Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013"

Transkript

1 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags verkstadsindustrier och vad som bör granskas... 2 Prioriterade frågor i tillsynskampanjen... 3 Genomförande av tillsynsbesök... 3 Allmänt... 3 Inspektera flera tillsammans... 3 Material att använda och annat stöd... 4 Handledningar och checklistor... 4 Diskussion, frågor och svar på webben... 5 Utvärdering... 5 Denna vägledning och andra dokument som nämns här nås på MVGs webbplats via sidan

2 Syfte och bakgrund I verksamhetsplan 2013 för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) anges att projekt tillsynskampanj verkstadsindustri ska genomföras Projektet ska verka för samsyn mellan kommunerna, bidra till ökad kompetens hos inspektörerna och lyfta tillsynsområdet. Detta handläggarstöd ger vägledning för miljökontorens deltagande i denna tillsynskampanj. Information om verkstadsindustrier, deras processer, miljöpåverkan, tillämplig lagstiftning, checklista och tillsynstips med mera finns dock inte här utan i de båda handledningar som uppdaterades under 2012: Tillsynshandledning Verkstadsindustri och Tillsynshandledning verkstadsindustriers ytbehandling. Handläggarstödet har tagits fram av projektgrupp tillsynskampanj verkstadsindustri, sammanställning och slutlig redigering har projektledare Lasse Lind ansvarat för. Följande personer har deltagit i projektgruppen: Jannie Gray Trollhättans miljöförvaltning, Christina Gustafsson Stenungsunds miljökontor och Lasse Lind, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland. Tidplan och omfattning Tillsynskampanjen pågår från mitten av maj till och med oktober Miljökontor som deltar kan välja när under denna period man deltar. Under november görs en utvärdering (se nedan) och med den som grund ska en slutrapport tas fram i december. Varje deltagande miljökontor väljer själva hur många tillsynsbesök man vill göra under kampanjen. Men vår förhoppning är att man väljer att besöka mer än någon enstaka verksamhet i varje kommun och att många miljökontor i länet deltar. Man behöver inte anmäla att man deltar i kampanjen. Genomför man tillsynsbesök i huvudsak med hjälp av detta stöd så deltar man (och medverkar sedan till utvärderingen genom att besvara enkäten efter kampanjtiden). Inriktning vilka slags verkstadsindustrier och vad som bör granskas Kampanjen inriktas på verkstadsindustri generellt, inte på specialiserade ytbehandlingsföretag (ytbehandlingsprocesser som förekommer på de industrier som besöks kan dock tas med i granskningen). Allt från fåmansföretag till stora verkstadsindustrianläggningar kan ingå i kampanjen. Ta gärna även med verkstadsindustriutbildningar på gymnasieskolor med mera. Vid tillsynsbesöken under kampanjtiden kan man, om man vill, granska alla frågor. Hur mycket man tar med får var och en bedöma utifrån vad man bedömer är praktiskt och rimligt att hinna med, och utifrån resultat av tidigare tillsyn på respektive verksamhet. Men vissa frågor prioriteras i denna kampanj: 2

3 Prioriterade frågor i tillsynskampanjen Följande frågor bör alltid tas med i granskningen på de verksamheter som besöks (i den mån förstås som de är aktuella där), det är också de som kommer att tas upp i utvärderingsenkäten: Egenkontrollen. Några frågor om egenkontrollen bör alltid ställas. Omfattning och former får anpassas efter bland annat företaget storlek efter vad som bedöms lämpligt. Frågor som alltid kan tas med är: Allmän kännedom om krav på egenkontroll, (dokumenterad) kontroll av utrustning för drift och kontroll (på u- verksamheter krävs inte dokumentation, men rutiner behöver ändå finnas) och frågor om kemikalier (se nästa punkt). Kemikalier: Förteckningar, säkerhetsdatablad, kunskaper och arbete med utbyte/produktval. Cisterner. Att återkommande kontroll sker av alla cisterner (närmare granskning mot reglerna om cisterner avses inte). Hantering av spån och skärvätskor (även slipmull och liknande) Märkning av förpackningar, behållare, cisterner etc: Att det alltid finns någon form av märkning om innehåll vare sig det gäller produkter eller avfall. Tvätt och avfettning. En form av ytbehandling som dock i någon form förekommer i de flesta verksamheter. Oljeavskiljare. Finns oljeavskiljare, hur sköts de. Genomförande av tillsynsbesök Allmänt De tre första punkterna under prioriterade frågor ovan kan huvudsakligen ses som systemtillsynsfrågor, medan övriga punkter främst kontrolleras som detaljtillsyn genom att granskas på plats ute i verksamheten. Inslag av båda typerna av tillsyn bör förekomma vid alla tillsynsbesök men vi ger inga närmare rekommendationer än så i denna kampanj. Se avsnitt 5. Inspektioner/tillsynsmetodik i Tillsynshandledning Verkstadsindustri och ta gärna även del av MVGs handledning Egenkontroll och systemtillsyn för närmare vägledning om hur tillsyn med systeminspektion kan förberedas och genomföras. Inspektera flera tillsammans Det är alltid bra, när möjlighet finns, att vara flera som inspekterar tillsammans, vid regelrätt systemtillsyn kan det vara mer eller mindre nödvändigt, i alla fall på större verksamheter. Vi föreslår att i detta projekt försöker man inspektera tillsammans med kollegor från andra kommuner. Det kan företrädesvis ske i form av värd-gäst, d.v.s. att en inspektör bjuder in en eller ett par-tre inspektörer från andra kommuner att följa med på tillsynsbesök. I anslutning till inspektionerna diskuterar man vad som framkommit och erfarenheterna från tillsynsbesöket, det stärker alla deltagandes kompetens och banar väg för samsyn i bedömningsfrågor. Projektgruppen kommer att underlätta detta genom att tillhandahålla en lista för vilka som kan delta på detta sått, som värd eller som gäst eller som båda delarna. 3

4 Men även om det inte skulle ske i så organiserade former som värd-gäst kan det vara en bra idé att kontakta en inspektör i någon närliggande kommun och föreslå att man går med på varandras inspektioner. Material att använda och annat stöd Handledningar och checklistor Obligatoriskt Tillsynshandledning Verkstadsindustri. Miljösamverkan Västra Götaland, reviderad december Tillsynshandledning verkstadsindustriers ytbehandling. Miljösamverkan Västra Götaland, reviderad december Ovanstående båda handledningar som nyligen uppdaterats ger fakta om verkstadsindustrier, deras processer, miljöpåverkan, tillämplig lagstiftning, checklista och tillsynstips med mera. Använd dessa för allmän orientering och kunskapsstöd som kan behövas i tillsynen. Läs de inledande avsnitten om syfte i de båda handledningarna för att se hur de förhåller sig till varandra. Checklista för tillsyn. Bilaga 2 i Tillsynshandledning Verkstadsindustri. Finns också som separat word-fil i anslutning till handledningen på MVGs webbplats. Det är denna checklista vi tillhandahåller för tillsynskampanjen. Den är mycket omfattande och ingen kommer sannolikt att använda hela checklistan under en inspektion. Tips: Gör en egen version inför tillsynsbesöket genom att ta bort alla de frågor ni inte vill ha med. Men kom ihåg att behålla det som rör de prioriterade frågorna i denna tillsynskampanj. Alternativt kan man ha med hela checklistan och markera de frågor man särskilt kommer att ta upp. Information: Vi har gjort en kopia av Checklista för tillsyn. I den har vi med fet streckad orange linje till vänster markerat alla frågor som motsvarar Prioriterade frågor i tillsynskampanjen (se ovan vilka det är). Om man tycker det blir praktiskt kan man använda den som utgångspunkt för sin egen bearbetning som vi tipsar om i föregående stycke. Övrigt Egenkontroll och systemtillsyn - handledning. Miljösamverkan Västra Götaland, reviderad april Denna handledning, som också är uppdaterad ganska nyligen, orienterar och ger vägledning om hur tillsyn kan genomföras. Inte nödvändig att använda i denna kampanj men kan vara bra för tips och förslag på hur tillsyn kan bedrivas och egenkontrollen granskas. Verktygslåda Industribuller. Miljösamverkan Västra Götaland Ta del av och använd denna om bullerfrågor aktualiseras vid tillsynen! Ingår i en serie Verktygslådor för arbete med bullerfrågor inom miljöbalkstillsynen. 4

5 Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen Miljösamverkan Västra Götaland Här redovisas erfarenheter från en tidigare tillsynskampanj med värd-gäst. Diskussion, frågor och svar på webben Projektgruppen har skapat en särskild gruppdiskussion på TVL-portalen Gruppdiskussion verkstadstillsyn MVG 2013 under flik Miljöskydd. Lämna synpunkter och skriv frågor här om sådant ni stöter på under tillsynen. Projektgruppen kommer att bevaka detta och försöka se till att svar ges i de fall ingen annan går in och svarar. Det bör därmed bli mer givande och effektivt än i de diskussioner som förekommer idag på TVLportalen där tyvärr många frågor blir obesvarade eller svar dröjer väldigt länge. Utvärdering När tillsynskampanjen avslutats kommer ni att få en enkät om ert deltagande i kampanjen. Vi kommer i enkäten i huvudsak att ha frågor om: Hur många och vilka slags verksamheter (B, C, U och storlek) ni besökt. Om ni inspekterat tillsammans med andra. Om inspektionerna föranlett förelägganden, miljösanktionsavgifter eller åtalsanmälan, och vad det i så fall avsett. Om tillsynsresultat för var och en av de prioriterade frågorna i kampanjen. Hur vanligt det var med anmärkningar (eller om det i huvudsak inte förekom anmärkningar), om det var anmärkningar som var särskilt vanliga, anmärkningar ni bedömer som särskilt allvarliga, samt en möjlighet att ge en allmän kommentar om denna tillsynsfråga. Något tillsynsresultat avseende annat än de prioriterade frågorna som ni vill informera om. Om ni använt annat material än Miljösamverkan Västra Götalands som stöd i tillsynen, och så fall vad. Hur ni bedömer att tillsynskampanjen fungerat i stort, och Miljösamverkan Västra Götalands stöd för denna tillsynskampanj genom handledningar, checklista, här föreliggande handläggarstöd och gruppdiskussionen på nätet. Er bedömning av om kampanjen gett ökad kompetens och samsyn. Projektgruppen kommer att sammanställa en rapport med resultatet av enkäten och erfarenheterna från tillsynskampanjen i länet. Lycka till! Projektgruppen 5

6 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i många andra län. Vi arbetar med många olika frågor. Några exempel på projekt är Tillsyn på verkstadsindustrier, Radon, Inomhusmiljö, Dagvatten, Biltvättar och Kemikalietillsyn. Från och med 2013 arbetar vi även med livsmedelsprojekt. Utförlig information om alla projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats. Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden och kommunerna i länet Adress Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, Göteborg, Tel Webbplats Projektledare Lasse Lind Tel Cecilia Lunder Tel Anna Malmros Tel Christina Åkerman Tel

Slutrapport för projekt Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013

Slutrapport för projekt Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Slutrapport för projekt Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Foto Lillemor Öberg januari 2014 Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland januari 2014 Sammanfattning... 3 Syfte...

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Läs mer

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt Tillsyn på verkstadsindustrier, steg 2 ytbehandling

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt Tillsyn på verkstadsindustrier, steg 2 ytbehandling december 2002 Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt Tillsyn på verkstadsindustrier, steg 2 ytbehandling 1. Projektgruppens kommentarer...1 Verkstadsindustriprojekten avslutade - fortsatt

Läs mer

Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011

Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 11 januari 2012 Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 Om rapporten... 2 Inledning och bakgrund... 2 Sammanfattning av resultat och projektgruppens kommentarer... 2 Resultat... 3 Omfattning...

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se Kansli Västra Götalandsregionens Miljösekretariat,

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad 2008-03-07 Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad Utvärdering av tillsynskampanjen om kemikalier och säkerhetsdatablad genomförd hösten 2007 Slutsatser Projektgruppen drar följande slutsatser om kampanjen

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål Återanvändning av avfall för anläggningsändamål Slutrapport Foto: Peter Jonasson Mars 2017 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och ramar... 4 3. Styrgrupp... 4 4. Projektgrupp...

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn 10 juni 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn Enkäten syftar till att utvärdera dels tillsynskampanjen som startade oktober 2003 dels delprojektet som helhet. Enkäten besvaras senast

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Göta landsregionen,

Läs mer

Ekonomirapporten utgör underlag för den fakturering av huvudmännens bidrag till Miljösamverkan Västra Götaland som nu görs.

Ekonomirapporten utgör underlag för den fakturering av huvudmännens bidrag till Miljösamverkan Västra Götaland som nu görs. 9 december 2010 Protokoll Styrgruppsmöte 8 december 2010 Uddevalla stadshus 13.45-15.40 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Lennart Lagerfors, GR Marie Johansson, Vara Martin Gustafsson,

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkäten syftar till att utvärdera delprojektet och särskilt handledningen och tillsynskampanjen. Den syftar även till att uppgifter om avloppsanläggningar

Läs mer

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 2001-12-17 Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 1. Deltagande i projektet samt svarsfrekvens enkät Har besvarat enkäten 30 Har inte besvarat enkäten 19 Har

Läs mer

Projektplan för projektet äldreboenden och vårdlokaler

Projektplan för projektet äldreboenden och vårdlokaler Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för projektet äldreboenden och vårdlokaler Syfte

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Asylboenden Slutrapport Januari 2017

Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och ramar... 4 3. Styrgrupp... 4 4. Projektgrupp... 4 5. Syfte och mål... 5 6. Omfattning och inriktning...

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2006

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2006 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2006 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 16 juni 2005. Innehåll Verksamheten 2006... 2 Inledning 2 Delprojekt, översikt 2 Beskrivning av delprojekten

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland Animaliska biprodukter i butiker Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland 2014-2015 Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning... 4 Tillsynskampanjen och stöd för tillsynen... 5 Syfte och

Läs mer

Projektplan för projekt om Tillsyn på dagvattenanläggningar

Projektplan för projekt om Tillsyn på dagvattenanläggningar Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för projekt om Tillsyn på dagvattenanläggningar

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2003

Enkät om delprojekt år 2003 29 april 2002 Till Miljökontoren, Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbunden genom Miljösamverkan Västra Götalands kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2003 De följande sju sidorna utgör enkäten om Miljösamverkan

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2003 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004

Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Februari 2005 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Miljösamverkan Västra Götaland februari 2005 Sammanfattning...

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Projektplan för uppdatering av handläggarstöd fordonstvättar

Projektplan för uppdatering av handläggarstöd fordonstvättar Projektplan för uppdatering av handläggarstöd fordonstvättar Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Fastställd av styrgruppen den 14 juni 2012 exklusive ekonomiavsnittet. Reviderad och fastställd i sin helhet av styrgruppen den 5 december 2012.

Läs mer

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Reviderad september 2010 Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplanen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2008

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2008 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2008 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett projektsamarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Äldreboende och vårdlokaler

Äldreboende och vårdlokaler Slutrapporten har granskats och godkänts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Slutrapporten är därmed fastställd. Äldreboende och vårdlokaler Slutrapport BILD

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2007

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 15 juni 2006 Innehåll Verksamheten 2007... 2 Inledning 2 Delprojekt, översikt 2 Beskrivning av delprojekten

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2009-2012 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Reviderat av styrgruppen 21 september 2010 Styrdokument för Miljösamverkan Västra

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter oktober 2013 Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Miljösamverkan

Läs mer

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Vad projektet omfattat... 4 Enkätresultat och projektgruppens kommentarer... 5 Bilaga: Sammanställning

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(7) Projekt Minireningsverk : 2013-11-12 Tid: 9.00-15.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marie Karlsson, Kungsbacka Frans Karlsson, Falkenberg Johan Cederbrink,

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2005-2008 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2004 Reviderat på sammanträde 7 december 2006 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

Tillsyn av avfallshantering pa miljö farliga verksamheter pröjektrappört

Tillsyn av avfallshantering pa miljö farliga verksamheter pröjektrappört Tillsyn av avfallshantering pa miljö farliga verksamheter 2017 - pröjektrappört Beslutad av styrgruppen för Miljösamverkan f 2018-01-25 Foto: Lars-Ingvar Björk Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007 Radonenkät Vägledningen Miljösamverkan Västra Götaland publicerade i september 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete. I det följande benämns den vägledningen. Vägledningen finns på www.miljosamverkan.se/radon

Läs mer

Projektplan för projekt Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken

Projektplan för projekt Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken 2011-09-09 Projektplan för projekt Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2011: Genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten i Sverige har bland annat

Läs mer

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Sida 1 av 11 alla nr av MVG MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Hälsoskyddsdagen i Skövde Annorlunda och uppskattat initiativ Stort intresse för regler om fordonstvättar

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Bakgrund. Nu är den snart klar! Innehåll

Bakgrund. Nu är den snart klar! Innehåll Bakgrund Arbetet startade 2002. Skulle bli: dels VOC-Lathund med fakta om VOC, teknik, bedömningar, prövning m.m. (Länsstyrelsen) dels Tillsynshandledning med branschbeskrivningar (MVG) Fullföljdes inte

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 26 september september Länsstyrelsen Vänersborg

Protokoll. Styrgruppsmöte 26 september september Länsstyrelsen Vänersborg 28 september 2012 Protokoll Styrgruppsmöte 26 september 2012 Länsstyrelsen Vänersborg 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Leif Schöndell, Borås Caroline Hagström, Vara Monica

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

CHECKLISTA Projekt Sågverk och Hyvlerier 2015 Version

CHECKLISTA Projekt Sågverk och Hyvlerier 2015 Version CHECKLISTA Projekt Sågverk och Hyvlerier 2015 Version 2015-04-07 Verksamhetsuppgifter: Verksamhetsnamn/anläggning: Kontaktperson: E-post: Organisations nr: Verksamhetskod: ABCU Miljöledningssystem, ange

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Sammanställning av svar från miljökontoren och yrkesinspektionen på enkel enkät september 1998 om inspektioner

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Reviderad december 2007 Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplanen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2001 Fastställd av styrgruppen på sammanträde 5 december 2000 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2) Tidsram

Läs mer

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen 6 juni 2001 Information till kommunerna i Västra Götalands län genom Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen Innehåll Informationens syfte 1 Motiv

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 1999 Fastställd av Styrgruppen på sammanträde 1999-09-17 Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt... 2 Tidsram... 2 Medverkande

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2002 Innehåll Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt...

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Bullerprojekt Handlägga buller på miljömyndighet,

Bullerprojekt Handlägga buller på miljömyndighet, Bullerprojekt 2011-2012 Handlägga buller på miljömyndighet, 2012-04-26 1 Kort om projektet Miljösamverkan Västra Götaland & Miljösamverkan f (Jönköpings län) Mars 2011- dec 2012 Handlägga buller på miljömyndighet,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2001 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2)

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: Avslutad kampanj: Hygien i förskolan Pågående kampanj: Fastighetsägares egenkontroll Lokala utbildningar Utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Fastställd av styrgruppen den 7 juni 2011, exkl. budgetens intäktsdel. Fastställd i sin helhet av styrgruppen den 13 oktober 2011 Innehåll VERKSAMHETEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MILJÖSAMVERKAN VÄSTRA GÖTALAND 2002

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MILJÖSAMVERKAN VÄSTRA GÖTALAND 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MILJÖSAMVERKAN VÄSTRA GÖTALAND 2002 Fastställd av styrgruppen på sammanträde 2003-03-25 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2002 Inledning och sammanfattning...

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2008

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2008 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2008 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 15 juni 2007 Innehåll VERKSAMHETEN 2008...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

PROJEKT. Egenkontroll Gymnasieskolor

PROJEKT. Egenkontroll Gymnasieskolor PROJEKT Egenkontroll Gymnasieskolor 2011-03-02 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Här skriver

Läs mer