Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff"

Transkript

1 Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson, Alvesta kommun Heidi Samuelsson, Region Kronoberg Karin Holst, Uppvidinge kommun Lars Wennerstål, Växjö kommun Lennart Dahlberg, Ljungby kommun (deltog förmiddag) Madeleine Karlsson, Lst Kronoberg Malin Augustsson, Region Kronoberg Maria Levin, Växjö kommun Martin Berntsen, Markaryds kommun Mathias Karlsson, Älmhults kommun Styrgruppsrepresentanter och deltagare i chefsnätverken inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge träffades den 10 september i Växjö för att diskutera ett förslag till verksamhetsplan 2016 (med underlag för 2017) samt få en delårsredovisning av verksamheten. Nyheter inom miljö- och byggsamverkan Från och med den 1 juli 2015 medverkar Länsstyrelsen i Kronobergs län och Ronneby kommun i Byggsamverkan Kronoberg, som i samband med nya medlemmar och avtal byter namn till Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge. Nya avtal har behövt tas fram eftersom tidigare part Regionförbundet södra Småland bildat Region Kronoberg (tillsammans med Landstinget Kronoberg). Samordnare Malin Augustsson avslutar sin tjänst den 30 september i samband med föräldraledighet. Malin är vikarie för Linda Petersson, som är föräldraledig preliminärt till hösten En ny vikarierande samordnare håller på att rekryteras. Tills vidare samordnas verksamheten av Heidi Samuelsson och Camilla Ottosson på Region Kronoberg. Nyheter hos kommunerna och länsstyrelser

2 Deltagarna berättade om vad som är på gång inom kommunerna och länsstyrelsen. Madeleine meddelade att miljöenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län håller på att se över branschfördelningen hos sina handläggare. En lista kommer att skickas ut när det är klart. Länsstyrelsen håller även på att granska tillsynsplaner och behovsutredningar. De ser även över överlåtelsebeslut av tillsynen och planerar göra ett omtag så att dessa beslut ser liknande ut, med samma villkor för kommunerna. På grund av en ny avgiftsförordning ser länsstyrelsen även över tillsynsavgifterna. Delårsredovisning och prognos för miljösamverkan Malin redovisade intäkter och utgifter för miljösamverkan från 1 januari till 31 juli 2015, samt en uppskattning av hela 2015 års ekonomi i förhållande till budgeten. Medlemsanslag och periodisering (+/- från föregående år) beräknas bli lägre än budgeterade intäkter, medan intäkter från utbildningar beräknas överstiga budgeten. Utgifter för löner/sociala avgifter och IT/telefoni beräknas bli högre än budgeterade utgifter, medan utgifter för styrgruppsmöten, handläggarträffar och nätverksträffar beräknas understiga budgeten. Totalt förväntas miljösamverkans ekonomi ge ett överskott på ca kronor under 2015, jämfört med budgeterat ca Nästa chefsträff bör fokusera på hur verksamheten utnyttjar överskottet på bästa sätt. Malin föreslår att handläggarträffar blir helt gratis för deltagare (idag betalar deltagarna ofta lunch själva, och budgeten möjliggör även deltagaravgifter), för att visa värdet av att gå på dessa. Syftet med handläggarträffar är inte enbart kompetensutveckling, utan viktiga för att träffas och skapa kontakter samt byta erfarenheter. Vid förra årsmötet bestämdes att avgift ska tas ut för den årliga handläggarträffen, för större rättvisa, eftersom stora kommuner skickar många deltagare och små kommuner bara några få. Det verkar dock råda lite delade meningar om dessa handläggarträffar ska gå på miljösamverkans budget eller finansieras av deltagaravgifter. Ett annat alternativ kan vara att utnyttja pengarna till att hyra in extern hjälp i projekt eller på träffar, t.ex. projektledare, samtalsledare, eller extern hjälp för utredningar eller utvecklingsarbeten m.m. E-tjänster diskuterades. Eventuellt något som kan diskuteras mer ingående på en chefsträff framöver?

3 En synpunkt som kom upp var att vi däremot inte bör styra nätverken allt för mycket, med risk för att tappa engagemanget från deltagarna. Malins uppfattning är att det inte är ekonomin som styr kvaliteten av utbildningar (inom miljösamverkan). SIPU:s utbildning om förorenad mark är en t.ex. en dyr utbildning som önskats, men det är fler som önskat SGU:s utbildning, som är betydligt billigare. Även om det finns ekonomi för fler utbildningar, så är det inte säkert varken samordnaren eller handläggarna hinner med att anordna/gå på utbildningarna. Delårsredovisning och prognos för byggsamverkan Malin redovisade intäkter och utgifter för byggsamverkan från 1 januari till 31 juli 2015, samt en uppskattning av hela 2015 års ekonomi i förhållande till budgeten. Medlemsanslag beräknas bli lägre än budgeterade intäkter, medan intäkter från handläggarträffar och utbildningar beräknas överstiga budgeten. Utgifter för periodisering (+/- från föregående år), löner/sociala avgifter och övriga personalkostnader, IT/telefoni och möteskostnader beräknas bli högre än budgeterade utgifter. Totalt förväntas byggsamverkans ekonomi ge ett överskott på ca kronor under 2015, jämfört med budgeterat ca Verksamhetsredovisning Sedan förra chefsträffarna i miljö- och byggsamverkan har miljö- och byggsamverkan genomfört några utbildningar och handläggarträffar bullerutbildning, handläggarträff om miljöbrott, handläggarträff om dagvatten, handläggarträff om förvaltningsrätt, byggsamverkansdag om effektivare plan- och byggprocess och hantering av buller i plan- och byggprocessen. Malin redovisade synpunkter och utvärderingar från dessa träffar (utvärdering från de två sistnämnda är inte klar). Sammanställning av synpunkter eller rapporter från utvärderingar finns och kan skickas vid förfrågan. Förslag till verksamhetsplan för miljö- och byggsamverkan Mål med samverkan

4 Malin redovisade de ändringar eller förtydliganden som gjorts i förslaget till verksamhetsplan sedan förra årets verksamhetsplan. Mål för miljö- och byggsamverkans verksamhet har definierats och är följande: samsyn och rättssäkerhet, effektivt arbetssätt och kontinuerlig kompetensutveckling. Ett förtydligande har även gjorts att miljö- och byggsamverkan även handlar om att medlemmarna ska känna gruppkänsla och arbetsglädje genom miljö- och byggsamverkans teamarbeten och gemensamma aktiviteter. Samverkan ska även arbeta för att ta hit myndigheter och utbildningar i våra regioner, istället för att vi ska behöva åka till t.ex. Stockholm. En tydligare koppling till miljömålen har också gjorts, till viss del i verksamhetsplanen, men även genom ett separat dokument. Skillnad mellan nätverk, handläggarträffar och utbildning En beskrivning av skillnaden mellan nätverk, handläggarträffar och utbildningar presenterades. Nätverken handlar mer om långsiktigt målstyrt arbete där mål och prioriteringar anges i en nätverksplan. Träffarna fokuserar mest på samsyn och effektivare arbetssätt/tillsyn genom utbyte av kunskap, erfarenheter, rutiner och mallar m.m., men kan även handla om gemensamt fokusområden i tillsynen och tematräffar med kompetensutveckling. Handläggarträffarna har också kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte som syfte, men är oftast fristående från nätverken och vid enstaka tillfällen. Handläggarträffarna fokuserar på aktivt deltagande, praktiska exempel eller effektivare arbetssätt/tillsyn genom t.ex. tillsynsvägledning eller samverkan med andra myndigheter, studiebesök eller föreläsning med efterföljande diskussion och även att lära känna varandra. Utbildningarna däremot är mer traditionella föredrag eller föreläsningar, även om andra inslag som t.ex. diskussion i bikupor kan förekomma. Årscykel för chefs- och styrgruppsmöten En skillnad från tidigare år är att årsmötet som enligt de tidigare avtalen med regionförbundet skulle hållas någon gång mellan januari och mars stryks. Istället ska verksamhetsplan och budget antas när styrgruppen sammanträder för första gången under hösten, med start under Det är närvarande styrgruppsmedlemmar (eller

5 ersättare) som har rösträtt. Övriga styrgruppsmöten under året sker i kombination med att chefsnätverket träffas och kallas enkelt för chefsträffar. På varje sådan träff sker en års-, delårs- eller kvartalsredovisning av verksamheten. Vid behov av att ta viktiga beslut om verksamheten på dessa träffar, sker röstning precis som när verksamhetsplan och budget antas varje styrgruppsmedlem eller ersättare har en röst var. En årscykel för när chefsnätverk och styrgrupp träffas redovisas i förslaget till verksamhetsplan. Utsedda representanter för akuta frågor Ett nytt förslag i verksamhetsplanen var att tre representanter utses som har befogenheter att ta beslut i mer akuta frågor. Samtliga deltagare på mötet ansåg att det fungerar bra som vi gjort tidigare, att samordnaren skickar mail till samtliga i styrgruppen om hen behöver hjälp med något. En förbättring kan istället vara att tydligt ange i rubriken när styrgruppsmedlemmarna ska ha svarat. Endast de svar som kommit i tid ska beaktas och majoriteten bestämma. Har man en synpunkt gäller det därför att vara aktiv och svara i tid. Regelbundna träffar och utbildning Malin redovisade de träffar och utbildningar som föreslås genomföras regelbundet inom miljö- och/eller byggsamverkan en till två presidieträffar per år, en årlig handläggarträff, utbildning för förtroendevalda varje mandatperiod och utbildning i kommunikation och bemötande vart tredje år. Den årliga handläggarträffen behöver inte fokusera på tillsynsvägledning från länsstyrelsen, utan kan även handla om att bjuda in andra myndigheter eller aktörer. Istället för att fokusera på nyheter eller aktuella frågor inom miljöbalken och PBL bör man fokusera på ämnen som är intressanta för både miljö- och byggkontor, t.ex. hur Kronofogden arbetar, rättssäkerhet, hur vi skriver beslut m.m. och kanske koppla det vi lärt oss om klarspråk (planerad utbildning 2016) med rättssäkra beslut. Träffarna kan även användas för att planera och diskutera projekt.

6 Angående utbildning för förtroendevalda kan det behövas en utbildning innan nästa mandatperiod. Det kan t.ex. behövas en utbildning som handlar mer allmänt om myndighetsuppdraget inom miljö och bygg, som komplement till den tillsynsdag som länsstyrelsen anordnade tillsammans med miljösamverkan under Samtidigt som det behövs utbildning eller information till nyvalda politiker, kan det behövas en uppdatering när de fått lite erfarenhet av hur uppdraget ser ut. Utbildning på presidieträffar är inte lämpligt, eftersom det bara är presidiet som deltar på dessa. I förslaget till verksamhetsplan föreslås en utbildning om kommunikation och bemötande vart tredje år, likt den som anordnas ett par gånger per år i Västra Götaland. Vid deras utbildningstillfällen är det högst deltagare som kan delta varje gång. Dels på grund av få deltagare per tillfälle och för att kommunerna i Kronoberg-Blekinge har hög personalomsättning föreslogs att utbildningen hålls oftare än var tredje år. Det kan därför behövas samarbete med miljösamverkan i andra län eller Region Kronobergs avdelning för Kurser & Utbildning, för att samordnaren dels ska hinna med, men också för att fylla platserna. Mötesdeltagarna höll dock med samordnaren om att en testomgång bör göras först, och därefter kan beslut tas om upplägg och hur ofta utbildningen bör erbjudas. Det bör undersökas om Kurs & Utbildning kan hjälpa till lite mer med kurser och hur det i så fall påverkar deltagaravgiften, för att ev. frigöra tid för samordnaren. Policy vid aktiviteter Mötesdeltagarna hade inga synpunkter på föreslagen policy vid aktiviteter, annat än att aktiva matval alltid bör göras (inte bara minst en gång per år). Det kan däremot vara så att andra aspekter i policyn väger tyngre vid val av konferensanläggning etc. Verksamhetsplan 2016 (med underlag för 2017) för miljösamverkan Samordnaren föreslås fördela sin tid 60% respektive 40% fördelat på miljö- resp. byggsamverkan även fortsättningsvis. Nätverk

7 Ett nytt nätverk föreslås för Naturvård och strandskydd, där medlemmar från både miljö- och byggsamverkan kan delta. Madeleine Karlsson tar frågan med sig till Länsstyrelsen i Kronobergs läns naturvårdsenhet för synpunkter. Samordnaren föreslås leda nätverket åtminstone första året. I Ljungby och ev. andra kommuner kan det finnas behov hos politikerna av att diskutera strandskydd. Frågan ställdes till länsstyrelsen, om de kan tänka sig vara värd för något nätverk, precis som kommunerna. För länsstyrelsens del handlar det om prioritering av tillsynsvägledning, och om de ska vara värd för nätverk så måste någon tillsynsvägledning prioriteras bort. Mötesdeltagarna ansåg därför att länsstyrelsen inte ska lägga tiden på att administrera nätverksträffar, utan fokusera på vägledningen. Malin berättade om Miljösamverkan Sydost som anordnat studiebesök på yrkeshögskola för processindustri, där inspektörer kanske lättare vågar ställa dumma frågor, för att lära sig branschen och förstå vilka risker som finns. Inga övriga synpunkter framfördes kring förslaget till värdkommuner under 2016 och En e-postlista för värmepumpshandläggare ansågs lämpligt. Presidieträffar Inga synpunkter framfördes angående föreslagna värdkommuner för presidieträffarna Handläggarträffar En handläggarträff om migrationsboende kan avvaktas eller anges som preliminär. Det som är intressant är tillsyn av asylboenden, inte när de ska anläggas, för då handlar det om ett större systemfel som behöver tas upp på en högre nivå. Region Kronoberg anordnar en utbildning om asylboende den 8 oktober och tillsyn av migrationsboende ingår i miljösamverkans hälsoskyddsdagar 5-6 november Behovet av ytterligare utbildning eller handläggarträff bör utredas av hälsoskyddsnätverket efter dessa dagar.

8 En administratörsträff bör anordnas redan 2016 för miljö- och byggadministratörer. Behovet av mer allmänna frågor kring registrering anses större än om miljöoch/eller byggreda. Malin har inte fått in många frågor för höstens (2015) planerade träffar om miljö- och byggreda, och föreslog därför att dessa ställdes in och ersattes av en administratörsträff under Årets täkthandläggarträff har få anmälda. Madeleine Karlsson föreslog att träffarna istället anordnades på lättillgängliga platser utan studiebesök. Behovet av årliga träffar är inte särskilt stort i Jönköpings län och Malin framförde att det kan finnas behov av träffar och erfarenhetsutbyte inom andra områden som bör prioriteras ett tag. Ett förslag är därför att avvakta fler täkthandläggarträffar och se hur behovet ser ut om ett par år istället. I övrigt framfördes inga synpunkter på föreslagna handläggarträffar. Projekt Det fungerar inte särskilt bra att driva gemensamma projekt inom varken miljö- eller byggsamverkan. Det finns en del önskemål om projekt, men få kommuner har resurser att delta i projekten och ännu färre har tid och resurser för att sitta i arbetsgruppen. Ett förslag är istället att projekt drivs inom nätverken, i den mån nätverken har tid och intresse. Madeleine berättade om upplägget i Östergötland, där nätverken själva presenterade de projekt som önskades och definierade vad som skulle göras och vilka resurser som behövs. Samordnaren skulle kunna hjälpa till i projekten i den mån hen hinner. Projekten kan handla om gemensamma fokusområden i tillsynen eller att ta fram gemensamma rutiner, mallar, informationsbroschyrer m.m. Det föreslagna projektet om bostadstillsyn saknar tillräckligt med deltagare i arbetsgruppen. Projekt om giftfri förskola pågår redan inom flera kommuner, men på varierande sätt. Någon planerar tillsyn, något tittar på det på miljöstrategisk nivå och dessutom finns planer på information om kemikalier i en kemikaliesamverkan i

9 Kronobergs län. Hälsoskyddsnätverket bör därför själva avgöra om de vill driva projekt om bostadstillsyn eller giftfri förskola. Utbildning Hälsoskyddsnätverket bör bestämma temat för 2016 års hälsoskyddsdag. Eftersom det varit en del utbildningar om miljöbalken och plan- och bygglagen så är det rimligt att utbildningen om miljöbalken i detaljplaneprocessen uteblir. I övrigt inga synpunkter på föreslagna utbildningar. Verksamhetsplan 2016 (med underlag för 2017) för byggsamverkan Samordnaren föreslås fördela sin tid 60% respektive 40% fördelat på miljö- resp. byggsamverkan även fortsättningsvis. Nätverk Det föreslås ett nätverk inom om naturvård och strandskydd som omfattar både miljö- och byggsamverkan. Det finns även önskemål om ett plannätverk. Istället för att vänta till chefsträffen i maj 2016 föreslås nästa byggchefsträff (19 november) fokusera på behovet av att utöka byggsamverkan med ett plannätverk, och hur detta i så fall ska komplettera länsstyrelsens träffar och regionens arbete. Likaså behövs en ny logga för byggsamverkan, som bytt namn till Kronoberg-Blekinge. Styrgruppen anser att det är rimligt att byggnätverket själva tar över ansvaret för att leda nätverksträffarna, precis som värdkommuner ansvarar för nätverken inom miljösamverkan. Frågan ska tas upp på nästa byggnätverksträff den 15 oktober. Presidieträffar Inga synpunkter framfördes angående föreslagna värdkommuner för presidieträffarna Handläggarträffar

10 Det är oklart hur stort behovet är av en särskilt handläggarträff om brandskydd. Brandskydd skulle istället kunna tas upp som ett tema på en nätverksträff. Frågan tas upp på nästa byggnätverksträff. I övrigt framfördes inga synpunkter på föreslagna handläggarträffar. Projekt Se rubriken Projekt under rubriken Verksamhetsplan 2016 (med underlag för 2017) för miljösamverkan. På byggsidan är det generellt lite tillsyn som bedrivs, annat än vid klagomål. Var får vi bäst effekt av tillsynen? Handläggarna och nätverket kan behöva hjälp med verktyg för tillsyn. Ibland dyker det upp klagomål och andra ärenden som man behöver ta tag i, men hur ska man prioritera? Man skulle behöva ta ett helhetsgrepp och då faller det oftast, eftersom det är enormt resurskrävande. Angående det planerade projektet om fallfärdiga hus och ovårdade tomter pågår ett regeringsuppdrag. Region Kronoberg erbjuder dessutom en kurs den 29 september. Det kan därför vara för tidigt att avgöra om projektet är behövligt. Utbildning Eftersom det varit en del utbildningar om miljöbalken och plan- och bygglagen så är det rimligt att utbildningen om miljöbalken i detaljplaneprocessen uteblir. Det har istället kommit in ett önskemål om en kurs likt Conductives utbildning om effektivare planhandläggning. Malin skickar ut information om kursen till chefsnätverket. Det är flera som i enkäterna inför verksamhetsplaneringen fyllde i att de önskade utbildningsdag/träff om det som är nytt i PBL och BBR. Det är dock oklart hur byggsamverkan kan komplettera Boverkets webbseminarium eller andra träffar för bygg- och planhandläggare. Istället för att planera in en sådan utbildning i verksamhetsplanen bör istället en lucka lämnas, så att byggsamverkan kan anordna en eller ett par utbildningar efter önskemål och behov som dyker upp efter hand.

11 Datum för nästa träffar Nästa byggchefsträff är den 19 november och miljöcheferna träffas den 3 december. Det bestämdes inga nya datum för 2016, eftersom mötesdeltagarna inte visste hur politikerträffar m.m. sätts nästa år. Nya datum bestäms därför först vid nästa träff. Ett önskemål från Jan Moberg på Miljöförbundet Blekinge Väst är att träffarna läggs på onsdagar. Hittills har de främst lagts på torsdagar eller fredagar, vilket är dagar som passar kommunerna i Kronoberg bäst. Men dessa dagar används för politikermöten m.m. hos miljöförbundet. Malin föreslår därför att träffarna sprids ut på fler veckodagar än torsdagar och fredagar, så att det inte alltid är samma personer som inte har möjlighet att komma. Malin Augustsson Samordnare miljö- och byggsamverkan

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx Förslag till Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Datum: Fredagen den 21 mars 2014 kl. 9.00-15.00 på RFSS, sal Sunnerbo. Årsmöte för Byggsamverkan Kronoberg 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan inklusive underlag för Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan inklusive underlag för Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx Förslag till Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Landstingets ledningsstab D A T U M D I A R I E N R Handläggare: Katarina Gustafson 2013-11-26 LS-LED12-358 MINNESANTECKNINGAR Sörmlands Folkhälsonätverk Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Plats:

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 På GR i Göteborg klockan 10.00-12.10 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

Minnesanteckningar från avfallsnätverksträff

Minnesanteckningar från avfallsnätverksträff Minnesanteckningar från avfallsnätverksträff Den 31 mars 2015 i Kosta Ida Davidsson, Alvesta kommun Susanne Johansson, Alvesta kommun Bertil Bengtsson, Lessebo kommun Linda Bergqvist, Ljungby kommun Alexander

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

1 Planerade utbildningar. 2011-10-15 16 Härnösand Sista anmälningsdatum passerat. 2011-10-22 23 Skövde Sista anmälningsdatum 9/10.

1 Planerade utbildningar. 2011-10-15 16 Härnösand Sista anmälningsdatum passerat. 2011-10-22 23 Skövde Sista anmälningsdatum 9/10. Svenska Cykelförbundets Utbildningskommitté 1 (7) Tidpunkt: 2010-10-08 kl. 10 00 2010-10-09 15 00 Plats: Scandic Väst Gävle Närvarande: Ulf Näslund Bo Lövstrand (Endast två av kommitténs fyra ledamöter

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2004-09-16 kl 9:15-16:00 Beslutande Eliasson Martin Olofsson Anders Lindman Björn Johansson David Oskarsson Olov Englund Runar Abramsson Mikael Norlander Göte

Läs mer

Styrgrupp och Projektledningsgrupp. Minnesanteckningar, möte Styrgruppen och Projektledningsgruppen Miljösamverkan Skåne

Styrgrupp och Projektledningsgrupp. Minnesanteckningar, möte Styrgruppen och Projektledningsgruppen Miljösamverkan Skåne Styrgrupp och Projektledningsgrupp Vår referens / tel.nr: Göran Jansson / 010-224 13 96 göran.n.jansson@lansstyrelsen.se Elin Ulander / 0728-85 47 56 elin.ulander@kfsk.se Minnesanteckningar, möte Styrgruppen

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7a Kulturskolan, Källarplan 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9)

Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9) Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9) Bilaga till VP 2011 Sammanställning av enkät om Miljösamverkans verksamhet Svar har inkommit från 11 kommuner/konstellationer, Filipstad/Storfors, Hammarö, Torsby,

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation Inspirationsdag Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län 5 februari 2008 Dokumentation Syftet med dagen Utveckla och stärka samarbetet mellan apoteken och länets vårdcentraler.

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30 14 december 2012 Protokoll Styrgruppsmöte 5 december 2012 GR, Göteborg 13.00-15.30 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Leif Schöndell, Borås Monica Dahlberg, GR Övriga deltagande Lasse Lind,

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Våren i korthet Förskola (s. 2,3,4) 18 februari Utenätverk Utomhuspedagogikens styrkor, forskning mm (em) 16 mars Lärande för hållbar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-28 1(10) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-28, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016! Datum: 14-15 maj 2016 Plats: Hotell Scandic, Karlskrona Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005

Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Birgitta Larsson Ledningsstaben 2005-11-30 Minnesanteckningar från möte för Barn- och Ungdomsrådet (BUR) den 19 oktober 2005 Närvarande: Förhindrade: Friederike Gerlach (mp) Inger Clasinder (fp) Lisbeth

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30

Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30 1 Plats och tid Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30 Närvarande Tomas Kronståhl ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Åke Bergh tjänstgörande ersättare Stihna

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Hanna Dalesjö. Ordförande. Gunilla Friman. Justerare Linda Vingren

Hanna Dalesjö. Ordförande. Gunilla Friman. Justerare Linda Vingren Plats Sammanträdesrummet, Växjö kommun Tid, kl. 13:15-17.00 Beslutande Övriga närvarande Gunilla Friman, Växjö kommun Åsa Mönster, Växjö kommun Eva Pettersson Lindberg, Landstinget Linda Vingren, Regionförbundet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Arbetsplan 2013. Hela Sverige ska leva - Uppsala län Arbetsplan 2013 För att nå största möjliga framgång med föreningen har denna arbetsplan tagits fram. Arbetsplanen ska underlätta för styrelsen, revisorer, valberedning och arbetsgrupper att utföra de uppdrag

Läs mer

Jämshögs Gästgivargård

Jämshögs Gästgivargård Sida 1 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare Jämshögs Gästgivargård Mats Lindstén Per-Olof Larsen Carl-Eric Birgersson Bengt-Åke Karlsson Olle Olsson Gert Gustavsson Nelly Alvarsson Torsten Cairenius

Läs mer

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Sidan 1 av 7 Strategienheten Datum Dnr Sid 2016-02-03 2015 KS 895 1 (3) Gräsöfondens styrelse Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Bakgrund Gräsöfonden har sedan bildandet

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-05 Dnr 15RK245 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer

Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer Sölvesborgsbron (Foto: Linda Petersson) Sölvesborgs kommun (Foto: Linda Petersson) Minnesanteckningar från Presidieträff för miljö- och byggpresidier samt miljö- och byggchefer Fredagen den 4 april 2014

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009 ARBETSMILJÖPLAN RÖDSLE BARNOMSORGSOMRÅDE Detta dokument är Rödsle Barnomsorgs internkontrollhandling. Handlingen är en sammanfattning av de handlingar som har inkommit

Läs mer

Datum. Ersättare Ann Avdic, Arboga kommun, (V) Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M)

Datum. Ersättare Ann Avdic, Arboga kommun, (V) Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid ande Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Smedjegatan, Arboga, 3 september, 14.00-15.30 Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande Andreas Trygg, Köpings kommun,

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

2009-05-26 M2009/2171/R

2009-05-26 M2009/2171/R Promemoria 2009-05-26 M2009/2171/R Miljödepartementet Rättsenheten Camilla Adolfsson Remiss om lagtexten för en ny plan- och bygglag samt en ändring i anläggningslagen (1973:1149) Sammanfattning En ny

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 1 2015. Full fart i köket på vårt julbak!

Celiakinytt NUMMER 1 2015. Full fart i köket på vårt julbak! Celiakinytt NUMMER 1 2015 Full fart i köket på vårt julbak! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Grovt, gott OCH GLUTENFRITT Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET Föreläsning & Årsmöte 4 KOMMANDE AKTIVITET Caféträff 5 AKTUELL INFORMATION

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från ledningsgruppsmöte onsdagen den 15 januari 2014 i Växjö Närvarande: Martin Myrskog, Landstinget Kronoberg Peter Hogla, Regionförbundet Södra Småland Johan Assarsson, projektledare Peter

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

SIKTA Genomförandeplan för 2010 Lund

SIKTA Genomförandeplan för 2010 Lund SIKTA Genomförandeplan för 2010 Lund För att underlätta läsningen bifogas en tidslinje samt en matris där allt vi tänker genomföra finns samlat på ett mer koncentrerat och strukturerat sätt. Nuläge Sikta

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv

Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv Datum och plats 19 oktober 2011, Jonasbo förskola Närvarande Erik Andersson Förälder Toftabo Sekreterare Marie Beckvall Personal Munkebo Patrik Bergman

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Camilla Stenmark Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindqvist Britt-Inger Lundstedt Christine Edström Eva Gustavsson

Läs mer

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Rapportering Tillsyn/ Inspektion Rapportering Tillsyn/ Inspektion Lyckobackens förskola Öjebyn 2014-06-25 Organisation Lyckobackens förskola är ett personalkooperativ som startade 2008-01-07. Förskolan drivs som en ekonomisk förening.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer