Brukarundersökning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning 2015"

Transkript

1 Brukarundersökning Nationell brukarundersökning inom IFO-området ARBETE OCH VÄLFÄRD Utvecklingsenheten April 4, 6 Författare: Mats Karlsson, utredare

2 Sammanfattning Arbete och välfärd har sedan på olika sätt genomfört brukarundersökningar inom olika verksamheter och deltar sedan 4 i det nationella initiativ som tagits av SKL/RKA att genomföra nationella brukarundersökningar inom IFO-området. Även om vi i Växjö kommun har jämförelsevis lång erfarenhet av att genomföra brukarundersökningar och på detta sätt införskaffat oss en viss kompetens på området, så finns det anledning att fråga sig om värdet av undersökningar i denna form. Vi vet mycket lite om hur undersökningarna tas emot och används i verksamheten och hur det påverkar politikens inriktning, d.v.s. vilka slutsatser man drar av undersökningarnas resultat. Vi vet att våra medborgare tenderar att bli alltmer ovilliga att svara på enkäter i olika former, vilket gör att det över tid blir allt svårare att få en acceptabel svarsfrekvens. Enkätundersökningar kan vara en bra metod, men mångfalden av mer eller mindre värdefulla undersökningar, riskerar att underminera möjligheten att i verkligt viktiga frågor använda metoden. Växjö kommun har i de undersökningar som genomförts under 3- inom IFO-området, haft ganska likalydande resultat, ca 7-8 procent av de som svarat är mycket eller ganska nöjda och en större andel än de som är missnöjda har ingen eller vet inte vad man ska svara. Resultatet av den första nationella brukarundersökningen inom IFO-området, som genomfördes är inte imponerande och bedömningen är att resultatet inte går att använda för jämförelser kommuner emellan. Att bara redovisa andelar av svar, utan att veta hur många svaranden det omfattar, skapar ingen hög tilltro till undersökningen. Det är också ett alltför litet deltagande från kommunernas sida, som inte heller täcker in alla olika verksamhetsområden inom IFO. Växjö kommun kan inte heller jämföra sig med andra likvärdiga kommuner i landet, eftersom dessa inte medverkat.

3 Innehåll Sammanfattning... Bakgrund... 3 Nationell brukarundersökning... 4 Enkätfrågor... 4 Genomförande... Lokalt resultat... 6 Nationellt resultat... 3 Analys... 4 ()

4 Bakgrund Arbete och Välfärd har sedan genomfört brukarundersökningar inom olika verksamhetsområden inom förvaltningen. Denna rapport är inte en total redovisning av tidigare och pågående brukarundersökningar, utan avser utfallet av den första nationella brukarundersökningen inom IFO-området, som genomfördes. Nämnden för arbete och välfärd har uttalat ambitionen att delta och medverka i den nationella brukarundersökningen inom IFO-området, som initierats via SKL (Sveriges kommuner och landsting), i samarbete med RKA (Rådet för främjandet av kommunala analyser), som är en ideell förening bestående av staten och SKL. Det är RKA som förvaltar Kolada (kommun och landstingsdatabasen) och som samlar in uppgifter bl.a. för Öppna jämförelser och också har medverkat i arbetet kring den nationella brukarundersökningen. I november 4 genomfördes en första nationell pilotundersökning under fyra veckor (v. 4-48), med deltagande av ett 3-tal kommuner i landet, bl.a. Växjö kommun. I Växjö deltog samtliga avdelningar inom IFO-området (avd. EBS, BF och MV). Totalt deltog olika enheter inom myndighetsutövningen. Det var totalt brukare som svarade på den pappersenkät som delades ut i samband med besök och sedan kunde avlämnas i en insamlingsbox i den gemensamma receptionen. Enkäten fanns upptryckt på tre språk, svenska, arabiska och engelska. Bortfallet (de som getts möjlighet att svara genom att tilldelats en enkät vid besök, men sedan inte lämnat detta i insamlingsboxen) var största inom avd. BF och avd. MV 7-77 %. Avd. EBS hade den högsta svarsfrekvensen på 77, %. En workshop genomfördes i april för att dra erfarenheter av pilotundersökningen avseende förberedelser, metod och bortfall, enkätfrågor m.m. och som skulle kunna ligga till grund för den första nationella brukarundersökningen inom IFO. I oktober månad (v. 4-44) genomfördes den första nationella brukarundersökningen inom IFO-området. 3 ()

5 Nationell brukarundersökning Enkätfrågor Enkätfrågorna i : års nationella brukarundersökning bygger i huvudsak på de frågor som tidigare ställdes i 4: års pilotundersökning. Dessvärre uppstod en förväxling vid upptryckningen av våra lokala enkäter, varvid en fråga föll bort (från den nationella undersökningen) och en egen fråga tillkom (som vi ställde kring e-tjänster vid pilotundersökningen 4). Av nedan framkommer skillnaderna: Nationella enkäten Är du kvinna eller man? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras? Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen? Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? (Denna fråga fanns ej med nationellt) Vår lokala enkät Är du kvinna eller man? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? (Denna fråga föll bort) Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation? Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Vilka av följande elektroniska tjänster skulle du använda i kontakten med din socialsekreterare om det fanns möjlighet? (Svarsalternativ; e-ansökan, sms, kommunikation via , kan ej bedöma) 4 ()

6 Naturligtvis var det olyckligt att en av de nationella frågorna föll bort vid upptryckningen av enkäterna och att felet uppmärksammades först när undersökningen pågått en tid. Eftersom förväxlingen gjordes med den tidigare pilotundersökningen och där frågorna ändå var likalydande, kunde skadan reduceras och vi kunde inrapportera våra resultat (utom en fråga). I de svarsalternativ som gavs till frågorna fanns en 4-gradig skala, t.ex. mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt och mycket svårt, dessutom gavs möjlighet att svara vet inte/inte relevant/ingen. För de enkäter som delades ut vid avd. BF fanns två olika enkäter, men med samma frågor, riktade till: Vårdnadshavare Barn/ungdomar från 3 år Genomförande I den lokala undersökningen deltog samtliga avdelningar inom IFO; avd. EBS (4 enheter), avd. BF (4 enheter) och avd. MV (3 enheter), enligt följande: EBS BF Mottagningsenheten Ungdomsenheten Arbetsenheten Rehabenheten Stöd- och utredningsenheten, barn, väster (ej Araby familjecenter) Stöd- och utredningsenheten, barn, öster (ej Höjden) Stöd- och utredningsenheten, ungdom, väster (ej Lumos) Stöd- och utredningsenheten, ungdom, öster MV Utredning och behandling; - 3 Utredning och behandling; + 3 Utredning och behandling; + Antalet medverkande enheter var alltså lika många och i huvudsak de samma som vid pilotundersökningen 4. Totalt omfattade dessa enheter 9 socialsekreterare, som fick ett antal numrerade enkäter och instruktioner om hur dessa skulle delas ut och återsamlas. Det fanns också möjlighet att översätta enkäten på sex olika språk (arabiska, dari, engelska, finska, pashto och somaliska), genom att socialsekreteraren tryckte ut en översättning på skrivare. ()

7 När undersökningen inleddes fanns instruktioner och enkäter paketerade för utdelning till socialsekreterarna via sina enhetschefer. När undersökningen avslutades hade enhetscheferna uppgift att samla in resterande/överblivna enkäter och redovisa in dem. Enkäter insamlades - gånger per vecka från insamlingsbox och under undersökningen återfördes resultat löpande till socialsekreterare och enhetschefer via mail. Eftersom vi efter 4 veckor inte fått in tillräckligt antal från ungdomar (minimum 3 svarande) via avd. BF, förlängdes undersökningen vid dessa enheter under vecka. Lokalt resultat Total inkom 36 svar från samtliga avdelningar inom IFO, fördelade enligt följande: Avd. EBS 3 Avd. MV 64 Avd. BF 9 (varav 98 från vårdnadshavare och 3 från ungdomar 3 år >) I Brukarundersökning har vi det högsta antalet svarande under perioden 3-. Svarsfrekvensen (som vi beräknat den) varierar mellan 7-9 %. Det kan dock finnas anledning att göra vissa reservationer kring detta och hur vi beräknar bortfall. Eftersom våra enkäter har löpnummer, räknar vi bortfall utifrån vad som delats ut av enkäter och hur många som sedan hamnat i insamlingslådan. Vi stämmer av detta mot återlämnade (ej utdelade) enkäter. Det finns ett bortfall som vi inte beaktar, t.ex. aktuella klienter som ej varit på besök under perioden, att handläggare missat eller valt att inte dela ut enkäter till alla besökande. Det interna bortfallet (att brukar valt att inte svara på vissa frågor) redovisas i resultatet i kolumn:. Vi har också kunnat notera att av de 9 socialsekreterare som erhållit enkäter, så är det totalt 7 socialsekreterare som ej förmåtts att lämna ut någon enkät överhuvudtaget. Det kan säkert finnas olika förklaringar till detta, t.ex. att man varit ledig eller under perioden av annan anledning ej träffat någon brukare. Det kan naturligtvis också vara så att man inte känner sig bekväm med att medverka och därför avstått. 6 ()

8 Avdelning EBS Totalt var det 3 brukare på avdelning som svarade på enkäten. Svarsfrekvens var 7,% och bortfallet 4,%. Är du kvinna eller man? Kvinna Man Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inter/inte relevant ()

9 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte/ingen Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Ingen alls Vet inte/ingen 8 ()

10 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? Mycket Ganska mycket Ganska lite Ingenting Jag har inte fått någon hjälp Vet inte/ingen Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? ()

11 Vilka av följande elektroniska tjänster skulle du använda i kontakten med din socialsekreterare om det fanns möjligheter? (Obs: Flera alternativ kan anges) E-ansökan Sms Kommunikation via Kan inte bedöma/ingen ()

12 Avdelning MV Totalt var det 64 brukare på avdelningen som svarade på enkäten. Svarsfrekvens var 79,4 % och bortfallet,6 %. Är du kvinna eller man? Kvinna Man Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte/inte relevant ()

13 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte/ingen Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Ingen alls Vet inte/ingen ()

14 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? Mycket Ganska mycket 3 Ganska lite Ingenting Jag har inte fått någon hjälp Vet inte/ingen Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? ()

15 Vilka av följande elektroniska tjänster skulle du använda i kontakten med din socialsekreterare om det fanns möjligheter? (Obs: Flera alternativ kan anges) E-ansökan Sms Kommunikation via Kan inte bedöma/ingen 4 ()

16 Avdelning BF - vårdnadshavare Totalt var det 98 brukare (vårdnadshavare) på avdelningen som svarade på enkäten. Svarsfrekvens vad gäller vårdnadshavarna - var 9,7 % och bortfallet 9,3 %. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte/inte relevant ()

17 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte/ingen Ejsvarat Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Ingen alls Vet inte/ingen 4 6 ()

18 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? Mycket Ganska mycket 9 Ganska lite Ingenting Jag har inte fått någon hjälp Vet inte/ingen Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? ()

19 Vilka av följande elektroniska tjänster skulle du använda i kontakten med din socialsekreterare om det fanns möjligheter? (Obs: Flera alternativ kan anges) E-ansökan Sms Kommunikation via Kan inte bedöma/ingen 8 ()

20 Avdelning BF - ungdomar Totalt var det 3 brukare (ungdomar) på avdelningen som svarade på enkäten. Svarsfrekvens vad gäller ungdomarna - var 8,6 % och bortfallet 8,4 %. Är du kvinna eller man? Kvinna Man Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte/inte relevant 9 ()

21 Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren? Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Mycket svårt Vet inte/ingen 3 Ejsvarat Hur stor förståelse upplever du att socialsekreteraren visar för din situation? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Ingen alls Vet inte/ingen 4 ()

22 Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? Mycket Ganska mycket Ganska lite Ingenting Jag har inte fått någon hjälp Vet inte/ingen Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? ()

23 Vilka av följande elektroniska tjänster skulle du använda i kontakten med din socialsekreterare om det fanns möjligheter? (Obs: Flera alternativ kan anges) E-ansökan Sms Kommunikation via Kan inte bedöma/ingen ()

24 Nationellt resultat Inför : års första nationella brukarundersökning inom IFO-området, var det ett 8-tal kommuner (av totalt 9) som anmält sitt intresse. Av dessa var det totalt 6 kommuner som genomförde någon form av undersökning och redovisade in resultat via särskilt inmatningsverktyg, som tillhandahållits av SKL och RKA/Kolada. Bland våra jämförelsekommuner var det bara Halmstad som deltog. Förutom bakgrundsvariabeln kön (kvinna/man) önskade man få inrapporterat andel av de som svarat (mycket lätt/ganska lätt, mycket stor/ganska stor osv.) d.v.s. de mer positiva resultaten på en fyrgradig skala. Den 3 mars redovisades resultatet via mail, där man slagit ihop de inrapporterade två svarsalternativen till en (de positiva/något positiva) samt redovisat detta efter kön (kvinna/man) samt totalt. Av medföljande mail framkom att det funnits betydande svårigheter i både genomförandet och inrapporteringen av resultaten. En stor variation av antal svarpersoner och eftersom man valt att redovisa andelar, så vet vi överhuvudtaget inget om antal svarande personer i respektive kommuner eller totalt. En stor variation i vilka verksamheter som deltagit, i vissa kommuner (t.ex. Växjö) har samtliga verksamheter deltagit, medan andra kommuner kanske endast deltagit inom - verksamhetsområden. Stora problem när det gäller själva inrapporteringen p.g.a. felsummeringar, att svar saknas kring vissa frågor (t.ex. Växjö). De som använde sig av det särskilda webb-verktyg som tillhandahölls av SKL, kunde ej själva ta ut resultatet för sin kommun och kom därmed att gå miste om sitt egna material. Den 8 mars 6 genomfördes en särskild workshop arrangerad av SKL kring det arbete som genomförts kring den nationella brukarundersökningen. Det framkom då med större tydlighet att resultatet av den nationella brukarundersökningen inte var tillförlitligt och överhuvudtaget inte är användbart som en jämförelse kommuner emellan. Deltagandet är alldeles för begränsat, liksom de verksamhetsområden som deltagit och osäkerheten kring hur många som överhuvudtaget medverkat i undersökningen från respektive kommuner.

25 Det framkom med stor tydlighet att det finns uppenbara metodproblem, som t.ex. inrapportering, beräkning av svarsfrekvenser och bortfall. Inte desto mindre har man genom Kolada valt att lägga ut totalresultat kring t.ex. frågeställningen: Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten, andel (%). Med kännedom om de uppenbara problem som redovisats och de felkällor som finns i materialet, är det högst anmärkningsvärt att man ändå väljer att publicera materialet. Det saknas också finansiering (centralt), till skillnad från äldreomsorgen, där man har haft 4 miljoner kronor till förfogande för liknande undersökningar. Inte desto mindre avser man att även 6 genomföra en ny nationell brukarundersökning inom IFO-området. Analys Växjö kommun har genom åren skaffat sig en viss erfarenhet av att genomföra brukarundersökningar, enligt traditionell metod i form av pappersenkäter. Genom detta äger vi själva materialet, kan gå tillbaka till det och på egen hand genomföra våra analyser. Övning ger färdighet. Årets genomförande visar att man inte kan ta något för givet, utan att man även måste kontrollera hur enkäterna trycks upp, så att inga fel uppstår, vilket det gjorde den här gången. Vi har genom åren funnit former och metoder, som gör att vi ändå har fått jämförelsevis högt antal svarande och ett brett deltagande inom IFO. Svagheten är hur vi beräknar och analyserar eventuellt bortfall och om vi verkligen fångar in alla typer av brukare. Det finns naturligtvis frågor som vi måste ställa oss själva när vi genomför denna typ av brukarundersökningar. Har de något värde för verksamheten? Vad gör vi med resultaten? Är de tillförlitliga, t.ex. svarsfrekvens, bortfall m.m.? Frågar vi rätt saker? Hur får vi brukarna att medverka i utformandet av frågor? Ser man till resultaten, så visar de oftast att brukarna är nöjda till mellan 7-9 procent. Vad säger detta oss? Är det bra eller dåligt? 4 ()

26 Den nationella brukarundersökningen som genomförts, kan ej anses vara nationell, i den bemärkelsen att den på något sätt skulle avspegla brukarnas uppfattning i landet kring IFO-verksamheten. Det är därför ytterst tveksamt om man överhuvudtaget kan redovisa någon form av resultat i t.ex. Kolda, eftersom resultatet har så stora brister. Av landets 9 kommuner, är det endast 6 kommuner ( %) som överhuvudtaget deltagit och ännu färre som kunnat leverera in heltäckande resultat. Undertecknad bedömer att det finns så allvarliga brister i den nationella brukarundersökning som genomförts, att det inte går att använda resultatet för t.ex. jämförelser. Att genomföra enkätundersökningar av denna typ är resurskrävande, de största kostnaderna bedöms ändå ligga lokalt ute i kommunerna, eftersom det är där undersökningarna genomförs, vilket kräver medverkan av ett stort antal medarbetare och någon form av samordning. Undertecknad, som själv samordnat arbetet kring de senaste årens brukarundersökningar inom IFO, bedömer att tidsåtgången för förberedelser, genomförande, insamling och sammanställning av resultat samt inrapportering till SKL/RKA motsvarar ca 4- timmars arbete, utsträckt under en period av lite drygt, månad. Till detta ska läggas det arbete som läggs ner av de handläggare som har att motivera brukarnas deltagande i undersökningen och svara för distribution av enkäten. Att man centralt, via SKL/RKA, uppger sig sakna finansiering för denna typ av undersökning, till skillnad från äldreomsorgen som har ca 4 miljoner kronor till förfogande, tyder på att undersökningen inte har de materiella resurser som kanske krävs och som också återspeglat sig i genomförande och resultat. ()

Brukarundersökning IFO 2016

Brukarundersökning IFO 2016 Brukarundersökning IFO 2016 Myndighetsutövning Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Missbruks- & beroendevård 2 Bakgrund I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har behovet av nationella

Läs mer

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2015 2016-01-13 Brukarundersökning 2015 Socialförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehåll Bakgrund... 3 Metod och mätperiod... 3 Antal svar, bortfall och svarsfrekvens... 3 Kön... 3 Resultat...

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Brukarundersökning Socialtjänsten

Brukarundersökning Socialtjänsten Brukarundersökning Socialtjänsten 2016-01-15 KS 2016.0275-1 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR GENOMGÖRANDET AV PILOTENKÄT, BRUKARUNDERSÖKNING ENSAMKOMMANDE BARN 2017

VÄGLEDNING FÖR GENOMGÖRANDET AV PILOTENKÄT, BRUKARUNDERSÖKNING ENSAMKOMMANDE BARN 2017 VÄGLEDNING FÖR GENOMGÖRANDET AV PILOTENKÄT, BRUKARUNDERSÖKNING ENSAMKOMMANDE BARN 2017 För mer information om undersökningen kontakta: Johanna Maxson, johanna.maxson@skl.se INLEDNING Under de senaste åren

Läs mer

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-03-28 Diarienummer SCN-2017-0165 Socialnämnden Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Socialförvaltningens brukarundersökning 2016

Socialförvaltningens brukarundersökning 2016 Socialförvaltningens brukarundersökning 2016 Genomförandet av brukarundersökning 2016 Socialförvaltningen deltog under 2016 liksom under 2015 i den nationella brukarundersökningen för IFO. Enkäten vände

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 2016-06-13 Vård och omsorg Helena Henningson Emma Everitt Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 För frågor om undersökningen kontakta: Emma Everitt,

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT Brukarundersökning Socialförvaltningen 2015 VT Innehållsförteckning 1 Information om undersökningen... 3 2 Tillvägagångssätt... 4 3 Svarsandel 2015 VT... 5 3.1 Övergripande resultat... 5 2 1 Information

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Brukarundersökning Individ- & familjeomsorgsavdelningen oktober 2015

Brukarundersökning Individ- & familjeomsorgsavdelningen oktober 2015 16-1-31 Brukarundersökning Individ- & familjeomsorgsavdelningen oktober 1 Myndighetsutövning Missbruks- & beroendevård 2 Sammanfattning av resultatet på IFO Tillgänglighet 7 % tycker att det är eller ganska

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? 2013-03-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/109-041 Fritidsnämnden Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Metodbeskrivning Innehåll Metodbeskrivning... 5 Statistikens innehåll... 5 Målpopulation... 5 Rampopulation... 5 Mätinstrumentet... 6 Datainsamling... 7 Insamlingsperiod...

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016

Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016 Datum Arkåsen/Westerman-Annerborn KUN2016/75 2016-03-11 Föräldrasynpunkter på Sandvikens förskolor februari 2016 Bakgrund/metod Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017

VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017 VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017 För mer information om undersökningen kontakta: Anna Thomsson, anna.thomsson@skl.se INLEDNING I dokumentet finns

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 AVGRÄNSNINGAR & GENOMFÖRANDE... 3 3 RESULTAT... 3 3.1 AVSER BESÖKET ETT NYBESÖK...4

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Workshop 18 mars

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Workshop 18 mars Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet Workshop 18 mars Brukarundersökning inom funktionshinderområdet Utgår från områdena i ÖJ funktionsnedsättning: - Både LSS- och socialpsykiatriverksamheter

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014 Villkor för ideella föreningar och trossamfund Civila samhällets villkor 2014 Uppföljning av det civila samhällets villkor Instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTEN?

VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTEN? VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTEN? RESULTAT BRUKARUNDERSÖKNING 1:AN NOVEMBER 01 ÄR DU ELLER? För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre bra idag. Därför har alla

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017 2017-06-14 Vård och omsorg Anna Thomsson Mia Ledwith Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017 För frågor om undersökningen kontakta: Anna Thomsson, anna.thomsson@skl.se

Läs mer

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs.

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs. Utbildningsutvärdering en översyn - Studerandeföreningens utvärdering av tandläkarutbildningen, jämförelse av studenternas upplevelser och utbildningsvariabler. I samband med studerandeföreningens kick-

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Fo ra ldrarnas syn pa fo rskolverksamheten

Fo ra ldrarnas syn pa fo rskolverksamheten Fo ra ldrarnas syn pa fo rskolverksamheten I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskolan i Eslövs kommun. Enkäten går ut till de förskolor där kommunen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se Kopia till Västerås Stad vård och omsorg Skultuna kommundelsförvaltning

Läs mer

Vad tycker a ldre om a ldreomsorgen, hemtja nst (2015)

Vad tycker a ldre om a ldreomsorgen, hemtja nst (2015) 1 Vad tycker a ldre om a ldreomsorgen, hemtja nst (2015) Socialstyrelsen genomför årligen rubricerade undersökning, som är en totalundersökning med 67 procent svarsfrekvens. Deltagande I Staffanstorp besvarade

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Föräldrarnas syn på förskoleverksamheten

Föräldrarnas syn på förskoleverksamheten 2016-04-14 Ann-Marie Mattsson 0413-628 13 Ann-Marie.Mattsson@eslov.se Föräldrarnas syn på förskoleverksamheten I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskolan

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux

Vuxenutbildning 2016 Grundläggande och gymnasial vux SIFA Stockholms intensivsvenska vux Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell

Kundundersökningar på servicekontoren 2016 Omgång (mars) Johan Orbe Caroline Theorell Kundundersökningar på servicekontoren Omgång 1 2017 (mars) Johan Orbe Caroline Theorell 2017-05-08 Om undersökningen Målgruppen är kunder på servicekontoren. Totalt 15 servicekontor deltog i undersökningen.

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Rapport brukarenkät 2009

Rapport brukarenkät 2009 1 (6) Socialkontoret 2009-10-13 Dnr 2006.0130 Carolin Meijer Larsson Socialnämnden Rapport brukarenkät 2009 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden föreslås besluta att anteckna informationen till dagens protokoll

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-08-29 Sammankallande Anna-Carin Wallin utredare Haninge E-post: anna-carin.wallin @haninge.se Tel: 08-606 91 37 Ledamöter Linda

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

En värdig äldreomsorg?

En värdig äldreomsorg? En värdig äldreomsorg? Äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen november 2011 En värdig äldreomsorg? En undersökning om äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen Inledning Ingen

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Barns och ungas hälsa och livsvillkor

Barns och ungas hälsa och livsvillkor Barns och ungas hälsa och livsvillkor Workshop den 17 september 2014 i Göteborg Sammanställning av gruppdiskussion Relevans och kvalitet i olika mätningar Enkäter som genomförs i skolan missar frånvarande

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer