Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun"

Transkript

1 Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand

2 Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Maria Young Anders Axenborg Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\23\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\trafikutredning färgens östra strand.doc David Lindvert Norconsult AB

3 3 (18) Innehållsförteckning 1 Inledning Nulägesbeskrivning... 6 Väg Kollektivtrafik... 6 Lokalt vägnät och GC-trafik Trafikprognos... 8 Trafikalstring... 8 Resmål... 8 Hastigheter och kapaciteter... 8 Analyser... 9 Nuläget... 9 Nuläge med enbart permanentbostäder Framtid med ny väg mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen Framtid utan koppling för biltrafik mellan områdena Förväntade konsekvenser och förslag på åtgärder Gång- och cykeltrafik Biltrafik Slutsatser... 17

4 4 (18) 1 Inledning Färgens östra strand är ett område ca 5 km söder om Alingsås centrum. I området finns idag en golfbana och ca 95 bostadsfastigheter varav ungefär 1/3 används som permanentbostäder och övriga som fritidshus. I dagsläget finns det 2 separata anslutningspunkter från väg 180 in till området. I den norra korsningen ansluter Färgesundsvägen till områdena Sundet, Furutången och Skämningared. I den södra korsningen ansluter Svanviksvägen till en golfbana och Svanvik. Färgesundsvägen och Svanviksvägen är smala vägar med mötesplatser och de är inte sammankopplade med varandra. Allingsås kommun har beslutat att bygga ut kommunalt VA-nät i området vilket innebär att området kommer öppnas för åretruntboende på ett annat sätt än tidigare. Därför tar Alingsås kommun nu fram en detaljplan för området för att kunna omvandla fritidshusen till permanentbostäder samt bygga ytterligare nya bostäder i området. I detaljplanearbetet planeras nya vägar inom området som matar de nya bostadsområdena med trafik. Den nya huvudvägen genom den nya bostadsbebyggelsen som placeras nordöst om den befintliga bebyggelsen längs stranden kan antingen kopplas enbart mot Svanviksvägen eller även mot Sundet och Färgesundsvägen så att genomfart möjliggörs mellan områdena. I samband med detaljplanearbetet har Norconsult fått i uppdrag att ta fram denna utredning innehållande trafikprognoser för området och beskrivningar av vilka effekter man kan förvänta sig till följd av trafikökningar i området.

5 5 (18) Figur 1 Karta och exploateringsförslag från augusti De röda husen är nya, de grå finns idag. En ny väg planeras nordöst om dagens väg genom Skämningared

6 6 (18) 2 Nulägesbeskrivning Väg 180 Väg 180 har hastighetsgränsen 90 km/h på den aktuella sträckan. Det båda aktuella korsningarna är vanliga trevägskorsningar utan vänstersvängfält i dagsläget. Trafikverkets trafikräkning på väg 180 från år 2013, strax norr om den norra infarten (norr om Färgesundsvägen), visar att väg 180 trafikeras av ca fordon/årsmedeldygn. Söder om den södra infarten (söder om Svanviksvägen) finns ingen trafikmätning i närheten men uppskattningsvis (baserat på övriga trafikmätningar) trafikeras väg 180 på sträckan av ca fordon/årsmedeldygn. Kollektivtrafik Vid väg 180 ligger busshållplatserna Hjälmared södra och Golfbanan som angörs av linje 550, 551 och 554. Från hållplatsen Hjälmared södra är det ca 1,4 km till Sundet och 1,8 km till Furutången. Från hållplatsen Golfbanan är det ca 1,3 km till Svanvik. Lokalt vägnät och GC-trafik Färgesundsvägen och Svanviksvägen är smala vägar med mötesplatser och de är inte sammankopplade med varandra. Huvudstråken för biltrafik inom området är asfalterade och ca 3,5 meter breda med mötesplatser på varierande avstånd. De är krokiga och har dålig sikt på flera ställen. Svanviksvägen är skyltade 30 km/h. Färgesundsvägen saknar hastighetsskyltar men höga hastigheter är knappast möjligt på vägen och det finns hastighetsdämpande åtgärder i form av vägbulor på vissa platser. På vägarna finns ingen separering mellan olika trafikslag vilket innebär att fotgängare, cyklister och bilister samsas om samma yta. Färgesundsvägen är skyltad med begränsad fordonslängd, här får man inte köra med fordon som är längre än 12 meter. Svanviksvägen efter golfbanan är skyltad med fordonstrafik förbuden gäller ej fordon med tillstånd samt med begränsat axeltryck på max 8 ton. Det finns skogsvägar och stigar i området som kan användas av fotgängare och cyklister. Fotgängare och cyklister kan därför ta sig hela vägen längs stranden mellan Sundet och Svanvik och genom skogen mellan Sundet och golfbanan.

7 7 (18) Standarden på framkomligheten speciellt för cyklister är dock bristfällig på dessa skogsvägar och stigar. Viktiga målpunkter för trafik inom närområdet är busshållplatserna, badplatserna och Golfbanan. Figur 2 Svanviksvägen Figur 3 Färgesundsvägen

8 8 (18) 3 Trafikprognos För att bedöma hur trafikmängderna i området kan antas ändras i och med att fler blir fastboende och att nya bostäder och vägar byggs har en trafikprognos för området tagits fram. Trafikalstring En permanentbostad antas genererar 5,6 resor/dygn och ett fritidshus omkring 1 resa per årsmedeldygn, ca 35% av husen antas i nuläget vara permanentbostäder. Eftersom vi inte känner till vilka hus som är fritidshus respektive permanentbostäder och för att ta hänsyn till trafikalstring från fritidshusen antas att området i nuläget bestå av ca 50 % permanentbostäder som generar 5,6 resor/dygn och inga fritidshus. Golfbanan antas generera en trafik på ca 400 fordon/dygn. I dagsläget antas de 95 fastigheterna generera ca 270 fordonsrörelser/dygn. I framtiden efter omvandling av fritidshusen till permanentbostäder och efter nybyggnation av bostäder antas bostäderna i området generera ca 1100 fordonsrörelser/dygn. Resmål Eftersom det saknas trafikmätning på väg 180 direkt söder om området är det oklart vilken riktningsfördelning trafiken har till och från området. Efter analys av omkringliggande trafikmätningar och bedömning av resmål antas ca 75 % av trafikströmmarna till och från området gå norrut (till och från Alingsås) och ca 25 % av strömmarna gå söderut. Hastigheter och kapaciteter Hastigheten 30 km/h har använts vid beräkningarna för Färgesundsvägen och Svanviksvägen förutom för sträckan av Färgesundsvägen mellan korsningen med väg 180 och ner till lilla Färgen där 40 km/h har antagits vid beräkningarna. Kapaciteter för vägarna antas vara tillräckligt stor för de trafikmängder som kan förväntas och därmed påverkar kapaciteten inte valet av väg.

9 9 (18) Analyser Nuläget I nuläget beräknas den norra vägen (Färgesundsvägen) trafikeras av ca 160 fordon/dygn och den södra vägen (Svanviksvägen) av knappt 100 fordon/dygn söder om golfbanan. Den norra delen av Svanviksvägen norr om golfbanan trafikeras enligt beräkningarna av ca 500 fordon/dygn. Figur 4 Trafikprognosmodell över nuläget (fordon /dygn).

10 10 (18) Nuläge med enbart permanentbostäder Om alla bostäder som finns i området idag omvandlas till åretruntboende beräknas den norra vägen (Färgesundsvägen) trafikeras av ca 330 fordon/dygn och den södra vägen (Svanviksvägen) av ca 180 fordon/dygn söder om golfbanan. Den norra delen av Svanviksvägen norr om golfbanan trafikeras enligt beräkningarna av ca 560 fordon/dygn. Att omvandla området till enbart permanentboende utan att lägga till några ytterligare bostäder i området beräknas alltså innebära att årdygnstrafiken fördubblas. Under ett sommardygn kommer dock trafikmängderna vara ungefär lika stora som idag. Figur 5 Trafikprognosmodell över nuläget men omvandling till enbart permanentbostäder (fordon /dygn).

11 11 (18) Framtid med ny väg mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen I framtidsprognosen antas alla befintliga bostäder omvandlas till permanentboende och att nya bostäder byggs dels intill befintliga vägar och dels intill en ny väg nordost om Skämningared och Svanvik. Om den nya vägen ansluts för biltrafik både mot Furutången och mot Svanviksvägen beräknas Färgesundsvägen trafikeras av 440 fordon/dygn öster om Sundet och Svanviksvägen beräknas trafikeras av ca 530 fordon/dygn söder om golfbanan och ca 900 fordon/dygn norr om golfbanan. Figur 6 Trafikprognosmodell över framtid med ny vägkoppling mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen (fordon /dygn).

12 12 (18) Framtid utan koppling för biltrafik mellan områdena Genom att enbart tillåta gång- och cykeltrafik mellan den nya vägen och Furutången får man ett vägnät som mer liknar dagens. Färgesundsvägen beräknas i det här fallet trafikeras av ca 470 fordon/dygn öster om Sundet och Svanviksvägen beräknas trafikeras av ca 560 fordon/dygn söder om golfbanan och ca 930 fordon/dygn norr om golfbanan. Trafikmängderna totalt på Färgesundsvägen och Svanviksvägen beräknas alltså bli något högre om den nya vägen inte öppnas för genomgående biltrafik hela vägen. Det förklaras med att all trafik mellan områdena måste köra via väg 180. Figur 6 Trafikprognosmodell över framtid utan möjlighet att köra biltrafik mellan Färgesundsvägen och Svanviksvägen (fordon /dygn).

13 13 (18) 4 Förväntade konsekvenser och förslag på åtgärder Gång- och cykeltrafik Enligt GCM-handboken (SKL och Trafikverkets skrift från 2010) har fotgängare generellt ett högre behov av trygghet än cyklister och därför bör fotgängare ges högre separeringsgrad än cyklister. På gator med högre hastighetsgräns än 30 km/h bör det finnas gångbanor. Vid 30 km/h eller lägre hastighetsgräns (gångfart) kan blandtrafik vara ok. Vid 30 km/h bör dock trafikflödena på gatan vara låga om man skall välja att ha blandtrafik. För cyklister ger blandtrafik god trafiksäkerhetsstandard om hastighetsgränsen är 30 km/h eller lägre. Cyklister känner sig ofta tryggare på cykelfält- eller cykelbana än i blandtrafik men samtidigt ökar fotgängarnas trygghet om cyklisterna är separerade från fotgängarna. Med GCM-handbokens gränser som grund kan konstateras att trafikmängderna och hastigheterna förväntas vara så låga i hela området att blandtrafik borde fungera. Det kommer också finnas några skogsvägar och stigar där fotgängare och cyklister är separerade från övrig trafik. Det är mycket viktigt att fotgängare och cyklister kan ta sig genom området även om man väljer en trafiklösning där biltrafiken inte kan köra genom området. Biltrafik De smala slingriga vägarna skapar karaktär och hjälper till att begränsa hastigheterna i området. De innebär dock att man bara kan mötas där det finns mötesplatser. Det finns också brister i bärigheten på vägarna i området. Färgesundsvägen Färgesundsvägen är smal, ca 3,5 meter bred, men ganska rak på sträckan mellan väg 180 och sjön. Här finns mötesplatser med ca 100 meters avstånd från varandra.

14 14 (18) Sedan slingrar sig vägen fram längs sjökanten fram till Sundet. Bitvis är vägen längs sjön så bred att två mindre fordon kan mötas om de kör sakta och håller sig på sin sida av vägen. I den skarpaste kurvan med sämst sikt har man målat en heldragen mittlinje på vägen. Mötesplatser finns också på sträckan längs sjön med max ca 150 meters avstånd. I flera kurvor längs sjön är sikten dålig. Det bör övervägas att eventuellt göra något åt det men det kräver troligen sprängning. När man når fram till Sundet finns det fartgupp längs vägen. Här är det tätt mellan möjliga platser att mötas då det finns många korsningar och infarter och även en del mötesplatser. Trafikmängd efter utbyggd detaljplan beräknas till knappt 500 fordon/dygn. Antagandet att % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger: Ca 65 fordon/maxtimme ~ 1 fordon/min Antagandet att riktningsfördelning av trafiken under maxtimmen är 2/3 i maxriktning respektive 1/3 i den andra riktningen ger: 1 bil per 1,5 min i maxriktning 1 bil per 3 min i andra riktningen Sträckan tar ca 3min att köra. Detta ger i genomsnitt 2 bilar i maxriktning och 1 bil i andra riktningen. Under maxtimmen möter alltså bilar som åker i den mest belastade riktningen i genomsnitt 1 bil och bilar som åker i den andra riktningen möter i genomsnitt 2 bilar. Dagens sträckor och platser där bilar kan mötas borde vara tillräcklig även i framtiden. I samband med att andra saker eventuellt åtgärdas så som ökad bärighet, förbättrad sikt eller ny beläggning bör man dock alltid överväga att bredda upp vägen för att möjliggöra möten. Svanviksvägen Första biten från väg 180 in till golfbanans klubbhus är ca 6 meter bred och fordon kan mötas på sträckan. Sedan blir vägen ca 3,5 meter bred och går genom golfbanan och sedan vidare genom skogen till Svanvik. Platser där det går att mötas ligger på mellan 50 och 150 meters avstånd från varandra längs sträckan. Den kraftigaste trafikökningen kommer sträckan genom golfbanan få. Från ca 80 fordon per dygn i dag till 580 fordon per dygn. Trafikmängd i efter utbyggd detaljplan beräknas till knappt 600 fordon/dygn Antagandet att % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger: Ca 80 fordon/maxtimme ~ 1,5 fordon/min Antagandet att riktningsfördelning av trafiken under maxtimmen är 2/3 i maxriktning respektive 1/3 i den andra riktningen ger:

15 15 (18) 1 bil per 1 min i maxriktning 1 bil per 2 min i andra riktningen Sträckan tar ca 2min att köra. Detta ger i genomsnitt 2 bilar i maxriktning och 1 bil i andra riktningen. Under maxtimmen möter alltså bilar som åker i den mest belastade riktningen i genomsnitt 1 bil och bilar som åker i den andra riktningen möter i genomsnitt 2 bilar. Främst den sista biten av vägen efter golfbanan, där det idag är skyltat med fordonstrafik förbuden, är sliten och i dåligt skick. Här kan det krävas förstärkningar i alla fall på delar av sträckan för att klara trafik tillexempel i samband med utbyggnaden av fler hus i området. I samband med att vägen förstärks är det lämpligt att också bredda den. Om detta görs kvarstår enbart en sträcka av ca 500 meter genom golfbanan där det inte går att mötas. Nya vägar i området. Det är lämpligt att bygga nya vägar i området något bredare än dagens vägar är. Ett förslag är att bygga dem så pass breda att en personbil kan möta en lastbil på vägen men genom att markera en del av ytan som i första hand gångbana kan gatan ändå upplevas som smal och bidra till att man håller låga hastigheter. Figur 6 Exempel på en gata i Alingsås, Tallbackegatan, som är uppdelad i kör- och gångyta, men där gångytan kan användas av bilar vid behov.

16 16 (18) Figur 7 Förslag på sektion för en gata uppdelad i kör- och gångyta, där två personbilar kan mötas på körytan men där gångytan tas i anspråk när större bilar möts. Genom att bygga den nya huvudvägen genom området och rusta upp en bit av Svanviksvägen enligt det här förslaget på utformning får man en väg där det går att mötas, där tunga fordon kan ta sig fram och där en del av körytan i första hand är avsedd för fotgängare. Därmed får området en bättre tillgänglighet än det har idag. Endast på en kortare sträcka genom golfbanan är man då hänvisad till mötesplatser för att kunna mötas. Om den nya vägen inte öppnas mot Färgesundsvägen vid Furutången är det dock enbart de som bor längs med den nya vägen och fotgängare och cyklister som kan dra nytta av den nybyggda vägens högre standard. Anslutning till väg 180. Vid väg 180 förväntas årsdygnstrafiken på de båda anslutningsvägarna mer än fördubblas i och med att fler blir åretruntboende och att nya bostäder byggs i området. I och med att trafikmängderna ökar ställs det högre krav på utformningen av korsningspunkterna för att erbjuda trafikanter både som kör längs med väg 180 och som kör till eller från anslutningsvägen nog god framkomlighet och säkerhet. Siktförhållanden vid de båda korsningarna är goda och kapacitetsmässigt bedöms dagens korsningsutformningar klara sig även i framtiden. För att erbjuda en nog god säkerhet skulle det eventuellt kunna vara lämpligt att bygga om korsningen vid golfbanan, där trafikmängderna förväntas bli relativt höga, till en korsning med vänstersvängfält. Eftersom väg 180 är en allmän väg måste eventuella ombyggnader av korsningarna planeras och genomföras enligt Väglagen. En mindre ombyggnad till vänstersvängfält kan eventuellt genomföras som en planläggningstyp 1 utan att en vägplan krävs. Trafikverket har en viktig roll i beslutet om en ombyggnad krävs och det är Trafikverket som fattar beslut om hur planläggningsprocessen för en sådan eventuell ombyggnad skall se ut.

17 17 (18) 5 Slutsatser Viktiga målpunkter för gång- och cykeltrafiken är busshållplatserna, badplatserna och kanske även Golfbanan. Det är viktigt att kunna ta sig till dessa målpunkter från alla bostäder i området. Trafikmängderna och hastigheterna förväntas vara så låga i hela området att fotgängarna och cyklisterna bedöms få nog god framkomlighet och säkerhet i blandtrafik. Det finns också vissa skogsvägar och stigar där fotgängare och cyklister är separerade från övrig trafik. På de nya vägarna som byggs i området är det lämpligt att märka ut en del av körbanan som i förstahand är avsedd för fotgängare. Nya vägar i området bör byggas med så bred körbana att en personbil och en lastbil kan mötas. En del av Svanviksvägen bör byggas om i samband med att ny väg och nya bostäder byggs i dess närhet. Vägen behöver troligen förstärkas för att klara transporter under byggtiden och bör samtidigt breddas så att fordon kan mötas på sträckan. För att inte locka till för höga hastigheter kan det vara lämpligt att utforma de nya vägarna så att de upplevs som smalare än de är genom att markera en del av körbanan som främst avsedd för fotgängare. Kanske bör även farthinder i form av gupp byggas på ett par platser längs den nya vägen för att garantera låga hastigheter. De farthinder som finns längs Färgesundvägen bör bevaras och kanske kompletteras med ytterligare något om de boende i området önskar sig det. Färgesundsvägen hade lämpligen också skyltats med 30 km/h eller med rekommenderat 30 km/h eller möjligen 40 km/h. Den nya vägen genom området kan antingen öppnas så att man kan köra genom området eller enbart vara öppen för GC-trafik mot Färgesundsvägen. För de som bor i Furutången innebär en öppen väg att de kan utnyttja den bättre framkomligheten på den nya bredare vägen vid vissa av sina bilresor men det innebär också att något fler bilar kör förbi deras bostäder. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Maria Young Anders Axenborg

18 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1

Trafikutredning Fridhem, Tjörns kommun I samband med detaljplan Fridhem del av Hövik 5:1 Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 104 23 38 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås

Trafikutredning Röhult I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Hjälmared, Alingsås I samband med detaljplan för nya bostäder vid Blåtjärnsvägen, Beställare: ALINGSÅS KOMMUN 441 81 ALINGSÅS Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Trafikutredning Stockevik, Tjörns kommun Trafikanalys och utformningsförslag

Trafikutredning Stockevik, Tjörns kommun Trafikanalys och utformningsförslag Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Terese Salomonsson Annika Stenvall Per Widén

Läs mer

Trafikutredning, Almösund, Tjörns kommun Trafikanalys och trafikutformnings förslag för detaljplan Ävja 1:29 och Mällby 1:29 mfl.

Trafikutredning, Almösund, Tjörns kommun Trafikanalys och trafikutformnings förslag för detaljplan Ävja 1:29 och Mällby 1:29 mfl. Trafikanalys och trafikutformnings förslag för detaljplan Ävja 1:29. och Mällby 1:29 mfl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Trafikutredning, Kallfors 1:4

Trafikutredning, Kallfors 1:4 Södertälje Kommun Trafikutredning, Kallfors 1:4 Uppdragsnr: 105 20 44 Version: 1.0 2018-04-11 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Södertälje Kommun Konsult: Norconsult, Uppdragsledare: Teknikansvarig:

Läs mer

Trafikutredning Svanvik, Tjörns kommun I samband med program för Svanvik

Trafikutredning Svanvik, Tjörns kommun I samband med program för Svanvik Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Karin Löfgren Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare/utredare/författare Maria Young Granskare Stefan Krii Uppdragsnr: 104

Läs mer

Trafikutredning Hövik 3.23 m.fl, Tjörns kommun Trafikanalys och utformningsförslag

Trafikutredning Hövik 3.23 m.fl, Tjörns kommun Trafikanalys och utformningsförslag Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Kristina Stenström/Daniel Rutgersson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Johan Hultman Stefan Krii

Läs mer

PM Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs

PM Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs PM Väg- och bullerutredning för bussgata vid Nösnäs Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Jan Schuman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Ekerö kommun

Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Ekerö kommun Kapacitetsutredning korsningen Ångbåtsvägen/Bryggavägen Beställare: Box 205 178 23 Ekerö Beställarens representant: Emelie Greiff Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Karl Grankvists väg 1A

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d

PM Trafik. Södra Årby. Tyréns - Arvid Gentele 1(13) Uppdragsnr: Rapportnr: Rev (): l tl t t\ut d i \T é T fik PM k t LGS d 1(13) PM Trafik Södra Årby 20111031 Tyréns - Arvid Gentele 2(13) Inledning En ny stadsdel, Södra Årby, planeras i anslutning till Läggesta station. Området omfattar bostäder, verksamheter och samhällsservice.

Läs mer

Översiktlig trafikutredning Brämhult. 1. Bakgrund och syfte. 2. Utredningsområde

Översiktlig trafikutredning Brämhult. 1. Bakgrund och syfte. 2. Utredningsområde 8-04-06 Översiktlig trafikutredning Brämhult 1. Bakgrund och syfte Borås stad har tagit fram ett förslag till detaljplan som möjliggör utbyggnad av 100 bostäder samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Åsa 4:144 m.fl. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik Mars 2018 Utges av Mars 2018 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Lokalisering... 8 2.2 Vägsystemet... 8 2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister...

Läs mer

Trafikutredning Sydöstra Hogstad Västanå 2:7 m.fl.

Trafikutredning Sydöstra Hogstad Västanå 2:7 m.fl. Trafikutredning Sydöstra Hogstad Västanå 2:7 m.fl. Namn: Joel Runn Datum: 2017-03-29 Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte och metod... 2 2.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Nya Öjersjövägen. Trafikutredning. Partille kommun

Nya Öjersjövägen. Trafikutredning. Partille kommun Trafikutredning Nya Öjersjövägen Partille kommun ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-40151 Göteborg Sverige Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com Org.nr 556185-2103,

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

av övergripande trafikutredning

av övergripande trafikutredning Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 2 (10) Komplettering 2 av övergripande trafikutredning över Västra Bodarnas trafiknät 2013-05-29 Beställare: ALINGSÅS

Läs mer

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning

Munkeröd 1:12 och Kärr 1:1 Fortsatt trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Trafikutredning Måby Hotell

Trafikutredning Måby Hotell Peab Fastighetsutveckling Sverige AB Stockholm 2018-08-10 Datum 2018-08-10 Uppdragsnummer 1320035340 Utgåva/Status 1.0 Svante Nyberg Svante Nyberg Andreas Samuelsson Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Finnshyttan Filipstads kommun. Trafikutredning till detaljplan

Finnshyttan Filipstads kommun. Trafikutredning till detaljplan Finnshyttan Filipstads kommun Trafikutredning till detaljplan 2017-05-22 Beställare: Filipstads kommun Projektledare: Roger Danielsson Konsult: Wermlands Infrakonsult AB (Wikon) Verkstadsgatan 20A, 652

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen - Trafikförslag

Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen - Trafikförslag Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen - Trafikförslag PM 2016-11-25 Trafiksäkerhetsåtgärder på Kongahällavägen vid Gamla Låssbyvägen Arbetsmaterial PM Medverkande: Beställare:

Läs mer

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra

Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Skövde kommun Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Göteborg, 2011-01-19 Reviderat 2011-04-13 Trafikutredning Planprogram Hentorp Södra Datum 2011-01-19 Reviderat 2011-04-13 Uppdragsnummer 61441038924

Läs mer

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic

RAPPORT. Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning Upprättad av: Milos Jovanovic RAPPORT Mjällby centrum, Sölvesborgs kommun Trafikutredning 2016-06-08 Upprättad av: Milos Jovanovic 1 Innehåll BAKGRUND... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Trafik och trafikanter... 3 Trafiksäkerhet... 5 FÖRESLAGNA

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Trafikförslag Syster Estrids gata. Dnr: 3043/

Trafikförslag Syster Estrids gata. Dnr: 3043/ Trafikförslag Syster Estrids gata Dnr: 3043/12 2014-10-23 Trafikförslag Syster Estrids gata Dnr: 3043/12 Medverkande: Beställare: Trafikkontoret Göteborgs Stad Box 2403 403 16 GÖTEBORG Vxl 031-368 00 00

Läs mer

Torvemyr etapp 2, Grundsund Trafikbullerutredning

Torvemyr etapp 2, Grundsund Trafikbullerutredning Beställare: Lysekils kommun 453 80 Lysekil Beställarens representant: Jon Resmark Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 101 16 95 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Trafikutredning Tvetavägen

Trafikutredning Tvetavägen Telge Inköp AB Version 1 Stockholm 2018-08-17 Datum 2018-08-17 Uppdragsnummer 1320035759 Utgåva/Status Version 1 Svante Nyberg Malin Lagervall Andreas Samuelsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

PM - TRAFIK DETALJPLAN FÖR HEMAVAN BJÖRKFORS 1:448, 1:819, 1:850 M.FL, UPPRÄTTAD: FRITIDSOMRÅDE MELLAN KUNGSVÄGEN OCH MORTSBÄCKEN

PM - TRAFIK DETALJPLAN FÖR HEMAVAN BJÖRKFORS 1:448, 1:819, 1:850 M.FL, UPPRÄTTAD: FRITIDSOMRÅDE MELLAN KUNGSVÄGEN OCH MORTSBÄCKEN PM - TRAFIK DETALJPLAN FÖR HEMAVAN BJÖRKFORS 1:448, 1:819, 1:850 M.FL, FRITIDSOMRÅDE MELLAN KUNGSVÄGEN OCH MORTSBÄCKEN Aktuellt område Flygfoto över Hemavan och planerat exploateringsområde (Bildkälla:

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Trafikutredning för Gällinge Skår 2:1. Förvaltningen för Teknik

Trafikutredning för Gällinge Skår 2:1. Förvaltningen för Teknik Förvaltningen för Teknik December 2016 Utges av i december 2016 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 5 2 Nulägesbeskrivning 6 2.1 Biltrafik... 6 2.2 Gång- och cykeltrafik... 8 2.3 Parkering... 10 3 Planförslag

Läs mer

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD

PM TRAFIKPROGNOS - RANAGÅRD Author Johan Hallberg Cecilia Norberg Phone +46 10 505 30 75 Recipient Anna Winnberg Samhällsbyggnadskontoret, Halmstads kommun E-mail johan.hallberg@afconsult.com Date 22/01/2016 Trafikprognos Ranagård,

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning Hallsås 4:1

Trafikutredning Hallsås 4:1 Uppdragsansvarig Johan Hallberg Handläggare Johanna Edoff Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-03-21 Projekt-ID 734001 Trafikutredning Hallsås 4:1 Hallsås 4:1 12 småhus ÅF-Infrastructure AB,

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Trafikutredning Roslingsvägen mm i centrala Gällivare

Trafikutredning Roslingsvägen mm i centrala Gällivare Uppdragsnr: 10204776 1 (12) PM Trafikutredning Roslingsvägen mm i centrala Gällivare Kristina Schmidt, Martina Trupina och Sebastian Hasselblom 2015-06-12 Rev 2015-06-16 Innehåll Bakgrund och förutsättningar...

Läs mer

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning

Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Gällivare kommun Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Malmö 2017-02-22 Detaljplan för Vassara 10 - Trafikutredning Datum 2017-02-22 Uppdragsnummer 1320022609 Utgåva/Status 1.0 Frida Svedin Catrin

Läs mer

Källa: Eniro. Bua hamnplan, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning

Källa: Eniro. Bua hamnplan, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning Källa: Eniro Bua hamnplan, Varbergs kommun Vägtrafikbullerutredning 2015-11-23 Bua hamnplan, Varbergs kommun Vägtrafikbullerutredning 2015-11-23 Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens

Läs mer

HERRGÅRDSGÄRDET TRAFIKUTREDNING

HERRGÅRDSGÄRDET TRAFIKUTREDNING RAPPORT HERRGÅRDSGÄRDET TRAFIKUTREDNING 2018-06-01 UPPDRAG 286841, Herrgårdsgärdet Tenhult - trafik- och bullerutredning Titel på rapport: Herrgårdsgärdet Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2018-06-01

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Trafikutredning för Särö 1:477

Trafikutredning för Särö 1:477 Förvaltningen för Teknik 2017-12-18 Utges av December 2017 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 7 2 Nulägesbeskrivning 8 2.1 Biltrafik... 8 2.2 Gång- och cykeltrafik... 9 2.3 Kollektivtrafik... 10 2.4 Parkering...

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Detaljplan för Wallhamns industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Bullerutredning

Detaljplan för Wallhamns industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Bullerutredning Detaljplan för Wallhamns industriområde, Habborsby 2:50 och -17 Beställare: Wallhamnbolagen AB Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

PM Trafik Detaljplan. Uppdragsnr: (7) Uppsala WSP Sverige AB. Gunilla Sortti

PM Trafik Detaljplan. Uppdragsnr: (7) Uppsala WSP Sverige AB. Gunilla Sortti Uppdragsnr: 10219448 1 (7) PM PM Trafik Detaljplan Uppsala 2016-02-12 WSP Sverige AB Gunilla Sortti WSP Sverige AB Box 1516 751 45 Uppsala Besök: Kungsgatan 66 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL PLANPROGRAM FÖR TOKARPSBERG I BORÅS

TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL PLANPROGRAM FÖR TOKARPSBERG I BORÅS 12601321 TRAFIKUTREDNING I ANSLUTNING TILL PLANPROGRAM FÖR TOKARPSBERG I BORÅS Sweco Society Sweco Society Beställare Borås stad, kontaktperson Jonatan Westlin Konsult, Sweco Society Stefan Andersson,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING ÖSTRA KÅLLTORP

TRAFIKUTREDNING ÖSTRA KÅLLTORP TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD TRAFIKUTREDNING ÖSTRA KÅLLTORP PM ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Virginsgatan, vy från väster PROJEKTNR.

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden

Uppdragsnummer: Trafikutredning Roxenbaden Uppdragsnummer: 100909 Trafikutredning Roxenbaden 2 (25) Denna utredning har utförts mars-april 2009 med följanden projektorganisation: Beställare Namn: Linköpings Kommun Teknik och samhällsbyggnad Adress:

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mauricio Ruiz UPPRÄTTAD AV. Johanna Johansson

UPPDRAGSLEDARE. Mauricio Ruiz UPPRÄTTAD AV. Johanna Johansson UPPDRAG Trafikutredning Primus UPPDRAGSNUMMER 3780081000 UPPDRAGSLEDARE Mauricio Ruiz UPPRÄTTAD AV Johanna Johansson DATUM 01 REVIDERAT 09 Trafikutredning Primus Stockholm stad vill möjliggöra för nya

Läs mer

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun

Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun Trafikutredning - detaljplan Asylen 10 Asylens park, Vadstena kommun 2013-06-05 Upprättad av: Anneli Bellinger Granskad av: Catharina Rosenkvist Godkänd av: Anneli Bellinger Handläggare: Anneli Bellinger

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, 2016-11-03 Projektnummer: 128078 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Måvy hotell och trafikantservice

Måvy hotell och trafikantservice Trafikstudie PEAB BOSTAD AB Måvy hotell och trafikantservice Uppsala Trafikstudie Datum 2013-01-22 Uppdragsnummer 61381147814000 Utgåva/Status Slutleverans Anders Attelind Mario Rivera Michael Eriksson

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

PM Trafik Långflon 2 avseende detaljplan för del av Aspberget 1:127, 1:128 och 1:234

PM Trafik Långflon 2 avseende detaljplan för del av Aspberget 1:127, 1:128 och 1:234 Bilaga 3 PM Trafik Author Gustav Silverin Phone +46 10 505 54 71 E-mail gustav.silverin@afconsult.com Date 2015-02-20 Project ID 704807 Client KLARA arkitektbyrå ab PM Trafik Långflon 2 avseende detaljplan

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Detaljplaner för Gårvik och Bergsvik, Munkedals kommun

Detaljplaner för Gårvik och Bergsvik, Munkedals kommun Munkedals kommun Detaljplaner för Gårvik och Bergsvik, Munkedals kommun Trafikutredning Göteborg 2014-10-31 Detaljplaner för Gårvik och Bergsvik, Munkedals kommun Trafikutredning Datum 2014-10-31 Uppdragsnummer

Läs mer

Trafikutredning Mossholmens Marina

Trafikutredning Mossholmens Marina Beställare: Kustens Arkitektkontor AB Kålgården 15 471 32 Skärhamn Beställarens representant: Stig Holmgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Anders

Läs mer

Källa: Eniro. Vallda 9:38, Kungsbacka kommun. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Vallda 9:38, Kungsbacka kommun. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Vallda 9:38, Kungsbacka kommun Vallda 9:38, Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

PM Trafikutredning McDonald s

PM Trafikutredning McDonald s PM Trafikutredning McDonald s Utformning av in- och utfart SLUTVERSION 2015-03-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 In- och utfart till McDonald s... 4 2.1

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ

TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ PM TRAFIKALSTRING KV. STRÖMSÖR OCH RENEN I SKELLEFTEÅ 2016-11-23 1 BAKGRUND Del av kvarteren Renen och Strömsör i Skellefteå centrum planeras för nya bostäder, kontor och parkeringshus, de rödmarkerade

Läs mer

SCENARIO VÄLSVIKEN. Karlstad trafikmodell

SCENARIO VÄLSVIKEN. Karlstad trafikmodell SCENARIO VÄLSVIKEN Karlstad trafikmodell 2017-05-16 SCENARIO VÄLSVIKEN Karlstad trafikmodell KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen Uppdragsnummer: 1(5) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl Nya bostäder vi Skjutbanevägen 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

2.1.5 Kommunala planer, framtida markanvändning I områdets södra del planeras och projekteras

2.1.5 Kommunala planer, framtida markanvändning I områdets södra del planeras och projekteras 2.1.5 Kommunala planer, framtida markanvändning I områdets södra del planeras och projekteras Förbifart Katrineholm. Projektet drivs av Vägverket och ansluter till väg 52 öster om cirkulationsplatsen i

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Trafikbullerutredning Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Rev 2014-06-10 2013-09-30 Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Rev 2014-06-10 Beställare: 2013-09-30 Ermina Siim / Strömstads kommun Beställarens representant: Ermina Siim

Läs mer

Förprojektering, underlag till Detaljplan

Förprojektering, underlag till Detaljplan Bostäder norr om Brottkärrsvägen Förprojektering, underlag till Detaljplan April 2013 Väg och Bana Väg- och järnvägsteknik Elisabeth Setterstig Uppdragsnummer: 990 280 662 Göteborgs kommun Bostäder norr

Läs mer

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun Beställare: Härryda kommun Beställarens representant: André Berggren Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 103 20 39 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn

Trafikutredning norra och södra Koholmen Tjörn Trafikutredning norra och södra Koholmen Beställare: s kommun 41 0 Skärhamn Beställarens representant: Åsa Jönsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 4 402 6 Göteborg Maria Young Terese

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg PM TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Vägplan, 2018-01-29 GRANSKNINGSHANDLING Innehåll Beslutsunderlag för val av övergripande

Läs mer