Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013

2 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser Om projektet Biltvätt på gatan Utvärdering Framtida informationskampanjer Projektgrupp... 6 Bilaga 1. Diagramsammanställning av enkätsvar Baksidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland. Adressuppgifter 1. Sammanfattning och slutsatser Projektet syftade till att minska utsläppen av förorenat tvättvatten genom att öka kunskapen hos allmänheten om miljöeffekterna från biltvätt på gatan. Därför genomfördes informationskampanjen Tvätta miljörätt tvätta i biltvätt under våren Inför kampanjen tog projektgruppen fram olika typer av informationsmaterial till kommunerna. Informationen spreds via t.ex. lokaltidningar och kommunernas egna tidningar; utställningsskyltar och montrar på bibliotek och torg; informationsblad till bensinstationer, trafikskolor och villahushåll; affischering; facebook samt Länsstyrelsens och kommunernas hemsidor och intranät. Utvärderingen av projektet visade att många har använt informationsmaterialet och det som nyttjats mest var webbtexten, pressmeddelandet och informationsbladet. Av de som svarade så tyckte en övervägande majoritet att materialet var mycket bra och enkelt att använda. Till en annan informationskampanj kan det rekommenderas att gå ut centralt med pressmeddelandet samt att materialet skickas ut tidigare till kommunerna. Slutligen framkom det att flera var glada över att det nu finns ett samlat informationspaket för biltvättsfrågan och som kan användas många år framöver. 2

3 2. Om projektet Biltvätt på gatan Bakgrund och syfte Bakgrunden till kampanjen var de utsläpp av förorenat tvättvatten som kommer från biltvätt på asfalterade ytor. Tvättvattnet hamnar då i dagvattensystemen där det leds till närmsta recipient, oftast utan föregående rening. Tvättvattnet innehåller dels föroreningar från bilen, dels kemikalier från bilvårdsmedel. För att minska dessa utsläpp behövs en ökad kunskap hos allmänheten om de miljöeffekter som biltvätt på gatan medför och hur man ska göra istället. Därför genomfördes informationskampanjen Tvätta miljörätt tvätta i biltvätt. Avgränsningar Kampanjen riktade sig mot allmänheten i stort och inget särskilt informationsmaterial togs fram för yrkesverksamma eller andra mer specifika målgrupper. Projektgruppen har inte gjort några ställningstagande inom det aktuella området, utan har i sådana frågor hänvisat till Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt (MVG, 2008). I stället valde projektgruppen att sammanställa lite bakgrundsmaterial som hjälp för kommunerna. Projektet i korthet Projektet pågick februari till augusti Inför projektstarten samlades befintligt informationsmaterial in från kommunerna, vilket sedan fungerade som underlag för de texter som togs fram. Projektgruppen träffades för första gången i slutet av februari och tog sedan fram ett informationspaket som innehöll olika typer av informationsmaterial. Materialet skickades ut till kommunerna i slutet av mars och kampanjen pågick under april och maj. Det huvudsakliga budskapet i kampanjen var att man ska tvätta bilen i en biltvätt. Projektet utvärderades genom en enkät till kommunerna direkt efter kampanjen samt en diskussion i samband med projektgruppens avslutningsmöte. Framtaget material Projektgruppen har försökt att hålla innehållet i texten så tidlöst som möjligt för att materialet ska kunna fortsätta att användas framöver. Som stöd i arbetet tog projektgruppen hjälp av Länsstyrelsens informationsenhet samt ett konsultföretag för layout. Följande material togs fram: Webbtext en text som kan publiceras på miljöförvaltningens delsida, välkomstsida, intern webb, sociala medier m.m. Texten kan enkelt anpassas efter kommun med t.ex. namn på lokala vattendrag. Informationsblad- består av samma text som webbtexten. Det finns som PDF samt en redigerbar version där man kan använda sin egen kommuns logga eller layout. 3

4 Pressmeddelande ett underlag som kan anpassa efter kommun. Likaså citaten är exempel som kan ändras. Bakgrundsinformation - en liten sammanställning av information från olika källor. Syftet med denna var att kommunerna skulle slippa lägga för mycket tid på att söka information och för att så många som möjligt skulle kunna svara på frågor från allmänhet och media. Affisch tänkt att tryckas i större format och att sätta upp nära informationsbladen. Checklista en prioriteringslista som även innehåller tips på spridningskanaler. Bilder insamlade från kommuner, tidigare kampanjer och i viss mån andra källor. Kan användas fritt. Logga Materialet är till för att användas och spridas! Hela informationspaketet finns samlat på MVGs hemsida 3. Utvärdering Syftet med utvärderingen var dels att se hur kampanjen avlöpt, dels att samla in tips på kommunikationsvägar och annat som kan användas för kommande informationskampanjer. I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten av utvärderingen och en grafisk sammanställning finns som bilaga. Totalt så hade 32 (av 39) kommuner påbörjat enkäten och 27 har besvarat hela enkäten. Av dessa har 24 deltagit i kampanjen medan sex kommuner inte deltog. De sistnämnda uppgav tidsbrist som skäl till att inte vara med. Användning av materialet Många har använt informationsmaterialet och det som använts mest är pressmeddelandet, informationsbladet och webbtexten. Det övriga materialet har använts i mindre utsträckning. Några har även modifierat innehåll eller layout, gjort det mer lokalt anpassat eller låtit sig inspireras när man uppdaterat det material som kommunen redan hade. Gällande layout, textinnehåll, omfattning, tillgänglighet m.m. så tyckte 91% av de som svarade på frågan (21 st) att det framtagna materialet var bra (30%) eller mycket bra (61%). 4

5 Informationskanaler Utvärderingen visade även vilka informationskanaler som nyttjats. Många har använt de sätt som projektgruppen tipsade om men förutom det har många andra kreativa sätt använts. Informationsutskick till VA(vatten och avlopp)-abonnenter via VA-taxan Informationsblad, utställningsskyltar och montrar på bibliotek, torg, bomässor statsfestivaler och andra allmänna platser Information till fordonstvättar, bensinstationer, försäljare av bilvårdsprodukter och trafikskolor Facebook Information på kommunens betalda annonsplats och i kommunhusets foajé Hemsidor och intranät (information och banner ) Annons och artiklar i lokaltidningar Affischering runt om i kommunen Informationsblad skickas till alla boende i kommunen Någon kommun har tänkt använda delar av informationsmaterialet vid tillsyn framöver och andra har utryckt intresse eller planer på att fortsätta arbetet genom egna tillsynsprojekt för bilverkstäder och biltvättar. Respons från media, allmänhet och övriga intressenter Resultatet av enkäten visade att 13 kommuner har skickat ut pressmeddelande. Av dessa så har åtta publicerats i lokala nyhetstidningar, eventuellt ytterligare två stycken. Projektgruppen har skickat ut pressmeddelande till 13 bil- och villatidningar, t.ex. Vi i Villa; Villa & Fritid; Auto Motor & Sport; Gör det själv; Hem & Hyra och Vi bilägare. Genom Länsstyrelsens tidning Länsfokus nåddes kommunal- och länsstyrelseanställda, Göteborgs universitet och företagare liksom materialet har spritts till övriga landet genom Naturvårdsverkets nyhetsblad Tillsynsnytt. Ett antal kommuner utanför Västra Götaland har visat intresse för materialet. De flesta som deltog i kampanjen har inte fått någon respons men av de kommuner som har fått någon återkoppling (7 st) så har det främst handlat om klagomål och frågor eller verksamhetsutövare på fordonstvättar samt trafikskolor som varit positiva till kampanjen och informationsmaterialet. Under projektet har projektgruppen haft kontakt med Håll Sverige Rent (HSR) och Svanen men det mynnade inte i något samarbete vid detta tillfälle. Ytterligare kommentarer och lärdommar Det är viktigt att materialet kommer ut i rätt tid. Tanken var att projektgruppen skulle finnas på plats vid årsskiftet men pga. personalbyte i MVG möjliggjordes inte detta. Därför var det ont om tid för att hinna producera och få ut material innan biltvättssäsongen drog i gång. Det framgår även av utvärderingen att man hade behövt materialet tidigare. 5

6 Den största utmaningen med projektet var troligen att lyckas nå ut med budskap och information. I efterhand verkar det som att flera tycker, inklusive projektgruppen, att det hade varit bättre att gå ut centralt med pressmeddelande snarare än lokalt. Utformning och layout är viktigt. Det gav stort mervärde att satsa på en tilltalande layout och ta in en konsult för detta ändamål. Det blir roligare att använda materialet och antagligen lättare att nå fram. Dock tog det mycket tid att bearbeta texter efter layouten. Bör överväga att ta in en annan konsult vid nästa tillfälle. Trevligt och bra med bilder, men gärna roligare bilder till nästa gång. Materialet kan användas även efter kampanjtidens slut och flera år framöver. Flera kommuner nämnde att de planerade liknande kampanjer för kommande år. Positivt att det nu finns ett samlat informationsmaterial för biltvättsfrågan. Bra material och enkelt att använda. Kampanjen krävde inte så stor insats och tid för miljökontoren, vilket gör det lätt att vara med. 4. Framtida informationskampanjer Övriga förslag och tips som kanske kan utnyttjas vid andra tillfällen eller kampanjer: Information på baksidan av mjölkpaket Återkommande kontakt och påminnelse till media för att få med pressmeddelande. Debattartiklar t.ex. i samverkan med andra som arbetar med miljöfrågor. Att mer aktivt gå ut i Radio och TV Samarbete med miljö- eller branschorganisationer Skolor långsiktigt men svårt hur man ska genomföra det. Dekaler Stå vid matvarubutiker och andra lämpliga ställen Ingå i miljöalmenacka eller likande som trycks inom kommunen Använda sig av månadens miljötips eller liknande insatser på arbetsplatsen 5. Projektgrupp Följande personer har deltagit i projektgruppen: Malin Jonsson, Vara kommun Marie Johansson, Vara kommun Ida Florberger, Trollhättan kommun Anna Skrapste, Öckerö kommun Anna Malmros, Miljösamverkan Västra Götaland (projektledare) 6

7 BILAGA 1 Diagramsammanställning av enkätsvar 1 Har er kommun deltagit i kampanjen "Tvätta miljörätt - tvätta i biltvätt?? Antal Procent Grafisk illustration 1 1. Ja 24 80,00% 2 2. Nej. Ange gärna varför. 6 20,00% Totalt % Medelvärde 1,20 2 Vilket material har ni använt under kampanjen? Kryssa i ett eller flera alternativ. Antal Procent Grafisk illustration 1 1. Webbmaterialet framtaget av projektgruppen 18 23,68% 2 2. Egen webbtext 4 5,26% 3 3. Informationsbladet 13 17,11% 4 4. Affischen 7 9,21% 5 5. Loggan 7 9,21% 6 6. Pressmeddelandet 13 17,11% 7 7. Bakgrundsmaterialet 6 7,89% 8 8. Checklistan 3 3,95% 9 9. Övrigt. Ange gärna vad. 5 6,58% Totalt % Medelvärde 4,17 3 Vet ni om pressmeddelandet har publicerats i tidningen? Antal Procent Grafisk illustration 1 1. Ja, den har publicerats i följande tidning: 8 61,54% 2 2. Nej 3 23,08% 3 3. Vet ej 2 15,38% Totalt % Medelvärde 1,54 4 Beskriv gärna kort hur kampanjinformationen har spridits i er kommun Vad tyckte ni om materialet som helhet (t.ex. layout, textinnehåll, materialets omfattning, lätttillgänglighet)? Antal Procent Grafisk illustration 1 1. Mycket bra 14 60,87% 2 2. Bra 7 30,43% 3 3. Ok 2 8,70% 4 4. Mindre bra 0 0,00% Totalt % Medelvärde 1,48 6 Har ni fått någon respons på kampanjen/informationen? Antal Procent Grafisk illustration 1 1. Ja. Utveckla gärna vad för sorts respons och om det är någon särskild målgrupp som har hört av sig mer. 7 31,82% 2 2. Nej 15 68,18% Totalt % Medelvärde 1,68 7 Övriga synpunkter eller kommentarer till projektgruppen (T.ex. om information till er kommuner gällande kampanjen, förbättringsförslag inför andra projekt etc.). 1. Utvärdering biltvättsprojekt

8 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i många andra län. Vi arbetar med många olika frågor. Några exempel på projekt är Tillsyn på verkstadsindustrier, Radon, Inomhusmiljö, Dagvatten, Biltvättar och Kemikalietillsyn. Utförlig information om alla projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats. Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, kommunförbunden och kommunerna i länet Adress Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, Göteborg, Tel: Webbplats Projektledare Lasse Lind Tel Cecilia Lunder Tel Anna Malmros Tel

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp rapport 6338 februari 2010 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Per Bengtson & Maria Lewander NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014

HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014 20 februari 2015 Ansvarig: Helen Hansson, Anna Möller HPV-VACCINATION OCH KAMPANJEN HÖSTEN 2014 - EN RAPPORT OM VAD SOM GJORDES OCH HUR DET GICK HUMANT PAPILLOMVIRUS (HPV) är ett virus som sprids genom

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Rapport om inventering av kyltorn m.m. i Miljösamverkan Västra Götalands Delprojekt legionella.

Rapport om inventering av kyltorn m.m. i Miljösamverkan Västra Götalands Delprojekt legionella. Rapport om inventering av kyltorn m.m. i Miljösamverkan Västra Götalands Delprojekt legionella. 25 juni 2008 Bakgrund och sammanfattning... 2 Resultat... 3 Kom m entarer och rekom m endationer för fortsatt

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Central utvärdering för den övergripande kampanjen

Central utvärdering för den övergripande kampanjen Central utvärdering för den övergripande kampanjen 1. Hur ha det egna bibliotekets kampanjarbete upplevts av personalen. Medelvärde: 2 2. Kommentar Max 1000 tecken Antal svarande: 15 - vi började i god

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU)

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) april 000 Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) Bakgrund En enkät har tagits fram inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland och dess delprojekt Miljöanpassad

Läs mer

Ungdomsmottagning på Internet. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag

Ungdomsmottagning på Internet. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag Ungdomsmottagning på Internet Slutredovisning av ett regeringsuppdrag Artikelnr 2009-9-14 Publicerad www.socialstyrelsen.se september, 2009 2 Förord Regeringen har avsatt 400 miljoner kronor per år under

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer