Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet."

Transkript

1 Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt god tandhälsa till allmänheten. Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. I vardagligt tal pratar vi om Tandläkaren, men här använder vi två andra begrepp, där skillnaden mellan begreppen är viktig att förstå. Vårdgivare är en juridisk person som bedriver tandvård. En vårdgivare behöver inte vara legitimerad tandläkare. Behandlare är en person som är legitimerad tandläkare. Privattandläkarna ansluter ca företag. Sveriges ledande tandvårdsaktör Vi ska utifrån ett medlemsinflytande agera, driva och gå före i en framgångsrik tandvård. Patienten i fokus, professionella relationer, öppenhet för omvärldsförändringar, delaktighet, affärsmässighet, hög vård- och verksamhetskvalitet. Privattandläkarna är benämningen på Sveriges Privattandläkarförening och dotterbolaget Svensk Privattandvård AB. Vi verkar för: Ett rättvist tandvårdsstöd för alla Fri prissättning och fri etablering Fritt val av vårdgivare för patienten Konkurrens på lika villkor Vi arbetar bland annat genom att påverka politiker, myndigheter och organisationer. Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning och goda försäkringslösningar samt möjlighet att använda vårt gemensamma medlemsmärke. Genom att göra det visar våra medlemmar patienter och allmänhet att de ställer upp på branschens gemensamma värderingar och överenskommelser. Privattandläkarnas förtroendenämndsverksamhet ger stöd och medling vid tvister mellan medlem och patient.

2 Inför varje företagsstart bör man analysera förutsättningarna för den planerade verksamheten. Mål för verksamheten Lönekostnad Investeringar Avsättning av pensionsmedel Sjukdom och reserver Förväntad omsättning för att klara mål Analysera marknaden (även vid köp) Vuxenpatienter i området Barn- och ungdomstandvård Konkurrenter Råder överetablering? Är det en expansiv kommun? I Sverige råder näringsfrihet. I princip kan vem som helst starta ett tandvårdsföretag och då omfattas man av de generella regler som gäller vid start av företag. Man får inte vara försatt i konkurs. Vidare krävs att det finns ett vinstsyfte och att verksamheten drivs på ett självständigt sätt. Ett tandvårdsföretag måste ha en odontologiskt ansvarig och tillgång till legitimerad tandvårdspersonal. För att vara verksam inom det allmänna tandvårdsstödet gäller dock särskilda regler för anslutning till försäkringskassan. För blivande vårdgivare, oberoende av anslutning till försäkringskassan, gäller följande: Senast en månad innan verksamheten påbörjas ska en skriftlig anmälan göras till Socialstyrelsen. Anmälan till försäkringskassan vid anslutning till Försäkringskassan. Inom privattandvården är det inte längre behandlaren som är ansluten, utan det är vårdgivaren. Lagen använder begreppet vårdgivare och med det menas inte behandlaren, utan företaget. F-skattsedel. För att försäkringskassan ska betala ersättning krävs att tandvården utförts av en tandläkare eller legitimerad tandhygienist. Det är försäkringskassan som beslutar om anslutning. Från och med 1 juli 2008 ska samtliga vårdgivare kunna kommunicera med försäkringskassan via Internet. Kontakta Försäkringskassan för mer information om anslutning. Reglerna om F-skattsedel finns i skattelagstiftningen och innebär följande: Den som har F-skattsedel betalar själv egenavgifter och preliminär skatt på utfört arbete. F-skattsedeln utfärdas av Skatteverket för den som bedriver näringsverksamhet. Den företagare som inte har F-skattsedel måste ansöka om en sådan. När man träffar överenskommelse med en eller flera kompanjoner ska detta regleras genom ett kompanjonavtal. För handelsbolag regleras det genom bolagsavtalet. För aktiebolag gäller en bolagsordning som bland annat anger bolagets verksamhetsområde, aktiekapitalets storlek och antal aktier. I bolagsordningen kan också finnas bestämmelser om former för överlåtelse av aktier, s.k. hembudsklausul. Som ett komplement till bolagsordningen kan ett särskilt avtal mellan delägarna träffas, ett aktieägaravtal. Är delägarna aktiva i bolaget, dvs. utför arbetsuppgifter bör särskilda anställningsavtal träffas mellan den anställde delägaren och bolaget. Ett aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan delägare i ett aktiebolag. Ett sådant avtal bör behandla syfte och målsättning, allmänna villkor, särskilda villkor om inträde i och utträde ur konsortiet, särskilda villkor om delägares/ medlems rättigheter och skyldigheter, avtalstider och lösande av tvister. För att en vårdgivare ska anslutas krävs dels att företaget har tillgång till en tandläkare eller legitimerad tandhygienist, dels att företaget har

3 Vid köp av praktik, undersök hur patientunderlaget ser ut. Som en tumregel gäller att åtminstone tusen patienter behövs för att kunna driva praktiken på heltid och lönsamt. Kontrollera att säljarens uppgifter om antalet patienter verkar riktig. En heltidsverksam tandläkare bör ha en omsättning på cirka två miljoner kronor exkl. tandtekniska arbeten. Om man köper en praktik av en vårdgivare som drivit verksamheten i aktiebolagsform kan man antingen köpa det s.k. inkråmet eller aktierna i bolaget. Med inkråm menas de tillgångar som aktiebolaget äger, dvs. utrustningen, patientregister, varulager och eventuella andra tillgångar. Skattekonsekvenserna blir helt olika för både säljare och köpare. Rådgör med revisor! Vid köp av hela bolaget överförs garantiåtagandet till den nya vårdgivaren. Om endast inkråmet köps överförs garantiåtagandet inte om inget annat är överenskommet. Vid likvidation av bolag upphör garantiåtagandet. Kontrollera om lokalen är ändamålsenlig vid övertagande av en befintlig praktik. Behöver den byggas om är det viktigt att göra en ekonomisk kalkyl. Vid köp av en praktik, kan hyresvärden i regel inte motsätta sig att hyreskontraktet förs över på den nya ägaren. Skulle problem uppstå, kontakta hyresnämnden för hjälp. Planera vilka anskaffningar som behöver göras. Vid köp av praktik behöver utrustningen kanske helt eller delvis förnyas. Undersök möjligheten att få investeringsbidrag eller investeringslån alternativt använda eget kapital. När det gäller miljöfrågor har kraven på företagen ökat. Inom tandvården ställs t.ex. krav på amalgamavskiljare för att minska utsläppen av kvicksilver. Alla avloppsrör i mottagningen bör vara märkta med varningsetikett som upplyser om risken för innehåll av kvicksilver och amalgam. Vårdgivaren är skyldig att bekosta en sanering av avloppsrören i praktiken om så skulle behövas. Demontering eller sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör får dock inte ske utan föregående anmälan till kommunens miljöförvaltning. Kommunerna är ansvariga för miljötillsynen och har rätt att göra inspektioner på tandläkarmottagningarna. Kommunerna har dessutom rätt att ta betalt för sin miljötillsynsverksamhet. Innan nya lokaler tas i bruk för tandvårdsverksamhet ska anmälan göras till miljöförvaltningen. Något krav på anmälan vid överlåtelse av en praktik finns inte. Arbetsgivaren har ansvaret för en god och säker miljö för personalen. Arbetet ska kunna utföras utan risk för olycksfall eller ohälsa. Särskilda åtgärder ska vidtas när det gäller hanteringen av härdplaster, bland annat ska personalen vara utbildad och ha genomgått läkarundersökning. Arbetsgivaren måste också ha rutiner för den interna kontrollen av arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har utfärdat en mängd olika föreskrifter som gäller inom tandvården. Arbetsgivaren är skyldig att ha aktuella föreskrifter på arbetsplatsen. Ett särskilt tandvårdspaket har tagits fram som kan beställas hos Arbetsmiljöverket. Dessutom ställs krav på röntgenutrustning. Tillsynsmyndighet är Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd att använda intraoral röntgen följer med tandläkarlegitimationen. Observera att en vårdgivare som skaffar sig en utrustning för panoramaröntgen behöver ett särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. En radiologisk ledningsfunktion måste inrättas och den personal som använder utrustningen ska ha relevant utbildning. Den ansvarige behandlaren måste ha ett särskilt körkort. Ett kvalitetssäkringsprogram ska upprättas. Det är möjligt att låta en annan vårdgivare med tillstånd för panoramaröntgen utföra åtgärden för att sedan använda röntgenbilden i den egna verksamheten under förutsättning att det journalförs.

4 Många vårdgivare äger sin praktik och är verksamma som egenföretagare. Flera vårdgivare kan äga en praktik eller disponera en lokal tillsammans. Vid val av företagsform måste flera faktorer beaktas. Här behandlas civilrättsliga och skatterättsliga regler samt övriga regler som gäller för olika företagsformer. Ur skattesynpunkt är det ingen större reell skillnad mellan dessa företagsformer, men de formella reglerna skiljer sig åt. Det tre vanligaste företagsformerna är enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. De civilrättsliga reglerna för företag syftar till att reglera vem som: ansvarar för företagets ekonomiska åtaganden kan sluta avtal för företagets räkning blir bunden av skulder och andra förpliktelser som företaget ingår Här föreligger stora skillnader mellan olika företagsformer. När det gäller beskattningen av ett företags vinst gäller också olika regler, beroende på i vilken form företaget drivs. Här följer en översikt över skillnaderna mellan olika företagsformer vid beskattningen. Kontakta gärna revisor, ekonomisk rådgivare eller Privattandläkarnas jurist för att diskutera bolagsformer. Enskild firma uppstår när en person börjar driva verksamhet av ekonomiskt slag i förvärvssyfte. Ägaren är då obegränsat ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Civilrättsliga regler enskild firma En enskild firma är ett företag som ägs av en person och den enskilda firman är inte en juridisk person. Personen ansvarar för avtal och skulder som ingåtts för företagets räkning. Ansvaret är obegränsat, det vill säga med ett personligt ansvarar med förmögenhet, även med privata tillgångar, för företaget. Blir ytterligare en person delägare måste en annan form väljas (aktiebolag eller handelsbolag). Skatterättsliga regler enskild firma Vinsten i företaget hänförs till inkomst av näringsverksamhet och räknas samman med eventuella anställningsinkomster och beskattas av personen. AKTIEBOLAG Aktiebolag passar både för en ensamföretagare och för flera verksamma. Ett aktiekapital på minst kronor ska initialt investeras i bolaget. Aktiebolag behöver inte längre ha någon revisor under förutsättning att bolaget har färre än fyra anställda och en årsomsättning som är lägre än 3 miljoner kronor samt en balansomslutning som är under 1, 5 miljoner kronor. Ägaren har formellt sett ett begränsat ekonomiskt ansvar motsvarande det insatta kapitalet, men som ledamot i styrelsen är ansvaret stort. Civilrättsliga regler aktiebolag Regler om aktiebolag finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Reglerna är omfattande och många har tillkommit för att skydda aktiekapitalet och bolagets fordringsägare. Ett aktiebolag är en juridisk person, som kan ha rättigheter och skyldigheter. Ett aktiebolag är en företagsform som tillkommit för att begränsa ägarnas ekonomiska risktagande. Ägarna blir normalt inte personligen ansvariga för bolagets skulder. För att ett aktiebolag ska betraktas som en juridisk person räcker det inte med att bolaget är bildat, det måste också registreras. Dessutom kan långivare kräva att ägare av enmansbolag eller fåmansbolag tecknar personlig borgen för förpliktelser som bolaget ikläder sig. För varje räkenskapsår ska bolaget avge en årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Beträffande årsredovisningen gäller dels bestämmelserna i bokföringslagen, dels bestämmelserna i ABL. Redovisningshandlingarna ska lämnas in till Bolagsverket och blir därmed offentliga.

5 Skatterättsliga regler aktiebolag Aktiebolag beskattas för sin vinst enligt bestämmelserna i Inkomstskattelagen. På vinstutdelning från bolaget betalar aktieägarna skatt med en procentsats som varierar i storlek beroende på utdelningens storlek. Ett aktiebolag kan efter vinstbeskattning i bolaget, till aktieägarna dela ut en del av vinsten som så kallad kapitalvinstbeskattning. (En för aktieägarna lägre skattesats jämfört med skattesatsen för inkomst av tjänst (källskatt och arbetsgivaravgifter) Ta upp denna fråga med din revisor eller bokföringskonsult. Handelsbolag är liksom aktiebolag en egen juridisk person. Det krävs att man är minst två personer som kommit överens om att gemensamt driva näringsverksamhet i handelsbolag. Delägare i handelsbolag är obegränsat ansvariga för verksamheten. Civilrättsliga regler Reglerna om handelsbolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag. Kraven för att ett handelsbolag ska existera är alltså: att ett avtal finns mellan bolagsmännen(minst 2) bolagsmännen gemensamt utövar verksamhet att det ska vara näringsverksamhet Handelsbolaget kan ha egna tillgångar och skulder. Delägare kan vara både fysiska och juridiska personer. Lagen reglerar dels förhållandet mellan bolagsmännen, dels förhållandet mellan bolaget och utomstående personer, t.ex. bolagets fordringsägare. Lagen är delvis dispositiv, vilket innebär att bolagsmännen kan träffa avtal om sina inbördes förhållanden i stället för att följa lagreglerna. Vissa bestämmelser kan dock inte avtalas bort. Delägarna tillskjuter kapital och får en andel i bolagets förmögenhet i förhållande till insatsen. Det finns inga krav på ett minimikapital. Ett handelsbolag ska registreras hos Bolagsverket. Delägarna är obegränsat ansvariga för bolagets förpliktelser, trots att det är bolaget som sådant som träffat avtal. Bolagsmännens ansvar för bolagets förpliktelser är inte begränsat till vad de skjutit in i bolaget utan de ansvarar, på samma sätt som ägare av en enskild firma, med hela sin förmögenhet, alltså även den privata. Ansvaret är solidariskt, vilket betyder att bolagets fordringsägare kan kräva vilken av bolagsmännen som helst på betalning när bolaget inte kan betala. Skatterättsliga regler Handelsbolaget är inget eget skattesubjekt. Det innebär att bolaget inte beskattas. Det är i stället delägarna som beskattas för sina andelar av handelsbolagets vinst. För fåmansägt handelsbolag gäller samma regler som för handelsbolag i allmänhet, men det finns vissa specialregler. Kommanditbolag är en särskild variant av handelsbolag där delägarnas (kommanditdelägarnas) ansvar kan begränsas ekonomiskt till gjord insats. Det krävs dock att minst en delägare är obegränsat ansvarig. Denne kallas för komplementär. Enkla bolag är inte en juridisk person, utan en sammanslutning av personer som driver verksamhet tillsammans. En ekonomisk förening är en sammanslutning av personer som ska driva ekonomisk verksamhet. Formen har vissa likheter med aktiebolag.

6 Vårdgivare som är anslutna till Vårdföretagarna omfattas av det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Unionen och är därmed bunden av de regler som gäller för löner och andra anställningsvillkor. Att anlita en tandhygienist, som anställd eller som arrendator, kan vara en god investering. Patienter upplever det ofta som positivt att inte behöva uppsöka en annan klinik för att få hygienistbehandling. För uppsägning av personal fordras saklig grund. Som saklig grund räknas t ex arbetsbrist. Vid övertagande av en praktik har säljaren inte rätt att säga upp personalen på grund av verksamhetsöverlåtelsen. Personalen följer med till nye ägaren. Om vårdgivaren redan har anställd personal och det finns behov av uppsägning av någon personal, ska det finnas saklig grund. Turordningsregler tillämpas, vilket innebär att personal som tagits över från säljaren tar med sig sin anställningstid. Hos små arbetsgivare finns det möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna. Olika regler för uppsägningstid gäller beroende på om avtalet har ingåtts före den 1 januari 1997 (baserat på ålder) eller senare (baserat på sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren). Uppsägningstiden varierar från en till sex månader. Eventuell längre uppsägningstid kan vara avtalad i anställningsavtal eller kollektivavtal. Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att betala arbetsgivaravgifter för anställd personal. I arbetsgivaravgifterna ingår följande avgifter; ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. Som ett komplement till de lagstadgade socialförsäkringarna finns personalförsäkringar, t ex TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada), TGL (tjänstegrupplivförsäkring) och ITP (pension). Finns inte kollektivavtal kan en arbetsgivare och den anställde komma överens om att arbetsgivaren ska teckna sådana försäkringar. Läkemedelsverket har publicerat en skrift om tandtekniska arbeten. Som anställd i ett tandvårdsföretag är anställningsvillkoren en fråga mellan arbetsgivaren och den anställde och de är inte reglerade i kollektivavtal. Vissa företag erbjuder även den anställde att bli delägare genom aktieköp. Lönen kan vara i form av en viss procent av inarbetade och debiterade arvoden, men exklusive tandtekniska arbeten. Lönen kan också vara fast. Arbetsgivaren är skyldig att betala semesterlön och sjuklön samt sociala avgifter enligt lag. Dessutom gäller lagen om anställningsskydd. Det går att arbeta hos en kollega som arrendator. Det är en egenföretagare som hyr ett behandlingsrum eller en hel praktik av en annan tandläkare. Arrendatorn betalar i regel ett fast pris per månad, dag eller timme. Priset varierar beroende på vad som ingår i förhyrningen. Antal behandlingsrum, del i gemensamma utrymmen samt nyttjande av utrustning och inventarier. Arrendet kan också inkludera nyttjande av tandsköterska och annan personal samt användning. I vissa fall kan i ett arrende också ingå tillgång till patienter. Det kan vara aktuellt då en tandläkare ska vara tillfälligt borta från verksamheten, t ex vid sjukdom eller föräldraledighet. Tjänsten tandvård är inte momspliktig. Vid uthyrning av tandsköterska eller tandhygienist är arrendatorn skattskyldig för moms på uthyrningen. Momspliktigt är delar av uthyrningen som avser inventarier och personal som inte utför vårdande tjänster.

7 Patientens rättigheter och skyldigheter är reglerade i olika lagar och föreskrifter. Bl.a. i Tandvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Lagen om statligt tandvårdsstöd, Patientdatalagen. Även tandläkarens rättigheter och skyldigheter är reglerade bland annat i Patientsäkerhetslagen. Dessutom finns regler ibland annat Lagen om statligt tandvårdsstöd och Patientdatalagen. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd. Se Privattandläkarna rekommenderar att den överlåtande vårdgivaren informerar alla patienter om att en ny vårdgivare tar över ansvaret för vården och för journalhandlingarna och att patienterna kan motsätta sig detta. När den nya vårdgivaren sedan kallar en patient med erbjudande om vård avvaktar vårdgivaren med att ta del av journalen till dess att patienten har samtyckt till att ta emot vård av den nya vårdgivaren. (Se även Socialstyrelsens Handbok om informationshantering och journalföring) Alla vårdgivare ska ha ett strukturerat patientsäkerhetsarbete som till stor del går ut på att dokumentera och följa upp alla processer och rutiner som finns i verksamheten. Med en god dokumentation av verksamhetens rutiner kan risker identifieras samt avvikelser och incidenter rapporteras. Senast den 1 mars varje år ska vårdgivaren ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse. I berättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år. Det ska också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen måste inte skickas in till Socialstyrelsen men den ska finnas tillgänglig om någon, exempelvis Socialstyrelsen eller en patient, vill se den. Det är inte i lag angivet att vårdgivaren ska lämna garantier. Privattandläkarna har dock 1998 ingått en överenskommelse med Konsumentverket, som förnyades Rätten att kostnadsfritt få arbetet omgjort gäller inom ramen för den ursprungliga behandlingskostnaden och gäller inte för tillkommande behandling. Vårdgivaren kan utföra samma protetiska åtgärd igen utan kostnad för patienten eller också betalar vårdgivaren tillbaka patientavgiften till patienten som kan välja att gå till en annan vårdgivare. I det fall ersättning utgått från Försäkringskassan ska även den återbetalas till patienten. Vårdgivaren kan, om den vill, lämna utökad garanti. Journalföring regleras i Patientdatalagen och kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring (2008:14). Observera att en journalhandling ska bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Vid förande av digital journal innebär kravet på bevarande att goda rutiner för säkerhetskopiering är mycket viktigt. Vid användning av ett journalsystem bör vårdgivaren se till att systemet anpassas så att vårdgivaren får en god kontroll över olika behörigheter i systemet och att användningen av journalhandlingarna loggas. Sedan den 1 januari 1999 gäller fri prissättning för tandvården. Vårdgivaren bestämmer själv priset. Priset ska dock vara skäligt. Enligt Tandvårdslagen ska priset vara skäligt med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. Hur priset ska beräknas se avsnittet om ekonomi. Vårdgivaren är skyldig att i samband med en överlåtelse av praktik ha bra rutiner för hantering av patientjournalerna.

8 Alla yrkesverksamma tandläkare och företagare bör ha ett bra försäkringsskydd för verksamheten. Lagen kräver en särskild patientförsäkring för behandlingsskador. Därutöver bör följande försäkringar tecknas: Företagsförsäkringar t ex praktik-, sjukavbrotts- och garantiförsäkring. Personliga försäkringar t ex liv-, olycksfalls-, sjuk- och pensionsförsäkring. Personalförsäkringar t ex arbetsskadeförsäkring (TFA) och eventuell tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Privattandläkarna har tecknat gruppavtal med försäkringsbolag och erbjuder medlemmarna både företagsförsäkringar och personliga försäkringar som är utarbetade utifrån tandläkarföretagens situation med mycket förmånliga priser och branschspecifika villkor. Privattandläkarna har även en försäkringsförmedlare som löpande ser över villkor och som dessutom kan bistå enskilda medlemmar med t ex en skadeanmälan till försäkringsbolaget. För aktuell information och villkor kontakta försäkringsförmedlaren. Arrendatorsförsäkring För arrendatorer finns en särskild arrendatorsförsäkring. Omfattningen motsvarar praktikförsäkringen och ger således skydd bl.a. mot inkomstbortfall med anledning av driftsavbrott. Sjukavbrottsförsäkring Försäkringen ersätter fasta kostnader i företaget när försäkrad drabbas av nedsättning av arbetsförmågan vid sjukdom, olycksfall, vård av barn eller om den försäkrade avlider. För tandläkare med anställd tandhygienist kan särskild hygienistförsäkring tecknas. Genom Privattandläkarna kan du även teckna följande försäkringar för dig själv och familjen t ex liv-, olycksfall-, sjuk-, sjukvård och barnförsäkringar. Arbetsskada Den statliga arbetsskadeförsäkringen ger ett visst grundskydd vid arbetsskada. Du bör komplettera skyddet genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Du omfattas av TFA om Du tecknar den för anställd personal. Arbetslöshet Arbetslöshetsförsäkring kan tecknas genom Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) eller genom Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SmåA). Patientförsäkring för behandlingsskada Enligt patientskadelagen är vårdgivare skyldiga att ha försäkring som täcker patientskada. Medlemmar i Privattandläkarna ska ha en patientförsäkring som är likvärdig Privattandläkarnas egen patientförsäkring. Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring för tandläkaren avseende skadeståndskrav för personskada som orsakats patient och som uppkommit i direkt samband med sådan vård medlemmen bedrivit i Sverige. Garantiförsäkring för protetik Försäkringen gäller även för fixturförankrad protetik och ersättningen gäller för den ursprungliga behandlingskostnaden efter avdrag för självrisk. Praktikförsäkring Praktikförsäkringen är utformad för att passa praktikens speciella behov och innehåller bland annat egendoms-, tjänsterese- och rättskyddsförsäkring. Privattandläkarna har ett samarbetsavtal med försäkringsmäklare Max Matthiessen för rådgivning. Socialförsäkringar enligt lag Anställd personal omfattas av förmånerna enligt lagen om allmän försäkring, t ex sjukförsäkring. Personalförsäkringar enligt avtal Är ditt företag medlem i Vårdföretagarna, omfattas företaget av kollektivavtalet med Unionen. Enligt det kollektivavtalet, som bl.a. omfattar tandsköterskor, ska arbetsgivaren teckna ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän, TGL tjänstegrupplivförsäkring och TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Om ditt företag inte är medlem i Vårdföretagarna kan du frivilligt teckna ovanstående försäkringar för personalen med olika försäkringsgivare. För mer information kontakta Alecta, AFA med flera.

9 I all företagsverksamhet är det nödvändigt att planera ekonomin. Här ges en förklaring till ekonomiska begrepp och hur man upprättar en budget. Olika termer används när det gäller ekonomi. Här ges en förklaring av de vanligast förekommande begreppen. Inkomster och utgifter Inkomst är ersättning för en viss prestation, t.ex. arvodet för en behandling och köpeskillingen för överlåtelse av en praktik. Inkomsten är hänförlig till en viss tidpunkt försäljningstillfället. Tandvårdsbehandlingar pågår under en längre tid, varför det kan diskuteras när försäljningstidpunkten inträffar. Som en huvudregel får man anse att försäljningstidpunkten inträder när arbetet är avslutat ( arbetet levererats ). Försäljningstidpunkten vid överlåtelse av praktik inträder när bindande avtal slutits. Utgift är ersättning för anskaffande av resurser, t.ex. inköp av förbrukningsmaterial och inköp av tandläkarutrustning. Utgiften hänförs till anskaffningstillfället. Intäkter och kostnader Med intäkt avses en periodiserad inkomst och med kostnad en periodiserad utgift. Inkomster och utgifter ska fördelas på de perioder till vilka de hör. Periodiseringen har normalt endast betydelse vad avser utgifter och då framför allt för anskaffningar med en livslängd över tre år. Exempel: En tandläkare köper en utrustning för kronor år 2002, vilket är utgiften för utrustningen. Utrustningen används under 12 år. Utgiften ska fördelas över den beräknade livslängden på utrustningen, vilket innebär att den årliga kostnaden blir kronor. Inkomster periodiseras sällan, men ibland kan man behöva göra det vid årsbokslut. Normalt är inkomster och intäkter synonyma begrepp. Det är kostnaderna och intäkterna som ligger till grund för beräkning av företagets ekonomiska resultat, dvs. vinst eller förlust. In- och utbetalningar Betalningar är överförandet av pengar från en person eller företag till en annan person eller företag. Betalningarna har inget med företagets resultat att göra, utan påverkar företagets likviditet. Avskrivningar En avskrivning motsvarar värdeminskningen på tandläkarutrustningen och andra maskiner och inventarier. Enligt exemplet är avskrivningen kronor per år (alternativt kronor). En avskrivning är alltså en kostnad som påverkar företagets resultat. Man skiljer mellan planenliga avskrivningar och räkenskapsenliga avskrivningar. I exemplet är det fråga om planenlig avskrivning. Den räkenskapsenliga avskrivningen beräknas på annat sätt och ligger till grund för skatteberäkning av företagets skattepliktiga vinst. Amorteringar En amortering är en avbetalning på ett lån. Amorteringen är en utbetalning som påverkar företagets likvida medel, dvs. pengar tas från bankkontot eller postgirokonto. I exemplet köptes utrustningen för kronor. Köpet finansierades med ett banklån på samma belopp. Banken vill att lånet återbetalas på 10 år. Den årliga amorteringen blir kronor. Jämför med avskrivningen som är kronor per år (alternativt kronor). Budget Se avsnittet om budgetering. Om utrustningen i stället används under 8 år blir den årliga kostnaden i stället kronor.

10 Balansräkning Balansräkningen (BR) visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt, i regel 31 december. Här redovisas bl.a. tillgodohavande i bank och på postgiro, bokförda värdet på maskiner och inventarier samt lager av förbrukningsmaterial. På skuldsidan redovisas upptagna lån. Resultaträkning Resultaträkningen (RR) redovisar företagets intäkter och kostnader under en viss period, i regel ett år, och vilket resultat (vinst eller förlust) som uppkommit under året. Budgetering En budget är en uppskattning av intäkter och kostnader (eller inkomster och utgifter). Det är inte minst viktigt vid köp av en praktik. Viktigast är resultatbudgeten. Resultatbudget I resultatbudgeten ska intäkterna och kostnaderna under en viss period beräknas, normalt ett år. I bilaga finns en blankett för resultatbudget. Likviditetsbudget I likviditetsbudgeten beräknas löpande in- och utbetalningar. Syftet är att ha kontroll över att pengarna varje månad räcker till löpande betalningar av löner, hyror, materialinköp, amorteringar på lån m.m. Investeringskalkyl Vid köp av en praktik är det nödvändigt att göra en kalkyl över vad den årliga kostnaden blir för köpet. Förutom köpeskillingen kan ytterligare utgifter tillkomma - t ex investeringar i kompletterande utrustning eller utbyte av delar av den. Dessutom måste finansieringen av köpet beaktas. En investeringskalkyl består av avskrivningar på anskaffningsvärdet samt räntor på lånat kapital och eventuellt eget kapital. Finansiering Privattandläkarna har ett förmånligt samarbetsavtal med FöreningsSparbanken. Se för mer information. Priskalkylering Från och med den 1 januari 1999 gäller fri prissättning inom tandvården.

11 Det finns många lagar och föreskrifter som reglerar bokföring och redovisning. Viktigast är bokföringslagen som reglerar hur bokföringen ska vara upplagd. En näringsidkare är skyldig att ha ordnad bokföring. Alla affärshändelser ska bokföras kronologiskt och systematiskt. Med affärshändelser menas alla ekonomiska transaktioner såsom försäljning, inköp av varor och utrustning och betalningar m.m Det finns en särskild statlig bokföringsnämnd som utfärdat rekommendationer för bokföring och redo visning. Alla affärshändelser ska alltså bokföras löpande, dvs. dag för dag. Bokföringen ska vara både kronologisk och systematisk. Det ska finnas verifikationer för alla affärshändelser. Bokföringen kan lejas ut till särskild bokföringsbyrå eller hanteras med ett bokföringsprogram. Vid årets slut ska bokslut upprättas. Årsbokslutet ligger till grund för självdeklarationen. I bokslutet ska företagets ekonomiska ställning på bokslutsdagen redovisas, dvs. tillgångar, skulder och eget kapital. Dessutom ska en resultaträkning upprättas som uppvisar företagets intäkter och kostnader under året samt vinst eller förlust. Arkivering Allt bokföringsmaterial ska sparas i minst tio år. Ett aktiebolag måste ha kvalificerad revisor, dvs. auktoriserad eller godkänd revisor. Enskild firma eller handelsbolag behöver inte ha revisor. Betalningstjänster Det finns olika sätt att ta betalt av patienterna: kontant post- eller bankgiro betal- eller kreditkort Privattandläkarna har samarbetsavtal med Swedbank om patientkrediter och andra banktjänster. Se för mer information. Dröjsmål vid betalning Om patienten inte betalar i tid bör patienten påminnas om betalningen, antingen skriftligen eller per telefon. Tandläkaren har rätt att debitera dröjsmålsränta med åtta procentenheter över gällande referensränta 30 dagar efter fakturadatum eller tidigare, om parterna vid avtalets slutande kommit överens om dröjsmålsräntans storlek och när den ska börja debiteras. Utebliven betalning Om patienten trots påminnelse inte betalar kan tandläkaren skicka ett inkassokrav, som ska vara utformat enligt inkassolagens regler. Kravet ska innehålla borgenärens (vårdgivarens/tandläkarens) namn och adress, gäldenärens ( patientens) namn och adress, vad fordran grundar sig på, kostnader för inkassokravet, skuldbeloppet, ränta samt tidsfrist som finns för betalning eller invändning mot kravet. Inkassoföretag Om du inte själv vill sköta inkassokraven kan sådana tjänster köpas av inkassoföretag. Bokförings- och redovisningsbyråer Det finns många bokföringsbyråer med hög kompetens i Sverige. Vid val av bokföringsbyrå, fråga efter tidigare erfarenhet av tandvårdsverksamhet och be om referenser. Bokföringskonsulter med högre kompetens och kunskaper (exempelvis auktoriserad konsult) ofta är lite dyrare. Vid bedömning av olika leverantörers priser, tänk på att moms ej är en avdragsgill kostnad i din verksamhet eftersom tandvård är en tjänst som inte är momsbelagd.

12 Anlita ekonomisk rådgivare, t.ex. revisor eller annan ekonomisk expert. Företagsbeskattning Företagare ska ha F-skattsedel. Det är viktigt, bl.a. vid begäran av tandvårdsersättning från försäkringskassan. Sociala avgifter Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter enligt lag för anställd personal. Löntagare ska därutöver betala vissa egenavgifter. Egenföretagare ska betala sina egna lagstadgade avgifter. Mervärdesskatt Huvudregeln är att alla varor och tjänster som omsätts är skattepliktiga till mervärdeskatt (moms). Tandvård är undantagen och är alltså en momsfri tjänst. Däremot omfattas uthyrning av en tandläkarmottagning av huvudregeln, det vill säga att skatteplikt föreligger. Det är dock inte hela hyresbeloppet som är skattepliktigt utan endast den del som avser själva utrustningen och viss personal. Det är uthyraren som är skyldig att debitera arrendatorn moms och betala in till staten. Uppbörd av skatt och avgifter Arbetsgivaren är skyldig att betala in skatt och avgifter för anställd personal. De anställda ska dock själva betala eventuella kvarskatter. Privattandläkarna Drottningholmsvägen STOCKHOLM

13

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag Privattandläkarna Driva tandvårdsföretag Om broschyren I broschyren har vi samlat översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-03-13

BILAGA 1 Datum 2012-03-13 BILAGA 1 Datum 2012-03-13 Dnr Avtalsvillkor för tandvård m.m. För en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och för en tandläkare eller tandhygienist som är verksam

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården För en tandläkare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och som antingen själv är vårdgivare, dvs är näringsidkare,

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Konsument verket KO NK. 2012

Konsument verket KO NK. 2012 Konsument verket KO NSUME- TVERKET OhISUMENTOMBUDSMANNEN NK. 2012... PROTOKOLL Datum Dnr 2012-03-13... D.Qt... r rotokoll er... ftefö dlingar mellan Sveriges fört.... lä arförening och Konsumentverket

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Inledning. 1. Lässtöd: De etiska reglerna hittar du på www.ptl.se.

Inledning. 1. Lässtöd: De etiska reglerna hittar du på www.ptl.se. Inledning Syftet med överenskommelsen är dels att konkretisera hur gällande lagstiftning inom tandvården kan tillämpas på ett bra sätt. Därtill innehåller överenskommelsen sådant som inte omfattas av lagstiftning,

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Tips och råd om du vill starta eget

Tips och råd om du vill starta eget Tips och råd om du vill starta eget Uppdaterad april 2011 STARTA EGEN VERKSAMHET Några korta tips och råd 1. Formulering av en idé Innan du startar företag är det viktigt att ha en vision en affärsidé

Läs mer

Råd när du vill starta eget

Råd när du vill starta eget Råd när du vill starta eget Uppdaterad 2014 STARTA EGET Tolv tips och råd 1. Affärsidé och affärsplan Innan du startar företag är det viktigt att formulera en vision en affärsidé - för verksamheten i ett

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Okotron kan ändra gränsen för vad bolaget anser vara inventarier av mindre värde. Detta påverkar dock inte hur dessa inventarier

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Avsnitt 14 467 14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m 14.1 Författningar m.m. Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer