Ett nationellt tillsynsprojekt resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland"

Transkript

1 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010

2

3 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2010 Denna rapport har tagits fram av projektgrupp Inomhusmiljö. Gudrun Törnström och Lasse Lind har ansvarat för slutlig bearbetning och redigering i samråd med projektgruppen. Följande personer har deltagit i projektgruppen: Anna Pettersson, Lerums kommun Annika Borg, Trollhättans kommun Barbro Nilsson, Arbetsmiljöverket Gudrun Törnström, Länsstyrelsen Västra Götalands län Ingmarie Englund, Göteborgs stad Jan-Eric Bäck, Öckerö kommun Jan-Erik Andersson, Göteborgs stad Sten-Axel Wikenstedt, Västra Götalandsregionen Lasse Lind, Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

4 Titelsida, om rapporten Sammanfattning Inledning... 6 Bakgrund... 6 Syfte Genomförande... 7 Kommunernas tillsyn... 7 Deltagande kommuner Särskilda insatser i Västra Götalandsregionen... 8 Projekt hygiensjuksköterska i förskolan - HYFS... 8 Skillnad mellan Göteborgs stad och övriga kommuner i Västra Götaland Resultat... 9 Egenkontroll Barnens handhygien Personalens handhygien Hygienrutiner Hygienutbildning Diskussion och slutsatser Egenkontroll Handhygien Hygienrutiner Hygienutbildning Sammanfattande bedömning och rekommendationer Referenser och litteratur Bilagor 1. Tillsynsformulär för hygien 2. Instruktion till förtydligat tillsynsformulär Baksidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland, adressuppgifter

5 1. Sammanfattning Under 2009 genomförde Socialstyrelsen ett nationellt tillsynsprojekt kallat Hygien i förskolan där kommunernas miljökontor inbjöds att delta. I vårt län stöttades projektet av Miljösamverkan Västra Götaland, 28 av de 49 kommunerna i länet medverkade och besökte 454 förskolor. Syftet med det nationella tillsynsprojektet var att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom ökad medvetenhet om kravet på egenkontroll enligt miljöbalken. Ett av målen var att projektet skulle leda till ökad kunskap om egenkontroll i förskolorna, främst inom områdena hygien och smittskydd. Resultaten från tillsynen i Göteborgs stad har jämförts med svaren från de övriga 27 kommuner i Västra Götalands län som deltog. Syftet var att se om det finns skillnader som kan kopplas samman med den hygieninformation som lämnats av projektet hygiensjuksköterska i förskolan HYFS där hygienrutiner och råd om hygien gavs på förskolorna innan Göteborgs miljöförvaltning genomförde tillsyn. Motsvarande hade inte förekommit i de övriga kommunerna. Verksamhetsutövaren ansvarar för att ha kunskap om egenkontrollen och att den tillämpas. Trots att regeln funnits sedan 1999 finns det fortfarande många förskolor i de 28 kommunerna som inte tagit del av förordningen om egenkontroll. Bristerna tyder på ett stort behov av att miljönämnderna i sin tillsyn informerar om och ställer krav på en fungerande egenkontroll. Resultaten visar att kunskap om egenkontroll är betydligt bättre i Göteborg än i Västra Götaland i övrigt På övriga kontrollpunkter som jämförts, bland annat avseende handtvätt och hygienrutiner, var resultaten varierande men i så gott som samtliga fall och ofta i betydande grad var resultatet bättre i Göteborg. Sammantaget visar jämförelserna att HYFS varit av stort värde, och det är därför mycket positivt att det nu också börjat genomföras i övriga kommuner i länet. Tillsynsprojektet visar på behov av tillsyn, inklusive krav på egenkontroll och rådgivning om hygienrutiner. Därför är det viktigt att tillsyn av förskolor prioriteras i miljönämndernas tillsynsplaner. Återkommande inspektioner, exempelvis vart tredje år, behövs för att med jämna mellanrum lyfta hygienfrågorna som annars kan riskera att sjunka undan efterhand. Miljönämnderna har även betydelsefulla uppgifter i samband med nyetablering av förskolor när man ska bedöma lokalernas lämplighet i samband med den obligatoriska anmälan. Förutsättningar för god handhygien bör då särskilt beaktas. Nämnden bör då även lämna information om kravet på egenkontroll, vad egenkontrollen bör innehålla samt råd om hygienrutiner. 5

6 2. Inledning Socialstyrelsen är central tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd inom miljöbalkens tillämpningsområde. Ansvaret för tillsynsvägledning delas med länsstyrelserna, som utövar vägledning i länet. En viktig del i tillsynsvägledningen till kommunerna är att ge stöd och råd samt initiera och samordna gemensamma tillsynsinsatser. Socialstyrelsen har ambitionen att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt varje år tillsammans med kommunerna. I projekten prioriteras särskilt angelägen hälsoskyddstillsyn och kommunernas miljönämnder inbjuds att delta. År 2009 genomfördes projektet Hygien i förskolan. Insatserna i projektet och resultaten presenteras i en särskild rapport (1). Även länsstyrelserna erbjuds att medverka i de nationella projekten. Miljösamverkan Västra Götalands Inomhusmiljögrupp anslöt därför till tillsynsprojektet och verkade för ett högt deltagande i länet. Sammanlagt deltog 28 av länets 49 kommuner och 454 förskolor inspekterades. I denna rapport redovisas ett urval av resultat från de 28 kommunerna i Västra Götalands län. Bakgrund Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är i och för sig normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men man räknar med att förskolebarn är % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur det smittar kan man minska onödig smittspridning. Det finns forskning som visar att skärpt hygien kan minska sjukfrånvaron i förskolan. Förbättrade hygienrutiner på förskolorna kan bidra till att minska antalet infektionssjukdomar bland barnen (2). Förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och omfattas även av kravet på egenkontroll enligt en särskild förordning a. Avsikten med egenkontroll är att verksamhetsutövare på egen hand ska åstadkomma och upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete som följer miljöbalkens och myndigheternas krav. Verksamhetsutövaren ska ha klart för sig hur egenkontrollen i praktiken går till och känna till resultaten från den. Syfte Syftet med det nationella tillsynsprojektet Hygien i förskolan var att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom ökad medvetenhet om kravet på egenkontroll enligt miljöbalken. Målet var att projektet skulle leda till: - Ökade kunskap i hygien och smittskydd på kommunernas miljöförvaltningar. - Ökad kunskap på miljöförvaltningarna om förskoleverksamheternas egenkontroll enligt miljöbalken. a Förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 6

7 - Ökad kunskap om egenkontroll i förskolorna, främst inom hygien och smittskyddsområdena. - Möjlighet för kommunernas miljöförvaltningar att skapa nätverk för att diskutera hygien, minskad smittspridning och egenkontroll på förskolor. - En samlad bild för Socialstyrelsen av hygienrutiner och egenkontroll på landets förskolor. 3. Genomförande Kommunernas tillsyn De miljöförvaltningar som deltog i det nationella tillsynsprojektet valde själva hur många och vilka förskolor som skulle inspekteras samt när detta skulle ske under Vid tillsynen kontrollerades verksamhetsutövarens rutiner för egenkontroll och projektet fokuserade på den del av egenkontrollen som gäller hygien, rutiner för att minska smittspridning och övergripande städning. I samband med tillsynen användes ett tillsynsformulär som Socialstyrelsen tagit fram, se Bilaga 1 och verksamhetsansvarig förskolechef intervjuades. Efter inspektionen redovisade miljöförvaltningen digitalt de uppgifter som samlats in till Socialstyrelsen. Deltagande kommuner I Västra Götalands län deltog följande 28 kommuner, antalet inspekterade förskolor var 454 och antalet förskolor per kommun varierade mellan Medelvärdet var 16 och medianen 11. Kommun Antal inspekterade förskolor Bengtsfors 4 Bollebygd 9 Borås 6 Dals-Ed 4 Falköping 50 Färgelanda 3 Gullspång 1 Göteborg 99 Herrljunga 11 Hjo 5 Karlsborg 5 Lysekil 3 Mariestad 25 Mellerud 3 Munkedal 11 Mölndal 45 Orust 12 Partille 38 7

8 Kommun Antal inspekterade förskolor Skara 15 Skövde 24 Strömstad 15 Tibro 5 Tidaholm 2 Tjörn 11 Trollhättan 12 Töreboda 5 Vänersborg 20 Åmål Särskilda insatser i Västra Götalandsregionen Projekt hygiensjuksköterska i förskolan - HYFS I Västra Götalandsregionen pågår projektet hygiensjuksköterska i förskolan (2) som inleddes i Göteborg år 2006 och nu fortsätter i Västra Götalands övriga kommuner. Syftet med projektet är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och därmed minska antalet infektioner och sjukfrånvaron bland barnen. Hygiensjuksköterskor gör personliga besök på alla förskolor och arbetar efter en särskild modell. Projektet förväntas medföra positiva effekter som: - Utarbetande och väl förankrade hygienrutiner i förskoleverksamheten. - Ökat samarbete mellan barnomsorg och barnhälsovård. - Gemensamma, väl kända, riktlinjer som ger tryggare personal och föräldrar. - Riktlinjer för när barnen skall vara hemma vid sjukdom. - Riktlinjer för rådgivning och information vid infektionsproblematik i förskolan. Skillnad mellan Göteborgs stad och övriga kommuner i Västra Götaland Vid genomförandet av Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt 2009 inspekterade Miljöförvaltningen i Göteborgs stad 60 kommunala och 39 fristående förskolor. Innan Miljöförvaltningens tillsyn hade HYFS-projektet besökt samtliga kommunala förskolor och hygiensjuksköterskan hade inventerat aktuella hygienrutiner, diskuterat riktlinjer för hygienrutiner samt lämnat hygienråd och anvisning om föräldrainformation. Även om de fristående förskolorna inte fått besök hade vissa av dem i alla fall deltagit vid något av de utbildningstillfällen som hygiensjuksköterskan anordnat hade HYFS-projektet inte besökt några andra förskolor i länet. Det var senare som projektet fortsatte i övriga kommuner i Västra Götaland och besök pågår för närvarande. 8

9 5. Resultat Efter viss databearbetning, där t.ex. felaktigt inrapporterade tillsynsformulär rensats ut, skickade Socialstyrelsen rådata till deltagande kommuner och berörda länsstyrelser. På så sätt gavs möjlighet att följa upp resultaten på lokal eller regional nivå. I Västra Götalands län har Miljösamverkans Inomhusmiljögrupp ansvarat för detta. Socialstyrelsens tillsynsformulär omfattande sammanlagt 42 frågor. Vid genomgång av svaren för de 28 kommunerna i Västra Götalands län begränsades uppföljningen till frågor som berör egenkontroll enligt miljöbalken, barnens handhygien, personalens handhygien, hygienrutiner samt hygienutbildning. Resultaten kan inte ses som representativa för länet eftersom urvalet inte skett slumpmässigt. Det var valfritt för kommunerna att delta och de bestämde själva vilka förskolor de skulle besöka. Tillförlitligheten i svaren kan till viss del variera på grund av olika kunskapsnivå. Detta gäller särskilt frågor om egenkontroll som ibland sammanblandas med motsvarande krav enligt livsmedels- och arbetsmiljölagen. Svaren från Göteborgs stad jämfördes med de övriga 27 kommuner i Västra Götalands län som deltog då det var av intresse att se om det finns skillnader till följd av hygiensjuksköterskans insatser. Vissa resultat har även jämförts med utfallet för riket som helhet. Resultaten redovisas i diagram på följande sidor. Med Göteborg eller Gbg avses Göteborgs stad, med Västra Götaland eller VG avses övriga 27 kommuner i länet som deltog. 9

10 Egenkontroll Känner verksamhetsutövaren till kravet på egenkontroll enligt miljöbalken (26 kap 19 )? Kommentar: Måttliga skillnader mellan Västra Götaland och Göteborg. Göteborg dock lite bättre. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Nej % Nej % 10

11 Har verksamhetsutövaren tagit del av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll? Har VU tagit del av förordningen om egenkontroll? 70% 60% 50% Andel av svar 40% 30% 20% Ja Nej 10% 0% VG Gbg Kommentar: Klart bättre i Göteborg än Västra Götaland. Ändå bara drygt 50 % i Göteborg. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Nej % Nej % 11

12 Övergripande skriftlig dokumentation över verksamhetens egenkontroll Finns övergripande skriftlig dokumentation av egenkontrollen? 90% 80% 70% Andel av svar 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% VG Gbg Kommentar: Betydligt bättre i Göteborg än Västra Götaland. Ändå bara drygt 50 % i Göteborg. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Nej % Nej % 12

13 Information till personalen om dokumentation över egenkontrollen Kommentar: Avsevärt bättre i Göteborg än Västra Götaland. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Nej % Nej Dok saknas Dok saknas % % % 13

14 Miljöförvaltningens sammanfattande bedömning Sammanfattande bedömning: Egenkontroll av hygien o smittskydd motsvarar MBs krav 90% 80% 70% Andel av svar 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% VG Gbg Kommentar: Avsevärt bättre i Göteborg än Västra Götaland. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Nej % Nej % 14

15 Barnens handhygien Vad används vid barnens handtvätt? Barnens handtvätt Andel av svar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VG Gbg VG Gbg VG Gbg VG Gbg Alltid Ofta Sällan Aldrig Hur ofta Enbart vatten Fast tvål + vatten Flytande tvål + vatten Kommentar: Mycket små skillnader mellan Västra Götaland och Göteborg. De minimala skillnader som finns går åt båda hållen. 15

16 Vad används vid barnens handtorkning? Barnens handtorkning Andel av svar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VG Gbg VG Gbg VG Gbg VG Gbg Alltid Ofta Sällan Aldrig Hur ofta Gemensam textilhandduk Personlig textilhandduk Engångshandduk Varmluft - ingen Kommentar: Måttliga skillnader mellan Västra Götaland och Göteborg. Göteborg dock lite bättre (klart större andel alltid engångshandduk). 16

17 Personalens handhygien Vad använder personalen vid handtvätt? Personalens handtvätt Andel av svar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VG Gbg VG Gbg VG Gbg VG Gbg Alltid Ofta Sällan Aldrig Hur ofta Enbart vatten Fast tvål + vatten Flytande tvål + vatten Kommentar: Mycket små skillnader mellan Västra Götaland och Göteborg. De minimala skillnader som finns är till Västra Götalands fördel 17

18 Vad torkar personalen händerna med efter handtvätt? Personalens handtorkning Andel av svar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VG Gbg VG Gbg VG Gbg VG Gbg Alltid Ofta Sällan Aldrig Hur ofta Gemensam textilhandduk Personlig textilhandduk Engångshandduk Varmluft - ingen Kommentar: Måttliga men tydliga skillnader mellan Västra Götaland och Göteborg. Göteborg lite bättre med klart större andel alltid engångshandduk, och mindre användning av textila handdukar 18

19 När använder personalen handsprit? Kommentar: Tydliga skillnader mellan Västra Götaland och Göteborg. Användning av handsprit vanligare i Göteborg än länet i övrigt (Västra Götaland), även om Västra Götaland har aningen högre andel alltid vid blöjbyte, men Göteborg har högre andel ofta där, vilket inte tagits med i diagrammet för att det inte skulle bli för svårläst. 19

20 Hygienrutiner Finns skriftliga hygienrutiner för blöjbyten? Finns skriftliga hygienrutiner för blöjbyten 80% 70% 60% Andel svar 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% VG Gbg Kommentar: Stor skillnad mellan Västra Götaland och Göteborg. Avsevärt vanligare med skriftliga rutiner i Göteborg. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Nej % Nej % 20

21 Finns skriftliga hygienrutiner för blöjbyten uppsatta vid samtliga skötbord? Om ja på förra frågan finns hygienrutinerna uppsatta vid skötbord 90% 80% 70% 60% Andel av svar 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% VG Gbg Kommentar: Liten skillnad, men vanligare i Göteborg att hygienrutinerna är uppsatta vid skötbord. 21

22 Förekommer textila underlägg på skötbord för blöjbyten? Förekommer textila underlägg på skötbord 90% 80% 70% 60% Andel av svar 50% 40% 30% Ja Nej 20% 10% 0% VG Gbg Kommentar: Stor skillnad till Göteborgs fördel. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Ja % Ja % 22

23 Används alltid nya engångsunderlägg vid blöjbyten? Används alltid nya engångsunderlägg vid blöjbyten 100% 90% 80% 70% Andel av svar 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% VG Gbg Kommentar: Liten skillnad, men till Göteborgs fördel. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Ja % Ja % 23

24 Är skötbordsmadrassens yta lätt avtorkbar i samtliga skötrum? Är skötbordsmadrass lätt avtorkbar 100% 90% 80% 70% Andel av svar 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% VG Gbg Kommentar: Minimal skillnad (till Göteborgs fördel). Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Ja % Ja % 24

25 Hygienutbildning Utbildas personalen i hygien/smittskydd? Utbildas personalen i hygien/smittskydd 60% 50% Andel av svar 40% 30% 20% Ja, all personal Ja, en del av personalen Nej 10% 0% VG Gbg Kommentar: Stor skillnad. Mycket större andel av personalen utbildad i hygien/smittskydd i Göteborg. Jämförelse nationellt enl. SoS rapport (obs! att Alla här är alla besökta, inte alla som svarat, därför är procentsatsen inte fullständigt jämförbar med våra resultat som tar procent av antal svar på frågan) Alla Nej % Nej % 25

26 6. Diskussion och slutsatser Med Västra Götaland avses här de 27 kommuner i länet som förutom Göteborg deltog i tillsynsprojektet. Egenkontroll Egenkontroll innebär att verksamhetsutövare ska ha kontroll över att miljöbalkens bestämmelser följs b. Förutom det generella kravet på egenkontroll ska den som bedriver en anmälningspliktig verksamhet, t.ex. förskola, också följa särskilda regler enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll c. Syftet är att en verksamhetsutövare på egen hand ska bedriva ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för att minimera riskerna för olägenheter. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren själv utforma egenkontrollen och en viktig del av miljönämndens tillsyn är att granska hur verksamhetsutövarens egenkontroll är utformad och fungerar. Kontrollen baseras på de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska egenkontrollen dokumenteras. Krav på egenkontroll finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete samt i livsmedelslag (SFS 2006:804) och livsmedelsförordning (2006:813). Behov av information Trots att kravet på egenkontroll funnits sedan 1999 visar det nationella tillsynsprojektet på stora kunskapsbrister. Endast en fjärdedel av förskolorna i Västra Götaland bedömdes ha en egenkontroll för hygien och smittskydd som motsvarar miljöbalkens krav. I Göteborg var resultatet avsevärt bättre där nästan 80 % av förskolorna uppfyllde detta krav. Ett av målen med tillsynsprojektet var att öka kunskapen om egenkontroll i förskolorna, främst inom områdena hygien och smittskydd. Genom tillsynsprojektet besöktes totalt 454 förskolor i länet och kunskapen hos dessa förbättrades genom den information som gavs. Mot bakgrund av projektets resultat kan antas att det finns ett stort behov av information om verksamhetsutövarens ansvar för egenkontroll även bland övriga förskolor i Västra Götalands län. b Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 19. c Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 26

27 Handhygien De generella rekommendationer om god handhygien som gäller i förskolemiljö för både barn och personal är tvättning med flytande tvål och vatten samt användning av pappershanddukar. I vissa situationer, t.ex. i samband med blöjbyten och under vissa epidemier och då framför allt vid smittsamma tarminfektioner, ska personalen även använda handdesinfektion för att minska risken att sprida smitta. Detta gäller även när personalen använder skyddshandskar. (5) I tillsynsprojektet konstaterades att de generella rekommendationerna om handhygien fått bra genomslag och att de tillämpas av de flesta förskolor. Detta gällde både handtvätt och handtorkning. Andelen personal som torkar sig med engångshanddukar var klart större i Göteborg, vilket sannolikt är en konsekvens av den hygieninformation som lämnats. Det är ännu vanligare att personalen använder flytande tvål och vatten vid sin egen handtvätt än vid barnens. Handtorkning med engångshandduk är ungefär desamma för både barn och personal. Personalen vid förskolorna i Göteborg använder handsprit i betydligt större utsträckning än vid förskolorna i Västra Götaland. Denna skillnad är särskilt tydlig när personalen snutit barn, när man snutit sig, före måltid, före bak/matlagning samt före dukning/servering. Behov av information Skillnader i resultat kan tolkas som en konsekvens av hygiensjuksköterskans information vid förskolor i Göteborg. Troligen finns behov av information om personalens användning av handsprit bland förskolorna i Västra Götaland. Hygienrutiner Hygienrutiner i förskolan bl.a. vid blöjbyte har betydelse för att minska smittspridningen. Hygiensjuksköterska i förskolan - HYFS gav i juni 2009 ut följande hygienråd för blöjbyte: Ha engångshandskar, engångsunderlägg, engångshanddukar och handsprit inom räckhåll. - Blöjbyte görs på skötbord med avtorkningsbar dyna (som tål desinfektionsmedel) och engångsunderlägg - Använd handskar vid blöjbyte om barnet bajsat - Barnen tvättas och torkas med engångstvättlappar - Blöjor kastas i hink med lock som står oåtkomlig för barnen - Personal rengör händerna med handsprit efter blöjbyte - Barnen tvättar händerna efter blöjbytet - Skötbord inklusive tvättho rengörs med rengöringsmedel dagligen - Plastförkläde av engångstyp används vid risk för stänk, t.ex. vid diarré och kräkning. Hygiensjuksköterskans hygienrutiner har fått mycket stort genomslag i Göteborg där mer än dubbelt så många förskolor som i Västra Götaland tillämpar skriftliga rutiner för 27

28 blöjbyten. Bland de förskolor i Västra Götaland som har rutiner för blöjbyte är det liten skillnad jämfört med Göteborg beträffande frågan om hygienrutinerna är uppsatta vid skötbord. Detta är trots allt vanligare i Göteborg. Även när det gäller förekomsten av textila underlägg har hygieninformationen i Göteborg gett stor effekt. Endast knappt 20 % av förskolorna i Göteborg använder sådana, medan motsvarande siffra är ca 75 % för Västra Götaland. Angående användning av engångsunderlägg vid blöjbyten är det vanligt förekommande och liten skillnad mellan Göteborgs och Västra Götaland. Skillnaden är ännu mindre eller minimal beträffande om skötbordsmadrassens yta är lätt avtorkbar i samtliga skötrum. Behov av information Resultaten visar tydligt på värdet av projektet hygiensjuksköterska i förskolan för att förbättra förskolornas hygienrutiner och därmed bidra till att minska antalet infektioner och sjukfrånvaron bland barnen. Hygienutbildning Personalen vid förskolorna i Göteborg har i betydligt högre utsträckning än övriga förskolor i Västra Götaland utbildats i hygien/smittskydd. I Västra Götaland saknar ca 50 % av personalen sådan utbildning, vilket även överensstämmer med resultatet för riket. Behov av utbildning Tillsynsprojektet visar att det finns ett stort utbildningsbehov bland förskolepersonalen. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Hygieninformation och utbildning Jämförelserna mellan Göteborg och övriga kommuner i länet som deltog nu visar att projektet hygiensjuksköterska i förskolan HYFS varit mycket framgångsrikt. Det är därför utmärkt att Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet nu fortsätter med HYFS och ger hygieninformation till förskolorna i alla Västra Götalands kommuner. På så sätt kan förskolepersonalens kunskaper om hygien och smittskydd förbättras och därmed bidra till att minska antalet infektioner och sjukfrånvaron bland barnen. Det behövs dock mer information och utbildning, resultaten i projektet visade ju bland annat att bristfällig egenkontroll är vanligt. Vi rekommenderar därför att man med stöd av Miljösamverkan Västra Götalands nyligen publicerade handledning (6) ordnar lokala utbildningar i innemiljö i kommunerna. 28

29 Tillsyn och egenkontroll Resultaten i tillsynsprojektet visar att det finns brister i flera avseenden och tillsyn är därför angelägen. Genom tillsynen ska syftet med miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken säkerställas. Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Tillsynen kan vara både förebyggande och kontrollerande. Även om det nationella tillsynsprojektet avslutats rekommenderas miljökontoren i Västra Götalands län att utnyttja det vägledningsmaterial samt tillsynsformulär för hygien som Socialstyrelsen tagit fram. Det är angeläget att de kommuner som deltog i projektet fortsätter med tillsyn på resterande förskolor. Övriga kommuner i länet, som inte alls deltog nu, uppmanas att prioritera tillsyn av förskolor i sina tillsynsplaner. Återkommande inspektioner behövs för att med jämna mellanrum lyfta hygienfrågorna som annars kan riskera att sjunka undan efterhand på grund av personalomsättning med mera. Göteborgs miljöförvaltning fick positiv respons när man genomförde sina hygieninspektioner i detta projekt ett par år efter att hygiensköterskorna varit ute: Bra att ni påminner oss om detta igen Alla miljökontor bör göra återkommande inspektioner avseende hygienfrågorna, exempelvis vart tredje år. För att det inte ska bli för betungande kan då ett urval av frågorna från projektets frågeformulär användas. Verksamhetsutövaren ansvarar för att uppfylla reglerna om egenkontroll. Tillsynsprojektet har visat att det finns stora kunskapsbrister inom detta område. I samband med tillsyn bör tillsynsmyndigheten därför rikta krav mot verksamhetsutövaren på redovisning av egenkontroll enligt den särskilda förordningen. Som stöd kan Socialstyrelsens meddelandeblad (3) och rapporten Hygien i förskolan (1) utnyttjas. I rapporten ges exempel på vilka hygienrutiner m.m. som bör ingå i egenkontrollen. Anmälningspliktig verksamhet Förskolor är anmälningspliktig verksamhet enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I samband med miljönämndens handläggning av anmälan kan nämnden också verka förebyggande genom att lämna information till nya förskolor om kravet på egenkontroll, dess syfte och vad den bör innehålla. Sådan information rekommenderas därför. Vid behandling av en anmälan kan det även vara lämpligt att lämna muntlig och skriftlig hygieninformation samt att bl.a. kontrollera lokalens möjlighet till god handhygien för både barn och personal. Saknas sådan möjlighet bör miljönämnden förelägga verksamhetsutövaren att vidta försiktighetsmått med stöd av 27 samma förordning. 29

30 7. Referenser och litteratur 1. Hygien i förskolan. Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt Socialstyrelsen Projekt Hygiensjuksköterska i förskolan (HYFS), se och Projektplan Hygiensjuksköterska , n%20hyfs.pdf 3. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet, Meddelandeblad (rev utgåva). Socialstyrelsen Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, se 5. Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Socialstyrelsen Handledning för att ordna lokala utbildningar om innemiljö i offentliga lokaler såsom skolor med mera. Miljösamverkan Västra Götaland juni

31 BILAGA 1

32

33

34

35

36 BILAGA 2

37

38 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i många andra län. Vi arbetar med många olika frågor. Några exempel på projekt är Tillsyn på verkstadsindustrier, Radon, Inomhusmiljö, Dagvatten, Biltvättar och Kemikalietillsyn. Utförlig information om alla projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats. Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, kommunförbunden och kommunerna i länet Adress Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen Box Borås Tel Webbplats Projektledare Lasse Lind Tel Cecilia Lunder Tel

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: Avslutad kampanj: Hygien i förskolan Pågående kampanj: Fastighetsägares egenkontroll Lokala utbildningar Utbildning

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter oktober 2013 Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Miljösamverkan

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

PROJEKT. Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01

PROJEKT. Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01 PROJEKT Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0355-1 2009-07-06 TILLSYNSPROJEKT OM HYGIEN I FÖRSKOLOR. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0355-1 2009-07-06 TILLSYNSPROJEKT OM HYGIEN I FÖRSKOLOR. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0355-1 2009-07-06 TILLSYNSPROJEKT OM HYGIEN I FÖRSKOLOR i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om hygien i förskolor Göran Eriksson Miljö-

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

Slutrapport Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar

Slutrapport Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar Slutrapport Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar Mars 2005 Slutrapport. Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar Miljösamverkan Västra Götaland mars 2005 Rapporten har sammanställts av Miljösamverkan Västra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet.

Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet. Handlingsplan för friskare barn i Hamnskolans förskoleverksamhet. Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord Barnens handhygien Personalens handhygien Blöjbyte/skötrum Städning Riktlinjer vid infektioner

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27 ANSVAR: Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Livsmedel Husmor Annika Grenefalk och Linda Olsson Arbetslagsansvar Rigmor Heidgren Utvecklingsledare

Läs mer

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast (0)23 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Utfärdat

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Här arbetar vi Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso-

Läs mer

Information till ansvariga för boenden

Information till ansvariga för boenden Från: Sahlin Skoog Lotta Skickat: den 29 december 2015 14:26 Till: Kommuner/miljökontor i Västra Götalands län Ämne: Tillsyn över asylboenden och andra tillfälliga boenden för flyktingar Prioritet: Hög

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Riskfaktorer. Normalflora. Hur förebygger vi smitta?

Riskfaktorer. Normalflora. Hur förebygger vi smitta? Hur förebygger vi smitta? Anna Hammarin Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 19 april 2016 Riskfaktorer Många bor tillsammans Gemensamma utrymmen Gemensamma toaletter Gemensamt kök Normalflora

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 Slutrapport Kolla korken En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 3 mars 2005 Inledning Under september-december 2004 genomförde Miljösamverkan kampanjen Kolla korken. Syftet med

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19). 2013-02-12 Dnr 1417/2013 1(3) Kunskapsavdelningen Inger Riesenfeld-Örn inger.riesenfeld-orn@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling

Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Tillsyn av hygienlokaler Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Christina Hermansson Mars 2007 Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-28 Diarienummer RS 35-2014 Ärende 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Tomas Andersson Telefon: 076-829 53 02 E-post: tomas.p.andersson@vgregion.se

Läs mer

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Fastställd på projektgruppsmöte 4 december 2013 Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Bakgrund I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Handlingsplan för friskare barn

Handlingsplan för friskare barn Handlingsplan för friskare barn Oktober 2010 Handlingsplan för friskare barn på Kerstinsgårdens förskola/skola Våra dagliga rutiner för att förhindra smitta är: Vi håller god handhygien såväl barn som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun

Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt Trelleborgs kommun Information och tillsyn om hygien och smittskydd i förskolan HÖRBY KOMMUN MILJÖKONTORET 2009 Miljöförvaltningens rapport nr 1/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm MOTPART Olivia Hemtjänst AB, 556511-7677 Box 716 182 17 Danderyd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Resultatsammanställning Enkät om Miljösamverkan Västra Götalands verksamhetsplan 2015-2016

Resultatsammanställning Enkät om Miljösamverkan Västra Götalands verksamhetsplan 2015-2016 27 mars 2014 Resultatsammanställning Enkät om Miljösamverkan Västra Götalands verksamhetsplan 2015-2016 Vilka som besvarat enkäten... 2 projektförslag + delta i projektgrupp... 3 Projektförslagen, redovisning

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Protokoll för hygienrond i förskolan

Protokoll för hygienrond i förskolan 1:5 Protokoll för hygienrond i förskolan Förskola Avdelning Avdelningstyp Antal barn Datum Medverkande förskolechef Medverkande personal Medverkande miljö- eller hygienansvarig toaletter Hur många toaletter

Läs mer

Samverkan mellan kommun och näringsliv

Samverkan mellan kommun och näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Kommunernas näringspolitiska organisation, nätverk och förvaltning Andreas Fogelqvist Juni, 2005 Samverkan mellan kommun och näringsliv 1 Sammanfattning Framgångsrika

Läs mer

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Hygien i förskolan Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Våren 2013 1 Handhygien 10+10 Tvåla in medan du räkna till 10, skölj och räkna samtidigt till

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Projekt Vårdhund. Palliativ vård och ASIH HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31. Bilaga 2

Projekt Vårdhund. Palliativ vård och ASIH HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31. Bilaga 2 Palliativ vård och ASIH Camilla Tengvall Tf enhetschef/sammankallande 070-5196706 camilla.tengvall@skane.se Datum:2014-09-18 Dnr Bilaga 2 Projekt Vårdhund HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31 Innehåll 1

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Handikappförbunden är en paraplyorganisation för de flesta handikapporganisationerna i Sverige. Vår vision är ett samhälle för alla, utan hinder. På vår webb

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Bekämpningsmedel. projekt R A P P O R T. Tillsynsprojekt 2008. Maria Mattsson. oktober 2008

Bekämpningsmedel. projekt R A P P O R T. Tillsynsprojekt 2008. Maria Mattsson. oktober 2008 projekt R A P P O R T oktober 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Bekämpningsmedel Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon:

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer