Skrivet av Bokföringsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skrivet av Bokföringsnämnden"

Transkript

1 Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat. Det finns också regler för hur olika poster ska värderas. När du gör din genomgång av balanskontona, specificerar du alla tillgångar, avsättningar och skulder värderade enligt dessa regler och summerar respektive balanspost. Missa inte fler råd! Tillgångar delas upp i Anläggningstillgångar och Omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i rörelsen. Övriga tillgångar är omsättningstillgångar. Sverige bästa nyhetsbrev för företagare säger vissa. Vad tycker du? Prenumerera gratis. Ditt namn: Anläggningstillgångar delas in i tre grupper: immateriella, materiella och finansiella. Dessa grupper delas i sin tur in i poster. Några av dessa redogör vi för här. Hyresrätter och liknande rättigheter Om ditt företag förvärvar en hyresrätt ska beloppet anges här. Avskrivningar ska göras på anskaffningsvärdet. Inventarier, verktyg och installationer Här redovisas de flesta materiella anläggningstillgångarna i ej tillverkande företag. Från anskaffningsvärdet görs avdrag för avskrivningar. Alla inventarier etc ska vara förtecknade i en särskild förteckning (anläggningsregister). Helst skriver du löpande in i förteckningen uppgifter om anskaffade och försålda inventarier och avskrivningar på dessa så att saldot i registret alltid stämmer överens med saldot i bokföringen. Omsättningstillgångar delas in i fyra grupper: Varulager m.m, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. Dessa grupper delas i sin tur in i poster. I det följande redogör vi för några av dessa. Din e-postaddress: Läs även Årsredovisning för aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag 10 tips för att undvika obestånd och konkurs Inkasso vad är det? Bokföring: Så bokför du Bokföring - Att föra bok Kap 1: Första budgeten & likviditet Första budgeten, resultatbudget och avskrivningar Begrepp inom bokföring & likviditetsbudget

2 Råvaror och förnödenheter, handelsvaror, etc Under dessa rubriker tar du upp omsättningstillgångar som är avsedda för försäljning eller förbrukning i verksameheten. Du ska ta upp de varor som inköpts eller framställts inom företaget under året (eller eventuella tidigare år) och som finns kvar på balansdagen. Värdet på ditt varulager ska grundas på en fysisk inventering. Var noga med att varorna värderas korrekt normalt till anskaffningsvärdet. Om ett beräknat försäljningsvärde (med avdrag för försäljningskostander) för vissa varor är lägre än anskaffningsvärdet, ska du ta upp dessa varor till det lägre värdet. Förskott till leverantörer Här anger du betalningar i förskott för varor och tjänster som inte levererats. Om förskottet avser något som ska användas i flera år ska det redovisas som en anläggningstillgång. Kundfordringar Här summeras beloppet på dina utgående fakturor som kunderna ännu inte betalt minskat med eventuellt belopp som du inte tror dina kunder kommer att betala. Kom ihåg att helst fakturera alla varor som du levererat och tjänster som du utfört före balansdagen. Övriga fordringar Kan vara fordringar av olika slag som inte hör hemma under de övriga rubrikerna, t ex fordringar hos personal och i vissa fall momsfordran. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Det här raden används för alla de utgifter som tillhör det nya året, men som du redan bokfört. Det kan vara försäkringspremier, hyra och bonus. Här redovisas också eventuella intäkter som du tjänat in, men som du inte hunnit fakturera. Kassa och bank Här anges summan av de likvida medel företaget ha på balansdagen. I den löpande bokföringen har du säkert haft olika konton för kassa, bank och plusgiro. Bokföra mervärdesskatt (Moms) Arbetsgivaravgifter & preliminärskatt Skattedeklaration & skattekonto Kap 2: Första utgifterna - Verifikationer Kap 3: Första inkomsterna - Rutiner för fakturering Kap 4: Börja bokföra: Kontoplan och bokföra hur ofta? Kap 5: Bokföra allt: Så bokför du Kap 6: Följa upp bokföring, periodisering, resultatrapport och balansrapport Kap 7a: Årsbokslut - för enskilda firmor & de flesta handelsbolag Balansräkningen, eget kapital, skulder och resultaträkningen Kap 7b: Årsredovisning för aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa handelsbolag Kap 8: Efter årsbokslut / årsredovisning Kap 9: Ny budget - 8 frågor om bokföring Vänta inte för länge med att förbereda årsbokslutet. Oklarheter måste redas ut i god tid. Räkna med att rutinerna kring ditt första årsbokslut tar längre tid därför att du är ovan. Årsbokslutet görs klart så snart som möjligt. Det är viktigt att du har full kontroll över hur det går för företaget. Beloppen i årsbokslutet är också till god hjälp när budgeten för nästa år ska göras. Eget kapital redovisas olika beroende på företagsform. Skulderna kan delas in i Långfristiga skulder och Kortfristiga skulder. Dessutom kan det förekomma Obeskattade reserver och Avsättningar. Här är några kommentarer till de rubriker som kan vara aktuella för ett nystartat

3 företag. I enskild näringsverksamhet adderas ingående eget kapital med årets vinst och eventuella kapitaltillskott. Förlust och kapitaluttag minskar det ingående kapitalet. I ett handelsbolag görs motsvarande bokföring på respektive delägares kapitalkonto. Här redovisas förpliktelser som hör till räkenskapsåret och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då det ska infrias. Ett exempel på en avsättning kan vara ett garantiåtagande. Här redovisas sådana skulder som inte ska betalas under närmast följande räkenskapsåret. En utnyttjad checkräkningskredit kan du redovisa här om den är förnyad. Med kortfristiga skulder menas skulder som ska betalas inom ett år. Leverantörsskulder Här ska du redovisa alla fakturor du fått från leverantörer och som inte är betalda på balansdagen. Kom ihåg att också ta med fakturor du fått efter balansdagen om de avser leveranser eller tjänster på det gamla året. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Under den här rubriken ska du ta upp kostander som du räknar med att få betala i framtiden men som egentligen hör till detta år, t ex semesterersättning, sociala kostnader, arvoden och upplupna räntekostnader. Beloppen ska styras med så bra underlag som möjligt. Här redovisas även eventuella intäkter som du fått i förskott men ännu inte tjänat in. Övriga skulder Här ska du ta upp kortfristiga bankskulder, personalens källskatter, i vissa fall momsskuld samt andra skulder som inte hör hemma under andra rubriker. Balansräkningen och resultaträkningen ger inte ensamma en fullständig bild av företagets ekonomiska ställning. Kompletterande information behövs därför om företaget pantsatt några tillgångar, t ex i form av företagsinteckningar, eller gjort utfästelser i form av t ex borgensförbindelser. Resultaträkningen visar hur det gått för företaget under räkenskapsåret. Resultaträkningen ska upprättas antingen funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad. Ett företag kan fritt välja mellan de två uppställningsformerna. (Tänk dock på att när du valt uppställningsform får du bara byta om det finns särkilda skäl.)

4 Årsbokslut ska, utöver resultat- och balansräkning, även innehålla noter. I noterna finns tilläggsupplysningar om hur t ex tillgångar och skulder värderats. Även grunderna för företagets avskrivning av anläggningstillgångar redovisas här, liksom en uppställning över anskaffningsvärden och avskrivningar. Årsbokslutet ska undertecknas av den enskilde näringsidkaren respektive av delägarna i ett handelsbolag. I företag som företräds av en styrelse ska årsbokslutet skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Förenkla vardagen FöretagarFörbundet Når du dina mål? Låt oss ta hand om dina inkommande samtal och marknadsstrategi Läs Vi driver småföretagarnas viktigaste frågor. Blir medlem här! Sommarkurs i hur du skapar mer fritid och bättre affärer just nu 30% BOKFÖRINGSNÄMNDEN Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) med egen instruktion och eget anslag. BFN har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut regler, allmänna råd och informationsmaterial om bokföring, bokföringslagen och årsredovisningslagen. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter. BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet. Nämnden och dess kansli biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar inom kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag. En annan viktig uppgift för nämnden är att avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden. Ställ dina frågor eller hjälp andra med sin bokföring i forumet 100 sidor om bokföring för dig som hatar det

5 Bokföring & förenklat årsbokslut - Enskild firma Bokföring - handbok i löpande redovisning Bokföringens abc Extern redovisning Företagsekonomi för icke-ekonomer Bonniers Ekonomipaket Ännu fler böcker om bokföring och redovisning Hemsidan twitter Enkel Fakturering Online Automatiskt utan manuell inmatning Fakturaprogrammet som kan projekt! severa.visma.com/fakturering Nyfiken På Börsen? Börja Din Handelskarriär Idag Köp & Sälj Aktier Online. Handla Nu Collector - Swedish Open Vi är huvudsponsorer. Träffa oss på vår eventyta vid centercourten! commerce.collector.se/ RELATERADE ARTIKLAR: Resurser, organisation och nätverk Factoring - en form av finansiering för nystartade och växande företag Ägarspridning och Marknadsnotering Bokföringens begrepp och likviditetsbudget Börsnotera är inte alltid bäst

6 10 tips för att undvika obestånd och konkurs ARTIKLAR AV DENNA FÖRFATTAREN: Verifikationer Ny Budget Följ upp din bokföring: Periodiseringar, resultatrapport och balansrapport Årsbokslut enskild firma Mervärdesskatt (moms) Bokföra allt: Så bokför du < Föregående Nästa >

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN 978-91-47-11034-6 Redaktör:

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer