Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl :25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny Grahl, byggnadsingenjör Åsa Olsson, sekreterare Vivianne Gustafsson (S) Justerare Vivianne Gustafsson (S) Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, den 9 juli 2012 kl. 13:00 Sekreterare Ordförande Åsa Olsson Justerare Ulla Christensson Ljunglide Vivianne Gustafsson (S) Anslagsbevis Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkontoret. Åsa Olsson

2 MBNau 95 Dnr MBN 2012/390 Smögenön 1:361 - ansökan om tidsbegränsat bygglov på 5 år, ändrad användning från sjöbod till kontor/personalutrymme (hamnkontor) Ansökan har inkommit gällande ändrad användning från sjöbod till kontor/personalutrymme för hamnkontor. Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov, 5 år. För fastigheten gäller detaljplan fastställd för sjöbod och magasinsändamål. Ansökan kan inte bedömas följa gällande detaljplan varpå permanent bygglov ej kan meddelas. Tidsbegränsat bygglov rekommenderas för 5 år. Sotenäs kommunen har tecknat långvarigt avtal med Dockspot AB som skall sköta hamnavgifter. Dockspot AB har i sin tur tecknat ett kontrakt med fastighetsägaren för Smögenön 1:361 tills Tekniska kontoret godkänner ansökan genom va-gatuchef och ett leveransavtal ska tecknas som medger va-anslutning som i tidsperiod är kopplad till bygglovet och dess verksamhet för hamnkontor. När bygglov löper ut, löper även leveransavtal ut. Anläggningschef ser det som en fördel att ett permanent hamnkontor skapas. Sjöboden ligger inom planområde för Smögen som ev. skall omfattas av ny detaljplan, avvaktar beslut om planbesked från kommunstyrelsen. Möjlighet till permanent hamnkontor ska utredas inom ramen för detaljplan. Sökanden skall redovisa möjlighet att skapa tillgänglighet till byggnaden för allmänheten. Tidsbegränsat bygglov kan lämnas i högst 5 år i ett första beslut, som längst 10 år. Berörda sakägare har ingen erinran förutom Smögenön 1:432 som önskar samma rättigheter att få vatten och avlopp indragen i sin sjöbod. Får de inte det tillstyrker de inte förslaget. Miljö- och byggkontoret bedömer att alla fastighetsägare har samma rättigheter att få sitt ärende prövat om verksamheten bedöms som lämplig. Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar tidsbegränsat bygglov till och med enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 9 kap. 33. Leveransavtal för va-anslutning ska vara kopplat till bygglovet för att följa verksamheten, därmed tidsbegränsat till och med Granskningsavgift: kronor. Faktureras separat. Då åtgärden redan är utförd kommer nämnden besluta om sanktionsavgift vid nästkommande sammanträde. O:\Off\PROT\MBNAU\2012\MBNau ver.2.dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(7)

3 Forts. MBNau 95 Dnr MBN 2012/390 Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. Skickas till Sökanden Smögenön 1:432 O:\Off\PROT\MBNAU\2012\MBNau ver.2.dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(7)

4 MBNau 96 Dnr MBN Hasselön 1:74 ändrad användning från restaurang till hamnverksamhet, service, fiske, fisketurism, dagkonferens, kiosk samt kontor För fastigheten gäller detaljplan fastställd för småbåtshamnändamål. Ansökan avser ändrad användning från restaurang till hamnverksamhet, service, fiske, fisketurism, dagkonferens, kiosk och kontor. Befintlig byggnad ligger delvis placerad på u-område med ledningsrätt. Användningssätt strider delvis mot gällande detaljplan med småbåtshamn. Fisketurism med mindre båtar är planenligt, kontorsverksamhet och konferens är planstridigt. Byggnaden har sedan länge ianspråktagits för liknande ändamål med både restaurang och kioskverksamhet. Användningssätt enligt ansökan bedöms som lämpligt inom området. Tekniska kontoret ska höras då byggnaden idag är placerad på ett u-område. Kommunstyrelsen ska som mark-/fastighetsägare höras. Berörda sakägare ska höras. Beslutsunderlag Arkitektens tjänsteutlåtande Miljö och byggnämndens arbetsutskott beslutar att delegera till arkitekten att, efter hörande av grannar samt tekniska avdelningen och kommunstyrelsen, besluta om ett eventuellt bygglov avseende ändrad användning. O:\Off\PROT\MBNAU\2012\MBNau ver.2.dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(7)

5 MBNau 97 Dnr MBN 2012/066 Gravarne 3:86 - ansökan om tillbyggnad av enbostadshus, inglasad altan För fastigheten gäller detaljplan laga kraftvunnen Miljö- och byggnämndens arbetsutskott har i beslut avslagit ansökan om bygglov för uterum då avvikelserna från detaljplanen ej är en sådan liten avvikelse som får medges enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 9 kap. 31b. Sökande har begärt att arbetsutskottet skall ompröva ärendet då de anser att beslutet är tagit på fel grunder då tjänsteutlåtandet och beslutet inte har räknat in detaljplanens medgivande att bygga ett uterum på 15 kvm förutom huvudbyggnaden på 120 kvm. Miljö- och byggkontoret har tagit del av sökandens skrivelse och gjort en besiktning på plats samt gått igenom det tidigare bygglovet och gör följande bedömning: Det är riktigt att detaljplanen medger även ett uterum på 15 kvm förutom de 120 kvm som huvudbyggnaden får uppta. Vid beräkning av ytan har kontoret inte räknat in de altaner som finns i anslutning till bostadshuset. Regeringsrätten har tagit upp några fall vad det gäller altaner. Jonas Ledelius jurist på Länsstyrelsen i Göteborg har även skrivit en text hur regeringsrättens domar skall tolkas. Med utgångspunkt från regeringsrättens beslut och Ledelius skrivelse så gör kontoret bedömningen att altanerna på fastigheten Gravarne 3:86 skall räknas in i byggnadsarean Bostadshus altaner och uterum tillsammans blir 160 kvm. Enligt detaljplanen medges ett bostadshus på 120 kvm och ett uterum på 15 kvm totalt 135 kvm. Dessutom är en del av uterummet (7 kvm) beläget på mark som inte får bebyggas s.k. punktprickat. Sotenäsbostäder som äger fastigheten Gravarne 3:90, på andra sidan gatan väster om 3:86, har erinrat mot den delen av uterummet som är belägen på punktprickat, då denna tar havsutsikt för lägenheterna Långa Majas gata 2B + 2C. Beslutsunderlag sprotokoll Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande O:\Off\PROT\MBNAU\2012\MBNau ver.2.dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(7)

6 Forts. MBNau 97 Dnr MBN 2012/066 Miljö- och byggnämndens arbetsutskott finner ej skäl till att ändra arbetsutskottets beslut från med anledning av sökandens skrivelse. Miljö- och byggnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov då befintlig byggnads avvikelse och tillbyggnadens (uterummets) avvikelse från detaljplanen ej är en sådan mindre avvikelse som får medges enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 9 kap 31 b. Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. Skickas till Sökanden Gravarne 3:90 O:\Off\PROT\MBNAU\2012\MBNau ver.2.dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(7)

7 MBNau 98 Dnr MBN 2012/781 Ellene 1:125, Köpmansgatan 25 - ansökan om ändrad användning från VVS-butik till pizzeria För fastigheten gäller detaljplan fastställd Plankartan redovisar B för fastigheten. Planbestämmelserna har följande text: Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Dock må byggnadsnämnden medgiva, att byggnad uppföres och inredes för annat ändamål såsom handel och hantverk, därest detta icke kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden. Miljö- och byggkontoret anser att ansökan om ändrad användning överensstämmer med detaljplanen. Ändringen medför ej någon tillbyggnad eller fasadändring. Beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för ändrad användning. Ritningar och övriga handlingar som ligger till grund för bygglovet fastställs. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. Startbesked kommer att lämnas när kontrollansvarig har redovisats. Granskningsavgift: kronor. Faktureras separat. Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år efter beslutet vunnit laga kraft. Skickas till Sökanden O:\Off\PROT\MBNAU\2012\MBNau ver.2.dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(7)

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 planoch bygglagen (PBL)

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer