Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag"

Transkript

1 Privattandläkarna Driva tandvårdsföretag

2 Om broschyren I broschyren har vi samlat översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Två viktiga begrepp I vardagligt tal pratar vi om Tandläkaren, men här använder vi två andra begrepp, där skillnaden mellan begreppen är viktig att förstå. Vårdgivare En juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver tandvård. En vårdgivare behöver inte vara legitimerad tandläkare. Definitionen av en vårdgivare finns i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Behandlare I denna broschyr avser vi en person som är legitimerad tandläkare. På hittar du nyttig information och länkar.

3 Om oss Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privat tandvård. Vi arbetar med företagarfrågor inom tandvården för att skapa goda villkor för våra medlemmar. Det gör vi genom att påverka politiker, myndigheter och organisationer i dialog och samtal. Vi arbetar för: Patientens fria val av tandläkare Fri prissättning Fri etablering Ett högkostnadsskydd för tandvård Konkurrens på lika villkor på tandvårdsmarknaden Vårdgivarnas villkor Privattandläkarna erbjuder dessutom medlemmarna rådgivning och försäkringslösningar samt möjlighet att använda vårt gemensamma medlemsmärke. Det visar patienter och allmänhet att de ställer upp på branschens gemensamma värderingar och överenskommelser. Privattandläkarna har även en förtroendenämndsverksamhet som ger stöd och medling vid tvister mellan medlem och patient. Starta tandvårdsföretag? Om du funderar på att starta eget är det viktigt att analysera förutsättningarna för verksamheten. Tänk igenom följande: Mål för verksamheten Lönekostnad Investeringar Avsättning av pensionsmedel Sjukdom och reserver Förväntad omsättning för att klara mål Analysera marknaden (även vid köp) Vuxenpatienter i området Barn- och ungdomstandvård Konkurrenter/råder överetablering? Är det en expansiv kommun? Etableringsregler I Sverige råder näringsfrihet. I princip kan vem som helst starta ett tandvårdsföretag och då omfattas man av de generella regler som gäller vid start av företag. Man får inte vara försatt i konkurs Det ska finnas ett vinstsyfte Verksamheten ska drivas på ett självständigt sätt För tandvårdsföretag gäller dessutom att: Företaget måste ha en odontologiskt ansvarig Företaget måste ha tillgång till legitimerad tandvårdspersonal Registera verksamhet som vårdgivare Senast en månad innan verksamheten påbörjas ska en skriftlig anmälan göras till Socialstyrelsen och eventuell anmälan till försäkringskassan vid anslutning till försäkringskassan. För att vara verksam inom det allmänna tandvårdsstödet gäller särskilda regler för anslutning till försäkringskassan. Det är försäkringskassan som beslutar om anslutning och samtliga vårdgivare ska kunna kommunicera med försäkringskassan via Internet. Kontakta Försäkringskassan för mer information om anslutning. För att en vårdgivare ska anslutas krävs dels att företaget har tillgång till en tandläkare eller legitimerad tandhygienist, dels att företaget har F-skattsedel. Krav på F-skattsedel Reglerna om F-skattsedel finns i skattelagstiftningen och innebär följande: Den som har F-skattsedel betalar själv egenavgifter och preliminär skatt på utfört arbete. F-skattsedeln utfärdas av Skatteverket. Starta företag med en kompanjon Vid alla typer av avtal är vår starka rekommendation att låta en jurist ta fram förslag på ett avtal. När man träffar överenskommelse med en eller flera kompanjoner regleras det genom ett kompanjonavtal. För aktiebolag gäller en bolagsordning som bland annat anger bolagets verksamhetsområde, aktiekapitalets storlek och antal aktier. I bolagsordningen kan också finnas bestämmelser om former för överlåtelse av aktier, så kallad hembudsklausul. Som ett komplement till bolagsordningen kan ett särskilt avtal mellan delägarna träffas, ett aktieägaravtal. Är delägarna aktiva i bolaget, det vill säga utför arbetsuppgifter bör särskilda anställningsavtal träffas mellan den anställde delägaren och bolaget. För handelsbolag regleras det genom bolagsavtalet. Aktieägaravtal Ett aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan delägare i ett aktiebolag. Avtalet bör behandla syfte och målsättning, allmänna villkor, särskilda villkor om inträde i och utträde ur konsortiet, särskilda villkor om delägarens/ medlems rättigheter och skyldigheter, avtalstider och lösande av tvister.

4 Företagsformer Många vårdgivare äger sin praktik och är verksamma som egenföretagare. Flera vårdgivare kan äga en praktik eller disponera en lokal tillsammans. Det tre vanligaste företagsformerna är enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. De civilrättsliga reglerna för företag syftar till att reglera vem som: ansvarar för företagets ekonomiska åtaganden sluter avtal för företagets räkning ansvarar skulder och andra förpliktelser Det är stora skillnader mellan olika företagsformer, vilka civilrättsliga och skatterättsliga regler och övriga regler som gäller för olika företagsformer. Enskild firma Enskild firma uppstår när en person börjar driva verksamhet av ekonomiskt slag i förvärvssyfte. Ägaren är då obegränsat ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Enskild firma - Civilrättsliga regler En enskild firma är ett företag som ägs av en person och den enskilda firman är inte en juridisk person. Personen ansvarar för avtal och skulder som ingåtts för företagets räkning. Ansvaret är obegränsat, det vill säga med ett personligt ansvarar med förmögenhet, även med privata tillgångar, för företaget. Blir ytterligare en person delägare måste en annan form väljas (aktiebolag eller handelsbolag). Enskild firma - skatterättsliga regler Vinsten i företaget kommer av inkomst av näringsverksamhet och räknas samman med eventuella anställningsinkomster och beskattas av personen. Aktiebolag Aktiebolag passar både för en ensamföretagare och för flera verksamma. Ett aktiekapital på minst kronor ska initialt investeras i bolaget. Aktiebolag behöver inte längre ha någon revisor under förutsättning att bolaget har färre än fyra anställda och en årsomsättning som är lägre än 3 miljoner kronor samt en balansomslutning som är under 1, 5 miljoner kronor. Ägaren har formellt sett ett begränsat ekonomiskt ansvar motsvarande det insatta kapitalet, men som ledamot i styrelsen är ansvaret stort. Aktiebolag - Civilrättsliga regler Regler om aktiebolag finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Reglerna är omfattande och många har tillkommit för att skydda aktiekapitalet och bolagets fordringsägare. Ett aktiebolag är en juridisk person, som kan ha rättigheter och skyldigheter.ett aktiebolag är en företagsform som tillkommit för att begränsa ägarnas ekonomiska risktagande. Ägarna blir normalt inte personligen ansvariga för bolagets skulder. För att ett aktiebolag ska betraktas som en juridisk person räcker det inte med att bolaget är bildat, det måste också registreras. Dessutom kan långivare kräva att ägare av enmansbolag eller fåmansbolag tecknar personlig borgen för förpliktelser som bolaget ikläder sig. För varje räkenskapsår ska bolaget avge en årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Beträffande årsredovisningen gäller dels bestämmelserna i bokföringslagen, dels bestämmelserna i ABL. Redovisningshandlingarna ska lämnas in till Bolagsverket och blir därmed offentliga. Aktiebolag - Skatterättsliga regler Aktiebolag beskattas för sin vinst enligt bestämmelserna i Inkomstskattelagen. På vinstutdelning från bolaget betalar aktieägarna skatt med en procentsats som varierar i storlek beroende på utdelningens storlek. Ett aktiebolag kan efter vinstbeskattning i bolaget, till aktieägarna dela ut en del av vinsten som så kallad kapitalvinstbeskattning. (En för aktieägarna lägre skattesats jämfört med skattesatsen för inkomst av tjänst, källskatt och arbetsgivaravgifter. Ta upp denna fråga med din revisor eller bokföringskonsult.) Handelsbolag Handelsbolag är liksom aktiebolag en egen juridisk person. Det krävs att man är minst två personer som kommit överens om att gemensamt driva näringsverksamhet i handelsbolag. Delägare i handelsbolag är obegränsat ansvariga för verksamheten. Handelsbolag - Civilrättsliga regler Reglerna om handelsbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag. Kraven är: att ett avtal finns mellan bolagsmännen(minst 2) bolagsmännen gemensamt utövar verksamhet att det ska vara näringsverksamhet Handelsbolaget kan ha egna tillgångar och skulder. Delägare kan vara både fysiska och juridiska personer. Lagen reglerar dels förhållandet mellan bolagsmännen, dels förhållandet mellan bolaget och utomstående personer, t ex bolagets fordringsägare.

5 Köpa Praktik Lagen är delvis dispositiv, vilket innebär att bolagsmännen kan träffa avtal om sina inbördes förhållanden i stället för att följa lagreglerna. Vissa bestämmelser kan dock inte avtalas bort. Delägarna tillskjuter kapital och får en andel i bolagets förmögenhet i förhållande till insatsen. Det finns inga krav på ett minimikapital. Ett handelsbolag ska registreras hos Bolagsverket. Delägarna är obegränsat ansvariga för bolagets förpliktelser, trots att det är bolaget som sådant som träffat avtal. Bolagsmännens ansvar för bolagets förpliktelser är inte begränsat till vad de skjutit in i bolaget utan de ansvarar, på samma sätt som ägare av en enskild firma, med hela sin förmögenhet, alltså även den privata. Ansvaret är solidariskt, vilket betyder att bolagets fordringsägare kan kräva vilken av bolagsmännen som helst på betalning när bolaget inte kan betala. Handelsbolag - Skatterättsliga regler Handelsbolaget är inget eget skattesubjekt. Det innebär att bolaget inte beskattas. Det är i stället delägarna som beskattas för sina andelar av handelsbolagets vinst. För fåmansägt handelsbolag gäller samma regler som för handelsbolag i allmänhet, men det finns vissa specialregler. Övriga bolagsformer Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där delägarnas/kommanditdelägarnas ansvar kan begränsas ekonomiskt till gjord insats. Det krävs dock att minst en delägare är obegränsat ansvarig. Denne kallas för komplementär. Enkla bolag är inte en juridisk person, utan en sammanslutning av personer som driver verksamhet tillsammans. En ekonomisk förening är en sammanslutning av personer som ska driva ekonomisk verksamhet. Formen har vissa likheter med aktiebolag. Vid köp av praktik, undersök hur patientunderlaget ser ut. Som en tumregel gäller att åtminstone tusen patienter behövs för att kunna driva praktiken på heltid och lönsamt. Kontrollera att säljarens uppgifter om antalet patienter verkar riktig. En heltidsverksam tandläkare bör ha en omsättning på cirka två miljoner kronor exkl. tandtekniska arbeten. Om man köper en praktik av en vårdgivare som drivit verksamheten i aktiebolagsform kan man antingen köpa det så kallade inkråmet eller aktierna i bolaget. Med inkråm menas de tillgångar som aktiebolaget äger; utrustningen, patientregister, varulager och eventuella andra tillgångar. Skattekonsekvenserna blir helt olika för både säljare och köpare. Rådgör med revisor! Vid köp av hela bolaget överförs garantiåtagandet till den nya vårdgivaren. Om endast inkråmet köps överförs garantiåtagandet inte om inget annat är överenskommet. Vid likvidation av bolag upphör garantiåtagandet. Hyra lokal Kontrollera om lokalen är ändamålsenlig vid övertagande av en befintlig praktik. Behöver den byggas om är det viktigt att göra en ekonomisk kalkyl. Vid köp av en praktik, kan hyresvärden i regel inte motsätta sig att hyreskontraktet förs över på den nya ägaren. Skulle problem uppstå, kontakta hyresnämnden för hjälp. Köpa utrustning Planera vilka anskaffningar som behöver göras. Vid köp av praktik behöver utrustningen kanske helt eller delvis förnyas. Undersök möjligheten att få investeringsbidrag eller investeringslån alternativt använda eget kapital. Miljöfrågor När det gäller miljöfrågor har kraven på företagen ökat. Inom tandvården ställs t ex krav på amalgamavskiljare för att minska utsläppen av kvicksilver. Alla avloppsrör i mottagningen bör vara märkta med varningsetikett som upplyser om risken för innehåll av kvicksilver och amalgam. Vårdgivaren är skyldig att bekosta en sanering av avloppsrören i praktiken om så skulle behövas. Demontering eller sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör får dock inte ske utan föregående anmälan till kommunens miljöförvaltning. Kommunerna är ansvariga för miljötillsynen och har rätt att göra inspektioner på mottagningar. Kommunerna har dessutom rätt att ta betalt för sin miljötillsynsverksamhet. Innan nya lokaler tas i bruk för tandvårdsverksamhet ska anmälan göras till miljöförvaltningen. Något krav på anmälan vid överlåtelse av en praktik finns inte.

6 Arbetsmiljö Arbetsgivaren har ansvaret för en god och säker miljö för personalen. Arbetet ska kunna utföras utan risk för olycksfall eller ohälsa. Särskilda åtgärder ska vidtas när det gäller hanteringen av härdplaster, bland annat ska personalen vara utbildad och ha genomgått läkarundersökning. Arbetsgivaren måste också ha rutiner för den interna kontrollen av arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har utfärdat olika föreskrifter som gäller inom tandvården. Arbetsgivaren är skyldig att ha aktuella föreskrifter på arbetsplatsen. Ett särskilt tandvårdspaket har tagits fram som kan beställas hos Arbetsmiljöverket. Det ställs krav på röntgentrustning och tillstånd att använda intraoral röntgen följer med tandläkarlegitimationen. Observera att en vårdgivare som skaffar sig en utrustning för panoramaröntgen behöver ett särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. En radiologisk ledningsfunktion måste inrättas och den personal som använder utrustningen ska ha relevant utbildning. Den ansvarige behandlaren måste ha ett särskilt körkort. Ett kvalitetssäkringsprogram ska upprättas. Det är möjligt att låta en annan vårdgivare med tillstånd för panoramaröntgen utföra åtgärden för att sedan använda röntgenbilden i den egna verksamheten under förutsättning att det journalförs. Tillsynsmyndighet är Strålsäkerhetsmyndigheten. Personal Med personalansvar följer en rad skyldigheter som arbetsgivare. Tag professionell hjälp vid frågor. Anställningsvillkor Vårdgivare som är anslutna till Vårdföretagarna omfattas av det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Unionen och är därmed bunden av de regler som gäller för löner och andra anställningsvillkor. Uppsägning av personal För uppsägning av personal fordras saklig grund, t ex arbetsbrist. Vid övertagande av en praktik har säljaren inte rätt att säga upp personalen på grund av verksamhetsöverlåtelsen. Personalen följer med till nye ägaren. Om vårdgivaren redan har anställd personal och det finns behov av uppsägning av någon personal, ska det finnas saklig grund. Turordningsregler tillämpas, det innebär att personal som tagits över från säljaren tar med sig sin anställningstid. Små arbetsgivare har möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna. Olika regler för uppsägningstid gäller beroende på om avtalet har ingåtts före den 1 januari 1997 (baserat på ålder) eller senare (baserat på sammanlagd anställningstid hos vårdgivaren). Uppsägningstiden varierar från en till sex månader. Eventuell längre uppsägningstid kan vara avtalad i anställningsavtal eller kollektivavtal. Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att betala arbetsgivaravgifter för anställd personal. I arbetsgivaravgifterna ingår följande avgifter; ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. Personalförsäkringar enligt avtal Som ett komplement till de lagstadgade socialförsäkringarna finns personalförsäkringar t ex; TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada), TGL (tjänstegrupplivförsäkring), ITP (pension). Finns inte kollektivavtal kan en arbetsgivare och den anställde komma överens om att arbetsgivaren ska teckna sådana försäkringar. Anlita tandhygienist Många väljer att anlita en tandhygienist, som anställd eller som arrendator. Patienter upplever det ofta som positivt att inte behöva uppsöka en annan klinik för att få hygienistbehandling. Anlita kompetens inom tandtekniska arbeten Läkemedelsverket har publicerat en skrift om tandtekniska arbeten. Anställd Som anställd är anställningsvillkoren en fråga mellan arbetsgivaren och den anställde och de är inte reglerade i kollektivavtal. Vissa företag erbjuder även den anställde att bli delägare genom aktieköp. Lönen kan vara i form av en viss procent av inarbetade och debiterade arvoden, men exklusive tandtekniska arbeten. Lönen kan också vara fast. Arbetsgivaren är skyldig att betala semesterlön och sjuklön samt sociala avgifter enligt lag. Dessutom gäller lagen om anställningsskydd. Arrendator En arrendator är en egenföretagare som hyr ett behandlingsrum eller en hel praktik av en annan tandläkare. Arrendatorn betalar i regel ett fast pris per månad, dag eller timme. Priset varierar beroende på vad som ingår; antal behandlingsrum, del i gemensamma utrymmen samt nyttjande av utrustning och inventarier. Arrendet kan också inkludera användning av personal. I vissa fall kan i ett arrende också ingå tillgång till patienter t ex om en andläkare ska vara tillfälligt borta från verksamheten vid sjukdom eller föräldraledighet. Tjänsten tandvård är inte momspliktig. Vid uthyrning av sköterska eller hygienist är arrendatorn skattskyldig för moms på uthyrningen. Momspliktigt är delar av uthyrningen som avser inventarier och personal som inte utför vårdtjänster.

7 Patienter Patientens rättigheter och skyldigheter är reglerade i olika lagar och föreskrifter. Bland annat i Tandvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Lagen om statligt tandvårdsstöd och Patientdatalagen. Även tandläkarens rättigheter och skyldigheter är reglerade bland annat i Patientsäkerhetslagen. Dessutom finns regler ibland annat Lagen om statligt tandvårdsstöd och Patientdatalagen. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd. Krav på Patientsäkerhetsberättelse Alla vårdgivare ska ha ett strukturerat patientsäkerhetsarbete för att dokumentera och följa upp processer och rutiner som finns i verksamheten. En god dokumentation av verksamhetens rutiner gör att risker identifieras samt avvikelser och incidenter rapporteras. Senast den 1 mars varje år ska vårdgivaren ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse där det framgår: Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits föregående år Åtgärder för att öka patientsäkerheten Resultaten av de åtgärderna Berättelsen ska finnas tillgänglig om någon, exempelvis Socialstyrelsen eller en patient, vill se den. Journalföring Journalföring regleras i Patientdatalagen och kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring (2008:14). Observera att en journalhandling ska bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Vid förande av digital journal innebär kravet på bevarande att goda rutiner för säkerhetskopiering är mycket viktigt. vändningen av journalhandingarna loggas. Vårdgivaren är skyldig att i samband med en överlåtelse av praktik ha bra rutiner för hantering av patientjournalerna. Privattandläkarna rekommenderar att den överlåtande vårdgivaren informerar alla patienter om att en ny vårdgivare tar över ansvaret för vården och för journalhandlingarna och att patienterna kan motsätta sig detta. När den nya vårdgivaren sedan kallar en patient med erbjudande om vård avvaktar vårdgivaren med att ta del av journalen till dess att patienten har samtyckt till att ta emot vård av den nya vårdgivaren. Garantier på tandvård Det är inte i lag angivet att vårdgivaren ska lämna garantier. Privattandläkarna har dock 1998 ingått en överenskommelse med Konsumentverket, som förnyades Rätten att kostnadsfritt få arbetet omgjort inom en viss tid gäller inom ramen för den ursprungliga behandlingskostnaden och gäller inte för tillkommande behandling. Vårdgivaren kan utföra samma protetiska åtgärd igen utan kostnad för patienten eller också betalar vårdgivaren tillbaka patientavgiften till patienten som kan välja att gå till en annan vårdgivare. I det fall ersättning utgått från Försäkringskassan ska även den återbetalas till patienten. Vårdgivaren kan, om den vill, lämna utökad garanti. Prissättning Sedan den 1 januari 1999 gäller fri prissättning för tandvården. Vårdgivaren bestämmer själv priset. Priset ska dock vara skäligt. Enligt Tandvårdslagen ska priset vara skäligt med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. Vid användning av ett journalsystem bör vårdgivaren se till att systemet anpassas så att vårdgivaren får en god kontroll över olika behörigheter i systemet och att an

8 Försäkringar Alla yrkesverksamma tandläkare och företagare bör ha ett bra försäkringsskydd för verksamheten och lagen kräver en särskild patientförsäkring. Därutöver bör följande försäkringar tecknas: Företagsförsäkringar t ex praktik-, sjukavbrotts- och garantiförsäkring. Personliga försäkringar t ex liv-, olycksfalls-, sjukoch pensionsförsäkring. Personalförsäkringar t ex arbetsskadeförsäkring (TFA) och eventuell tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Privattandläkarna har försäkringsförmedlare som löpande ser över villkor och som dessutom kan bistå enskilda medlemmar med t ex en skadeanmälan till försäkringsbolaget. För aktuell information och villkor kontakta försäkringsförmedlaren. Privattandläkarna erbjuder medlemmarna både företagsförsäkringar och personliga försäkringar, utarbetade utifrån tandläkarföretagens situation med mycket förmånliga priser och branschspecifika villkor. Personliga försäkringar Genom Privattandläkarna kan du teckna följande försäkringar för dig själv och familjen t ex liv-, olycksfall-, sjuk-, sjukvård och barnförsäkringar. Pensionsförsäkringar Privattandläkarna har ett samarbetsavtal med försäkringsmäklaren Max Matthiessen för rådgivning. Företagsförsäkringar Patientförsäkring för behandlingsskada Enligt patientskadelagen är vårdgivare skyldiga att ha försäkring som täcker patientskada. Medlemmar i Privattandläkarna ska ha en patientförsäkring som är likvärdig Privattandläkarnas egen patientförsäkring. Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring för tandläkaren avseende skadeståndskrav för personskada som orsakats patient och som uppkommit i direkt samband med sådan vård medlemmen bedrivit i Sverige. Arrendatorförsäkring Omfattningen motsvarar praktikförsäkringen och ger således skydd bl.a. mot inkomstbortfall med anledning av driftsavbrott. Sjukavbrottsförsäkring Försäkringen ersätter fasta kostnader i företaget när försäkrad drabbas av nedsättning av arbetsförmågan vid sjukdom, olycksfall, vård av barn eller om den försäkrade avlider. För tandläkare med anställd tandhygienist kan särskild hygienistförsäkring tecknas. Arbetsskada Den statliga arbetsskadeförsäkringen ger ett visst grundskydd vid arbetsskada. Du bör komplettera skyddet genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Du omfattas av TFA om du tecknar den för anställd personal. Arbetslöshet Arbetslöshetsförsäkring kan tecknas genom Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) eller genom Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SmåA). Personalförsäkringar Socialförsäkringar enligt lag Anställd personal omfattas av förmånerna enligt lagen om allmän försäkring, t ex sjukförsäkring. Personalförsäkringar enligt avtal Är ditt företag medlem i Vårdföretagarna, omfattas företaget av kollektivavtalet med Unionen. Enligt det kollektivavtalet, som bland annat omfattar tandsköterskor, ska arbetsgivaren teckna ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän, TGL tjänstegrupplivförsäkring och TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Om ditt företag inte är medlem i Vårdföretagarna kan du frivilligt teckna ovanstående försäkringar för personalen med olika försäkringsgivare. Garantiförsäkring för protetik Försäkringen gäller även för fixturförankrad protetik och ersättningen gäller för den ursprungliga behandlingskostnaden efter avdrag för självrisk. Praktikförsäkring Praktikförsäkringen är utformad för att passa praktikens speciella behov och innehåller bland annat egendoms-, tjänsterese- och rättskyddsförsäkring.

9

10 Ekonomi I all företagsverksamhet är det nödvändigt att planera ekonomin. Här ges en förklaring till ekonomiska begrepp och hur man upprättar en budget. Inkomster och utgifter Inkomst är ersättning för en viss prestation vid ett visst försäljningstillfälle, t ex arvodet för en behandling och köpeskillingen för överlåtelse av en praktik. Tandvårdsbehandlingar pågår under en längre tid, varför det kan diskuteras när försäljningstidpunkten inträffar. Som huvudregel får man anse att försäljningstidpunkten inträder när arbetet har levererats och är avslutat. Försäljningstidpunkten vid överlåtelse av praktik inträder när bindande avtal slutits. Utgift är ersättning för anskaffande av resurser, t ex inköp av förbrukningsmaterial och inköp av tandläkarutrustning. Utgiften hänförs till anskaffningstillfället. Intäkter och kostnader Med intäkt avses en periodiserad inkomst och med kostnad en periodiserad utgift. Inkomster och utgifter ska fördelas på de perioder till vilka de hör. Periodiseringen har normalt endast betydelse vad avser utgifter och då framför allt för anskaffningar med en livslängd över tre år. Exempel: En tandläkare köper en utrustning för kronor år 2002, vilket är utgiften för utrustningen. Utrustningen används under 12 år. Utgiften ska fördelas över den beräknade livslängden på utrustningen, vilket innebär att den årliga kostnaden blir kronor. Om utrustningen i stället används under 8 år blir den årliga kostnaden i stället kronor. Inkomster periodiseras sällan, men ibland kan man behöva göra det vid årsbokslut. Normalt är inkomster och intäkter synonyma begrepp.det är kostnaderna och intäkterna som ligger till grund för beräkning av företagets ekonomiska resultat; vinst eller förlust. In- och utbetalningar Betalningar är överförandet av pengar från en person eller företag till en annan person eller företag. Betalningarna har inget med företagets resultat att göra, utan påverkar företagets likviditet. Avskrivningar En avskrivning motsvarar värdeminskningen på tandläkarutrustningen och andra maskiner och inventarier. Enligt exemplet är avskrivningen kronor per år (alternativt kronor). En avskrivning är alltså en kostnad som påverkar företagets resultat. Man skiljer mellan planenliga avskrivningar och räkenskapsenliga avskrivningar. I exemplet är det fråga om planenlig avskrivning. Den räkenskapsenliga avskrivningen beräknas på annat sätt och ligger till grund för skatteberäkning av företagets skattepliktiga vinst. Amorteringar En amortering är en avbetalning på ett lån. Amorteringen är en utbetalning som påverkar företagets likvida medel, det vill säga att pengar tas från bankkontot eller postgirokonto. I exemplet köptes utrustningen för kronor. Köpet finansierades med ett banklån på samma belopp. Banken vill att lånet återbetalas på 10 år. Den årliga amorteringen blir kronor. Jämför med avskrivningen som är kronor per år (alternativt kronor). Balansräkning Balansräkningen (BR) visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt, i regel 31 december. Här redovisas bland annat tillgodohavande i bank och på postgiro, bokförda värdet på maskiner och inventarier samt lager av förbrukningsmaterial. På skuldsidan redovisas upptagna lån. Resultaträkning Resultaträkningen (RR) redovisar företagets intäkter och kostnader under en viss period, i regel ett år, och vilket resultat (vinst eller förlust) som uppkommit under året. Budgetering En budget är en uppskattning av intäkter och kostnader (eller inkomster och utgifter). Det är inte minst viktigt vid köp av en praktik. Viktigast är resultatbudgeten. Resultatbudget I resultatbudgeten ska intäkterna och kostnaderna under en viss period beräknas, normalt ett år. Likviditetsbudget I likviditetsbudgeten beräknas löpande in- och utbetalningar. Syftet är att ha kontroll över att pengarna varje månad räcker till löpande betalningar av löner, hyror, materialinköp, amorteringar på lån m.m. Investeringskalkyl Vid köp av en praktik är det nödvändigt att göra en kalkyl över vad den årliga kostnaden blir för köpet. Förutom köpeskillingen kan ytterligare utgifter tillkomma, som t ex investeringar i kompletterande utrustning. Dessutom måste finansieringen av köpet beaktas. En investeringskalkyl består av avskrivningar på anskaffningsvärdet samt räntor på lånat kapital och eventuellt eget kapital. Finansiering Privattandläkarna har förmånligt samarbetsavtal, se hemsidan för mer information. Priskalkylering Från och med den 1 januari 1999 gäller fri prissättning inom tandvården.

11 Bokföring, redovisning, revision Det finns många lagar och föreskrifter som reglerar bokföring och redovisning. För rådgivning kontakta revisor eller annan ekonomisk expert. Viktigast är bokföringslagen som reglerar hur bokföringen ska vara upplagd. En näringsidkare är skyldig att ha ordnad bokföring. Alla affärshändelser ska bokföras kronologiskt och systematiskt. Med affärshändelser menas alla ekonomiska transaktioner; försäljning, inköp av varor och utrustning och betalningar m.m Det finns en särskild statlig bokföringsnämnd som utfärdat rekommendationer för bokföring och redovisning. Löpande bokföring Alla affärshändelser ska alltså bokföras löpande, det vill säga dag för dag. Bokföringen ska vara både kronologisk och systematisk. Det ska finnas verifikationer för alla affärshändelser. Bokföringen kan lejas ut till särskild bokföringsbyrå eller hanteras med ett bokföringsprogram. Årsbokslut och årsredovisning Vid årets slut ska bokslut upprättas. Årsbokslutet ligger till grund för självdeklarationen. I bokslutet ska företagets ekonomiska ställning på bokslutsdagen redovisas, dvs. tillgångar, skulder och eget kapital. Dessutom ska en resultaträkning upprättas som uppvisar företagets intäkter och kostnader under året samt vinst eller förlust. Allt bokföringsmaterial ska sparas i minst tio år. Revision Aktiebolag behöver inte längre ha någon revisor under förutsättning att bolaget har färre än fyra anställda och en årsomsättning som är lägre än 3 miljoner kronor samt en balansomslutning som är under 1, 5 miljoner kronor. Enskild firma eller handelsbolag behöver inte ha revisor. Betalningstjänster Det finns olika sätt att ta betalt av patienterna: Kontant Post- eller bankgiro Betal- eller kreditkort Dröjsmål vid betalning Om patienten inte betalar i tid bör patienten skriftligen påminnas om betalningen. Tandläkaren har rätt att debitera dröjsmålsränta med åtta procentenheter över gällande referensränta 30 dagar efter fakturadatum eller tidigare, om parterna, vid avtalets slutande, kommit överens om dröjsmålsräntans storlek och när den ska börja debiteras. Utebliven betalning Om patienten trots påminnelse inte betalar kan vårdgivaren skicka ett inkassokrav, som ska vara utformat enligt inkassolagens regler. Kravet ska innehålla: Vårdgivarens namn och adress Patients namn och adress Vad fordran grundar sig på Kostnader för inkassokravet Skuldbeloppet Ränta samt tidsfrist som finns för betalning eller invändning mot kravet. Inkassoföretag Om du inte själv vill sköta inkassokraven kan tjänsterna köpas av inkassoföretag. Bokförings- och redovisningsbyråer Vid val av bokföringsbyrå, fråga efter tidigare erfarenhet av tandvårdsverksamhet och be om referenser. Bokföringskonsulter med högre kompetens och kunskaper (exempelvis auktoriserad konsult) ofta är lite dyrare. Vid bedömning av olika leverantörers priser, tänk på att moms ej är en avdragsgill kostnad i din verksamhet eftersom tandvård är en tjänst som inte är momsbelagd. Sociala avgifter Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter enligt lag för anställd personal. Löntagare ska därutöver betala vissa egenavgifter. Egenföretagare ska betala sina egna lagstadgade avgifter. Uppbörd av skatt och avgifter Arbetsgivaren är skyldig att betala in skatt och avgifter för anställd personal. De anställda ska dock själva betala eventuella kvarskatter. Mervärdesskatt Huvudregeln är att alla varor och tjänster som omsätts är skattepliktiga till mervärdeskatt (moms). Tandvård är undantagen och är alltså en momsfri tjänst. Däremot omfattas uthyrning av en tandläkarmottagning av huvudregeln, det vill säga att skatteplikt föreligger. Det är dock inte hela hyresbeloppet som är skattepliktigt utan endast den del som avser själva utrustningen och viss personal. Det är uthyraren som är skyldig att debitera arrendatorn moms och betala in till staten.

12 Privattandläkarna Drottningholmsvägen 5,1 tr STOCKHOLM

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer