Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter"

Transkript

1 Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1. Bakgrund Utdrag från MVG:s och MH:s verksamhetsplaner år 2015: Utsläpp till vatten (till kommunalt VA eller recipient) från små industri-, service- och måleriverksamheter med mera är ofta svårbedömda för miljökontoren. Här finns inga villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om avloppsvattnets sammansättning. Hur ska bedömningar göras, vilken provtagning kan vara motiverad, vilka krav på begränsningar/åtgärder kan ställas? Ett exempel: Rening av tvättvatten för rengöring av penslar m.m. vid målning med vattenburna färger. Detta ger utsläpp till vatten, ofta kommunalt. Hur ska man bedöma det, vad ska vi kräva, ska man ta prover? Projektet syftar alltså till skydd av recipienter från påverkan av direktutsläpp, utsläpp via dagvatten och utsläpp till kommunalt spillvatten som kan medföra störningar i reningsverken. Projektgruppen får närmare avgöra vilka insatser som behövs. Men exempel på vad som bör kunna ingå är sammanställning av krav och rekommendationer som förekommer på olika håll i landet, inklusive Svenskt Vattens rekommendationer för utsläpp till spillvattennät, seminarier för att redovisa och diskutera bedömningar och krav, samt någon form av handläggarstöd som sammanfattar och ger vägledning för miljökontoren. Göteborgs Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvatten och recipienter (R 2013:10) finns som ett underlag för arbetet. De tar dock inte upp utsläpp till kommunalt spillvatten vilket projektet också bör beakta. Målet med projektet är dels minskade skadliga utsläpp av till exempel metaller, olja och organiska föreningar till vatten, dels en enhetligare bedömning av vilka krav som bör ställas på mindre verksameter. Projektet rankades högt av miljökontoren i enkäten om MVG:s verksamhetsplan Faddrar: Se under rubrik Styrgrupp. Granskningen har enbart gjorts av Anders Ramberg eftersom efterträdare till Leif Schöndell ännu inte är utsedd. Sida 1 av 6

2 Syfte Utsläpp till vatten (till kommunalt VA eller recipient) från små industri-, service- och måleriverksamheter med mera är ofta svårbedömda för miljökontoren. Här finns inga villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om avloppsvattnets sammansättning. Projektets syfte är därför att ge stöd till miljökontoren i bedömning av dessa utsläpp, för prioriteringar och för vilka krav som kan ställas i tillsynen. Detta ska leda till samsyn och likvärdig behandling av likvärdiga verksamheter mellan kommunerna. Ytterst är syftet att skydda recipienterna. Det gäller såväl direktutsläpp, utsläpp via dagvatten som utsläpp via kommunalt spillvatten. Mål 1) Ge miljökontoren i de båda länen de kunskaper som behövs för att bedöma utsläpp till vatten från mindre verksamheter och hantera dem i tillsynen. Detta ska huvudsakligen ske genom att ta fram ett handläggarstöd för miljökontoren som a) beskriver vissa vanliga branscher och hur de kan bedömas, samt b) ger en generell vägledning för bedömning av branscher som inte beskrivs 2) Projektet ska också ge miljökontoren stöd för information till verksamhetsutövarna. Avgränsning Projektet ska inte omfatta A- och B-verksamheter, oavsett storlek, eftersom dessa får tillståndsbeslut där utsläppen regleras. Projektet omfattar även verksamheter utanför kommunala VA-områden (med egna avlopp). Styrgrupp Styrgrupperna för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland genom följande två styrgruppsmedlemmar som är faddrar för projektet: Anders Ramberg, MH:s styrgrupp, miljöchef Falkenberg. Leif Schöndell, MVG:s styrgrupp, miljöchef Borås. (Anm: Leif slutar snart i MVG:s styrgrupp, hans efterträdare där blir då ny fadder för projektet) Projektledare Lasse Lind, Miljösamverkan Västra Götaland Sida 2 av 6

3 Projektgrupp Miljösamverkans projektgrupp Utsläpp till vatten där följande personer deltar: Kjerstin Frank, Miljösamverkan östra Skaraborg (MöS) Åsa Furustam, Mariestad-Töreboda-Gullspång (MTG) Irén Larsson, Vänersborg Said Racic, Kungsbacka Louise Rosén Rhodiner, Halmstad Gunilla Rådman, Lerum Lasse Lind, Projektledare MVG Uppföljning och utvärdering Mål 1) Ge miljökontoren i de båda länen de kunskaper som behövs för att bedöma utsläpp till vatten från mindre verksamheter och hantera dem i tillsynen. Detta ska huvudsakligen ske genom att ta fram ett handläggarstöd för miljökontoren. 2) Projektet ska också ge miljökontoren stöd för information till verksamhetsutövarna. Uppföljnings- och utvärderingsinsatser Målet är uppfyllt om ett handläggarstöd är framtaget och har testats och bedömts användbart av några miljökontor innan det publicerats Målet om stöd till information till VU är uppfyllt om informationsblad eller motsvarande tagits fram i projektet. Tidplan Projektet startade i mars 2015 och ska avslutas senast sista mars Beskrivning av projektets genomförande/vilka insatser Huvudsakliga insatser som ska genomföras i projektet. Vad När Vem Ta fram projektplan mars-juni 2015 Projektgruppen Färdigställa och fastställa projektplan Juni Projektgruppen samt faddrar Sida 3 av 6

4 Vad När Vem Förslag till disposition för handläggarstöd Före semester Åsa Furustam (Lasse är bollplank) Se till att vi har tillräckligt med underlag (beskrivningar av olika branscher etc) Klart mitten sept. Projektgruppen- viss fördelning görs Bestämma disposition till handläggarstöd Mitten sept. Projektgruppsmöte Utarbeta handläggarstöd Information till VU informationsblad eller liknande Sept-Januari 2016 Nov feb 2016 Projektgruppen-särskild fördelning görs Projektgruppen-särskild fördelning görs Testa handläggarstödet Feb 2016 Vidtalade miljökontor, 4 st av olika storlek. Justera handläggarstöd efter testning Mars 2016 Projektgruppsmöte Utvärdera projektet stämma av mot målen Mars 2016 Projektgruppsmöte Publicera handläggarstöd Mars 2016 Projektledaren Tidpunkter för projektgruppsmöten: se under Möten nedan. Målgrupper att kommunicera med Av tabellen framgår vilka målgrupper/parter vi ska kommunicera med angående vad. Målgrupp Budskap/innehåll Kommunikationskanal Miljökontor i de båda länen (ca 4 st) Testa koncept till handläggarstöd Direktkontakter, förfrågan via mejl Miljökontoren i de båda länen Använda handläggarstödet och övrigt resultat från projektet i tillsyn av och information till verksamhetsutövare Webb och mejlutskick Länsstyrelserna i de båda länen Stämma av med vid behov Direktkontakt VA-verk och ansvariga för ledningsnät Kunskap om VA:s arbetssätt. Rollfördelning mellan VA och Miljö. Direktkontakter, ev. delta på projektgruppsmöte Sida 4 av 6

5 Målgrupp Budskap/innehåll Kommunikationskanal Verksamhetsutövare Sköta sina verksamheter och hantera utsläpp i enlighet med MB:s krav och de rekommendationer som framkommer genom handläggarstödet Miljökontorens tillsyn Svenskt vatten Inhämta information från Web eller direktkontakt Naturvårdsverket Inhämta information från HaV Inhämta information från KemI Inhämta information från Branschorganisationer (t.ex. SPBI) Inhämta information från Jurist Stämma av med vid behov direktkontakt Resurser och kostnader Kostnader för projektledning ingår i MVG:s budget och specificeras inte här. Projektgruppsdeltagarna bidrar med sin arbetstid vilket inte specificeras. I samband med eventuella workshops och liknande tas deltagaravgifter ut som täcker alla kostnader. Därutöver kan det tillkomma mindre utgifter för informationsmaterial, juriststöd med mera. Möten Under projekttiden kommer vi att ha ca 6 st. projektgruppsmöten: Mars 2015, juni 2015 och september 2015, samt preliminärt november 2015, januari 2016 och mars Dokumentation och slutrapport Följande dokument kommer att upprättas: 1. Denna projektplan med ev. kommande revideringar 2. Handläggarstöd 3. Informationsmaterial Sida 5 av 6

6 4. Slutrapport Anteckningar från våra projektgruppsmöten läggs på grupparbetsplatsen, liksom denna projektplan. Sida 6 av 6

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer