's 2% 5 1. LANDSTINGET BLEKINGE. N arvarande: Sammanträdesdag: Blekinge, Karlskrona, Martinsonsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'s 2% 5 1. LANDSTINGET BLEKINGE. N arvarande: Sammanträdesdag: 201 4-02-1 3. Blekinge, Karlskrona, Martinsonsalen"

Transkript

1 Sammanträdesdag: Sammantradesort: N arvarande: Ledamöter Blekinge, Karlskrona, Martinsonsalen Kalle Sandström Nils Olofsson Karl-Erik Karlsson Birgitta Sjölin-Johansson Gunni-Ann Berggren Alexander Wendt Ann-hristin Denebo Jan-Olof Wahllöf Gunilla Lennartsson Bengt Wittesjö förvaltningschef Blekingesjukhuset 5 4 Per-Ola Mattsson, landstingsråd $ Anders Rehnholm förvaltningschef primärvården Peter Lilja, landstingsdirektör $ Karin Nedfors, sjuksköterska Kompetenscentnim g 8 Jan Björkman, ordförande Trafiknämnden region Blekinge 5 9 Sekreterare Guda Björnson 5 1. Ordföranden hälsade valkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Mötets öppnande 's 2% Pensionarsrådet beslöt att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista Godkännande av föredragningslista

2 Pensionärsrådet beslöt - att utse Karl-Erik Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. s 4. Förvaltningschef Blekingesjukhuset Bengt Wittesjö gav en lägesrapport över Blekingesjukhuset. Bokslut 2013 visade på ett överskott för verksamheten med 0,3 mnkr inklusive budgettillskott på totalt 85 mnkr. Landstinget Blekinge klarade tillgänglighetskraven för 2013 på ett tillfredsställande sätt (9 och en halv av 12 månader) och fick ta del av prestationspengarna. Kraven för kömiljarden nästa år (2014) och landstingets målsättning blir desamma som föregående år. Det som är bekymmersamt för Blekingesjukhuset ar trenden (aven nationellt sett) som började våren 2013 med ökad vårdtyngd och därmed ökade kostnader på personalsidan, likaså ökade kostnader för köpt vård. En djupare analys för var kostnaderna uppstår nar det gäller ökad belaggntngsgrad, vore önskvärd. Ska dock poängteras att Landstinget Blekinge låg på plats m 21 år och idag ligger Landstinget (2013) på plats nr 8, nar det gäller kostnadsindex (totalt 21 landsting) (se bilaga) Val av justerare Lagesrapport Blekingesjukhuset Svar på frågor Svar på fråpa 4 angende remiss från primärvården till ortopeden: Svaret är nej. För tillfredsställande behandling av frågan, hänvisas direkt till verksamhetschef på ortopeden. Övrip fråpa nar det galler robotassisterad kirurgi: Den första operationen som skedde 21 /l förlöpte val. Verksamheten ar igång och d ar enligt plan. Pensionärsrådet beslöt att lagga all information till handlingarna Förvaltningschef primärvården Anders Rehnholm gav en lägesrapport över primärvården. Bokslut för primärvårdens del visade på ett litet underskott - 1,9 mnkr. Budgetramen för kommande år (2014) ar oförändrat och det gäller att hålla i kostnaderna. Förvaltningschefen träffar alla verksamhetschefer och man ska gemensamt se över bemanningen på alla vårdcentraler. Målet ar att minska antalet hyrlakare, dels till nytta för patienten och dels för att minska kostnaderna. Bristen på lakare är ett nationellt bekymmer och man arbetar aktivt, på olika satt, med att få bukt på problemet. Parallellt med bemanningsfrågor arbetar man med olika utvecklingsprojekt t ex med att undvika onödig slutenvård, undvika återinlaggning, man arbetar med trygg hemgång samt att öka tillgängligheten genom att man som patient kan boka tider Lägesrapport primarvården Svar på frågor

3 själv via nätet. Pensionärsrådet beslöt &t lagga all information till handiingarna Landstingsråd Kalle Sandström klargjorde att det ar Landstingsstyrelsen som gett landstingsdirektören i uppdrag att göra en utredning kring inriktningen av framtidens hälso- och sjukvård. Landstingsdirektörens förslag var uppe för beslut i landstingsstyrelsen den 1012 men man beslöt då att bordlägga ärendet. Nästa gång ärendet kommer upp ar i Landstingsstyrelsen den 714. Landstingsdirektör Peter Lilja beskrev uppdraget utifrån offentliga sektorns uppbyggnad, ökat vårdbehov, hälsoteknik, lakemedelsutveclding och omvärldsanalys sett ur ett nationellt perspektiv och blekingska förhållanden. Landstingsdirektörens förslag ar att fastställa en investeringsram om mnkr under de kommande 10 åren samt att ta fram en investeringsplan för denna period (se bilaga) Lägesrapport landstinget Framtidens hälso- och sjukvård Pensionarsrådet beslöt &t lagga all information till handiingama Landstingsråd Kalle Sandström redogjorde för förändringar i den politiska organisationen. Man har tillsatt en primärvårdsberedning med uppdrag att utvärdera hälsovalet, att se över regelverket för halsoval samt att se över granssnitten sjukhus/primarvård, primarvård/kommunema. Man kommer att samla ihop kunskaper, värdera dessa och syftet ar att under årets gång komma fram till hur man ska forma framtida verksamhet. Parallellt med denna nya beredning har personalpolitiska beredningen fått ett uppdrag att se över personalsituationen i landstinget och framtida rekryteringsbehov. Vidare har en enig arbetsgrupp med representation från alla partier som är representerade i landstingsfullmäktige lagt förslag angående ny politisk organisation fr o m nästa år med fler nämnder och styrelser (Blekingesjukhuset, psykiatri och habilitering, primärvård och folktandvård med flera) samt bildandet av ett ungdomsråd. Beslut om ny politisk organisation fattas av fullmäktige i april. Politisk organisation Svar DA fråm 2 anpående storrepion: Man har bildat en ideell förening mellan södra Sveriges landsting och arbetar i ett antal grupper med olika frågeställningar rörande gemensamma frågor såsom sjukvård, kollektivtrafik, demokrati, internationella frågor, kultur etc. Våren 2015 kommer det att avgöras om berörda landsting ska lämna in en ansökan till regeringen om att bilda en storregion.

4 Svar DA fråm om Reson Blekinge: Frågan om landstinget och region Blekinge går ihop kommer förmodligen att aktualiseras när frågan om storregion blir aktuell. Pensionarsrådet beslöt att lagga all information dl handlingarna Sjuksköterska Karin Nedfors Kompetenscentrum redogjorde för övergripande bakgrund och resultat till webbkollen återinlagda och webbkollen hemma. Webbkollen ar en kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre - Bättre liv för sjuka äldre - under ledning av Sveriges kommuner och landsting som sätter patientens upplevelse och delakaghet i centrum. webbkolien återinlagda webbkollen hemma Webbkollen återinskrivna behandlar personer över 65 år eller aldre och som blir oplanerat återinskrivna i sluten vård inom 30 dagar. Webbkollen hemma behandlar personer över 65 år eller äldre och som ar utskrivna från sluten vård. Med metoden kan onödiga sjukhusinlaggningar undvikas (se bilaga) Pensionarsrådet beslöt att lagga ail information dl handiingarna Trafiknämndens ordförande inom Region Blekinge, Jan Björkman, förklarade att Blekingettafiken ej har eller har haft rabatter riktade till olika grupper. Det man tillhandahåller ar generella rabatter. Den skrivelse från pensionarsorganisationerna angående fria bussresor som ligger till grund för dagens föredragning kommer att behandlas i nämnden och med största sannolikhet kommer man inte att fatta ett beslut om riktade rabatter, av ekonomiska hänsyn. Fria bussresor Pensionarsrådet beslöt att lagga all information till handiingama Ledamot Nils Olofssons fråga kring robotassisterad kirurgi besvarades under 4 under sammanträdet. Ledamot Birgitta Sjölin-Johansson ställde en fråga hur situationen kring fotvården ser ut i landstinget. Frågan kommer att behandlas på kommande sammanträde.

5 Pensionärsrådet beslöt Nästa sammanträde att nästa sammankomst med Länspensionärsrådet äger rum den - 3 april 2014, kl i Martinsonsalen på Landstinget Blekinge, Karlskrona. Då kommer projektledare för äldrelotsprojektet Annika Davidsson att närvara. Ordföranden tackade de närvarande för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. Avslutning Karlskrona Gunilla B jörnson karl-e& Karlsson

6 u) L o (D N cc; O Q ' g 2 g a N

7 w 4 w- e mrno0 m w w m a m wmm\1 w m w\1m -mr)- r n m m m - v) 4! mowc\ w m m - w m - s * :o s QJ :o L c M S m c tm m m m m y :m 5 -P -e O- O- -0 w >

8 ~ 'a>* 1,,::d '! <...l ~ - ;, - 8 e ' ',, - k.:.. 2, 8 8 : ~ -l. ',.i.p i r.\

9 Resultat V diff diff (2W - f Utfall 20i3 Budget 2013 (budget - UtfaII 2012 m) Utfall 2Oll Intäkter Personal l l , - l onft j Avskrivningar Resultat Intäkter: Sald vard THX 22,7 mnkr, kömiljard 18,8 mnkr, EyeNet 10,4 mnkr, Medicinsk service 9,6 mnkr, Sjukskrivningsmiljard 6,8 mnkr, Asyl 6 mnkr Personal: Läkare och vardavdelningar underskott. Inhyrda läkare - 14,6 mnkr. Drift: Köpt vard - 26,8 mnkr, varav externt - 4,l mnkr. Sju kvardsarti klar -6,2 mn kr Läkemedel +0,8 mnkr Lablrtg - 1 1,6 mnkr Hjälpmedel -3,7 mnkr Övrig drift - 20,2 mnkr

10 ~ddstingets resultat i jämförelse J hed övriga landsting

11 Framtidens hälso- och t sjukvård i Blekinge Landstingsdirektör Peter Lilja Liinspensionarsrådet 13 februari

12 0 i:: 0

13

14 Folkhälsan i Sverige har generellt sett, i alla åldersgrupper, succesivt förbättrats sedan flera decennier. Medellivslängden har kontinuerligt ökat under de senaste hundra åren och var år 2012 for kvinnor 83,6år och for män 78,9 år. Prognosen är att denna ökning kommer att fortsätta. qw

15 patientg rupper svarar för luddelen av vårdbehov let: Patienter med kroniska, livslånga sjukdomar - t ex diabetes, reumatiska sjukdomar, Parkinsons sjukdom, allergi/astma Patienter med allvarliga sjukdomar med ett långvarigt förlopp - t ex cancer, hiviaids och Alzheimer demens Gruppen "äldre" och "äldre-äldrej' som med åren blir svårare sjuka och får allt större behov av både vård och omsorg. qc

16 :.-. 0 sjukhus - patientcentrerad vård - egen vård Idag! Patienten kommer till vården Imorgon Vården kommer till patienten

17

18 Halsoteknik L", --'--'Y-.-'-

19 ([I V) - 5 id r O O E ([I z V) - 5 id -, r E a V) L > x V).-, z- O V) t: ([I 2 O LL u, v), L ([I u ([I P) P) % 9 E :O Y- E O z 3.z' c O O u ([I 'T :s Y- O cn - :([I I ([I cn - :a I Lii r O O P). - z O >, 3 ([I x cn. - x.- O.- u E V) s x E e LL P) m-, V) z, 3 x V) m- O. - u E c O O k - ([I 2 O -. - P).- 8, V) >.- )r z E ([I >. - P) V), L ([I > E e t: ([I E O V) P) z M, P) m-, V) u ([I J, c E ([I V) * > c O O P).- z.- L t. - V), 0 3 c x 3-3 P) 3 m F o m > x 3 '3 E O u P) 3 r O O I E ([I m :b Y- 5 P) m- s E S P) n- s z O >, 3 cn.- L, ([I 3 2 ([I V) - :([I c O ([I x v) z E Q d ([I P) o m E :b Y- a -. - V) ([I Y- cn P) t Iz z I P) m-, cn u a J ([I cn - :([I r s.z :e rc E O U) L :O L-. - E e o m > ([I Q ([I x /)

20 Landstingsdirektörens förslag o Att fastställa investeringsram om mnkr under kommande tio åren O Att uppdra till landstingsdirektören att ta fram en investeringsplan som galler närmaste tioårsperiod.

21

22 tri L a, :O i I.. :O mr* o-a-a-a-a-a-

23

24 Framtidens hälso- och sjukvård i Bleki nge - investeringar kommande 10-års period Investeringsplan - vad innebar detta? Förstudier (respektive fastighetsobjekt, livslangd/verksamhet, nyproduktion) Projektorganisation LSAU som politisk styrgrupp - En första avstämning efter ca 4-6 månader Arbetet beräknas vara klart för beslut utgången 201 6

25 Blekinge Webbkollen aterinskrivna Jämförelse

26 Webbkollen aterinskrivna Jämförelse Bakgrund Webbkollen återinskrivna har sitt ursprung i en kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre som genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Uppföljningen heter "Bättre liv för sjuka äldre - en kvalitativ uppföljning" och Ulla Gurner ansvarade för genomförandet. Uppföljningen har haft en bärande ide i att inta individens/målgruppens perspektiv och genom det beskriva genomförda insatser från vård och omsorg samt de berördas upplevelser av samordning, tillit och trygghet. Uppföljningen från har förenklats och vidareutvecklas till en lättanvänd webbaserad uppföljning som fortfarande behåller individens perspektiv vid beskrivningen av upplevelse av sammanhang och trygghet för målgruppen och som dessutom kan visa resultat i form av antal insatser samt kostnader över tid. Webbkollen återinskrivna kan användas som ett stöd i att identifiera områden där det finns behov av förbättringsarbete runt den sjuka äldre. P; så vis skapas förutsättningar för att trygghet och kvalitet förbättras och därmed kunna minska de oplanerade återinskrivningarna. ovanstående text är hämtad från manualen till Webbkollen återinskrivna, som finns att läsa på SKL:s hemsida: Personer som är 65 år eller äldre och som blir oplanerat återinskrivna i sluten vård inom 30 dagar. Webbverktyget Webbverktyget består av 21 frågor om hur den äldre upplevde sin förra sjukhusvistelse, informationen och delaktigheten i planeringen inför hemgång, tryggheten och stödet i hemmet samt sin oplanerade återinskrivning i sluten vård. Webbverktyget finns att se i sin helhet på SKL:s hemsida:

27 Webbkollen Bterinskrivna i Blekinge I Blekinge genomfördes under perioden (96 dagar) första undersökningen med webbkollen återinskrivna på båda sjukusen i Blekinge av lotsarna i försöksverksamheten Äldrelots. Under 2013 genomfördes sedan en uppföljning för att se om förändringar skett. Perioden för uppföljningen var (114 dagar). Arbetsgången var densamma både vid det första tillfallet och vid det uppföljande tillfället. Arbetsgången var följande: Akutmottagningarna i Karlskrona och Karlshamn identifierade de äldre som blivit oplanerat återinskrivna inom 30 dagar i sluten vård. Berörda individer förmedlas till äldrelotsarna under vardagarna. Äldrelotsen kontaktade sedan den avdelning som individen var inskriven på och hörde sig för om det var möjligt att intervjua den äldre. Sjuksköterskan på avdelningen avgjorde i de flesta fall om en intervju var möjlig. Äldrelotsen gick sedan till avdelningen och frågade den äldre om den var intresserad av att delta i intervjun och inhämtade då samtidigt skriftligt samtycke till att delta i webbkollen återinskrivna. Intervju tog ca minuter att genomföra. I samband med intervjun erbjöds också de äldre en kontakt med en äldrelots. Under den uppföljande perioden under 2013 identifierades 278 oplanerade återinskrivningar av akutmottagningarna. De oplanerade återinskrivningarna var fördelade pa 217 individer, vilket innebär att ett antal individer blev oplanerat återinskrivna mer an en gan? under denna period. ede el åldern för de oplanerat återinskrivna var 81 ar och återinskrivningarna fördelade sig jämnt mellan de båda könen (50 O/O man respektive 50 O/O kvinnor). Totalt genomfördes 63 intervjuer med 58 individer under perioden. således genomfördes intervjuer på 23 O/O av de identifierade oplanerade återinskrivningarna. En och samma individ kan ha blivit intervjuad vid flera tillfällen då den har haft flera oplanerade återinskrivningar under perioden. I de fall som den äldre inte har intervjuats har individen bedömts vara för sjuklej adekvat (32 %), åkt hem (27%), inte intresserad (5 %) eller annan orsak (12%).

28 Ansvarig för sammanställningen Detta dokument är sammanställt av äldrelotsprojektet och Karin Nedfors. Diagrammen och kommentarerna/noteringarna under diagrammen ar hämtade från SKL:s analysportal för webbkollen återinskrivna. Vid eventuella frågor kontakta: Annika Davidsson Projektledare ÄIdrelotsprojektet dc

29 Resultat fran intervjuerna webbkollen aterinskrivna Jamförelse Könsfördelning Kvinna Svarande: 179 Könsfördelningen är en sammanställning både från första tillfallet under 2012 som stod för 114 intervjuer samt d8 även av de intervjuer (65 stycken) som gjordes under Under 2013 var det 32 (50%) deltagande man samt 33 (50%) deltagande kvinnor. Boendeform Ordinart boende Särskilt boende K-1 Seniorboende ~nnat alternativ B-1 1 I -- i I I 1 Svarande: 175 Översikt av boendeformen för de intervjuade ar en sammanställning både från första tillfället under 2012 som stod för 114 intervjuer samt då även för de intervjuer som gjordes under Under 2013 såg fördelningen för boendeformen ut enligt följande: ordinärt boende 54 stycken (82%), särskilt boende 6 stycken (9%), seniorboende 3 stycken (4,5 %) samt annat alternativ (4,5 O/O). *FY'

30 Hur har det varit hemma sedan du var har sist? 100% 4 ~åiigt sade bra och dåligt Svarande: 179 Uppföljningen 2013 visade att färre personer upplevde att det varit bra hemma sedan förra vårdtillfallet. Vad de tillfrågade ansåg fungerat dåligt visas med följande diagram: 100% Bekymmer med medicin +Anhörig orkar int Behovet av hjalpmedel har inte tillgodosetts -6Annat Hemtjänst har inte varit tillracklig ~ardcentralens insatser har varit otillrackliga -t Har inte m3tt bra Svarande: 60 --P-- I

31 Diagrammet visar på att en ökad andel av personerna inte mått bra. De fria kommentarerna från de intervjuade personerna uttrycker att kvarstående fysiska problem, exempelvis magsmartor, eller psykiska problem exempelvis oro, eller att stödfunktioner exempelvis kontakt med vårdcentralen, inte har fungerat. edans stående diagram visar på anledningen till att de intervjuade personerna ansåg att sjukhusvård blev nödvändig, såde vid undersökningen 2012 och 2013 var trötthet och andfåddhet de besvär som oftast genererade sjukhusbesök. Svarande: 157 I ---av-

32 Nar det tir dags att &ka hem, hur tror du det blir hemma d87 - Samre an innan Som efter förra bestiket Svarande: 179 De som anser att det blir bättre an innan samt sämre an innan ar i stort oförändrat mellan 2012 och Däremot har en förskjutning skett mellan de som tror att det blir som efter förra besöket samt de som inte vet. PS frågan hur de önskar att det skulle vara nar de kommer hem varierar svaren mellan att de vill klara sig själva i största möjliga utsträckning eller vill kanske komma till annat boende eller vill bli friska eller önskar att de ar lättare att få kontakt med exempelvis vårdcentral.

33 Hur kom du till sjukhus? - Fardtjanst Taxi Körde bil Svarande: 179 Vart att notera i denna jämförelse mellan 2012 och 2013 ar att ambulanstransporterna till sjukhuset har ökad. Vem tog initiativet till att du skulle aka till sjukhuset? b- Hemtjanst +Annan vbrdgivare J- Boendepersonal Annat alternativ Svarande: 179

34 Initiativtagare till sjukhusbesöket är vid uppföljningen 2013 i större utsträckning någon form av vårdpersonal exempelvis distriktssjuksköterska eller personal på boende. Personen själv som initiativtagare till besöket har minskat något. 47 O/O av de tillfrågade uttrycker att ett besök av distriktsläkare eller disktriktssjuksköterska hade kunnat få dem att stanna hemma. 20 O/O av de tillfrågade menar aven att kontakt med hemtjänst hade kunnat förhindra deras sjukhusvistelse. Lika stor procentsats, 20 %, uttrycker att ingen åtgärd hade kunnat förhindra sjukhusvistelsen. Värt att notera att till denna fråga är det endast 15 av de intervjuade som svarat. Tror du att du kommer att laggas in igen? ' --Ja, inom kort tid (ex, inom 30 dagar) -Ja, men inte snart (ex, inom 6 månader) Nej, det tror jag inte 1 vet ej Svarande: 179 Jämförelsen mellan 2012 och 2013 visar att de personer som anser att de fått hjälp med sina besvär under sjukhusvistelsen har minskat från 74 O/O till 69 %. I samband med sjukhusvistelsen så har andelen personer som tror att de kommer att bli återinlagda inom kort tid minskat, detta medan en ökning kan ses avseende inläggning inom ett längre tidsperspektiv. En tydlig minskning kan även ses av dem som tror att de inte kommer att återinläggas. En tydlig ökning av antalet som inte vet och kan uttala sig om eventuell återinlaggning kan ses. W L och M i n g *v'

35 Nar du kom hem fran sjukhuset förra gangen. Fick du da den hjalp du behövde? 100% + Nej Vet ej Ej aktuellt Svarande: 179 En tydlig minskning ses på de personer som anser att de fått den hjalp de behövde i hemmet efter förra utskrivningen. De olika procentandelarna har sedan fördelat sig förhållandevis jämt över de andra tre valmöjligheterna. Av de personer som svarat ja, att de fick det stöd som de behövde, så fick de hjalp av företrädesvis hemtjänst eller närstående. *E%!&V och Lridsting

36 Fick du med dig nagon information om vad som planerats, nar du &te hem? 100% Svarande: 179 En ökad andel, från 47 O/O 2012 till 54 O/O 2013, av de tillfrågade personerna ansåg sig inte ha fått vara med och påverka sin utskrivning. Vart att notera ar aven att en ökad andel inte heller fick med sig någon information, eller inte visste om de fått det eller inte, gällande fortsatt planering i samband med utskrivning. rågan ställdes aven om personen visste vart den skulle vanda sig om frågor uppkom, dessa siffror ar i princip oförändrad mellan 2012 (52%) och 2013 (54%). Ungefär 50 O/O var inte medvetna om var de skulle vanda sig om problem uppstod. l

37 Fick du nagon skriftlig sammanstallning över dina mediciner vid utskrivningen? Svarande: 179 Ungefär 50 O/O av de tillfrågade anger att de fått någon ny medicin insatt i samband med vårdtillfället, en nastan oförändrad siffra mellan 2012 och De tillfrågade fick även frågan om de visste vilka läkemedel de tog och varför. Ungefär 70 O/O hade kunskap om sin medicinering, detta likaså en nastan oförändrad siffra mellan 2012 och irka 30 O/O angav därmed att de inte hade kunskap om sin medicinering eller inte visste om de hade det. ovanstående bild visar på att de tillfrågade personerna i större utsträckning vid utskrivning fått med sig en skriftlig sammanställning över sina mediciner, men detta hade således inte påverkat att procentandelen som hade kunskap gällande sin medicinering.

38 Slutsats Sammanfattningsvis finns det fortfarande värdefulla förbättringar att genomföra för att bidra till en trygghet för den äldre individen och därmed förhindra återinskrivningar. Av varde att förbattra ar rutinerna samt informationen gällande var individen ska vanda sig nar problem uppstår. den äldre individen kontakt med distriktsläkare alternativt distriktssjuksköterska eller hemtjänsten upplever många av de tillfrågade att detta kanske hade kunnat förhindra återinskrivning på sjukhus. I slutanden hade detta eventuellt aven kunna minska antalet ambulanstransporter. Hälften av de tillfrågade individerna anser att de fått vara med och påverka sin hemgång, något vilket borde ligga i intresse att förbattra för att individen ska kanna sig tryggare i hemmet. 30 O/O av de tillfrågade individerna har ingen kunskap om vilka läkemedel de använder, Detta trots att de i större utsträckning vid denna uppföljning fått med sig en lakemedelslista från sjukhuset i samband med utskrivning. Lakemedelslistan kanske genererar mer ansvar an att bara skriva ut och lämna till den äldre individen, detta för att individens kunskap gällande sin lakemedelsanvandning ska kunna förbättras.

39 Blekinge Webbkollen hemma Perioden

40 Bakgrund Under genomfördes en kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre, Bättre liv för sjuka äldre - en kvalitativ uppföljning, under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljningen från förenklades och vidareutvecklades till en Iattanvand webbaserad uppföljning, Webbkollen Aterinskrivna. Uppföljningen speglar individens perspektiv vid upplevelse av sammanhang och trygghet för malgruppen. Webbkollen återinskrivna har i mars 2013 använts vid 1150 intervjuer och används nu av samtliga Ian. Under hösten 2012 startade utvecklingen av en ny webbenkat, Webbkollen Hemma, som kan användas då personen har kommit hem. Vad ar Webbkollen hemma? Genom att ta del av sjuka äldres beskrivning av sin upplevelse av delaktig het och trygghet i sam band med utskrivningen från sjukhuset kan vården få en fördjupad förståelse för vad som krävs för att ge en ökad trygghet i hemmet och minska risken för onödiga sjukhusvistelser. Urvalsgrupp Personer som ar 65 år och äldre och är utskrivna från sluten special istsju kvård. Syftet med Webbkollen Hemma är att förbättra livskvaliteten för sjuka äldre och deras anhöriga, genom att vara ett stöd i det lokala förbättringsarbetet. Med metoden kan förbättringsområden enkelt identifieras och förutsättningar för förbättringar skapas. Därmed kan risken för onödiga sjukhusvistelser minska. Webbverktyget - Kommuner och Landrting Webbverktyget till Webbkollen Hemma påvisar hur personer som ar 65 år och äldre upplever sin utskrivning och vistelse i hemmet en kort tid efter utskrivning avseende följande punkter: - information och delaktighet i planeringen inför hemgång - kännedom om personen vet vart hon/han kan vanda sig med eventuella frågor - upplevelse av trygghet och stöd i hemmet - uppföljning av genomförandet av den eventuella planering som gjordes på sjukhuset inför hemgång v-

41 ovanstående information angående Webbkollen hemma finns att hämta i manualen till Webbkollen Hemma, vilken finns att läsa på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida: P; hemsidan finns aven webbverktyget i sin helhet. Webbkollen hemma i Blekinge I Blekinge genomfördes under perioden (139 dagar) första undersökningen med Webbkollen Hemma i Blekinge. Detta gjordes i Äldrelotsprojektets regi, men ar utfört av sjuksköterskor som ar bekanta med avdelningarna eller arbetar på plats. Arbetsgangen var enligt följande: P$ fyra avdelningar på Blekingesjukhuset genomfördes Webbkollen Hemma. Den genomfördes på de personer över 65 år som skrevs ut från avdelningarna till ordinärt boende. Avdelningarna noterade samtliga utskrivna personerna över 65 år och informerade sedan de sjuksköterskor som skulle ringa upp. Hade dessa sjuksköterskor möjlighet pratade de aven med personen innan den skrevs ut från avdelningen. Om inte sjuksköterskorna hade den möjligheten så informerade avdelningspersonalen om att personen skulle bli uppringd ett par dagar efter utskrivningen. Efter utskrivningen, vanligen inom tre dagar, blev sedan personen uppringd. Efter att personen godkänt att delta i Webkollen Hemma så fördes en dialog med hjalp av webbverktyget. 328 samtal genomfördes jämnt fördelade mellan könen. ede el åldern på de uppringda personerna var 78 år. 13 äldre individer var inskrivna pa sjukhuset vid flera tillfallen under perioden för webbkollen hemma, således blev de aven uppringda efter varje utskrivning. Genomsnittligt tog samtalen 15 minuter i anspråk. Samtalen tog längre och kortare tid, en del av de uppringda var nöjda med vården och en del hade något problem som de behövde hjalp med att lösa. Om det fanns frågetecken kunde det första samtalet tendera att ta lite mer tid i anspråk. Vid 20 tillfallen krävdes det aven att individen återigen ringdes upp för att ge kompletterande information. 109 personer som identifierades exkluderades för webbkollen hemma. I de fall dar telefonintervju inte genomförts med den äldre var de vanligaste orsakerna enligt följande: utskriven till särskilt boende (3I0/o), inget svar (18%), annan orsak (17%), för sjuk (17%), återinskriven på sjukhus (6%)

42 Ansvarig för sammanställningen Detta dokument ar sammanställt av äldrelotsprojektet och Karin Nedfors. Diagrammen och kommentarerna/noteringarna under diagrammen är hämtade från SKL:s analysportal för webbkollen hemma. Vid eventuella frågor kontakta: Annika Davidsson Projektledare Äldrelotsprojektet -v

43 Resultat fran intervjuerna webbkollen hemma Kön Man Kvinna Respondenter: 328 Boende Ordinart boende a Särskilt boende 0,91% (3) Seniorboende -H 0,396 (1) 1 Respondenter: 328 Dagar sedan utskrivning 1 dag före detta samtal 22% (72) 1 2 dagar före detta samtal 26% (86) 3 dagar före detta samtal 20% (67) Respondenter: 328 irka 70 O/O av intervjuerna utfördes inom 3 dagar efter utskrivning från sjukhuset. I 89 O/O av fallen skedde intervjuerna med personen själv, i resterande fall med närstående.

44 Nar du lag pa sjukhuset fick du hjalp med det du sökte för? Nej Vet ej Respondenter: O/O av de tillfrågade personerna upplevde att de fått den hjalp de behövde och resterande procentandel hade besvär som var under fortsatt utredning eller som ej gick att bota. Fick du med dig nagon information om vad som planerats, nar du &te hem? Aktuellt urval Totalt i riket vet ej j Respondenter: O/O av de tillfrågade personerna upplevde att de var delaktiga i planeringen i samband med hemgången från sjukhuset. 51 O/O fick med sig information angående vad som var planerat i samband med utskrivningen, en siffra som är sämre i jämnförelse med övriga riket.

45 Vet du vilken medicin du far och varför? Aktuellt urval Totalt i riket Ej aktuellt 0% (0) I 0.92% (44 Vet ej. '.. Respondenter: 328 I samband med sjukhusvistelsen ordinerades 74 O/O av personerna nya Iakemdel eller gjordes justeringar i befintliga ordinationer. 87% av de tillfrågade personerna vet vilken medicin de får och varför. Fick du nagon utskriven sammanstallning över dina mediciner fran avdelningen? Totalt i riket Vet ej '.. Respondenter: O/O fick en utskriven Iakemedelslista i samband med hemgång. Ett observanda ar att detta till trots så beskriver de fristående kommentarerna att mycket problem upplevs relaterat till läkemedel. Enligt de fristående kommentarerna kan detta exemplifieras med att lakemedelslistor varit felaktiga och/eller att personen saknar en aktuell Iakemedelslista efter hemgång.

46 Hur fungerar det nu nar du har kommit hem? p-gm Aktuellt urval 1 Totalt i riket såde bra och dåligt b Respondenter: 328 Väl hemma i sitt ordinära boende upplever 70 O/O av de tillfrågade att det fungerar bra. Detta enligt det fristående kommentarerna relaterat till att de har känt sig piggare och att hemsituationen har fungerat med eventuellt stöd av hemtjänst eller närstående. Resterande 30 O/O av de tillfrågade upplevde att deras problem kvarstod och då relaterat till att de fortfarande inte mådde bra. Saledes hade de kvarstående problem med sin sjukdom eller till nyinsatta läkemedel eller till situationen i stort. Vad som fungerat dåligt visas med nedanstående diagram. Vad ar det som fungerat daligt? Bekymmer med medicin Behovet av hjalpmedel har inte I Herntjanst har inte vant tillr&klig Har inte matt bra f k, Anhdrip orkar inte Annat alternativ / Kommentar 29% (4141 Respondenter: 99

47 Vet du till vem du ska vanda dig med eventuella fragor? Ja, det vet jag Aktuellt urval Totalt i riket 71% (3149) - Nej, det vet jag inte Vet ej om jag känner till det Respondenter: O/O visste vart de skulle vända sig efter hemgång om eventuella problem uppstod. En siffra som är sämre i jämförelse med övriga landet (71 %). De som svarade ja på ovanstående fråga fick följdfrågan om vart de skulle vanda sig med resultat enligt nedanstaende diagram. Akuten p-!yl vårdcentralen 5% (07) ~jukvårdsradgivningen/ % (2) - Specialistmottagning (ex. medicinmottagning, ortoped) 2996 W t Annat alternativ Respondenter: 73

48 Nar du kom hem fran sjukhuset fick du d% den hjalp du behövde? 8% (26) Vet ej Ej aktuellt Respondenter: 328 Endast 8 O/O upplevde at de inte fick den hjalp de behövde i samband med hemgång. 51 O/O upplevde att de fick den hjalp de behövde, detta en siffra som ar sämre an riksgenomsnittet (65 %). De fristående kommentarerna uttrycker att det ibland kan uppkomma problem i uppföljningen. Exempelvis gällande återbeök, återkoppling av information, provtagning, lakemedelshantering mm. 99 O/O av intervjuerna genomfördes av personer anknutna till sjukhuset. I 105 av 328 fall hänvisades till andra vårdinrättningar för fortsatt lösning av eventuella frågetecken. Enligt nedanstående diagram togs aven för den intervjuade personens rakning kontakt med olika instanser för att lösa lite mer akuta angelägenheter som exempelvis missvisande EKG eller behov av korrekt lakemedelslista. Detta skedde efter 67, av totalt 328, samtal. b ~Jrdcentral SS '-1 X Aktuellt urval Totalt i riket Sjukhusmottagning 7 Akuter Annan 69% (46) Respondenter: 67 G,

49 Avslutningsvis så ställdes i slutfasen av telefonintervjun frågan om det fanns något ytterligare som personen ville uttrycka och inte fått möjlighet till genom de angivna frågorna i Webbkollen Hemma. Dessa svar berörde följande områden: Medicinlistan stämmer inte (Antal: 7). Har inte fatt sin medicinlista med sig hem och istället fatt den hemskickad (Antal: 6). Ej blivit informerad om nyinsatt eller utsatt medicin (Antal: 4). Fanns ej recept p8 mediciner. Under vardtiden fatt felmedicinering, som har lett till en Lex Maria anmalan. Patienten står bara pa Waran och har bara varit inlagd en natt. Inga medicinandringar och far sin ordination ifran en mottagningsköterska. Patienten tar sina egna mediciner och tar inte dem p8 ratt tider. Hade behov av utökad hjalp i hemmet (Antal:5). Tyckte att han kunde fatt ligga kvar ett tag till p8 sjukhuset. ~alig eller mycket lite information om uppföljning efter utskrivning (Antal: 2) Var planerad för fortsatt utredning samt undersökningar (Antal: 3) Brister och problem i uppföljning pa vardcentral exempelvis i samband med uppföljande provtagning (Antal: 3) Patienten kande sig inte delaktig i beslutet om att 8ka hem och visste inte vart han skulle vanda sig om han har fragor... Patienten hade idag varit hos sin lunglakare och fatt bade svar p8 en del fragor och blivit uppföljd. Patienten hade en del fragor gallande hennes sjukdom. vi pratade igenom det och jag skickar hem information till henne Patienten uttrycker att det skulle varit bra om man hade fatt möjlighet att vid behov p8 helgen, kunna prata med specialiserad personal, istället för att behöva aka till akuten och sitta Iange. Kanske kunnat f8 direktinlaggning pga komplicerad och ovanllg sjukdom. Patienten har manga olika sjukdomar. Hans Iakare pi V skall sluta. Är orolig inför framtiden och vill ha en Iakare som kan se över hans situation. Patienten har en oklar infektion och fatt Doxyferm insatt. Ont under skulderbladen och smartan har nu gatt fram 1 bröstet lite. Har andrat karaktar. Intervjun gjordes med dotter som ar sjuksköterska. Patienten skickades hem med TSH p8 över 40 och hon kom in för att hon ej tagit sina mediciner som hon ska. Dottern var mkt upprörd. Patienten har otillracklig smartlindring nattetid. Har dock ordinationer vb och samtalar om detta. Rader honom att utvardera och sedan höra av sig till mottagningen som han ar kopplad till. Har under vardtiden kant sig otrygg vid ett par tillfallen pga att flera olika Iakare har varit inkopplade pi pat. Och att pat. Har fatt vanta ca 112 h efter att hon har larmat innan hon har fatt hjalp. Pat. har varit i kontakt med lakaren som skrev ut honom, da han fortfarande har ont trots ökningen av smartlindring. Han har haft svart att ta p8 smartpitistret sjalv och behöver ha hjalp med det. Han har tills för 2 dagar sedan skött om sin dementa fru. Patienten blev inlagd pi samma sal som en som hade maginfluensan, pga platsbrist och fick detta med. Hamnade ej p8 ratt avdelning, pga platsbrist och har KOL, vilket var det som hon sökte för. Upplevde att hon inte fick den hjalpen som hon behövde för sin KOL. Organisatoriska fragor galiande exempelvis ordningen p8 akuten (Antal: 2) Pat. har inga mediciner. Blev otrevligt bemött av öronlakaren. Mycket nöjd med varden (Antal: 7) Har barn som jobbar i varden och kanner sig trygg. Har aldrelots.

50 Slutsats Sammanfattningsvis finns det fortfarande värdefulla förbättringar att genomföra för att bidra till en trygghet för den äldre individen och därmed förhindra återinskrivningar. I jämförelse med Webbkollen kerinskrivna känner den telefonintervjuade gruppen sig bättre informerade gällande vilka läkemedel de använder och varför. 77 O/O fick även med sig en utskriven läkemedelslista, men dessa var alltför ofta på olika sätt felaktiga. ~ågot som inte borde förekomma och kanske hade behövts se över för att säkerställa patientsäkerheten. p ånga av de äldre individer som telefonintervjuades kände sig delaktiga i planeringen för utskrivningen, men mindre än hälften hade inte fått nagon skriftlig information angående vårdtiden och den fortsatta planeringen. Med förankring i detta kan även nämnas att en tredjedel av de tillfrågade inte var medvetna om var de skulle vända sig efter utskrivningen från sjukhus om problem skulle uppstå. Värt att notera i samband med detta är att vid samtalen för Webbkollen Hemma krävde 67 av 328 samtal att intervjuaren kontaktade annan vårdgivare för lösning av kvarvarande eller problem relaterade till utskrivningen. I 105 av 278 fall hänvisades den äldre själv att ta kontakt med annan vårdgivare. Att få med sig skriftlig information vid utskrivning kan tänkas underlätta för den äldre, både gällande vad som gjorts, vad som ska göras och var de kan vända sig om problem uppstår. Bättre informationsöverföring mellan olika vårdgivare skulle även kunna trygga för den äldres säkerhet och välbefinnande, Förbättringsarbete inom dessa områden skulle kunna leda till en äldre individ som känner sig mer delaktig och tryggare i vardagen.

Webbkollen Hemma. kompetenscentrum. Perioden Blekinge. Karin Nedfors. Skrift 2016:3

Webbkollen Hemma. kompetenscentrum. Perioden Blekinge. Karin Nedfors. Skrift 2016:3 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Webbkollen Hemma Perioden 130130 130617 Karin Nedfors Skrift 2016:3

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Ett samarbete med olika kompetenser för att skapa metod, handledning, frågeställningar, webb och en användarvänlig portal för vårdens personal och chefer

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008 Pensionärsrådet Minnesanteckningar 2016-09-05 Pensionärsrådet den 5 september 2016. 1. Närvaro 2. Svar inkomna frågor 3. Uppföljning dialogmöten fortsatt arbete 4. Fortsatt arbete framtidens hälso- och

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Ring upp

Intervjufrågor - Sjukhus - Ring upp Intervjufrågor - Sjukhus - Ring upp Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte att man

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland Närvård i västra Sörmland har varit i gång som projekt i två år. Jag har precis skrivit ihop en sammanfattning av arbetet som skett det senaste året, den går snart att läsa på hemsidan En sammanfattning

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Clil' ~~ LANDSliNGET BLEKINGE

Clil' ~~ LANDSliNGET BLEKINGE Clil' Länspensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2015-09-15 Ärendeförteckning över Länspension ärsrådet den 15 september 2015. 1 Val av justerare 2 Föredragningslista 3 Föregående protokoll 4 Lägesrapport

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

LANDSTINGET BLEKINGE. Sammanträdesprotokoll Pensionarsrådet

LANDSTINGET BLEKINGE. Sammanträdesprotokoll Pensionarsrådet LANDSTINGET BLEKINGE Sammanträdesprotokoll Pensionarsrådet Sammanträdesdag: 201 3-12-1 7 Sammanträdesort: Blekinge, Karlskrona, Martinsonsalen Närvarande: Ledamöter Ersättare Kalle Sandström Bernth Johnson

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Örebro 16 november 2017 Maj Rom September 2017 Avdelningen för vård och omsorg 1 Möjliga vinster med nya lagen - Vården blir mer proaktiv (planeringen

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Webbkollen återinlagda. - Uppföljning av personer 65 år och äldre som oplanerat återinskrivits i slutenvård inom 30 dagar

PROJEKTSLUTRAPPORT Webbkollen återinlagda. - Uppföljning av personer 65 år och äldre som oplanerat återinskrivits i slutenvård inom 30 dagar PROJEKTSLUTRAPPORT Webbkollen återinlagda - Uppföljning av personer 65 år och äldre som oplanerat återinskrivits i slutenvård inom 30 dagar Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Webbkollen återinlagda Projekt: Webbkollen

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

AHS AHS. Vårdsamordnare Vårdsamordnare. Vårdsamordnare. Din guide i vården

AHS AHS. Vårdsamordnare Vårdsamordnare. Vårdsamordnare. Din guide i vården AHS AHS Vårdsamordnare Vårdsamordnare Vårdsamordnare Din guide i vården Vårdsamordnare Uppdraget Uppkom i samband med projekt Balans Minska behovet av inläggningar eller besök på akuten av så kallade mångbesökare

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar.

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

~~ LANDSliNGET BLEKINGE

~~ LANDSliNGET BLEKINGE --- LANDSliNGET BLEKINGE Länspensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2015-12-10 Ärendeforteckning över Länspensionärsrådet den 10 december 2015. 1 Val av justerare 2 Föredragningslista 3 Föregående protokoll

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Befolkningen i Kalmar län

Befolkningen i Kalmar län Analysarbete Kalmar län 213 Befolkningen i Kalmar län Andelen äldre ökar i Sverige och prognoser visar att år 225 kommer en stor del av Sveriges befolkning vara mellan 5 till 9 år. Kalmar län har i nuläget

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Skaraborgs Sjukhus. Mobil närvård. Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus

Skaraborgs Sjukhus. Mobil närvård. Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus Mobil närvård Gemensamt ansvar i praktiken utifrån individens fokus Röster från vård- och omsorgstagarna Jag har inte varit inlagd sen jag fick kontakt med närsjukvårdsteamet och jag har inte behövt larma

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Medicinsk vårdplanering VPL

Medicinsk vårdplanering VPL Medicinsk vårdplanering VPL Solveig Wanland Distriktsläkare Vårdcentralen Tidan med förkärlek till döendet Tidningsrubrik i DN 18 mars 2010 1 Definitioner och begrepp Multisjuk Multisviktande Mest sjuka

Läs mer

Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting

Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting 29 LS 2016-1572 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

PAL Alvesta Väckelsång

PAL Alvesta Väckelsång Linneaprojekt 3, våren 2008-1 - INLEDNING Inom Linneaprojektet ingår det att göra undersökningar i olika arbetsgrupper som leder till förbättringar inom vårdkedjan för äldre, multisjuka personer. Gruppens

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

LANDSTINGET BLEKINGE Sammanträdesprotokoll s en si on ars rådet

LANDSTINGET BLEKINGE Sammanträdesprotokoll s en si on ars rådet LANDSTINGET BLEKINGE Sammanträdesprotokoll s en si on ars rådet Sammanträdesdag: 201 3-02-21 Sammanträdesort: Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Landstinget Blekinge, Karlskrona, Martinsonsalen

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Protokoll H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-12-11 44 Trygg och säker utskrivning Nämndens för socialtjänst och vård beslut 1.

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland

Motionssvar - Starta ett hospice i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0462-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

15. Högt pris för bristande samverkan. Välkomna!

15. Högt pris för bristande samverkan. Välkomna! 15. Högt pris för bristande samverkan Välkomna! 14.30 15.30 Ställ gärna frågor I webbläsaren - gå in på kommek.se Klicka på ikonen högst upp till höger Välj program Välj sedan seminarium 15. Högt pris

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Riktlinjer för akuta läkarbesök

Riktlinjer för akuta läkarbesök Riktlinjer för akuta läkarbesök gällande från 2009-01-12 Komplettering till SAMORDNAD VÅRDPLANERING Rutiner vid samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Upprättad

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Patientfallen har gåtts igenom av NPÖ arbetsgruppen för godkännande.

Patientfallen har gåtts igenom av NPÖ arbetsgruppen för godkännande. 141016 Patientfall för Dessa patientfall kan användas som en vägledning på hur och när kan användas. Patientfallen är inte ett facit, utan varje situation, patientkontakt och vårdrelation får bedömas individuellt

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten

Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten ÄRENDE 8 LF februari Motion Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akuten Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam

Uppsala kommun, Mobilt närvårdsteam ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Uppsala Landstingsförvaltning(ar): Hälsa och Habilitering Fastställt av: Närvårdssamverkan Uppsala

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Lägesrapport. Närvård i västra Sörmland

Lägesrapport. Närvård i västra Sörmland P R O J E K T N A M N U T G Å V A Närvård i västra Sörmland D A T U M D I A R I E N R 15-9-8 LS-LED 15-33 Lägesrapport Närvård i västra Sörmland Syfte: Att beskriva vilka delprojekt som startat och hur

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge Primärvårdsförvaltning 2016-09-15 Ärendenummer: 2016/01198 Primärvårdsstab Dokumentnummer: 2016/01198-1 RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Region Skåne och kommunerna har båda stora sjukvårdsuppdrag Utvecklingen vi möter är dynamisk och det går väldigt snabbt. Nuvarande avtal håller inte! Demografiska, tekniska

Läs mer