Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander (C) Anders Blank (S) Anders Elfgren (FP) Övriga deltagande Eva Lindström Sekreterare Stina Almberg Byggnadsinspektör Christina Englund Stadsarkitekt Ola Tollin Fysisk planerare 96 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Betulander Kommunkontoret, Bergsjö tisdagen den 13 november 2012 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Lindström Ordförande Rolf Colling Justerande Hans Betulander Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Bergsjö Underskrift Eva Lindström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 91 Godkännande av dagordning Plan- och byggenheten anmäler följande extra ärenden: Information om ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad till HVB-hem (hem för vård och boende) i Svedja, Harmånger. Dnr: Information om kommunstyrelsens utvecklingsutskotts ärenden vid sammanträde den 24 oktober. Dagordningen godkänns med ovanstående tillägg.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 92 Dnr: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus Fastighet: Sörfjärden NN Sökande: NN Ärende Ärendet gäller en tillbyggnad av friggebod med inglasat uterum om ca 15 m². Förutsättningar Detaljplan daterad gäller för området. Detaljplanen anger att 2 komplementbyggnader med en sammanlagd area om högst 60 m² får uppföras på aktuell fastighet. Maximalt tillåten byggnadsarea för komplementbyggnad överskrids med ca 15 %. Dock överskrids inte högsta totala maximala byggnadsarea på140 m². Åtgärden är delvis utförd på punktprickad mark. Berörd granne har genom inskickat granneintyg godkänt åtgärden. Enligt 9 kap 31b PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Enligt 9 kap 30 PBL ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovprövning. Åtgärdens placering bedöms ligga inom vad som är acceptabelt för en liten avvikelse då intrånget till sin faktiska yta är liten och bebyggelse som inkräktar på punktprickad mark tidigare accepterats på fastigheten. Även överskridelsen av högsta tillåtna area för komplementbyggnad bedöms kunna accepteras som en liten avvikelse då högsta tillåtna totalarea för byggnadsarea inte överskrids. Sammantaget bedöms åtgärden kunna godtas som en liten avvikelse från detaljplanen. Beskrivning Anmälan om olovligt uppförd tillbyggnad inkom till planoch byggkontoret och behandlas separat. Utredningen visade att en tillbyggnad utförts. Tillbyggnaden består dels av en friggebod på ca 12 m² och dels av ett inglasat uterum på ca 15 m². Befintlig byggnad och ny friggebod binds samman av det inglasade uterummet. Då övriga byggnader på tomten har bygglov får friggeboden på 12 m² uppföras utan bygglov då den är fristående. Den får däremot inte placeras så nära tomtgräns utan grannens medgivande.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) Plan- och byggenhetens förslag Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 PBL. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 PBL. Startbesked En åtgärd får inte påbörjas innan startbesked har getts enligt 10 kap 3 PBL. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Startbesked kan därför inte utfärdas förrän kontrollplan inlämnats och fastställts. Avgift 2 856:-. Faktura översänds senare. Giltighetstid för beslut Enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen upphör bygglov att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslut om lov vann laga kraft.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 93 Dnr: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage Fastighet: Ilsbo NN Sökande: NN Ärende Ärendet gäller tillbyggnad av befintligt garage som byggs till med ca 80 m². Förutsättningar Fastigheten ligger inom detaljplan daterad Planbestämmelserna för fastigheten anger huvudbyggnad i högst en våning med en maximal byggnadshöjd på 3,5 m och en maximal byggnadsarea på 150 m 2 för huvudbyggnad samt högst 50 m 2 för en komplementbyggnad. Åtgärden avviker från planbestämmelserna avseende maximal byggnadsarea och hamnar delvis på prickad mark. Även befintligt garage är delvis byggt på prickad mark. Tillbyggnad inkräktar till mindre del på kommunens mark. Fastighetsägaren för långtgående diskussioner med kommunen om att endera förvärva mark eller att arrendera mark för att kunna genomföra tillbyggnaden. Enligt 9 kap 31b PBL (plan- och bygglagen) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Enligt 9 kap 30 PBL ska bygglov beviljas om åtgärden avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovprövning. Regeringsrätten har uttalat att mindre avvikelse ska omfatta samtliga omständigheter i ett ärende och inte enbart från mått. Avvikelsen bör emellertid inte bedömas enbart utifrån absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga i målet föreliggande omständigheter (RÅ 1990 ref 53 II). Då det har uttalats att liten avvikelse inte ska vara en förändring i sak bör regeringsrättens tidigare avgöranden i ärenden rörande mindre avvikelse även kunna ligga till grund för hur en liten avvikelse ska bedömas. Beskrivning Fastigheten är belägen i detaljplaneområdets utkant och omges på två sidor av ett skogsområde. På övriga sidor finns en mindre skogsremsa

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) och på andra sidan byvägen ligger en äldre jordbruksfastighet. Garaget ligger delvis skymt bakom bostadshuset i tomtens bakkant sett från byvägen. På tomten finns också en äldre bakstuga. Detaljplanen anger i plantexten att fem småhus i varierande storlek och utseende fanns i området vid tiden för planläggandet. Detaljplanekartan redovisar däremot tio bebyggda fastigheter inklusive aktuell fastighet. Vid planläggning tycks det inte som att någon hänsyn har tagits till den befintliga bebyggelsens karaktär. Tomten har en yta om 3010 m² och rymmer åtgärden utan att bebyggelsen domineras av garaget. Sammantaget bedöms åtgärden med hänsyn till fastighetens läge och karaktär kunna vara en liten avvikelse. Plan- och byggenhetens förslag Plan- och byggenheten föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b PBL. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b PBL. Startbesked En åtgärd får inte påbörjas innan startbesked har getts enligt 10 kap 3 PBL. I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Startbesked kan därför inte utfärdas förrän kontrollplan inlämnats och fastställts. Avgift 2 469:-. Faktura översänds senare. Giltighetstid för beslut Enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen upphör bygglov att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslut om lov vann laga kraft.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 94 Dnr: Riktlinjer för eldstäder och rökkanaler i sjöbodar Ärende Den 14 juni 2011 beslutades i byggnadsnämnden att riktlinjer för eldstad i sjöbod skulle upprättas innan en aktuell anmälan kunde behandlas. Anledningen till detta var att man anser att våra fiskelägen med dess sjöbodar bör förändras varsamt för att bevara deras kulturhistoriska värden. Beskrivning Plan- och byggenheten har undersökt förutsättningarna för riktlinjer och anser att de områdesbestämmelser som ska upprättas i fiskelägena även bör inkludera hur ärenden om eldstad ska hanteras. Enligt 9 kap 2 3c PBL krävs bygglov inom detaljplanerat område om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. En installation av en eldstad och rökkanal påverkar alltid i mer eller mindre grad fasadens utseende. I en känslig kulturhistorisk miljö som våra fiskelägen är kan även mindre förändringar ge en stor effekt på områdets karaktär. Med hänvisning till varsamhetskravet i 8 kap 14 PBL bör även en installation av kamin med tillhörande rökkanal anses ha en avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende när en byggnad är en del av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Plan- och byggenhetens förslag Byggnadsnämnden föreslås besluta att installation av eldstad och rökkanal i sjöbod alltid är att betrakta som en avsevärd yttre påverkan på en byggnads utseende och att bygglov därmed krävs inom detaljplanerat område för installation av eldstad i sjöbod med stöd av 8 kap 14 PBL och 9 kap 2 3c PBL. Enligt plan- och byggenhetens förslag. Vid bedömningen av bygglov för fasadändring p.g.a. installation av eldstad ska brandsäkerhet särskilt beaktas. Områden med sjöbodar finns inom följande detaljplaner; Gistvallen, Sörfjärden Norrfjärden S:1 mfl Mellanfjärden Mellanfjärden Skarvtjär, Lönnånger Rönnskär, Stocka

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 95 Information om inkomna beslut Beslut från länsstyrelsen: Avslag på överklagande av bygglov för nybyggnad av servicebyggnad, Mellanfjärden 10:1. Klagande: Mellanfjärdens tomtägarförening. Dnr: Dom från kammarrätten i Sundsvall: Avslag på överklagande av bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus, Mellanfjärden 14:7. Dnr: Klagande: NN. Besluten läggs till handlingarna.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 96 Information om planering i Sörfjärden Ola Tollin redovisar pågående detaljplanearbete för Sörfjärden. Nämnden tackar för informationen.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 97 Redovisning av delegationsbeslut Besluten gäller bygglov, startbesked, slutbesked, strandskyddsdispens. Beslutande har varit byggnadsinspektören och ordförande. Besluten har paragrafnummer Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 98 Dnr: Information om inkommen bygglovsansökan Byggnadsinspektör Stina Almberg informerar om bygglovansökan för ändrad användning av byggnad till HVB-hem (hem för vård och boende) i Svedja, Harmånger. Ärendet är inte klart för beslut. Fler grannar måste underrättas.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 99 Information om ärenden till utvecklingsutskottet Stadsarkitekt Christina Englund informerar om vilka ärenden som kommunstyrelsens utvecklingsutskott planerar att ta upp på sammanträde den 24 oktober.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer