Brukarundersökning Socialtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning Socialtjänsten"

Transkript

1 Brukarundersökning Socialtjänsten KS

2 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Sammanfattning 2 Syftet 3 Brukarenkätens utformning 3 Hur nåddes individerna? 3 Bortfallshantering och svarsfrekvens 4 Anonym behandling av svaren 5 Sammanställning av resultatet 5 Svarsfrekvens 5 Redovisning av besvarade enkäter 6 Försörjningsstödsgruppens synpunkter 8 Reflektion 9 Myndighetskontorets synpunkter i enkätgenomförandet 11 Summering av arbetstid 12 Slutsummering 13 Framtida arbete 14 I

4 B R U K A R U N D E R S Ö K N I N G Sammanfattning Under hösten 2014 gjordes en gemensam brukarundersökning inom individoch familjeomsorgen i 30 av landets kommuner. Syftet var att komplettera öppna jämförelser i socialtjänsten med resultatmått för hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheten. Frågor och metoder för undersökningen arbetades fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, tillsammans med ett 15-tal kommuner. Under oktober 2015 genomfördes brukarundersökningen igen och det var då öppet för alla kommuner som ville delta. Finspång kommun valde att genomföra undersökningen. Syftet var att ta del av hur de personer som kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen upplever kvaliteten i verksamheterna. Brukarenkäten skulle vara en del av uppföljningen av verksamheten och resultatet skulle bli ett underlag för fortsatt utveckling. Resultatet kommer att publiceras dels i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, dels som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, i januari Brukarenkäten genomfördes för följande områden Social barn- och ungdomsvården: Ungdomar och Vårdnadshavare Missbruks- och beroendevård Ekonomiskt bistånd Utlämnade enkäter och inkomna svar Målgrupp Utlämnade enkäter Inkomna svar Bortfall % bortfall Ekonomiskt bistånd Missbruk och beroendevård , Ungdomar Vårdnadshavare ,4 En förutsättning för inrapportering till SKL och RKA var att det inkom 30 svar inom respektive område. Då svarsfrekvensen från Ekonomiskt bistånd var hög blev det en inrapportering gällande det verksamhetsområde. De besvarade enkäter som inkom från resterande grupper skulle inte redovisas internt och externt då svarsfrekvensen var låg och risk förelåg att röja enskilda individer.

5 Syftet Syftet med brukarundersökningen var att fråga efter de personer som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever kvaliteten samtidigt som det var en del av uppföljningen av verksamheten. Precis som annan uppföljning ska resultatet vara underlag för den fortsatta utvecklingen. Underlaget blir till hjälp i ett kontinuerligt förbättringsarbete, där målet är att tillgodose brukares behov på bästa sätt. Finspång kommuns styrkort i den Strategiska planen innefattas av nöjdhet och tillgänglighet, vilket enkätsvaren kommer att kopplas till. Brukarenkätens utformning Fyra kvalitetsområden valdes ut tillsammans med kommunerna i referensgruppen inför pilotomgången; Information Delaktighet Bemötande Förändring Årets enkät bestod av sju frågor och har tagits fram med utgångspunkt i de enkäter som kommunerna skickade in inför och erfarenheter från pilotomgången. Det har tagits fram enkäter på flera olika språk men med samma frågor och svar. De språk som var möjliga att använda sig av var svenska, engelska, somaliska, finska, dari, pashto och arabiska. Finspång kommun valde att använda språken svenska, engelska, finska, somaliska, arabiska och dari. Enkäten på pashto valdes bort då den enkäten kom mycket sent i förarbetet. Möjligheten fanns att kommunerna kunde lägga till mer verksamhetsanknutna frågor till enkäten. Detta valdes bort då tiden för förarbete var knapp. Hur nåddes individerna? Informationen om enkätundersökningen publicerades på Finspång kommuns hemsida. Informationen var skriven på svenska, engelska, arabiska och finska. Information fanns även tillgänglig i kommunhusets reception. Enkäten omfattade både vårdnadshavare och ungdomar som var från 13 år eller äldre. I den mån unga i åldern 18 t.o.m. 20 år omfattades de av ungdomsdelen. Ensamkommande ungdomar ingick i målgruppen ungdomar från 13 år. 3

6 Under undersökningsperioden rekommenderades det att enkäten delades ut till samtliga individer som besökte socialtjänsten under 30 dagar efter mötet. Individen fick med sig ett frankerat och adresserat svarskuvert tillsammans med enkäten efter att socialsekreteraren marknadsförde enkäten för att motivera till att höja möjligheten till högre svarsfrekvens. Möjligheten fanns då att sitta i receptionen alternativt på annan plats för att fylla i enkäten. Då hade individen möjlighet att lämna enkäten i förslutet kuvert i receptionen eller posta det på en brevlåda. Enkäten kunde också delas ut och fyllas i vid besök på andra platser än på socialtjänstens kontor under förutsättning att individen kunde sitta avskilt och fylla i den samt att individen kunde få ett frankerat och adresserat svarskuvert och själv skicka in enkäten till kommunen. Dessa tillfällen kunde vara vid uppföljning av placerade barn alternativt vid besök i hemmet. En förläning, maximalt en månad, av tiden kunde ske vid ett för liten svarsfrekvens. Fler svarande skulle leda till mer tillförlitliga resultat och jämförelser. SKL och RKA, men det finns ingen statistisk gräns för när det är tillräckligt. Trettio svarande används inom öppna jämförelser socialtjänst som en miniminivå och därför har vi valt den gränsen. Bortfallshantering och svarsfrekvens SKL och RKA rekommenderade att, som i alla enkätundersökningar, vara noggrann med hur stort bortfallet var d v s hur många som valde att inte svara. En besvarad enkät definierades som att minst en fråga var besvarad i enkäten. Bortfallet beräknades genom att dividera antalet inkomna och ifyllda enkäter med antalet individer som har varit på besök i verksamheten. Detta skedde genom att socialsekreterarna fick ett dokument där de kunde notera antalet utlämnade enkäter i kombination till antalet besök. Bortfall påverkas både av individer som väljer att inte svara och individer som inte erbjudits att medverka. SKL och RKA var tydliga i instruktionerna att gå ut med informationen att en enkätundersökning av den här typen ofta har låg svarsfrekvens, ibland lägre än 50 procent. De uppmanade kommunerna att en viktig faktor för att höja svarsfrekvensen var att individen fick tydlig information om syftet med undersökningen och att kommunen avsåg att använda informationen för att göra verksamheten bättre för de individer som är kontakt med socialtjänsten. 4

7 Anonym behandling av svaren Den besvarade enkäten lades i ett slutet förfrankerat svarskuvert, anonymt, och lämnades till receptionen alternativt postades på en brevlåda. Svaren behandlades anonymt och det gick inte att koppla samman ett enkätsvar med enskild individ. Sammanställning av resultatet Brukarundersökningar ses som en del av uppföljningen av hur kvaliteten i verksamheten uppfattas av de individer som är i kontakt med verksamheten. Resultatet sammanställs i denna rapport som kommuniceras till ledning, medarbetare, medborgare och politiker. SKL och RKA uppmanar till att en kommunicering sker både internt och externt då risken annars finns att det kan vara svårt att engagera brukare och medarbetare nästa gång en enkät ska delas ut. Svarsfrekvens Enkätundersökningar som utförs inom socialtjänst kommer mycket sällan upp till den svarsfrekvens som krävs för att man skall kunna dra generella slutsatser av resultaten. Undersökningen ska därför ses som en mätning, där de inkomna svaren ger information om hur de personer som svarat upplever verksamheten vid just det tillfälle man tillfrågades. Målgrupp Utlämnade enkäter Inkomna svar Bortfall % bortfall Ekonomiskt bistånd Missbruk och beroendevård , Ungdomar Vårdnadshavare ,4 5

8 Redovisning av besvarade enkäter Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekretaren, t.ex. via telefon, SMS eller e-post? Denna fråga kunde inget svar redovisas. Detta beror på att den första brukarenkät som sändes ut ändrades vid senare tillfälle, vilket inte observerades då informationsflödet var stort från SKL och RKA i nära anslutning till startdatum 1 oktober Denna synpunkt gällande informationsflödet är framfört till SKL. Hur länge har du haft kontakt med socialtjänsten? Denna fråga fanns på första utskicket av enkäten på svenska, engelska, finska och arabiska. Vilken fråga som var ställd på enkäterna med språken somaliska, dari och pashto kan inte besvaras på grund av språket. Dessa enkäter sändes ut sent i förarbetet vilket bidrog till att de kan vara ställda med den nya frågeställningen om tillgänglighet. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekretaren? Lätt Svår % Summa Kvinnor Män Total Upplever du att socialsekretaren frågar efter dina synpunkter om hur din situation skulle kunna förändras? Ja Nej % Summa Kvinnor Män Total

9 Hur stor förståelse upplever du att socialsekretaren visar för din situation? Stor Liten/ ingen % Summa Kvinnor Män Total Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten? Mycket Liten/ ingen % Summa Kvinnor Män Total Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Förbättrats Ingen förändring Försämrats Kvinnor Män Total % Summa 7

10 Försörjningsstödsgruppens synpunkter Antalet utlämnade och svarsfrekvens av brukarenkäter var hög i gruppen och likaså resultatet var generellt positiv. Målgrupp Utlämnade enkäter Inkomna svar Bortfall % bortfall Ekonomiskt bistånd ,4 Vid samtal med arbetsgruppen kring resultatet framkom synpunkter kring förberedelsen och genomförandet av enkäter. Arbetsgruppen var mycket positiv till att genomföra en brukarundersökning samt att en tidsbegränsning fanns i undersökningstiden. Funderingar gick kring om det kunde vara bättre att sända hem brukarenkäten tillsammans med ett beslutsbrev, då skulle risken minimeras att handläggaren pga ärendets art valde att inte lämna ut enkäten vid avslutat möte. Upplevelsen fanns i arbetsgruppen att enkätens innehåll var platt, de upplever att det kan vara svårt att arbeta vidare med svaren. Detta i kombinationen att det kan vara en orsak till att så många besvarade enkäter inkom är svårt att arbeta vidare med. Positivt var att det var kort förberedelse inför genomförandet av enkäten då risken skulle kunna vara att de valde sina besök under perioden. Försörjningsstödsgruppen upplevde också svårigheter i ärenden där tolk används då det var svårt att hinna med då både huvudmötet och även genomgång av enkäten. Det är ofta innebär en tidspress när tolk är med då det främst sker via telefon och inte med en direkt närvarande tolk. När tiden med tolken är slut så stänger tolken av telefonen. Att besvara enkät försvårar även för analfabeter när tolk finns via telefon och inte kan se texten samtidigt som besvarandet ska ska ske anonymt. 8

11 Reflektion Generellt är det positiva svar där inget svar är direkt utmärkande sämre eller visar ett förbättringsområde inom Ekonomiskt bistånd. Frågorna upplevs som breda och platta och är svåra att arbeta vidare med. Det är viktigt att beakta att det är ögonblicksbilder som ges i de besvarade enkäterna som är beroende på relationen till handläggare och socialtjänsten i stort. Detta i kombination till vilket beslut som ges under mötet kan bidra till vad svaret blir i enkäten. Dock är svarsfrekvensen hög vilket talar för att individen tagit sig till att svara på frågorna och därmed kanske det inte råder så stor missnöjdsamhet. De individer som svarat har gjort sina egna tolkningar av frågorna och det som vägs in i svaret är svårt att få svar på. Reflektion kring två enkätfrågor Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du har fått av socialtjänsten i kommunen? Där män anser i högre grad än kvinnor att de kunnat påverka vilken typ av hjälp de fått från försörjningsstödsgruppen. 27 % av kvinnorna anser att de i liten eller ingen omfattning kunnat påverka vilken hjälp de fått. Arbetsgruppen reflekterar kring den frågan och vad resultatet kan bero. En orsak tror de kan vara att arbetsmarknadskontorets arbetsplatser som de erbjuder är mer anpassade aktiviteter till män vilket kan bidra till resultatet där kvinnor anser sig i mindre grad kunna påverka sin situation än män. Det är svårt att utöka utbudet på arbetsmarknadsenheten för att locka alla människor, men det är något som det reflekteras kring i de olika arbetsgrupperna. Det har framkommit att det kan vara svårare att locka utrikesfödda kvinnor till mansdominerande yrken. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? Kvinnor uppfattar i högre grad än män att deras situation förbättrats efter kontakt med försörjningsstödsgruppen. Hälften av männen anser att ingen förändring eller en försämring av deras situation skett. Hur individen tolkat den frågan kan vara olika från varje enskild individ. En tolkning kan vara att individens situation kan ha förbättrats i och med kontakt med ekonomiskt bistånd då situationen innan kontakten var sämre. En annan tolkning kan vara att individerna tolkat frågan genom att svara att si- 9

12 tuationen försämrats i och med att kontakt med ekonomiskt bistånd varit tvungen att göras vilket kan vara ett nederlag för individen. Nya frågeställningar Arbetsgruppen resonerar kring andra frågeställningar de skulle önska undersöka mer alternativt resonera kring i arbetsgruppen: 1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekretaren, t.ex. via telefon, SMS eller e-post? Den frågan som uteblev i enkäten som genomfördes. 2. Hur önskar jag att min kontakt ska vara med socialsekretaren? Den frågan uppkom då handläggarna reflekterade över att de många gånger tar för givet hur kontakten ska ske. Det är sällan som handläggarna därmed ställer frågan hur individen önskar att kontakt ska ske. 3. Vad fick jag för hjälp av handläggaren för att förbättra min situation? För att kunna förbättra och utveckla arbetet skulle det vara bra att kunna få konkreta svar på denna fråga utifrån dess utformning. 10

13 Myndighetskontorets synpunkter i enkätgenomförandet Antalet utlämnade enkäter på Myndighetskontoret till var lågt. Målgrupp Utlämnade enkäter Inkomna svar Bortfall % bortfall Missbruk och beroendevård Ungdomar Vårdnadshavare ,4 Vid samtal med arbetsgruppen kring resultatet framkom synpunkter kring förberedelsen och genomförandet av enkäter. Under undersökningsperioden hade det skett gemensamma möten där representanter fanns från både myndighetskontor och ekonomiskt bistånd. I dessa möten blev det svårt att bedöma vilken enkät som skulle lämnas till individen de träffade. Genomförandet av enkäten under en månad för genomförandet tyckte arbetsgruppen var för kort tid. Gruppen önskade en längre period för att kunna planera in mer möten med de aktuella målgrupperna. Flera handläggare hade inte träffat ungdomar i aktuell ålder utan hade träffat yngre barn under perioden. Arbetsgruppen berättar att det i en del möten var obekvämt att lämna ut enkät utifrån mötets karaktär och de individer som deltog. Handläggare berättade att en orsak till det få antalet utlämnade enkäter kunde vara att de glömt bort att lämna ut enkäten. Upplevelsen av svårigheter i ärenden där tolk användes var stor. Det innebär ofta en tidspress när tolk är med då det främst sker via telefon och inte med en direkt närvarande tolk. När tiden med tolken är slut så stänger tolken av telefonen. Att då hinna med huvudmötet samt informera om enkäten var svår. Att besvara enkät försvårar även för analfabeter när tolk finns via telefon och inte kan se texten samtidigt som besvarandet ska ska ske anonymt. 11

14 Summering av arbetstid En summer har gjorts i tidsåtgång och kostnad för den tid som två tjänstemän lagt ner för att förbereda, vara med i genomförandet, sammanställa resultaten, inrapportering och rapportskrivning. Syftet med den summeringen är att se hur mycket tid i kombination med kostnad har Finspång kommun lagt ner i denna form av brukarundersökning. Antal tjänstemän Antal timmar Arbetstidskostnad 2 Ca 80 h kr 12

15 Slutsummering För att sammanfatta resultatet av 2015 års brukarundersökning inom socialtjänsten görs slutsatsen att resultatet inom ekonomiskt bistånd visar på ett positivt resultat. Positivt är även den höga svarsfrekvensen på antalet besvarade inkomna brukarenkäter. Då resultatet är en indikator som ger en stark signal om hur individer, som är i kontakt med ekonomiskt bistånd, uppfattar kvaliteten i verksamheten. Det blir en mer betydelsefull del i utvecklingen av verksamheten. Övervägenade svar i inkomna enkäter är positiv vilket föranledde en diskussion i arbetsgruppen och det resulterade i tre nya frågeställningar var första året som Finspång kommun deltar i denna brukarundersökning så finns inga siffror att göra jämförelse med tidigare år. Under januari/ februari 2016 kommer det att gå att utläsa andra kommuners resultat och därigenom få en möjlighet att jämföra Finspång kommun med andra kommuner. När resultatet är redovisat i KKIK (kommunens kvalitet i korthet) göra en jämförelse för att sedan planera fortsatt utvecklingsarbete inom Finspång kommun. De nya frågeställningarna som växt fram är något att fortsätta föra en dialog tillsammans med arbetsgruppen och enhetschef om. Är det något som det ska fortsätta arbetas vidare med? Arbetsgruppen framförde önskan om att lägga till mer verksamhetsanknutna frågor om en brukarundersökning skall ske återigen. Detta då arbetsgruppen tyckte att frågorna var för platta och det fanns risk för egna tolkningar av frågorna då de var breda. Det fanns möjlighet till att lägga till lokala frågor i enkäten något men som valdes bort vid genomförandet på grund av tidsbrist i förarbete. Antalet utlämnade enkäter och låg svarsfrekvens inom social barn- och ungdomsvård och inom missbruks- och beroendevård. Det resulterade i att ingen generell slutsats kan utläsas om hur individer som har kontakt med dessa verksamheter kan uppfatta kvaliteten i verksamheterna. Inför enkätgenomförandet gav SKL och RKA information om att utfallet i svarsfrekvensens kunde vara låg något som inte var ovanligt inom dessa verksamheter. Efter reflektioner tillsammans med arbetsgrupper framkommer flera tänkbara orsaker till lågt utlämnande och låg svarsfrekvens, vilket måste beaktas om ett genomförande av ny enkätundersökning ska göras. 13

16 Både kommunen och de enskilda individerna har lagt ner energi på enkäten, därför är det av vikt att resultatet används för utveckling av verksamheten. Framtida arbete Inom ekonomiskt bistånd kommer resultaten kopplas samman med Finspång kommuns framtagna Strategiska plan, , styrkort som innefattas av nöjdhet och tillgänglighet. Resultat som sedan kommer införas i den verksamhetsplans upprättas på ekonomiskt bistånd. En nationell jämförelse med andra deltagande kommuner kommer ske på verksamhetsnivå ske utifrån SKL sammanställning av brukarresultat. I denna sammanställning redovisas resultatet för varje fråga, både separat per verksamhetsområde och det sammantagna resultatet för alla områden d.v.s. totalt. 1 Sociala barn- och ungdomsvårdens uteblivna resultat finns ingen möjlighet att bygga ett framtida arbete på. Inom sociala barn- och ungdomsvården finns behov av att en kvalitetssäkring sker inom ramen av kommunens framtagna Strategiska plan Mål och indikatorer kommer att kopplas samman med den verksamhetsplan som ska upprättas under 2016 för verksamheten.. 1 Resultat IFO Brukarundersökning 2015, bifogas 14

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Brukarundersökning IFO 2016

Brukarundersökning IFO 2016 Brukarundersökning IFO 2016 Myndighetsutövning Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Missbruks- & beroendevård 2 Bakgrund I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har behovet av nationella

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-03-28 Diarienummer SCN-2017-0165 Socialnämnden Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2015 2016-01-13 Brukarundersökning 2015 Socialförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehåll Bakgrund... 3 Metod och mätperiod... 3 Antal svar, bortfall och svarsfrekvens... 3 Kön... 3 Resultat...

Läs mer

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2015 Brukarundersökning Nationell brukarundersökning inom IFO-området ARBETE OCH VÄLFÄRD Utvecklingsenheten April 4, 6 Författare: Mats Karlsson, utredare Sammanfattning Arbete och välfärd har sedan på olika

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR GENOMGÖRANDET AV PILOTENKÄT, BRUKARUNDERSÖKNING ENSAMKOMMANDE BARN 2017

VÄGLEDNING FÖR GENOMGÖRANDET AV PILOTENKÄT, BRUKARUNDERSÖKNING ENSAMKOMMANDE BARN 2017 VÄGLEDNING FÖR GENOMGÖRANDET AV PILOTENKÄT, BRUKARUNDERSÖKNING ENSAMKOMMANDE BARN 2017 För mer information om undersökningen kontakta: Johanna Maxson, johanna.maxson@skl.se INLEDNING Under de senaste åren

Läs mer

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 2016-06-13 Vård och omsorg Helena Henningson Emma Everitt Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 För frågor om undersökningen kontakta: Emma Everitt,

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT Brukarundersökning Socialförvaltningen 2015 VT Innehållsförteckning 1 Information om undersökningen... 3 2 Tillvägagångssätt... 4 3 Svarsandel 2015 VT... 5 3.1 Övergripande resultat... 5 2 1 Information

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006

Brukarundersökning. Flyktingmottagningen. Dec 2006 Brukarundersökning Flyktingmottagningen 2006 Dec 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter en bestämd

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017

VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017 VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017 För mer information om undersökningen kontakta: Anna Thomsson, anna.thomsson@skl.se INLEDNING I dokumentet finns

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017 2017-06-14 Vård och omsorg Anna Thomsson Mia Ledwith Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017 För frågor om undersökningen kontakta: Anna Thomsson, anna.thomsson@skl.se

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Familjeenheten TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende

Brukarundersökningar 2014 Hemtjänst och särskilt boende sida () Brukarundersökningar Hemtjänst och särskilt boende sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet av verksamheten är en del av socialförvaltningens

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Socialförvaltningens brukarundersökning 2016

Socialförvaltningens brukarundersökning 2016 Socialförvaltningens brukarundersökning 2016 Genomförandet av brukarundersökning 2016 Socialförvaltningen deltog under 2016 liksom under 2015 i den nationella brukarundersökningen för IFO. Enkäten vände

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2011

Genomförandet av mätningen 2011 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska utföras årligen. Enkäten riktades

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Brukarundersökning Individ- & familjeomsorgsavdelningen oktober 2015

Brukarundersökning Individ- & familjeomsorgsavdelningen oktober 2015 16-1-31 Brukarundersökning Individ- & familjeomsorgsavdelningen oktober 1 Myndighetsutövning Missbruks- & beroendevård 2 Sammanfattning av resultatet på IFO Tillgänglighet 7 % tycker att det är eller ganska

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson Rapport Synpunkten Anette Christoffersson Maria Jonsson 1 INLEDNING Synpunkten - från idé till verklighet Förbättrad medborgardialog var ett utvecklingsområde som framkom vid genomförandet av kommunkompassen

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Rapport brukarenkät 2009

Rapport brukarenkät 2009 1 (6) Socialkontoret 2009-10-13 Dnr 2006.0130 Carolin Meijer Larsson Socialnämnden Rapport brukarenkät 2009 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden föreslås besluta att anteckna informationen till dagens protokoll

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Rapport 2015-03-02 Dnr: 2015/51 Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Resultat från föräldraenkät, hösten Amanda Christiansdotter Planeringssekreterare 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Metod 3

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens

Bakgrund och syfte. Metod. Urval/målgrupp. Svarsfrekvens Brukarundersökning inom personlig assistans 2015 Bakgrund och syfte Brukarundersökningen är genomförd under perioden juni till oktober 2015. Undersökningsperioden var från början juni juli men fick förlängas

Läs mer

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2014-11-11 Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014 Projektledare: Monica Bylund och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulenter

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare.

I jämförelse mellan kön är kvinnor något nöjdare än män och skillnaderna har även ökat mellan 2015 och 2014, där kvinnorna har blivit nöjdare. Brukarenkät IFO 2015 Kvalitetsrapport 2015:2 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2015 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de frågeområden som berörs i enkäten.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2016-02-29 Dnr: 2016/87-ÄN-012 Emelie Ågren - aw736 E-post: emelie.agren@vasteras.se Kopia till Västerås Stad vård och omsorg Skultuna kommundelsförvaltning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 IFO Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Irene Carlsson Anita Jansson Gunilla Johansson Liliana Pekalska Charlotte Sternskog Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Norra Latin den 6 september 2007 Sammanställning av detta dokument: Projektledarna i KNUT samt Lena Rogeland, processcoach

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till?

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? 2013-03-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/109-041 Fritidsnämnden Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem

Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Barnomsorgsenkät 2012 Föräldraenkät inom förskola och familjedaghem 2012-12-28 2 (5) Barnomsorgsenkät 2012 Bakgrund Barnomsorgsenkäten

Läs mer

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun 2016-2017 Kumla kommun har som ambition att stärka hälsan hos sina invånare. Som en del i arbetet beslutades

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

SAMS (SAmverkan om Sjukvårdsförsäkrade) www.skane.se/utvecklingscentrum

SAMS (SAmverkan om Sjukvårdsförsäkrade) www.skane.se/utvecklingscentrum SAMS (SAmverkan om Sjukvårdsförsäkrade) Detta är vår verklighet SAMS - samverkansprojekt mellan Malmö Stad, Försäkringskassan, Hälso- oh sjukvård och Arbetsförmedlingen Tvådelat uppdrag: -Att göra fördjupade

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer