PM TRAFIK MEDORA. Skutskär, Älvkarleby Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM TRAFIK MEDORA. Skutskär, Älvkarleby Kommun"

Transkript

1 PM TRAFIK MEDORA Skutskär, Älvkarleby Kommun

2 PM TRAFIK MEDORA Skutskär, Älvkarleby Kommun KUND Malin Lidow Heneryd Älvkarleby kommun Box Skutskär KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box Sundsvall Besök: Landsvägsallén 3 Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Emil Iversen Bo Eskebaek PROJEKT Detaljplan Medora, trafikutredning UPPDRAGSNAMN Trafikutredning Skutskär Medora UPPDRAGSNUMMER FÖRFATTARE Emil Iversen DATUM ÄNDRINGSDATUM GRANSKAD AV Bo Eskebaek GODKÄND AV Bo Eskebaek 2 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

3 SAMMANFATTNING Pågående planarbete med detaljplan för nytt villaområde vid Medora ställer nya krav på vägnäten för bil-, gång- och cykeltrafik. Detta PM beskriver hur trafik alstras av ökat innevånarantal i planerad ny bebyggelse och av en framtida antagen ökning av permanentboende i stugområdet längs Kopphusvägen. Den tar också hänsyn till generell trafikökning på större vägar enligt Trafikverkets schabloner. Planområdet planeras för 50 villor och en förskola. De planerade bostäderna beräknas generera drygt 200 fordon per årsmedeldygn. Förskolan beräknas generera 220 fordon per dygn om den är 1000 m 2, men eftersom många barn kommer från planområdet kan hälften av resorna antas vara delresor i föräldrarnas jobbresor från området. Alltså blir den faktiska trafikökningen på grund av förskola, ca 110 fordon per dygn. För bostäder har beräkning låg osäkerhet, men för förskolan är osäkerheten medelhög. Det finns ca 140 fritidsstugor i området och med hänsyn till deras centrala läge och att området får mer villakaraktär av den nya exploateringen är sannolikheten stor att dessa omvandlas till permanentbostäder. Även om det inte tillåts formellt kan det ske i praktiken. Detta beräknas kunna alstra ytterligare drygt 200 fordon per dygn. Med befintlig trafikmängd år 2016 på 628 fordon per dygn skulle dessa ökningar ge totalt ca 1000 fordon år 2020 och ca 1200 fordon år 2040 på Kopphusvägen. Trafiken på Rotskärsbron är i dag ca 2000 fordon och med utbyggnader av villaområde och allmän trafikökning beräknas trafiken öka till 2000 fordon år 2020, ca 2800 fordon år 2040 och ca 3100 fordon till år Det berörda vägnätet har till största delen hastighetsbegränsningen 30 km/h idag, men efterlevnaden är mycket låg. Utredningen beskriver att Kopphusvägen bör breddas till minst 5 meter för att möte skall kunna ske mellan personbil och lastbil. Att bredda vägen ytterligare skulle inte harmoniera med hastighetsbegränsningen som är 30 km/h. Rotskärsbron och Brovägen bör smalnas av till 5-6 meter för att hastighetsbegränsningen på 30 km/h skall efterlevas i högre utsträckning. På Rotskärsbron bör inte vägbanan vara bredare än 5 meter för att ge tillräcklig plats åt gång- och cykel. Övriga Brovägen kan göras upp till 6 meter bred om det är vanligt att lastbilar och bussar möts på sträckan. I och med att många barn och unga kommer att röra sig mellan det nya villaområdet och Rotskärsskolan föreslås att en 3 meter bred belyst gång- och cykelbana byggs däremellan. Från planområdet till Johanneskyrkans gravplats finns utrymme att låta banan vara separerad från bilvägen med grön remsa. Vid gravplatsen kan separering göras med kantsten. Längs Brovägen föreslås att en breddning av befintlig gångbana på södra sidan genom att körbanan görs smalare. Denna lösning innebär att bron inte behöver förstärkas eller byggas om på annat sätt än att broräcken behöver höjas för att säkerställa cyklisternas säkerhet. Befintlig gångbana på norra sidan av bron och vägen behålls som den är i dag. På detta sätt fås en smalare bilväg som är bättre anpassad till 30 km/h samtidigt som en tillräckligt bred gång- och cykelförbindelse kan skapas hela vägen fram till skolan. Gångpassager längs både Kopphusvägen och Brovägen bör byggas med utformning som säkrar hastigheten på vägen till maximalt 30 km/h. Förslagsvis kan flera passager förläggas till mindre väganslutningar och byggas som platågupp/korsning. Korsningen mellan Kopphusvägen och Brovägen behöver vidgas för att kunna klara den ökade trafikmängden från Medoraområdet och för att möjliggöra sväng med tunga fordon. Kapacitetsberäkningar visar att framkomligheten i en ombyggd korsning kommer att vara god under lång tid framåt. Korsningen Östra Vägen - Brovägen klarar enligt simuleringar framtida trafiktillväxt utan ombyggnad. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 3

4 4 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

5 INNEHÅLL 1 INLEDNING 7 2 NULÄGE Bebyggelse och målpunkter Trafikmätningar Befintlig infrastruktur 9 3 TILLKOMMANDE BEBYGGELSE OCH TRAFIK Planerad bebyggelse Trafikalstring Generell tillväxt motortrafik Summering ökning motortrafik Korsningarnas kapacitet 14 4 BEHOVSANALYS Behov gång- respektive cykelvägar Behov motortrafik 17 5 REKOMMENDATIONER 19 6 FORTSATT ARBETE 23 7 KÄLLOR 25 Bilagor: 1. Trafikalstring 50 villor 2. Trafikalstring 1000m 2 förskola 3. CapCal-simulering korsning Östra Vägen - Brovägen maxtimme eftermiddag 4. CapCal-simulering korsning Östra Vägen - Brovägen maxtimme morgon PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 5

6 6 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

7 1 Inledning Figur 1 Planområde för nya villor och eventuell förskola samt del vägsträcka och korsning som utpekats som problematiska. Planarbete pågår för ca 50 villor i området Medora i tätorten Skutskär, Älvkarleby Kommun. I området finns i dagsläget ca 140 fritidsstugor längs vattnet. Kopphusvägen är huvudvägen genom området är till stora delar för smal för att personbilar ska kunna mötas och korsningen där anslutning sker till Brovägen är mycket trång. Det finns idag ingen tillfredsställande cykelförbindelse för barn mellan exploateringsområdet och Rotskärsskolan. Då den planerade exploateringen medför större krav på vägarna för motorfordon och aktiva trafikanter har kommunen beställt en trafikutredning. Utredningen omfattar beskrivning av nuvarande situation och bedömningar av vilka trafikflöden som kan förväntas vid en exploatering av Medoraområdet., Hur kan vägnätet och korsningar utformas för att klara nya trafikflöden. Det skall också utredas hur en gång och cykelförbindelse över Rotskärsbron kan se ut. Enklare skisser tas fram för utformningar av passager, korsningar och vägsträckor. Utredningsområdet omfattar Kopphusvägen från korsningen med Brovägen till planerad anslutningsväg till exploateringsområdet samt Brovägen från korsning med Östra Vägen (väg 787) till Rotskärsskolan (se Figur 2). Gatorna inom villaområdet omfattas ej. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 7

8 2 Nuläge 2.1 Bebyggelse och målpunkter Figur 2 Befintlig bebyggelse och målpunkter. Kartdata Lantmäteriet Geodatasamverkan I Medora-området finns idag ca 140 fritidsstugor längs vattnet. Intill exploateringsområdet finns idrottsplatser som förbinds med Kopphusvägen av stigar. Öster därom finns ett område med flerbostadshus och en skola som dels förbinds med Kopphusvägen av stigar, dels av Östra Vägen via Brovägen. (väg 787). Väster om Östra Vägen finns ytterligare bostäder och tågstation. Östravägen leder söderöver till en större livsmedelsbutik och vidare till Skutskärs centrum. På andra sidan Bodaån ligger Skutskär med villaområden samt Skutskärsskolan med idrottsanläggningar. Brovägen och Rotskärsbron utgör huvudförbindelsen mellan Rotskär och övriga områden. Där Kopphusvägen möter Brovägen finns en kyrkogård och en småbåtshamn. Hamnen har egen parkering vid sidan av vägen. Kyrkan har en parkering längs Östra Vägen men det är vanligt att besökare till den sydöstra delen av kyrkogården parkerar på Kopphusvägen. 2.2 Trafikmätningar Till underlag för denna utredning ligger trafikmätningar som gjorts på kommunens uppdrag under Karta över mätpunkter saknas dock varför exakt lokalisering av och vilken riktning som avses med negativ och positiv riktning är oklart. På Rotskärsbron och Östra Vägen är hastighetsefterlevnaden mycket låg enligt mätningarna. Inga data om trafikflöden för oskyddade trafikanter är känd. 8 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

9 Tabell 1 Uppmätta trafikmängder och hastighetsöverträdelser under ÅDT enligt mätning Andel tung Hastighetsöverträdelse Kopphusvägen 1/8-8/8 Klamparvägen 8/8-15/8 Rotskärsbron 30/8-6/9 Östravägen Willy s 6/9-13/9 Östra Vägen Jungfruholmen 13/9-20/ % 24% 287 2% 55% % 80 % % 0% % 69% 2.3 Befintlig infrastruktur Vägar för motortrafik Figur 3 Hastighetsbegränsning inom området samt vägbredder på statliga vägar (NVDB). Kompletterad med gatunamn och vägbredd på kommunala gator i direkt anslutning till utredningsområdet. Kartdata Lantmäteriet Geodatasamverkan Enligt NVDB är Östra Vägen (väg 787) 6 m bred där Brovägen ansluter. För kommunala gator saknas uppgift om exakt vägbredd, men Kopphusvägen är enligt beställarens uppgift för smal för möte mellan personbilar och antas därför vara smalare än 5 m. Av ritningar på Rotskärsbron framgår att Brovägen där har en körbana på ca 7 m. Den synes ha samma bredd på övriga delsträckor inom utredningsområdet. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 9

10 På Kopphusvägen och Brovägen öster om korsningen med Kopphusvägen är hastigheten begränsad till 30 km/tim. På Brovägen väster om korsningen samt på Östra vägen är hastigheten begränsad till 50 km/tim. Vissa korta vägar som ansluter till Kopphusvägen anges vara begränsade till 70 km/tim, men de saknar i själva verket bara annan hastighetsbegränsning. Parkering Hamnen har egen parkering vid sidan av vägen. Kyrkan har en parkering längs Östra Vägen men det är vanligt att besökare till den sydöstra delen av kyrkogården parkerar på Kopphusvägen. Parkering sker i övrigt på tomtmark. Rotskärsbron Bron är konstruerad och byggd på 1960-talet och har enligt originalritning 1,4 m gångbana. 3,7m körfält på vardera sidan. Längst ut tillkommer kantbalk i vilken broräcke är infäst. Räcket är ca 1 m högt vilket inte är tillräckligt för cyklister. Figur 4 Sektion för bro över Bodaån (Älvkarleby Kommun). Kollektivtrafik Bortsett från en hållplats vid Rotskärsskolan som endast trafikeras av skolbussar ligger närmsta hållplats ute vid väg 76, mer än 1 km från det planerade villaområdet. En tågstation finns belägen nordöst om kartans omfattning i Figur 3. Gångbanor och cykelvägar Det finns en friliggande asfalterad gång- och cykelbana längs Östra Vägen söderifrån längs Bodaån, förbi livsmedelsbutiken. Den ansluter till Brovägen lite öster om korsningen med Östra Vägen. Norrut från korsningen saknas gångbana längs Östra Vägen. Brovägen har kantstensseparerade gångbanor längs båda sidor. Av ritning för bron att döma är de ca 1,5 breda. Längs Kopphusvägen finns inga gångbanor. Från Kopphusvägen finns diverse stigar till idrottsplatser. Från östra hörnet på kyrkogården sträcker sig en belyst grusväg till bostadsområdet och skolan på Klamparvägen. Inom utredningsområdet finns två övergångsställen över Brovägen. Det ena förbinder gång- och cykelbanan längs Östra Vägen med gångbanan längs norra sidan av Brovägen. Det andra är beläget vid skolan strax väster om Strandvägens anslutning till Brovägen. 10 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

11 3 Tillkommande bebyggelse och trafik 3.1 Planerad bebyggelse VÄST ÖST Figur 5 Skiss över planerade bostäder. (Älvkarleby Kommun) 40 tomter för villor med högst 2 våningar planeras i skogsområdet i östra delen av utvecklingsområdet. Även en skola kan komma att byggas. På jordbruksmarken väster därom finns planer för ytterligare ca 10 villor. I planförslaget har det västra och östra området separata anslutningar till Kopphusvägen. 3.2 Trafikalstring Trafikalstring har beräknats med hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. Verktyget tar hänsyn till förhållandena i kommunen samt om platsen är belägen i huvudort, tätort eller på landsbygd. Ett antal parametrar fylls i avseende förutsättningar för nyttjande av olika transportslag och kommunens arbete Mobility Management. I dessa beräkningar har främst parametrar om avstånd till hållplatser och centrum angivits medan övriga lämnats som standardvärden. I bilaga 1 och 2 framgår ingångsvärden och detaljerade resultat. Nyttotrafik, d.v.s. varuleveranser och annan tung trafik inkluderas ej i resultatet och inga särskilda beräkningar har gjorts då den antas utgöra en försumbart liten andel av trafiken. Tabell 2 Trafikalstring vid olika exploateringsgrader för bostäder samt eventuell skola. För alla trafikslag utom bil anges antalet resor per dag. I bil sker viss samåkning och därför anges här antalet fordon i form av Årsmedeldyngstrafik (ÅDT) respektive Vardagsårsmedeldygnstrafik (VÅDT). Beräkningarna har gjorts med Trafikverkets Trafikalstringsverktyg , se bilaga 1 och 2. Kollektivtrafik Cykel Gång Annat ÅDT Bil VÅDT Bil 50 villor Förskola 1000 m 2 (63 barn) Beräkning har gjorts för bostadsexploatering motsvarande 50 villor samt för eventuell skola. Osäkerheten i siffror för trafikgenerering av bostäder anges vara låg i Trafikalstringsverktyget. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 11

12 Trafikalstring har även beräknats för en skola. Den har antagits var en förskola med 1000 m 2 bruttototalarea (BTA). Schablonvärde anger att det rymmer 63 elever. Osäkerheten i siffror för trafikgenerering av skolor anges vara medelhög i Trafikalstringsverktyget. Resorna till denna skola kan dessutom till stor del antas komma från bostäderna i närområdet, varför bidraget till trafikflödet kan antas vara betydligt lägre. Många föräldrar lär helt enkelt köra förbi skolan på vägen till eller från arbete eller dylikt. Det är därför rimligt att anta att högst hälften ÅDT och VÅDT genererad av skolan ger ett faktiskt bidrag till trafikflödet. Om demografin förändras så att förskolan främst nyttjas av boende utanför området kan dock all trafik komma att komma utifrån. 3.3 Generell tillväxt motortrafik Trafikverket har tagit fram prognoser för trafiktillväxten på statliga vägar. Trafikökningen för år 2040 respektive 2060 anges som kvoter av trafiknivåerna för Ökningen avser trafikarbetet i form av körda kilometer per fordon vilket beror dels på antal resor och dels på längden för respektive resa. Det avser också samtliga vägar där europavägar m.fl. kan ha högre ökning och mindre vägar kan ha lägre. I brist på detaljerade uppgifter antas här att ökningen på vägarna utredningsområdet följer medelvärdet. I Uppsala län beräknas personbilstrafiken på statliga vägar öka med 35% mellan år 2014 och 2040, respektive 48% mellan år 2014 och Lastbilstrafiken beräknas öka ännu mer men utgör endast ca 3% av trafiken i utredningsområdet varför dess ökning förbises i denna PM. Tabell 3 Trafikverkets trafikuppräkningstal (Trafikuppräkningstal för EVA ) 3.4 Summering ökning motortrafik En beräkning av framtida trafik på väglänkarna i utredningsområdet har gjorts. Den baseras på uppmätta värden för nuläget där de finns tillgängliga. Sedan har scenarier för trafiken år 2020, 2040 och 2060 formulerats och legat till grund för beräkningar. Tabell 4 Uppskattad ÅDT i punkterna i Figur Infart villaområde öst Kopphusvägen Brovägen väst om Kopphusvägen Rotskärsbron Östra Vägen Syd Östra Vägen Norr PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

13 Figur 6 Punkter för vilka trafikmängder beräknats. Kartdata Lantmäteriet Geodatasamverkan Nuläge Uppmätta värden har använts där dessa finns. Punkt 6 antas ha samma flöden som på Östra vägen vid Jungfruholmen. Punkt 5 antas ha samma värden som Östra Vägen vid Willy s livsmedelsbutik. Flödet i punkt 4 (Brovägen norr om Kopphusvägen) antas motsvara summan av flödet på bron och 500 av fordonen från Kopphusvägen. Scenario 2020 Trafiken som alstras av de 50 planerade villorna samt en förskola tillkommer men antas i övrigt vara i stort oförändrad jämfört med idag. Hälften av motortrafiken till den nya förskolan antas belasta Kopphusvägen och infarten till det östra villaområdet då övriga resor antas ingå som delresor i jobbresor till och från bostäderna i området. Motortrafikökningen från Kopphusvägen antas på Brovägen fördelas sig 80% norrut och svänga söderut på Östra Vägen. Resterande 20% antas köra söderut över Rotskärsbron. Scenario stugor antas ha omvandlats till åretruntbostäder (formellt eller informellt) och öka belastningen på Kopphusvägen. Utöver det antas trafiken på Östra Vägen och Brovägen antas öka med 35% jämfört med nuläget i linje med trafikuppräkningstalen i Tabell 3. Scenario 2060 Trafiken på Kopphusvägen antas var oförändrad. Trafiken på Östra Vägen och Brovägen antas öka ytterligare och vara 48% högre än idag, i linje med trafikuppräkningstalen i Tabell 3. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 13

14 3.5 Korsningarnas kapacitet Korsningssimuleringsverktyget CapCal 4.3 har använts för att pröva om den mest trafikerade korsningen i utredningsområdet (Brovägen - Östra Vägen) klarar de flöden som beräknats för år Indata och resultat återfinns i bilaga 3 och 4. Simuleringar har gjorts för maxtimmen på morgon respektive eftermiddag. Maxtimmestrafiken antas vara 12% av ÅDT och fördelas 70% - 30% mellan färdriktningarna på samtliga anslutningar. På morgonen antas det större flödet sträva västerut på Östra Vägen och på eftermiddag i motsatt riktning. Antagen fördelning svängande fordon per anslutning framgår av Tabell 5. Tabell 5 Andel svängande fordon i simulering av Korsning Brovägen- Östra Vägen. Östra Vägen Söder Östra Vägen Nord Brovägen Vänster 0% 25% 90% Rakt 80% 75% 0% Höger 20% 0% 10% Simuleringarna tyder inte på att det finns risk för köbildning i korsningarna i området med hänsyn till ökad trafik. Detaljutformning av korsningarna kan ha viss effekt på kapaciteten, men det bedöms inte föreligga några problem inom överskådlig framtid. Vid justering av geometrin måste dock framkomligheten beaktas och korsningen anpassas till dimensionerande fordon och dimensionerande trafiksituation. 14 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

15 4 Behovsanalys 4.1 Behov gång- respektive cykelvägar För att bedöma vilka åtgärdsbehov som finns för fotgängare och cyklister har både råd och krav i Vägar och Gators Utformning 2015 (VGU, 2015) beaktats liksom riktlinjer i GCM-handboken från Tabell 6 Allmän riktlinje för separering av gående och cyklar från bilister i tätort (VGU Råd, 2015, s.35). Tabell 7 Råd för minsta bredd på cykelbanor där gångtrafik har en separerad bana med (VGU råd, 2015, s. 43) PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 15

16 Tabell 8 Rekommenderad bredd på gång- respektive cykelbanor (GCM-handboken, 2010, s. 70) Kopphusvägen Trafikflödet på Kopphusvägen (Tabell 1) överstiger redan idag gränsvärdet för när gångbanor krävs på båda sidor väg med hastighetsgräns 30 km/tim (Tabell 6), vilket innebär ca 1,5 meter gångbana på respektive sida, d.v.s. sammanlagt 3 meter bredd för gångbanor. Framtida flöden (Tabell 4) bedöms inte komma att nå upp till nivån 2000 fordon då cyklister behöver separeras från motortrafiken. Dock kommer många barn färdas längs vägen till skola och idrott så en cykelbana vore ändå lämpligt. En 3 meter bred friliggande dubbelriktad bana för gång och cykel skulle uppfylla behovet (Tabell 8). Den skulle dock löpa på en sida vägen medan bostäder finns på båda sidor varför även passager eller övergångsställe krävs. När vägen för motortrafik breddas ökar risken för hastighetsöverträdelser varför hastighetsdämpande åtgärder behöver övervägas. Brovägen På Brovägen är motortrafikflödena (Tabell 1) redan idag över 2000 ÅDT så både fotgängare och cyklister behöver separeras från bilar (Tabell 6). Enligt VGU 2015 behöver en dubbelriktad cykelbana vara minst 2,4 meter bred om fotgängare har en egen bana vid sidan av (Tabell 7) vilket skulle kräva en ca 4 m bred bana. Enligt den äldre GCM-handboken räcker det dock med 3 m bred bana för dubbelriktad gångoch cykeltrafik. På Rotskärsbron krävs att räcket höjs till 140 cm för att förhindra att cyklister faller av bron. Hastighetssäkring till 30 km/tim krävs vid övergångsställen på Brovägen (Tabell 6). De sträckor som där det gäller 30 km/tim är hastighetsöverträdelse omfattande varför hastighetssäkring krävs över lag. 16 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

17 4.2 Behov motortrafik Behovsanalysen för motorfordon utgår från råd i Vägar och Gators- Utformning (VGU, 2015). Tabell 9 Råd för dimensionerande trafiksituation (DTS) och vägbredd för lokalgator (VGU Råd, 2015, s.40). Kopphusvägen Kopphusvägen bör tillåta sophämtningsfordon, brandbilar, leveransfordon till eventuell skola samt enstaka flyttbilar att ta sig fram utan att stanna för möten. Eftersom hastigheten är 30 km/tim kan det räcka med 5 m bred väg som tillåter möte mellan personbil och lastbil (Tabell 9). 6 meter bred väg kan också vara motiverat för att möjliggöra för två lastbilar att mötas. Detta behov förefaller dock litet och en bredare väg kan bidra till att hastigheten ökar och hastighetsbegränsningen överträds i större utsträckning. Parkering kan behövas vid kyrkogården om trafiken ökar och parkering längs vägen som i nuläget blir olämplig. För att möjliggöra för fordon att mötas i korsningen Kopphusvägen - Brovägen behöver den vidgas. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 17

18 Brovägen Brovägen som idag är 7 m bred skulle kunna krympas till 5 eller 6 meter. 6 meter belagd vägbredd tillåter två lastbilar att mötas i km/tim, men då den tunga trafiken är mycket begränsad skulle 5 meter också kunna räcka (Tabell 9). Hastighetssäkring krävs eftersom hastighetsgränsen kraftigt överskrids. För att harmonisera hastigheten på sträckan bör delen västra delen som idag är begränsad till 50 km/tim sänkas till 30 km/tim som övriga sträckan. 18 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

19 5 Rekommendationer För att främja tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet för samtliga trafikslag i utredningsområdet rekommenderas följande åtgärder. Figur 7 Förslag till dragning av gång- och cykelväg (grön streckad linje). Den bör vara 3 meter bred. På norra delen av Kopphusvägen är den friliggande från bilvägen. Vid kyrkan och längs Brovägen är den separerad med kantsten. Kopphusvägen Bredda vägen till 5 m för att möjliggöra möte mellan lastbil och personbil utan att inbjuda till höga hastigheter. Bygg en minst 3 m bred gång- och cykelväg längs vägens norra sida, åtskild med grön remsa. Den bör ligga på norra sidan eftersom de nya bostäderna liksom skolor, idrottsplatser och kyrkogård ligger på norra sidan Kopphusvägen. Säkra passager mad hastighetssäkring bör anläggas för att koppla till stugor söder om Kopphusvägen. Hastighetssäkringarna bidrar till att hålla nere hastigheten på Kopphusvägen över lag. Belysning bör prioriteras till gång- och cykelvägen som av trygghetsskäl bör ligga så när Kopphusvägen som möjligt utan att minimibredd för grön remsa underskrids. Den kan dock lämna Kopphusvägen för att ansluta till befintlig upplyst grusväg vid kyrkogårdens östra hörn. Gång- och cykelbanan bör fortsätta med oförändrade bredd längs kyrkogården till korsningen med Brovägen. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 19

20 Figur 8 Förslag till sektion Kopphusvägen vid exploateringsområdet. Den gröna sidoremsan kan göras smalare vid behov men snöupplag behöver beaktas. Figur 9 Förslag till sektion Kopphusvägen vid kyrkogården. Korsningen med Brovägen bör vidgas så att lastbil (LBn) kan svänga höger in på Kopphusvägen utan att nyttja motriktat körfält varken på Kopphusvägen eller på Brovägen. Vidgningen görs på den södra sidan eftersom kyrkogård finns på norra sidan och gång- och cykelbana bör placeras på norra sidan. För att bilar som parkerar på Kopphusvägen vid kyrkogården inte ska blockera för trafiken från korsningen bör parkerings förbjudas. Om befintlig parkering inte räcker till kan parkering anläggas nordöst om kyrkogården. 20 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

21 Figur 10 Körspårssimulering för typfordon LBn (Lastbil och normalbuss) i korsningen Kopphusvägen Brovägen. Röd linje visar hjulspår och grön linje visar överhängets svepyta. Breddningen av korsningen kräver utfyllnad av slänt. Brovägen Sänkning till 30 km/tim på Brovägen bör göras redan i korsning med Östra Vägen för att öka säkerheten vid övergångsstället vid Kopphusvägen. Minska vägbanebredden till 5 meter, alternativt 6 meter om det sker mycket möten mellan lastbilar. Gångbanan på södra sidan breddas till 3 meter för att rymma cyklister och fotgängare, men är även fortsatt separerad med kantsten. Det är mer fördelaktigt att bredda den södra än den norra bana då gång- och cykelbana längs Östra Vägen ansluter till den och skolan är belägen på den sidan. Barn från exploateringsområdet behöver korsa Brovägen oavsett vilken sida bana vidgas på, men slipper korsa Kopphusvägen först om den södra sidan vidgas istället för den norra. Bron bedöms tåla att motortrafik omflyttas inom befintlig körbana, men inte att trafiken flyttas längre ut mot brokanten. Befintlig gångbana behålls oförändrad på den norra sidan. Om vägbanan bara smalnas av till 6 m kommer den södra gång- och cykelbanan inte kunna breddas till fullt 3 meter. Om Brovägens vägbana i övrigt bara smalnas av till 6 meter kan den lokalt smalnas av till 5 meter för att uppfylla krav på bred för gång- och cykelbana och avstånd till räcke. Platåkorsningar och cirkulationsplatser bör övervägas för att sänka hastigheten på Brovägen generellt och vid övergångsställen i synnerhet. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 21

22 Figur 11 Förslag sektion på Rotsskärsbron. Bilvägen behöver inte vara bredare än 5 meter för att möjliggöra möte mellan buss och personbil. Gående och cyklister till skolan och bostadsområden i Rotskär behöver 3m gång- och cykelbana blus avstånd till broräcket räcke. Figur 12 Förslag typsektion på Brovägen. Bilvägen är här 6 m för att möjliggöra möte mellan lastbil och buss men kan också minskas till 5 meter om sådana situationer inte är vanliga. 22 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

23 6 Fortsatt arbete Under utredningen för denna PM har ett antal punkter för fortsatt arbete identifierats: - Trafikflödesmätning för gång och cykel. - Detaljstudier av behov av gång och cykelpassager vid Rotskärsskolan. - Utredning av hastighetssäkrande åtgärder på Kopphusvägen och Brovägen. Till exempel upphöjda korsningar och övergångsställen samt cirkulationsplats i korsningen Älvskärsvägen-Fiskarvägen. - Utreda effekter av föreslagna åtgärder på detaljplaner. - Projektering av föreslagna åtgärder. - Utredning av behov av vidgning av resterande Kopphusvägen med hänsyn till räddningsfordon samt gående och cyklister. Fritidshus tenderar att stegvis omvandlas till åretruntbostäder. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 23

24 - 24 PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun

25 7 Källor Broritningar Rotskärsbron, Älvkarleby kommun. GCM-handboken, 2010, Trafikverket. Krav för vägars och gators utformning, Trafikverket rapportnr. 2015:086. Råd för vägars och gators utformning, Trafikverket rapportnr. 2015:087. Trafikuppräkningstal för EVA , Trafikverket. PM Trafik Medora Skutskär, Älvkarleby Kommun 25

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg, Eva Maaherra Lövheim DATUM 2016-05-09 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD Author Johan Hallberg Cecilia Norberg Phone +46 10 505 30 75 Recipient Anna Winnberg Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun E-mail johan.hallberg@afconsult.com Date 22/01/2016 Trafikprognos Ranagård,

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1

Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Dnr Sida 1 (5) 2016-09-16 Handläggare Lotten Svedberg 08-508 262 15 Exempel på fysiska åtgärder. Bilaga 1 Kontoret föreslår att arbeta med ett antal typåtgärder längs sträckorna för att få bättre hastighetsefterlevnad

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

Cirkulationsplats i Bollebygd

Cirkulationsplats i Bollebygd 1 PM 2013:45 Joachim Karlgren Björn Sax Kaijser 2014-01-13 Cirkulationsplats i Bollebygd Förslag på utformning av ny tillfart Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS Arini Savitri Magnusson BJERKING AB Strandbodgatan 1, 75143 Uppsala Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 8000 Fax 010-2118001 www.bjerking.se

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN

McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN McDONALD S ETABLERING NYKÖPINGSVÄGEN - GENETALEDEN TRAFIK-PM 2014-12-10 1 Bakgrund, syfte och omfattning McDonald s planerar för att etablera en ny hamburgerrestaurang i nordvästra hörnet vid korsningen

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER RAPPORT - TRAFIK Uppdrag Fjällvyn Loftsdalen UPPDRAGSNUMMER 16034 Uppdragsledare Truls Persson Datum 2016-08-25 Upprättad av: Truls Persson Granskad av: Olov Näslund Innehållsförteckning 1 Uppdrag och

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Fördjupad utredning gällande trafikutformning

Fördjupad utredning gällande trafikutformning 2015-11-13 Fördjupad utredning gällande trafikutformning Trafikytorna kring skoltomten har studerats ur ett trafikperspektiv med utgångspunkt i det liggande förslaget till plankarta och Swecos tidigare

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Rosenlund trafik och VA

Rosenlund trafik och VA Uppdragsnr: 10168135 1 5) PM Rosenlund trafik och V 2012-12-18 BKGRUND OCH SYFTE Detta PM har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet för Rosenlund, Hammarö kommun. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm ATRIUM LJUNGBERG AB Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan Granskningsversion 2016-10-11 Stockholm Kapacitetsanalys Sickla industriväg- Smedjegatan Datum 2016-10-11 Uppdragsnummer 1320023808 Utgåva/Status

Läs mer

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING 2016-09-26 Uppdrag 268606, ÅVC Svenljunga Trafik Titel på PM: Ny ÅVC Svenljunga- Trafikutredning Datum: 2016-09-26 Medverkande Beställare: Svenljunga kommun Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Angöring till Skogsgläntans förskola

Angöring till Skogsgläntans förskola Angöring till Skogsgläntans förskola Datum: 2011-11-21 Sidan 1 av 7 Angöring till Skogsgläntans förskola HANDLÄGGARE: DATUM: Viktors Zilinskis 2011-11-21 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): Per Francke / 2011-11-01

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Sågen, Uddevalla UNITED BY OUR DIFFERENCE trafikutredning pm Sågen, Uddevalla 2013-03-06 Medverkande Beställare: Lanesund Fastigheter AB Kontakt: Håkan Nilsson Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf,

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer