Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län"

Transkript

1 Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län

2 Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna i länet länsstyrelsen och Regionförbundet Jönköpings län. Vetlanda kommun var administrativt ansvarig för projektet under 2011 men Miljösamverkan f finns sedan 2012 placerad i Regionförbundet Jönköpings län, avdelningen för Kommunal utveckling. Projektledare under 2011 var Camilla Johansson. Samarbetet syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd både till myndighetsutövning (tillsyn) och till mer informativa och förebyggande insatser. Verksamheten omfattar endast miljöbalken. Samverkan ska ge ett bättre resursutnyttjande och ökade möjligheter att gå på djupet i speciella frågor. Miljösamverkan f förväntas också bidra till kompetensutveckling, kompetensförsörjning och förnyelse, vilket är viktigt inte minst för de mindre kommunerna i länet. Projektledaren förväntas sköta omvärldsbevakningen. Organisation och arbetssätt Samarbetet utförs i en projektinriktad organisation bestående av styrgrupp, projektledare, kontaktpersoner och arbetsgrupper. Styrgruppen svarar för övergripande beslut om inriktning och plan för verksamheten, budget och för återkoppling till respektive huvudman. Beslut i principiellt viktiga frågor tas också i styrgruppen. I styrgruppen sitter representanter för samverkanorganets huvudmän, d.v.s. länsstyrelsen, kommunerna och regionförbundet. Kontaktpersonerna ska fungera som länk mellan kontoren och projektledaren. De har till uppgift att föra fram idéer från sina respektive arbetsplatser och tillsammans med projektledaren ge förslag på lämpliga aktiviteter. Aktiviteterna genomförs av olika arbetsgrupper som samordnas av projektledaren, men vissa aktiviteter utför projektledaren på egen hand. Arbetsgrupp Energitillsyn Under 2010 skapades en arbetsgrupp bestående av: Maria Thorell, Miljöskyddsinspektör från Jönköping. Martina Berg, Miljöinspektör och Energirådgivare från Tranås. Lina Jörnling, Miljöinspektör från Nässjö. Henrik Dinkel, Projektledare energieffektivisering från Länsstyrelsen. Camilla Johansson, Projektledare Miljösamverkan f. 2

3 Sammanfattning av projektet Under 2011 pågick en regional tillsynskampanj i Jönköpings län där energifrågan implementerades i den ordinarie tillsynen. En arbetsgrupp studerade under 2010 de olika handledningarna för tillsyn som finns i landet och rekommenderade länets inspektörer att utgå från SydOst (Kalmar läns) handledning. Den var ny (2009) och hade tagit det bästa från de andra länens material samt att regionen angränsar till vårt län och det var en fördel ifall Småland har samsyn i frågan. Arbetsgruppen presenterade ett upplägg av hur energifrågan skulle kunna tas in i den ordinarie tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Checklistor, inläsningshandledningar, folder att dela ut till verksamheterna samt en kursdag anordnades som förberedelse inför den regionala tillsynskampanjen. Under 2011 deltog kommunerna i tillsynskampanjen med tre olika nivåer av deltagande. Första nivån var att dela ut energifoldern, andra nivån var att ta upp frågan som en informationspunkt på tillsynsbesöket samt tredje nivån var att granska energifrågan vid tillsynsbesöket. Under 2011 delades foldern ut till 390 verksamheter och 214 verksamheter fick tillsynsbesök där energifrågan inspekterades. 101 av de 214 besökta företagen har gjort energikartläggning och 41 av de 214 besökta hade en energiplan. 38 företag av de 214 fick kompletteringskrav efter besöket. Flera av kommunerna avvaktar dock att kräva kompletteringskrav pga inväntande av tillsynsvägledning från Energimyndigheten. 119 av de 214 besökta företagen har påbörjat åtgärder för energieffektivisering. Reflektionerna från handläggarna är att många av de besökta företagen har gjort energikartläggning men frågan är om det gör att de arbetar med konkreta åtgärder för att energieffektivisera. Många av de gamla energikartläggningarna på Höglandet ligger och skräpar i bokhyllorna. Slutsatsen är att det finns mycket kvar att göra inom energifrågan inom industrin. Även små åtgärder gör stora vinster. Många företag har även hittat egna smarta lösningar, värt att sprida budskap om. Många företag har börjat få koll på hur mycket energi som förbrukas och vart energispill förekommer. 3

4 Mål Mål 1 var att ge energifrågan större utrymme i tillsynen samt att minska energianvändningen i Jönköpings län. Mål 2 var att genom ett regionalt projekt inom Miljösamverkan f öka myndigheternas och verksamhetsutövarnas kunskaper om effektiv energianvändning. Mål 3 var att få en uppfattning om hur det ser ut hos länets verksamhetsutövare i sitt arbete med energifrågan. Genomförande av projektet Fas 1 Framtagning av handledning och checklistor Bildande av arbetsgrupp Under våren 2010 startade en arbetsgrupp bestående av 4 handläggare samt projektledaren projektet Energitillsyn. Arbetsgruppens deltagare Maria Thorell Miljöskyddsinspektör från Jönköping. Martina Berg Miljöinspektör och Energirådgivare från Tranås. Lina Jörnling Miljöinspektör från Nässjö. Henrik Dinkel Projektledare energieffektivisering från Länsstyrelsen. Camilla Johansson Projektledare Miljösamverkan f. Fas 1: Framtagning av handledning och checklistor 2010 Gruppens uppgift var att finna bra handledning till handläggarna så de lättare kunde sätta sig in i ämnet. Gruppen fick även till uppgift att ta fram en fungerande checklista för tillsynen och därefter anordna en kurs om energitillsyn. Gruppen gick under våren 2010 igenom de handledningar och projekt som utförts i de andra miljösamverkan i landet. Istället för att göra en ny handledning har gruppen valt att använda den handledning som Miljösamverkan Sydost tagit fram. Handledningen riktar sig till medelstora och mindre företag vilket matchar vårt läns behov. Materialet är pedagogiskt med tips på hur inspektören kan lägga upp arbetet inför och under inspektioner. Den innehåller hjälp till bedömningar enligt checklistan och ger exempel på åtgärder. Det finns även ett avsnitt om lagstöd. 4

5 Handledningen syftar till att först motivera verksamhetsutövaren att få bättre kunskap om energianvändningen och sedan minska och förändra energianvändningen. Foldern som riktas till verksamhetsutövaren heter Egenkontroll av energianvändningen på ditt företag. Vid behov av att komplettera med transportfrågor rekommenderades Miljösamverkan Skånes vägledning för transporter. Den innehåller frågor till företaget, checklista för person- och godstransporter, miljöbilskriterier, information till verksamheter om klimateffektiva transporter samt exempel på grön transportplan. Checklistan för tillsyn och foldern till verksamhetsutövarna redigerades efter vårt läns behov. Allt material finns på projektets hemsida. Fas 2: Kursdag 8 februari 2011 En regional tillsynskampanj inleddes med en kursdag. På kursdagen bjöds föreläsare in, varvat med arbetsgruppens insatser. Jenny Jonsson från Dalarna föreläste om hur de gjort sin regionala energitillsyn, likaså David Melevi från Mjölby som berättade hur Östergötland gjort. Två företag delade med sig av sin väg till energieffektivisering för sin verksamhet. Fas 2 Kursdag om energi i tillsynsbesöket - KURSPROGRAM - Inledande pass om checklistan osv. och hur vi tänker oss hur man skulle lägga upp energitillsynen. - Hur vi kan använda oss av Energikartläggningarna inför tillsynsbesöket. (Henrik Dinkel). Henrik sammanfattar hur vi kan nyttja energikartläggningarna. Hur man gör dem, vad gör man, vad ska vara med, hur de kan se ut. Enkla regler vad vi inspektörer ska titta på i energikartläggningarna. Önskemål om något specifikt branschexempel kontakta Henrik omgående. - Erfaren inspektör som utfört energi i tillsynen, juridik, tips och trix. (Jenny Jonsson Dalarna). - Kort om hur vi skulle kunna nyttja energirådgivarna. (Martina Berg) - Goda exempel, företag berättar om vad de gjort som sparat både energi, miljö och pengar. (Ekenäs Mekaniska, Gnosjö Automatsvarvning) 5

6 Fas 3 Tillsyn Fas 3: Regional tillsynskampanj 2011 Projektet gick in i nästa fas under 2011 då frågorna om energi implementerades i ordinarie tillsyn. Handledning, checklistor och foldrar som arbetsgruppen hänvisat till nyttjades för tillsynsarbetet. Kommunerna valde att jobba lite olika med projektet och att knyta in energi i tillsynsarbetet. Fas 4 Regional sammanställning Deltagandet i tillsynskampanjen var i tre olika former 1. Dela ut foldern om egenkontroll inom energi till sina verksamhetsutövare. 2. Att inte dela ut foldrarna men ta upp frågan om energi under tillsynsbesöket som en diskussionpunkt. 3. Dela ut foldern om egenkontroll inom energi till sina verksamhetsutövare och utföra tillsynsbesök. Fas 4: Regional sammanställning av utförd tillsyn 2012 I början av 2012 samlades uppgifter in från de deltagande kommunerna från 2011 års tillsyn. Förutom frågor kring vad som gjorts i varje kommun undersöktes även huruvida handläggarna haft nytta av handledningen, checklistan och kursdagen. De fick även svara på hur de kommer arbeta vidare med energifrågan i tillsynen och ifall de har några önskemål kring vidare regional samordning kring energitillsynen. Projektledaren fick svar från alla kommuner utom från Värnamo hur miljökontoren har jobbat med energi i tillsynen. Sammanställningen presenteras i resultatdelen. Projektet har en webbsida 6

7 Resultat av tillsynsprojektet Kommunernas handläggare har haft nytta av den kurs som anordnades i februari 2011 och även av det material som tagits fram för projektet (checklistor, foldrar). Handläggarna tycker projektet var en bra ingång för att börja lyfta upp energifrågan i tillsynen. De har inget särskilt önskemål om mer insats från Miljösamverkan f i frågan just nu. Tre kommuner hade inte möjlighet att delta i projektet under 2011 men planerade ta in frågan framöver. För de kommuner som valt att dela ut foldern under 2011 påbörjas tillsynen Alla kommuner tänker fortsätta med energi i tillsynen. Siffror foldrar delats ut företag besökts där energi tagits med i besöket av de besökta företagen har gjort energikartläggning - 41 av de besökta företagen har en energiplan - 38 företag fick kompletteringskrav efter besöket. Flera av kommunerna avvaktar dock att kräva kompletteringskrav pga inväntande av tillsynsvägledning från Energimyndigheten av de besökta företagen har påbörjat åtgärder för energieffektivisering - 5 av de besökta företagen planerar att påbörja åtgärder innan av de besökta företagen anser att energieffektivisering inte är möjligt med avseende på ekonomi. - 8 av de besökta företagen anser att energieffektivisering inte är möjligt med avseende på teknik - 6 av de besökta företagen anser att energieffektivisering inte är möjligt med avseende på andra omständigheter men då i första hand för att de inte har rådighet över fastigheten (hyr lokalen). 390 foldrar har delats ut 214 tillsynsbesök 119 av de 214 besökta har börjat energieffektivisera 6 av de 214 besökta har inte rådighet över lokalen Synpunkter och tankar om tillsynsbesöken Många av de besökta företagen har gjort energikartläggning men frågan är om det gör att de arbetar med konkreta åtgärder för att energieffektivisera? Många av de gamla energikartläggningarna på Höglandet ligger och skräpar i bokhyllorna. - Det finns mycket kvar att göra inom energifrågan - Även små åtgärder gör stora vinster. - Många företag har även hittat egna smarta lösningar, värt att 7

8 sprida budskap om. - Många företag har börjat få koll på hur mycket energi och vart energispill förekommer. Miljökontoren bör ställa krav på att energifrågan inarbetas i företagets egenkontroll Framtiden för effektivare tillsyn av energifrågan Projektgruppen anser att det är viktigt att energitillsynen lever vidare för att på sikt uppfylla miljömål och uppnå ett energismartare samhälle. Ett samarbete mellan kommunernas energi- och klimatrådgivare, miljömålsarbetet och miljötillsyn gynnar energiarbetet både på kort och lång sikt samt hjälper till att upprätthålla en god kompetens inom området. Frågan är hur man ska gå vidare mot företagen. Hur mycket mäktar företaget med? Tranås vill att alla företag tar fram en energiplan, någon annan kommun vill att alla ska göra energikartläggning. Nationell vägledning tas fram från en arbetsgrupp med pilotlänen Dalarna, Västra Götaland och Jönköping. Henrik Dinkel är med för Jönköpings län. En del av svaret kan vara att det finns mycket pengar att spara. En annan del av svaret kan vara att tydliggöra att de som verksamhetsutövare ska leva upp till miljöbalkens grundparagrafer och hänsynsregler. Inom energiområdet finns det mycket information och kunskap att hämta. Initialt kan det vara bra om verksamhetsutövare får reda på vilka informationskanaler som finns. 1. Miljökontoren bör ställa krav på att energifrågan inarbetas i företagets egenkontroll. 2. Årsrapportering. För de verksamheter som har årsrapportering eller gör årliga miljörapporter bör energifrågan utvecklas med energiförbrukning och energiminskningsåtgärder. Inspektören ska lägga fokus på energiplan/handlingsplan snarare än att ställa krav på energikartläggning. Enbart energikartläggning betyder inte nödvändigtvis att energieffektivisering påbörjas/pågår. 3. Återkoppling till energirådgivare för att sprida goda exempel och som omvärldsbevakning. 4. Ge exempel på företag som har gjort något bra inom frågan värt att spridas till övriga, kanske som artiklar i tidningar. 8

9 Slutsatser Projektet genomfördes enligt projektplan. Behov av utbildning och handledning för handläggarna inför starten var stor. Det material som togs fram och kursen som arrangerats räckte för att handläggarna kunde börja ta upp frågan om energi i samband med tillsynsbesöken. Projektet visar på att det finns behov att ta med energifrågan i samband med tillsynsbesök. Att ett företag gjort en energikartläggning betyder inte att energieffektiviseringsåtgärder har påbörjats och en färdig energiplan betyder inte heller att åtgärder påbörjats. Nationell tillsynsvägledning och praxis saknades under 2011 för att veta vad som är rimligt att kräva av verksamhetsutövarna. De inspektörer som genomfört tillsynen tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivare har haft god hjälp av detta samarbete. Kommunerna fortsätter utveckla tillsynen av energifrågorna. Mål 1 för projektet att ge energifrågan mer utrymme i tillsynen uppfylls. Mål 2 att öka myndigheternas kunskaper om effektiv energianvändning uppfylls. Mål 2 att öka verksamhetsutövarnas kunskap är inte undersökt. Mål 3 att skapa en uppfattning om hur det ser ut hos länets verksamhetsutövare i arbetet med energifrågor anses vara uppfyllt. 9

10 Miljösamverkan f Över hälften av Sveriges kommuner deltar i någon form av miljösamverkan. Miljösamverkan f, Jönköpings län, startades i november tog Regionförbundet Jönköpings län över det administrativa ansvaret Huvudmän: Länsstyrelsen i Jönköpings län Regionförbundet Jönköpings län Aneby kommun Eksjö kommun Gislaved kommun Gnosjö kommun Habo Mullsjö kommun Jönköpings kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vaggeryds kommun Vetlanda kommun Värnamo kommun Styrgrupp Rolf Erlandsson (ordförande), Jönköpings kommun Berit Lundberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län Eva-Lott Karlsson, Vetlanda kommun David Melle, Gnosjö kommun Karin Westling, Regionförbundet Jönköpings län Projektledare: Telefon: Camilla Johansson Webbsida: Administrativt ansvarig Regionförbundet Jönköpings län, Kommunal Utveckling 10