Asylboenden Slutrapport Januari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Asylboenden Slutrapport Januari 2017"

Transkript

1 Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Sida 1 av 16

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och ramar Styrgrupp Projektgrupp Syfte och mål Omfattning och inriktning Projektets genomförande Resultat Utvärdering Måluppfyllnad Utvärdering projektgruppen Tidsåtgång Slutsatser och reflektioner Bilagor Sida 2 av 16

3 1. Sammanfattning En rad nya asylboenden har tillkommit på senare år. Många människor blir inkvarterade i lokaler som inte använts för boende på lång tid eller som inte är avsedda för detta. Projektets mål har varit att miljökontoren ska ha stöd för prioriteringen och tillsyn på asylboenden. Projektgruppen har tagit fram en checklista för tillsyn av inomhusmiljö på asylboenden och hem för vård och boende (HVB-hem) avsedd för att användas av inspektörer på miljökontoren i Västra Götaland och Hallands län. Projektgruppen har också skapat ett forum på webben för frågor som uppkommer i tillsynen och sett till att relevanta frågor besvaras. Projektgruppen har samverkat med Västra Götalandsregionen (VGR)/Smittskydd på informationsträffar för verksamhetsutövare på asylboenden samt varit bollplank åt en projektgrupp som arbetat med att ta fram material om smittskydd och hygien på asylboenden. Vidare har projektgruppen samverkat med Folkhälsomyndigheten i seminariet om tillsynsvägledning för tillsyn på inomhusmiljön på asylboenden. Sammantaget bedömer projektgruppen att de klarat målen som sattes upp i projektplanen. Vidare bedömer projektgruppen att projektet har gett förutsättningar för god inomhusmiljö på asylboenden. Sida 3 av 16

4 2. Bakgrund och ramar Utdrag från MVG:s verksamhetsplan år : En rad nya asylboenden har tillkommit på senare år, och fler tillkommer nu i de flesta eller alla kommuner. Många blir inkvarterade i lokaler som inte använts för boende på lång tid eller som inte är avsedda för detta. Människor måste också tillfälligt få husrum i idrottshallar, samlingslokaler och liknande. Detta kan medföra risker för olägenheter för människors hälsa. Det finns därför ett stort behov av tillsyn som kan arbeta förebyggande och inte enbart efter klagomål. Projektets mål är att miljökontoren ska ha stöd för prioriteringar och tillsyn. Miljömål: God bebyggd miljö, delmål God inomhusmiljö. Miljökontorens insats: Medverka i projektgrupp. Länsstyrelsernas insats: Medverka i projektgrupp. Tidplan: Projektet inleddes i slutet av 2015 och pågår större delen av Ansvarig miljösamverkan: Miljösamverkan Västra Götaland Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för t.ex. information och annat. 3. Styrgrupp Styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) och Miljösamverkan Halland (MH) är styrgrupp för projektet genom följande två styrgruppsmedlemmar, som har varit faddrar för projektet: Johan Stern, Styrgruppen Miljösamverkan Västra Götaland (tom nov) Christina Marmolin, Styrgruppen för Miljösamverkan Västra Götaland (dec) Annika Ekvall, Styrgruppen Miljösamverkan Halland 4. Projektgrupp Projektgruppen var gemensam för MVG och MH. Följande personer var med i projektgruppen: Maria Andersson, projektledare MVG, Länsstyrelsen Västra Götaland Annika Lundahl, Länsstyrelsen Västra Götaland Jan-Eric Bäck, Öckerö Linda Östberg, Härryda Malin Leo, Miljösamverkan Östra Skaraborg Viktoria Cadle, Mölndal Yusra Moshtat, Göteborg Magnus Jäderblad, Hylte (deltog endast i början av projektet) Sida 4 av 16

5 5. Syfte och mål Syfte Projektets övergripande syfte är asylboenden med god inomhusmiljö utan olägenheter för människors hälsa, för asylsökanden i våra båda län. Att ge inspektörerna på miljökontoren i Västra Götalands och Hallands län kunskaper så att de kan bedöma asylboenden och ställa de relevanta kraven avseende hälsoskydd i tillsynen. Ökad samsyn i bedömningar mellan miljökontoren: lika fall bedöms lika mellan kommunerna, effektiv och likvärdig tillsyn. Bidra till att verksamhetsutövare och personal får kunskap om de krav som gäller och förståelse för miljökontorens roll. Projektmål 1. Ta fram det skriftliga stöd som kan behövas, minst i form av en checklista för tillsyn, som komplement till centralt framtagen vägledning från Folkhälsomyndigheten. 2. Skapa ett forum för frågor och svar på MVG:s webb för frågor som uppkommer i tillsynen och se till att alla relevanta frågor besvaras. 3. Samverka med Västra Götalandsregionen (VGR)/Smittskydd på informationsträffar för verksamhetsutövare samt vara bollplank åt VGR och annan personal som tar fram informationsmaterial för smittskydd och hygien för asylboenden. 4. Samverka med Folkhälsomyndigheten i seminariet för tillsynsvägledning om inomhusmiljön på asylboenden. 6. Omfattning och inriktning Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning om Migrationsverkets asylboenden är asylboenden de bostäder som Migrationsverket erbjuder alla som ansöker om asyl i Sverige under tiden som deras asylärende utreds. Asylboende kallas även för anläggningsboende för asylsökande, förläggning för asylsökande, flyktingboende och migrationsboende. Med asylboenden avses i detta projekt också akuta korttidsboenden och HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Projektet arbetar endast med inomhusmiljö och tar inte upp utomhusmiljön och placering av lokalen för boendet. Projektperioden var januari till december Sida 5 av 16

6 7. Projektets genomförande Projektgruppen har haft 7 projektgruppsmöten, varav 2 har varit onlinemöten. I början av 2016 gick projektgruppen ut med en enkät till miljökontoren i de båda länen för att få in information om vad de ansåg att projektet skulle prioritera. Enligt svaren ansåg kommunernas inspektörer att en checklista, krav på boenden (komplettering till Folkhälsomyndighetens vägledning) och juridiken i samband med förelägganden var viktigast. Projektgruppen tog fram en checklista som komplement till centralt framtagen vägledning från Folkhälsomyndigheten (FoHM) för tillsyn på asylboenden. Checklistan har reviderats en gång under projekttiden efter synpunkter. Projektgruppen gav också möjlighet för inspektörerna på miljökontoren att ställa frågor och svar om tillsynen på projektets hemsida. Där sammanställdes även frågor och svar som uppkom vid Folkhälsomyndighetens seminarium den 23 mars. Frågor & Svar stängdes för nya frågor efter sista projektgruppsmötet i december Projektgruppen samverkade med FoHM och Miljösamverkan Värmland i seminariet om tillsynsvägledning för inomhusmiljön på asylboenden den 23 mars Delar av projektgruppen deltog som föreläsare på dagen. Projektgruppen har även samverkat med VGR/Smittskydd dels genom 2 informationsträffar (inom projektet 2016) för verksamhetsutövare för asylboenden, dels genom att agera bollplank åt en projektgrupp som tagit fram informationsmaterial om smittskydd och hygien på asylboenden. Samverkan har skett genom att projektledaren för Asylboenden har varit representant på projektgruppens möten och så har projektgruppen Asylboenden fått lämna synpunkter på material under projektarbetets gång. På Miljösamverkans Västra Götalands (MVG:s) hemsida för projektet finns checklistan, Frågor och svar samt information om projektet. 8. Resultat Projektgruppen har följt projektplanen under projekttiden. På seminariet den 23 mars 2016 deltog 65 handläggare från 37 miljökontor i Västra Götaland och Hallands län, 2 miljökontor utanför länen (Värmland) samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Resultatet av projektet har sammanställts i bilagorna 1-3, se nedan. Bilaga 3, sammanställning av Frågor & Svar, är också en dokumentation från seminariet den 23 mars. Sida 6 av 16

7 Bilaga 1. Checklista för tillsyn av inomhusmiljö på asylboenden Bilaga 2. Inbjudan till seminarium den 23 mars 2016 Bilaga 3. Sammanställning Frågor & Svar Projektgruppen vill också redovisa statistik på unika besökare på den externa projekthemsidan. Projektgruppsidan ligger på MVG:s webb. Sidan har haft 170 unika besökare från att den skapades i april till i början av december när statistiken togs fram. Projektsidan Frågor & Svar har haft 43 unika besökare och formuläret där inspektörer kunde ställa sina frågor om tillsynen har haft 28 unika besökare under samma tidsperiod som projektsidan. 9. Utvärdering Projektgruppen har utvärderat sin insats i projektet under det sista projektgruppsmötet i december Måluppfyllnad Utvärdering av projektet gentemot måluppfyllnad har skett av projektgruppen och projektledaren i samband med projektmötena. Utvärderingen har sammanställts nedan. De mål som listas på sida 5 har utvärderats enligt följande. Mål 1. Ta fram det skriftliga stöd som kan behövas, minst i form av en checklista för tillsyn, som komplement till centralt framtagen vägledning från Folkhälsomyndigheten. 2. Skapa ett forum för frågor och svar på MVG:s webb för frågor som uppkommer i tillsynen och se till att alla relevanta frågor besvaras. Måluppfyllnad Målet är uppfyllt om en checklista tagits fram. Slutsats: projektgruppen bedömer att målet har uppfyllts. Målet är uppfyllt om ett forum skapats, och projektgruppen kunnat se till att alla relevanta frågor fått ett svar samt publicerats på MVG:s webb. Slutsats: projektgruppen bedömer att målet har uppfyllts. 3. Samverka med Västra Götalandsregionen (VGR)/Smittskydd på informationsträffar för verksamhetsutövare samt vara bollplank åt VGR och annan personal som tar fram informationsmaterial för smittskydd och hygien för asylboenden. Målet är uppfyllt om vi har - medverkat på informationsträffar som VGR/Smittskydd anordnar - deltagit som bollplank under projekttiden. Slutsats: projektgruppen bedömer att målet har uppfyllts. Sida 7 av 16

8 4. Samverka med Folkhälsomyndigheten i seminariet för tillsynsvägledning om inomhusmiljön på asylboenden. Målet är uppfyllt vi har medverkat vid Folkhälsomyndighetens seminarium den 23 mars Slutsats: projektgruppen bedömer att målet har uppfyllts. 9.2 Utvärdering projektgruppen En utvärdering av projektarbetet utfördes i slutet av projektet i samband med det sista projektmötet. Frågorna presenteras nedan och under varje fråga finns en sammanställning av projektgruppsdeltagarnas svar. 1. Vad har fungerat bra i projektet? Det har varit bra och engagerade projektgruppsdeltagare i projektet. Projektledaren har varit strukturerad, positiv och bra ledare. Projektledaren har också varit duktig på att uppdatera och få med sig hela gruppen. Vidare har projektledaren varit bra på att driva så att vi så att vi fick en väl anpassad projektplan. Det har funnits en flexibilitet i projektet för att kunna ta in nytt (samarbetet med smittskydd). Det har varit bra att vi kunnat samverka även med parallella liknande projekt under projekttiden. Det har varit bra stämning och målmedvetenhet i gruppen! Vi har haft bra samtal i gruppen och kunna dela erfarenheter. Vi har haft bra struktur på projektarbetet. Arbetet i projektet har varit ganska litet men det har varit effektivt t ex så togs det snabbt fram en checklista som kunde användas. 2. Vad har fungerat mindre bra? Det som har fungerat mindre bra i projektet var att det var tidsbrist och det var lätt att överskatta hur mycket tid som deltagarna hade för projektet. Kanske blev även arbetet lite ojämnt fördelat? Några fick väldigt mycket att göra till exempel med checklistan. Mötena via skype fungerade inte så bra på grund av den egna förvaltningens IT-avdelning. Det är bättre att träffas i verkligheten än att ha telefonmöten. Det är svårt att veta om vi har nått ut till miljökontoren med vårt arbete- har de använt checklistan till exempel? Att vi samverkade med Folkhälsomyndighet på seminariet om tillsyn på asylboenden i Göteborg har upplevts som positivt. Dock var det en föreläsare på ett pass som uttryckte sig respektlöst och det fick många att reagera från myndigheterna som deltog, projektgruppen och deltagarna. Vi hade önskat mer samarbete inför seminariet med de som skulle föreläsa. Projektgruppen har återkopplat detta till Folkhälsomyndigheten. Sida 8 av 16

9 3. Lärdomar till nästa projekt? Det kan vara bra att stämma av att alla har fungerande Skype/Lync om sådana möten ska hållas. Hitta fler sätt att nå alla miljökontor i länen, kanske ändra kanal för att få ut informationen? En indikator på hur flitigt materialet som tagits fram i projektet används är att ha koll på antal besökare på vår externa projektsida. Viktigt att marknadsföra projektet på många olika plan. Det var bra att presentera projektet för Länsstyrelsens interna arbete i Tvärgrupp flykting. Det vore bra med en presentation, gärna med bild på personen, från början av projektet på de som var inblandade när det gällde samarbete med VGR/Smittskydd. Kanske till och med ett kort personligt möte. Det underlättar sedan kontakterna och arbetet med att ge återkoppling. 4. Hur tycker ni att resultatet i projektet ska användas? Så mycket som möjligt! Checklistan ska användas vid tillsyn på asylboenden men även för andra typer av boenden. Checklistan ska leva vidare och borde revideras om 1-2 år. Efter ett år vore det också lämpligt att fråga kommunerna om de har använt materialet. Anmärkning från miljösamverkan: detta är inget som kommer att kunna göras inom ramen av detta projekt utan måste göras i samband med framtida projekt gällande asylboenden. 5. Vad tror ni att projektet får för effekt på miljökontorens tillsynsarbete med asylboenden? Projektgruppen tror att tröskeln för kontoren att komma ut på tillsyn på asylboenden sänks tack vare checklistan. Tillsynen som sker på asylboenden med hjälp av checklistan blir effektivare och det leder till ökad samsyn. Projektet som sådant har även verkat kunskapshöjande och har ökat samarbetet, speciellt mellan projektgruppsdeltagarna. 6. Utvärdering samarbetet med VGR/Smittskydd Projektgruppen tycker att samarbetet har fungerat bra! Det är roligt att få arbeta förebyggande. Projektgruppen VGR/Smittskydd gav oss bra information direkt från början och under projektets gång. Det har varit en bra ton och dialog i samarbetet. Projektgruppen (VGR/Smittskydd) har verkligen arbetat rappt och snabbt med att få fram material! Det som gjorde samarbetet så framgångsrikt var att alla inblandade var delaktiga i projektet och ansåg det som viktigt. Samarbetet och arbetet med att ta fram informationsmaterialet kändes meningsfullt. Bra input från projektgruppen Sida 9 av 16

10 (Asylboenden)- vi kunde mötas på samma villkor. Vi är tacksam och stolt över samarbetet- vi borde ha fler samarbeten med Smittskydd! Informationsträffarna tillsammans med VGR/Smittskydd har också fungerat bra. Men den sista träffen hade fel målgrupp! Det skulle ha varit verksamhetsutövare på asylboenden men enbart sjukvårdspersonal kom. 9.3 Tidsåtgång En sammanställning av den tid som har lagts ned av projektgruppsdeltagarna under projektet. Projektgruppsdeltagare Projektdeltagare 1 Projektdeltagare 2 Projektdeltagare 3 Projektdeltagare 4 Projektdeltagare 5 Projektdeltagare 6 Projektdeltagare 7 Projektledare Total nedlagd tid i projektet Nedlagd tid i projektet 60 timmar 50 timmar 40 timmar 60 timmar 50 timmar 30 timmar Okänt 120 timmar 410 timmar 10. Slutsatser och reflektioner Projektgruppen har bedömt att de har uppfyllt de mål som sattes i projektet. Projektets övergripande syfte var asylboenden med god inomhusmiljö utan olägenheter för människors hälsa för asylsökande i våra båda län. Vidare skulle projektet syfta till att ge inspektörerna på miljökontoren i Västra Götaland och Hallands län kunskaper så att de kunde ställa relevanta krav gällande hälsoskydd i tillsynen. Projektgruppen bedömer att projektet har bidragit till att ge förutsättningar för god inomhusmiljö på asylboenden för verksamhetsutövare (genom samarbetet med VGR/Smittskydd) och inspektörer (genom den framtagna checklistan och samverkan med FoHM på seminariet om tillsyn på asylboenden). I och med den framtagna checklistan och seminariet om asylboenden tillsammans med FoHM bedömer projektgruppen att projektet har bidragit till ökad samsyn i Sida 10 av 16

11 bedömningar mellan miljökontoren: lika fall bedöms lika mellan kommunerna, effektiv och likvärdig tillsyn. Projektgruppen diskuterade mycket vilket effekt projektet har hos miljökontoren. Eftersom vi inte har gjort någon tillsynskampanj eller uppföljning med enkät vet vi inte hur flitigt checklistan har använts. Vi har fått ett par återkopplingar på att checklistan har använts av olika miljökontor och att den har fungerat bra. Vi vet inte om projektet bidragit till att tillsynen på asylboenden har prioriterats av miljökontoren. Det vi vet att är att det efterfrågades vägledningsmaterial från miljökontoren gällande tillsyns på asylboenden och det har projektet levererat. Projektgruppen har bara fått in en fråga via projektsidan Frågor och svar som varit igång maj till och med december. Att det kom in få frågor kan ju tolkas som att det inte finns intresse. Det kan också vara så att de få frågorna beror på dels att Folkhälsomyndigheten kom igång med frågor och svar i början av sommaren, dels att vi (projektgruppen) la ut frågorna som uppkom vid FoHM:s seminarium den 23 mars om tillsyn på asylboende med svar på projektsidan. Enligt den statistik som vi kunde få fram så har ändå besökare hittat till vår hemsida och den har besökts under projektets gång. Gruppen var överens om att samarbetet med VGR/Smittskydd varit värdefullt och viktigt i arbetet med bättre inomhusmiljö på asylboenden. Det fanns en önskan i gruppen om att fler sådana samarbeten skulle initieras och drivas. Det är bra att olika professioner möts och tillsammans arbetar för att lösa de utmaningar som vi har i samhället. Sammantaget är projektgruppen nöjda med projektet och projektgruppens insats. 11. Bilagor Bilaga 1. Checklista för tillsyn av inomhusmiljö på asylboenden Bilaga 2. Inbjudan till seminarium den 23 mars 2016 Bilaga 3. Sammanställning Frågor & Svar Sida 11 av 16

12 Sida 12 av 16

13 Bilaga 1. Checklista för tillsyn av inomhusmiljö på asylboenden Checklistan finns här på projektets hemsida. Sida 13 av 16

14 Bilaga 2. Inbjudan till seminarium den 23 mars 2016 Se här för inbjudan till seminarium den 23 mars Sida 14 av 16

15 Bilaga 3. Sammanställning Frågor & Svar Se här för sammanställning av Frågor & Svar på projektets hemsida. Sida 15 av 16

16 Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden och kommunerna i länet Adress Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, Göteborg, Tel Webbplats Projektledare Anna Malmros, Maria Andersson Huvudmän Kommunerna i länet och Länsstyrelsen Halland Adress Region Halland, Avd. för regional samverkan, Box 517, Halmstad Webbplats Utvecklare Teres Heidermark Sida 16 av 16

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Slutrapport. Dagvatten RS Dagvatten. Slutrapport

Slutrapport. Dagvatten RS Dagvatten. Slutrapport 1(12) Dagvatten maj 2016 2(12) Innehållsföteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte och projektmål... 5 4. Avgränsningar... 5 5. Projektgrupp... 6 6. Metod... 6 6.1 Tekniklista... 6 6.2

Läs mer

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplanen har ändrats efter inkomna synpunkter och har godkänts. Projektplanen är därmed

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK

MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-13 RH06090 MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland Animaliska biprodukter i butiker Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland 2014-2015 Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning... 4 Tillsynskampanjen och stöd för tillsynen... 5 Syfte och

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Redlighet kött. Projekt inom Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland

Redlighet kött. Projekt inom Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland Redlighet kött Projekt inom Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland Projektgruppen Mary Kasehchi, Borås Linn Nilsson, Göteborg Christina Rönnmark, Kungälv Robert Singer, Kungsbacka Caroline

Läs mer

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Fastställd på projektgruppsmöte 4 december 2013 Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Bakgrund I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Fastställd av styrgruppen den 14 juni 2012 exklusive ekonomiavsnittet. Reviderad och fastställd i sin helhet av styrgruppen den 5 december 2012.

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Göta landsregionen,

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Reviderat den 9 dec 2015

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Reviderat den 9 dec 2015 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Reviderat den 9 dec 2015 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje Aktuellt från Folkhälsomyndigheten Greta Smedje Folkhälsomyndighetens uppdrag En folkhälsa som stärker samhällets utveckling Genom att... följa befolkningens hälsoläge och de faktorer som påverkar identifiera

Läs mer

Märkning av livsmedel

Märkning av livsmedel Märkning av livsmedel Slutrapport från projekt 2015 Foton från Miljöskyddskontoret, Alingsås Sida 1 av 12 Innehållsförteckning Märkning av livsmedel... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Syfte

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-15 RH06090 ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Kosttillskott

Minnesanteckningar Projekt Kosttillskott 01054 1(5) Projekt Kosttillskott : 2013-03-20 Tid: 9.00-14.30 Plats: Resultatet, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marianne Löfgren, Kungsbacka Carina Holm, Kungsbacka Annika Gustafsson, Falkenberg

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Bullerprojekt Handlägga buller på miljömyndighet,

Bullerprojekt Handlägga buller på miljömyndighet, Bullerprojekt 2011-2012 Handlägga buller på miljömyndighet, 2012-04-26 1 Kort om projektet Miljösamverkan Västra Götaland & Miljösamverkan f (Jönköpings län) Mars 2011- dec 2012 Handlägga buller på miljömyndighet,

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Minnesanteckningar - Minireningsverk

Minnesanteckningar - Minireningsverk 1(5) 01054 - Minireningsverk Projektgruppen Datum: 2014-11-12 Tid: 9.00-12.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Ingela Caswell, Halmstad Frans Karlsson, Falkenberg Nina

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

CISTERNER SLUTRAPPORT

CISTERNER SLUTRAPPORT TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-10-20 RH06090 CISTERNER SLUTRAPPORT Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17 98 00 + 46

Läs mer

1(5) RH09216 VINDKRAFT. SLUTRAPPORT Februari 2010

1(5) RH09216 VINDKRAFT. SLUTRAPPORT Februari 2010 1(5) 2010-03-08 VINDKRAFT SLUTRAPPORT Februari 2010 2(5) Bakgrund Vindkraften är ett område som ständigt växer, kommunerna får fler och fler ärenden att handlägga inom området samtidigt som denna energikälla

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Länsstyrelsen i Göteborg, kl. 10.00-12.00 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd 2014-04-04 Projektplan för Informationsmaterial Artskydd Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Livsmedelsprojekt 2010-2012 Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Hylte, Varbergs och Kungsbacka kommun samt Länsstyrelsen Sammanfattning Livsmedelslagstiftningens

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 På GR i Göteborg klockan 10.00-12.10 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 2014-09-15 Dnr: RS140366 1 Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt... 2 Samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland... 2 Verksamhetsstyrning...3

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00.

Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00. Sidan 1 av 6 Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00. Mötestid: kl. 9.00-12.00 Närvarande: Linda Tollemark, Länsstyrelsen Anneli Hammarström, Linköpings kommun Per Linnér, Motala kommun

Läs mer

Projektbeskrivning Vattendirektivet lantbrukstillsyn

Projektbeskrivning Vattendirektivet lantbrukstillsyn 1(5) Vattendirektivet lantbrukstillsyn 1. Projektgrupp Annika Olsson, Kungsbacka Lisa Carlsson, Kungsbacka Louise Adolphsson, Varberg Karl-Inge Johansson, Varberg Kristina Lindfeldt, Falkenberg Rune Liljenberg,

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/120-IFN-010 Maria Boman - bp074 E-post: Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/120-IFN-010 Maria Boman - bp074 E-post: Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-04-04 Dnr: 2016/120-IFN-010 Maria Boman - bp074 E-post: maria.boman@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Motion

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se Kansli Västra Götalandsregionens Miljösekretariat,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Fastställd av styrgruppen den 5 december 2016 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(7) Projekt Minireningsverk : 2013-11-12 Tid: 9.00-15.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marie Karlsson, Kungsbacka Frans Karlsson, Falkenberg Johan Cederbrink,

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(5) Projekt Minireningsverk : 2014-09-29 Tid: 9.00-15.00 Plats: Kompetensen (entréplan), Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Erik Matsson, Kungsbacka Emy Ekholm, Halmstad Ingela Caswell,

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30 14 december 2012 Protokoll Styrgruppsmöte 5 december 2012 GR, Göteborg 13.00-15.30 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Leif Schöndell, Borås Monica Dahlberg, GR Övriga deltagande Lasse Lind,

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

PROJEKT. Information till verksamheter som använder skärande och stickande verktyg

PROJEKT. Information till verksamheter som använder skärande och stickande verktyg PROJEKT Information till verksamheter som använder skärande och stickande verktyg 2013 2013-12-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Miljösamverkan Halland Kommunikationsplan

Miljösamverkan Halland Kommunikationsplan Miljösamverkan Halland Kommunikationsplan Vi arbetar för hållbar utveckling och underlättar för våra kunder att följa lagar och krav som leder till bra miljö och hälsa, säkra livsmedel och god djurhållning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2002 Innehåll Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt...

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Fastställd av styrgruppen den 7 juni 2011, exkl. budgetens intäktsdel. Fastställd i sin helhet av styrgruppen den 13 oktober 2011 Innehåll VERKSAMHETEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 1999 Fastställd av Styrgruppen på sammanträde 1999-09-17 Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt... 2 Tidsram... 2 Medverkande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten

Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten Miljöskydd Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten Slutrapport Bakgrund och projektbeskrivning Många verksamheter har processer som genererar förorenat vatten som i förlängningen

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2006 2004 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer