Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -"

Transkript

1 Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för

2 Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar utveckling. För detta krävs ett eget ansvarstagande. Egenkontrollen är ert verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. Egenkontrollen förutsätter kunskap om vilka krav som ställs och om den påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa och miljön. Denna kunskap ska varje verksamhet ha enligt miljöbalkens kunskapskrav. Miljö- och stadsbyggnadskontorets roll är att se till att miljöbalkens krav efterlevs och därmed att en välfungerande egenkontroll finns inom respektive verksamhet. Målet med egenkontrollen är inte en pärm eller ett journalblad, dessa utgör endast medel. Målet är att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljö. Det finns inga formkrav på egenkontrollen. Innhållet kan anpassas till respektive verksamhet. 1 Egenkontrollen ska stå i rimlig proportion till verksamheten 2 Spara endast relevanta dokument 3 Egenkontrollen ska fungera i praktiken Denna egenkontroll är indelad i 17 flikar som alla, mer eller mindre, följer samma mönster. Respektive flik innehåller information om vem som är ansvarig för fliken och den ansvariges riktlinjer. Riktlinjerna är tänkta att utgöra en ram för flikens förhållningsregler. Under varje flik finns det ett fält för att skriva in den ansvariges namn och fält för att skriva in tillhörande journalblad och dokument som kan vara relevanta att samla under respektive flik. Miljö- och stadsbyggnadskontorets exempel på journalblad är att likställa med en fullständig rutin om kontroll och utvärdering utförs minst en gång per år.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Flik 1 Flik 2 Flik 3 Flik 4 Flik 5 Flik 6 Flik 7 Flik 8 Flik 9 Flik 10 Flik 11 Flik 12 Flik 13 Flik 14 Flik 15 Flik 16 Flik 17 Ansvarsfördelning internt Ansvarsfördelning externt Uppdatering av egenkontrollen Felanmälan och klagomålshantering Kontroll och utvärdering inomhusmiljö Kontroll och utvärdering utomhusmiljö Kontroll och utvärdering miljöpåverkan Handlingsplan för större störningar Hygien och smittspridning Städning Kemikalier Avfall Lagstiftning Beslut och skrivelser från tillsynsmyndigheten Policydokument Utbildning och kunskap Ritning

4 Flik 1 Ansvarsfördelning internt Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret inom verksamheten för de frågor som omfattas av miljöbalken. Namn på de ansvariga ska finnas inskrivna under respektive flik som följer härefter. Den ansvarige ska ha mandat att driva frågan vidare och gärna befogenheter och resurser att vidta åtgärder. Avsikten med fördelningen är att en person bevakar och förmedlar frågorna internt. Ansvaret bör ligga så långt ut i organisationen som möjligt för att få en väl fungerade egenkontroll som sedan ska kunna bedrivas i den dagliga verksamheten. Syftet är att snabbt kunna motverka olägenheter och risker. Den ytterst ansvarige ska ha kontroll över de brister och åtgärder som har vidtagits inom verksamheten. En väl fungerande återkoppling är viktig. All personal ska ha kännedom om egenkontrollen, dess syfte och vem som är ansvarig för respektive flik/område. Förankra egenkontrollen t ex på arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal.

5 Flik 2 Ansvarsfördelning externt Den ansvarige ska sköta kommunikationen med externa parter, som t ex fastighetsägare, tillsynsmyndighet, andra parter och föräldrar när verksamheten har frågor eller information som rör t ex brister inom verksamheten, brister i fastigheten; ventilationsproblem, bullerstörning, fuktskador eller dyl. Det ska framgå av gränsdragningslistan (för kommunala verksamheter) och hyreskontraktet (för enskilda verksamheter) vilket ansvar verksamheten respektive fastighetsägaren har. Gränsdragningslistan finns på stadens intranät, Ö-nätet. Under denna flik samlas t ex gränsdragningslistan, hyreskontrakt mm.

6 Flik 3 Uppdatering av egenkontrollen Den ansvarige ska vid behov uppdatera verksamhetens egenkontroll, minst en gång per år. Nyanställd personal ska få den information som behövs för att denne ska förstå och kunna arbeta utefter egenkontrollen i den dagliga verksamheten. Egenkontrollen bör integreras t ex på arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Uppdateringar i egenkontrollen bör journalföras. Under denna flik samlas journalblad och dokument som rör uppdatering av egenkontrollen. JOURNALBLAD

7 Flik 4 Felanmälan och klagomålshantering Den ansvarige ska sköta kommunikationen med externa parter vid felanmälan till fastighetskontoret/fastighetsägaren eller vid klagomål till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det ska finnas en skriftlig rutin för både felanmälan och hantering av klagomål på inomhusmiljön. Av gränsdragningslistan/hyreskontraktet framgår det vem som ansvarar för olika åtgärder. Om det är fastighetskontoret/fastighetsägaren som ska vidta åtgärder ska felanmälan göras. Om det är verksamheten själv som är ansvarig ska åtgärder vidtas enligt upprättade rutiner. Felanmälan och klagomål ska journalföras och journalblad ska sparas som en del i verksamhetens egenkontroll. Felanmälan för kommunala verksamheter görs till fastighetskontoret på 4900 eller via webben. Felanmälan för enskilda verksamheter görs till fastighetsägaren eller annan. Under denna flik samlas relevanta kontaktuppgifter samt journalblad och dokument som rör felanmälan och klagomål. JOURNALBLAD

8 Flik 5 Kontroll och utvärdering inomhusmiljö Den ansvarige ska med jämna mellanrum kontrollera och utvärdera de risker som verksamheten har identifierat i inomhusmiljön och som kan ha en negativ effekt på människors hälsa och miljön. Det ska framgå hur och hur ofta kontroll och utvärdering ska genomföras, minst en gång per år. Genomförda kontroller och resultat ska dokumenteras. Tänk på att miljöbalken tar ansvar för barnens miljö, inte arbetsmiljön. Inom följande områden ska inventerade avvikelser felanmälas; golvets utseende, lufttemperatur, ljudnivå från ventilation, akustik, ljus, avvikande lukter, vattentemperatur, elektromagnetiska fält mm. Under denna flik samlas journalblad och dokument för de kontroller/åtgärder som fastighetsägaren utför vad gäller radon, OVK-protokoll, buller, fukt, ventilationsdimensionering, skadesanering mm, men även dokument för verksamhetens allergirond (ska göras minst 1 ggr/år) och miljö- och stadsbyggnadskontorets checklistor. JOURNALBLAD

9 Flik 6 Kontroll och utvärdering utomhusmiljö Den ansvarige ska med jämna mellanrum kontrollera och utvärdera de risker som verksamheten har identifierat i utomhusmiljön och som kan ha en negativ effekt på människors hälsa och miljön. Det ska framgå hur och hur ofta kontroll och utvärdering ska genomföras, minst en gång per år. Genomförda kontroller och resultat ska dokumenteras. Tänk på att miljöbalken tar ansvar för barnens miljö, inte arbetsmiljön. Barnens utomhusmiljö bör vara rymlig och stimulerande. Den bör ha en yta om minst 6000 kvm. Höga stängsel som segmenterar gården bör undvikas, barn måste få chans att få upp farten. Segmentering kan ske med naturmaterial som är tillräckligt höga för 1-2 åringar och samtidigt tillräckligt låga för de äldre barnen att klättra över. 2/3 av gården bör vara kuperad och bevuxen. Ockuperad mark kan åtgärdas med trädstammar, jordhögar, plantering av buskar mm. Det i vuxna ögon estetiskt mindre tilltalande intrycket får inte störa, för barnen är det fina lekmiljöer. Lekinstallationer ska vara placerade så att det ligger i skugga mellan elva och tre på dagen. Den fria himmelsvyn ska vara mindre än 50 %. Passager som ger möjlighet att springa runt och emellan och som knyter ihop olika lekmiljöer blir också mycket viktigt då mera mark inte kan tas i besittning. Inom följande områden ska inventerade avvikelser felanmälas; markföroreningar, solskydd, avvikande lukter, bullerstörning, skadedjur, lekmaterial, olycksfall mm. Under denna flik samlas journalblad och dokument för de kontroller/åtgärder som fastighetsägaren utför vad gäller säkerhet, lekplatsens utformning, solskydd mm. JOURNALBLAD

10 Flik 7 Kontroll och utvärdering miljöpåverkan Den ansvarige ska identifiera verksamhetens miljöpåverkan och fortlöpande försöka minimera denna på både kort och lång sikt. Samverkan med andra verksamheter bör ske om möjligt. Det ska framgå hur och hur ofta kontroll och utvärdering ska genomföras, minst en gång per år. Genomförda kontroller och resultat ska dokumenteras. Tänk på miljöbalkens hänsynsregler. Under denna flik samlas journalblad och dokument som t ex; Grön Flagg - Håll Sverige Rent, dokument från Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling mm. JOURNALBLAD

11 Flik 8 Handlingsplan för större störningar Den ansvarige ska sköta kommunikationen med berörda parter vid större störningar. Berörda parter kan vara; fastighetskontoret/fastighetsägaren, föräldrar och elever, lärare, miljö- och stadsbyggnadskontoret m fl. Det ska finnas en upprättad plan som visar hur verksamheten ska agera vid större störningar som har betydelse för människors hälsa och miljön som t ex en stor fuktskada, större ventilationsproblem, större bullerstörningar, ett stort smittutbrott mm. Dessa rutiner bör samordnas med redan framtagna rutiner för kriser eller dyl. Generell handlingsplan 1 Felanmälan akut ärende 2 Vid risk för människors hälsa eller miljön ska miljö- och stadsbyggnadskontoret omgående kontaktas eller 3 Informera ansvarig chef, personal, föräldrar och elever. 4 Gå igenom med ex. förvaltare om vilka åtgärder som måste vidtas både direkt och långsiktigt. Bilda en kontaktgrupp med en bestämd ansvarsfördelning. 5 Kontrollera att åtgärder som skyddar inomhusmiljön, barns hälsa och miljön vidtas. 6 Begär uppföljningsmöten samt namn och nummer till kontaktpersoner. 7 Begär information om vidtagna åtgärder och uppföljningsmätningar. Det är viktigt att ni har kontroll över händelseförloppet och att ni blir informerade. Ta om möjligt hjälp av verksamheter som varit i liknade situation. Håll tät kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadskontorets roll är att vägleda och ge råd till verksamheten samt att bevaka att åtgärder vidtas och följs upp av fastighetsägaren och verksamhetsutövaren.

12 Flik 9 Hygien och smittspridning Den ansvarige ska med jämna mellanrum kontrollera och utvärdera hur hygienrutinerna fungerar inom verksamheten, minst en gång per år. För att minimera smittspridning inom verksamheten är goda städ- och hygienrutiner mycket viktiga. Det ska finnas en skriftlig rutin som visar hur verksamheten förebygger och motverkar smittspridning av sjukdomar. Information till föräldrar är en viktig förebyggande del. God kontakt med skolsköterska, skolläkare och smittskyddsenheten på Landstinget är också viktig i det smittförebyggande arbetet. Smittskyddsinstitutet och Smittskydd Stockholm har bra info på respektive hemsida. Klagomål och avvikelser i hygienrutiner ska journalföras. Under denna flik samlas journalblad och dokument som t ex; Smitta i förskola Socialstyrelsen, Socialstyrelsens information om legionella, Fakta om smittsamma sjukdomar - Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Hygienrutiner i förskolan - Miljö- och stadsbyggnadskontoret mm. JOURNALBLAD

13 Flik 10 Städning Den ansvarige ska med jämna mellanrum kontrollera och utvärdera hur städningen fungerar inom verksamheten, minst en gång per år. För att få god och fungerande städning är det viktigt med uppföljningsmöten och en nära kontakt med den som städar lokalerna. Upphandling av städning bör minst motsvara Socialstyrelsens allmänna råd. Det ska finnas en skriftlig rutin som visar när städningen ska utföras, vad som ska städas, hur städningen ska utföras (städmetod) samt vem som ska utföra städningen. Skillnader i daglig städning, veckostädning samt storstädning av lokalerna ska också framkomma. Klagomål och avvikelser i städningen ska journalföras. Under denna flik samlas journalblad och dokument som t ex; Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar SOSFS 1996:33, Städboken mm. Kontaktperson städfirma Namn: Telefon: Mejl: JOURNALBLAD

14 Flik 11 Kemikalier Den ansvarige ska se till att en kemikalieförteckning finns upprättad och med jämna mellanrum uppdatera denna, förslagsvis en gång per år. Syftet med förteckningen är att den ska vara ett medel för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Av kemikalieförteckningen ska det framgå vilka kemiska produkter (endast de riskklassificerade) som verksamheten använder, hur stor mängd samt vilka hälso- och miljöfarliga egenskaper de har. Det ska finnas säkerhetsdatablad för varje kemisk produkt. Säkerhetsdatabladen ska uppdateras vart annat år och finns oftast att hitta på leverantörens hemsida. Vissa komponenter i kemiska produkter är mycket svårnedbrytbara och orsakar stora problem i naturen. Vissa kan även medföra förändringar på arvsmassan eller störa de kemiska och biologiska processerna i avloppsreningsverken. Om en kemisk produkt kan bytas ut mot en mindre farlig så ska det göras. För mer info se Kemikalier i skolan på Arbetsmiljöverkets hemsida. Kemikalier ska vara tydligt uppmärkta med dess innehåll och förvaras i beständiga behållare. Kemikalier ska förvaras i låsta skåp och hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte kan nå avloppet vid händelse av spill eller läckage. Under denna flik samlas journalblad med kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad och annan information om kemikalier mm. JOURNALBLAD

15 Flik 12 Avfall Den ansvarige ska se till att det finns information om hur verksamhetens avfall; hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall ska hanteras. Hushållsavfallet ska källsorteras. Det farliga avfallet ska sorteras ut från hushållsavfallet och förvaras i låsta skåp i väntan på upphämtning. Flytande farligt avfall ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte kan nå avloppet vid händelse av spill eller läckage. Exempel på farligt avfall kan vara; el-avfall, lampor, batterier, färg- och lösningsmedelsrester mm. Det farliga avfallet ska transporteras bort av godkänd transportör till godkänd återvinningscentral för företag (Stockby tar enbart emot avfall från hushållen). Transportdokument ska upprättas vid varje hämtning. Dokumentet ska innehålla uppgifter om typ av avfall, mängd, vem som lämnar och hämtar samt var det farliga avfallet körs. Hämtning av farligt avfall ska journalföras. Tekniska förvaltningen anordnar insamling av farligt avfall från kommunala verksamheter ca en gång per år. Inbjudan skickas ut till verksamheterna. Kontrollera i gränsdragningslistan/hyreskontraktet vem som är ansvarig för avfallshämtningen samt vem som ska stå för kostnaden. Under denna flik samlas journalblad för farligt avfall, transportdokument på upphämtat/lämnat farligt avfall mm. Kontaktperson avfallshämtning Namn: Telefon: Mejl: JOURNALBLAD

16 Flik 13 Lagstiftning Den ansvarige ska se till att den lagstiftning som rör verksamheten ur miljöbalkens perspektiv finns samlad under detta avsnitt. Verksamheten ska ha kunskap om den lagstiftning som berör just deras verksamhet. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns bra vägledning för egenkontroll utifrån arbetsmiljölagstiftningen som rör både personal och barn från sex år. Miljöbalken omfattar endast barns inomhusmiljö och verksamhetens miljöpåverkan. Dessa lagstiftningar överlappar varandra när det gäller inomhusmiljön och bör därför samordnas i verksamheten. Under denna flik samlas dokument som t ex Lagstöd och information till skolor och förskolor Miljö- och stadsbyggnadskontoret mm.

17 LAGSTÖD OCH INFORMATION TILL SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Detta är en kunskapssammanställning för skolor och förskolor att använda i sitt egenkontrollarbete. Den gör inte anspråk på att vara komplett utan är en vägledning för vidare informationssök. På under länken Gå till lagboken kan ni söka på lagens/förordningens namn eller SFS-nummer. Miljöbalken (SFS 1998:808) Miljöbalken är Sveriges samlade miljölagstiftning och ligger till grund för miljö- och stadbyggnadskontorets tillsyn. Balkens mål är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska få en hälsosam och god miljö. I miljöbalkens andra kapitel finns sju hänsynsregler. Hänsynsreglerna är allmänna och ska följas även om inte miljö- och stadsbyggnadskontoret har ställt krav. Viktiga regler ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är: BEVISBÖRDEREGELN FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN KUNSKAPSKRAVET KRETSLOPPSPRINCIPEN SUBSTITUTIONSPRINCIPEN Det är verksamhetsutövaren som ska bevisa att det inte föreligger någon olägenhet eller risk för olägenhet. Redan risk för olägenhet innebär skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om konsekvenserna av sin verksamhet eller åtgärd så att denne inte orsakar olägenhet. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska undvika att använda kemiska produkter alternativt ersätta dessa med mindre farliga. Verksamhetsutövaren är skyldig att lämna de uppgifter och handlingar som miljö- och stadsbyggnadskontoret behöver för tillsynen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan även kräva att verksamhetsutövaren utför de undersökningar som behövs för tillsynen om det finns skäl att anta att t ex byggnadens skick medför olägenhet för människors hälsa. Föreläggande om att lämna upplysningar och att utföra undersökningar kan förenas med vite (26 kap ). Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) Ett viktigt inslag i miljöbalken är egenkontrollen. Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera sin verksamhet för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som omfattas av miljöbalken. Egenkontrollen vara skriftlig och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten vid behov.

18 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Den som ska driva en förskola eller skola ska göra en anmälan om detta till den kommunala miljönämnden innan verksamheten tas i bruk. Även stora förändringar i verksamheten ska anmälas, t ex tillbyggnader eller omflyttningar inom befintliga lokaler (38 ). Smittskyddslagen (SFS 2004:168) Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. (2 kap 1 ). Tobakslagen (SFS 1993:581) Det är inte tillåtet att röka i lokaler som är avsedda för undervisning. Rökrum får installeras om ventilationen är tillfredsställande, och elever inte vistas där, ens tillfälligt (2 och 6 ). Livsmedelslag (2006:804) Generellt kan man säga att alla lokaler som tillagar mat ska vara registrerade till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälningsblankett finns på Blanketter. Avfallsförordningen (SFS 2011:927) Avfallsförordningen tar upp vad som gäller för hantering av avfall och farligt avfall. I bilagan till förordningen är det som markerats med en * farligt avfall. Socialstyrelsen Socialstyrelsens allmänna råd ligger också till grund för MSK s tillsyn. Buller inomhus SOSFS 2005:6 Höga ljudnivåer SOSFS 2005:7 Ventilation SOSFS 1999:25 Temperatur inomhus SOSFS 2005:15 Fukt och mikroorganismer SOSFS 1999:21 Radon i inomhusluft SOSFS 1999:22 Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar SOSFS 1996:33 Socialstyrelsen har även information om legionella, smittspridning, UV-strålning och elektromagnetiska fält, allergi mm. Övrigt För information om egenkontroll och checklistor för genomgång av inomhusmiljö och miljöpåverkan, blankett för förändring/utökning av verksamhet, kontakta miljö-och stadsbyggnadskontoret på telefon eller Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Fakta om smittsamma sjukdomar

19 Flik 14 Beslut och skrivelser från tillsynsmyndigheten Den ansvarige ska se till att beslut, inspektionsrapporter, skrivelser mm från verksamhetens tillsynsmyndighet, miljö- och stadsbyggnadskontoret, finns samlat under denna flik. Den ansvarige ska även se till att de åtgärder som verksamheten vidtagit utifrån de krav som tillsynsmyndigheten ställt finns dokumenterat och sparat under denna flik (ex. kopia på e-post till MSK där åtgärder redovisas).

20 Flik 15 Policydokument Den ansvarige ska se till att ett policydokument finns upprättat och med jämna mellanrum uppdatera detta, förslagsvis en gång per år. Dokumentet bör innehålla ordningsregler som rör och påverkar barns hälsa och miljön. Här bör man ta upp verksamhetens förhållningssätt till ex. parfymer, rökning, allergier, överkänslighet mm.

21 Flik 16 Utbildning och kunskap Den ansvarige ska med jämna mellanrum undersöka och utvärdera verksamhetens utbildningsbehov. Kunskapskravet i miljöbalken innebär att verksamheten ska ha kunskap om miljöbalkens krav, om verksamhetens påverkan på miljö- och hälsa, risken för oplanerade händelser och utifrån kunskaperna vidta åtgärder för att motverka och förebygga risker. All personal ska ha kännedom om egenkontrollen, dess syfte och vem som är ansvarig för respektive flik/område. Förankra egenkontrollen t ex på arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret anordnar utbildningar inom aktuella egenkontrollområden och undersöker ert intresse vid inspektioner. Ni får gärna komma med önskemål. Under denna flik samlas t ex kunskap och dokument från utbildningar inom de områden som rör miljöbalken t ex frågor om inomhusmiljö, städ- och hygienfrågor, kemikaliehantering mm.

22 Flik 17 Ritning Den ansvarige ska se till att aktuella ritningar över verksamhetens lokaler finns samlade under denna flik alt. en hänvisning om var ritningarna finns. Ritningarna behövs bl a vid planering och ombyggnation av verksamhetens lokaler, vid utökning, för att kunna tolka ventilationsdimensioneringen mm.

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Rapport tillsyn av tillfälligt boende

Rapport tillsyn av tillfälligt boende Datum Dnr 2015-11-27 BMK.2015.5991 Rebecca Avemark rebecca.avemark@varmdo.se 08 570 47 611 Miljöinspektör Tjänsteskrivelse Rapport tillsyn av tillfälligt boende Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen

Läs mer

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn

Adress. Adress. Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum. Deltagare vid inspektionen (namn, befattning) Basuppgifter Verksamhetens namn Tjänsteställe: Bygg- och Miljökontoret Verksamhetens namn Handläggare: Adress Datum: Adress Beteckning: Er beteckning: Inspektionsrapport för skolans namn utförd datum Deltagare vid inspektionen (namn,

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION

Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION Egenkontroll enligt miljöbalken Förskolor och skolor INFORMATION Samhällsbyggnadsenheten Januari 2014 Samhällsbyggnadsenheten - miljö Detta är en vägledning för införande av systematisk egenkontroll på

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Tillsyn campingplatser

Tillsyn campingplatser MILJÖSAMVERKAN F Tillsyn campingplatser 2016-04-04 Innehållsförteckning Tillsyn campingplatser... 2 Arbetsgrupp... 2 Mål... 2 Avgränsningar... 2 Handläggarstöd... 2 Definitioner... 3 Vilka typer av boenden

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll Känner ni till de miljöregler som gäller för er fastighet? Har ni en klar ansvarsfördelning? Har ni bra rutiner

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet

Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Viktig information till dig som har fotografisk verksamhet Miljö och hälsoskyddskontoret Fotografisk verksamhet Denna broschyr vänder sig till Dig som sysslar med fotografisk verksamhet på Gotland, antingen

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav.

Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter. Pedagogiska krav. arkiveras som redovisande dokument. Utgåva 2 Sid. 1(6) 2011-10-25 Lag Hur berörs vi Hur gör vi Kommentarer Dat./Sign Städning. Tvätt. Hygien. Matlagning. Avfall. Energianvändning Kemikaliehantering. Hälsoaspekter.

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD

MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD MILJÖFÖRVLTNINGEN HÄLSOSYDD INSPETIONSRPPORT 2008-02-13 SID 1 (7) dministrativa uppgifter Datum för inspektionen 2008-02-14 Fastighetsägare Brf Fanan 12 c/o Björn Bragée Bolagsadress Banérgatan 25 Postadress

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun

Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Dals-Eds kommun Handlingsplan för att förebygga allergiska besvär bland barn och ungdomar i Dals-Eds Kommun Avser hösten 2004-2007 Antagen av Kommunfullmäktige 2005-05-18, 33 Folkhälsan/Allergikommittén

Läs mer

Miljönämndens Barnbokslut 2009

Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljöförvaltningens rapport 1/2010 Miljönämndens Barnbokslut år 2009 tillämpningen av kommunalt handlingsprogram för Förenta Nationernas Barnkonvention i miljönämndens verksamhet-

Läs mer

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Hur det hela började Allergisjuksköterska Elisabeth Holmners

Läs mer

PROJEKT. Samlingslokaler

PROJEKT. Samlingslokaler PROJEKT Samlingslokaler Rapport avseende tillsynsprojekt 2012 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella samlingslokaler och genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och miljöskydd.

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Innehåll Miljöbalkens hänsynsregler gäller

Läs mer

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström

Tillsynsprojekt 2013. förskolor och skolor 2013-05-27. Anna Baggström Tillsynsprojekt 2013 förskolor och skolor 2013-05-27 Anna Baggström Mål Projektets mål har varit att verksamhetsutövarna ska känna till sina skyldigheter gällande egenkontroll enligt miljöbalken, och följa

Läs mer

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur Flik 3 Journalblad Uppdatering egenkontroll Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat Flik 4 Journalblad Felanmälan År 20 Mottaget klagomål Vad och var är problemet Mottaget Felanmält

Läs mer

Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik

Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik Hantering av utbrott av smittsamma sjukdomar på fartyg i internationell trafik Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1

Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan. Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Version 1.1 Projektmanual Till deltagare i det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Citera gärna

Läs mer

Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd

Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd Rapport- Tillsyn av förskolors utemiljöer med fokus på UVskydd 2012 Annelie Stigsäter November 2012 2012-11-09 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy December 2015 Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy december 2015 Detta handläggarstöd är en bearbetning och uppdatering

Läs mer

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN En kort vägledning om egenkontroll Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27 ANSVAR: Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Livsmedel Husmor Annika Grenefalk och Linda Olsson Arbetslagsansvar Rigmor Heidgren Utvecklingsledare

Läs mer

Solarietillsyn i. Landskrona 2008

Solarietillsyn i. Landskrona 2008 Miljöförvaltningen Solarietillsyn i Landskrona 2008 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöinspektörer Rapport 2008:16 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Det finns ett klart samband

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid

Välkomna till ett seminarium om asylboenden. Sid Välkomna till ett seminarium om asylboenden Sid. Dagens agenda 09.30 09.40 Välkommen Miljösamverkan Skåne och Folkhälsomyndigheten 09.40 11.30 Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

Läs mer

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden. www.folkhalsomyndigheten.se Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden www.folkhalsomyndigheten.se 1 Vad är ett asylboende? Vad är ett asylboende? Migrationsverket har ansvar att ordna boenden åt de asylsökande som inte kan ordna

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla,

Läs mer

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Vellinge.se Information om lokaler för undervisning Det är viktigt att undervisningslokaler utformas och sköts så att elevernas hälsa och miljö inte

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Projekt Vårdhund. Palliativ vård och ASIH HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31. Bilaga 2

Projekt Vårdhund. Palliativ vård och ASIH HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31. Bilaga 2 Palliativ vård och ASIH Camilla Tengvall Tf enhetschef/sammankallande 070-5196706 camilla.tengvall@skane.se Datum:2014-09-18 Dnr Bilaga 2 Projekt Vårdhund HANDLINGSPLAN 2014-09-01 2014-12-31 Innehåll 1

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Tillsyn av Migrationsboende

Tillsyn av Migrationsboende Tillsyn av Migrationsboende Alvesta 2015-11-05 Peter Larsson Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 0381-362 12 peter.larsson@eksjo.se Miljöavdelningen, Eksjö kommun Upplägg på dagens föredrag - Vem är jag, bakgrund,

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

BESLUT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ECOS Mall 90_ALL_bes_obj_delg - ver. 2007-10-16 Bilaga 7 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: 2012-11972 SID 1 (5) 2013-08-27 Handläggare Marithe Eriksson 08-508 28 172 marithe.eriksson@stockholm.se

Läs mer

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken:

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken: Egenkontroll Bullerstörning vid varuleveranser Butik: Huvudansvarig: Delegation till: Tagit del: Tagit del: Sätt för information till övriga berörda i butiken: BAKGRUND Miljöbalken(MB) innehåller olika

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Bättre koll med egenkontroll!

Bättre koll med egenkontroll! 2006-06-08 Bygg- och miljökontoret Bättre koll med egenkontroll! Miljöavdelningen Agneta Gustafsson Inger Nygren Fredrik Nilsson Slutrapport om egenkontrollprojektet 2005-2006 Skellefteå kommun Egenkontroll

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

Checklista bygg- och rivningsavfall

Checklista bygg- och rivningsavfall BILAGA 4 Checklista vid inspektion av bygg- och rivningsavfall Checklista bygg- och rivningsavfall A. Allmänna uppgifter Kommun Datum 1. Ärendet avser: Rivning Ombyggnation 2. Fastighetsbeteckning 3. BN:s

Läs mer

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Tillgång till vårdhygienisk kompetens Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan.

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram Administrativa avdelningen Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Christina Johansson Tfn: 08-508 10 076 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-03 Dnr 2006-007-258 Östermalms stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete?

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete? Varför säkerhetsarbete? Att arbeta med säkerheten medför högre kvalitet och ökar värdet av tjänsten. Ett högt säkerhetstänkande höjer företagets anseende och goodwill. Kunder, ägare och anställda känner

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar vara certifierade. Detta

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola

Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning av egenvård i förskola/skola Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande 2015-10-13 Giltighetstid Tills vidare + översyn

Läs mer