Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd. Tillsyn av hygienlokaler. Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling"

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Tillsyn av hygienlokaler Tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling Christina Hermansson Mars 2007

2 Bakgrund Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i sitt tillsynsarbete ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Verksamheterna kan innebära risker för människors hälsa där blodsmitta är den allvarligaste. Andra risker är bl.a. svampsjukdomar och allergier. Kemikalier som används kan också medföra belastning för miljön. God hygien och en lämpligt utformad lokal är viktiga förutsättningar för att minska riskerna. Lagstiftning Enligt miljöbalken (1998: 808) 26 kap 1 ska ansvarig kommunal nämnd kontrollera hur miljöbalken och dess förordningar följs. Nämnden ska också underlätta efterlevnaden genom att ge råd och information. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) anger i 45 att nämnden ska ägna särskild uppmärksamhet i tillsynen åt bl.a. verksamhet med hygienisk behandling. Enligt 38 ska en lokal för hygienisk behandling anmälas till nämnden innan den tas i bruk. Utebliven anmälan medför att verksamheten får betala en miljösanktionsavgift till staten, enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950). Socialstyrelsen fastställde i januari 2006 ett nytt allmänt råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4). Det ska vara vägledande för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Socialstyrelsen har också under 2006 gett ut en handbok kopplat till detta råd. Enligt 26 kap 1 ska nämnden kontrollera hur miljöbalken och dess förordningar följs. Nämnden ska också underlätta efterlevnaden genom att ge råd och information. Alla som driver en lokal för hygienisk behandling är skyldiga att upprätta ett egenkontrollprogram, enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). Utformningen av egenkontrollen beror på hur omfattande verksamheten är och hur den kan påverka människors hälsa och miljön. Egenkontrollen ska vara dokumenterad och uppdateras regelbundet. Projektets inriktning och målsättning Det här projektet är inriktat på lokaler där det i verksamheterna förekommer stickande eller skärande inslag tatuering, piercing, fotvård, akupunktur och skönhetsbehandling. Håltagning med pistol, t.ex. öronhåltagning, har inte ingått eftersom det inte skulle rymmas inom tidsramen för projektet. En målsättning har varit att få en aktuell bild över verksamheterna och de risker som finns, och därigenom upprätta tydligare riktlinjer för Miljö- och hälsoskydds bedömningar. Målet med tillsynsbesöken har också varit att kontrollera och vid avvikelser ställa krav på åtgärder. Genomförande Först togs informationsmaterial med krav och råd fram för de olika verksamheterna. Dessa skickades till aktuella verksamheter tillsammans med information om kommande tillsynsbesök. En lista togs också fram över kontrollpunkter att titta på i verksamheterna. Inspektionerna bokades via telefon och genomfördes tillsammans med verksamhetsutövaren. Efter besöken upprättades inspektionsrapporter, där det vid behov ställdes krav på åtgärder. Till inspektionsrapporterna bifogades information om kraven på egenkontroll. Utformningen av 2

3 informationen ändrades under projektets gång. Den senaste versionen finns som bilaga. För besöken har en tillsynsavgift på 800 kr/timme tagits ut. Miljösanktionsavgift på 1000 kr tas ut för verksamheter som startat utan att göra en lokalanmälan. Resultat Allmänt Totalt besöktes 39 lokaler. Av dessa bedriver tre tatuering (varav en även bedriver piercing), 20 medicinsk fotvård, sex akupunktur och tio skönhetsbehandling (skönhetssalonger). De skönhetssalonger som besökts har behandlingar där det görs någon form av hudpenetrering: fotvård, kosmetiska injektioner (botox, restylane), permanent make-up, öronhåltagning och diatermi (hårborttagning med nål). Det är också vanligt att nål används för att sticka hål på porer vid portömning. Noteringar vid inspektionerna Anmälan En anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska göras i god tid innan en lokal för hygienisk behandling tas i bruk. Anmälningsplikten gäller för lokaler där verksamheten startat efter att miljöbalken trädde i kraft Anmälan före verksamhetsstart är viktig för att undvika brister i lokalen. Att åtgärda i efterhand kan medföra stora kostnader och att lösningarna ibland inte blir optimala. Sex lokaler var inte anmälda innan start. Dessa räknas som nyetableringar vilket innebär att högre krav ställs på lokalernas utformning och inredning. För brister i befintliga lokaler krävs i första hand ändrade eller förstärkta hygienrutiner. Samtliga lokaler som inte anmält fick göra kompletteringar i form av handtvättfat, utslagsvask och städutrymme m.m. Egenkontroll Den som driver en verksamhet för hygienisk behandling är enligt miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll, vilket är en viktig kvalitetssäkring gentemot kunderna. I de flesta verksamheterna saknades en dokumenterad egenkontroll, t.ex. fastställd ansvarsfördelning och skriftliga rutiner. Alla verksamheter med fler än en personal har uppmanats till att ha en skriftlig egenkontroll. Ventilation För att minska infektionsrisken ska det vara en god luftkvalitet i lokalen. Merparten av lokalerna har en godtagbar ventilation. I ett fall bedöms ventilationen vara uppenbart otillräcklig. Där fanns självdragsventilation utan tilluftsdon. Lätt rengörbara ytor Lokalen och dess inredning ska vara lätt att rengöra. Överflödigt material placeras lämpligen i skåp, lådor eller lagerutrymme. Produkter till försäljning bör vara placerade i stängda skåp eller liknande för att hålla dem rena och för att underlätta städning. Några verksamheter fick anmärkning på att det var svårstädat i lokalen, vilket ofta beror på att lagerutrymmen saknas. Flertal verksamheter förvarar produkter till försäljning öppet i behandlingslokalen. 3

4 Separera verksamheter Om flera olika behandlingar ges i lokalen bör de som innebär stor infektionsrisk avskiljas från övriga på lämpliga sätt. T.ex. bör fotvård utföras i separat utrymme. En anledning är att vid slipning av fötter bildas slipdamm som kan innehålla svamp- och virussmitta. Några av skönhetssalongerna och en lokal för medicinsk fotvård hade inte separerat fotvården från annan typ av behandling eller verksamhet. Städutrymmen Anordning av städutrymmen har prioriterats lågt i många av hygienlokalerna. Då städutrymme eller städskåp saknas sker förvaring löst på toalett, i personalkök eller i behandlingslokal. När städutrymme finns är ibland utrymmet smutsigt, svårstädat och utan möjlighet till upphängning, vilket gör det svårt att hålla städutrustningen ren och torr. Skyddsåtgärder Det fanns god kunskap hos verksamheterna om hygienrutiner rörande användning av skyddskläder, munskydd, ögonskydd, handsprit och engångshandskar. Underlag som kommer i kontakt med kunden (främst vid hudkontakt) byts ut eller spritas av mellan varje kund hos de flesta verksamheterna. Vanligt vid fotvård och skönhetsbehandling är att instrument som ska användas vid aktuell behandling läggs på en bricka med engångshandduk. Det underlättar möjligheterna att hålla rent på ytor som arbetsbord och diskbänk. Det minskar också risken för att rena instrument förorenas. Vid tatuering görs inplastning av ytor som används eller berörs under behandling för minska smittorisken. Handtvätt För att hålla en god handhygien vid behandling ska det finnas handtvättfat nära till hands utrustat med flytande tvål och pappershanddukar. Handsprit, handbalsam och engångshandskar ska också finnas tillgängligt. Många verksamheter saknar separata handtvättfat. Handtvätt sker då istället vid diskbänk för rengöring av instrument, i personalkök, på toalett eller i sköljutrymme. Handtvätt på toalett har inte accepterats. Information till kunder I samtliga verksamheter tycker man att det är viktigt att lämna information till kunden, t.ex. om hälsorisker och efterbehandling. Informationen sker muntligt i störst utsträckning. Vid tatuering och piercing lämnas skriftlig information. Rengöring av instrument och arbetsredskap Det bör finnas en plats som är avsatt för rengöring där det finns tillräckligt med ytor, vatten och avlopp. Det kunde dock noteras att diskbänken för rengöring också användes till handtvätt, hantering av fotbad och hantering av städvatten, vilket bör separeras vid verksamheter som innebär förhöjd infektionsrisk och risk för blodsmitta m.m. Det är av stor vikt att arbetsredskap och instrument är tillräckligt smittrenade. Engångsmaterial bör användas så långt det är möjligt, vilket också görs i hög utsträckning. Nålar för olika ändamål, skalpellblad m.m. är av engångstyp i samtliga verksamheter. En viktig del i smittreningen är att alltid göra någon form av mekanisk rengöring. I några verksamheter läggs instrument direkt i desinfektionsbad utan mekanisk rengöring. Det kan försämra efterföljande reningssteg avsevärt och minska hållbarheten på desinfektionsmedlet. 4

5 Vid tillsynsbesöken bedömdes de flesta verksamheterna ha förutsättningar för tillräcklig smittrening vad gäller metod och utrustning. För tatuering och piercing ska instrumenten vara sterila och då krävs en noggrann smittrening i tre steg: mekanisk rengöring, desinficering och sterilisering. För fotvård räcker det dock med höggradigt rena instrument. Rekommendation har lämnats att göra rengöringen av fotvårdsinstrument i tre steg. Det är inte ett krav utan kan göras mer som en extra säkerhet. I några verksamheter fanns avvikelser vad gäller hanteringen efter rengöring. Det är viktigt att instrumenten hanteras och förvaras med bibehållen renhet, vilket har ställts krav på. Funktionskontroll av sterilisator Vid egen sterilisering av utrustning ska sterilisatorns funktion kontrolleras regelbundet. Det kan t.ex. göras genom att sporprov skickas för analys några gånger per år. Lämpliga intervall för sporprov är: pedikyr 1 ggr/år, medicinsk fotvård 2 ggr/år och tatuering/piercing 4 ggr/år. Huruvida det fanns rutiner eller inte för funktionskontroll, och med vilket intervall det gjorts skiljde sig mycket åt mellan verksamheterna. Krav angående detta har ställts. Stickande, skärande avfall Behållaren sorteras som hushållsavfall. Det var ovisst för de flesta hur kommunen önskar att avfallet hanteras. Exempel på rutiner är att avfallet lämnas på Apoteket, gipsas in och slängs i soporna eller lämnas som metallåtervinning. Följande information har lämnats till verksamheterna: Avfallet behöver inte längre hanteras som riskavfall om det uppkommer utanför sjukvården. Det ska dock hanteras på ett sätt så att ingen (kunder, personal eller vid sophantering) kan sticka eller skära sig på det. En punktionssäker plastbehållare med lock bör användas, som märks med innehållet, t.ex. stickande, skärande avfall. Slutsatser och diskussion Många verksamheter har endast haft tillsynsbesök från Miljö- och hälsoskydd i samband med att lokalen tagits i bruk. Några få har aldrig haft tillsyn. Utgångsläget har därför varit att få en helhetsbild över verksamheterna genom att främst titta på lokalens utformning samt hygienrutiner. Metodiken att i förväg skicka ut informationsblad och meddelande om kommande besök har varit lämplig. Verksamhetsutövarna fick genom informationen en bild av vad vi skulle komma att titta på, och kunde därigenom vara förberedda vid inspektionerna. Vid inspektionerna kunde flera brister noteras. I de flesta fall krävdes ganska enkla åtgärder för att höja den hygieniska standarden. Brister i lokalen har först och främst lösts med strikta rutiner, t.ex. att separera hanteringen av städvatten och fotbadsvatten från rengöringen av instrument. I vissa fall har kompletteringar som städutrymme och handtvättfat fått göras i lokalerna. När miljöbalken trädde i kraft 1999 infördes krav på att man ska utföra kontroll av sin egen verksamhet. Kraven i egenkontrollförordningen har visat sig vara okända för många. En målsättning inför framtiden är att den här typen av verksamheter ska ha en fungerande egenkontroll som regelbundet utvärderas och förbättras. För att identifiera och undvika riskmoment är det nödvändigt att med jämna mellanrum granska rutinerna i den egna verksamheten. 5

6 En viktig del i tillsynen är att på olika sätt tydliggöra kraven som ställs och avsikterna med dessa. Det kan göras genom samtal vid tillsynsbesök, anordning av informationsträffar samt utforma skriftlig information på hemsida och i tryckt form. Informationsmaterial som har tagits fram till projektet kan vara till hjälp att klargöra kraven både för befintliga verksamheter och vid nyetableringar. I Miljö- och hälsoskydds fortsatta arbete är en förstärkt profilering med mer informationsinsatser av vikt för att öka verksamheternas insikt om kraven. Projektet har gett en bra överblick över verksamheterna, vilket är värdefullt inför framtida tillsyn. Speciell uppmärksamhet bör vid kommande tillsyn riktas mot skönhetssalongerna där många olika typer av behandlingar pågår, ofta på begränsad yta. Branschen är också under ständig utveckling med nya behandlingsmetoder. Bilagor 1. Kontrollpunkter vid inspektionen 2. Information om egenkontroll 6

7 BILAGA 1 KONTROLLPUNKTER VID TILLSYN Hygienlokaler för tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och skönhetsbehandling (diatermi, kosmetiska injektioner m.m.) 1 Myndighetsdokument 1.1 Anmälan inkommen till MHN 2 Egenkontroll 2.1 Egenkontrollprogram 3 Lokalens utformning 3.1 Tillfredställande ventilation 3.2 Lätt rengörbara ytor/golv/tak/väggar 3.3 Ventilerat städutrymmen med utslagsvask 3.4 Handtvättmöjlighet i anslutning till behandlingen 3.5 Personaltoalett med flytande tvål och engångshanddukar 3.6 Kundtoalett med flytande tvål och engångshanddukar 3.7 Lämpligt utrymme för rengöring av utrustning 3.8 Utslagsvask samt kran med kallt och varmt vatten för fotvård 3.9 Separerad förvaring av arbetskläder och privata kläder 4 Utrustning 4.1 Användning av skyddshandskar, engångsförkläde, insatsskydd till balja (fotvård) 4.2 Lämplig avfallsbehållare med lock och märkning ( Stickande, skärande ) 4.3 Användning av engångsmaterial eller sterila verktyg 4.4 Lämplig förvaring av rena och sterila instrument 5 Rengörning/desinfektion/sterilisering 5.1 Rengöring av hud innan behandling 5.2 Ändamålsenlig smittrening av instrument 5.3 Funktionskontroll av sterilisatorn (sporprov, kontrollör etc.) 5.4 Daglig/batchvis kontroll av sterilisatorn (t.ex. temperaturkontroll) 5.5 Sterilförpackningar datummärkning 5.6 Åtskiljs sterilt och smittat material vid behandling och rengöring 6 Stickande, skärande avfall 6.1 Rutiner för omhändertagande av stickande, skärande avfall 7 Infektioner 7.1 Information till kunder om risk för infektion, nickelallergi och skötselråd 7.2 Rutiner vid misstanke om smitta 8 Hänsyn 8.1 Kontroll av ålder (tatuering, piercing)

8 Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Egenkontroll för lokaler med hygienisk behandling Tänk på - för att kunna bedöma riskerna i din egen verksamhet behöver du ha kunskap om de lagar och regler som gäller. Egenkontrollen är en viktig kvalitetssäkring gentemot kunderna!

9 Om du bedriver en verksamhet med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg är du skyldig att själv kontrollera din verksamhet genom egenkontroll. Detta gäller t.ex. tatuering, fotvård, piercing/håltagning, akupunktur. Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken och omfattas av kraven i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Syftet med egenkontroll är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra oönskade effekter. Det är också viktigt att förhindra att miljön tar skada av starka kemikalier som används. Vilka krav gäller? Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken grundläggande krav för alla verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll preciserade krav om egenkontroll för bl.a. anmälningspliktiga verksamheter 38 förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krav på anmälningsplikt till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan hygienlokal tas i bruk Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet vägledning från 2006 riktat till verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet Utformning av egenkontrollen Egenkontrollen kan utformas olika beroende på verksamhetens omfattning och typ. Egenkontrollen ska vara skriftlig och uppdateras vid förändringar i verksamheten. I förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) finns fyra punkter som ska ingå i egenkontrollen: 1. Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för frågor som gäller människors hälsa och miljön (4 FVE). Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka i företaget som är ansvarig för verksamheten och de frågor som har eller kan ha betydelse för skyddet av människors hälsa eller för miljön. Det organisatoriska ansvaret kan också delegeras vidare. Om det finns flera verksamma i lokalen är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa. Ansvarsfördelning kan också behöva göras för drift och underhåll mellan en verksamhetsutövare och en eventuell fastighetsägare. Varje anställd bör få skriftliga instruktioner om vad i egenkontrollen som ska ingå i deras arbetsuppgifter. Det kan gälla städning, inköp, rengöring och kontroll av utrustning, val av kemikalier/kosmetika/hygienprodukter m.m.

10 2. Det ska finnas dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning m.m. för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön (5 FVE). Det ska finnas skriftliga rutiner för att säkerställa en god hygien och att snabbt kunna upptäcka och åtgärda brister i verksamheten. Exempelvis kan rutiner finnas för: God hygien i samband med behandlingar Hur du ska agera vid misstanke om smitta eller andra oönskade hälsoeffekter Kommunikation med kunderna, t.ex. om hälsoeffekter, eftervård och förfrågan om ev risksjukdomar Städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning Kontroll av att smycken är nickelfria. Kontroll av att kosmetika och hygienprodukter som används eller säljs uppfyller kraven för bl.a. märkning Hantering och val av kemiska ämnen Avfallshantering Funktionskontroll av steriliseringsutrustning och annan utrustning Fortlöpande underhåll av lokaler och inredning 3. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet ska dokumenteras (6 FVE). Som verksamhetsutövare har du ett ansvar att undersöka och bedöma risker som kan finnas med den egna verksamheten. Det kan innebära att du gör uppföljning om kunder drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergiska reaktioner. Det kan också vara att bedöma t.ex. lokalernas utformning och inredning, metodik för smittrening, hantering av avfall, kosmetiska och hygieniska produkters lämplighet. Vilka typer av risker som finns beror på vilken inriktning och omfattning verksamheten har. Därför är det viktigt att varje verksamhetsutövare noga tänker igenom den egna verksamheten och identifierar vilka risker som kan finnas. Med god kunskap och bra rutiner kan riskerna minskas. Vid större händelser som kan medföra risk för människors hälsa eller miljön ska Miljö- och hälsoskydd underrättas. 4. Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt (7 FVE). Det kan vara tatueringsfärg, rengöringsmedel och andra kemikalier. Dokumenterade uppgifter ska finnas om: Produktens namn Omfattning och användningsområde Information om hälso- och miljöfarlighet Klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet Denna information finns att hämta på det s.k. säkerhetsdatablad som den du köpt produkten av är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det. Miljöanpassade kemikalier som normalt förekommer i hemmiljö behöver inte förtecknas om inte användningen är väldigt omfattande. Kosmetiska och hygieniska produkter som säljs eller används i verksamheten ska ha en enhetlig märkning av innehåll, tillverkare och bruksanvisning. Produktens användningsområde ska tydligt framgå genom text och/eller bild på förpackningen. I Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter (LVFS 2004:12) anges vilka regler som gäller för märkning av dessa produkter. Om du importerar eller tillverkar en kosmetisk eller hygienisk produkt ska det anmälas till Läkemedelsverket.

11 Miljöbalken Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras om en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador och olägenheter. Vad innebär de allmänna hänsynsreglerna? I miljöbalken finns övergripande regler, s.k. hänsynsregler, som gäller alla verksamheter: Kunskapskravet Du ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått Du ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att minska risken för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Hushållningsprincipen Du måste tänka på att hushålla med råvaror och energi. Utbytesprincipen Du bör undvika kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter. Kraven ska vara rimliga Hänsynsreglernas krav gäller om det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Nyttan med en åtgärd ska vägas mot kostnaden. Utövaren har bevisbördan Enligt miljöbalken är det du som driver en verksamhet som ska kunna visa att du följer gällande regler och lagar, den s.k. omvända bevisbördan. Vid inspektioner och annan tillsyn kan Miljö- och hälsoskydd begära att få uppgifter och handlingar från egenkontrollen. Därför är det viktigt att dokumentationen finns tillgänglig i verksamhetslokalen. Observera att informationen inte är heltäckande. December 2007 Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskydd Besöksadress Postadress Telefon Fax E-post Stadshuset, Gårdsannexet Umeå Illustrationer: Christina Hermansson, SHBK

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010

PROJEKT. Tillsynskampanj 2010 Frisörer. - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Genomfört vecka 42, 2010 PROJEKT Tillsynskampanj 2010 Frisörer - Inventering av frisörverksamheter i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 42, 2010 Författare: Margareta Jonsson Jenny Hamrin Robert Anderson Sammanfattning

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun

Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun Tillsyn av tatuering- och piercingverksamheter i Österåkers kommun En del i det nationella tillsynsprojektet om piercing och tatuering 2012 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012

Läs mer

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun

Egenkontroll. Egenkontroll. Miljöförvaltningen Lunds kommun Egenkontroll Egenkontroll Miljöförvaltningen Lunds kommun Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet som ger till exempel ansiktsbehandling, fotvård, akupunktur, utför

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011

Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2012-04-18 Monika Gyllengahm SMN 0598/2012 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Information om projekt frisersalonger i Sundbyberg 2010-2011 Bakgrund Stadsbyggnads- och

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-06-26 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:1 Tillsyn av piercing- och tatueringsverksamheter Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

Rapport om tillsyn av lokaler för tatuering, piercing och akupunktur i Malmö stad vintern 2003 våren 2004.

Rapport om tillsyn av lokaler för tatuering, piercing och akupunktur i Malmö stad vintern 2003 våren 2004. Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 08/2004. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet Rapport om tillsyn av lokaler för tatuering, piercing och akupunktur i Malmö stad vintern

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Att starta verksamhet med hygienisk behandling

Att starta verksamhet med hygienisk behandling Informationsblad Att starta verksamhet med hygienisk behandling Anmälan Du som ska öppna en ny lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn Tjänsteställe: Bygg- och Miljökontoret Verksamhetens namn Handläggare: Adress Datum: Adress Beteckning: Er beteckning: Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum Deltagare vid inspektionen (namn,

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

Tillsyn över solarier i Solna år 2005

Tillsyn över solarier i Solna år 2005 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 7/2005 Tillsyn över solarier i Solna år 2005 MILJÖKONTORET SEPTEMBER 2005 Projektet utfört av: Namn Namn Namn Postadress Solna Stad 171 86 Solna E-post miljokontoret@solna.se

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

PROJEKT. Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01

PROJEKT. Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01 PROJEKT Verksamheter där skärande och stickande verktyg används 2012-02-01 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Vad gäller för hygienisk behandling?

Vad gäller för hygienisk behandling? Vad gäller för hygienisk behandling? En informationsbroschyr från miljöoch hälsoskyddskontoret för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling MHK 2004, reviderad 2009-02-06

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Miljöenhetens information om solarium

Miljöenhetens information om solarium Miljöenhetens information om solarium Vellinge.se Information om solarium Solariesalong är en verksamhet där kosmetiska solarium upplåts till allmänheten. Det kan också vara fråga om en anläggning som

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING

ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING ATT BEDRIVA HYGIENISK BEHANDLING En informationsbroschyr för dig som funderar på att starta eller redan bedriver hygienisk behandling 1 Innehåll Vad är en hygienlokal? 3 Anmälan och handläggning 3 Lokalen

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar

Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Bygg- och miljökontoret informerar Till dig som erbjuder hygieniska behandlingar Innan en anläggning enligt ovan tas i bruk kan en anmälan behöva göras till kommunen enligt 38 i förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Miljökontoret informerar om. Solarium

Miljökontoret informerar om. Solarium Miljökontoret informerar om Solarium Inledning Den som avser att driva en solarieverksamhet är skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden innan lokalen tas i bruk, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Stickande, skärande material inom hygienlokaler

Stickande, skärande material inom hygienlokaler SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 1/2007 Stickande, skärande material inom hygienlokaler MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2007 Projektet utfört av: Christina Hellman Postadress

Läs mer

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/75 Socialnämnden Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Förslag till

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Hygieniska behandling slokaler

Hygieniska behandling slokaler Hygieniska behandling slokaler Allmänna råd Information 2009 Miljö & Teknik Innehåll Sid Lokaler för hygienisk behandling 3 Hygienlokal Anmälan Bygglov Egenkontrollprogram Hygienisk behandlingsverksamhet

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger

Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger Senast uppdaterad 030909 Checklista vid tillsynsbesök på frisersalonger (fyll om möjligt i kända uppgifter innan besöket) Närvarande Salongens namn: Företag: Inspektör: Insp.datum Org.nr: Adress: Telefon

Läs mer

Öronhåltagning hos frisörer och i guldsmedsbutiker i Umeå

Öronhåltagning hos frisörer och i guldsmedsbutiker i Umeå Öronhåltagning hos frisörer och i guldsmedsbutiker i Umeå Egenkontroll, lokal och hygien Helena Vikman Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15 hp Avseende kandidatexamen Rapporten godkänd: 29 Augusti

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Piercing och tatuering 2012

Piercing och tatuering 2012 Piercing och tatuering 2012 Miljökontoret Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning BAKGRUND...1 Syftet med projektet...1 Fokus på egenkontroll...1 Risker med piercing och tatuering...1 Information

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Dnr 2010-964 Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010

Dnr 2010-964 Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2011-05-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2010-964 Rapport: -Tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter som erbjuder hygienisk behandling 2010 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn.

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. 1 Miljökontoret Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. Exempel på hur en märkning kan se ut, www.lakemedelsverket.se Författare. Maj Åström Datum 2011-01-18 701 35 2 Sammanfattning

Läs mer

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ECOS Mall 90_ALL_bes_obj_delg - ver. 2007-10-16 Bilaga 7 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: 2012-11972 SID 1 (5) 2013-08-27 Handläggare Marithe Eriksson 08-508 28 172 marithe.eriksson@stockholm.se

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Solarietillsyn i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner TILLSYNSAKTIVITET INOM RAMEN FÖR DET NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MILJÖMÅLET EN STRÅLSÄKER MILJÖ JOSEFIN ANDERSSON 2009 RAPPORT 2009:1 Solarietillsyn

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna?

Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljöbalken, vad säger den? Vad krävs av verksamheterna? Miljökontoret Miljökontoret är miljönämndens tjänstemannaorgan. Syftet med verksamheten är ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Luleå kommuns

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19). 2013-02-12 Dnr 1417/2013 1(3) Kunskapsavdelningen Inger Riesenfeld-Örn inger.riesenfeld-orn@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras Den här informationen är tänkt som ett hjälpmedel vid nybyggnation samt vid ändring av lokaler där livsmedel hanteras. Vid hantering av livsmedel, måste

Läs mer

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram 1 (5) Hygienregler för Landstinget i Östergötland Dessa hygienregler är utarbetade av Vårdhygien i samarbete med länets chefläkare. Reglerna är giltiga from 15 juni 2005 (reviderade senast december 2010)

Läs mer

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Vellinge.se Information om lokaler för undervisning Det är viktigt att undervisningslokaler utformas och sköts så att elevernas hälsa och miljö inte

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Här arbetar vi Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso-

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Ditt ansvar som livsmedelsföretagare Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Information till ansvariga för boenden

Information till ansvariga för boenden Från: Sahlin Skoog Lotta Skickat: den 29 december 2015 14:26 Till: Kommuner/miljökontor i Västra Götalands län Ämne: Tillsyn över asylboenden och andra tillfälliga boenden för flyktingar Prioritet: Hög

Läs mer

Sprint. Skolmåltid 2012

Sprint. Skolmåltid 2012 Sprint Skolmåltid 2012 Inledning: Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.17-19 utfört kontroller av kök inom skolmåltiden i Uddevalla kommun. Totalt har 27 verksamheter kontrollerats. Fyra

Läs mer

Exempel på uppgifter som kan vara relevanta att granska i samband med tillsyn över egenkontroll av vattenkraftverk och dammar

Exempel på uppgifter som kan vara relevanta att granska i samband med tillsyn över egenkontroll av vattenkraftverk och dammar BILAGA 3 Exempel på uppgifter som kan vara relevanta att granska i samband med tillsyn över egenkontroll av vattenkraftverk och dammar enligt 26 kap. 19 miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens

Läs mer

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne Uppdaterad: 2010-06-02 Ursprung: 2008-03- 03 Vårdhygien och Smittskydd Skåne i samarbete med vårdföreträdare i

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Kontrollprojekt Mottagningskök

Kontrollprojekt Mottagningskök Dnr 2015-1223 Kontrollprojekt Mottagningskök Miljö- och byggnadskontoret s kommun Anna Johansson 2015-06-12 1 Sammanfattning Många barn, elever och äldre serveras dagligen mat i verksamheter som är mottagningskök,

Läs mer

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008

Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Höga ljudnivåer Tillsyn av barns miljöer 2008 Hälsoskydd Christina Hermansson Innehåll: Sid 1. Inledning 1 2. Lagstiftning 1 3. Målsättning 1 4. Genomförande 1 5. Resultat 2 5.1 Fritidsgårdar 2 5.1.1 Höga

Läs mer