6 (22)

7 med dessa besök är att granska projektverksamheten. Granskningen görs för att säkerställa att aktiviteterna inom det beviljade projektet genomförs i enlighet med ansökan, kontrakt samt gällande riktlinjer för Leonardo da Vinci praktik och utbyten. De punkter som är föremål för granskning skickas i förväg till den kontrakterade organisationen. Projektkoordinatorn får alltid möjlighet att ge respons på den rapport som UHR kommer att skicka efter besöket. Monitoring genomförs vanligtvis i projektets halvtid. UHR:s uppföljning Uppföljningen sker i form av telefonsamtal, enkät och granskning av den införda projektinformationen i Mobility Tool. Mobility Tool - verktyget för projekthantering online I och med att kontrakt tecknas skapas ett konto för ditt beviljade projekt i Mobility Tool (MT). Du som kontaktperson får ett automatgenererat mejl med information om hur du går till väga för att kunna logga in och börja administrera projektet. Det är viktigt att du följer den instruktionen samt använder den e-postadress som uppges. Du får tillgång till verktyget via en identifieringsdomän, ECAS. När du har loggat in flyttas du automatiskt till webbplatsen. För åtkomst till MT använder du enklast länken som finns publicerad på webbplatsen. MT använder du som kontaktperson och projektägare för att registrera partners, deltagare och praktik-/utbytesperioder (mobiliteter). Vidare använder du MT för att hantera budget, deltagarraporter och slutligen för att skapa och lämna in slutrapporten. Notera att projektdeltagarna inte får direkt tillgång till MT. Deltagarna får via dig länkar till deltagarrapporter som de ska fylla i och skicka tillbaka elektroniskt till verktyget. Deltagarrporterna ska även skrivas ut, undertecknas av deltagaren och lämnas till din organisation, inte till UHR. Mer information finns i användarhandboken till MT som finns för nedladdning på webbplatsen: Beviljade och pågående projekt - utbyten.se Ekonomi De beviljade medlen bör betraktas som ett bidrag och är inte menade som heltäckande finansiering. Organisationen kan även lägga till egna medel för att skicka fler deltagare. Vid byte av partnerland måste schablonen för det nya landet användas men det är inte möjligt att ansöka om mer medel. Projektets uppställda mål beskrivna i ansökan bör uppfyllas trots ändringen. De beviljade medlen utbetalas i euro som förskottsbetalning på 80 procent inom 30 dagar från UHR:s signatur på kontraktet. Resterande 20 procenten utbetalas inom 60 dagar från inlämnad slutrapport under förutsättning att slutrapporten inte behöver kompletteras. Utbetalning sker endast i euro till organisationens IBAN-konto. Sida 7 (22)

8 Beviljade medel redovisas i Mobility Tool på tre bidragsposter: språklig och kulturell föreberedelse, administration och uppehälle. Språklig och kulturell förberedelse (Preparation): Enhetsbelopp/deltagare som fått förberedelse Förberedelser ska göras innan avresan och får inte vara en del av den vanliga språkundervisningen. Språkstudierna måste vara kopplade till praktikinnehållet. Om språkliga förberedelser fortsätter under praktiktiden kan bidraget (Preparation) användas för detta ändamål, bidragsposten uppehälle får inte användas för språkstudier. Förutom språk är kulturella förberedelser viktigt för att vistelsen ska bli optimal. Att diskutera eller på annat sätt skaffa information om kulturella olikheter, landets struktur, statsskick, historia, religion, ekonomi hälsostatus med mera är exempel på förberedelse som kan underlätta vistelsen. Språkundervisning, användbara fraser, facktermer Diskussion om kulturmöten Information och diskussion om landets kultur och traditioner, matvanor, familjeliv, yrkeskultur etc. Att träna på att presentera sig själv och sin utbildning/organisation på ett annat språk Tid att läsa in sig på mottagande organisationers verksamheter Uppehälle (Subsistence): antal praktik-/utbytesveckor per deltagare Enhetsbeloppet ska användas för deltagares kostnader i samband med mobiliteten. Notera att i Sverige inkluderas resan till och från mobiliteten i bidragsposten uppehälle. Detta skiljer sig mellan de länder som deltar i programmet Leonardo da Vinci och därför finns fältet för ifyllning i både ansökan och i verktyget Mobility Tool. Bidraget bör täcka: tur-och returresa till praktikorten, kost och logi, försäkring, kulturella aktiviteter, fickpengar och resor till och från arbetsplatsen. Notera att hela bidraget ska komma deltagaren till godo. Du bör vara medveten om att UHR kan komma att kräva underlag som styrker detta. Det gäller också de utbetalningar som du gör till deltagarna. Medföljande personer bör stanna lika lång tid som de deltagare som behöver stöd. De beviljade medlen får inte användas för att utföra projektbesök av typen monitoring. Administrativt bidrag (Management): Antal faktiska deltagare x enhetsbelopp Dessa medel är ett bidrag till projektledning: organisation, administration, monitoring och utvärdering. Du bestämmer själv hur mycket av detta bidrag du kommer att dela med de organsationer som utför arbete åt dig. Exempel på arbetsuppgifter: Boka resor Informationsmöten med deltagare Urval av deltagare Rapportskrivning Sida 8 (22)

9 Kontakter med partners Resa (Travel) Notera att denna kostnad ingår i bidragsposten uppehälle och får inte redovisas i Mobility Tool. Om du gör det får du röda siffor i kolumnen total budget eftersom denna kolumns siffor aldrig får överstiga den beviljade budgeten. Däremot ska du spara boardingkort för deltagarnas resor för att visa att resorna genomfördes för den aktuella mobiliteten. Fördjupad ekonomisk granskning Enligt Europeiska kommissionens regler för Leonardo da Vinci praktik och utbyten är UHR ålagda att göra en fördjupad granskning av ett antal slutrapporterade ärenden. Om ert ärende blir bland de slumpvis utvalda ber vi er att komplettera med ett underlag som styrker språkliga och kulturella föreberedelser samt underlag som styrker samtliga deltagares medverkan i projektet. Efter avslutad ekonomisk granskning meddelas resultatet via e-post till kontaktperson och firmatecknare. En lista (mall på webbplatsen) med information gällande språkliga och kulturella förberedelser: datum för när aktiviteten/erna skett, koncis redogörelse av innehåll, namn på samtliga deltagare som deltagit och samtliga deltagares signaturer. Underlag som styrker samtliga deltagares medverkan i projektet. I dessa underlag signerade av mottagande organisation ska det tydligt framgå mottagande organisation, start- och slutdatum för samtliga deltagares vistelsetid/utbytes/praktikperiod och samtliga deltagares namn (deltagarintyg/europass). Du måste spara originalverifikationer och bokföring i tre år (beviljade medel under euro) och fem år (beviljade medel över euro) för eventuell revision från EU-kommissionen. Om du skulle vilja göra avdrag för moms måste du bevisa att du inte kan göra det genom din organisation. Ogiltiga kostnader Aktiviteter utanför kontraktperioden Mobiliteter till länder som inte ingår i programmet Växlingsavgifter eller bankräntor Sida 9 (22)

10 Slutrapportering Dokument för slutrapporteringen finns på: Rapportering och utvärdering - utbyten.se o ECAS User Manual; används för registrering av användarkonto o Mobility Tool Guide for Beneficiaries - handbok för projekthantering i verktyget o Mall för rapportering av förberedelser o Bidragsnivåer Leonardo praktik och utbyten 2013 o Lista över koder (landskoder, koder över utbildningsnivåer med mera) o Rapportexempel finns för varje delaktivitet - VT, PLM och VETPRO - för projektägare (beneficiary) respektive deltagare (participant). Slutrapport Slutrapporten ska skickas till Universitets- och högskolerådet senast 60 dagar efter att sista projektaktiviteten ägt rum. För projekt beviljade 2013 löper kontraktet ut och slutrapporten ska skickas in senast Observera att en utebliven slutrapport innebär krav på återbetalning av hela det beviljade beloppet. Slutrapporten är en viktig del av ert projekt. Den är inte bara en förutsättning för slututbetalningen, det är en skyldighet och en möjlighet att sammanfatta, beskriva och lyfta fram projektets resultat för vidare spridning. När bedömningen av slutrapporten är klar kommer slutomdömet att skickas till projektets kontakperson och firmatecknaren i organisationen. Omdömet består av bedömarens kommentarer samt besked om slututbetalning respektive återkrav. Återkopplingen ska fungera som en vägledning vid framtida ansökningar. Rapporteringen görs i Europeiska Kommissionens digitala projektverktyg - Mobility Tool (MT) kontinuerligt under pågående projekt. Slutrapporteringsformuläret laddas hem från MT efter att samtliga uppgifter är registrerade i MT. Efter att slutrapporten fyllts i och skickats in elektroniskt ska den också skrivas ut, undertecknas av firmatecknare och skickas per post till Universitets- och högskolerådet i ett original. Användarandboken för MT beskriver steg för steg hur man hanterar verktyget. Observera att handboken är på engelska. Kontakta någon av handläggarna om något är oklart. På vår webbplats finns all nödvändig information och dokumentation. Vid slutrapportering ska följande underlag skickas in: 1. Den narrativa delen av rapporten där projektet och dess resultat redovisas. Praktiken/erfarenhetsutbytet och eventuella Sida 10 (22)

11 förberedelseaktiviteter ska vara väl beskrivna från ax till limpa. Bedömaren/läsaren kan inte förväntas ha någon kunskap om projektet. Följ uppmaningarna i instruktionstexten och hoppa inte över någon del. Bedömaren som granskar rapporten ska få förståelse för kontexten som projektet finns i (Bakgrund) och varför projektet är intressant? Vad var det ni ville uppnå med projektet (Syftet)? Hur genomförde ni projektet (Metod)? Vilket Resultat kom ni fram till? 2. Fullständig ekonomisk redovisning i MT vilket innebär att alla deltagare har en registrerad praktikperiod i MT (praktikperioden är registrerad inom kontraktstiden 1, inom minimitiden 2 och maxtiden 3 ), att enhetsbelopp (INTE faktiska kostnader) redovisas på de olika bidragsposterna (uppehälle och förberedelse) på varje deltagare samt att bidraget för administration, Organisation of Mobility, redovisas totalt för antalet deltagare som erhållit praktik/utbyte. Inget bidrag redovisas på bidragsposten Travel, d.v.s. TRAVEL = 0. Röda siffor i budgetdelen i MT måste korrigeras. Det går att skapa en slutrapport trots detta fel men en sådan slutrapport kommer inte att bedömas. Redovisa aldrig ett högre belopp än beviljat för respektive bidragspost! 3. Samtliga deltagare ska ha fyllt i sina deltagarrapporter i MT. 4. Sanningsdeklarationen (H. Beneficiary Declaration and Signature), på näst sista sidan i slutrapporten, är undertecknad och daterad av firmatecknare (i original). På begäran i samband med en fördjupad ekonomisk granskning 4 ska slutrapporten kompletteras med följande underlag: 1. Vistelseintyg för praktik/erfarenhetsutbyte för samtliga deltagare (namngivna) som styrker vistelsetid (praktiktidens start- och 1 Från datum för signerat kontrakt t.o.m. 201X Minimitid: för praktik (IVT & PLM): 2 veckor räknas som 2 resdagar + 10 arbetsdagar + 2 mellanliggande helgdagar, för utbyten (VETPRO): 1 vecka räknas som 2 resdagar + 5 arbetsdagar 3 Maxtid: för praktik (IVT): 39 veckor, för praktik (PLM): 26 veckor och för utbyten (VETPRO): 6 veckor 4 Fördjupad ekonomisk granskning: Enligt Europeiska kommissionens regler ska fördjupad granskning göras på en viss andel av projekten. Universitets- och högskolerådet tar slumpmässigt fram dessa projekt och kontaktar dem efter inkommen slutrapport med begäran om kompletterande underlag. Sida 11 (22)

12 slutdatum). Exempelvis en förteckning innehållande vistelsetid för deltagarna (om flera deltagare har praktiserat/haft erfarenhetsutbyte hos samma mottagande organisation) som är undertecknad av mottagande organisation, ett praktikintyg signerat av mottagande organisation för varje deltagare alternativt ett Europass-dokument. 2. Underlag som intygar förberedelseaktivitet där innehållet i aktiviteten tydligt framgår samt namn på deltagarna (som det också finns vistelseintyg för) t.ex. närvarolista från förberedelseaktiviteter signerade av deltagarna, se mall rapportering av förberedelser. Vid en eventuell revision ska projektägaren kunna verifiera att pengarna kommit deltagarna i projektet till del. Underlag som styrker kostnader kan begäras in av Europeiska kommissionen vid en eventuell framtida revision. Underlagen ska därför sparas i 3 (beviljat belopp under ) respektive 5 år efter det att projektet har avslutats. Förklaring till bidragsnivåer Nedan följer en förklaring till bidragsnivåerna inom programmet Leonardo praktik och utbyten. Bidragsnivåer för uppehälle, Subsistence, är ett enhetsbelopp (i euro) som baseras på land och vistelsetid för varje deltagare. Bidrag för resa ingår i enhetsbeloppet för uppehälle och ska inte redovisas separat. För praktik (IVT & PLM): 2 veckor räknas som 2 resdagar + 10 arbetsdagar + 2 mellanliggande helgdagar. För utbyten (VETPRO): 1 vecka räknas som 2 resdagar + 5 arbetsdagar. Tabellerna för respektive år finns på vår webbplats. Bidraget för administration, Organisation of Mobility, är ett enhetsbelopp per deltagare (300 euro/deltagare för deltagare, 180 euro/deltagare för 101 och fler) och baseras på antalet deltagare som erhållit praktik/utbyte. Bidraget för förberedelser, Preparation, är ett enhetsbelopp per deltagare (150 euro/deltagare upp till 12 veckor och 250 euro/deltagare från 13 veckor och längre). Bidraget är baserat på antal deltagare som tagit del av förberedelser inför praktiken/utbytet. Sida 12 (22)

13 Slutrapportering: Tips och råd Praktiska råd 1. Se till att den version av programmet Adobe Reader som du har på din dator är uppdaterad. Om inte, kan du ladda ner den gratis på: 2. Ladda ner slutrapporten från MT och spara den på datorns hårddisk. Handboken för projekthantering beskriver steg för steg hur man hanterar MT och den hämtas på: Klicka på följande länk: Leonardo da Vinci praktik och utbyten - Rapportering 3. Du fyller i e-formuläret i den version som är sparad på din dator. Internetuppkoppling krävs endast då du ska skicka in (submit) den ifyllda slutrapporten. E-formuläret Fälten i formuläret: Slutrapporten innehåller olika typer av fält, se nedan. De flesta fält har en begränsning på 2500 tecken inklusive blanksteg (ca 2/3 av en A4). Du får gärna skicka in kompletterande information om du tycker att det krävs för att ge en uttömande och lärande bild av ditt projekt. Gråfärgade fält är förifyllda med den information som är infört i MT gällande ditt projekt. Därför är det extra viktigt att du kontrollerar alla uppgifter i MT innan du skapar rapporten, se kapitel 9 i handboken för MT. Rödkantade fält är obligatoriska. Saknas information i dessa fält kan inte rapporten skickas in elektroniskt. För att se alla obligatoriska fält klickar man på Highlight Fields. Fält med rullningslist har färdiga svar som du väljer mellan. Validera rapporten: Längst ner på varje sida finns Validate-knappen. Vi rekommenderar att fylla i rapporten från början, sida för sida. Genom att klicka på knappen Validate startar man en sökning efter missad information i de obligatoriska fälten i hela rapporten. Om det saknas information eller om informationen är felaktig får man ett felmeddelande. E-formuläret kan sparas när som helst utan att validera om man vill avbryta arbetet med slutrapportering. Skicka in rapporten: Den dator från vilken du ska skicka in rapporten elektroniskt måste ha en internetsuppkoppling. Innan du klickar på Submit online-knappen behöver du validera rapporten i sektion I.1 Data Validation. Sida 13 (22)

14 Rapporten som inte är validerad kan inte skickas in. När rapporten skickas på ett korrekt sätt (sektion I.3 Standard Submission Procedure) får du ett meddelande med följande fält ifyllda: Submission Status, Submission ID, Submission Local Date, Submission Hash Code. Utskrift av rapport: Får du OK i Submission status är rapporten klar att skrivas ut. Den undertecknade slutrapporten (sektion Declaration of Conformity) postas till: Universitets- och högskolerådet Box Stockholm Märk kuvertet med projektets unika diarienummer som brukar skrivas enligt följande mall: 2013:XXX. Slutrapporten - avsnitt för avsnitt Avsnitt A till C Dessa avsnitt innehåller främst förifylld information gällande själva projektet, partners och deltagare. Skulle informationen vara felaktig, kontaktar ni handläggarna för Leonardo da Vinci praktik och utbyten. I avsnittet B.1 ska ni fylla i projektets start- och slutdatum enligt följande: DD-MM-YYYY, alltså dag, månad och år. I avsnitt C.1.3 Background/Experience väljer ni NO om ert projekt inte är certifierat. Därefter klickar ni på knappen Validate längst ner på sidan. Avsnitt D Project Description D.1 Summary Sammanfatta kort projektets innehåll och resultat. Beskriv särskilt på vilket sätt projektet gynnat deltagarna. Har projektet uppnått målen beskrivna i ansökan? Ge gärna exempel på hur de uppnåddes under projektets gång alternativt beskriv varför målen inte kunde nås. Ni kanske uppnådde något icke förväntat? Tips: Undvik att vara vag ditt projekt har påverkat deltagarna och du får gärna visa oss på vilket sätt. Till exempel: Vilka erfarenheter har deltagarna skaffat sig genom det transnationella utbytet? Finns det några oväntade fördelar? Vad har de lärt sig konkret? D.2 Estimated Results, Outcomes Denna sektion fokuserar på uppnådda resultat för alla involverade i projektet. Ge gärna exempel. Sida 14 (22)

15 D.2.1 Project Partners Projektets deltagare kommer inte att vara de enda som har lärt av projektet även era partnerorganisationer har förmodligen gynnats av att delta i projektet. Beskriv om och på vilket sätt det internationella partnerskapet har inverkat på era partnerorganisationers arbetssätt eller om eventuellt nya arbetssätt har tillkommit som ett resultat av projektet. Tips: Ni får gärna återge några citat från den utvärdering ni och projektets partners har gjort av det gemensamma projektet. I er beskrivning kan ni ta med alla typer av läranderesultat de behöver inte enbart handla om yrkesutbildning. D.2.2 Individual Participants Projektets deltagare är den främsta anledningen till att ni har valt att genomföra det här projektet. Detta avsnitt ger er möjlighet att visa upp alla de lärande resultat som deltagarna har skaffat sig tack vare projektet. Tips: Underskatta inte de sociala färdigheter som dina deltagare kan ha skaffat sig under praktikperioden, personlig utveckling kan vara lika viktig som den professionella utvecklingen inom yrkesutbildning. Var inte rädd att vara för detaljerad - detta är er chans att beskriva resultaten av ert hårda projektarbete! D.2.3 Professionals in VET Beskriv hur de yrkesverksamma har utvecklats av detta projekt, t ex om de har fått nya kunskaper, färdigheter och kompetenser genom organisationens deltagande i projektet. D.2.4 Other Results I detta avsnitt kan ni förmedla annan intressant information om projektet. Observera: Denna fråga är inte obligatorisk. Tips: Här kan ni använda er av deltagarrapporter och utvärderingar från/av projektets partners som en viktig källa för att lyfta fram alla projektresultat. D.3 Impacts I det här avsnittet beskriver ni påverkan/effekter på kort och lång sikt som ert projekt har haft på alla berörda aktörer. D.3.1 Sectorial Development Sida 15 (22)

16 Beskriv hur projektet utvecklar och samverkar med branschen inom yrkesområdet. D.3.2 Regional Development Beskriv hur projektet skapar utveckling och samverkan regionalt. Tips: Det kan handla om att införa nya processer, metoder och rutiner, kulturutveckling, nya strategier för internationalisering eller samverkan med andra t ex näringsliv. D.3.3 Other Estimated Impacts Beskriv om projektet har haft någon annan effekt, t ex på nationell eller europeisk nivå. Observera: Denna fråga är inte obligatorisk. Avsnitt E Project Main Focuses E.1 Horizontal Issues Om projektet har fokuserat på någon av de övergripande frågorna, vänligen välj lämplig kryssruta (or). Om det finns några andra övergripande frågor som projektet har upp, vänligen beskriv den nedan. Observera: Denna fråga är inte obligatorisk. Avsnitt F Project Implementation F.1 Criteria used for Selection and Recruitment of Participants Beskriv hur urvalet genomfördes och vilka urvalskriterier som användes för deltagare i projektet. Beskriv också deltagarnas bakgrund. Tips: I stället för att i detalj beskriva rekryterings- och urvalsprocessen kan ni förklara på vilket sätt urvalet var relevant för er målgrupp. Nämn det ni skulle vilja ändra i framtida projekt gällande urval? F. 2 Setting up of the Partnership Beskriv hur ni valde värdorganisationer och hur ni etablerade roller och överenskommelser. Om ni tillämpat delar av ECVET, ta med information om samförståndsavatal eller andra relevanta handlingar. Tips: Om ni upplevt problem inom ert partnerskap, beskriv hur/om ni löste dem. F. 3 Management of Practical and Logistical Aspects Beskriv hur resor, boende och andra praktiska detaljer administrerades. Sida 16 (22)

17 Beskriv hur ni hanterade frågan om försäkring, t ex sjukdom, olycksfall, överfall och annat. Beskriv hur administrativa formaliteter hanterades t ex visum, resehandlingar och arbetstillstånd. Tips: Om ni har stött på några svårigheter, ge exempel och beskriv hur de övervanns. Vad ni skulle göra annorlunda i framtiden? F.4 Preparation Beskriv hur ni hanterat pedagogiska, kulturella och språkiga förberedelser före och/eller under vistelsen. Tips: Förklara gärna varför ni valde just dessa för målgruppen i ert projekt. F.5 Participant s involvement Beskriv hur överenskommelsen om praktikinnehåll utarbetades. T ex vilka involverades i arbetet. Förklara hur ni såg till att innehållet i utbildningen var relevant för deltagarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. Tips: Kom ihåg att inkludera tillräckligt med information för att bedömaren ska kunna bilda sig en uppfattning om praktikaktiviteterna och dess relevants för målgruppen. F.6 Management Beskriv hur ni förberedde deltagarna för resan/praktiken utomlands och hur ni planerade placeringarna hos värdorganisationerna samt hur man kom överens om innehåll i arbetet. Om föreberedande besök gjordes hos värdorganisationen, om man byggde nätverk, diskuterade kulturskillnader eller annat. Beskriv hur ni kontrollerade att deltagarna och värdorganisationen/-erna genomförde praktiken som ni kom överrens om innan och hur ni gjorde uppföljningen. Beskriv mentorernas arbetsinsats. Tips: Beskriv på vilket sätt denna arbetsmetod var lämplig för just er målgrupp. F.7 Validation and recognition Beskriv hur ni validerat deltagarnas kunskaper och hur man vet att ett lärande åstadkommits. Fick deltagarna Europass? I så fall vika fördelar och erfarenheter har ni av passen? Om projektet gäller delar av ECVET, hur genomfördes bedömning, validering och erkännande av lärandet. Beskriv alla former av validering. Sida 17 (22)

18 Tips: Detta kan inkludera formell och informell validering och erkännande av kunskaper och kompetens. F.8 Dissemination of Outcomes and Good Practices Beskriv kommunikationsstrategin för att kommunicera resultat och goda exempel. Om ni har genomfört ett VETPRO-projekt bör ni visa hur projektet har påverkat er organisation. Tips: Se till att ni inkluderar alla spridningsaktiviteter i er slutrapport. F.9 Sustainability Measures Beskriv vilka åtgärder ni gjort för att säkerställa projektets hållbarhet långsiktigt och utvärdering av projektet. Om ni har använt ECVET i ert projekt, beskriv vilka effekter det haft på den långsiktiga hållbarheten i projektet och i alla deltagande partnerorganisationer. Tips: Kom ihåg att inkludera de viktigaste resultaten från processen: vad som fungerade bra och vad som bör förbättras i framtida projekt? Avsnitt G Mobilities Information Detta avsnitt är förifyllt med information från MT. Ni bör läsa igenom den här informationen för att kontrollera att allt är korrekt innan ni skickar in er slutrapport. Antalet inlämnade deltagarrapporter kommer också att redovisas. Om det saknas rapporter för någon deltagare, bör ni förklara detta i G.4. Avsnitt H Lessons Learned H.1 Problem Handling Beskriv eventuella problem som ni har stött på under ert projekt och hur dessa problem kunde övervinnas. Det ger oss möjlighet att ge hjälp och vägledning till framtida projekt. Det kommer också att hjälpa oss identifiera eventuella gemensamma problem som våra projekt upplever. Tips: Reflektera över de problem ni har stött på och använd dessa erfarenheter för framtida projektansökningar. H.2 Comments and Suggestions Kommentera gärna eller kom med förslag på förbättring. Avsnitt I Funding En fullständig ekonomisk redovisning innebär att alla deltagare har en registrerad praktikperiod i MT, att enhetsbelopp (INTE faktiska kostnader) Sida 18 (22)

19 redovisas på de olika bidragsposterna (uppehälle och förberedelse) på varje deltagare samt att bidraget för administration redovisas totalt för antalet deltagare som erhållit praktik/utbyte. Inget bidrag redovisas på bidragsposten TRAVEL, det ska vara 0. Tänk på att aldrig redovisa ett högre belopp än beviljat för respektive bidragspost! Röda siffor i budgetdelen i MT måste korrigeras. Det går att skapa en slutrapport trots detta fel men en sådan slutrapport kommer inte att bedömas. Vi rekommenderar att du sparar den inskickade slutrapporten på datorns hårddisk tills du fått slutomdömet från oss. På det sättet undviker du att behöva göra om hela slutrapporten om något i slutrapporten skulle behövas rättas. Frågor och svar Fråga: Jag kan inte komma in i Mobility Tool, vad gör jag för fel? Svar: Om du är upplagd som kontaktperson i Mobility Tool loggar du in via länken som du finner på vår webbplats i högra spalten under relaterade länkar. Rapportering och utvärdering - utbyten.se Du använder den epostadress som du uppgav i ansökan och om du har glömt lösenordet klickar du på Lost your password? Sida 19 (22)

20 Fråga: Kan jag lägga upp en kollega som arbetar med projektet i Mobility Tool? Svar: Det går utmärkt. Följ instruktionen i kapitel 5 Partners. Du som administratör kan ändra uppgifter om partners, inklusive din organisation, mobiliteter, deltagare och budget. Däremot kan du inte ändra följande uppgifter: projektets titel, nummer och tid. Fråga: Kan jag hitta information från kontraktet i Mobility Tool? Svar: Ja, gå till fliken Updates and reports och Lägg muspekaren över texten i kolumnen Update Time och klicka på hyperlänken för att få information om projektet. Datum visar senaste uppdateringen från UHR. Fråga: Varför kan inte deltagaren öppna länken till rapporten? Svar: När man öppnar länken måste programmet Adobe Reader finnas installerat på datorn. Fråga: På deltagare står det Notified under Report status. Hon har dock en rapport Accepted om man tittar under Report requested. Är det ok då? Svar: Anledningen till att det står notified beror av att ni skickat en ny länk med deltagarrapport till deltagaren efter att den första rapporten godkänts. Eventuellt kan det ha att göra med att detaljer kring deltagarens praktik ändrats i databasen så att statusen blev Inconsistent data. Är det så ska deltagaren besvara en ny rapport. Men har du av misstag råkat klicka och skickat en ny rapportbegäran kan det stå så. Fråga: Rätt enhetsbelopp ska ju uppges för respektive land, men om man använt pengarna till fler deltagare kan man skriva noll i deras budget, stämmer det? Svar: Ni rapporterar rätt schablon till de länder deltagarna varit, oavsett till vilka länder ni beviljades medel i beslutet. Ni rapporterar därför rätt schablon utifrån praktikland och längd på varje deltagare så långt ner i listan ni kommer, därefter kan det bli så att en deltagare får en slatt (dvs. ett udda belopp) för Sida 20 (22)

21 att ni ska komma upp i beviljad budget. Resterande deltagare i listan får noll i budget i Mobility Tool. Fråga: Man kan använda det administrativa bidraget till att besöka partners för att säkra upp kvaliteten. Hur registrerar jag dessa i Mobility Tool. Skall jag registrera dem som mobility experiences? Svar: Det administrativa bidraget rapporteras i fältet Mobility organisation and Management endast som administrativt bidrag, inte som Mobility Experiences. Du kommer att kunna rapportera 300 euro för varje deltagare som ni skickat iväg på praktik inom ramen för projektet. Fråga: Jag har hämtat slutrapporten i Mobility Tool men min senaste uppdatering i budgetdelen finns inte med. Varför? Svar: Du måste skapa en ny rapport genom att klicka på Prepare new raport Sida 21 (22)

22 BIDRAGS- OCH ERSÄTTNINGSBELOPP FÖR LEONARDO DA VINCI PRAKTIK- OCH UTBYTESPROJEKT 2013 Administration för alla projekt Bidrag för administration av projekt 300 per deltagare (1-100 deltagare) 180 per deltagare (från 101 deltagare och fler) Förberedelser för alla projekt Bidrag för pedagogiska, språkliga och kulturella förberedelser 150 per deltagare (upp till 12 veckor) 250 per deltagare (från 13 veckor och längre) Målgrupper: IVT/PLM/VETPRO Enhetsbelopp att använda för deltagares kostnader i samband med mobiliteten. (Resa, försäkringar, uppehälle och visum i samband med praktik-/utbytesperiod. OBS! Minimitiden för praktik-/utbytesperiod som måste respekteras är: 1 vecka för VETPRO, 2 veckor för PLM och 2 veckor för IVT. Bidrag utgår endast för hela veckor. Projektet kan söka upp till 100 % mer i bidrag för deltagare med funktionshinder. Motivering måste anges i ansökan. Enhetsbelopp för resa, uppehälle och försäkring 1 vecka 2 veckor 3 veckor 4 veckor 5 veckor För varje tillkommande vecka CH, DK, UK, LI, NO AT, BE, DE, ES, FI, FR, EL(GR), HR, IE, IS, IT, LU, NL, SI, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, PT, SK, TR BG, RO Sida 22 (22)

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten För projekt

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte Projektbesök i Birmingham i maj 2013 Slutrapportering och erfarenhetsutbyte Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2012-2014 2014-04-04 Linda Nilsson, Carmen Muñoz Escalante och Ewa Gustafsson Program för

Läs mer

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte 2013-04-19 Sigrid, Ewa, Katrin Slutrapportering och erfarenhetsutbyte Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2011-2013 Program för dagen 9.30-10.00 Förmiddagsfika och registrering 10.00-12.30 Slutrapportering

Läs mer

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 GRATTIS TILL BEVILJADE LEONARDO DA VINCI MOBILITETSPROJEKT 2012-2014 2012-09-07 Program 7 september 09.30 10.00 Fika 10.00-12.15 Genomgång av kontrakt

Läs mer

Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013-09-04 Projektbesök i Birmingham i maj 2013 Leonardo da Vinci praktik och utbyten leonardo@uhr.se Uppstartsmöte 2013 Program för dagen 9.30-10.00 Förmiddagsfika och registrering 10.00-11.50 Genomgång

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Syfte och mål Projekt inom Atlas praktik ska förutom individuell kompetensutveckling för elever främja skolans internationalisering, bland annat genom att stödja

Läs mer

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning MED FOKUS PÅ LEONARDO DA VINCI

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning MED FOKUS PÅ LEONARDO DA VINCI Internationellt samarbete inom yrkesutbildning MED FOKUS PÅ LEONARDO DA VINCI Dagens program 09.30 10.30 Introduktion samt Quall Christina Jansson 10.30 11.00 Prisutdelning Bästa kvalitet i projekt inom

Läs mer

Handbok för projektansökan

Handbok för projektansökan Handbok för projektansökan Praktikantprogrammet 2015 Direktförmedlande organisation Förord Handboken är tänkt att ge dig som projektansökare vägledning, stöd och råd när du fyller i ansökan för Praktikantprogrammet

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-10-18 Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Maximalt antal tillåtna

Läs mer

Översiktlig ansökarguide till Nordplus vuxen 2015

Översiktlig ansökarguide till Nordplus vuxen 2015 Översiktlig ansökarguide till Nordplus vuxen 2015 Nordplus har en gemensam webbplats, http://www.nordplusonline.org/. Det är här du börjar. Du kan därifrån ladda ner användarhandboken där programmet beskrivs.

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013

2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 2013-09-04 Atlas Förberedande besök och partnerskap 2013 Susanne Hagström Larsson Program Onsdag 4 sept 10.30-12.30 Programinformation 12.30-13.30 Lunch 13.30-15.00 Metodövning 15.00-15.30 Kaffe 15.30-16.30

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten Ansökningsmanual för Gruntvig Besök och utbyten 2013 1. Syfte Syftet med denna manual är att ge information om systemet TURNA Online Project Management System och förklara varje steg som du som ansökare

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Madelene Johansson. Atlas praktik

Madelene Johansson. Atlas praktik 2014-01-31 Madelene Johansson Atlas praktik Program Fredag 31 januari 09.00 09.30 Registrering & kaffe 09.30 10.00 Välkomsthälsning 10.00 11.30 Programinformation 11.30 12.30 Lunch inklusive erfarenhetsutbyte

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om ändring

Hur du skapar en ansökan om ändring Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-11-29 Hur du skapar en ansökan om ändring Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Innan du skickar in en ansökan

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Hur man tar sig an ansökningsformuläret när man ska fylla i en ansökan inom Erasmus+ mobilitet (Key Action 1), vuxenutbildning.

Hur man tar sig an ansökningsformuläret när man ska fylla i en ansökan inom Erasmus+ mobilitet (Key Action 1), vuxenutbildning. Hur man tar sig an ansökningsformuläret när man ska fylla i en ansökan inom Erasmus+ mobilitet (Key Action 1), vuxenutbildning. Utgångspunkten för nedanstående text är vad du stöter på när du fyller i

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017

Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Ramar och kriterier för Atlas planering 2017 Syfte och mål Syftet med Atlas planering är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Regelverk och kontraktshantering

Regelverk och kontraktshantering 2016-09-23 Jari Rusanen, Rebecka Herdevall Regelverk och kontraktshantering inom- och utomeuropeisk mobilitet Kontraktshantering Kontrakt för KA103 och KA107 De olika delarna av kontraktet: Huvuddokument:

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Handbok för projektansökan

Handbok för projektansökan Handbok för projektansökan Praktikantprogrammet 2016 Vidareförmedlande organisationer Sida 1 (8) Handbok Praktikantprogrammet 2016 Vidareförmedlande organisationer Förord Handboken är tänkt att ge dig

Läs mer

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering 18 sep 2014 Jari Rusanen Kontraktet/regelverket De olika delarna av kontraktet/regelverket Mycket av regelverket ligger i Programguiden för 2014 Själva kontraktsdokumentet

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER

UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER ATLAS PRAKTIK 2012 UPPTAKTSSEMINARIUM 13 SEPTEMBER PROGRAM 13 SEPTEMBER 10.00 11.30 Programinformation 11.40-12.45 Skolan möter världen (Hörsalen) 12.45 13.45 Lunch 13.45 15.00 Internationalisera för en

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Handbok Delrapport. Athena utbyten

Handbok Delrapport. Athena utbyten Handbok Delrapport Athena utbyten Förord Delrapportering Resultaten av beviljade utbyten mäts vid rapporteringen. Du rapporterar online genom ditt användarkonto för Athena utbyten. 1. När er ansökan beviljades

Läs mer

Nordplus Vuxen ansökarstöd 2017

Nordplus Vuxen ansökarstöd 2017 Nordplus Vuxen ansökarstöd 2017 För att förbereda en ansökan går du till den gemensamma webbplatsen för Nordplus: Länk: http://www.nordplusonline.org/ Här kan du läsa utlysningen (inbjudan att söka medel

Läs mer

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD.

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD. KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE Gäller från 2009-01-01 och för projekt beviljade av ICLD. 2013-03-07 2 Följande krav på redovisning av beviljade medel inom ramen Kommunalt Partnerskap

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

Ramar och kriterier Praktikantprogrammet 2016

Ramar och kriterier Praktikantprogrammet 2016 Ramar och kriterier Praktikantprogrammet 2016 1 (11) Praktikantprogrammet Ett program som möjliggör praktik för yngre personer Innehållsförteckning Praktikantprogrammet 2016... 3 Prioriterade områden för

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning 2014-02-17 Vad behöver ansökande organisationer göra? Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Handbok för projektrapportering

Handbok för projektrapportering Handbok för projektrapportering Athena utbyten 2015 Förord Nu är det dags att rapportera projekt inom Athena utbyten. Handboken är tänkt att ge dig som projektägare vägledning, stöd och råd när du fyller

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten FÖRE UTBYTET VEM INFORMATION Information om internationella utbyten utbyten utbyten och/ eller lärare ger information

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om utbetalning... 1 Öppna ansökan om utbetalning... 1 Allmänt... 2 Lägesrapport... 3 Kostnadsredovisning... 4 Sammanställning...

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om förskott. Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om förskott... 1

Hur du skapar en ansökan om förskott. Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om förskott... 1 Datum: 1 (6) 2015-12-18, Version 1.0 Support: projektrummet@esf.se Hur du skapar en ansökan om förskott Innehållsförteckning Hur du skapar en ansökan om förskott... 1 Innehållsförteckning... 1 Öppna stödärendet...

Läs mer

Nytt på Comenius-fronten - och lite till..

Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nytt på Comenius-fronten - och lite till.. Nya program Comenius Regio Partnerships Comenius Individual Pupil Mobility Etwinning Comenius Regio Partnerships Övergripande syfte: Stödja regioner i sitt förbättringsarbete

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas praktik 201

Handbok för projektansökan. Atlas praktik 201 Handbok för projektansökan Atlas praktik 201 Förord Handboken är tänkt att ge dig som projektansökare vägledning, stöd och råd när du fyller i ansökan för Atlas praktik. Om du har frågor om ansökan eller

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

2013-01-31. Madelene Johansson. Atlas praktik

2013-01-31. Madelene Johansson. Atlas praktik 2013-01-31 Madelene Johansson Atlas praktik Program 9.45-10.40 Programinformation 10.45-11.15 Inger Carlström Kinda lärcentrum 11.30 13.00 Lunch inkl erfarenhetsutbyte 13.00-14.15 Globalt lärande - Hörsalen

Läs mer

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014

2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 2014-01-31 Atlas förberedande besök 2014 Susanne Hagström Larsson Program 09.00 09.30 Registrering & kaffe 09.30 10.00 Välkomsthälsning Sten Vesterman, chef Internationella avd. Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning 2015

Erasmus+ strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning 2015 Erasmus+ strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning 2015 På UHR:s webbplats www.utbyten.se finner ni beskrivningen av programdelen, strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning Erasmus+ vuxenutbildning

Läs mer

En guide till registrering av organisationens PIC-nummer

En guide till registrering av organisationens PIC-nummer En guide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna guide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv kontaktperson

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Ansökningsguide. Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt. OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras

Ansökningsguide. Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt. OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras Ansökningsguide Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras Startsida Välj vilken kategori du vill söka stöd inom internationella

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Snabbguide till Min ansökan

Snabbguide till Min ansökan Version 2015-05-12 Snabbguide till Min ansökan Innan du börjar För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Instruktion fo r komplettering av PIC

Instruktion fo r komplettering av PIC Instruktion fo r komplettering av PIC PIC (Participant Identification Code) används för att identifiera organisationer, företag eller enskilda personer inom EU-kommissionens olika bidragssystem. Alla sökande

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas planering 2015

Handbok för projektansökan. Atlas planering 2015 Handbok för projektansökan Atlas planering 2015 Förord Handboken är tänkt att ge dig som projektansökare vägledning, stöd och råd när du fyller i ansökan för Atlas planering. Om du har frågor om ansökan

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Version Uppdaterat 2015-11-14 Detta användarstöd hanterar: - ärenden - handlingar - ersättningar information som gäller dig som har rollen behörighetsadministratör,

Läs mer

Ansökan om stöd - hur du söker om medfinansiering

Ansökan om stöd - hur du söker om medfinansiering Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2017-01-13 Version:1.0 Ansökan om stöd - hur du söker om medfinansiering Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Innan

Läs mer