Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från byggnätverksträff"

Transkript

1 Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese Lindström, Ljungby kommun Lennart Grimsbo, Länsstyrelsen i Kronobergs län Malin Augustsson, Region Kronoberg Emma Harnesk, Uppvidinge kommun Hanna Roos, Växjö kommun Helena Åkerberg, Växjö kommun Anna Waltin, Älmhults kommun Anna Welander, Älmhults kommun Aktuellt inom byggsamverkan Efter en presentationsrunda redogjorde Malin för vad som är på gång inom byggsamverkan. Från den 1 juli har byggsamverkan två nya medlemmar Ronneby kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Verksamhetsplaneringen är i gång och enkäter har skickats ut till kommunerna. Det är svaren i dessa enkäter som ligger till grund för vilka kurser och andra aktiviteter som kommer att genomföras Det går även bra att maila Malin förslag. 16 juni: Handläggarträff om förvaltningsrätt 3 september: Byggsamverkansdag om effektivare plan- och byggprocess 8 september: Buller i plan- och byggprocessen Övriga aktiviteter i höst är ytterligare en byggnätverksträff, byggredaträff, KA-kurs (inkl. kontrollplaner), utbildning i klarspråk, chefsträffar, presidieträff och nyhetsbrev.

2 Nätverksplan Nätverket delades in i grupper för att diskutera mål för nätverket. De förslag som kom upp var: - Samordna hemsidor - Riktlinjer, brand, KA - Lyfta gemensamma problem likvärdig bedömning - Kunskapsöverföring, kunskapsuppbyggnad - Förståelse för vår verksamhet och att argumentera - Temadagar med allmän frågestund Förslag på teman var: - Attefall - Riktlinjer vägledningsdokumentet - Ändrad användning - Tillgänglighet, t.ex. vid tillbyggnad - Strandskydd - Tolkning av detaljplaner Ett förslag inför den handläggarträff om brandskydd som är planerad 2016 är att bjuda in en kunnig person från räddningstjänsten, t.ex. Håkan Helgesson i Älmhults kommun. Bygglovsbefriade åtgärder utanför planlagt område Tre kommuner presenterade varsitt ärende eller problem som togs upp för diskussion. I Älmhults kommun finns ett principbeslut om att bygglov krävs vid 50 % eller 50m 2 utbyggnad. Eftersom det inte relateras till bruttoarea, byggnadshöjd eller annat blir definitionen svårtolkad och otydlig. Ett förslag är därför att alla kommuner ska använda sig av liknande formulering med samma nomenklatur, även om %-satsen eller m 2 kan skiljas åt mellan kommunerna. Ett förslag från Växjö kommun är att tillbyggnaden inte får dominera. I Ljungby kommun får man bygga till 50 % om tillbyggnaden inte dominerar, men om det finns badrum i tillbyggnaden krävs anmälan och KA. Ett annat förslag är att karaktären inte får ändras, samt att

3 byggnadshöjden, takfot eller takhöjd inte får vara högre än hos ursprungshuset. Tillbyggnaden bör även vara tekniskt okomplicerad (två våningar eller badrum är exempel när det inte är tekniskt okomplicerat). Alvesta kommun redogjorde för ett ärende med komplementbyggnad och ställde frågan var gränsen går för bygglov. I detta fall var det en ekonomibyggnad till ett bostadshus med befintlig ekonomibyggnad. Den nya ekonomibyggnaden innehöll vagnbod, loge och utrymme för djur, ev. för hobbyverksamhet. Det var blandade åsikter om bygglov skulle krävas eller inte, dels på grund av storleken av byggnaden samt att det var ett stall för relativt många djur. Definitionen för komplementbyggnad i propositionen till PBL och fastighetstaxeringslagen beskrevs, där man tar upp uthus, garage och andra mindre byggnader, men i fastighetstaxeringslagen även byggnader för sport- och hobbyintresse. Förslagen som kom upp var att man vid tillbyggnader skulle undersöka taxeringen (jordbruksfastighet eller inte), om befintlig tomtplats utökas, om byggnaden placeras i omedelbar närhet, är dominerande m.m. För att det ska räknas som gäststuga ska tillbyggnaden t.ex. placeras så nära huset att det är tydligt att den används för familjen och familjens gäster. Den ska inte gå att stycka av eller hyra ut (blir då bostad). Detta hörde även ihop med den fråga om gäststuga och Attefallsregler som Uppvidinge kommun tog upp. Liten tillbyggnad Kan vi komma överens om hur vi tolkar begreppen? Det kan förekomma olika %- sats i kommunerna för när bygglov krävs, men m 2 skulle ev. kunna vara samma? För att komma fram till något gemensamt om det bör rättsfall granskas samt beslut/principbeslut från byggnadsnämnderna och hur kommuner i andra län gör. Men hur vet vi ursprungsarea? Tillbyggnaden bör inte dominera eller ändra karaktär på byggnaden för att undvika att man bygger till och bygger till i omgångar. Kan man kräva anmälan i vissa fall när bygglov inte krävs? T.ex. att anmälningsplikt infaller när konstruktionen påverkar huvudbyggnaden.

4 Ska man använda bruttoarea eller även få med öppen area och byggnadsarea som även innefattar carport och skärmtak? Byggnadshöjd, nockhöjd eller takhöjd? Ett förslag är att använda samma begrepp som Attefallsreglerna. Förslag för tillbyggnad utanför planlagt område: Tillbyggnad får göras på huvudbyggnad med 50% eller max 50 m2 bruttoarea på byggnadens ursprungsarea. Tillbyggnaden får inte dominera i sin karaktär eller i byggnadshöjd och nockhöjd. Åtgärden kan vara anmälningspliktig enligt PBF 6 kap. 5 p. 3 och p. 5. Komplementbyggnad utanför planlagt område Ett förslag är att komplementbyggnaden inte får dominera i bruttoarea, byggnadsarea eller höjd, men någon anser att man inte bara kan titta på yta och höjd. Totalt antal komplementbyggnader kan också påverka, samt användningsområde. Det är lättare att avgöra om det är en komplementbyggnad för garage, carport, vedbod, förråd, matkällare och lusthus, jämfört med gäststuga, ateljé och annan hobby, stall och djurbyggnader m.m. Det var svårare att komma fram till ett gemensamt ställningstagande i detta fall. Förslag presenteras nedan, men samtliga var inte överens om alla punkter. Förslag för komplementbyggnad utanför planlagt område En eller fler komplementbyggnader får uppföras utan bygglov utanför planlagt område med en sammanlagd area om 50 m 2. Komplementbyggnaden får inte dominera över huvudbyggnaden i area och volym och användningssättet ska vara ett komplement till boendet. Maximal storlek på komplementbyggnad får bedömas från fall till fall. Ev. begränsa area, volym, placering och utformning.

5 Sammanhållen bebyggelse Växjö kommun redogjorde för de dokument som tagits fram för samlad bebyggelse och det beslut som togs av byggnadsnämnden 2011 om att peka ut områden för sammanhållen bebyggelse, samt frågor i anslutning till detta (har skickats av Helena Åkerberg till nätverket genom e-post ). Flera kommuner använder fortfarande utpekade områden för samlad bebyggelse som grund för en bedömning av sammanhållen bebyggelse, men att en bedömning görs från fall till fall. Det är flera som tror att det blir svårt att ta fram riktlinjer med utpekade områden för sammanhållen bebyggelse, att det inte håller i högre instans, att det saknas delegation till byggnadsnämnden för ett sådant beslut samt att bebyggelsen förändras ständigt. Älmhults kommun har ett kartunderlag som arbetsmaterial för en bedömning och även Ljungby kommun kompletterar efter hand kartunderlaget för samlad bebyggelse med sammanhållen bebyggelse (fler än 3 bostäder). Det kan vara så att även Tingsryds kommun har tagit fram nytt kartmaterial med utpekade områden för sammanhållen bebyggelse (med minst 7 byggnader?), men eftersom ingen från Tingsryd hade möjlighet att närvara på nätverksträffen kunde deras arbete inte redovisas. Det är inte automatiskt så att bygglov krävs inom sammanhållen bebyggelse. Åtminstone Alvesta och Ljungby kommuner gör en bedömning av omfattningen av byggnadsverket för att avgöra om bygglov krävs eller ej. Det kan därmed vara så att fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, men det aktuella byggnadsverket kräver inte bygglov. Definitionen sammanhållen bebyggelse används främst i PBL. Samlad bebyggelse däremot användes inom fler områden, bl.a. för VA, hastighetsbegränsning för trafik m.m. För att bl.a. underlätta hanteringen och bedömningen av bygglovsplikt inom sammanhållen bebyggelse har Alvesta kommun börjat med veckomöten för att gå igenom nya ärenden. I samband med detta kan en bedömning göras om det krävs

6 bygglov eller ej. I Alvesta och Ljungby kommun är handläggarna noga med att föra in anteckningar i ärendehanteringsprogrammet när de har gjort en bedömning av om bygglov krävs eller ej. Om någon har gjort en bedömning och lämnat ett svar vid ett tidigare tillfälle kan handläggaren då se detta. På så vis minskar risken för att olika handläggare gör olika bedömningar och lämnar olika svar när någon ställer frågan om bygglovsplikt (eller annat). Ljungby anser att man tjänar in den tiden det tar att föra anteckningar, eftersom handläggningen blir mer effektiv. Planerade träffar Nästa träff planeras den 15 oktober hos Växjö kommun. Till dess ska deltagarna ha tittat på Boverkets webbseminarium från den 13 maj om nya lovbefriade åtgärder, ändring av byggnader och byggnadsnämndens tillsyn. Ytterligare träffar planeras den 14 januari och den 14 april Malin Augustsson Samordnare för Byggsamverkan Kronoberg

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Rapport 2014:4 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning

Rapport 2014:4 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning Rapport 2014:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare 2 Titel: Uppdrag att utreda definitioner på termerna byggnadshöjd,

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Arkitekturprogram ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN. Riktlinjer för byggnation i inlandet...

Arkitekturprogram ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN. Riktlinjer för byggnation i inlandet... Arkitekturprogram ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN Riktlinjer för byggnation i inlandet... Bebyggelse har sedan urminnes tider vuxit fram i samspel med landskapet. Nya byggnader på landsbygden

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer