Projektplan för projekt Reach

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för projekt Reach"

Transkript

1 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att säkerställa att kraven i EU:s kemikalieförordning Reach följs så att miljömålet giftfri miljö uppnås och risker för miljö och människors hälsa minskar. Projektet ska därför ge företag och inspektörer ökad kunskap och förståelse för sin roll gällande Reach. Genom att tillhandahålla underlag för en effektiv tillsyn bidrar projektet till att kraven i Reach, t.ex. begränsningsreglerna och kandidatlistan, följs av nedströmsanvändarna, att substitutionsprincipen tillämpas samt att det finns en samsyn i Västsverige kring hur vi ska utöva tillsyn enligt Reach. Mål Efter avslutat projekt har: 1. Miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser kunskap om innebörden av att ett ämne regleras i Reach-förordningen samt stöd för en effektiv tillsyn. Det finns en samsyn i Västsverige kring tillämpningen av Reach. 2. Nedströmsanvändare i länen kännedom om vilka ämnen som de hanterar som kräver tillstånd (bilaga XIV), omfattas av begränsningar (bilaga XVII), eller är med på kandidatförteckningen samt innebörden av detta. Nedströmsanvändare vet var de hittar dessa förteckningar samt övrig relevant information som de behöver. 3. Ansvarsfördelningen mellan Kemikalieinspektionen, kommuner och länsstyrelser förtydligats. 4. En tillsynskampanj genomförts och minst 50 % av kommunerna i länen har deltagit i kampanjenen. Sida 1 av 8

2 Omfattning/inriktning Projektet kommer att fokusera på nedströmsanvändares och miljöhandläggares kunskap om registrering, tillstånd och begränsning av användning av ämnen. I viss mån kommer även informationsflödet i kedjan från tillverkare till nedströmsanvändare av kemiska produkter samt CLP att ingå. Projektgruppen avser även att förtydliga ansvaret mellan KemI, länsstyrelser och kommuner. En tillsynskampanj kommer att genomföras inom ramen för ordinarie tillsyn av verksamheter som är nedströmsanvändare av kemiska produkter. Som grund för detta kommer stödmaterial tillhandahållas. I samband med tillsynskampanjen kommer en utbildning att hållas. Avgränsning Projektet kommer inte omfatta handel. Projektet kommer inte omfatta varor. Stödmaterial inför tillsynskampanjen är framtaget för tillsyn på nedströmsanvändare eftersom dessa utgör den mest omfattande gruppen för kommuners och länsstyrelsers tillsyn enligt Reach. Distributörer ingår inte. Tillsynskampanjen riktar sig till de tillsynsobjekt som ingår i kommunens ordinarie verksamhet, dvs. främst B- och C-verksamheter men kan även omfatta A- och U-verksamheter i de fall det är relevant. CLP-förordningen kommer att beröras med syfte att få en helhetsbild av frågan samt att informera om de nya krav som kommer 2015 och Däremot kommer projektet inte att gå djupare in på CLP eller att fokusera på detta i stödmaterial inför tillsynskampanjen. Anledningen till detta är att det i nuvarande övergångsperiod kan vara svårt att ställa skarpa krav utifrån CLPförordningen men att detta kommer att tillämpas mer aktivt i tillsynen när hela CLP-förordningen är implementerad. Projektet kommer inte gå in på allmän hantering och förvaring av kemikalier då det redan finns mycket vägledning kring detta. Sida 2 av 8

3 Målgrupper att kommunicera med Av tabellen framgår vilka målgrupper/parter vi ska kommunicera med angående vad. = Huvudsakligen information till målgruppen ifråga = Huvudsakligen information från målgruppen ifråga Målgrupp Budskap/innehåll Kommunikationskanal Miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser Information om projektets fokus Utbildningens innehåll Vad för stödmaterial som tas fram Information om tillsynskampanjen Uppföljning av kampanj E-post till kontaktpersoner Projekthemsidan utbildningen Verksamheter som är nedströmsanvändare av kemiska produkter Information om Reach, deras ansvar och var de hittar mer information Informationsmaterial via inspektion KemI Delta utbildning, stöd granskning Telefon/ E-post Miljösamverkan Skåne Lärdomar från deras projekt Telefon/ E-post Hur beaktar vi lärdomar från Tillsynsutveckling i Väst? I TUV lärde vi oss om frågor såsom kommunikation och bemötande, presentationsteknik, effektivitet, klarspråk m.m. Så här beaktar vi det i projektet: Klarspråk - tydlig info till verksamhetsutövaren (lättillgänglig för alla) Checklistan ska lättförstålig och inte ha för mycket text Presentationsteknik- använd det vi lärt oss i presentationsteknikutbildningen Jämställdhet - fundera på vilka bilder som visas i infomaterial och utbildning map Effektivitet vi tar inte fram sådan som redan finns (omvärldsanlays). Materialet ska vara lätt för läsare att ta till sig. Processledning viktigt att skapa ett aktivt deltagande under utbildning Kommunikation och Bemötande ha med oss och förmedla inställningen att alla vill göra rätt. Exempelvis rekommendera att skicka ut checklista/frågor till verksamhetsutövaren före inspektion. Sida 3 av 8

4 Aktivitetsplan inklusive tidplan Projektet pågår under tiden april 2015 juni Huvudsakliga insatser som ska genomföras i projektet. Vad behövs för att uppnå mål och syfte? När behöver dessa inklusive förarbete göras för att hinna i tid? Ljuslila rader markerar viktiga milstolpar och grått visar projektgruppsmöten. Vad Syfte När Vem Uppstartsmöte In Real Life (IRL) dvs. vi träffas. Projektplanering, lära känna varandra 13 april Alla Omvärldsanalys Vad finns resp. saknas? April-maj Alla, fördelas Projektgruppsmöte IRL Projektplanering 20 maj Alla Påbörja arbetsuppgifter Underlag möte juni Maj-juni Alla, fördelas Avsluta projektplanering Projektgruppsmöte IRL Diskutera innehåll för utbildning och stödmaterial Juni v. 25 Alla Arbete Ta fram utkast för utbildning och stödmaterial Juli- aug Undersök lokal, lunch, föreläsare för utbildning Juli- aug Projektgruppsmöte IRL Arbetsmöte 26 aug (v 35) Alla Arbete Boka lokal och lunch Arbeta vidare med stödmaterial samt program för utbildning Projektgruppmöte IRL Arbetsmöte 23 sept (v 39) Alla Testa/granska material Kvalitetsgranska Ca 2-3 v Gör klart program Slutet av sept Sida 4 av 8

5 Vad Syfte När Vem Projektgruppmöte Lync Avstämning program (kort möte) 5 oktober (v 41) Alla Utb.program, inkl anmälan KLART Utskick senast 7/10 (v 41) Justera material Justera efter synpunkter från test/granskning. V Visst material granskas av t.ex. KemI T.ex. ansvar mellan myndigheter V Projektgruppmöte IRL Uppsamling 19 oktober (v. 43) Alla Färdigställ material Matrialet klart för utskick v Projektgruppsmöte Lync Avstämning inför utbildning (kort möte) 5 nov (v.45) Förbered utvärdering V Projektledare Anmälan in utbildn. Start v 45 Deltagare kommuner Förberedelser utb V 45 Tillsynsmateral KLART Nå projektmål 1, 2 och 3 Utskick v 45 Utbildning Nå projektmål 1 och 3 12 nov (v.46) Alla, KemI Ev projektgruppsmöte Lync Delutvärdering projektarbetet v. 47 Alla Tillsynskampanj Nå projektmål 1,2,4 Mitt nov 2015 mitt april 2016 Kommuner och Länsstyrelser Utvärdering kampanj Följa upp resultat av tillsynskampanjen samt projektmålen Mitt april start maj 2016 Projektledare Sammanställ utvärdering Få överblick Maj 2016 Projektledare Sammanställ i slutrapport Dra lärdommar av projekt Maj 2016 Projektledare Avslutsmöte IRL Juni 2016 Alla Sida 5 av 8

6 Uppföljning och utvärdering Mål 1. Miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser kunskap om innebörden av att ett ämne regleras i Reach-förordningen samt stöd för en effektiv tillsyn. Det finns en samsyn i Västsverige kring tillämpningen av Reach. 2. Nedströmsanvändare i länen kännedom om vilka ämnen som de hanterar som kräver tillstånd (bilaga XIV), omfattas av begränsningar (bilaga XVII), eller är med på kandidatförteckningen samt innebörden av detta. Uppföljningsinsatser Enkät efter tillsynskampanj Alla har möjlighet att använda samma material vid tillsyn. Enkät efter tillsynskampanj Nedströmsanvändare vet var de hittar dessa förteckningar samt övrig relevant information som de behöver. 3. Ansvarsfördelningen mellan KemI, kommuner och länsstyrelser förtydligats. 4. Minst 50 % av kommunerna deltagit i tillsynskampanjen. Enkät efter tillsynskampanj Enkät efter tillsynskampanj Styrgrupp Styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland genom följande två styrgruppsmedlemmar som är faddrar för projektet: - Torsten Kindt, Laholms kommun - Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland Projektledare Anna Malmros, MVG Sida 6 av 8

7 Projektgrupp Miljösamverkans projektgrupp Reach där följande personer deltar: Cecilia Wessberg, Miljösamverkan östra Skaraborg Andreas Wållberg, Varbergs kommun Annthonia Nilsson, Halmstads kommun Katarina Johansson, Göteborgs Stad Nina Zackrisson, Kungsbacka kommun Mona Ljunggren, Länsstyrelsen i Hallands län Anna Malmros, projektledare MVG Resurser och kostnader Kostnader för projektledning ingår i MVG:s budget och specificeras inte här. Projektdeltagarna bidrar med sin arbetstid vilket inte specificeras. I samband med seminariet och liknande tas deltagaravgifter ut som täcker alla kostnader. Därutöver kan de tillkomma mindre utgifter för informationsmaterial m.m. Möten Projektgruppen kommer ha ca 3-4 IRL-möten per termin. Under hela projekttiden kommer vi att ha ca 7 projektgruppsmöten IRL och 3 via Lync. Dokumentation och slutrapport Följande dokument kommer att upprättas: 1. Denna projektplan med ev. kommande revideringar 2. Program samt dokumentation från utbildning 3. Stödmaterial till tillsynskampanjen 4. Informationsmaterial till nedströmsanvändare 5. Utvärdering av tillsynskampanjen 6. Slutrapport Anteckningar från våra projektgruppsmöten läggs på grupparbetsplatsen, liksom denna projektplan. Sida 7 av 8

8 Bakgrund och ramar Utdrag från MVG:s verksamhetsplan år 2015: Detta är främst ett service-/kompetensprojekt men ska även omfatta en tillsynskampanj som kan genomföras inom ramen för ordinarie tillsyn av verksamheter som är nedströmsanvändare av kemiska produkter, främst miljöfarliga B och C-verksamheter och kopplas där till kraven på egenkontroll. Eventuellt kan handel också omfattas. Att säkerställa att kraven i EU:s kemikalieförordning Reach följs är viktigt för såväl miljön som för mäniskors hälsa. Projektet blir i viss mån en fortsättning på det nationella tillsynsprojektet för ett par år sedan som samordnades av Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Hur tar vi hand om frågorna? Ytterligare utbildning/kompetensutveckling kan behövas då alla inspektörer inte hade möjlighet att gå på utbildningarna i det nationella projektet. Frågorna berör de flesta som har tillsyn på miljöfarliga verksamheter och även i andra sammanhang. Projektgruppen får närmare avgöra vilka insatser som behövs för att stärka kompetensen samt, som nämnts ovan, organisera en tillsynskampanj inom ramen för ordinarie planerad till-syn. Målet med projektet är att stärka inspektörernas kompetens på området reach-tillsyn samt ge-nomföra en tillsynskampanj och genom dessa insatser bidra till minskade risker för miljö och hälsa. Minst 50 % av miljökontoren deltar i tillsynskampanjen. Miljömål: Giftfri miljö Tidplan: Arbetet startar våren 2015, tillsynskampanjen genomförs under sista kvartalet 2015 och en bit in på Ansvarig miljösamverkan: Miljösamverkan Västra Götaland Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan medföra mindre kostnader för t.ex. information och annat. Sida 8 av 8

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer