Slutrapport för projekt Bräddningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Bräddningar Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014

2 Slutrapport för projekt Bräddningar Miljösamverkan Västra Götaland augusti 2014 Sammanfattning... 3 Syfte och mål... 3 Projektgrupp... 4 Avgränsningar... 4 Projektets genomförande... 4 Stöd för tillsynen... 4 Tillsynskampanjen... 5 Enkät... 5 Utvärdering. Enkätresultat med kommentarer... 5 Bilaga: Enkätresultat... 8 Sista sidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland Rapporten är sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen.

3 Sammanfattning I projektet har ett handläggarstöd för tillsyn av bräddningar ställts samman, ett upptaktsseminarium hållits och en tillsynskampanj genomförts. Projektet har utvärderats med en enkät till tillsynsmyndigheterna, enkäten omfattade också resultat av tillsynskampanjen. Projektgruppens insatser till stöd för tillsynen fick klart godkänt av de som besvarade enkäten. I tillsynskampanjen deltog 9 tillsynsmyndigheter. De inspekterade tillsammans 22 olika anläggningar tillhörande 14 olika verksamhetsutövare. Trots osäkerheten med tanke på det lilla materialet ger resultatet från tillsynen en tydlig indikation på att kunskaperna hos många verksamhetsutövare behöver höjas, att åtgärder ofta behövs och att tillsyn är väl motiverad. På enkätfrågan om man anser att tillsynskampanjen resulterat i konkreta åtgärder och förbättringar för miljön svarar 4 Ja säkert, 4 Ja troligen och ingen Nej Projektgruppen bedömer med stöd av utvärderingen att projektets mål har nåtts: I hög grad vad gäller att tillsynsmyndigheterna har fått kunskap och redskap för att kunna hantera bräddningar i tillsynen. Delvis vad gäller att genomföra en tillsynskampanj för att lyfta tillsynsområdet och få åtgärder gjorda. Genom att deltagandet blev så pass begränsat måste vi säga att detta mål bara delvis uppnåtts. Det är projektgruppens förhoppning att handläggarstödet ska användas fortlöpande i tillsyn av bräddningar, och att fler miljökontor nu prioriterar denna tillsyn. Syfte och mål I verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) 2013 angavs för projekt bräddningar: Målet med projektet är minskade totala utsläpp från de kommunala avloppssystemen, samt att öka kunskaperna hos inspektörer och verksamhetsutövare. Arbetet är långsiktigt men genom tillsynskampanjen bör en del resultat kunna nås direkt. Projektgruppen preciserade sedan i projektplanen syfte och mål till följande: Syfte Minska bräddningarna och deras miljöpåverkan i länet. Mål 1. Ge tillsynsmyndigheterna i länet (både miljökontoren och Länsstyrelsen) kunskaper, inklusive om reglerna på området, och redskap för att kunna hantera bräddningar i tillsynen. 2. Genomföra en tillsynskampanj för att lyfta tillsynsområdet och få åtgärder gjorda. 3

4 Projektgrupp Gun Kriström, Miljöförvaltningen, Mölndal. Diana Henriksson, först Miljösamverkan östra Skaraborg, sedan Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla. Anita Harri, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten. Lasse Lind, Miljösamverkan Västra Götaland, projektledare, sammankallande. Avgränsningar I den projektplan som projektgruppen tog fram angavs följande: Gränsen nedåt för vilka anläggningar som ska omfattas av projektet dras vid 200 pe 1. Projektet går inte närmare in på dagvattenfrågor. Dagvatten ska inte förekomma i ledningarna, men för planering och åtgärder specifikt för dagvattenhantering hänvisar vi till dagvattenprojektets resultat. Projektet begränsas inte till den snävare definitionen av bräddning (flödesberoende avledning) utan här räknas till bräddning även nödutsläpp (avledning orsakad av tekniska fel och haverier m.m.). Projektet ska omfatta bräddningar från såväl nät som avloppsreningsverk. Projektets genomförande Stöd för tillsynen De insatser till stöd för tillsynen som projektgruppen ordnade var huvudsakligen att ta fram ett handläggarstöd och att arrangera ett upptaktsseminarium. Projektgruppen arbetade fram handläggarstödet under hösten 2013, och det publicerades på MVG:s webbplats i november. Innan dess hölls upptaktsseminariet 21 oktober i Skövde. På seminariet presenterade projektgruppen koncept till handläggarstödet, juridiken runt bräddningar och tillsyn samt informerade om tillsynskampanjen som skulle starta efter upptaktsseminariet. För information om problematiken med bräddningar, teknik och åtgärder med mera hade vi medverkande från Sweco samt från VA-avdelningarna i Mölndal och Trollhättan. På upptaktsseminariet deltog, inklusive projektgruppen och övriga medverkande, 55 personer. Deltagarna kom från såväl miljökontor som VA-avdelningar eller motsvarande. Sammantaget var 33 av länets 49 kommuner representerade på upptaktsdagen. 1 I tillsynskampanjen (se nedan) tog dock några även med tillsyn av anläggningar för mindre än 200 pe (personekvivalenter) 4

5 Handläggarstödet och dokumentation från upptaktsseminariet finns publicerade på MVG:s webbplats under Projekt och rapporter/avlopp/bräddningar. Projektgruppen öppnade också ett diskussionsforum för tillsynskampanjen på Länsstyrelsens TVL-portal. Tanken var att projektgruppen skulle försöka ta fram svar på frågor som ställdes där, och även att deltagarana skulle kunna hjälpa varandra med svar. Detta forum kom dock inte till användning eftersom inga frågor ställdes. Tillsynskampanjen Information om tillsynskampanjen gavs i en bilaga till handläggarstödet. Alla miljökontor i länet, samt berörda handläggare på Länsstyrelsen, var välkomna att delta i tillsynskampanjen som startade första november och pågick till och med februari Någon anmälan om deltagande behövde inte göras till projektgruppen. Att delta innebar att inspektera minst ett objekt (avloppsreningsanläggning och/eller avloppsnät) under kampanjtiden, och att sedan besvara projektgruppens enkät. Enkät Efter tillsynskampanjen genomfördes i april 2014 en enkät som gick till alla miljökontor i länet samt till berörda handläggare på Länsstyrelsen. Det är resultatet av enkäten som denna slutrapport i huvudsak bygger på. Enkäten omfattade dels frågor om MVG:s stöd för tillsyn av bräddningar, alltså upptaktsseminariet och handläggarstödet, dels tillsynskampanjen. Utvärdering. Enkätresultat med kommentarer Här redovisas resultatet mycket kortfattat, med några kommentarer från projektgruppen. Se bilagan för en utförligare sammanställning av enkätsvaren, där också alla textsvar som lämnats i enkäten finns med. Antal svar Enkäten besvarades av 23 av länets 35 miljökontor och av två handläggare på Länsstyrelsen. Upptaktsseminariet Upptaktsseminariet var uppskattat, 12 svarande gav på skalan 1-5 medelbetyg 3,8, det lägsta betyg som gavs var 3. Någon kommenterade att mycket information var riktad till tekniska förvaltningarna och hade önskat mer information mot miljöförvaltningarna. Kommentar: Vi tror det i ett fall som detta var bra att ha med både tekniska/va och miljö på seminariet, enkäten har dock bara gått till miljömyndigheterna så vad tek- 5

6 niska/va ansåg om seminariet vet vi inte. 3,8 är i alla fall ett ganska bra betyg från miljökontoren. Handläggarstödet Handläggarstödets information och stöd för tillsyn fick också medelbetyg 3,8 och med 3 som lägsta betyg. Beträffande handläggarstödets form (liggande med klickbar förstasida) blev medelbetyget 4,0 men här var det lägsta betyg som gavs 2. Kommentar: Handläggarstödet fick klart godkänt, och dess utformning ytterligare lite bättre betyg men med lite större spridning i omdömet. Det bör ändå vara ett klartecken för att ge kommande handläggarstöd i MVG en liknande utformning. Tillsynskampanjens omfattning 8 miljökontor och en handläggare på Länsstyrelsen deltog i kampanjen. De inspekterade tillsammans 22 olika anläggningar, tillhörande 14 olika VU (verksamhetsutövare). De flesta som besvarade enkäten men inte deltog i kampanjen anger tids- eller resursbrist som orsak till det. Kommentar: Deltagandet blev lägre än förväntat med tanke på att i enkäten om verksamhetsplan 2013 hade 16 miljökontor gett högsta omdöme om projekt bräddningar och 10 näst högsta. Med bara 22 inspekterade anläggningar kan man naturligtvis inte dra så långtgående slutsatser av tillsynskampanjens resultat, men här redovisas några av dem. Se bilagan för lite mer detaljerade uppgifter. Tillsynskampanjens resultat Hälften av verksamhetsutövarna (7 av 14) bedömdes inte ha tillräckliga kunskaper, vare sig om bräddningarna från deras anläggningar eller om recipienternas status och känslighet för bräddningar. 10 av 14 VU bedömdes ändå bedriva ett fortlöpande och tillräckligt (eller i huvudsak tillräckligt) aktivt arbete för att överlag minska bräddningarna. 8 av 14 VU bedömdes inte ha ett tillräckligt arbete för att minska konsekvenserna för miljön där bräddningar inte kan undvikas. Kommentar: Trots osäkerheten med tanke på det lilla materialet ger resultatet en tydlig indikation på att kunskaperna hos många VU behöver höjas, att åtgärder ofta behövs och att tillsyn är väl motiverad. Tillsynskampanjens effekt På frågan om man anser att tillsynskampanjen resulterat i konkreta åtgärder och förbättringar för miljön svarar 4 Ja säkert, 4 Ja troligen och ingen Nej. 6

7 Tillsynsingripanden I enkätsvaren rapporteras 4 förelägganden, ingen miljösanktionsavgift och ingen åtalsanmälan. 7

8 Bilaga: Enkätresultat Här är en sammanställning av enkätresultatet. I högerspalten finns bland annat kommentarer och andra textsvar som lämnats i enkäten. Besvarade enkäten 25 svar 23 miljökontor och 2 handläggare på Länsstyrelsen. Det finns 35 miljökontor i länet MVG:s stöd för tillsyn av bräddningar. Upptaktsseminariet. Betygsätt 1-5 där 1 är mycket dåligt och 5 utmärkt Praktiskt (lokaler, tider, mat etc.) Innehåll (vad som togs upp och hur det framfördes etc.) Detta saknade vi på seminariet Kommentarer i övrigt om seminariet Handläggarstödet Har tagit del av handläggarstödet Betygsätt 1-5 där 1 är mycket dåligt och 5 utmärkt: Sammantaget om handläggarstödets information och stöd för tillsyn av bräddningar Handläggarstödets form (liggande format där alla delar utom bilagorna kan nås direkt från en förstasida) Har ni några särskilda synpunkter på bilagan Checklista (kan avse både innehåll och form) Detta saknar vi i handläggarstödet 12 svar Medelbetyg 3,8 (högsta 5, lägsta 3) 12 svar Medelbetyg 3,8 (högsta 5, lägsta 3) Ej helt klart Mycket information var riktat mot tekniska förvaltningen. Mer information mot miljöförvaltning hade varit bra. Mycket bra dag i övrigt Allmänt bra 25 svar 13 JA, 12 NEJ (besvarades av dem som svarat JA) 13 svar Medelbetyg 3,8 (högsta 5, lägsta 3) 12 svar Medelbetyg 4,0 (högsta 5, lägsta 2) Layouten kunde varit bättre Återkommande punkter i de olika delarna. Bra och tydlig information Mer anpassat för anläggningar under 2000 pe samt anpassade föreläggandepunkter och inte bara villkor. 8

9 Kommentarer i övrigt om handläggarstödet (kan avse både innehåll och form) Tyvärr inte hunnit gå igenom det än, men det kommer säkert till användning. Tillsynskampanjens omfattning Deltagande Vi har inspekterat minst en anläggning (ledningsnät/avloppsverk) under kampanjtiden november 2013 fram till att enkäten besvaras Om NEJ eventuell kommentar till varför ni inte deltagit i tillsynskampanjen Vad har inspekterats Antal inspekterade anläggningar med över 2000 pe Antal inspekterade anläggningar pe Antal inspekterade anläggningar för högst 200 pe 25 svar 9 JA (varav en Länsstyrelsen), 16 NEJ 13 svar "Kort med personal" "Brist på resurser." "Har inte prioriterat detta." "Vi hade för avsikt att göra det men fick omprioritera. Vi kommer att besöka en anläggning i höst istället och då använda materialet." "Fullt upptagna med löpande ärenden pga. omorganisation från Lysekil-Munkedal-Sotenäs miljökontor till Mimb med säte i Sotenäs kommun" "Tyvärr glömde jag bort det!! Jag hade tänkt delta men annat kom emellan." "Tidsbrist" "Vi har inte tillsynen på ledningsnätet/avloppsverket, det ligger kvar hos länsstyrelsen." "Tidsbrist" "Tidsbrist" 6 svar 11 anläggningar 3 svar 5 anläggningar 3 svar 6 anläggningar "Mycket annant som prioriterats före. Men när vi nu tagit över tillsyn på kommunens ARV kommer vi säkert ha nytta av MVG:s arbete i denna fråga." "Vi har innan utbildningen förelagt kommunens teknik- och service förvaltning om åtgärder för att komma tillrätta med bla. bräddningar.tillsynskanpanjen kom lite för sent för vårt vidkommande." "Tyvärr har vi av tidsbrist inte kunnat prioritera ett deltagande. Vi anser dock att frågan är viktig!" 9

10 Antal inspektionstillfällen Summering: Eventuella kommentarer om vad som inspekterats och hur 9 svar 20 inspektionstillfällen Sammanlagt 22 anläggningar har inspekterats av 9 myndigheter vid totalt 20 olika tillfällen. "Ulricehamn verk och nät. Länghem är på gång ej klar. Länghem är ej med i redovisningen." "Frågor på kontoret enligt checklistan, därefter besök på reningsverken där vi tittade på bräddningspunkter i fält." "3 stycken reningsverk har besökts. 1 med mer inriktning mot bräddning" "Genomgång av verken och besök i fält vid några pumpstationer." Tillsynskampanjens resultat Har VU tillräckliga (eller i huvudsak tillräckliga) kunskaper om bräddningarna avseende flöden, frekvens och föroreningar i det bräddade vattnet? Om nej i något eller några fall ange kort vilka kunskaper som saknas Har VU tillräckliga (eller i huvudsak tillräckliga) kunskaper om recipienternas status och känslighet för bräddningar? Om nej i något eller några fall ange kort vilka kunskaper som saknas 9 svar avseende 14 olika VU 9 svar avseende 14 olika VU 7 JA 7 NEJ "Kompetens, insikt, lagkrav, avsaknad av personal endast tillsyningsman" "Volym bräddat vatten inklusive föroreningar" "Modeller och mätningar är för bristfälliga för att med säkerhet veta hur stora mängder som bräddas och kunskapen om föroreningshalterna är i princip obefintliga." "Ingen regelbunden kontroll av ledningsnät och egenkontrollen kan förbättras." "Har ej kunskap om hur mycket som bräddar från övriga bräddpunkter utöver verket och pumpstationerna. Har ej kontrollerat utsläpp av föroreningar i bräddpunkter på nätet." 7 JA 7 NEJ (Anm. I ett par fall skilde sig svaren på denna och föregående fråga avseende samma VU) "Kunskapen om recipienten är fragmentariska och helhetsbild saknas." "Kompetens, insikt, lagkrav, avsaknad av personal endast tillsyningsman" "Kunskapen om recipienterna är bristfällig." "VU visste inte att den ekologiska statusen var måttlig." "Har ej anpassat åtgärder på nätet till behov utifrån recipientens status." 10

11 Sker ett fortlöpande och tillräckligt (eller i huvudsak tillräckligt) aktivt arbete för att överlag minska bräddningarna? Om nej i något eller några fall ange kort vad som saknas Där bräddningar inte kan undvikas, sker ett tillräckligt (eller i huvudsak tillräckligt) arbete för att minska konsekvenserna för miljön? Om nej i något eller några fall ange kort vad som saknas Något tillsynsresultat i övrigt som ni vill informera om 9 svar avseende 14 olika VU 9 svar avseende 14 olika VU 10 JA 4 NEJ "Kompetens, insikt, lagkrav, avsaknad av personal endast tillsyningsman" "Pengar och resurser saknas, ambitioner finns." "I huvudsak tillräckligt då de byggt verket så att bräddning sker efter biosteget. De har två dynasandfilter som kan hantera en överkapacitet, så att om ena filtret inte kan vara verksamt så klarar det ena hela belastningen." (Denna kommentar lämnades till ett JA-svar) "Har ej gjort någon grundlig kartläggning av nätet för att kunna sätta in åtgärden på rätt ställe. Tydligare åtgärdsplan krävs." 6 JA 8 NEJ "Ej aktuell fråga. Inga bräddningar alls under de senaste 5 åren." "Kompetens, insikt, lagkrav, avsaknad av personal endast tillsyningsman" "Bräddas orenat rakt ut" "En svår fråga. Bägge verksamheterna arbetar med frågan, men mer behöver göras." "Inga åtgärder vid bräddpunkter." "I inspektionsrapporten meddelade jag att vi vid nästa kontroll kommer att följa upp att de har kartlagt ledningsnätets ålder, status m.m. och identifierat de ledningssträckor där mest ovidkommande vatten läcker in." "Ökad insikt, prioriteringar, intresse för att inventera och åtgärda ledningsnätet" "Förbättringspotential finns. Egenkontrollerna behöver uppdateras." Tillsynskampanjens effekt Anser ni att tillsynskampanjen resulterat i konkreta åtgärder och förbättringar för miljön? 8 svar 4 Ja säkert 4 Ja troligen 0 Nej 11

12 Kommentar till detta Eventuella andra kommentarer om tillsynsresultatet "Vikten av kunskaper och fortsatt arbete tydliggörs. Klimatförändringar kommer att aktualisera frågorna." "Det sätter fokus på ett område som länge har kommit i skymundan. Problematiken med bräddningar på ledningsnät och avloppsreningverk måste få en högre prioritering hos VA- ansvariga" "Kampanjen gör att fokus riktas mot bräddningsfrågan. Det är en viktig fråga i och med att arbetet med enskilda avlopp växer. Ska de små avloppen åtgärdas är det viktig ur miljösynpunkt att även de större avloppsreningsverken minskar sin påverkan på miljön." "Har fått en redovisning hur minskningen av bräddavloppen påverkan på recipient" "Inte ännu men brister kommer att följas upp i det framtida tillsynsarbetet. " Erfarenhetsmässigt så har bräddning inte varit speciellt omfattande. Tillsynsingripanden i tillsynskampanjen Förelägganden Avseende Beslut om miljösanktionsavgift Avseende - Åtalsanmälan Avseende - Eventuell kommentar i övrigt om tillsynsingripanden 4 st (av samma myndighet) Uppdatera egenkontroll, upprätta åtgärdsplan, inkomma med förslag på riktvärden, inkomma med basuppgifter avseende verk och nät, mängd ovidkommande vatten, orsak till ovidkommande vatten. 0 st 0 st "Inspektionsrapport med påtalade brister, efterfrågar åtgärdsplan för inventering samt åtgärder" "VU har meddelats via inspektionsrapport om att förbättra egenkontroll samt planering för tillsyn av ledningsnät." Övriga synpunkter och upplysningar Här kan ni också ta upp eventuella önskemål om regeländringar och tillsynsvägledning på området Förtydligande generellt avseende avloppsanläggningar > 200 pe På grund av tidsbrist har vi inte kunnat medverka i tillsynskampanjen. Trist :(. Återkommer när/om det blir aktuellt 12

13

14 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i många andra län. Vi arbetar med många olika frågor. Några exempel på projekt är Tillsyn på verkstadsindustrier, Radon, Inomhusmiljö, Dagvatten, Biltvättar och Kemikalietillsyn. Från och med 2013 arbetar vi även med livsmedelsprojekt. Utförlig information om alla projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats. Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden och kommunerna i länet Adress Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, Göteborg, Tel Webbplats Projektledare Lasse Lind Cecilia Lunder Anna Malmros Christina Åkerman

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 2001-12-17 Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 1. Deltagande i projektet samt svarsfrekvens enkät Har besvarat enkäten 30 Har inte besvarat enkäten 19 Har

Läs mer

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkäten syftar till att utvärdera delprojektet och särskilt handledningen och tillsynskampanjen. Den syftar även till att uppgifter om avloppsanläggningar

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Vad projektet omfattat... 4 Enkätresultat och projektgruppens kommentarer... 5 Bilaga: Sammanställning

Läs mer

Asylboenden Slutrapport Januari 2017

Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och ramar... 4 3. Styrgrupp... 4 4. Projektgrupp... 4 5. Syfte och mål... 5 6. Omfattning och inriktning...

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk

PROJEKT. Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk PROJEKT Miljötillsyn vid kommunala avloppsreningsverk 2016-09-14 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011

Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 11 januari 2012 Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 Om rapporten... 2 Inledning och bakgrund... 2 Sammanfattning av resultat och projektgruppens kommentarer... 2 Resultat... 3 Omfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Fastställd av styrgruppen den 14 juni 2012 exklusive ekonomiavsnittet. Reviderad och fastställd i sin helhet av styrgruppen den 5 december 2012.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Sammanställning av svar från miljökontoren och yrkesinspektionen på enkel enkät september 1998 om inspektioner

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland Animaliska biprodukter i butiker Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland 2014-2015 Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning... 4 Tillsynskampanjen och stöd för tillsynen... 5 Syfte och

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn 10 juni 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn Enkäten syftar till att utvärdera dels tillsynskampanjen som startade oktober 2003 dels delprojektet som helhet. Enkäten besvaras senast

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad 2008-03-07 Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad Utvärdering av tillsynskampanjen om kemikalier och säkerhetsdatablad genomförd hösten 2007 Slutsatser Projektgruppen drar följande slutsatser om kampanjen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007 Radonenkät Vägledningen Miljösamverkan Västra Götaland publicerade i september 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete. I det följande benämns den vägledningen. Vägledningen finns på www.miljosamverkan.se/radon

Läs mer

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Reviderad september 2010 Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplanen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004

Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Februari 2005 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Miljösamverkan Västra Götaland februari 2005 Sammanfattning...

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Göta landsregionen,

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplanen har ändrats efter inkomna synpunkter och har godkänts. Projektplanen är därmed

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Slutrapport. Dagvatten RS Dagvatten. Slutrapport

Slutrapport. Dagvatten RS Dagvatten. Slutrapport 1(12) Dagvatten maj 2016 2(12) Innehållsföteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte och projektmål... 5 4. Avgränsningar... 5 5. Projektgrupp... 6 6. Metod... 6 6.1 Tekniklista... 6 6.2

Läs mer

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter oktober 2013 Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Miljösamverkan

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se Kansli Västra Götalandsregionens Miljösekretariat,

Läs mer

Märkning av livsmedel

Märkning av livsmedel Märkning av livsmedel Slutrapport från projekt 2015 Foton från Miljöskyddskontoret, Alingsås Sida 1 av 12 Innehållsförteckning Märkning av livsmedel... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Syfte

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2003

Enkät om delprojekt år 2003 29 april 2002 Till Miljökontoren, Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbunden genom Miljösamverkan Västra Götalands kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2003 De följande sju sidorna utgör enkäten om Miljösamverkan

Läs mer

Handläggarstöd bräddningar

Handläggarstöd bräddningar Handläggarstöd bräddningar Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Allmänt om bräddningar Lagstiftningen Myndigheter, verksamhetsutövare, andra aktörer och deras roller Kontrollmetoder, kartläggning

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003

Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 januari 2004 Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 Miljösamverkan Västra Götaland januari 2004 Denna utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2006 2004 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Reviderad december 2007 Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplanen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: Avslutad kampanj: Hygien i förskolan Pågående kampanj: Fastighetsägares egenkontroll Lokala utbildningar Utbildning

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Minnesanteckningar - Minireningsverk

Minnesanteckningar - Minireningsverk 1(5) 01054 - Minireningsverk Projektgruppen Datum: 2014-11-12 Tid: 9.00-12.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Ingela Caswell, Halmstad Frans Karlsson, Falkenberg Nina

Läs mer

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 2001-06-07 Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 Enkäten besvarad av 42 kommuner 1 Antal verkstadsindustrier totalt: Knappt 1000 (32 svarande). Av dessa

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

PROJEKT. Teamövergripande projekt om avloppsvattenrening 2015-12-02

PROJEKT. Teamövergripande projekt om avloppsvattenrening 2015-12-02 PROJEKT Teamövergripande projekt om avloppsvattenrening 2015-12-02 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Rapport. Utvärdering av kursen Inomhusmiljö och hälsoskydd, våren 2011

Rapport. Utvärdering av kursen Inomhusmiljö och hälsoskydd, våren 2011 26 februari 2014 Sammanställd april 2012 slutligt redigerad februari 2014 Rapport. Utvärdering av kursen Inomhusmiljö och hälsoskydd, våren 2011 Om kursen... 1 Utvärdering genom enkät... 2 Kommenterad

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Fastställd av styrgruppen den 7 juni 2011, exkl. budgetens intäktsdel. Fastställd i sin helhet av styrgruppen den 13 oktober 2011 Innehåll VERKSAMHETEN

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind & Cecilia Lunder 1 Hur jobbar MVG med information? Idag tar vi upp och diskuterar: Våra informationsblad

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg april 2011

Protokoll. Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg april 2011 18 april 2011 Protokoll Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Martin Gustafsson, Uddevalla Susanne Norberg, Svenljunga

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Sida 1 av 11 alla nr av MVG MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Hälsoskyddsdagen i Skövde Annorlunda och uppskattat initiativ Stort intresse för regler om fordonstvättar

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Länsstyrelsen i Göteborg, kl. 10.00-12.00 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen. Karin Dahlström och Oskar Donnelly

Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen. Karin Dahlström och Oskar Donnelly Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen Karin Dahlström och Oskar Donnelly Upplägg Hur det började - projekt dagvattendammar Dagvattenledningar

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer