Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004"

Transkript

1 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn Februari 2005

2

3 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn Miljösamverkan Västra Götaland februari 2005

4 Sammanfattning... 5 Inledning och bakgrund... 6 Delprojektets syfte... 6 Vad som gjorts... 6 Material... 6 Om slutrapporten... 7 Projektgruppen... 7 Utvärdering - enkätresultat och kommentarer Antal som besvarat enkäten... 8 Fråga 1. Deltagit i inspektionskampanjen? Fråga 2. Har handledningen och dess checklista använts som stöd för inspektionerna?... 8 Fråga 3. Vad har inspekterats, med vilket resultat? Fråga 4. Har deltagande i inspektionskampanjen gett er erfarenheter och kunskaper så att ni känner er bättre rustade att arbeta med cisterntillsyn framöver? Fråga 5. Betygsätt Miljösamverkans stöd för ert arbete med cisterntillsynen på en skala mellan 1-5 (där 5 är högsta betyg) Fråga 6. Har miljökontoret informerat om kraven på cisternkontroll? Fråga 7. Eventuella synpunkter på olika delar i Miljösamverkans Cisterntillsynsynshandledning Fråga 8. Har Miljösamverkans Cisterntillsynshandledning också blivit känd av kommunens byggnadsinspektörer och räddningstjänst? Fråga 9. Tillsynsingripanden Fråga 10. Övriga kommentarer Sista sidan: Adressuppgifter 8

5 Sammanfattning Andelen miljökontor i länet som deltagit i delprojektet har varit förhållandevis stort: Sammantaget har 36 miljökontor aktivt arbetat med cisternfrågorna under projekttiden genom att informera om cisternkontroll och/eller genom att delta i en inspektionskampanj. Information om cisternkontroll arbetade 33 miljökontor med. I inspektionskampanjen deltog 19 miljökontor. Uppgifterna grundar sig på en utvärderingsenkät som besvarades av 40 av länets 48 miljökontor. Flertalet av miljökontoren använde Miljösamverkans material (ingående i den handledning som togs fram) som stöd för informationsinsatserna. Informationen har givits genom bland annat direktutskick till cisternägare, annonser och information på kommunernas webbplatser. Miljösamverkans stöd för arbetet med cisterntillsyn, genom handledningen, information på webbplatsen m.m. gavs ett högt betyg av miljökontoren: 4,1 på en skala 1-5. I inspektionskampanjen inspekterades nära 300 cisterner. Ca en tredjedel bedömdes i stort vara utan anmärkningar och en tredjedel med anmärkningar. För den resterande tredjedelen har inga omdömen redovisats i miljökontorens enkätsvar. De brister som påträffats på cisternerna har varit av många slag. En av de vanligare bristerna är cisternens uppställning genom olämpligt underlag eller placering och/eller avsaknad av påkörningsskydd. 5

6 Inledning och bakgrund Delprojektets syfte Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Cisterntillsyn har bedrivits Delprojektet skulle enligt verksamhetsplanen ge stöd till miljökontorens arbete med cisterntillsynen genom att ta fram en handledning för arbetet, och att eventuellt också bedriva en tillsynskampanj. Motivet för att ta fram en handledning var dels att reglerna på området är snåriga, dels att miljökontoren förväntades få mycket arbete med cisternfrågor inför 1 juli 2004 som var senaste datum för den första obligatoriska återkommande kontrollen av befintliga utomhuscisterner. Så här beskrivs syftet i den handledning som blev klar i början av oktober 2003: Det övergripande syftet är att minska risken för miljöskador genom spill, läckage och olyckor vid cisterner. Delprojektet syftar till att verka för detta genom stöd till kommunernas (miljö- respektive byggförvaltningarna) fortlöpande handläggning av cisternärenden, genom att genomföra en tillsynskampanj och genom information till verksamhetsutövare och fastighetsägare. Vad som gjorts En projektgrupp bildades för arbetet och arbetade fram en handledning. Cisternreglerna är många och snåriga, och det blev ett omfattande arbete att ta fram handledningen. Projektgruppen bestämde också att en tillsynskampanj skulle genomföras, och handledningen anpassades även för det. Vidare bestämdes att med handledningen inte enbart rikta sig till miljökontoren, utan även till byggförvaltningarna eller motsvarande, då dessa också arbetar med cisternfrågor. Den 11 september 2003 hölls en upptaktsdag, med medverkan inte bara av projektgruppen utan även av flera externa experter på området. Ursprungligen planerades delprojektet att helt genomföras under 2003, men förlängdes t.o.m. maj 2004 vad gäller tillsynskampanjen och resten av året vad gäller utvärdering (som med denna rapport slutförs i början av 2005). Utvärderingen, som redovisas nedan, grundar sig på en enkät till miljökontoren. Material På Miljösamverkan Västra Götalands webbplats finns handledningen, som kan användas av kommunerna även i fortsättningen. Ett rättelseblad, med anledning av delvis ändrade bestämmelser 2004 finns inlagt i anslutning till handledningen. Där finns även ett antal frågor med svar om cisterntillsynen, några bilder på cisterner, utvärderingsenkäten samt denna slutrapport. 6

7 Om slutrapporten Denna slutrapport har sammanställts av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen (några i gruppen är dock tjänstlediga när rapporten sammanställs) Projektgruppen Följande har deltagit i projektgruppen Anna-Lena Wullf, Miljöskyddskontoret, Borås stad Anneli Kylén, Miljöenheten Svenljunga kommun Elisabeth Morales, Länsstyrelsen (tidigare: Miljöförvaltningen, Trollhättans stad) Jan-Erik Sidenvik, Miljöskyddskontoret, Borås stad Lasse Lind, Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Marie Borgström, RagnSells Specialavfall Stig Hedlund, Bygglovsenheten, Vänersborgs kommun Utöver att ta fram handledningen har projektgruppen bl.a. lämnat kompletterande information till kommunerna, främst via Frågor och svar på Miljösamverkans webbplats. 7

8 Utvärdering - enkätresultat och kommentarer Under juni - augusti 2004 genomfördes en enkät till miljökontoren om delprojektet. I enkäten frågades sammanfattningsvis om man deltagit i tillsynskampanjen, om man informerat om kraven på cisternkontroll samt hur man bedömde miljösamverkans handledning och stöd i övrigt till cisterntillsynen. I det följande redovisas fråga för fråga hur svaren utfallit, dock utan att ta med alla detaljer i alla delfrågor. I anslutning till de flesta svar ges en kommentar. Antal som besvarat enkäten 40 av 48 kommuner har besvarat enkäten. Ett av svaren dock ett förenklat svar i form av upplysningar i ett e-brev utan att enkätformuläret hade fyllts i. Kommentar Detta är en relativt hög svarsandel. Länet består av 49 kommuner, men då Grästorps miljö- och hälsoskydd handhas av Lidköpings kommun räknas i detta sammanhang dessa båda som en kommun. Fråga 1. Deltagit i inspektionskampanjen? Frågan gällde om man inspekterat cisterner under kampanjtiden. 19 kommuner (av 40 svarande) hade gjort det. De som svarade nej skulle inte besvara fråga 2-4. Kommentar 19 är inte så hög andel, men lägre andel har dock förekommit i andra delprojekt. Sett till att genomförande av en tillsynskampanj inte varit ett huvudsyfte med delprojektet kan deltagandet betraktas som acceptabelt. Fråga 2. Har handledningen och dess checklista använts som stöd för inspektionerna? 18 av 19 svarar ja. Den kommun som svarat nej anger att bara enstaka inspektioner gjorts, och att huvuddelen av arbetet har bestått av information. Fråga 3. Vad har inspekterats, med vilket resultat? 18 av de 19 inspekterande kommunerna har lämnat uppgifter om hur många och vilka slags cisterner som inspekterats. I frågan ingick också hur många av de inspekterade cisternerna som bedömdes utan anmärkning eller med anmärkning. Per kommun är antalet inspektioner från enstaka eller 2 upp till 61. Sammanlagt har 287 cisterner inspekterats. I följande tabell sammanfattas resultaten. 8

9 Typ av verksamhet Antal inspekterade cisterner Varav i stort sett utan brister Varav med brister % utan brist % med brist Alla Varav: Villatank inom vattenskyddsområde Annan verksamhet med diesel/olja inom vattenskyddsområde Lantbruk Flerfamiljshus Verkstadsföretag eller annan industri Åkeri eller entreprenadföretag (gräv, schakt etc.) Annat: Varav Bussbolag Villatank ej vattenskyddsområde Bensinstationer Skolor och äldreboenden Flygfält Exempel på vanliga brister som angetts i svaren (utan uppdelning på verksamhet) (x) = hur många kommuner som påpekat samma eller likartat, inte antalet cisterner Administrativt/formellt Dålig egenkontroll Ej anmälda cisterner (2) Ej kontrollerad Handlingsplan för utsläpp saknades i vid 5 av 6 inspektioner Funktionskontroll fanns rutiner bara för 2 av 6 cisterner Många cisterner som vi tittat på ute på företag har inte genomgått besiktning Oftast finns inga installationsintyg Fysiskt Skylt vid påfyllning saknas (3) Cisternskylt saknas (5), två påpekar att det är vanlig brist. Nivåmätare saknas (2) Slangbrottsventil eller annan utrustning saknas (2) Tillgång till absorptionsmedel saknas (2) Risk för spill, eller droppskydd saknas (4) Påkörningsskydd saknas (5) Olämpligt uppställda (p.g.a. underlag, läge eller vegetation inpå cistern) (7) Förorenad mark Invallning bristfällig eller saknas (6), två anger att det gäller fall där invallning erfordras. Cistern svår komma åt att besiktiga/kontrollera (2) En hel del mycket dåliga cisterner verkar finnas vid lantbruk och mindre företag som åkerier, traktorgrävare m.fl. 9

10 Kommentar Alla har inte avgett omdömen om brist eller ingen brist, och därför är summan av procentsatserna inte 100. Materialet är inte tillräckligt stort för att man ska kunna säga något om att brister är vanligare på cisterner i vissa verksamheter än i andra, eller inom eller utanför vattenskyddsområden. Att det allmänt sett är vanligt med brister, över en tredjedel, är dock tydligt. En av de vanligare bristerna är cisternens uppställning genom olämpligt underlag eller placering och/eller avsaknad av påkörningsskydd. Fråga 4. Har deltagande i inspektionskampanjen gett er erfarenheter och kunskaper så att ni känner er bättre rustade att arbeta med cisterntillsyn framöver? Ja uppger 16 av 17 som svarat på frågan. En svarar vet ej. Några påpekanden som lämnats i anslutning till frågan, citat (i vissa fall avkortade): Det finns dock fortfarande svårigheter, men detta orsakas till stor del av den oklara lagstiftningen (NFS 2003:24) Nu vet vi vilka cisterner vi har inom vattenskyddsområden! Vi har fått bättre koll på en snårig lagstiftning Svår lagstiftning och svårt att bedriva tillsyn! Vi kan nu mer om cisterntillsynen trots att deltagandet i den egentliga tillsynskampanjen har varit begränsat. Bra att få reda på hur de olika sakerna ser ut i verkligheten. Det var mycket bra att göra som jag gjorde att åka ut med ett kontrollföretag under en dag och fylla i checklistan samt se hur de resonerar vid olika frågor Erfarenheten har utökats i och med att man varit ute och "grävt ner sig" i cisternen ordentligt vilket har varit svårt men intressant. Gav visst stöd vid vidare arbete med cisterner. Fråga 5. Betygsätt Miljösamverkans stöd för ert arbete med cisterntillsynen på en skala mellan 1-5 (där 5 är högsta betyg). Frågan avser handledningen (fakta, checklistor m.m.), upptaktsdagen 11 september 2003, projektgruppens svar på frågor m.m 34 har svarat på frågan och medelbetyget blev 4,1. En gav betyg 2, tre betyg 3, resten 4 eller 5. Några påpekanden som lämnats i anslutning till frågan, citat (i vissa fall avkortade): 10

11 Behövligt projekt som gjort att vi kommit igång med arbetet med cisterner. Det hade varit önskvärt med en mer lättläst handledning, men det är ett snårigt område. Bra att frågor och svar lagts upp på hemsidan. Projektet har uträtat några av frågetecknen runt den röriga och ej solklara lagstiftningen gällande cisterner Kursen om Cisterntillsyn i Skövde var mycket bra. Den samt cisternhandledningen har hjälpt oss i vårt tillsynsarbete. Lagstiftningen om cisterner är rätt krånglig att förstå och handledningen underlättar. Utan samverkans stöd hade vi stått oss slätt. Kanske är det lite väl omfattande vilket kan göra det svåröverskådligt. Svårt att ta till sig all information,... handledning upplevdes som något rörig. Bra att kunna få snabba svar på t.ex frågan om skyddade S-cisterner En bra handledning men lite svårt att hitta i ibland. Det enda befintliga materialet, på förvaltningen, om cisterner och tillsyn på dessa är miljösamverkans skrifter (oumbärligt) Som vanligt bra information i handledningen. Också bra med frågor och svar på hemsidan Suveränt kunskapsstöd Utmärkt handledning i denna lite komplexa fråga. Lätt att komma i kontakt med Lasse Lind för att ställa frågor. Handledningen är ett stort stöd för vårt arbete med cisterntillsyn Mer ny information på hemsidan, TACK! I bland svårt att hitta i handledningen, men det kan även bero på att lagstiftningen är svår att göra lättöverskådlig. Vi är övertygad om att tillsynen hade blivit avsevärt krångligare utan handledningen. Informationsmaterialet har varit mycket användbart eftersom det är en djungel av regler som gäller cisterner. Kommentar Vi kan konstatera att delprojektets stöd fungerat. I huvudsak mycket väl. Några påpekar dock att handledningen är lite rörig eller svår att ta till sig, medan andra är odelat positiva. Påpekandet om att mer ny information önskas på hemsidan kan vi förstå. Ibland har det gått väl lång tid innan frågor-och-svarlistan kompletterats. En har påpekat att kursen om cisterntillsyn i Skövde, d.v.s. upptaktsdagen 11 september, var bra. Fler lämnade sådana omdömen direkt i samband med upptaktsdagen, som också var mycket välbesökt, och vi tror den var ett mycket viktigt inslag i delprojektet. Se också under fråga 7 nedan. Fråga 6. Har miljökontoret informerat om kraven på cisternkontroll? Frågan avser mer systematisk information, inte att man lämnat upplysningar enbart på förfrågningar eller i enskilda ärenden och motsvarande. 38 kommuner besvarade frågan och svaren fördelade sig enligt tabellen Summan blir större än 38, eftersom flera informerat på flera sätt eller tillfällen. 11

12 Ja, efter september 2003 med stöd av materialet i handledningen (bilaga 13) Ja, efter september 2003 men med annat stöd 25 Anm: Antalet kommuner som informerat efter september 2003 med eller utan stöd av handledningen är Ja, före september Nej 3 Upplysningar om hur information givits lämnades också i svaren, och kan sammanfattas så här: Annonsering i dagspress eller information i kommunala informationsblad: 22 kommuner. Utskick, av informationsblad och motsvarande till olika målgrupper: 17 kommuner Kommunens webbplats: 11 kommuner Övrigt: Informationsmöten för lantbrukare, utdelning av broschyrer vid tillsynsbesök, artiklar i lokalpress. Kommentar Vi frågade om informationsinsatser efter respektive före september 2003 eftersom det var då delprojektet drogs igång på allvar med upptaktsdagen. Enbart tre kommuner har inte gjort några informationsinsatser alls, i övrigt är det en mycket stor aktivitet, och i synnerhet efter september Många av kommunerna har använt flera informationskanaler. De utskick som nämns har i flera fall varit mycket omfattande. Om man i enkätsvaren ser efter hur många miljökontor som informerat om cisternkontrollen efter september 2003 och/eller deltagit i inspektionskampanjen så finner man att det är 36 stycken. 36 av 40 svarande miljökontor har alltså arbetat aktivt med cisternfrågorna under projekttiden. Fråga 7. Eventuella synpunkter på olika delar i Miljösamverkans Cisterntillsynsynshandledning Bara 12 kommuner har lämnat sådana synpunkter. Flera av dem ger omdöme OK om olika avsnitt, eller ger endast ett allmänt (positivt) omdöme om handledningen. Det redovisas inte här. Följande mer uttalat positiva eller negativa synpunkter har framförts (i sammandrag): 1-2 Inledning - Vad omfattar Bra (2) Lättöverskådlig (1) 3 Arbetssätt och tidsplan Bra (2) 12

13 4 Cisterner - risker och försiktighetsmått Hade varit bra med mer fakta om vad som kan hända konskekvenser och kostnader..... vilka försiktighetsmått vi skall kräva vid de enskilda fallet eller bara informera om (1) 5 Lagstiftning och myndigheter Bra/Informativt (5). Påpekande i anslutning till dessa omdömen: -Lagstiftningen är ett virrvarr så det är bra att ni har gjort en sammanställning.. inte kräva saker som strider mot en annan lagstiftning... 6 Var man hittar mer kunskap och information Bra/Informativt (3) Bil. 3 Sammanställning av vissa regler Bra/Informativt (3), Mycket bra (3) Bil. 4 Miljönämndens, byggnadsnämndens och räddningstjänstens uppgifter Bra (3) Bil. 5 Checklistor och mallar för handläggning av cisternärenden Bra (5), Mycket bra (2). Påpekanden i anslutning till dessa omdömen: - Användarvänliga checklistor, - Checklistorna för granskning av återkommande kontroll & skrotningsintyg är väldigt användbara - Egna tillägg har gjorts efter funderingar Hade varit bra om ni hade tagit ställning i våra jobbigaste frågor som t.ex polisanmälningar.bra om ni via checklistorna visat att ni når upp till eran egen policy (1) Bil. 6 Checklista och mallar att användas vid inspektion Bra (6). Påpekanden i anslutning till dessa omdömen: - Användarvänliga checklistor - Bra men svåra att sätta sig in i och använda - Används ofta Inspektioncheklistan var svår att fylla i. Det hade också varit bra med en beskrivning om vad man ska betrakta som godkänt. Vilka rutiner och egenkontroll kan man kräva av en privatperson resp företag? (1) Bil 7-8 Blanketter Bra/värdefulla (5). Påpekanden i anslutning till dessa omdömen: - Samtliga har antagits av miljö & byggnadsnämnden - Används i originalutförandet, - Egna tillägg har gjorts efter funderingar. Det vore bra om ni på anmälningsblanketten hade varit tydligare med hur vi ska göra med nya cisterner och utrustning t.ex invallning. (1) Bil. 10 Policy för krav på förvaring av kemikalier Bra (1), Mycket användbar (1) Bra att få kopplingen till den allmänna bedömningen av förvaring av kemikalier (1) Policyn är nog lite lång... Kanske bättre att göra en kortare...samt medföljande arbetsrutiner... som visar hur kraven i policyn skall klaras. (uttrycker också tveksamhet till att de 3 flesta under 5 m går fria från krav på invallning) (1) Hade varit bra med ett stöd av ungefär hur mycket de olika försiktighetsåtärderna kostar... Om man ska följa policyn.. förelägga.. som inte t.ex invallar hur skall man lagstiftningsmässigt motivera en invallning så att det håller på en högre nivå? (1) Bil. 11 Skadade anläggningar - bedömningar och åtgärder Bra (1), Har använts för tolkning av några kontrollrapporter (1) Använder inte detta, går mer på vad som konstateras i kontrollrapporterna (2), Hade varit bra med att man mer tagit upp våran roll det som står i bilagan var mer frågor som besiktningsorganen skall ta ställing till. Vårat problem är mer hur vi ska förelägga och hur lång tid cisternägaren skall få på sig att åtgärda felet. (1) Bil. 12 Cisterninventering 13

14 Bil. 13 Informationsmaterial Bra/används (4) Övriga bilagor (1, 2, 9) Bil 1: Hade kunnat hoppas över med hänsyftningar till lagtexten där samma lista finnes. Bil 2: Bra (1), Bil 1, 2, 9: Bra (2) Bil 9: Hade varit bra med en vägledning för vad vi ska titta på och agera t.ex för djupa rostskador förelägg enligt mall X (1) Kommentar Det är i huvudsak positiva eller mycket positiva omdömen som ges, men några önskemål om bättre eller mer precis vägledning har också framförts. Det är särskilt glädjande att redovisningen av reglerna (del 5 samt bilaga 3), samt checklistor, mallar och blanketter (bil 5-8) tagits emot så väl och uppenbarligen varit till nytta. Dessa delar tog mycket tid och arbete för projektgruppen att ställa samman. Det som det främst råder en del olika meningar om är policyn i bilaga 10. Fråga 8. Har Miljösamverkans Cisterntillsynshandledning också blivit känd av kommunens byggnadsinspektörer och räddningstjänst? 35 har svarat på frågan enligt följande: Byggnadsinspektörerna Räddningstjänsten Ja Nej 3 2 Vet inte Ett par ger kompletterande upplysningar att man aktivt informerat byggnadsinspektörer och räddningstjänst. Kommentar Frågan ställdes eftersom handledningen också berör byggnadsinspektörernas och rädningstjänstens arbete med cisternfrågor, och i viss mån riktar sig även till dem (särskilt gäller det byggnadsinspektörerna), även om den viktigaste målgruppen varit miljökontoren. Resultatet är inte helt bra, det borde nog finnas mer kontakt mellan dessa parter i kommunen än vad svaren antyder. Miljökontoren förefaller ofta ha mindre kontakter med räddningstjänsten än med byggnadsinspektörerna. Fråga 9. Tillsynsingripanden Har det i något eller några fall förekommit beslut om förelägganden eller förbud eller åtalsanmälan? 14

15 33 har besvarat frågan. 6 svarar Ja, 26 Nej, 1 Vet inte. Samtliga som svarat ja anger att det gäller förelägganden, ingen har gjort någon åtalsanmälan. Föreläggandena avser att cistern ska kontrolleras, att upplysningar ska ges om cisternen och att förbättringsåtgärder ska vidtas. Ett föreläggande med förbud att fylla en cistern som inte klarat kontrollen har också getts, liksom ett föreläggande att ta cistern ur bruk. En av dem som svarat nej upplyser om att en rad beslut om förelägganden är på gång att tas. Ytterligare ett par ger kommentarer med innebörden att förelägganden kan bli aktuella. Kommentar Omfattningen ligger på ungefär samma nivå som i många andra delprojekt inom Miljösamverkan. Fråga 10. Övriga kommentarer Här fanns möjlighet att lämna övriga synpunkter i anslutning till delprojektet, vilket utnyttjades av 16 kommuner enigt följande: Bra stöd, och även fortsatt stöd genom hemsidans "frågor och svar", handledningen är ett praktiskt dokument som används i det dagliga arbetet Just nu håller vi på att hitta rutiner för att klara de kontrollrapporter som strömmar in. Då fick vi igen stor nytta av handledningen. Bra jobbat! Miljöförvaltningen Göteborg hade inte möjlighet att delta i projektet då vårt arbetsbelastning under hösten var hög. Vi utför regelbundet tillsyn av cisterner då invallning och besiktning kontrolleras. För att hitta "nya" cisterner har exempelvis inventering gjorts inom vattenskyddsområdet för Göta älv. Andra fångar vi vanligast upp via tillsynsbesök. Vi för register över de cisterner vi hittar och skickar påminnelser då det är dags för ny besiktning. Generellt är era handledningar jättebra och möjligheten att kontakta någon sakkunnig under projektens gång ovärderlig. Vi hoppas på informationsmaterial om e.v. kommande åtalsanmälningar och prejudikat, rörande cisterner. Hur ska vi göra med de cisterner som ej besiktigats inom föreskriven tid som vi hittar efter besiktningsdatumets utgång?/alt nya installationer som ej anmälts? Det vore bra med mer konkreta stöd t.ex nu ska alla kommuner kräva invallning vid nyinstallation och hjälp hur vi kan göra det lagtekniskt. Cisterntillsynen i Mölndal tog fart sommaren För denna har materialet använts i mycket stor utsträckning. Metodiken har dock hittills varit begränsad till genomgång av gamla arkivuppgifter om cisterner i mark. Partille Kommun har inte bedrivit någon direkt aktiv tillsynskampanj. Kontoret har inte prioriterat aktivt fältarbete inom detta område. Arbetet har främst bestått i information till verkamheter och branscher. Miljösamverkans tillsynshandledning har ändock varit till god nytta i vårt arbete. 15

16 Tillsynshandledningen är bra, den ger ett bra stöd och är informativ. Tillsynskampanjen var ju underordnad i detta projekt. Det var info. spridningen och registeruppbyggnad som var det stora arbetet och som vi nog lagt ner 3-4 arbetsmånader på. Vi har bl a haft en extraresurs på Mk. Det vore nog bra om det i vårt område fanns en "expertis", frågesida digitalt eller nått i dem stilen. Det kommer att finnas ett mycket stort behov av sakkunskap på både allmänna frågor men specifikt detaljfrågor under de närmaste åren. Fortsatt stöd behövs! Omfattande lagstiftning. Inför 2006 kommer dessutom ny kontrollperiod. Regler förändras och personalomsättning påverkar kunskaperna. Vi använder oss av tillsynshandledningen i vårt dagliga arbete rörande cisterner En träff mellan Miljöinspektörer som arbetar med cisternfrågorna, är önskvärt. Meddelar vi samma regler till invånarna i länet? Önskemål finns om en lagstiftning som är både enklare och mer entydig. Tips om hur och till vilka man kan göra riktade informationsinsatser till nästa datum. Någon tillsyn kommer knappast att göras förutom vid ev klagomål och tillbud annars. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat projekt som underlättat hanteringen av detta för oss i princip nya tillsynsområde. Tyvärr räcker tiden inte till för att göra så mycket på fältet. Det är också en avvägning mellan att jaga de som inte inkommer med information och hanteringen av de som gör det. T ex om det är relevant att ta bra betalt av de som inkommer med en kontrollrapport och de som inte ens genomför kontrollen. Den diskussionen kunde kanske berörts i handledningen. Det vore intressant med en enkät allmänt om cisterntillsyn och hanteringen av kontrollrapporter. Skiljer det mycket mellan kommuner? Även om handledningen till en början kändes som om den var väl omfattande så fick man allt bättre koll på läget när man studerat den en tid. Det är ju inte heller projektgruppens fel att reglerna delvis ändrades under projektets gång. Kommentar De önskemål om ytterligare insatser genom Miljösamverkan Västra Götaland som ges i några av påpekandena kan inte tillgodoses för närvarande, detta eftersom delprojekt Cisterntillsyn i och med denna rapport är avslutat. Det behöver inte utesluta att det kan vara möjligt att återkomma till cisternfrågorna vid ett senare tillfälle. 16

17

18 Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Kommunförbunden i länet, kommunernas miljökontor Adress Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen Box Borås Tel Webbplats Projektledare Lasse Lind Tel Cecilia Lunder Tel

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn 10 juni 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn Enkäten syftar till att utvärdera dels tillsynskampanjen som startade oktober 2003 dels delprojektet som helhet. Enkäten besvaras senast

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

CISTERNER SLUTRAPPORT

CISTERNER SLUTRAPPORT TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-10-20 RH06090 CISTERNER SLUTRAPPORT Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17 98 00 + 46

Läs mer

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 2001-12-17 Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 1. Deltagande i projektet samt svarsfrekvens enkät Har besvarat enkäten 30 Har inte besvarat enkäten 19 Har

Läs mer

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkäten syftar till att utvärdera delprojektet och särskilt handledningen och tillsynskampanjen. Den syftar även till att uppgifter om avloppsanläggningar

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Sammanställning av svar från miljökontoren och yrkesinspektionen på enkel enkät september 1998 om inspektioner

Läs mer

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad 2008-03-07 Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad Utvärdering av tillsynskampanjen om kemikalier och säkerhetsdatablad genomförd hösten 2007 Slutsatser Projektgruppen drar följande slutsatser om kampanjen

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se Kansli Västra Götalandsregionens Miljösekretariat,

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 1999 Fastställd av Styrgruppen på sammanträde 1999-09-17 Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt... 2 Tidsram... 2 Medverkande

Läs mer

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 2001-06-07 Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 Enkäten besvarad av 42 kommuner 1 Antal verkstadsindustrier totalt: Knappt 1000 (32 svarande). Av dessa

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Göta landsregionen,

Läs mer

MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK

MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-13 RH06090 MILJÖTILLSYN VID LANTBRUK SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007 Radonenkät Vägledningen Miljösamverkan Västra Götaland publicerade i september 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete. I det följande benämns den vägledningen. Vägledningen finns på www.miljosamverkan.se/radon

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Cisterntillsyn - Frågor & Svar

Cisterntillsyn - Frågor & Svar Cisterntillsyn - Frågor & Frågor och svar fr.o.m. hösten 2003 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Cisterntillsyn. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren i samråd med Projektgrupp

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden

Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden Handledning till projekt Kemikaliehantering inom vattenskyddsområden SYFTE Projektet behandlar kemikaliehantering inom vattenskyddsområden. Projektet är uppbyggt i flera delprojekt så att de deltagande

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland Animaliska biprodukter i butiker Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland 2014-2015 Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning... 4 Tillsynskampanjen och stöd för tillsynen... 5 Syfte och

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2003

Enkät om delprojekt år 2003 29 april 2002 Till Miljökontoren, Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbunden genom Miljösamverkan Västra Götalands kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2003 De följande sju sidorna utgör enkäten om Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2001 Fastställd av styrgruppen på sammanträde 5 december 2000 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2) Tidsram

Läs mer

Märkning av livsmedel

Märkning av livsmedel Märkning av livsmedel Slutrapport från projekt 2015 Foton från Miljöskyddskontoret, Alingsås Sida 1 av 12 Innehållsförteckning Märkning av livsmedel... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Asylboenden Slutrapport Januari 2017

Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och ramar... 4 3. Styrgrupp... 4 4. Projektgrupp... 4 5. Syfte och mål... 5 6. Omfattning och inriktning...

Läs mer

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 Slutrapport Kolla korken En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 3 mars 2005 Inledning Under september-december 2004 genomförde Miljösamverkan kampanjen Kolla korken. Syftet med

Läs mer

Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003

Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 januari 2004 Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 Miljösamverkan Västra Götaland januari 2004 Denna utvärdering

Läs mer

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Vad projektet omfattat... 4 Enkätresultat och projektgruppens kommentarer... 5 Bilaga: Sammanställning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Sida 1 av 11 alla nr av MVG MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Hälsoskyddsdagen i Skövde Annorlunda och uppskattat initiativ Stort intresse för regler om fordonstvättar

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008

Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008 Dnr: 2008-010404-206 Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008 En rapport från miljöförvaltningen Lena Engberg November 2008 1. Bakgrund och syfte I Stockholms stad finns ungefär sjuttio bensinstationer.

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011

Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 11 januari 2012 Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 Om rapporten... 2 Inledning och bakgrund... 2 Sammanfattning av resultat och projektgruppens kommentarer... 2 Resultat... 3 Omfattning...

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

1(5) RH09216 VINDKRAFT. SLUTRAPPORT Februari 2010

1(5) RH09216 VINDKRAFT. SLUTRAPPORT Februari 2010 1(5) 2010-03-08 VINDKRAFT SLUTRAPPORT Februari 2010 2(5) Bakgrund Vindkraften är ett område som ständigt växer, kommunerna får fler och fler ärenden att handlägga inom området samtidigt som denna energikälla

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2006 2004 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Slutrapport delprojekt verksamhetsavfall - utvärdering av Miljösamverkans handledning och tillsynskampanj

Slutrapport delprojekt verksamhetsavfall - utvärdering av Miljösamverkans handledning och tillsynskampanj Slutrapport delprojekt verksamhetsavfall - utvärdering av Miljösamverkans handledning och tillsynskampanj Sammanfattning... 2 Inledning och bakgrund... 2 Enkätresultat... 3 Svar och deltagande (3) Resultat

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Miljöinventering av Säby industriområde

Miljöinventering av Säby industriområde Miljöinventering av Säby industriområde Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2001 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2)

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind & Cecilia Lunder 1 Hur jobbar MVG med information? Idag tar vi upp och diskuterar: Våra informationsblad

Läs mer

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Livsmedelsprojekt 2010-2012 Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Hylte, Varbergs och Kungsbacka kommun samt Länsstyrelsen Sammanfattning Livsmedelslagstiftningens

Läs mer

Kemikalietillsyn i detaljhandeln

Kemikalietillsyn i detaljhandeln Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT Rapport: 1/2011 Författare: Björn Jonsson Datum: 2011-09-26 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN I SOLNA STAD Postadress Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur november 2011 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Tillsynsområde Tillsynsbehov (h) Totalt behov av resurs Kostnad tillsynsbehov Naturvård 6290 8387

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen 6 juni 2001 Information till kommunerna i Västra Götalands län genom Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen Innehåll Informationens syfte 1 Motiv

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Länsstyrelsen i Göteborg, kl. 10.00-12.00 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-15 RH06090 ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17

Läs mer