Torshälls samfällighetsförening Budget 2014, inklusive drift- och underhållsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torshälls samfällighetsförening Budget 2014, inklusive drift- och underhållsplan"

Transkript

1 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 1 (23) Torshälls samfällighetsförening Budget 2014, inklusive drift- och underhållsplan Detta dokument syftar till att beskriva föreningens budget för 2014 baserat på löpande kostnader för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningarna samt årlig fondering för långsiktigt underhåll. Innehåll

2 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 2 (23) 1 Förvaltning 1.1 Förvaltningens mål Förvaltning och skötsel av gemensamhetsanläggningar har flera mål: Anläggningars funktion och kvalitet ska bibehållas över tid Anläggningars användande ska vara säker och att inga fel och brister ska kunna uppstå som kan belasta anläggningars säkerhet eller skador mot tredje man Drift- och underhållskostnader ska fördelas jämnt över respektive anläggnings tekniska livslängd 1.2 Beaktande vid avtal med extern leverantör Leverantören skall kunna påvisa att försäkring finns som täcker skada i uppdrag och mot tredje part, dvs mot föreningen och dess medlemmar. Likaså skall leverantör inneha bevis enligt krav från gällande skattelagstiftning avseende sociala avgifter (F-skattsedel). Samtliga nya leverantörer skall godkännas på protokollfört styrelsesammanträde. 2 Ekonomi 2.1 Finansiering av föreningens löpande och långsiktiga underhållsbehov Föreningen förvaltar betydande värden i form av anläggningar. De flesta har mycket lång teknisk livslängd och skall utnyttjas av föreningens medlemmar under mycket lång tid. Kostnader hänförda till utnyttjande av anläggningar benämns löpande kostnader (åtgärder för att bibehålla anläggningars funktion) och belastar föreningens resultat under ett räkenskapsår. För framtida planerade kostnader (återställande eller höjande av anläggningars funktion och / eller kvalitet) görs en årlig fondering som ej belastar resultatet. Finansiering av underhållskostnader skall fördelas enligt följande principer: Löpande underhållskostnader som kan hänföras till ett särskilt räkenskapsår skall belasta resultatet det aktuella året. Det omfattar exempelvis plogning, sandning, klippning av gräsytor, etc. Dessa kostnader skall täckas av medlemmars avgifter. Planerade underhållskostnader, till exempel nybeläggning på vägar, skall finansieras genom utnyttjande av fonderade medel samt genom upptagande av kredit i affärsbank om fonderade medel ej räcker till. Räntekostnader för kredit skall belasta årets räkenskapsår och kreditens amorteringstid skall motsvara anläggningens tekniska livslängd. 2.2 Föreningens ekonomi för skötsel av planerade underhållskostnader Föreningen skall i enlighet med stadgar avsätta medel för planerade underhållskostnader. Hur stora dessa kostnader är för enskild medlem beror på vilket andelstal man har i respektive anläggning. Dessa andelstal är fastslagna av Lantmäteriet och beror på vart i området man bor. Över tiden kommer dessa medel att uppgå till betydande belopp. Följande principer skall gälla för hantering av föreningens fonderade medel: 1. Föreningen skall inte bedriva kapitalförvaltning. 2. Föreningen skall säkerställa att fonderade medel används för långsiktigt planerat underhåll. 3. Föreningen kan finansiera planerat underhåll genom upptagande av lån och belasta föreningens resultat i takt med anläggningars tekniska livslängd. 4. Fonderade medel som överstiger föreningens långsiktiga underhållsbehov och som inte skall finansieras enligt norm (se punkt 3) skall delas ut till föreningens medlemmar.

3 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 3 (23) 2.3 Framtida investeringar (kommer att bli anläggningstillgångar i Samfällighetsföreningens balansräkning och skrivas av över tid) Följande investeringar 2014 är inkluderade i planen/budgeten. Dessa motsvaras av de framställningar som Styrelsen lagt fram till Föreningsstämman 2014 och förutsätter att medlemmarna genom omröstning beslutar om dessa: Färdigställande av dräneringsdiket mellan vägbana och gångbana längs Äppelblomsvägen i enlighet med den 19 meter långa provsträcka som skapats i början av Äppelblomsvägen (precis innan övergångsstället). Finansieringen sker genom upptagande av banklån. Reparation av Äppelblomsvägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på Äppelblomsvägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. För detaljerad beskrivning avseende ovan investeringar hänvisas till Styrelsens Framställningar som finns med i kallelsen till Föreningsstämma Beskrivning av budgetprocessen Samfällighetens anläggningar har fram till november 2011 förvaltats av PEAB då övertagandeprocessen dragit ut på tiden. Kostnader för driften av våra anläggningar blev sporadiskt fakturerade av PEAB till föreningens medlemmar. Styrelsen har systematiskt gått igenom varje gemensamgetsanläggning för att kartlägga vilka kostnader vi kommer att ha löpande samt vad vi måste fondera för framtida långsiktigt underhåll. Vi har gjort följande steg för att erhålla en rättvisande budget: Jämförelse mot tidigare räkenskapsår Jämförelse mot andra samfällighetsföreningar (Hagaberg mfl) Egna offertförfrågningar avseende kostnader Konsultation med fastighetsingenjör En budget alltid är ett estimat och kommer aldrig exakt stämma med verkligt utfall. Då föreningen inte har någon buffert i form av bankmedel är det mycket viktigt att inte budgeten är för låg, då detta kan leda till att vi inte har medel nog att betala våra räkningar. Resultatet av vårt arbete beskrivs i nästa avsnitt. 3 Budget för Totala kostnader för alla gemensamhetsanläggningar Nedan är en sammanställning av beräknade löpande kostnader samt avsättning för långsiktigt underhåll (fondering) för samtliga gemensamhetsanläggningar (ga). Kostnaderna som anges nedan avser total årlig kostnad för hela samfälligheten Underlag för beräkningarna finns i kommande kapitel.

4 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 4 (23) Budget för räkenskapsår 2014 Löpande underhåll / kostnader Poster Värmdövik ga:13 - väg, gångväg, parkering Värmdövik ga:14 - grönområde, dagvatten Värmdövik ga:15 - Kabel-TV Värmdövik ga:16 - gemensamt kv 1, 2, 5 Värmdövik ga:17 - gemensamt kv 3 Värmdövik ga:18 - avloppsledningar kv 3 Värmdövik ga:19 - gemensamt kv 4 Värmdövik ga:20 - motorvärmare kv 1, 2, 5 Gemensamt Vattenförbrukning Långsiktigt underhåll (fondering) Poster Värmdövik ga:13 - väg, gångväg, parkering Värmdövik ga:14 - grönområde, dagvatten Värmdövik ga:15 - Kabel-TV Värmdövik ga:16 - gemensamt kv 1, 2, 5 Värmdövik ga:17 - gemensamt kv 3 Värmdövik ga:18 - avloppsledningar kv 3 Värmdövik ga:19 - gemensamt kv 4 Värmdövik ga:20 - motorvärmare kv 1, 2, 5 Budget kr kr kr kr kr kr kr kr kr Totala löpande kostnader och fondering kr 1) Mostsvarande budget kr 1) Motsvarar en ökning om ca 1% jämfört med samma period föregående år 3.1 Andelar per fastighet Nedan anges andelstalen per fastighet i de olika gemensamhetsanläggningarna samt avseende gemensamma kostnader och vattenförbrukning. Dessa andelstal är en del av det anläggningsbeslut som Lantmäteriet fastställt, vars utkast behandlades på det förrättningsmöte som hölls januari 2007 (det mycket långa möte i Hemmestaskolans matsal). Under maj 2013 genomfördes en extra Föreningsstämma där ett beslut om att ändra andelstalen för de gemensamma kostnaderna antogs.

5 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 5 (23) Uppställningen nedan visar de uppdaterade andelstalen: Andelar Adress: Äppelblo msv 1-47 (udda) Äppelblo msv 2-14 (jämna) Äppelblo msv (jämna) Äppelblo msv (udda) Äppelblo msv (jämna) Förskol an Astrakan & Åkerövä gen Värmd ö bostäd er Antal: Anläggning/Fast 19:98-19:114-11:43 Andel ighet 19: : : : : ar Värmdövik ga:13 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Gemensamt 1,25 0,99 0,99 1,25 1,07 7,53 0,38 1, Vattenförbrukni ng Kostnader per fastighet Kostnaden per fastighet styrs av de andelstal respektive fastighet har i anläggningarna enligt ovan. Nedan anges vad respektive fastighetsägare skall betala på årsbasis. 25% av detta belopp kommer att faktureras ut till respektive medlem i föreningen kvartalsvis i förskott. Fakturering per fastighet 2014 Fastigheter Adresser Antal fastigh. Utfakturerade kostnader Kostnad per fastighet Kostnad per kvartal TOTALT Värmdövik 19:7-30 Äppelblomsv 1-47 (udda) kr kr kr Värmdövik 19:31-37 Äppelblomsv 2-14 (jämna) kr kr kr Värmdövik 19:38-50 Äppelblomsv (jämna) kr kr kr Värmdövik 19:52-96 Äppelblomsv (udda) kr kr kr kr Värmdövik 19: Äppelblomsv (jämna) kr kr kr kr Värmdövik 19:113 Förskolan kr kr kr kr Värmdövik 19: Astrakan- & Åkerövägen kr kr kr kr Värmdövik 11:438 Värmdö bostäder kr kr kr kr kr kr

6 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 6 (23) 3.3 Ovanstående är en budget, vad händer om verkliga kostnader är högre eller lägre? Den budget vi presenterar i detta dokument är en uppskattning över vilka kostnader som samfälligheten kommer att ha under en 12 månadersperiod. Vissa kostnader är av fast karaktär där vi kommer veta mer eller mindre exakt att budget blir som utfall medan andra är mer osäkra. Exempelvis är kostnad för snöröjning helt beroende på vilken vinter det blir. Avseende 2013 blev exempelvis utfallet lägre än budgeterat med hänsyn till den milda vintern. Vi har valt lösningen att presentera en detaljerad budget där du som fastighetsägare skall kunna få en jämn och överskådlig kostnadsbild. Ett alternativ som vi valt bort är efterskottsfakturering av verkliga kostnader som mer liknar det vi levt med under åren med PEAB, dvs fakturering som är helt oförutsägbar och istället drivs av tidpunkten för när fakturorna inkommer till Samfälligheten. När ett företag går med vinst så läggs dessa vinstmedel till det egna kapitalet och kan utnyttjas för att täcka framtida underskott. Enligt våra riktlinjer i avsnitt 2.2 är det dock inte tänkt att samfälligheten skall bygga upp någon vinst för att använda i framtiden. Denna mekanik har vi redan inbyggd i Samfälligheten i form av våra fonderingar för framtida underhåll. Rent konkret, om vi tagit in för mycket avgifter av medlemmarna under året jämfört med våra verkliga kostnader kommer dessa avgifter att återgå till medlemmarna genom en avräkning (minskning) på nästa års avgift (sker mot aviseringen av det andra kvartalet). Orsaken till ovanstående är att medlemmarna inte skall bygga upp en buffert som de själva inte kan få ta del av om man exempelvis flyttar från området. Detta bör inte hända då vi tror oss täckt in alla eventualiteter men budgeten är en beslutat ram som vi måste rätta oss efter. Om nödvändiga väsentliga kostnader utanför budgeten måste skjutas till kommer styrelsen kalla till en extra stämma för att alla skall kunna besluta om detta. Notera att mindre +/- avseende budgeterade kostnader alltid kommer att finnas. Om ett underskott genereras under ett räkenskapsår kommer detta att faktureras ut till medlemmarna under nästkommande räkenskapsår för att återställa Samfällighetsföreningens egna kapital.

7 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 7 (23) Den budget som vi presenterar ovan är upprättad på total vattenkostnad per år fördelat jämt på samtliga boende på Äppelblomsvägen. Budgeten ovan är alltså anordnad så att alla skall kunna få en rimlig bild av dina totala kostnader. Den individuella vattenförbrukningen kommer att läsas av minst en gång per år och du som boende på Äppelblomsvägen kommer då få en korrigering på din nästa faktura antingen med ett påslag om du förbrukat mer än genomsnittet eller ett avdrag om du förbrukat mindre. Alla betalar med andra ord för sin verkliga förbrukning av vatten fast detta justeras i efterhand vid en avläsning. Detta är skiljt mot för hur det fungerat under PEABs tid då de betalat räkningarna löpande under året och sedan fördelat ut verklig förbrukning i efterhand. Då Samfälligheten ej har PEABs finansiella resurser att tillgå så är detta inte ett alternativ för oss.

8 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 8 (23) 4 Gemensamhetsanläggningarna 4.1 Värmdövik ga:13 Vägar, parkeringsplats samt gång- och cykelvägar för Äppelblomsvägen, Astrakanvägen och Åkerövägen. Vägar med tillhörande anordningar och belysning Parkeringsplats belägen i norra delen av området Gång- och cykelvägar Under vinterperioden är ambitionen att vägar skall plogas inom sex timmar och med en nederbörd mer än fem cm. Sandning skall ske i syfte att bekämpa halka. Bilvägarna är prioriterade. Hänsyn skall tas till miljöpåverkan på närliggande mark (diken). Vi ämnar att fortsätta med vår befintliga entreprenör Kentas inför nästa säsong. Investeringar omfattar: Färdigställande av dräneringsdiket mellan vägbana och gångbana längs Äppelblomsvägen i enlighet med den 19 meter långa provsträcka som skapats i början av Äppelblomsvägen (precis innan övergångsstället). Finansieringen sker genom upptagande av banklån. Beräkning framställan från Styrelsen Årlig avskrivning ( / 15 års avskrivning) Räntekostnad (3% ränta x ) GRUSDIKET ÄPPELBLOMSVÄGEN SAMT GRÖNOMRÅDET ÅKERÖVÄGEN Reparation av Äppelblomsvägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på Äppelblomsvägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. Beräkning framställan från Styrelsen Årlig avskrivning ( / 15 års avskrivning) Räntekostnad (3% ränta x ) REPARATION ÄPPELBLOMSVÄGEN För detaljerad beskrivning avseende ovan investeringar hänvisas till Styrelsens Framställningar som finns med i kallelsen till Föreningsstämma 2014.

9 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 9 (23) Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vinterperioden Sopning på våren Klippning av diken och vägren fyra gånger per år Reparation av mindre skador på asfaltsbeläggningen Elförbrukning gatlyktor Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av vägavsnitt Renovering av gång- och cykelvägar Byte/renovering av armatur Byte av ljuskällor Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Värmdövik ga:13 - väg, gångväg, parkering Finansiering av löpande underhåll Plogning och sandning under vintern Sänkning med 30% mot f.å budget Sopning på våren 4 62 Sänkning med 30% mot f.å budget Klippning av diken och vägren gånger per säsong Reparation av mindre asfaltskador + förbättring av målade linjer/övergångsställ Underhåll farthinder (blomlådor) Äppelblomsvägen Blommor och skötsel Framställan från Styrelsen: Akut reparation av Äppelblomsvägens första 200 meter. Då denna del av Äppelblomsvägen är dåligt skick behöver vi lägga ett ytterligare skickt asfalt samtidigt som dräneringsarbeten behöver utföras i dikena för att förhindra att vatten stannar kvar under vägbanan. Detta skapar sprickbildningar under vinterhalvåret. Framställan från Styrelsen: Byte av grov kross i diket mellan Äppelblomsvägen och gångvägen mot den lösning med större och mindre stenar som motsvarar den provbit som utförts i början av Äppelblomsvägen. Överblivna massor läggs på grönområdet Åkerövägen (mellan 6-8). Utförs med grävmaskin av extern part (Skärgårdsbemanning). Elförbrukning gatlyktor Totalt kr Offert från NCC kr Offert från Skärgårdsbemanning kr

10 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 10 (23) Finansiering av långsiktigt underhåll Vägar och parkeringsplats Gång- och cykelvägar 6 00 Armatur 5 00 Ljuskällor lampor * 147 kr Totalt Vägar och parkeringsplats Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Äppelblomsvägen till infart förskola 5, Förskola till korsning Astr./Åkerö 6, Astrakanvägen 6, Åkerövägen 6, Anslutningsväg parkeringsplats i norr 5, Parkeringsplats i norr Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 År Gång- och cykelvägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Längs Äppelblomsvägen 1, Till busshållplats 1, Asfalterad gc-väg mot Hagaberg 3, Subtotalt Oasfalterade Oasfalterad gång mot el-hus Astrakan 4, Åkeröv. till FS Subtotalt Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år

11 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 11 (23) Armatur Belysning Antal Kommentar Längs huvudgatorna och gränder 48 gc-väg till Hagaberg 2 Totalt 50 Kostnad för ny armatur 2 50/st 25 år Kostnad för all armatur kr/år och Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 147 lampa 4.2 Värmdövik ga:14 Grönområden och dagvattenledningar (infiltrationsbrunnar) Grönområden med storlek enligt nedan: Totalyta för planområdet Förskolan Privata tomter Totalyta Samfällighet kvm kvm kvm kvm Grönområden ska underhållas så att de inte växer igen. Löpande underhåll omfattar: Underhåll av skogsområden Klippning av gräsytor Långsiktigt underhåll omfattar: Gallring av skogsområden Finansiering av löpande underhåll Underhåll av skogsområden 5 00 Färdigställande av tomt mellan Åkerövägen 6 och Åkerövägen Jordlager samt gräs Klippning av gräsytor Totalt 50 00

12 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 12 (23) Finansiering av långsiktigt underhåll Gallring av skogsområden 5 00 Rensning av brunnar/kulverts 5 00 Totalt Värmdövik ga:15 Kabel TV-anläggning samt övrig tele- och IT-anläggning. Kabel TV-kablar Kabel-TV utrustning Löpande underhåll omfattar: Underhåll nät Underhåll utrustning Långsiktigt underhåll omfattar: Kabel TV-kablar Kabel TV-utrustning Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Underhåll nät Underhåll utrustning Totalt Finansiering av långsiktigt underhåll Kabel TV-kablar Kabel TV-utrustning 4 00 Totalt 4 00

13 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 13 (23) Kabel TV-kablar Sträcka Längd (m) Kommentar Äppelblomsvägen 466 Förskola till korsning Astr./Åkerö 88 Astrakanvägen 300 Åkerövägen 253 Totalt Kostnad för nya kablar Kostnad för hela längden Kabel TV-utrustning Kostnad för ny utrustning /m 25 år år kr 4.4 Värmdövik ga:16 Vägar och gångvägar inkl. belysningar, carportar, p-platser och lekplatser. Vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar, soputrymmen och övrigt för Äppelblomsvägen, kvarter 1,2, 5. Gång- och cykelvägar med belysning Carportar och parkeringsplatser VA-ledningar Lekplatser Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vintern Sopning på våren Reparation av mindre asfaltskador Reparation av VA-ledningar Bygge av sop-skåpstak Underhåll carportbyggnader Underhåll lekplatser Elförbrukning gatlyktor & carportbelysning Elförbrukning kabel-tv anläggning Byte av ljuskällor Sophämtning

14 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 14 (23) Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av gång- och cykelvägar Renovering av carportytor Byte/renovering av armatur Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Plogning och sandning under vintern Sänkning med 30% mot f.å budget Sopning på våren 3 08 Sänkning med 30% mot f.å budget Reparation av mindre asfaltskador 7 00 Reparation av VA-ledningar 7 00 Framställan från Styrelsen: Bygge av sop-skåpstak för övriga 4 sop-skåp enligt den modell som boende i området redan utfört vid ett av förenings sop-skåp. Underhåll lekplatser Elförbrukning gatlyktor Reparation belysning Sophämtning Offert från Skärgårdsbemanning kr Totalt kr Finansiering av långsiktigt underhåll Gång- och cykelvägar Parkeringsyta Carportar 8 00 Underhåll carportbyggnader (10 st) Målas om efter 12 år Ljuskällor kr 59 lampor * 147 kr Armatur 4 00 Totalt kr Gång- och cykelvägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Kvarter 1,2 och Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år kr

15 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 15 (23) Parkeringsyta Carportar Yta Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Carportar P Carportar P ,5 349 Carportar P Carportar P Carportar P Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år Armatur Belysning Antal Kommentar Kvarter 1,2 och 5 29 Carportar P2-P6 30 Totalt 59 Kostnad för ny armatur (snittkostnad) Kostnad för all armatur Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 1 50/st 25 År kr/år och lampa 4.5 Värmdövik ga:17 Vägar med belysning, vattenledning, dagvattenledning och sopuppställningsytor för Äppelblomsvägen, kvarter 3. Väg med belysning VA-ledningar Sopuppställningsytor Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vintern Sopning på våren Reparation av mindre asfaltskador Reparation av VA-ledningar Elförbrukning gatlyktor Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av väg Byte/renovering av armatur

16 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 16 (23) Renovering av sopuppställningsytor Byte av ljuskällor Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Sänkning med 30% mot f.å Plogning och sandning under vintern 3 85 budget Sänkning med 30% mot f.å Sopning på våren 1 54 budget Reparation av mindre asfaltskador 3 00 Reparation av VA-ledningar 3 00 Elförbrukning gatlyktor 6 30 Totalt Finansiering av långsiktigt underhåll Vägar 3 00 Armatur 1 00 Ljuskällor 882 kr 6 lampor * 147 kr Sopuppställningsytor 20 Totalt kr Vägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 1 3, Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 2 3, Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 3 3, Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år kr Armatur Belysning Antal Kommentar Äppelblomsvägen, kvarter 3 6 Totalt 6 Kostnad för ny armatur Kostnad för all armatur Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 2 50/st 25 År kr/år och lampa

17 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 17 (23) Sopuppställningsytor Parkering Yta (kvm) Kommentar Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 1 15 Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 2 15 Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 3 15 Totalt 45 Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 År

18 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 18 (23) 4.6 Värmdövik ga:18 Avloppsledningar för Äppelblomsvägen kvarter 3 (gränd 2 och 3). VA-ledningar Löpande underhåll omfattar: Reparation av akuta skador på VA-ledningar Långsiktigt underhåll bedöms ej behövas då de löpande reparationerna kontinuerligt kommer att förlänga livslängden på avloppsledningarna. Föreningen kommer med andra ord ej gräva upp samliga ledningar efter ett antal år utan istället reparera och byta ut delar successivt. Finansiering av löpande underhåll Reparation av VA-ledningar 3 00 Totalt 3 00 Finansiering av långsiktigt underhåll Totalt 4.7 Värmdövik ga:19 Vägar med belysning, vatten- och avloppsledningar, dagvatten, lekplats, trappa och sopuppställningsyta för Äppelblomsvägen, kvarter 4. Väg med belysning VA-ledningar Lekplatser Trappa Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vintern Sopning på våren Reparation av mindre asfaltskador Reparation av VA-ledningar Underhåll lekplatser

19 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 19 (23) Elförbrukning gatlyktor Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av väg Byte/renovering av armatur Byte av ljuskällor Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Plogning och sandning under vintern 3 85 Sänkning med 30% mot f.å budget Sopning på våren 1 54 Sänkning med 30% mot f.å budget Reparation av mindre asfaltskador 3 00 Reparation av VA-ledningar 3 00 Underhåll lekplatser 3 00 Elförbrukning gatlyktor 7 20 Totalt Finansiering av långsiktigt underhåll Gång- och cykelvägar 3 00 Armatur 1 00 Ljuskällor 882 kr 6 lampor * 147 kr Totalt kr Gång- och cykelvägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Äppelblomsvägen, kvarter 4 4, Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år kr Armatur Belysning Antal Kommentar Äppelblomsvägen, kvarter 4 6 Totalt 6 Kostnad för ny armatur Kostnad för all armatur Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 2 50/st 25 År kr/år och lampa

20 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 20 (23) 4.8 Värmdövik ga:20 Motorvärmare för Äppelblomsvägen, kvarter 1,2 och 5. Dessa är dock ej etablerade varför inga kostnader är budgeterade. 5 Gemensam förvaltning 5.1 Ändamål Ett antal gemensamma kostnader rörande förvaltning och administration av samfällighetsföreningen finns. Dessa kostnader är svåra att fördela ut till en specifik gemensamhetsanläggning då förvaltningen spänner över föreningens samtliga delar. Vi har istället beslutat oss för att lägga dessa kostnader på ett gemensamt ställe och fördela ut dessa kostnader lika till samtliga fastighetsägare. 5.2 Ingående delar Administration av förvaltning Styrelsearvode Lagstadgade sociala avgifter Försäkringar Kvartersråd Vår & höststädning Övriga omkostnader För att säkerställa hög kvalité och snabb service har styrelsen valt att anlita en extern förvaltare som skall tillse att samtliga våra krav på löpande underhåll samt kommande reparationer genomförs på ett professionellt sätt. Förvaltaren sköter även fakturering samt bokföring av föreningens intäkter och kostnader inklusive vattenhanteringen. Förvaltaren tar en grundavgift om 1 18/år och fastighet för denna tjänst (143 fastigheter x 1 18 = totalt). Utöver detta kommer löpande arvoden för utförda tjänster. Styrelsen fortsätter att arbeta med en rad viktiga frågor. De frågor som tagit mest tid är: Garantiärenden gentemot PEAB Slutligt övertagande av mark Lantmäteriet Planering och utförande av skötsel av gemensamma ytor och tillgångar Upprättande av ekonomiska dokument (inklusive detta dokument) Trafikfrågor Fiberfrågor mot Skanova Diverse ombyggnadsprojekt Ställningstaganden i Bygglovsärenden som gränsar mot Samfällighetens mark. Policydokument / hemsida / registervård Styrelsen kommer att fortsatt behöva lägga ner mycket tid även i framtiden. För detta arbete som gagnar alla fastighetsägare har följande nivå beslutats av stämman per den 26 april 2009: Ordförande 17 00

21 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 21 (23) Kassör Ledamöter (5st) Valberedning (2st) Revisorer (2 st) Totalt Den arvodesnivå som vi tidigare beslutat om föreslås också gälla framåt. Enligt gällande skattelagstiftning måste samfällighetsföreningen erlägga 31,42% i sociala avgifter för de ovan nämnda styrelsearvodena. Föreningen kommer hålla all egendom fullt försäkrad. I försäkringen ingår även ansvarsförsäkring och rättsskydd. Detta gäller även områdets lekplatser. Här kommer kostnader för mat samt verktyg, släpkärror, containrar etc som behövs då vi arbetar tillsammans. Budgeten för denna post ha ökat jämfört med föregående år då kostnaden för containers ökar då vi valt att ha 3 containrar per städdag. Parkeringsförbud råder efter hela Äppelblomsvägen. Orsakerna till detta är som följer: Äppelblomsvägens kanter skadas när bilar parkerar vilket i längden kommer kosta medlemmarna stora pengar i reparationer och förkortad livslängd på nuvarande asfaltskikt. Snöröjning försvåras och fördyras då bilar står parkerade. Förhindrande av utryckningsfordon. Trafiksäkerhetsmässigt innebär parkerade bilar en stor risk då barn kan skymmas och oväntat springa fram bakom dessa ut i vägen och bli skadade eller dödade. Q-Park övervakar att parkeringsförbudet efterföljs. Avgift utgår till de som bryter mot parkeringsförbudet. Samtliga fria parkeringsplatser utanför carportlängor samt parkeringsplatserna i norra delen av området etc är belagda med avgift. OBSERVERA att varje hushåll i radhusområdet har ett parkeringstillstånd vardera som gör att ingen avgift behöver betalas. Det är alltså besökande till området alternativt personer som ej bor i området men parkerar hos oss som betalar en parkeringsavgift. Vi beräknar att erhålla ca per år i intäkter från parkeringsmätarna. Inga övriga kostnader betalas till Q-Park. Under denna rubrik ryms utskick & tryckkostnader, Webb-platsen, hyra av möteslokal samt andra omkostnader för styrelsen. 5.3 Budgeterade kostnader Administration av förvaltning T&T Förvaltnings AB mm

22 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 22 (23) Styrelsearvode på årsbasis Arvode revisor och valberedning Lagstadgade sociala avgifter på årsbasis Försäkringar Medlemsavgifter Vårstädning Höststädning Intäkter från parkeringsövervakning Övriga omkostnader TSEK Ordf, 13 TSEK kassör, 8 TSEK ledamot (5 st) TSEK x 2 revisorer samt två personer i valberedningen kr 31,42% av ovanstående belopp 7 50 Sakförsäkring samt ansvarsförsäkring - Länsförsäkringar 1 00 REV (Riksförbudet Enskilda Vägar) Mat, dryck och övriga omkostnader (ex hyra container mm) Mat, dryck och övriga omkostnader (ex hyra container mm) Årliga beräknade (OBS intäkt därav negativt tecken) Tryck, utskick, drift av WEB-platsen, hyra av lokal mm kr Totalt

23 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 23 (23) 6 Vattenförbrukning 6.1 Ändamål Samtliga fastighetsägare på Äppelblomsvägen (gäller ej de 2 villorna byggda av Älvsbyhus) är del av det gemensamma vattensystemet som föreningen äger. Trots att varje hushåll har en vattenmätare fakturerar kommunen vattenförbrukningen per 4 huvudvattenmätare som finns i området. Att mäta och fördela kostnaderna mellan respektive fastighetsägare åligger föreningen. Denna fördelning kommer vår förvaltare att ordna genom att respektive fastighetsägare kommer att få logga in på föreningens hemsida och rapportera in förbrukning med jämna mellanrum. För att kunna göra en budget har vi antagit en normalförbrukning om ca 142 m3 / år (motsvarar drygt vår nuvarande förbrukning) Styrelsen anser att det är viktigt att alla betalar för sin verkliga förbrukning framåt (då förvaltaren börjar få in uppmätt förbrukning) och att inte kostnaderna delas rakt av. Detta är viktigt ur både ett rättviseperspektiv och ett miljöperspektiv. 6.2 Budgeterade kostnader (totalt för hela vattenanläggningen) Vattenkostnader Mätaravgift kr (mätare 2,5 m3) x 10 st mätare i området Enhetsavgift enhetsavgifter (2 per hushåll enl gällande taxa) x kr 142m3 per hushåll och år x 103 hushåll. Pris om 28,5 per Vattenförbrukning m Totalt

Framställanden från Styrelsen 2014

Framställanden från Styrelsen 2014 Framställanden från Styrelsen 2014 Framställan 1. Reparation av ägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på ägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. ägens

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samfällighetens ändamål... 2 Inriktning... 2 Organisation... 3 Styrelsen... 3 Sektioner... 3 Medlemskap i

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer