Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leonardo da Vinci praktik och utbyten"

Transkript

1 Projektbesök i Birmingham i maj 2013 Leonardo da Vinci praktik och utbyten Uppstartsmöte 2013

2 Program för dagen Förmiddagsfika och registrering Genomgång av kontrakt och bilagor, mallar för avtal, rapportformulär Bengt Landfeldt, handläggare, Europass, ECVET Katrin Lilliehöök, enhetschef, Erasmus Lunch Projektpresentationer med fokus på resultat och lärdomar Projekthanteringsverktyget Mobility Tool Eftermiddagsfika och mingel För intresserade - individuell handledning i Mobility Tool 2

3 Ansökningsomgången beviljade projekt - 4 certifierade Budget Beviljad Ansökt euro euro 3

4 Målgrupper IVT: Praktik för gymnasieelever, komvuxelever, elever på folkhögskola, studenter på Yrkeshögskola/KY eller elever som går en påbyggnadsutbildning 42 projekt beviljade PLM: Praktik för arbetstagare, nyutexaminerade och arbetslösa 4 projekt beviljade VETPRO: Utbyten för personalansvariga, personer som planerar eller administrerar program för yrkesinriktad utbildning, utbildare och yrkesvägledare, praktikhandledare, egenföretagare, branschföreträdare och politiker 17 projekt beviljade 4

5 Jämförelse med tidigare år Antal ansökningar Inkomna Deltagare Beviljade Beviljade deltagare Ogiltiga/ej valbara Avslag efter kvalitetsgranskning

6 Att leda projekt inom LdV praktik och utbyten Kontrakt Avtal Bidragsnivåer - Europass - Mobility Tool 6

7 UHR:s uppgift Sprida kunskap om programmet Leonardo da Vinci i Sverige Ge information, vägledning och stöd Handlägga ansökningar och projekt Utbetala medel och genomföra kontroller Genomföra projektbesök Sprida projektresultat 7

8 Projektägarens uppgift Goda förberedelser Väl motiverat och förankrat partnerskap Tydlig arbetsfördelning i partnerskapet (avtal) Strukturerad utbildnings-/praktikplan Handledning och stöd till deltagare i projektet Kontinuerlig projektuppföljning Väl planerad och genomförd utvärdering Framgångsrik resultatspridning/förankring 8

9 Administrera projektet Kontrakt undertecknat och postat till firmatecknaren Beviljade och pågående projekt - utbyten.se Projekthandbok Mallar för avtal Rapportexempel Användarhandbok för projektverkyget: Mobility Tool 9

10 Kontrakt med UHR Underskrift innan projektstart Giltighetstid 1 juni maj 2015 Detaljer kring beviljade medel se kontrakt och bilagor Förskottsbetalning på 80% av bidraget inom 30 dagar från underskrift av kontrakt, 20% utbetalas efter godkänd slutrapportering Utbetalning endast i euro till organisationens IBAN-konto 10

11 Projekthandboken - din vägledning Bidraget enhetsbelopp och vistelsetider Mobility Tool (MT) Mallar för avtal med deltagare och partners Instruktioner för slutrapportering Fördjupad ekonomisk granskning Projektbesök från UHR Frågor och svar 11

12 Vistelsetider 1-6 veckor - Utbytesprojekt (VETPRO) 1 vecka = 5 arbetsdagar + 2 resdagar 2-39 veckor - Praktik för elever (IVT) 2 veckor = 10 arbetsdagar + 2 resdagar + 2 mellanliggande helgdagar 2-26 veckor - Praktik för arbetstagare/arbetssökande (PLM) 2 veckor = 10 arbetsdagar + 2 resdagar + 2 mellanliggande helgdagar 12

13 Beviljade medel Redovisas på tre bidragsposter: Administration Uppehälle för projektdeltagare Förberedelser - pedagogiska /kulturella /språkliga /yrkesmässiga 13

14 Bidragsposter Uppehälle (Subsistence): antal praktik-/utbytesveckor per deltagare, inkluderar resa, boende, mat, försäkring, fickpengar, ev. resor till för och från arbetsplatsen Administrativt bidrag (Management): Antal faktiska deltagare x enhetsbelopp Språklig och kulturell förberedelse (Preparation): Enhetsbelopp/deltagare som fått förberedelse 14

15 Godkända kostnader Uppehälle Kostnader för praktiken/erfarenhetsutbytet måste styrkas med dokument på vistelsens längd, land/ort och deltagarens namn (Europass mobilitet eller annat praktikintyg) Förberedelser Genomförda språkliga/kulturella aktiviteter ska redovisas med beskrivning av aktivitet och deltagarförteckning, signerad av deltagarna 15

16 Icke godkända kostnader Aktiviteter utanför kontraktperioden Mobiliteter till länder som inte ingår i programmet Växlingsavgifter eller bankräntor 16

17 Bidragsnivåer 2013 Bidrag för administration av projekt 300 per deltagare (1-100 deltagare) 180 per deltagare (från 101 deltagare och fler) Bidrag för pedagogiska, språkliga och kulturella förberedelser 150 per deltagare (upp till 12 veckor) 250 per deltagare (från 13 veckor och längre) 17

18 Bidragsnivåer 2013 Uppehälle, resa, boende, mat, försäkring, fickpengar m m Enhetsbelopp 1 vecka 2 veckor 3 veckor 4 veckor 5 veckor Per tillkommande vecka CH, DK, UK, LI, NO AT, BE, DE, ES, FI, FR, EL(GR), HR, IE, IS, IT, LU, NL, SI, CY, CZ, EE, HU LT, LV, MT, PL, PT, SK, TR BG, RO

19 Uppföljning/Tilläggskontrakt Medel omfördelas vid ej utnyttjade platser Meddela UHR senast 30 april

20 Avslutning av projektet Slutrapporten ska lämnas till UHR senast 60 dagar efter sista mobiliteten men senast 31 juli 2015 Slutrapporten hämtas i projektverktyget Mobility Tool 20

21 Slutrapportering Samtliga deltagare ska registreras i Mobility Tool Samtliga deltagare ska ha registrerade praktikperioder i Mobility Tool Samtliga deltagarrapporter ska vara godkända av projektägaren i Mobility Tool Budget: korrekta schabloner i euro redovisa aldrig faktiska kostnader. TRAVEL COST = 0 Se till att ha kopior på praktikintyg och underlag för förberedelser tillgängligt 21

22 Vad händer efter inkommen slutrapport? Bedömning inom 30 dagar (om inga kompletteringar) från inkommen rapport Avslutningsbrev skickas per post till firmatecknare, kontaktperson meddelas per mejl Det resterande bidraget (20%) utbetalas inom 30 dagar från avslutningsbrevdatum, alternativt skickas ett återkrav Originalkvitton/fakturor ska sparas i 3 respektive 5 år! 22

23 God kvalitet i slutrapport Utförliga beskrivningar, max 2500 tecken/fråga Beskrivning av påverkan på olika nivåer: individen, organisationen, lokalsamhället och nationellt Projektets bakgrund, syfte, tillvägagångssätt, resultat och spridning framgår tydligt 23

24 Underlag som styrker slutrapporten Fördjupad ekonomisk granskning: Vistelseintyg/Europass för samtliga namngivna deltagare med datum Underlag som intygar att förberedelseaktiviteten ägd rum - beskrivning av innehåll samt namn på deltagare och deras underskrifter 24

25 Exempel på förberedelser Språkundervisning, användbara fraser, facktermer Diskussion om kulturmöten Information och diskussion om landets kultur och traditioner, matvanor, familjeliv, yrkeskultur etc. Att träna på att presentera sig själv och sin utbildning/organisation på ett annat språk Tid att läsa in sig på mottagande organisationers verksamheter 25

26 Tips från avslutade projekt Förankra projektet i organisationens ledning Sprid information om projektet i den egna organisationen Involvera lokala företag och branschråd Språkliga och kulturella förberedelser betyder jättemycket AVTAL är jätteviktigt Läs igenom kontrakt och anvisningar noggrant innan projektstart Det tar mycket tid och engagemang, men ger också massor med glädjeämnen Var inte rädd för att ställa frågor till handläggarna på UHR 26

27 Hårda resultat Projektresulat Europass Intyg Certifikat Nya samarbetspartners/vidareutveckling av befintligt partnerskap 27

28 Mjuka resultat Projektresulat Förbättrade yrkeskunskaper och färdigheter Ökad motivation Personutveckling Ökad status i program/organisation Främjande av internationalisering i verksamheten Påverkan på bred basis inom branschen 28

29 Projektresulat Produkter Presentation Videofilm Blogg Instruktionsmaterial Undervisningsmaterial online Metoder 29

30 Spridning Presentation av erfarenheter för personal, referensgrupper, praktikhandledare på företag i kommunen, branschråd, regionala nätverk Workshops och öppet hus Hemsida och sociala medier: blogg, vlogg, internetforum Mässor, utställningar Konferenser och seminarier 30 Press, tv

31 Projektets livscykel och de europeiska verktygen ECVET, Europass Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete

32 YRKESUTBILDNING I ETT EUROPEISKT PERSPEKTIV

33 Några citat Utbildning är nödvändig för att främja anställbarhet, social sammanhållning, aktivt medborgarskap samt personligt såväl som yrkesmässigt självförverkligande. Vi måste förbättra yrkesutbildningens förmåga att svara mot arbetsmarknadens föränderliga krav. Studerandes, lärares och lärarutbildares rörlighet, som är en väsentlig del av det livslånga lärandet och ett viktigt sätt att förbättra människors anställbarhet och anpassningsförmåga, bör gradvis utvidgas 33

34 UTBILDNING - EN NATIONELL ANGELÄGENHET Utbildning och skolan är ett av de områden där EU endast har befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsländernas åtgärder. EU kan inte lagstifta inom området, inte heller sluta rättsligt bindande avtal. Den öppna samordningsmetoden: - Fastställa mål som ska uppnås på kort, medellång och lång sikt - Kvantitativa och kvalitativa indikatorer samt referensvärde för att bland annat möjliggöra jämförelseser - Uppföljning och utvärdering - Lära av varandra Peer review och Peer Learning Acitivty - Rekommendationer till medlemsstaterna 34

35 Att öka möjligheter till mobilitet och livslångt lärande Lissabonstrategin, Köpenhamnsförklaringen 2009 Europa 2020 Utbildning Bryggekommunikén 2012 Rethinking Education 35

36 GEMENSAMMA EUROPEISKA VERKTYG FÖR ATT UNDERLÄTTA MOBILITET OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

37 GEMENSAMMA EUROPEISKA VERKTYG FÖR ATT UNDERLÄTTA MOBILITET OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE Ett Europeiskt kvalifikationsramverk En referensram för kvalitetssäkring EQF / NQF EQAVET Rekommendationer om ett meritöverföringssystem inom yrkesutbildning ECVET Europass Europeiska principer för identifiering och validering av ickeformellt och informellt lärande Europeiska principer för livslångt lärande och vägledning 37

38 Learning Outcomes Läranderesultat Ett gemensamt språk för att kunna kommunicera mellan olika utbildningsystem genom att beskriva resultatet av lärande Learning Outcomes som i termer av: kunskap färdigheter kompetens 38

39 Europeisk referensram för kvalifikationer - EQF Utbildningssystem och arbetsmarknadens regelverk skiljer sig åt mellan de europeiska länderna. Det är svårt för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare att värdera kvalifikationer som personer kan uppnå genom utbildning eller praktik i ett annat land. Genom EQF införs en gemensam och neutral referensram som kan fungera som ett översättningsverktyg mellan olika nationella utbildnings- och kvalifikationssystem och deras nivåer. De två huvudmålen är att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och underlätta deras livslånga lärande. 39

40 NQF: National Qualification Framework/ Det svenska ramverket för kvalifikationer EQF: European Qualification Framework / Det europeiska ramverket för kvalifikationer 40

41 EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training 41

42 ECVET European Credit system for Vocational Education and Training System för att: överföra (transfer) erkänna (recognition) ackumulera (accumulation) av (utländskt) lärande 42

43 Varför ECVET? ECVET syftar till att underlätta gränsöverskridande mobilitet och att stödja livslångt lärande, genom att underlätta överföring, erkännande och ackumulering av bedömda läranderesultat 43

44 ECVET added value, percentage of respondents 44

45 ECVET processen under mobilitet

46 Mobilitetens livscykel Före mobiliteten Under mobiliteten Efter mobiliteten Sändande organisation Mottagande organisation Den lärande/studerande 46

47 Före mobiliteten Skapa ett partnerskap, bygga gemensamt förtroende Formaliseras genom en skriftlig avsiktsförklaring (generella förhållanden) (Memorandum of Understanding) Identifiera läranderesultat (Learning Outcomes) i mobiliteten Diskutera bedömning av läranderesultat Klargöra hur läranderesultat valideras Signera ett lärandeavtal (Learning Agreement) (specifikt) 47

48 Under mobiliteten Erbjuda relevanta aktiviteter identifierade i lärandeavtalet Bedöma vilka läranderesultat den studerande uppnått Dokumentera vilka läranderesultat som uppnåtts: * Standardiserade bedömningsformulär * Skriftligt omdöme * Betyg 48

49 Efter mobiliteten I enlighet med avsiktsförklaringen och lärandeavtalet : Validera det den lärande erhållit utomlands Erkänna och tillgodoräkna erhållna läranderesultat som en del i utbildningen 49

50 Europass ett ramverk 50

51 Europass European Skills Passport Europass meritförteckning (CV) Europass Språkpass Mobilitet Europass Experience Certificte Supplement Diploma Supplement Examensbevis Arbetsgivarintyg Publikationer Rekommendation 51

52 Europass meritförteckning I Europass meritförteckning fylls i uppgifter om: utbildning språkkunskaper arbetslivserfarenhet. Man kan även registrera färdigheter som man fått utanför det formella utbildningssystemet. Kan skapas on-line. Arbetsförmedlingen ansvarig 52

53 Europass språkpass Europass språkpass ger möjlighet för enskilda personer att skatta sina språkliga färdigheter på en sexgradig skala. Det gäller både hörförståelse, läsförståelse samt muntlig förmåga. Man kan även dokumentera sina formella språkstudier i passet. Uppsala universitet ansvarig 53

54 Europass mobilitet Europass mobilitet är ett dokument där alla utbildningsperioder som en person fullgjort utomlands kan dokumenteras. Det gäller även praktikperioder. Passet är ett personligt dokument, som fylls i av de organisationer som samordnar utlandsperioden. UHR ansvarig 54

55 Europass tillägg till slutbetyg/yrkesexamen Europass tillägg till slutbetyg / yrkesexamen utfärdas till den som har ett yrkesutbildningsbetyg. Tillägget ger information om vilka yrkeskvalifikationer personen har och vilka yrken som är tillgängliga för innehavaren. Innehållet i det officiella slutbetyget / yrkesexamen blir därmed lättare att förstå. Ansvariga myndigheter: Skolverket Myndigheten för Yrkeshögskolan 55

56 Europass bilaga till examensbevis Europass bilaga till examensbevis utfärdas tillsammans med examensbevis från högskolan. Examensbilagan beskriver innehåll och omfattning i examen samt det svenska högskolesystemet. Den gör det lättare för andra länder i Europa när de skall bedöma en svensk högskoleutbildning. UHR ansvarig 56

57 European Skills Passport (Europeiskt färdighetspass) Det europeiska färdighetspasset, ESP, är en digital kompetensportfölj där du kan samla all dokumentation som stöder och kompletterar din Europass meritförteckning (CV). Exempelvis: Examens- eller avgångsbetyg Kursbeskrivningar Dokument som informerar om nivå på dina kvalifikationer Arbetsgivarintyg Ditt färdighetspass skapar du online på något av de 26 officiella EU-språken 57

58 Europass European Skills Passport Europass meritförteckning (CV) Europass Språkpass Mobilitet Europass Experience Certificte Supplement Diploma Supplement Examensbevis Arbetsgivarintyg Publikationer Rekommendation 58

59 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN

60 60

61 Leonardo da Vinci kvalitetspris 2012 Bromangymnasiet, IVT Bromangymnasiet Internationalisering - YouTube 61

62 Kontakta oss om du vill överföra stora datamängder, kapitel 7 finns inte med i den förkortade versionen

63 Projektverktyget - Mobility Tool Projektverktyget och användarhandboken är på engelska Projektets kontaktperson har fått inloggningsuppgifterna via mejl Administratörer kan vara en eller flera personer Deltagarna får inte tillgång till verktyget

64 64 Inloggning till Mobility Tool endast via webbplatsen ECAS. Välj alltid External

65 Ändringar/uppdateringar? Partner Mobilitet Deltagare Ändras endast av UHR Titel Projektnummer Projektperiod Budget

66 Fliken Updates and Reports Lägg muspekaren över texten i kolumnen Update Time och klicka på hyperlänken för att få information om projektet. Datum visar senaste uppdateringen från UHR. 66

67 Deltagarna måste registreras innan mobiliteter kan läggas upp

68 Fliken Budget I den beviljade budgeten (Approved budget) är Travel cost alltid lika med 0 euro. Resekostnader ingår i schablonen för uppehälle (Subsistence) 68

69 Fel siffror i en deltagares mobilitetsbudget Subsistence här finns det en siffra för mycket Travel costs ska alltid vara 0 euro 69 Total - Alldeles för hög siffra för en mobilitet

70 Fliken Budget Total Röda siffror = fel Den totala budgeten (alla mobiliteter) får aldrig vara större än den beviljade Måste rättas innan slutrapportering! 70

71 Deltagarrapport kapitel 8 i handboken Deltagarrapporten i form av en länk skickas per mejl av projektägaren från verktyget Deltagaren skickar in en ifylld rapport inom 30 dagar från avslutad mobilitet Se till att avtalet med deltagaren nämner vikten av rapporten

72 Deltagarrapport forts. Den ifyllda rapporten skickas in elektroniskt genom att klicka på fältet Submit Den skrivs ut, skrivs under av deltagaren och lämnas till projektägaren - deltagarrapporterna sparas som verifikationer inom organisationen Deltagarrapporter administreras via varje mobilitet, se avsnitt 8 i användarhandboken. 72

73 Problem med deltagarraport Deltagaren har inte fått mejlet med länken Kontrollera skräpmejlen Deltagaren kan inte öppna länken Saknas programmet Adobe Reader på datorn? Deltagaren har svårt att förstå rapporten Exempelrapport finns på webbsidan Beviljade och pågående projekt - utbyten.se 73

74 Status för deltagarrapport se kap 8.4 i användarhandboken REQUESTED verktyget håller på att skapa rapporten NOTIFIED mejl skickat till deltagaren med en länk till e- formuläret. SUBMITTED deltagaren har skickat rapporten elektroniskt PENDING rapporten väntar på åtgärd från projektägarens sida ACCEPTED rapporten är godkänd av projektägaren REJECTED rapporten är inte godkänd, en ny länk skapas 74

75 Ändring av partner - Kapitel 5 i användarhanboken Projektägaren registrerar den nya partnern Projektägaren mejlar till nytt Letter of Intent 75

76 Kommunikation med UHR Använd alltid projektnummer: ex Mejla din fråga till Lämna ditt telefonnummer om du föredrar att bli uppringd 76

77

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte

Slutrapportering och erfarenhetsutbyte Projektbesök i Birmingham i maj 2013 Slutrapportering och erfarenhetsutbyte Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2012-2014 2014-04-04 Linda Nilsson, Carmen Muñoz Escalante och Ewa Gustafsson Program för

Läs mer

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten För projekt

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet ÅRSREDOVISNING Diarienummer 1.2.1-04495-2013 Datum 2014-02-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Årsredovisning

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Dina rättigheter som student utomlands

Dina rättigheter som student utomlands in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Dina rättigheter som student utomlands Vägledning om rättigheterna för mobila studerande i EU Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

VAN Verktyg för anställning

VAN Verktyg för anställning VAN Verktyg för anställning Utvärdering av samverkansprojektet VAN för ungas ökade konkurrenskraft och etablering i arbetslivet, ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden Ove Svensson, fil dr Wigforssgruppen

Läs mer