Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)"

Transkript

1 Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet uppnå God ekologisk status senast år Läckage av fosfor från enskilda avlopp är idag ett stort problem som leder till övergödning av vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en handledning om enskilda avlopp vilket kommer leda till att fler kommuner genomför den nödvändiga tillsynen och därmed ställer hårdare krav på fosforrening i enskilda avlopp. Av de små avlopp som i dagsläget installeras i Sverige utgörs en stor andel av kombinationen slamavskiljare med tät eller inkapslad markbädd och en efterföljande fosforfälla. Med hårdare krav på rening av fosfor även i äldre enskilda avlopp kommer antalet fosforfällor sannolikt att att öka avsevärt. För att fosforfällans rening ska fungera krävs att man byter filtret när det är förbrukat. Rekommendationen är att filterbrunnarna ska tömmas vart annat år för ett normalhushåll. Då alla hushåll inte är normalhushåll utan består av färre personer än fem eller om huset är ett fritidshus skulle detta kunna vara ett skäl att få byta filtret mer sällan. Ett behovsanpassat bytesintervall bör vara möjligt dels för de enskilda fastighetsägarna som ska betala för filterbytet, dels för miljön då det rör sig om tunga transporter som i många fall skulle kunna ske mer sällan. Tvärtom kan också ett behovsanpassat tömningsintervall leda till att ett hushåll med högre belastning måste byta filter oftare för en säker fosforrening. Fosfor är dessutom en ändlig resurs som är svår att ta vara på om den inte fångas upp i avloppsreningen. Mer kretsloppsanpassade avloppsreningslösningar är därför av stor vikt. Förbrukade filtermassor omfattas av renhållningsmonopolet, vilket lägger juridiska hinder i vägen för ett lokalt kretslopp. Det är därför viktigt att börja titta på denna fråga. Avfall Sverige har börjat att titta på denna fråga i en rapport (Rapport U 2012:03, Avfall Sverige) men mer kunskap behövs. Sammanfattningsvis kan man anta att det kommer att anläggas många fler fosforfällor, samtidigt som kunskapen om deras funktion, hur en effektiv tillsyn skall se ut och hur man åstadkommer ett kretslopp är mycket liten. En ökad kunskap om tekniken och den juridiska aspekten kring fosforfällor behövs för att tillsynen av fosforfällor ska bli så bra som möjligt. Detta projekt kommer därför att fokusera på

2 båda dessa aspekter. För att ta fram mer tillförlitliga bytesintervall kommer provtagningar göras på ett antal fosforfällor. Man kommer även ta fram rutiner för en gemensam tillsynsmetodik som kan användas av flera kommuner. Inom projektet kommer man även undersöka hur man får ut filtermaterial i kretslopp. Detta är en stor fråga som inte löses med ett enda projekt. Förhoppningen är att de deltagande kommunerna, som är några av dem som har erfarenhet av fosforfällor, skall kunna ge en grund för vidare arbete med t.ex. en handbok. Projektgrupp Följande personer är med i projektgruppen: Jennifer Ivåker, Vänersborg Emelie Hallberg, Kungsbacka Anna Petersson, Varberg Linda Sivertsson, Falkenberg Johanna Thomsen, Falkenberg Teres Heidermark, projektledare Andrea Teran Öman, projektledare Referensgrupp/samarbetspartner: Eskilstuna kommun (Maria Lindberg, Erika Kurberg) Styrgrupp Styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland genom följande två styrgruppsmedlemmar som är faddrar för projektet: Annika Ekvall, Kungsbacka kommun Martin Kihlstrand, Uddevalla kommun

3 Syfte Syftet med detta projekt är att minska läckage av fosfor från enskilda avlopp till vattenförekomster genom ökad kunskap hos inspektörerna om fosforfällor, en gemensam tillsynsmetodik och en tydligare ansvarsfördelning vad gäller tillsyn, underhåll och avfallshantering av fosforfällor. Projektet ska också bidra till att få underlag för bytesintervall av filtermaterial. Mål Sammanställa vilka olika tekniska lösningar för fosforfällor som finns och hur de skall hanteras (t.ex. hur prover skall tas m.m.) Framställa rutiner för tillsyn av fosforfällor. Få fram vilka uppgifter som är viktiga att ha med i ärendehanteringssystem med avseende på fosforfällor. Göra en sammanställning över olika aktörers ansvarsområden vad gäller fosforfällor. Undersöka hur filtermassorna hanteras i olika kommuner och vilka förutsättningar som behövs för att åstadkomma ett lokalt kretslopp Framtagande av underlag för bytesintervall av filtermaterial. Öka kunskapen hos inspektörerna t. ex. genom att göra studiebesök Beskrivning av aktiviteter Följande aktiviteter ska göras inom projektet för att uppnå syfte och mål: Ökad kunskap genom att skapa en sammanställning över olika tekniska lösningar. Denna ska innehålla provtagningsmetodik, bytesintervall, kostnad för installation och drift av de olika tekniska lösningarna. För att ta fram denna sammanställning kommer projektdeltagarna att läsa rapporter samt kontakta tillverkare. Detta görs i början av projektet. Studiebesök. För att komplettera tekniklistan ska studiebesök göras vid två tillfällen hos tillverkare av fosforfällor. På studiebesöken ska tillverkaren gå igenom tekniken samt att vad som är viktigt att inspektera vid tillsynsbesök. Detta kan till exempel vara hur man gör provtagning av fosforhalt och ph-värde. Utreda ansvarsfördelning. En sammanställning ska göras över olika aktörers ansvar vad gäller fosforfällor. Exempel på aktörer är fastighetsägare, miljönämnden,

4 avfallsansvarig nämnd, leverantör och kommunfullmäktige. En viktig del av ansvarsfördelningen är för avfallshantering av filtermaterial här ska möjligheterna för kretsloppslösningar belysas. Varje projektdeltagare ska se över hur ansvarsfördelningen ser ut i deras kommun. Eftersom filtermaterialet faller under det kommunala renhållningsmonopolet ska vi undersöka vad som skulle krävas för att man skall få ut filtermaterial i kretslopp på ett korrekt sätt. För att göra denna ansvarsfördelning kommer projektdeltagarna läsa rapporter, gå igenom lagstiftning och domar och ta kontakt med avfallsansvarig nämnd eller motsvarande på kommunen. Ärendehanteringssystem. Ett förslag på uppgifter som är bra att ha i ärendehanteringssystemen ska göras i ett sista skede av projektet. Detta för att miljökontoren lättare ska kunna söka ut vilka fastigheter som till exempel behöver göra provtagning eller tömma sin fosforfälla. Rutiner. För att få en gemensam tillsynsmetodik kommer rutiner för tillsyn göras innehållande: Tillståndsvillkor (krav 1, rapportering, provtagning och bytesinterval) Checklista för tillsynsbesök Enkät med frågor om byte, provtagning och underhåll (Enkäten kan fungera som ett alternativ/komplement till tillsynsbesök). För att få ökad samsyn ska vi också jämföra dagens tillsynstaxor och tillsynsintervall med syfte att skapa likabehandling. Framtagande av individuella tömningsintervall. Inom projektet kommer besök göras på ca. 70 avloppsanläggningar med fosforfällor där prover på fosforinnehåll och ph-värde ska göras. Syftet med mätningarna är att få fram ett underlag som visar om de nu rekommenderade bytesintervallen för filtermaterial är rätt satta och om de uppfyller hög respektive normal skyddsnivå. Om filtren byts ut för ofta innebär detta onödiga kostnader för fastighetsägarna samtidigt som det genererar tunga och onödiga transporter. Om filtren istället byts ut för sällan minskar filtrets förmåga att binda fosfor och då kommer fosfor att passera fosforfällorna och spridas till sjöar och vattendrag med övergödningsproblem till följd. Mätningar ska göras på ph-värde i dricksvatten för att fastställa ingångsvärdet för fastighetens vatten, samt på utgående vatten från fosforfällan. Mätningar kommer också göras på fosforhalt i utgående vatten. Filtrets storlek samt när fosforfällan installerades och/eller när man senast bytte filter, ska noteras vid besöken. 1 Dialog med renhållningsbolag om krav på fosforfällans avstånd från väg ska även göras.

5 Enkätfrågor ska ställas till fastighetsägaren om bland annat fastighetens nyttjande och antal boende. Mätresultaten ska utvärderas tillsammans med dessa uppgifter. Resultatet från undersöknigen ska förhoppningsvis kunna vara vägledande, om det kommer fram skäl till att förändra de nu rekommenderade bytesintervallen. Eftersom Kungsbacka och Eskilstuna har flest fosforfällor kommer besöken att fördelas mellan dessa kommuner. Kommunerna tar fram listor över befintliga fosforfällor i respektive kommun. Ett brev riktat till fastighetsägarna ska skrivas där det finns information om projektet. Eskilstuna kommun kommer att arbeta fram en enkät som fastighetsägarna ska fylla i inför besöken på fastigheterna. Provtagning kommer att göras av en anställd provtagare. Uppföljning av mål Mål Framställa en sammanställning över olika tekniska lösningar och genomföra studiebesök för att öka kunskapen om fosforfällor. Uppföljningsinsatser Sammanställningen finns och har spridits till alla miljökontor i Halland, Västra Götaland samt Eskilstuna. Studiebesök har genomförts och dokumenterats. Framställa rutiner för tillsyn. Göra en sammanställning över olika aktörers ansvarsområden vad gäller fosforfällor. Få fram vilka uppgifter som är viktiga att ha med i Rutiner har framställts innehållande: - Tillståndsvillkor - Jämföra taxa (timmar, årsavgift, timavgift) - Tillsynsintervall (jämföra) - Checklista för tillsynsbesök - Enkät med frågor om byte, provtagning och underhåll Rutiner finns och har spridits till alla miljökontor i Halland och Västra Götaland. En sammanställning finns där olika aktörers ansvar vad gäller fosforfällor vid inrättande, drift och avfallshantering ingår. Genom en tydligare ansvarsfördelning har vi förenklat kretsloppsanpassad hantering av filtermaterialet inom respektive kommun. Hinder för kretslopp i form av upphandlingsregler, avtal mm har identifierats Sammanställningen har spridits till alla miljökontor i Halland, Västra Götaland samt Eskilstuna. Fått fram en lista över vilka uppgifter som är viktiga att ha med i ärendehanteringssystem. Projektdeltagarna har tagit vidare detta till sina

6 ärendehanteringssystem. Framtagande av underlag för tömningsintervall av filtermaterial. miljökontor. Ca 70 fastigheter med fosforfällor har besökts och mätningar av ph-värde och fosforhalt har gjorts. Vid besöken har frågor ställts angående filtrets storlek samt när fosforfällan installerades och/eller när man senast bytte filter, fastighetens nyttjande och antal boende. Resultat har sammanställts, jämförts med rekommenderade bytesintervall och man har fått fram underlag för bytesintervall. Avgränsningar Projektet kommer att pågå fram till 1 mars I projektet kommer vi endast behandla fosforfällor och inte kemisk fosforfällning. Tidsplan Vad När Vem Linda, Johanna Kontakta leverantörer för tekniklista Hela mars Ansökan om medel från HaV 31 mars Besked om medel Studiebesök Förslag ansvarsfördelning och identifiering av hinder för kretslopp som beror av det kommunala renhållningsmonopolet identifieras samt vad som skulle krävas för att man skall få ut filtermaterial i kretslopp på ett korrekt sätt. 21 april 22 april Linda, Johanna, Jennifer, Emelie Förslag tekniklista Förslag enkät i samband med provtagning Förslag checklista för provtagare Linda Maria Maria

7 Vad När Vem Förslag informationsbrev till fastighetsägare Ta fram objekt för besök på avloppsanläggningar Projektgruppsmöte Kungsbacka Ansvarsfördelning i resp. kommun Ansvarsfördelning klar Tekniklista klar Kommunicera med VA-huvudmän Besök på avloppsanläggningar för mätning av ph och fosfor Analys och jämförelse av mätningar med rekommenderade bytesitervall Förslag tillståndsvillkor Förslag enkät för tillsyn Förslag checklista för tillsyn Projektgruppsmöte Varberg Förslag uppgifter till ärendehanteringssystem Rutiner klara: tillståndsvillkor (bytesintervall, provtagning), checklista, enkät, tillsynsintervall, jämförelser taxor. Uppgifter till ärendehanteringssystem Förslag slutrapport Utskick utvärdering Svar utvärdering 22 maj 25 maj 1 juni 1 juni juni Juni september September - November 30 september 30 september 30 september 15 oktober 30 oktober 30 november 18 december 30 januari 30 januari 15 februari Alla (Kungsbacka) Alla Alla Jennifer, Emelie Linda Alla Provtagare Alla Anna, Erika Emelie Anna Alla Jennifer Anna, Emelie, Linda Jennifer

8 Slutrapport klar Vad När Vem 1 mars Målgrupper att kommunicera med Av tabellen framgår vilka målgrupper/parter vi ska kommunicera med angående vad. Målgrupp/intressent Budskap/innehåll Styrgrupp Projektdeltagare Miljökontoren Verksamhetsutövare/fa stighetsägare Tillverkare VA-huvudmän Att projektet håller sig till projektplanen och syftet med MH. Godkänner projektplan och slutrapport, tar del av minnesanteckningar. Projektmål och tidsplan uppnås. Arbetsmaterial. Skapa delaktighet. Tillämpning av material. Information om provtagning och projektet Få kunskap och anordna studiebesök Informationsutbyte (krav på tömning, avstånd, var avfall hamnar, kretslopp) Kommunikationska nal Projektledare via Mejl Projektarbetsplats, mejl Webbplats, avd. möten Informationsbrev, enkät Ringa, mejl Möte, ringa, mejl När? Efter varje projektgruppsmöt e Kontinuerligt Slutet av projektet Juni Mars Provtagare För provtagning Mejl, ringa, möte Maj - September Konsult För analys av fosforhalt Mejl, ringa, möte Juni - September och ph-värde Alla/Övriga Information om projektreslutat Avloppsguiden, användarföreningen, Vatten Avlopp Kretslopp Juni Slutet av projektet, samt Vatten Avlopp Kretslopp mars 2016

9 Resursbehov och kostnader Projektet har tilldelats medel från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Nedan visas de kostnader som projektet tilldelats medel för: Kostnadsslag Kostnadsspecifikation År 2015 År 20 År 20 År 20 Totalt Personal Projektdeltagare 240 h. Analysera mätresultaten och jämförande med rekommenderade bytesintervall. Kartläggning av ansvarsfördelningen och juridiken samt identifiering av hinder för korrekt kretsloppsanpassad hantering av filtermaterialet kr kr Projektledare 100 h. Samordning och sammanställande av slutrapport inom projektet kr Projektadministratör 8 h. Registrering och ekonomi kr Köp av tjänst Provtagare ca. 210 h. Köra, ta prov och lämna prov för analys på ca 70 fosforfällor. Analys av vattenproverna. Ca kr Ca kr Ca kr Resekostnader Tåg till projektmöten kr 6000 kr Lokalkostnader Indirekta kostnader Övriga kostnader: Lokal för studiebesök Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Inga kostnader Summa

10 Möten Förutom uppstartsmöte kommer två möten hållas under Vid behov kan eventuellt fler möten tillkomma via Lync. Dokumentation och slutrapport Följande dokument kommer att upprättas: 1. Denna projektplan med ev. kommande revideringar 2. Informationsbrev till fastighetsägare vid besök 3. Minnesanteckningar från projektgruppsmöten 4. Dokumentation vid studiebesök 5. Slutrapport innehållande: Sammanställning av tekniker och hur de hanteras ( s.k. tekniklista), ansvarsfördelning i deltagande kommuner samt eventuellt identifierade hinder för kretslopp, förslag på indata till ärendehanteringssystem, rutiner för tillståndsvillkor (bytesintervall, provtagning), checklista, enkät, tillsynsintervall, jämförelser taxor. Anteckningar från våra projektgruppsmöten läggs på grupparbetsplatsen, liksom denna projektplan.

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer