Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson (Lessebo kommun), Anneli Ekstedt (Växjö kommun), Carl Johan Bernelid (Länsstyrelsen Blekinge), Kenneth Füreder (Markaryds kommun), Carola Gunnarsson (Alvesta kommun), Jan Moberg (Miljöförbundet Blekinge Väst), Madeleine Karlsson (Länsstyrelsen i Kronobergs län), Heidi Samuelsson (Regionförbundet södra Småland) och samordnare Malin Augustsson (Regionförbundet södra Småland). Styrgruppen som valdes vid årsmötet den 28 februari 2014 är Ullabritt Rundqvist från Lessebo kommun (2014), Jan Moberg från Miljöförbundet Blekinge Väst (2014), Ann-Sofi Persson från Ljungby kommun ( ), Madeleine Karlsson från Länsstyrelsen i Kronobergs län ( ) samt Monika Oredsson från Region Blekinge och Heidi Samuelsson från Regionförbundet södra Småland. Styrgruppsmöte Mathias Karlsson hälsade deltagarna välkomna till miljöchefs- och styrgruppsmötet. Kenneth Füreder avslutar efter årsskiftet sin tjänst som miljöchef på Markaryds kommun. Miljösamverkan tackade Kenneth för sin insats i miljösamverkan och delade ut en blomma i samband med Byggsamverkan Kronobergs byggchefs- och styrgruppsmöte den 3 oktober. En fråga kom upp angående styrgruppen, vad som händer med ett åtagande om personen byter tjänst eller arbetsplats. Alla var överens om att kommun, länsstyrelse eller regionförbund får ersätta platsen i styrgruppen om det tillsätts en ny chef eller motsvarande. Under resterande delen av året representerar därför Bertil Bengtsson Lessebo kommun. Växjö håller på att ta fram en ny taxa för miljöbalkstillsyn och Anneli Ekstedt tipsade om att SKL har tagit fram ett index för kommunal verksamhet som är lämpligare att

2 använda vid indexuppräkning. Det är vanligt att kommunerna har en timavgift som inte ger full kostnadstäckning. För miljöförbund krävs dessutom att fullmäktige i medlemskommunerna kommer överens om bl.a. taxan, för att miljöförbundet ska fungera. Kommunallagen är inte anpassad för miljöförbund och det kan lätt uppstå konflikter. Övriga frågor som diskuterades var bl.a. jävssituationer som kan uppstå vid sammanslagning av miljö- och byggnämnder med tekniska nämnder. Miljöförbundet Blekinge Väst uppdaterar inte längre teknik och dokument för den digitala pennan, efter att företaget som utvecklade pennan har gått i konkurs. Pennan används fortfarande till viss del, men det är fritt för inspektörerna att välja den tillsynsmetod som passar individen bäst. I Alvesta har de endast en penna. Madeleine Karlsson redogjorde kort för den ekonomiska situationen som Länsstyrelsen i Kronobergs län befinner sig i och hur resurserna fördelas. Länsstyrelsen kommer ett tag framöver att vara kraftigt underbemannade. De ärenden som prioriteras är miljöprövningar från miljöprövningsdelegationen i Kalmar, samt länsstyrelsens egna prövningar av energitorvtäkter. Inventering och åtgärder av enskilda avlopp är ett tillsynsområde som kommer att prioriteras inom flera kommuner framöver. En synpunkt som kom upp var att man bör undersöka avloppsentreprenörernas och leverantörernas kapacitet innan krav på åtgärder och åtgärdstakten ökar avsevärt. Heidi Samuelsson redogjorde för bildandet av Region Kronoberg. Det planeras inga förändringar av miljösamverkan i samband med detta, men avtalen kommer däremot att behöva skrivas om. Regionförbundet håller även på att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), som ska utgöra en samlad strategi för länets tillväxtarbete och binda samman planeringsprocesser med betydelse för regional utveckling. Förslaget kommer att skickas på remiss till bl.a. kommuner och statliga myndigheter den 25 oktober 2014 till den 15 januari RUS-arbetet kan följas på Region Blekinge har tagit fram motsvarande utvecklingsstrategi, Blekingestrategi Attraktiva Blekinge, som antogs 2013 och finns att läsa om på

3 Aktuella datum för nätverk och utbildning Under hösten har nätverk för miljöskydd och industritillsyn, avfallstillsyn och lantbrukstillsyn haft träffar. Lantbruksnätverket har även gjort en studieresa till Skåne. Det har dessutom anordnats en handläggarträff för miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljöhandläggare, administratörer och miljöchefer eller motsvarande. Kommande nätverksträffar under hösten är för dagvattentillsyn (28/10), enskilda avlopp (6/11) och hälsoskydd (25/11). Det kommer även att hållas en utbildningsdag om tillsyn av fastbränslepannor (7/11) och oljeavskiljare (4/12). Eftersom det pågår organisatoriska förändringar både hos polis och åklagare, ansågs det lämpligt att avvakta till 2015 med den planerade träffen med miljöåklagare tills förändringarna är genomförda. Malin ska undersöka möjligheten att bjuda in både miljöåklagare, miljöpolis eller utredare, polis som jobbar med krogtillsyn alternativt en neutral part (SKL eller konsult), till en utbildningsdag för både miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektörer. Det framfördes synpunkter på att det är viktigt att de som håller föredrag belyser rollernas ansvar och inte försöker lägga över t.ex. polisens arbetsuppgifter på miljökontoren. Utbildningen bör ta upp hela processen från att anmäla misstänkt brott till att vittna i domstol, men även prioriteringsfrågan och varför de flesta anmälningar läggs ner. Frågor ställdes som varför ska vi lägga ner våra begränsade resurser på något som polisen nedprioriterar?. Andra synpunkter som kom upp var att vi bör ringa polisen när vi är ute på misstänkt brott, för att få en mer rättvisande statistik hos polisen, att det är viktigt för yrkesstoltheten att man anmäler misstanke om miljöbrott, att man har chefens stöd, men också att miljökontorens handläggare känner osäkerhet kring rollfördelningen. Det pågår även förändringar av regler gällande buller, vilket gör att även bullerkursen om tillsyn av industribuller (och hälsoskydd) bör flyttas fram till Även kursen om dagvatten kommer förläggas under 2015, eftersom nätverket för dagvattentillsyn först behöver träffas och diskutera behov och önskemål gällande kursen. Länsstyrelsen i Kronobergs län kommer eventuellt att anordna en informationsdag för politiker där länsstyrelsen berättar om sina områden. Det kan även bli aktuellt

4 med en fördjupad utbildning kring miljö och förorenad mark. Det kan finnas ett behov av att anordna kursen tillsammans med miljösamverkan. Madeleine och Malin kommer att träffas (28/10) för att diskutera detta, samt övrig samordning av verksamhetsplaner. Miljösamverkans organisation Malin redovisade ett förslag på hur man kan tydliggöra miljösamverkans organisation. Viss beskrivning, syften o.s.v. finns i avtalen och verksamhetsplaner, men vissa funktioner saknar tydligt syfte, t.ex. styrgruppen och nätverken. Malin kommer därför i samband med verksamhetsplaneringen att skicka ut frågor och förslag på organisation, samt begära in synpunkter på förslaget. Ekonomisk redovisning Malin redovisade resultatrapporten för Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges budget från årsskiftet till och med september Resultatrapporten och mer detaljerade kontoutdrag har skickats till styrgrupp och miljöchefer m.m. i samband med inbjudan till miljöchefs- och styrgruppsmötet. Den preliminära bedömningen är att budgeten kommer att hållas för Årsmöte Tid och plats för årsmötet bestämdes till den 5 februari 2015 klockan i Alvesta. Årsmötet för Byggsamverkan Kronoberg planeras samma datum klockan Miljöchefsmöte Motiverande samtal Malin frågade efter synpunkter på handläggarträffen i Ronneby den augusti. Samtliga synpunkter var positiva. Det var bra att utbildningarna var breda och passade alla och det var nyttigt att träffas så många. Ett förslag till förbättring var att man möjligtvis ska ha bordsplacering vid middagen, att en plats reserveras för t.ex. en viss kommun.

5 Mathias redovisade ett förslag på upplägg för en fortsatt utbildning i motiverande samtal med Hans Wickström, som föreläste under handläggarträffen i Ronneby. Utbildningen skulle förslagsvis kunna erbjudas regelbundet för nya inspektörer, eventuellt även i samband med en bredare kurs för nyanställda på både miljö- och byggkontor. Malin fick i uppdrag att ta fram och jämföra med den utbildning som Västra Götaland och Halland erbjuder sina nyanställda efter satsningen TUV (Tillsynsutveckling i Väst). Det finns önskemål om att även inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge söka bidrag från ESF (Europeiska Socialfonden) för en liknande satsning. Verksamhetsplanering Mathias redovisade förslaget på tillsynsplan för miljökontoret i Älmhult. Tillsynsplanen innehåller tillsynsmål och Mathias fråga till samtliga var om de jobbar på detta sätt med tillsynsplaner samt om det finns behov eller önskemål om att samordna tillsynsmål inom miljösamverkan. I Växjö har man tillsynsmål med avseende på avlopp och lantbruk som förhåller sig till de kommunala miljömålen som är satta, De har även ett mål om tillsynsresurser. Vissa kommuner jobbar istället med fokusområden. Ett förslag var att även miljösamverkan i framtiden ska jobba med fokusområden och rikta utbildningsinsatserna mot dessa. Tillsynen bör få större genomslag om det sker samtidigt och på liknande sätt i hela regionen. Synpunkter som framfördes var att fokusområden eller tillsynsmål bör kopplas till nationella miljömål och nationella projekt. Att så småningom få samstämda tillsynsmål är ett långsiktigt arbete och hinner inte tas fram till Det kan däremot vara lagom med ett gemensamt fokusområde, där deltagarna på mötet enades om att planera för att ta med följande på nästa års tillsynsplan: Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter. Som ett första steg för gemensamma tillsynsmål kommer även Älmhults kommuns planerade tillsynsmål att skickas till miljösamverkans medlemmar, som får i uppdrag att stryka eller lägga till mål. Mathias kommer därefter att sammanställa svaren till ett förslag på gemensamma tillsynsmål.

6 Malin redovisade en sammanställning av samtliga förslag på nya nätverk, projekt och kurser som kommit in i samband med tillsynsplaneringen för 2014 och under året. - Eftersom upphandlingen för dricksvattenanalyser är avklarad, finns inte längre behov av gemensamt arbete kring detta. - Vindkraftshandläggare har främst behov av ett kontaktnät för att byta erfarenheter. - Eftersom energifrågan är aktuell både nationellt och på lokal nivå, finns det behov av en arbetsgrupp eller projekt inom detta område. - Eventuellt kan det behövas utbildning för miljöadministratörer. - Det finns inget större behov av utbildning om värmepumpar. - Strandskyddet är delegerat till byggkontoret i Växjö kommun, och därför har miljökontoret inget behov av samsyn i frågan. Miljöförbundet Blekinge Väst önskar däremot ett nätverk för handläggare som kan träffas ett par gånger per år och diskutera knepiga fall. - Det kan finnas behov av temadagar eller kurser om IED, Reach och VOC, motiverande samtal, bullerutbildning (hälsoskydd/industri) och hälsoskyddstillsyn av bostäder. - Det kan finnas behov av nämndsutbildning. - Det finns önskemål om någon form av insats kring ovårdade tomter, gärna tillsammans med byggsamverkan. - Det kan finnas behov av informationsinsats eller liknande gällande radon. Malin kommer att sammanställa förslagen och skicka ut sammanställningen till miljösamverkans medlemmar inför verksamhetsplaneringen. Nästa möte är årsmötet den 5 februari 2015 klockan i Alvesta. Inbjudan kommer senare. Minnesanteckningar förda av Malin Augustsson Samordnare

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Plats: Kommunhuset Balder, Nybro Närvarande: Peter Andersson Hanna Carlsson Sune Carlsson Laus Ellebäck Johan Engdahl Joachim Fasth Åke Gustafsson Niklas Persson Dagordning:

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer