Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten"

Transkript

1 Postadress Box Stockholm Besöksadress Wallingatan Stockholm Telefon Org nr Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten För projekt med startår 2011 och 2012 Slutrapporten ska skickas till Universitets- och högskolerådet senast 60 dagar efter att sista projektaktiviteten ägt rum. För projekt beviljade 2011 löper kontraktet ut och slutrapporten ska skickas in senast För projekt beviljade 2012 löper kontraktet ut och slutrapporten ska skickas in senast Observera att en utebliven slutrapport innebär krav på återbetalning av hela det beviljade beloppet. Slutrapporten är en viktig del av ert projekt. Den är inte bara en förutsättning för slututbetalningen, den ger er även en möjlighet att sammanfatta, beskriva och lyfta fram projektets resultat för vidare spridning. När bedömningen av slutrapporten är klar kommer slutomdömet att skickas till projektets kontakperson och firmatecknaren i organisationen. Omdömet består av bedömarens kommentarer samt besked om slututbetalning respektive återkrav. Återkopplingen ska fungera som en vägledning till er vid framtida ansökningar. I denna vägledning finner ni tips och råd som vi hoppas kommer att underlätta slutrapporteringen, se sida Rapporteringen görs i Europeiska Kommissionens digitala projektverktyg - Mobility Tool (MT) kontinuerligt under pågående projekt. Slutrapporteringsformuläret laddas hem från MT efter att samtliga uppgifter är registrerade i MT. Efter att slutrapporten fyllts i och skickats in elektroniskt ska den också skrivas ut, undertecknas av firmatecknare och skickas per post till Universitets- och högskolerådet i ett original. Handboken för projekthantering beskriver steg för steg hur man hanterar MT. Observera att handboken är på engelska. Kontakta någon av handläggarna om något är oklart. På vår webbplats finns all nödvändig information och dokumentation. Klicka på följande länk: Sida 1 (11)

2 Leonardo da Vinci praktik och utbyten - Rapportering Vid slutrapportering ska följande underlag skickas in: 1. Den narrativa delen av rapporten där projektet och dess resultat redovisas. Praktiken/erfarenhetsutbytet och eventuella förberedelseaktiviteter ska vara väl beskrivna i den narrativa delen. Bedömaren/läsaren kan inte förväntas ha någon kunskap om projektet. Följ uppmaningarna i instruktionstexten och hoppa inte över någon del. Bedömaren som granskar rapporten ska få förståelse för kontexten som projektet finns i (Bakgrund) och varför projektet är intressant? Vad var det ni ville uppnå med projektet (Syftet)? Hur genomförde ni projektet (Metod)? Vilket Resultat kom ni fram till? 2. Fullständig ekonomisk redovisning i MT. En fullständig ekonomisk redovisning innebär att alla deltagare har en registrerad praktikperiod i MT (praktikperioden är registrerad inom kontraktstiden 1, inom minimitiden 2 och maxtiden 3 ), att enhetsbelopp (INTE faktiska kostnader) redovisas på de olika bidragsposterna (uppehälle och förberedelse) på varje deltagare samt att bidraget för administration, Organisation of Mobility, redovisas totalt för antalet deltagare som erhållit praktik/utbyte. Inget bidrag redovisas på bidragsposten Travel, d.v.s. TRAVEL = 0. Röda siffor i budgetdelen i MT måste korrigeras. Det går att skapa en slutrapport trots detta fel men en sådan slutrapport kommer inte att bedömas. Redovisa aldrig ett högre belopp än beviljat för respektive bidragspost! 3. Samtliga deltagare ska ha fyllt i sina deltagarrapporter i MT. 4. Sanningsdeklarationen (H. Beneficiary Declaration and Signature), på näst sista sidan i slutrapporten, är undertecknad och daterad av firmatecknare (i original). 1 Från datum för signerat kontrakt t.o.m. 201X Minimitid: för praktik (IVT & PLM): 2 veckor räknas som 2 resdagar + 10 arbetsdagar + 2 mellanliggande helgdagar, för utbyten (VETPRO): 1 vecka räknas som 2 resdagar + 5 arbetsdagar 3 Maxtid: för praktik (IVT): 39 veckor, för praktik (PLM): 26 veckor och för utbyten (VETPRO): 6 veckor Sida 2 (11)

3 På begäran i samband med en fördjupad ekonomisk granskning 4 ska slutrapporten kompletteras med följande underlag: 1. Vistelseintyg för praktik/erfarenhetsutbyte för samtliga deltagare (namngivna) som styrker vistelsetid (praktiktidens start- och slutdatum). Exempelvis en förteckning innehållande vistelsetid för deltagarna (om flera deltagare har praktiserat/haft erfarenhetsutbyte hos samma mottagande organisation) som är undertecknad av mottagande organisation, ett praktikintyg signerat av mottagande organisation för varje deltagare alternativt ett Europass-dokument. 2. Underlag som intygar förberedelseaktivitet där det tydligt framgår innehåll i aktiviteten samt namn på deltagarna (som det också finns vistelseintyg för) t.ex. närvarolista från förberedelseaktiviteter signerade av deltagarna, se mall rapportering av förberedelser. Vid en eventuell revision ska projektägaren kunna verifiera att pengarna kommit deltagarna i projektet till del. Underlag som styrker kostnader kan begäras in av Europeiska kommissionen vid en eventuell framtida revision. Underlagen ska därför sparas i 5 år efter det att projektet har avslutats. Förklaring till bidragsnivåer Nedan följer en förklaring till bidragsnivåerna inom programmet Leonardo praktik och utbyten. Bidragsnivåer för uppehälle, Subsistance, är ett enhetsbelopp (i euro) som baseras på land och vistelsetid för varje deltagare. Bidrag för resa ingår i enhetsbeloppet för uppehälle och ska inte redovisas separat. För praktik (IVT & PLM): 2 veckor räknas som 2 resdagar + 10 arbetsdagar + 2 mellanliggande helgdagar. För utbyten (VETPRO): 1 vecka räknas som 2 resdagar + 5 arbetsdagar. Tabellerna för respektive år finns på vår webbplats. Bidraget för administration, Organisation of Mobility, är ett enhetsbelopp per deltagare (300 euro/deltagare för deltagare, 180 euro/deltagare för 101 och fler) och baseras på antalet deltagare som erhållit praktik/utbyte. 4 Fördjupad ekonomisk granskning: Enligt Europeiska kommissionens regler ska fördjupad granskning göras på en viss andel av projekten. Universitets- och högskolerådet tar slumpmässigt fram dessa projekt och kontaktar dem efter inkommen slutrapport med begäran om kompletterande underlag. Sida 3 (11)

4 Bidraget för förberedelser, Preparation, är ett enhetsbelopp per deltagare (150 euro/deltagare upp till 12 veckor och 250 euro/deltagare från 13 veckor och längre). Bidraget är baserat på antal deltagare som tagit del av förberedelser inför praktiken/utbytet. Sida 4 (11)

5 Slutrapportering: Tips och råd Praktiska råd 1. Se till att den version av Adobe Reader som du har på din dator är uppdaterad. Om inte, kan du ladda ner den gratis på: 2. Ladda ner slutrapporten från MT och spara den på datorns hårddisk. Handboken för projekthantering beskriver steg för steg hur man hanterar MT och den hämtas på: Klicka på följande länk: Leonardo da Vinci praktik och utbyten - Rapportering 3. Du fyller i e-formuläret i den version som är sparad på din dator. Internetuppkoppling krävs endast då du ska skicka in (submit) den ifyllda slutrapporten. E-formuläret Fälten i formuläret: Slutrapporten innehåller olika typer av fält, se nedan. De flesta fält har en begränsning på 2500 tecken inklusive blanksteg (ca 2/3 av en A4). Du får gärna skicka in kompletterande information om du tycker att det krävs för att ge en uttömande och lärande bild av ditt projekt. Gråfärgade fält är förifyllda med den information som är infört i MT gällande ditt projekt. Därför är det extra viktigt att du kontrollerar alla uppgifter i MT innan du skapar rapporten, se kapitel 9 i handboken för MT. Rödkantade fält är obligatoriska. Saknas information i dessa fält kan inte rapporten skickas in elektroniskt. För att se alla obligatoriska fält klickar man på Highlight Fields. Fält med rullningslist har färdiga svar som du väljer mellan. Validera rapporten: Längst ner på varje sida finns Validate-knappen. Vi rekommenderar att fylla i rapporten från början, sida för sida. Genom att klicka på knappen Validate startar man en sökning efter missad information i de obligatoriska fälten i hela rapporten. Om det saknas information eller om informationen är felaktig får man ett felmeddelande. E-formuläret kan sparas när som helst utan att validera om man vill avbryta arbetet med slutrapportering. Skicka in rapporten: Den dator från vilken du ska skicka in rapporten elektroniskt måste ha en internetsuppkoppling. Innan du klickar på Submit online-knappen behöver du validera rapporten i sektion I.1 Data Validation. Sida 5 (11)

6 Rapporten som inte är validerad kan inte skickas in. När rapporten skickas på ett korrekt sätt (sektion I.3 Standard Submission Procedure) får du ett meddelande med följande fält ifyllda: Submission Status, Submission ID, Submission Local Date, Submission Hash Code. Utskrift av rapport: Får du OK i Submission status är rapporten klar att skrivas ut. Den undertecknade slutrapporten (sektion Declaration of Conformity) postas till: Universitets- och högskolerådet Box Stockholm Märk kuvertet med projektets unika diarienummer som brukar skrivas enligt följande mall: 2011:XXX. Slutrapporten avsnitt för avsnitt Avsnitt A till C Dessa avsnitt innehåller främst förifylld information gällande själva projektet, partners och deltagare. Skulle informationen vara felaktig, kontaktar ni handläggarna för Leonardo da Vinci praktik och utbyten. I avsnittet B.1 ska ni fylla i projektets start- och slutdatum enligt följande: DD-MM-YYYY, alltså dag, månad och år. I avsnitt C.1.3 Background/Experience väljer ni NO om ert projekt inte är certifierat. Därefter klickar ni på knappen Validate längst ner på sidan. Avsnitt D Project Description D.1 Summary Sammanfatta kort projektets innehåll och resultat. Beskriv särskilt på vilket sätt projektet gynnat deltagarna. Har projektet uppnått målen beskrivna i ansökan? Ge gärna exempel på hur de uppnåddes under projektets gång alternativt beskriv varför målen inte kunde nås. Ni kanske uppnådde något icke förväntat? Tips: Undvik att vara vag ditt projekt har påverkat deltagarna och du får gärna visa oss på vilket sätt. Till exempel: Vilka erfarenheter har deltagarna skaffat sig genom det transnationella utbytet? Finns det några oväntade fördelar? Vad har de lärt sig konkret? D.2 Estimated Results, Outcomes Denna sektion fokuserar på uppnådda resultat för alla involverade i projektet. Ge gärna exempel. Sida 6 (11)

7 D.2.1 Project Partners Projektets deltagare kommer inte att vara de enda som har lärt av projektet även era partnerorganisationer har förmodligen gynnats av att delta i projektet. Beskriv om och på vilket sätt det internationella partnerskapet har inverkat på era partnerorganisationers arbetssätt eller om eventuellt nya arbetssätt har tillkommit som ett resultat av projektet. Tips: Ni får gärna återge några citat från den utvärdering ni och projektets partners har gjort av det gemensamma projektet. I er beskrivning kan ni ta med alla typer av läranderesultat de behöver inte enbart handla om yrkesutbildning. D.2.2 Individual Participants Projektets deltagare är den främsta anledningen till att ni har valt att genomföra det här projektet. Detta avsnitt ger er möjlighet att visa upp alla de lärande resultat som deltagarna har skaffat sig tack vare projektet. Tips: Underskatta inte de sociala färdigheter som dina deltagare kan ha skaffat sig under praktikperioden, personlig utveckling kan vara lika viktig som den professionella utvecklingen inom yrkesutbildning. Var inte rädd att vara för detaljerad - detta är er chans att beskriva resultaten av ert hårda projektarbete! D.2.3 Professionals in VET Beskriv hur de yrkesverksamma har utvecklats av detta projekt, t ex om de har fått nya kunskaper, färdigheter och kompetenser genom organisationens deltagande i projektet. D.2.4 Other Results I detta avsnitt kan ni förmedla annan intressant information om projektet. Observera: Denna fråga är inte obligatorisk. Tips: Här kan ni använda er av deltagarrapporter och utvärderingar från/av projektets partners som en viktig källa för att lyfta fram alla projektresultat. D.3 Impacts I det här avsnittet beskriver ni påverkan/effekter på kort och lång sikt som ert projekt har haft på alla berörda aktörer. D.3.1 Sectorial Development Beskriv hur projektet utvecklar och samverkar med branschen inom yrkesområdet. Sida 7 (11)

8 D.3.2 Regional Development Beskriv hur projektet skapar utveckling och samverkan regionalt. Tips: Det kan handla om att införa nya processer, metoder och rutiner, kulturutveckling, eller nya strategier för internationalisering. D.3.3 Other Estimated Impacts Beskriv om projektet har haft någon annan effekt, t ex på nationell eller europeisk nivå. Observera: Denna fråga är inte obligatorisk. Avsnitt E Project Main Focuses E.1 Horizontal Issues Om projektet har fokuserat på någon av de övergripande frågorna, vänligen välj lämplig kryssruta (or). Om det finns några andra övergripande frågor som projektet har upp, vänligen beskriv den nedan. Observera: Denna fråga är inte obligatorisk. Avsnitt F Project Implementation F.1 Criteria used for Selection and Recruitment of Participants Beskriv hur urvalet genomfördes och vilka urvalskriterier som användes för deltagare i projektet. Beskriv också deltagarnas bakgrund. Tips: I stället för att i detalj beskriva rekryterings- och urvalsprocessen kan ni förklara på vilket sätt urvalet var relevant för er målgrupp. Nämn det ni skulle vilja ändra i framtida projekt gällande urval? F. 2 Setting up of the Partnership Beskriv hur ni valde värdorganisationer och hur ni etablerade roller och överenskommelser. Om ni tillämpat delar av ECVET, ta med information om samförståndsavatal eller andra relevanta handlingar. Tips: Om ni upplevt problem inom ert partnerskap, beskriv hur/om ni löste dem. F. 3 Management of Practical and Logistical Aspects Beskriv hur resor, boende och andra praktiska detaljer administrerades. Beskriv hur ni hanterade frågan om försäkring, t ex sjukdom, olycksfall, överfall och annat. Sida 8 (11)

9 Beskriv hur administrativa formaliteter hanterades t ex visum, resehandlingar och arbetstillstånd. Tips: Om ni har stött på några svårigheter, ge exempel och beskriv hur de övervanns. Vad ni skulle göra annorlunda i framtiden? F.4 Preparation Beskriv hur ni hanterat pedagogiska, kulturella och språkiga förberedelser före och/eller under vistelsen. Tips: Förklara gärna varför ni valde just dessa för målgruppen i ditt projekt. F.5 Participant s involvement Beskriv hur överenskommelsen om praktikinnehåll utarbetades. T ex vilka involverades i arbetet. Förklara hur ni såg till att innehållet i utbildningen var relevant för deltagarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. Tips: Kom ihåg att inkludera tillräckligt med information för att bedömaren ska kunna bilda sig en uppfattning om praktikaktiviteterna och dess relevants för målgruppen. F.6 Management Beskriv hur ni förberedde deltagarna för resan/praktiken utomlands och hur ni planerade placeringarna hos värdorganisationerna samt hur man kom överens om innehåll i arbetet. Om föreberedande besök gjordes hos värdorganisationen, om man byggde nätverk, diskuterade kulturskillnader eller annat. Beskriv hur ni kontrollerade att deltagarna och värdorganisationen/-erna genomförde praktiken som ni kom överrens om innan och hur ni gjorde uppföljningen. Beskriv mentorernas arbetsinsats. Tips: Beskriv på vilket sätt denna arbetsmetod var lämplig för just er målgrupp. F.7 Validation and recognition Beskriv hur ni validerat deltagarnas kunskaper och hur man vet att ett lärande åstadkommits. Fick deltagarna Europass? I så fall vika fördelar och erfarenheter har ni av passen? Om projektet gäller delar av ECVET, hur genomfördes bedömning, validering och erkännande av lärandet. Beskriv alla former av validering. Tips: Detta kan inkludera formell och icke-formell validering och erkännande av kunskaper och kompetens. Sida 9 (11)

10 F.8 Dissemination of Outcomes and Good Practices Beskriv kommunikationsstrategin för att kommunicera resultat och goda exempel. Om ni har genomfört ett VETPRO-projekt bör ni visa hur projektet har påverkat er organisation. Tips: Se till att ni inkluderar alla spridningsaktiviteter i er slutrapport. F.9 Sustainability Measures Beskriv vilka åtgärder ni gjort för att säkerställa projektets hållbarhet långsiktigt och utvärdering av projektet. Om ni har använt ECVET i ert projekt, beskriv vilka effekter det haft på den långsiktiga hållbarheten i projektet och i alla deltagande partnerorganisationer. Tips: Kom ihåg att inkludera de viktigaste resultaten från processen: vad som fungerade bra och vad som bör förbättras i framtida projekt? Avsnitt G Mobilities Information Detta avsnitt är förifyllt med information från MT. Ni bör läsa igenom den här informationen för att kontrollera att allt är korrekt innan ni skickar in er slutrapport. Antalet inlämnade deltagarrapporter kommer också att redovisas. Om det saknas rapporter för någon deltagare, bör ni förklara detta i G.4. Avsnitt H Lessons Learned H.1 Problem Handling Beskriv eventuella problem som ni har stött på under ert projekt och hur dessa problem kunde övervinnas. Det ger oss möjlighet att ge hjälp och vägledning till framtida projekt. Det kommer också att hjälpa oss identifiera eventuella gemensamma problem som våra projekt upplever. Tips: Reflektera över de problem ni har stött på och använd dessa erfarenheter för framtida projektansökningar. H.2 Comments and Suggestions Kommentera gärna eller kom med förslag på förbättring. Avsnitt I Funding En fullständig ekonomisk redovisning innebär att alla deltagare har en registrerad praktikperiod i MT, att enhetsbelopp (INTE faktiska kostnader) redovisas på de olika bidragsposterna (uppehälle och förberedelse) på varje deltagare samt att bidraget för administration redovisas totalt för antalet deltagare som erhållit praktik/utbyte. Inget bidrag redovisas på bidragsposten Sida 10 (11)

11 TRAVEL, det ska vara 0. Tänk på att aldrig redovisa ett högre belopp än beviljat för respektive bidragspost! Röda siffor i budgetdelen i MT måste korrigeras. Det går att skapa en slutrapport trots detta fel men en sådan slutrapport kommer inte att bedömas. Vi rekommenderar att du sparar den inskickade slutrapporten på datorns hårddisk tills du fått slutomdömet från oss. På det sättet undviker du att behöva göra om hela slutrapporten om något i slutrapporten skulle behövas rättas. Sida 11 (11)

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n Handbok f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n d e t k o m p l e x a b e h ö v e r i n t e v a r a k o m p l i c e r a t d e n s o m i n t e v i l l k a n s k e v i l l n å g

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Linus Liljeberg Martin Lundin RAPPORT 2010:2 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer