Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen"

Transkript

1 Detaljplan för Hossaberget

2 Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box Göteborg Erland Kjellson Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: n:\102\11\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\120404\pm trafikmängder.docx

3 3 (12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 4 2 Nuvarande trafik 4 3 Framtida trafikförändringar Nybebyggelse Utbyggnad av Slambymotet Införande av trängselavgifter Ombyggnad/utbyggnad av väg 549, tvärförbindelse väg E20-väg Genomförande av K2020-åtgärder 8 4 Sammanfattande slutsatser 9 Referenser 10 n:\102\11\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\120404\pm trafikmängder.docx Detaljplan för Hossaberget

4 4 (12) 1 Bakgrund och syfte Detaljplan upprättas för ett område benämnt Hossaberget, beläget i Öjersjö söder om Nya Öjersjövägens östligaste del. Området planeras innehålla ca 250 bostäder samt en förskola. Nya Öjersjövägen kan komma att medföra bullerstörningar vid den planerade bebyggelsen, och en särskild trafikbullerutredning har därför tagits fram. Avgörande för de framtida bullernivåerna är prognoser över trafikmängderna på vägen. Speciellt är här att de framtida trafikmängderna på Nya Öjersjövägen påverkas av ett flertal förändringar av omgivande infrastruktur: utbyggnader av Slambymotet och tvärförbindelsen mellan väg E20 och väg 40, införande av trängselavgifter, utveckling av bättre kollektivtrafik genom K2020-projektet. Denna är framtaget av Norconsult AB på uppdrag av Partille kommun. PM-en syftar till att redovisa en prognos över årsdygnstrafiken år 2020 på Nya Öjersjövägens östligaste del, vid Hossaberget. Mera precist skall prognosen avse situationen när den av kommunen planerade bebyggelsen i Öjersjövägen är genomförd, dvs omkring eller möjligen något efter år De nuvarande trafikmängderna på Nya Öjersjövägen varierar på sträckan inom kommunen, men effekterna av de ovannämnda infrastrukturförändringarna blir i princip desamma längs hela sträckan. PM-en kommer därmed att ge underlag för prognoser av årsdygnstrafiken år 2020 för olika avsnitt av vägsträckan. 2 Nuvarande trafik Partille kommun utförde under 2009 och 2010 trafikräkningar i fem olika snitt av Nya Öjersjövägen, se vidstående figur. Trafiken räknades under tidpunkter då trafikförhållandena är representativa för trafiken under större delen av året. Med räkningar utförda under en hel vecka erhålls därmed bra mått på genomsnittlig årsdygnstrafik. Om räkning endast kunde genomföras under vardagar gjordes omräkning enligt följande: årsdygnstrafik = 0,91 x vardagsdygnstrafik. Andelen tung trafik (lastbilar och bussar) räknades också, och bland annat medelhastigheten uppmättes. På vägsträckan, som till helt övervägande del är skyltad 50 km/h, uppmättes hög medelhastighet i två av snitten. Detaljplan för Hossaberget n:\102\11\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\120404\pm trafikmängder.docx

5 Beteckningar Räkneperiod, år-månad 000 f/åd Årsdygnstrafik 0,0 % Andel tung trafik 00 km/h Medelhastighet (00 km/h) Skyltad hastighet f/åd 5,7 % 58 km/h (50 km/h) f/åd 6,0 % 52 km/h (50 km/h) / f/åd 3,7 % 58 km/h (50 km/h) / f/åd 6,1 % 49 km/h (50 km/h) f/åd 5,5 % 70 km/h (70 km/h) Nya Öjersjövägen Trafikräkningar Norconsult AB

6 6 (12) Figuren visar att årsdygnstrafiken i de fem snitten varierar en hel del. Med undantag för det mittersta snittet där uppmätt trafikmängd är klart lägre, så ligger dock räkningarna inom det snäva spannet fordon/årsdygn. För Hossaberget är räknad trafik längst i öster, fordon/årsdygn, mest relevant. 3 Framtida trafikförändringar 3.1 Nybebyggelse Det nuvarande invånarantalet i Öjersjö är ca Enligt uppgift från kommunen omfattar planerna på bostadsbyggande i Öjersjö ca bostäder, motsvarande i storleksordningen invånare. Angiven utbyggnadsvolym gäller från och med 2009, dvs i stort sett efter tidpunkterna för trafikräkningarna. Utbyggnadsplanerna preciseras enligt följande: 550 bostäder med utbyggnadsår bostäder med utbyggnadsår bostäder med utbyggnadsår efter 2015 Med redovisad utbyggnadstakt fram till 2015, ca 100 bostäder per år, även efter 2015 kan området vara färdigbyggt omkring år Den framtida trafikalstringen från bostäderna har bestämts utifrån erfarenheter inom regionen samt antagandena vid trafikprognosarbetet för Partille centrum (WSP 2009). Valt alstringstal är 5,0 bilförflyttningar per bostad och vardagsdygn, motsvarande 4,5 bilförflyttningar per bostad och årsdygn. Detta alstringstal är drygt 10 % högre än det som använts i prognoserna för Partille centrum; glesare bebyggelse och sämre kollektivtrafikförutsättningar motiverar detta. Den alstrade trafiken från de nya bostäderna antas ha geografiska mål i ungefär samma omfattning österut på Nya Öjersjövägen som västerut. Detta stöds av trafikräkneresultaten. Utifrån ovan redovisade förutsättningar och antaganden beräknas den planerade bebyggelsen i Öjersjö öka trafikmängden på vägen med fordon/årsdygn. Detaljplan för Hossaberget n:\102\11\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\120404\pm trafikmängder.docx

7 3.2 Utbyggnad av Slambymotet Utbyggnad av Slambymotet och därmed en direkt koppling mellan väg 40 och väg 549, Landvettervägen, har inletts och avses bli klar under Genomfartstrafik mellan väg 40 i väster och väg E20/Partille centrum, som idag tar smitvägen via Nya Öjersjövägen, kan därmed välja en direkt, något längre men mycket snabbare, förbindelse via Slambymotet. Uppgifter om hur mycket genomfartstrafik som då flyttas bort från Nya Öjersjövägen återfinns i arbetsplan för Slambymotet (Vägverket 2009) och förstudie för tvärförbindelsen mellan väg E20 och väg 40 (Trafikverket 2011). Uppgifterna i den senare är mer aktuella, men oklarheter finns ändå med hänsyn till trängselavgifter (se kap 3.3) och hänsynstagandet till kommunens bebyggelseplaner. Analyser av de nämnda utredningarna har lett fram till en uppskattning av den trafikmängd som flyttas bort från Nya Öjersjövägen vid utbyggnaden av Slambymotet om ca fordon/årsdygn. Effekten blir sannolikt inte omedelbar, utan det kan ta några år innan den fördelaktigare vägförbindelsen helt tas i bruk av genomfartstrafiken. 3.3 Införande av trängselavgifter Trängselavgifterna, som införs 2013, beräknas totalt sett leda till en minskad omfattning av biltrafiken. För en tangentiell väg som Nya Öjersjövägen har denna effekt dock bedömts överskuggas av att trafikanter väljer omvägar i regionen, dvs utanför avgiftsområdet i Göteborgs central del. På Trafikverkets hemsida har tidigare visats att nettoeffekten på Nya Öjersjövägen blir en trafikökning om 700 fordon/vardagsdygn. Senare uppgifter från Trafikverket anger emellertid att detta är en beräkningsmässigt komplicerad sträcka och att det alternativt kan bli fråga om en trafikökning motsvarande 25 % av vägens trafik. Ökningen är dock definitionsmässigt kopplad till genomfartstrafikens volym, och denna har ju som visats i föregående delkapitel minskat kraftigt till följd av Slambymotets utbyggnad. Tills vidare behålls därför tidigare uppgift om effekten av trängselavgifterna, omräknat till årsdygnstrafik: en ökning med ca 600 fordon/årsdygn.

8 8 (12) 3.4 Ombyggnad/utbyggnad av väg 549, tvärförbindelse väg E20-väg 40 I Trafikverket 2011, en förstudie avseende utbyggnad av tvärförbindelsen väg E20- väg 40, finns trafikprognoser för bland annat år 2020, vid alternativa vägutbyggnader. Förstudien redovisar möjliga ombyggnader eller utbyggnader av tre olika avsnitt: kring Landvettervägen på delen väg 40 Åstebo (A0); kring nuvarande Landvettervägen på delen Åstebo väg E20 (A1); samt ny väglänk mellan Åstebo och Jeriko, en ny trafikplats på väg E20 öster om Jonseredsmotet (A2). Två utbyggnadsalternativ anges i förstudien: full utbyggnad av alla de tre delarna A0, A1 och A2, respektive begränsad utbyggnad med delarna A0 och A1 (dvs där A2, ny länk Åstebo-Jeriko, inte finns med). Osäkerheten beträffande valet av utbyggnadsalternativ saknar dock här betydelse, då förstudien i båda alternativen prognostiserar en minskad trafik på Nya Öjersjövägen år 2020 om 500 fordon/årsdygn. Det är således vägförbättringar på eller kring Landvettervägen som ger effekt på Nya Öjersjövägen, inte den nya länken Åstebo-Jeriko. Objektet E20/40 Tvärförbindelse inkl Jerikolänk ingår i gällande regionala plan för transportinfrastruktur (Västra Götalandsregionen 2010), med planerad byggstart under perioden I planen anges dock att inriktning, kostnader och finansiering av objektet skall utredas inför nästa revidering av den regionala planen. Det finns således en viss osäkerhet om när utbyggnad av tvärförbindelsen kan vara genomförd. 3.5 Genomförande av K2020-åtgärder Innebörden i K2020-projektet har prognosmässigt analyserats i prognosarbetet för Partille centrum (WSP 2009). Målet är att kollektivtrafikens andel av det samlade bil- och kollektivtrafikresandet skall öka till 40 % år 2025 (från ca 11,5 % idag). I rapporten redovisas ett scenario där K2020-målet förutsatts ha uppnåtts till 50 % år 2020; detta innebär att alstringen av biltrafik per boende eller verksam sänks med ca 14 %. Om målet för K2020 skall uppnås helt och hållet krävs en sänkning av alstringstalen med ca 32 %. För trafikprognosen på Nya Öjersjövägen har samma förutsättningar valts som för K2020-scenariot för Partille centrum. I ovan redovisade prognoser i förstudien av tvärförbindelse E20-väg 40 (Trafikverket 2011) ingår emellertid hänsynstagande Detaljplan för Hossaberget n:\102\11\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\120404\pm trafikmängder.docx

9 till förstärkningar av busstrafiken i samband med trängselavgifternas införande. Programmodellen har dock inte medfört stor påverkan på biltrafiken, sannolikt behövs även andra, beteendeförändrande åtgärder för en utveckling mot målet för K2020. Här förutsätts sådana åtgärder att 50 % av målet för K2020 kommer att vara uppnått prognosåret ca 2020, och att detta innebär en minskning av alstringen av biltrafik per boende eller verksam om ca 10 %. 4 Sammanfattande slutsatser Ovan redovisad analys ger följande trafikprognos för Nya Öjersjövägen, den östligaste delen, år 2020: Trafikräkning Nyexploatering längs vägen Slambymotet utbyggt Trängselavgifter införda Tvärförbindelseutbyggnad fordon/årsdygn fordon/årsdygn fordon/årsdygn +600 fordon/årsdygn -500 fordon/årsdygn Summa exkl K fordon/årsdygn K2020, 10 % minskning -600 fordon/årsdygn Totalt fordon/årsdygn Om utbyggnaden av tvärförbindelsen (med eller utan Jerikolänken) inte är genomförd prognostiseras trafiken bli ca fordon/årsdygn. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Erland Kjellson

10 10 (12) Referenser Trafikverket 2011 WSP 2009 Vägverket 2009 Västra Götalandsregionen 2010 Förstudie väg 549, tvärförbindelse E20-väg 40. Förslagshandling. Tekniskt PM. Partille: Trafikplan centrum. Trafikmodell och Trafikprognoser. Underlag för planarbetet. Arbetsplan för väg 40/549. Slambymotet. Beskrivning. Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland Detaljplan för Hossaberget n:\102\11\ \0-mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\120404\pm trafikmängder.docx

11

12 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer