Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun"

Transkript

1 Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand

2 Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Maria Young Anders Axenborg Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\23\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\trafikutredning färgens östra strand.doc David Lindvert Norconsult AB

3 3 (18) Innehållsförteckning 1 Inledning Nulägesbeskrivning... 6 Väg Kollektivtrafik... 6 Lokalt vägnät och GC-trafik Trafikprognos... 8 Trafikalstring... 8 Resmål... 8 Hastigheter och kapaciteter... 8 Analyser... 9 Nuläget... 9 Nuläge med enbart permanentbostäder Framtid med ny väg mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen Framtid utan koppling för biltrafik mellan områdena Förväntade konsekvenser och förslag på åtgärder Gång- och cykeltrafik Biltrafik Slutsatser... 17

4 4 (18) 1 Inledning Färgens östra strand är ett område ca 5 km söder om Alingsås centrum. I området finns idag en golfbana och ca 95 bostadsfastigheter varav ungefär 1/3 används som permanentbostäder och övriga som fritidshus. I dagsläget finns det 2 separata anslutningspunkter från väg 180 in till området. I den norra korsningen ansluter Färgesundsvägen till områdena Sundet, Furutången och Skämningared. I den södra korsningen ansluter Svanviksvägen till en golfbana och Svanvik. Färgesundsvägen och Svanviksvägen är smala vägar med mötesplatser och de är inte sammankopplade med varandra. Allingsås kommun har beslutat att bygga ut kommunalt VA-nät i området vilket innebär att området kommer öppnas för åretruntboende på ett annat sätt än tidigare. Därför tar Alingsås kommun nu fram en detaljplan för området för att kunna omvandla fritidshusen till permanentbostäder samt bygga ytterligare nya bostäder i området. I detaljplanearbetet planeras nya vägar inom området som matar de nya bostadsområdena med trafik. Den nya huvudvägen genom den nya bostadsbebyggelsen som placeras nordöst om den befintliga bebyggelsen längs stranden kan antingen kopplas enbart mot Svanviksvägen eller även mot Sundet och Färgesundsvägen så att genomfart möjliggörs mellan områdena. I samband med detaljplanearbetet har Norconsult fått i uppdrag att ta fram denna utredning innehållande trafikprognoser för området och beskrivningar av vilka effekter man kan förvänta sig till följd av trafikökningar i området.

5 5 (18) Figur 1 Karta och exploateringsförslag från augusti De röda husen är nya, de grå finns idag. En ny väg planeras nordöst om dagens väg genom Skämningared

6 6 (18) 2 Nulägesbeskrivning Väg 180 Väg 180 har hastighetsgränsen 90 km/h på den aktuella sträckan. Det båda aktuella korsningarna är vanliga trevägskorsningar utan vänstersvängfält i dagsläget. Trafikverkets trafikräkning på väg 180 från år 2013, strax norr om den norra infarten (norr om Färgesundsvägen), visar att väg 180 trafikeras av ca fordon/årsmedeldygn. Söder om den södra infarten (söder om Svanviksvägen) finns ingen trafikmätning i närheten men uppskattningsvis (baserat på övriga trafikmätningar) trafikeras väg 180 på sträckan av ca fordon/årsmedeldygn. Kollektivtrafik Vid väg 180 ligger busshållplatserna Hjälmared södra och Golfbanan som angörs av linje 550, 551 och 554. Från hållplatsen Hjälmared södra är det ca 1,4 km till Sundet och 1,8 km till Furutången. Från hållplatsen Golfbanan är det ca 1,3 km till Svanvik. Lokalt vägnät och GC-trafik Färgesundsvägen och Svanviksvägen är smala vägar med mötesplatser och de är inte sammankopplade med varandra. Huvudstråken för biltrafik inom området är asfalterade och ca 3,5 meter breda med mötesplatser på varierande avstånd. De är krokiga och har dålig sikt på flera ställen. Svanviksvägen är skyltade 30 km/h. Färgesundsvägen saknar hastighetsskyltar men höga hastigheter är knappast möjligt på vägen och det finns hastighetsdämpande åtgärder i form av vägbulor på vissa platser. På vägarna finns ingen separering mellan olika trafikslag vilket innebär att fotgängare, cyklister och bilister samsas om samma yta. Färgesundsvägen är skyltad med begränsad fordonslängd, här får man inte köra med fordon som är längre än 12 meter. Svanviksvägen efter golfbanan är skyltad med fordonstrafik förbuden gäller ej fordon med tillstånd samt med begränsat axeltryck på max 8 ton. Det finns skogsvägar och stigar i området som kan användas av fotgängare och cyklister. Fotgängare och cyklister kan därför ta sig hela vägen längs stranden mellan Sundet och Svanvik och genom skogen mellan Sundet och golfbanan.

7 7 (18) Standarden på framkomligheten speciellt för cyklister är dock bristfällig på dessa skogsvägar och stigar. Viktiga målpunkter för trafik inom närområdet är busshållplatserna, badplatserna och Golfbanan. Figur 2 Svanviksvägen Figur 3 Färgesundsvägen

8 8 (18) 3 Trafikprognos För att bedöma hur trafikmängderna i området kan antas ändras i och med att fler blir fastboende och att nya bostäder och vägar byggs har en trafikprognos för området tagits fram. Trafikalstring En permanentbostad antas genererar 5,6 resor/dygn och ett fritidshus omkring 1 resa per årsmedeldygn, ca 35% av husen antas i nuläget vara permanentbostäder. Eftersom vi inte känner till vilka hus som är fritidshus respektive permanentbostäder och för att ta hänsyn till trafikalstring från fritidshusen antas att området i nuläget bestå av ca 50 % permanentbostäder som generar 5,6 resor/dygn och inga fritidshus. Golfbanan antas generera en trafik på ca 400 fordon/dygn. I dagsläget antas de 95 fastigheterna generera ca 270 fordonsrörelser/dygn. I framtiden efter omvandling av fritidshusen till permanentbostäder och efter nybyggnation av bostäder antas bostäderna i området generera ca 1100 fordonsrörelser/dygn. Resmål Eftersom det saknas trafikmätning på väg 180 direkt söder om området är det oklart vilken riktningsfördelning trafiken har till och från området. Efter analys av omkringliggande trafikmätningar och bedömning av resmål antas ca 75 % av trafikströmmarna till och från området gå norrut (till och från Alingsås) och ca 25 % av strömmarna gå söderut. Hastigheter och kapaciteter Hastigheten 30 km/h har använts vid beräkningarna för Färgesundsvägen och Svanviksvägen förutom för sträckan av Färgesundsvägen mellan korsningen med väg 180 och ner till lilla Färgen där 40 km/h har antagits vid beräkningarna. Kapaciteter för vägarna antas vara tillräckligt stor för de trafikmängder som kan förväntas och därmed påverkar kapaciteten inte valet av väg.

9 9 (18) Analyser Nuläget I nuläget beräknas den norra vägen (Färgesundsvägen) trafikeras av ca 160 fordon/dygn och den södra vägen (Svanviksvägen) av knappt 100 fordon/dygn söder om golfbanan. Den norra delen av Svanviksvägen norr om golfbanan trafikeras enligt beräkningarna av ca 500 fordon/dygn. Figur 4 Trafikprognosmodell över nuläget (fordon /dygn).

10 10 (18) Nuläge med enbart permanentbostäder Om alla bostäder som finns i området idag omvandlas till åretruntboende beräknas den norra vägen (Färgesundsvägen) trafikeras av ca 330 fordon/dygn och den södra vägen (Svanviksvägen) av ca 180 fordon/dygn söder om golfbanan. Den norra delen av Svanviksvägen norr om golfbanan trafikeras enligt beräkningarna av ca 560 fordon/dygn. Att omvandla området till enbart permanentboende utan att lägga till några ytterligare bostäder i området beräknas alltså innebära att årdygnstrafiken fördubblas. Under ett sommardygn kommer dock trafikmängderna vara ungefär lika stora som idag. Figur 5 Trafikprognosmodell över nuläget men omvandling till enbart permanentbostäder (fordon /dygn).

11 11 (18) Framtid med ny väg mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen I framtidsprognosen antas alla befintliga bostäder omvandlas till permanentboende och att nya bostäder byggs dels intill befintliga vägar och dels intill en ny väg nordost om Skämningared och Svanvik. Om den nya vägen ansluts för biltrafik både mot Furutången och mot Svanviksvägen beräknas Färgesundsvägen trafikeras av 440 fordon/dygn öster om Sundet och Svanviksvägen beräknas trafikeras av ca 530 fordon/dygn söder om golfbanan och ca 900 fordon/dygn norr om golfbanan. Figur 6 Trafikprognosmodell över framtid med ny vägkoppling mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen (fordon /dygn).

12 12 (18) Framtid utan koppling för biltrafik mellan områdena Genom att enbart tillåta gång- och cykeltrafik mellan den nya vägen och Furutången får man ett vägnät som mer liknar dagens. Färgesundsvägen beräknas i det här fallet trafikeras av ca 470 fordon/dygn öster om Sundet och Svanviksvägen beräknas trafikeras av ca 560 fordon/dygn söder om golfbanan och ca 930 fordon/dygn norr om golfbanan. Trafikmängderna totalt på Färgesundsvägen och Svanviksvägen beräknas alltså bli något högre om den nya vägen inte öppnas för genomgående biltrafik hela vägen. Det förklaras med att all trafik mellan områdena måste köra via väg 180. Figur 6 Trafikprognosmodell över framtid utan möjlighet att köra biltrafik mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen (fordon /dygn).

13 13 (18) 4 Förväntade konsekvenser och förslag på åtgärder Gång- och cykeltrafik Enligt GCM-handboken (SKL och Trafikverkets skrift från 2010) har fotgängare generellt ett högre behov av trygghet än cyklister och därför bör fotgängare ges högre separeringsgrad än cyklister. På gator med högre hastighetsgräns än 30 km/h bör det finnas gångbanor. Vid 30 km/h eller lägre hastighetsgräns (gångfart) kan blandtrafik vara ok. Vid 30 km/h bör dock trafikflödena på gatan vara låga om man skall välja att ha blandtrafik. För cyklister ger blandtrafik god trafiksäkerhetsstandard om hastighetsgränsen är 30 km/h eller lägre. Cyklister känner sig ofta tryggare på cykelfält- eller cykelbana än i blandtrafik men samtidigt ökar fotgängarnas trygghet om cyklisterna är separerade från fotgängarna. Med GCM-handbokens gränser som grund kan konstateras att trafikmängderna och hastigheterna förväntas vara så låga i hela området att blandtrafik borde fungera. Det kommer också finnas några skogsvägar och stigar där fotgängare och cyklister är separerade från övrig trafik. Det är mycket viktigt att fotgängare och cyklister kan ta sig genom området även om man väljer en trafiklösning där biltrafiken inte kan köra genom området. Biltrafik De smala slingriga vägarna skapar karaktär och hjälper till att begränsa hastigheterna i området. De innebär dock att man bara kan mötas där det finns mötesplatser. Det finns också brister i bärigheten på vägarna i området. Färgesundsvägen Färgesundsvägen är smal, ca 3,5 meter bred, men ganska rak på sträckan mellan väg 180 och sjön. Här finns mötesplatser med ca 100 meters avstånd från varandra.

14 14 (18) Sedan slingrar sig vägen fram längs sjökanten fram till Sundet. Bitvis är vägen längs sjön så bred att två mindre fordon kan mötas om de kör sakta och håller sig på sin sida av vägen. I den skarpaste kurvan med sämst sikt har man målat en heldragen mittlinje på vägen. Mötesplatser finns också på sträckan längs sjön med max ca 150 meters avstånd. I flera kurvor längs sjön är sikten dålig. Det bör övervägas att eventuellt göra något åt det men det kräver troligen sprängning. När man når fram till Sundet finns det fartgupp längs vägen. Här är det tätt mellan möjliga platser att mötas då det finns många korsningar och infarter och även en del mötesplatser. Trafikmängd efter utbyggd detaljplan beräknas till knappt 500 fordon/dygn. Antagandet att % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger: Ca 65 fordon/maxtimme ~ 1 fordon/min Antagandet att riktningsfördelning av trafiken under maxtimmen är 2/3 i maxriktning respektive 1/3 i den andra riktningen ger: 1 bil per 1,5 min i maxriktning 1 bil per 3 min i andra riktningen Sträckan tar ca 3min att köra. Detta ger i genomsnitt 2 bilar i maxriktning och 1 bil i andra riktningen. Under maxtimmen möter alltså bilar som åker i den mest belastade riktningen i genomsnitt 1 bil och bilar som åker i den andra riktningen möter i genomsnitt 2 bilar. Dagens sträckor och platser där bilar kan mötas borde vara tillräcklig även i framtiden. I samband med att andra saker eventuellt åtgärdas så som ökad bärighet, förbättrad sikt eller ny beläggning bör man dock alltid överväga att bredda upp vägen för att möjliggöra möten. Svanviksvägen Första biten från väg 180 in till golfbanans klubbhus är ca 6 meter bred och fordon kan mötas på sträckan. Sedan blir vägen ca 3,5 meter bred och går genom golfbanan och sedan vidare genom skogen till Svanvik. Platser där det går att mötas ligger på mellan 50 och 150 meters avstånd från varandra längs sträckan. Den kraftigaste trafikökningen kommer sträckan genom golfbanan få. Från ca 80 fordon per dygn i dag till 580 fordon per dygn. Trafikmängd i efter utbyggd detaljplan beräknas till knappt 600 fordon/dygn Antagandet att % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger: Ca 80 fordon/maxtimme ~ 1,5 fordon/min Antagandet att riktningsfördelning av trafiken under maxtimmen är 2/3 i maxriktning respektive 1/3 i den andra riktningen ger:

15 15 (18) 1 bil per 1 min i maxriktning 1 bil per 2 min i andra riktningen Sträckan tar ca 2min att köra. Detta ger i genomsnitt 2 bilar i maxriktning och 1 bil i andra riktningen. Under maxtimmen möter alltså bilar som åker i den mest belastade riktningen i genomsnitt 1 bil och bilar som åker i den andra riktningen möter i genomsnitt 2 bilar. Främst den sista biten av vägen efter golfbanan, där det idag är skyltat med fordonstrafik förbuden, är sliten och i dåligt skick. Här kan det krävas förstärkningar i alla fall på delar av sträckan för att klara trafik tillexempel i samband med utbyggnaden av fler hus i området. I samband med att vägen förstärks är det lämpligt att också bredda den. Om detta görs kvarstår enbart en sträcka av ca 500 meter genom golfbanan där det inte går att mötas. Nya vägar i området. Det är lämpligt att bygga nya vägar i området något bredare än dagens vägar är. Ett förslag är att bygga dem så pass breda att en personbil kan möta en lastbil på vägen men genom att markera en del av ytan som i första hand gångbana kan gatan ändå upplevas som smal och bidra till att man håller låga hastigheter. Figur 6 Exempel på en gata i Alingsås, Tallbackegatan, som är uppdelad i kör- och gångyta, men där gångytan kan användas av bilar vid behov.

16 16 (18) Figur 7 Förslag på sektion för en gata uppdelad i kör- och gångyta, där två personbilar kan mötas på körytan men där gångytan tas i anspråk när större bilar möts. Genom att bygga den nya huvudvägen genom området och rusta upp en bit av Svanviksvägen enligt det här förslaget på utformning får man en väg där det går att mötas, där tunga fordon kan ta sig fram och där en del av körytan i första hand är avsedd för fotgängare. Därmed får området en bättre tillgänglighet än det har idag. Endast på en kortare sträcka genom golfbanan är man då hänvisad till mötesplatser för att kunna mötas. Om den nya vägen inte öppnas mot Färgesundsvägen vid Furutången är det dock enbart de som bor längs med den nya vägen och fotgängare och cyklister som kan dra nytta av den nybyggda vägens högre standard. Anslutning till väg 180. Vid väg 180 förväntas årsdygnstrafiken på de båda anslutningsvägarna mer än fördubblas i och med att fler blir åretruntboende och att nya bostäder byggs i området. I och med att trafikmängderna ökar ställs det högre krav på utformningen av korsningspunkterna för att erbjuda trafikanter både som kör längs med väg 180 och som kör till eller från anslutningsvägen nog god framkomlighet och säkerhet. Siktförhållanden vid de båda korsningarna är goda och kapacitetsmässigt bedöms dagens korsningsutformningar klara sig även i framtiden. För att erbjuda en nog god säkerhet skulle det eventuellt kunna vara lämpligt att bygga om korsningen vid golfbanan, där trafikmängderna förväntas bli relativt höga, till en korsning med vänstersvängfält. Eftersom väg 180 är en allmän väg måste eventuella ombyggnader av korsningarna planeras och genomföras enligt Väglagen. En mindre ombyggnad till vänstersvängfält kan eventuellt genomföras som en planläggningstyp 1 utan att en vägplan krävs. Trafikverket har en viktig roll i beslutet om en ombyggnad krävs och det är Trafikverket som fattar beslut om hur planläggningsprocessen för en sådan eventuell ombyggnad skall se ut.

17 17 (18) 5 Slutsatser Viktiga målpunkter för gång- och cykeltrafiken är busshållplatserna, badplatserna och kanske även Golfbanan. Det är viktigt att kunna ta sig till dessa målpunkter från alla bostäder i området. Trafikmängderna och hastigheterna förväntas vara så låga i hela området att fotgängarna och cyklisterna bedöms få nog god framkomlighet och säkerhet i blandtrafik. Det finns också vissa skogsvägar och stigar där fotgängare och cyklister är separerade från övrig trafik. På de nya vägarna som byggs i området är det lämpligt att märka ut en del av körbanan som i förstahand är avsedd för fotgängare. Nya vägar i området bör byggas med så bred körbana att en personbil och en lastbil kan mötas. En del av Svanviksvägen bör byggas om i samband med att ny väg och nya bostäder byggs i dess närhet. Vägen behöver troligen förstärkas för att klara transporter under byggtiden och bör samtidigt breddas så att fordon kan mötas på sträckan. För att inte locka till för höga hastigheter kan det vara lämpligt att utforma de nya vägarna så att de upplevs som smalare än de är genom att markera en del av körbanan som främst avsedd för fotgängare. Kanske bör även farthinder i form av gupp byggas på ett par platser längs den nya vägen för att garantera låga hastigheter. De farthinder som finns längs Färgesundvägen bör bevaras och kanske kompletteras med ytterligare något om de boende i området önskar sig det. Färgesundsvägen hade lämpligen också skyltats med 30 km/h eller med rekommenderat 30 km/h eller möjligen 40 km/h. Den nya vägen genom området kan antingen öppnas så att man kan köra genom området eller enbart vara öppen för GC-trafik mot Färgesundsvägen. För de som bor i Furutången innebär en öppen väg att de kan utnyttja den bättre framkomligheten på den nya bredare vägen vid vissa av sina bilresor men det innebär också att något fler bilar kör förbi deras bostäder. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Maria Young Anders Axenborg

18 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD Author Johan Hallberg Cecilia Norberg Phone +46 10 505 30 75 Recipient Anna Winnberg Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun E-mail johan.hallberg@afconsult.com Date 22/01/2016 Trafikprognos Ranagård,

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Beställare: Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Beställarens representant: Martin Svensson Konsult: Uppdragsledare mm Handläggare

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

Trafikutredning Mossholmens Marina

Trafikutredning Mossholmens Marina Beställare: Kustens Arkitektkontor AB Kålgården 15 471 32 Skärhamn Beställarens representant: Stig Holmgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Anders

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet

UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter Vägalternativ 1 UTSTÄLLNINGSHANDLING Utredning av infartsvägar till planområdet Antal sidor: : 54 50 Göteborg, augusti

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled

TRAFIK-PM Underlag till detaljplan för område vid Västerled Birgitta Nylander Miljö och teknik Telefon: 08-508 265 46 birgitta.nylander@stockholm.se TRAFIK- Underlag till detaljplan för område vid Västerled Karta 1: Promemorians geografiska avgränsning (rött) och

Läs mer

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn Trafikutredning norra och södra Koholmen Beställare: s kommun 41 0 Skärhamn Beställarens representant: Åsa Jönsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 4 402 6 Göteborg Maria Young Terese

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Trafikanalys och bullerutredning Detaljplan fö r Alingsås. Bostäder m m vid Prästerydsvägen

Trafikanalys och bullerutredning Detaljplan fö r Alingsås. Bostäder m m vid Prästerydsvägen Beställare: ALINGSÅ S KOMMUN 441 81 ALINGSÅ S Beställarens representant: Mattias Westblom Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Gö teborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 102 09 46 Filnamn och

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS Arini Savitri Magnusson BJERKING AB Strandbodgatan 1, 75143 Uppsala Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 8000 Fax 010-2118001 www.bjerking.se

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

trafik - södra färingsö 25 JUNI 2012

trafik - södra färingsö 25 JUNI 2012 pm trafik - södra färingsö 25 JUNI 2012 Trafik - Södra Färingsö, 240459 Titel på rapport: PM Trafik - Södra Färingsö Status: Slutrapport Datum: 2012-06-25 Medverkande Kontaktperson: Helene Hallberg Konsult:

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna Wallin Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 103 20 39 Filnamn

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Trafikutredning Duvehed II

Trafikutredning Duvehed II Kungsbacka kommun Göteborg 2015-06-08 Datum 2015-06-08 Uppdragsnummer 1320013979 Utgåva/Status ARBETSMATERIAL Åsa Kinell Martin Rudolphi Åsa Kinell Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Osby kommun 25 augusti 2016

Osby kommun 25 augusti 2016 Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 Osby kommun 25 augusti 2016 Dokumenthistorik Projektnummer: 2012338 Version Dokumenttyp Författare Granskad Date Rev 0.8 Granskningshandling SN JO 20160512 Rev

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm

ATRIUM LJUNGBERG AB. Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan. Granskningsversion Stockholm ATRIUM LJUNGBERG AB Kapacitetsanalys Sickla industriväg-smedjegatan Granskningsversion 2016-10-11 Stockholm Kapacitetsanalys Sickla industriväg- Smedjegatan Datum 2016-10-11 Uppdragsnummer 1320023808 Utgåva/Status

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer