Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd vid årsmötet Dnr 15RK246 1

2 Innehåll Uppdrag och mål... 3 Organisation... 3 Styrgrupp... 3 Samordnare... 3 Verksamhetsplan och budget... 4 Verksamhetsberättelse... 4 Nätverk... 4 Träffar för handläggare och förtroendevalda... 4 Projekt... 4 Utbildning... 5 Kommunikation... 5 Blogg... 5 Kontaktpersoner Verksamhetsplan Aktivitetsplan... 6 Styrgrupp... 6 Nätverk... 6 Träffar för handläggare och förtroendevalda... 7 Projekt... 8 Utbildning... 8 Övrigt... 8 Underlag för verksamhetsplan Nätverk Träffar för handläggare och förtroendevalda Projekt Utbildning

3 Uppdrag och mål Byggsamverkan Kronoberg är en samverkan mellan samtliga kommunala byggförvaltningar i Kronobergs län och Region Kronoberg. Byggsamverkan Kronoberg syftar till att effektivisera tillsynen och övrig handläggning på kommunernas byggförvaltningar, samt ge stöd till mer informativa och förebyggande insatser. Genom att samarbeta och använda sig av varandras kompetenser kan större rättssäkerhet i handläggning nås och en samsyn gentemot företag, privatpersoner och andra aktörer. Byggsamverkan Kronoberg ska bidra till ett effektivare resursutnyttjande, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för en långsiktigt hållbar utveckling i Kronobergs län enligt nationella och regionala mål, samt planer och program av betydelse för hållbart byggande och fysisk planering. Byggförvaltningarnas tillsyn och övrigt arbete har bl.a. en viktig roll för miljömålet god bebyggd miljö och den regionala utvecklingsstrategin. Byggsamverkan bidrar till måluppfyllelsen genom att kommunerna drar nytta av och förstärker varandras utveckling genom samverkan mellan byggförvaltningarna. Initiativ och goda exempel inom och utanför länet lyfts på olika sätt fram för att spridas och utvecklas. Byggsamverkan Kronobergs syfte uppnås i huvudsak genom: långsiktigt arbete i målstyrda nätverk, temastyrda träffar, tidsbegränsade tillsynsprojekt eller projekt för att ta fram informationsmaterial, handledning eller annat gemensamt underlag, och kompetenshöjande insatser genom utbildning, kurser och seminarium. Organisation Styrgrupp Styrgruppen består av representanter för samtliga medlemmar i Byggsamverkan Kronoberg. Vid årsmötet senast den siste mars redovisas föregående års verksamhetsplan och ekonomi, och styrgruppen tar beslut om ny eller reviderad verksamhetsplan och budget. Styrgruppen tar beslut i principiellt viktiga frågor, som att godkänna projektplan och slutrapport för respektive projekt samt vid behov av avvikelser från verksamhetsplan och budget. Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år utöver årsmötet. Då styrgruppen sammanträder ska justerare utses och protokoll föras. Samordnare Arbetet inom Byggsamverkan Kronoberg samordnas av en samordnare (som i vissa sammanhang benämns projektledare), som även är samordnare för Miljösamverkan Kronoberg- Blekinge. Region Kronoberg är arbetsgivare för samordnaren. Samordnaren tar fram den verksamhetsplan och budget som beslutas av styrgruppen och ansvarar för att leda arbetet enligt dessa. Samordnaren anordnar utbildningar och leder arbetsgruppen för projekt, om ingen annan projektledare utses. Nätverksträffarna och arbetet i nätverken samordnas av samordnaren enligt anvisningar i verksamhetsplanen eller från styrgruppen. Samordnaren utför även omvärldsbevakning, uppdaterar bloggen, publicerar nyhetsbrev och sprider information. 3

4 Verksamhetsplan och budget Byggsamverkan Kronobergs verksamhetsplan omfattar arbetet två år framåt och revideras årligen. Verksamhetsplaneringen ska i möjligaste mån ske i fas med kommunernas verksamhetsplanering, för att möjliggöra delaktighet i projekten. Nationella och regionala verksamhetsplaner, tillsynsvägledningsplaner samt miljömål, planer och strategier som berör byggområdet bör beaktas för att synliggöra sammanhang och möjliggöra samordning och samverkan. Samarbeten sker framför allt med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge. Byggsamverkan Kronobergs verksamhet finansieras av medlemsavgifter från deltagande kommuner. Medlemsavgiften är på samma belopp för alla kommunala byggförvaltningar oberoende av kommunernas storlek. Region Kronoberg står för vissa interna kostnader. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen redovisas senast vid årsmötet och beskriver vilka projekt och andra aktiviteter som genomförts under året. Planerade aktiviteter som inte påbörjats eller slutförts ska motiveras. Nätverk Ett nätverk är ett sätt att mötas kring ett specifikt område med en gemensam målsättning. Nätverken ger deltagarna möjligheter till dialog och diskussion för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom sitt arbetsområde och sin yrkesroll. Målet med nätverken är att effektivisera arbetet och stärka tillsynen genom likartade bedömningar. Syftet med nätverksträffarna kan vara att hjälpa varandra med tolkning och tillämpning av lagstiftningen i frågor som uppkommer i det dagliga arbetet, men kan även utformas som tematräffar med studiebesök, workshop eller annan kunskapshöjande aktivitet. Chefsnätverket har dessutom som uppgift att initiera och följa byggsamverkans arbete, genom att vara referensgrupp. På nätverksträffar ska minnesanteckningar föras, för att bl.a. underlätta uppföljning och samordning med projekt, kurser, handläggarträffar och andra nätverk. Inom nätverken kan det bildas arbetsgrupper för att ta fram gemensamma mallar, rutiner eller bedömningsgrunder. Nätverken kan även jobba med fokusområden i tillsynen för att öka kunskapen inom en del av nätverkets tillsynsområde. Träffar för handläggare och förtroendevalda Utöver nätverksträffarna sker enstaka eller återkommande handläggarträffar inom specifika arbetsområden, som kan vara sektorsövergripande. Det sker även regelbundna träffar för förtroendevalda i miljö- och byggpresidier. Jämfört med utbildning genom kurser och seminarier har träffarna normalt sett ett större fokus på aktivt deltagande eller praktiska exempel genom t.ex. studiebesök, workshops, erfarenhetsutbyte genom diskussioner, eller föredrag om praktiskt arbetssätt, tillsynsarbete eller annat arbete inom byggförvaltningarnas områden. Projekt Projekt genomförs bl.a. för att ta fram gemensamt underlag och bedriva tillsyn mot ett angivet mål. Projekten kan även ha som syfte att sprida information eller genomföra större utbildningsinsatser för handläggare, verksamhetsutövare eller allmänhet. Projekten är oftast mer omfattande än det arbete som pågår i nätverken, men framför allt förankrade i hela organisationen genom byggsamverkans verksamhetsplan. Det kan vara flera nätverksgrupper eller tillsynsområden som berörs och deltar i projekten, som även kan vara sektorsövergripande. 4

5 Tillsynsprojekt, informationsinsatser och andra målstyrda projekt ska beskrivas i en projektbeskrivning eller projektplan som anger syfte och mål, koppling till nationella eller regionala mål och avgränsning i tid. För varje projekt utses en arbetsgrupp som ska driva projektet framåt och ta fram den projektplan och slutrapport som ska godkännas av styrgruppen. För varje projekt utses även en referensgrupp med personer som bidrar med kunskap och kompetens. De kan även företräda målgrupper för tillsynsverksamhet eller ha aktuell forskning att tillföra projektet. Referensgruppen behöver inte delta aktivt i projektet. Utbildning Byggsamverkan Kronoberg anordnar utbildningstillfällen i form av kurser och seminarium efter önskemål från kommunerna, med syfte att möjliggöra kompetensutveckling inom byggförvaltningarnas ämnesområden till rimlig kostnad och restid. Kommunikation Blogg Byggsamverkan Kronobergs blogg är en av de viktigaste kanalerna för kommunikation. Den är gemensam med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och samlar all information om miljö- och byggsamverkans nätverks- och handläggarträffar, projekt och utbildningar. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker även genom e-postlistor som tillhandahålls via bloggen. Bloggen kommer under 2015 att flyttas till Region Kronobergs hemsida och ändrar adress i samband med detta. Kontaktpersoner Varje medlem i Byggsamverkan Kronoberg utser en kontaktperson som ansvarar för att ta emot och sprida information från byggsamverkan till den eller de som informationen berör på förvaltningen, samt att informera samordnaren om förändringar av tjänster. Den information som berör nätverkens arbete och träffar sprids istället via nätverkets e- postlista, där samtliga deltagare i nätverket ska finnas med. Ett digitalt nyhetsbrev publiceras på bloggen fyra gånger per år. et innehåller uppdateringar om Byggsamverkan Kronobergs verksamhet, vilka aktiviteter som varit och är på gång. 5

6 Verksamhetsplan 2015 Aktivitetsplan Jan Feb Mars April Maj Juni Byggnätverksträff Årsmöte Beslut om VP och budget Utbildning: Dagvatten Byggchefs-/ styrgruppsträff Påbörja VP-arbetet för (Ev. utbildning: Buller) Extra byggnätverksträff /handläggarträff: Bygga utanför planlagt område Enkät skickas ut inför VP Handläggarträff: Förvaltningsrätt Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utbildning: Byggsamverkansdag (Ev. handläggarträff: Admin.) Byggchefs-/ styrgruppsträff Förslag till VP diskuteras Utbildning: KA/kontrollplaner Presidieträff Byggnätverksträff Byggchefs-/ styrgruppsträff VParbetet samordnas inför årsmötet Styrgrupp Under 2015 består styrgruppen av en representant för varje medlem: Anette Andersson, Tingsryds kommun Bertil Bengtsson, Lessebo kommun Carola Gunnarsson, Alvesta kommun Heidi Samuelsson, Region Kronoberg Karin Holst, Uppvidinge kommun Lars Wennerstål, Växjö kommun Lennart Dahlberg, Ljungby kommun Martin Berntsen, Markaryds kommun Mathias Karlsson, Älmhults kommun Samordnaren är adjungerad till styrgruppen Representanterna kan ersättas vid förändring av tjänster. Under 2015 planeras tre sammanträden utöver årsmötet, i samband med nätverksträffarna för byggchefer. Nätverk För att underlätta samordningen av arbetet i nätverken med byggsamverkans övriga verksamhet, och för att styra nätverken mot de mål som byggsamverkan har att förhålla sig till, ska varje nätverk ta fram en nätverksplan under Nätverksplanen ska revideras årligen. Nätverksplanen ska innehålla: 6

7 syftet med nätverket och avgränsade mål med nätverksarbetet med koppling till nationella eller regionala mål, prioriterade frågeställningar eller ämnen för eventuella tematräffar och andra aktiviteter som är förenliga med nätverkets mål, nätverkets deltagare, datum för planerade träffar. Aktiva nätverk under 2015: Byggnätverket (för bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer m.m.) Byggchefsnätverket Under 2015 planeras tre träffar för byggchefsnätverket. Första träffen är ett extra årsmöte för att ta beslut om budget. Det extra årsmötet kommer att kombineras med en miljö- och byggchefsträff med temat upphandling av ärendehanteringsprogram. Byggnätverket träffas normalt sett 2 gånger per år. Nätverket har påbörjat ett arbete med att ta fram ett gemensamt vägledningsdokument för hur lagstiftningen ska tillämpas i bygglovsärenden. De bedömningar som görs vid byggnationer på landsbygden varierar mellan kommuner. Minst en extra nätverksträff kommer därför att ske under året, med fokus på byggnationer utanför planlagt område. Målet är att ge en grund för fortsatt arbete inom nätverket. Träffar för handläggare och förtroendevalda Presidieträffar Träffar för miljö- och byggpresidier anordnas i samarbete med Miljösamverkan Kronoberg- Blekinge. En träff planeras under hösten 2015, med Växjö som värdkommun. Handläggarträff om förvaltningsrätt Under året planeras en handläggarträff med temat förvaltningsrätt tillsammans med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge för samtliga anställda på miljö- och byggkontoren. Administratörsträff Det kan bli aktuellt med en gemensam träff för administratörer och chefer inom Byggsamverkan Kronoberg och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge, beroende av vilket behov som finns efter chefsnätverkets träff med tema upphandling. Administratörsträffen kan ha fokus på ärendehanteringsprogram, alternativt sekretess, utlämning av handlingar, delgivning, arkivering eller diarieföring. Externa träffar Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnar kvartalssamtal om fysiskt planering dit kommunerna och Byggsamverkan Kronobergs samordnare bjuds in. Kommunerna kan även delta på länsstyrelsens planberedning en dag i veckan. Länsstyrelsen i Kronobergs län har tidigare anordnat träffarna Byggforum tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge län. Det är oklart om och hur träffarna kommer att utformas framöver. Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnar även träffar för kommunerna kring byggfrågor gemensamt med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 7

8 Projekt Tillsyn vid rivning Projektet startades 2012 och har drivits tillsammans med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge, med syfte att öka kompetensen, tillsynen och samarbetet vid tillsyn av rivningsavfall. Projektet kommer att utvärderas och avslutas under Ansökan om stöd hos Boverket En ansökan kommer att skickas in till Boverket under februari för att söka stöd för utveckling av plan- och bygglagen. Målsättningen med Boverkets kompetenssatsning är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av lagen. Byggsamverkans ansöker om stöd för att bekosta och driva Byggsamverkan Kronoberg, som är ett samverkansprojekt med mål som överensstämmer med Boverkets kompetenssatsning. Utbildning Dagvatten I februari anordnas ett dagvattenseminarium tillsammans med Miljösamverkan Kronoberg- Blekinge med syfte att öka kunskapen och samverkan mellan olika aktörer för att öka förutsättningarna för en god dagvattenhantering. Målgruppen är kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglovs- och VA-frågor samt skötsel av dagvattenanläggningar. Buller Lagstiftningen om buller ändrades i början av Miljö- och byggsamverkan för dialoger med Naturvårdsverket och Boverket om deras planerade tillsynsvägledning. Om behov av ytterligare tillsynsvägledning uppkommer planerar miljö- och byggsamverkan att anordna en utbildningsdag om buller. KA och kontrollplaner Under 2015 planeras en kurs om ansvar hos kvalitetsansvarig och kontrollplaner enligt nya planoch bygglagen. Byggsamverkansdag Det planeras även en seminariedag som tar upp olika aspekter i bygglovsprocessen, t.ex. brandskyddskrav och miljöbalken. Målgruppen är bygghandläggare, men även miljöinspektörer, räddningstjänst och andra tjänstemän kan bjudas in att delta eller medverka på seminariet. Övrigt Utökad samverkan Byggsamverkan Kronoberg strävar efter att utöka samverkan med kommunerna i Blekinge län, samt Länsstyrelsen i Kronobergs län och Länsstyrelsen Blekinge län. Dialoger har påbörjats och träffar med berörda har anordnats under 2014 och tidigare. Fler träffar planeras under 2015, med de som inte hade möjlighet att delta på tidigare träffar. En förfrågan om deltagande i byggsamverkan kommer också att skickas ut under 2015, gällande medlemskap från och med 1 juli

9 Organisationsstruktur Byggsamverkan Kronobergs organisationsstruktur kommer att ses över under 2015 och resultera i ett förslag på vad som kan ändras för att tydliggöra syftet med de olika grupperna i organisationsstrukturen och byggsamverkans verksamhet. 9

10 Underlag för verksamhetsplan 2016 Observera att verksamhetsplanen för år 2016 är preliminär och kommer att revideras och fastställas senast vid Byggsamverkan Kronobergs årsmöte Nätverk Under 2016 ska nätverken revidera sina nätverksplaner. Aktiva nätverk under 2016: Byggnätverket (för bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer m.m.) Byggchefsnätverket Under 2016 planeras tre träffar för byggchefsnätverket (utöver årsmötet). Nätverket för bygghandläggare träffas 2 gånger per år enligt nätverksplanen. Träffar för handläggare och förtroendevalda Presidieträffar Träffar för miljö- och byggpresidier anordnas i samarbete med Miljösamverkan Kronoberg- Blekinge. Två träffar planeras under 2016, där aktuella ämnen tas upp. Arbetsmiljö på byggen Under 2016 planeras ett studiebesök på ett bygge, tillsammans med Arbetsmiljöverket eller annan sakkunnig om arbetsmiljö. Studiebesöket kompletteras med en efterföljande dialog kring arbetsmiljön, de krav som ställs och byggkontorens ansvar. Brandskydd Under 2016 planeras en träff med räddningstjänsten eller annan sakkunnig för att gå igenom brandskyddskrav, med exempel och eventuellt workshops. Handläggarträff om effektivt arbetssätt En handläggarträff planeras gemensamt med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge för samtliga anställda på miljö- och byggkontoren med temat effektivt arbetssätt. Exempel på ämnen som kan ingå är kommunikation och bemötande, hot och våld, personlighetsanalyser och likabehandling/jämställdhet. Externa träffar Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnar kvartalssamtal om fysiskt planering dit kommunerna och samordnaren bjuds in. Kommunerna kan även delta på länsstyrelsens planberedning en dag i veckan. Länsstyrelsen i Kronobergs län har tidigare anordnat träffarna Byggforum tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge län. Det är oklart om och hur träffarna kommer att utformas framöver. Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnar även träffar för kommunerna kring byggfrågor gemensamt med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Projekt Ansökan om stöd hos Boverket Om stöd beviljas enligt Boverkets kompetenssatsning kring utveckling av plan- och bygglagen ska stödet följas upp och redovisas under

11 Ovårdade tomter och fallfärdiga hus Projektet inleds år 2016 och planeras avslutas under Syftet med projektet är ökad kompetens och mer enhetlig tillsyn av ovårdade tomter och fallfärdiga hus, och därigenom effektivare tillsyn på området, som på sikt ska medföra minskad risk för olyckor och olägenheter för trafik och människor. I projektet ingår kompetenshöjande aktiviteter som utbildning eller andra typer av träffar gemensamt med personal på miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, med syftet att samordna hanteringen av denna typ av ärenden. När är det en olägenhet enligt miljöbalken och när är det plan- och byggbestämmelserna som gäller i första hand? Det kan även bli aktuellt med träffar tillsammans med personal på park- och renhållningsavdelningar för att skapa förutsättningar för samordning av klagomålsärenden och för att få förståelse för varandras ansvar och uppdrag. I projektet ingår granskning av praxis och andra rättsfall, samt workshops med exempel på ärenden för att komma fram till en enhetlig hantering av ärenden genom tillämpning av planoch bygglagen och miljöbalken. Målet med projektet är att ta fram underlag för att underlätta kommunernas tillsyn av ovårdade tomter och fallfärdiga hus. Det kan handla om att ta fram rutiner, mallar, checklistor eller andra vägledningsdokument. Det är möjligt att projektet behöver avgränsas ytterligare. En arbetsgrupp bildas för att planera träffar och andra aktiviteter och för att sammanställa de/det vägledningsdokument som tas fram. Arbetsgruppen tar även fram den projektplan och slutrapport som ska godkännas av styrgruppen. Information om projektet sprids bl.a. externt via bloggen. Utbildning Miljöbalken i planeringsprocessen Under 2016 planeras en seminariedag gemensamt med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge om miljöbalken i planeringsprocessen. Syftet är att öka kunskapen om varandras uppdrag och lagstiftning, med fokus på rutiner för bl.a. förorenad mark, strandskydd och buller i planeringsprocessen. Ventilation och fukt En kurs om ventilation och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) planeras anordnas under Rivning Byggsamverkan Kronoberg och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har drivit ett gemensamt projekt om rivningsavfall. Arbetet behöver fortsätta utvecklas och därför planeras en kurs för att följa upp projektet. Även andra viktiga aspekter vid rivning och handläggning av rivningslov kommer att tas upp. Målgruppen är i första hand bygghandläggare. Byggsamverkansdag En seminariedag planeras för 2016 kring aktuella ämnen eller inom områden där det finns behov av kompetenshöjande utbildningsinsatser. 11

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx Förslag till Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan inklusive underlag för Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan inklusive underlag för Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx Förslag till Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-05 Dnr 15RK245 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Datum: Fredagen den 21 mars 2014 kl. 9.00-15.00 på RFSS, sal Sunnerbo. Årsmöte för Byggsamverkan Kronoberg 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 14 maj 2014 Ansia, Lycksele Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se 10.00 Inledning

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Aktivitetsplan 2015 Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (6) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr 2014-2865 2014-09-30 SOGO-möte 8-9 oktober Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt Representanter från kommuner och landsting 1. Inledning Arbetet i samverkansområdet

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer

Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer Sölvesborgsbron (Foto: Linda Petersson) Sölvesborgs kommun (Foto: Linda Petersson) Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer Fredagen den 4 april 2014

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 10 oktober 2014 Mötet hölls i Tingshuset i Ljungby kl. 9.00-15.00. Deltagare: David Fritzon (Uppvidinge kommun), Anna Welander (Älmhults kommun), Therese Lindström

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Fastställd av styrgruppen den 5 december 2016 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplanen har ändrats efter inkomna synpunkter och har godkänts. Projektplanen är därmed

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Fastställd av styrgruppen den 16 oktober Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 2014-09-15 Dnr: RS140366 1 Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt... 2 Samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland... 2 Verksamhetsstyrning...3

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

MÖTEN OCH KONFERENSER SKYDDAD NATUR 2017

MÖTEN OCH KONFERENSER SKYDDAD NATUR 2017 MÖTEN OCH KONFERENSER SKYDDAD NATUR 2017 Christina Frimodig Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-10-21 1 Vad vill vi uppnå? Driva naturvårdsarbetet framåt Samla och lyfta arbetet

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 2011-06-16 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter hösten 2011 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016 Förslag Verksamhetsplan jan - aug 2016 De flesta företag och verksamheter påverkar miljön och klimatet, och exempel är växthuseffekten, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av kemikalier och andra förorenande

Läs mer

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län PM 1 (7) MILJÖENHETEN Charlotte Arketeg Miljöskyddshandläggare Telefon 021-19 52 89 charlotte.arketeg@lansstyrelsen.se Miljöförvaltningarna i Västmanlands län via de gemensamma e-postgrupperna Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 22 okt 2013 Medelfors folkhögskola, Skellefteå Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Verksamhetsplan Sida 1

Verksamhetsplan Sida 1 Verksamhetsplan 2011-04-01--2014-03-31 Sida 1 Övergripande mål för Biogas Sydost Biogas Sydost skall: Verka för att produktionen av biogas i hela regionen ökar i väsentlig omfattning. Med region menas

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Ovårdade tomter & förfallna byggnader. Natalia Bielak Arenskogh Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

Ovårdade tomter & förfallna byggnader. Natalia Bielak Arenskogh Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör Ovårdade tomter & förfallna byggnader Natalia Bielak Arenskogh Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör Boverkets referensgrupp De problem som vi ansåg var de största: o Ärenden kör fast o Svårigheter med

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00.

Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00. Sidan 1 av 6 Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00. Mötestid: kl. 9.00-12.00 Närvarande: Linda Tollemark, Länsstyrelsen Anneli Hammarström, Linköpings kommun Per Linnér, Motala kommun

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd 2014-04-04 Projektplan för Informationsmaterial Artskydd Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län

Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län AVTAL Dnr: 2008/xxxx Konsortieavtal avseende projekt Miljösamverkan Stockholms Län Parter Kommunförbundet Stockholms Län, nedan benämnt KSL, och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har träffat

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer