ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1"

Transkript

1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II

2 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med eget namn Bolaget måste företrädas utåt av en behörig person

3 JURIDISKA PERSONER Bolag (ex HB, AB) Har delägare Föreningar (ekonomisk el ideell) Har medlemmar Stiftelser Har vare sig delägare eller medlemmar Gemensamt för alla dessa - Alla juridiska och fysiska personer kan som HR ingå avtal

4 BOKFÖRINGSLAGEN (1999:1078) Lagen reglerar hur ekonomisk verksamhet ska dokumenteras (bokföring) Alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att föra bokföring: 2:1, 2:2; 2:6 BfL

5 NÄRINGSVERKSAMHET - Verksamhet som drivs av juridisk person - om verksamheten är - Självständig - Vinstsyfte - Varaktig

6 BOLAGSTYPERNA Enskild firma (ej bolag!) Enkelt bolag Handelsbolag HBL Kommanditbolag Aktiebolag aktiebolagslagen (2005:551)

7 GRUNDLÄGGANDE SKILLNADER Enskild firma/enskild näringsverksamhet Är inte ett bolag dvs inte heller en juridisk person Är en fysisk person som ensam bedriver verksamhet, registreras som s.k. enskild näringsidkare Enkla bolag (1 kap. 3 HBL) Två eller flera personer som samverkar utöva verksamhet Är ett bolag men inte en juridisk person (1 kap. 4 ) Registreras bara om stort/driver NV Bolagsman svarar personligen i den mån han själv deltagit i beslut

8 GRUNDLÄGGANDE SKILLNADER Handelsbolag (1 kap. 1 HBL) Två eller flera ägare Ska bedriva näringsverksamhet Bolagsmännen svarar personligen och solidariskt för bolagets skulder (2 kap. 20 ) Dispositiv lagstiftning Ej krav på minimikapital Företräds av alla bolagsmän, var för sig (2 kap. 17 )

9 GRUNDLÄGGANDE SKILLNADER Kommanditbolag (1 kap. 2 HBL) Två eller flera ägare Ska bedriva näringsverksamhet Bolagsmännen svarar personligen och solidariskt för bolagets skulder enligt följande: Kommanditdelägare svarar dock bara med sin insats Komplementär svarar obegränsat Dispositiv lagstiftning Ej krav på minimikapital

10 GRUNDLÄGGANDE SKILLNADER Aktiebolag ABL (2005:551) En eller flera ägare Aktieägarna svarar ej personligen för bolagets skulder Tvingande lagstiftning - formkrav Krav på minimikapital

11 EGENDOMSSLAG Aktier (AB) Andelar (HB/KB/Ek för) = LÖS EGENDOM = KöpL tillämplig vid köp

12 ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET Används ofta för verksamhet som drivs av en person Hantverkare Konstnärer Vissa konsulter Inte juridisk person Näringsidkaren kan registrera en firma, dvs ett namn för verksamheten Näringsidkaren svarar personligen för alla förpliktelser

13 ENKLA BOLAG 4 KAP HBL Två eller flera ägare finns inget krav på näringsverksamhet Är inte juridiska personer Bolagsmännen personligen ansvariga i den mån de deltagit i beslutet Är inte bokföringsskyldiga: personerna bakom är Går att registrera Avtal reglerar förhållandet mellan bolagsmännen Om näringsverksamhet ska bedrivas välj annan bolagsform

14 HANDELSBOLAG Två eller flera bolagsmän Avtal om att gemensamt bedriva näringsverksamhet - handelsbolagsavtal Räcker inte med enbart avtal registrering måste ske (Bolagsverket) 1 kap. 1 HBL

15 VAD SKA AVTALET INNEHÅLLA? 2 kap. 1 HBL Dispositiv lag (2 st.) Viktiga frågor att reglera i avtalet: Bolagsmännen Insatser Verksamhet Beslut Firmateckning Fördelning av vinst/förlust Etc

16 LAGENS HUVUDREGLER Flest dispositiva regler i förhållandet bolagsmännen emellan enligt 2 kap HBL Inträde 2 kap. 2 Beslutsfattande 2 kap. 3-5 Alla har rätt att fatta beslut på egen hand Undantag finns vid främmande åtgärder Skilj från firmateckningsrätten!! Vinst och förlust 2 kap. 8 Delas lika

17 LAGENS HUVUDREGLER, FORTS Bokföringsskyldighet för HB 2 kap. 3 a Skadeståndsskyldighet för bolagsman som skadar bolaget 2 kap

18 LAGENS HUVUDREGLER, FORTS Tvingande regler i förhållandet mot 3:e man (HBL 2:1-2:17 ff) Firmateckningsrätten 2 kap. 17 var och en Överskridande av behörighet/befogenhet 2 kap. 18 God eller ond tro hos motparten avgör bundenheten Jämför med fullmaktsreglerna Ansvaret för skulder 2 kap. 20 Personligt och solidariskt ansvar

19 ANSVAR FÖR BOLAGETS SKULDER Bolagsman svarar för alla bolagets förpliktelser i HB Solidariskt ansvar (2 kap. 20 ) Ny bolagsman svarar även för äldre förpliktelser (2 kap. 22 ) Bolagsman som avgår svarar för senare förpliktelser om motparten är i god tro dvs inte visste att bolagsman avgått (2 kap. 22 )

20 KOMMANDITBOLAG 3 KAP HBL I stort sett samma regler som för HB Undantag särskilt för KB gäller: Ansvarsreglerna Kommanditdelägare svarar bara för sin insats, HBL 1:2 Komplementär ansvarar fullt ut Regler om firmateckning Komplementär tecknar firman, 3:7 HBL

21 FIRMATECKNINGSRÄTT I HB/KB HB: HBL 2:17 var och en av bolagsmännen företräder bolaget om inte annat avtalats KB: HBL 3:7 Komplementär tecknar firma Överskridande av befogenhet 2:18, 3:

22 AKTIEBOLAG 1 kap. 3 ABL Aktieägarna svarar ej personligen för bolagets skulder 1 kap.4, 5, 14 ABL AKTIEKAPITAL vanliga aktiebolag minimikapital publika aktiebolag minimikapital

23 AKTIEBOLAGETS BILDANDE 2 KAP Stiftarna (2 kap. 1 ) Fysiska eller juridiska personer Stiftelseurkundens innehåll (2 kap ABL) Åtgärder vid bolagsbildningen (2 kap. 3 ABL): 1. Utkast till stiftelseurkund upprättas 2. Stiftare tecknar sig för samtliga aktier 3. Aktierna skall betalas 4. Stiftarna skall färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden. 5. Styrelsen skall anmäla bolaget för registrering (inom 6 månader, jfr. 2 kap. 22 ABL)

24 BOLAGSORDNING ABL 3 KAP 1 Firma (företagets namn) Styrelsens säte Föremål för bolagets verksamhet Uppgifter om aktier, styrelse m.m. Uppgift om verksamhetens syfte, 3:

25 AKTIER OCH AKTIEKAPITAL Minimikapital (50 Tkr/500 Tkr) Apportegendom 2 kap. 5 2 st 1 och 2 p, 2 kap 6 ABL A- och B-aktier? HR alla aktier har lika rätt (jfr 4 kap. 1 ABL) Und: OK med t.ex. röstvärdesskillnader Aktiebok (5 kap.) och aktiebrev (6 kap.)

26 AKTIE, AKTIEBREV 6 KAP ABL Värdepapper Bevis att en aktie (andel i AB) är utfärdad och uppgift om vem som äger denna Uppgifter som ska finnas med 6 kap 2 (bolagets firma, org nr, aktieägarens namn, numret på aktuella aktier m.m.) Aktiebok

27 NU: ISTÄLLET FÖR AKTIEBREV Avstämningsbolag 6:10 bolag i vars aktier det sker handel: inte skriftliga aktier Euroclear Svenska AB, fd VPC handhar elektroniskt register. Som aktieägare i exv. Sony, H&M eller Ericsson får man inte längre hem ett aktiebrev

28 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER HR: aktier kan fritt överlåtas - om inte annat anges i bolagsordningen Und: Olika förbehåll kan göras enl ABL 4:7 Samtyckesförbehåll 4:8 ff Förköpsförbehåll 4:18 ff Hembudsförbehåll 4:27 ff

29 ÖKNING AV AKTIEKAPITALET 11 kap. 1 ABL ex. Nyemission ( 13 kap.) Nya aktieägare tillför nytt kapital Nuvarande AÄ har företrädesrätt Fondemission ( 12 kap.) Inga nya aktier inget nytt kapital Det nominella beloppet på de befintliga aktierna höjs

30 LEDNING OCH BESLUTSFATTANDE; 7-8 KAP ABL Bolagsstämman 7 kap Aktieägarna = Högsta beslutande organ Styrelsen - 8 kap. Obligatoriskt, 8:1 Utses av bolagsstämman Verkställande direktör (VD) - 8 kap. ej obligatoriskt, får utses enligt 8:

31 STYRELSENS OCH VD:S UPPGIFTER Styrelsen 8 kap. 4 ; beslutar i övergripande frågor: bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter Verkställande direktören 8 kap. 29 ; den löpande förvaltningen

32 FIRMATECKNING HR: Styrelsen tecknar firman i förening 8 kap. 35 ABL Bemyndiganden möjliga, 8 kap. 37 Obs! VD:n har separat rätt, 8 kap. 36 Kompetensöverskridande 8 kap. 42 Behörighet (registreringsbeviset, lag) Befogenhet (interna instruktioner) (En slags legal fullmakt = behörighet utåt) Jmf AvtL 10 2 st ställningsfullmakt

33 TVÅNGSLIKVIDATION P.G.A. KAPITALBRIST När aktiekapitalet är i fara kan personligt ansvar uppstå. Styrelsen måste upprätta kontrollbalansräkning, kalla till bolagsstämma och ansöka om likvidation om inte kapitalet återställts. Obs! Aktiekapitalet ska återställas i sin helhet om man inte vill likvideras! (25 kap ABL)

34 SKADESTÅNDSANSVARET 29 kap. ABL Skadeståndsskyldighet mot bolaget Styrelseledamot eller VD som skadar bolaget genom uppsåt eller oaktsamhet 29:

35 FÖRENINGAR OCH STIFTELSER Ideella föreningar Ekonomiska föreningar Stiftelser Dessa är juridiska personer om vissa villkor uppfylls!

36 EKONOMISK FÖRENING Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Syfte: främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet Minst tre medlemmar konstituerande stämma, antar stadgar, väljer styrelse och revisor Föreningsstämma högsta beslutande organ

37 IDEELL FÖRENING Ej lagreglerat! Ska registreras om driver näringsverksamhet Syfte och/eller verksamhet ska ha ideell natur Stadgar och styrelse -> juridisk person

38 STIFTELSE Förordnande om att viss egendom ska skiljas ut för att varaktigt förvaltas som självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Juridisk person Stiftelseurkund anger ändamål och förmånstagare m.m. Styrelse/förvaltning

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag Promemoria Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag I alla aktiebolag ska det finnas ett aktiekapital. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 100 000 kr

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Anvisningar se s. 4-7. Räcker ej utrymmet använd bilaga. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen.

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer