Torshälls samfällighetsförening Budget 2014, inklusive drift- och underhållsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torshälls samfällighetsförening Budget 2014, inklusive drift- och underhållsplan"

Transkript

1 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 1 (23) Torshälls samfällighetsförening Budget 2014, inklusive drift- och underhållsplan Detta dokument syftar till att beskriva föreningens budget för 2014 baserat på löpande kostnader för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningarna samt årlig fondering för långsiktigt underhåll. Innehåll

2 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 2 (23) 1 Förvaltning 1.1 Förvaltningens mål Förvaltning och skötsel av gemensamhetsanläggningar har flera mål: Anläggningars funktion och kvalitet ska bibehållas över tid Anläggningars användande ska vara säker och att inga fel och brister ska kunna uppstå som kan belasta anläggningars säkerhet eller skador mot tredje man Drift- och underhållskostnader ska fördelas jämnt över respektive anläggnings tekniska livslängd 1.2 Beaktande vid avtal med extern leverantör Leverantören skall kunna påvisa att försäkring finns som täcker skada i uppdrag och mot tredje part, dvs mot föreningen och dess medlemmar. Likaså skall leverantör inneha bevis enligt krav från gällande skattelagstiftning avseende sociala avgifter (F-skattsedel). Samtliga nya leverantörer skall godkännas på protokollfört styrelsesammanträde. 2 Ekonomi 2.1 Finansiering av föreningens löpande och långsiktiga underhållsbehov Föreningen förvaltar betydande värden i form av anläggningar. De flesta har mycket lång teknisk livslängd och skall utnyttjas av föreningens medlemmar under mycket lång tid. Kostnader hänförda till utnyttjande av anläggningar benämns löpande kostnader (åtgärder för att bibehålla anläggningars funktion) och belastar föreningens resultat under ett räkenskapsår. För framtida planerade kostnader (återställande eller höjande av anläggningars funktion och / eller kvalitet) görs en årlig fondering som ej belastar resultatet. Finansiering av underhållskostnader skall fördelas enligt följande principer: Löpande underhållskostnader som kan hänföras till ett särskilt räkenskapsår skall belasta resultatet det aktuella året. Det omfattar exempelvis plogning, sandning, klippning av gräsytor, etc. Dessa kostnader skall täckas av medlemmars avgifter. Planerade underhållskostnader, till exempel nybeläggning på vägar, skall finansieras genom utnyttjande av fonderade medel samt genom upptagande av kredit i affärsbank om fonderade medel ej räcker till. Räntekostnader för kredit skall belasta årets räkenskapsår och kreditens amorteringstid skall motsvara anläggningens tekniska livslängd. 2.2 Föreningens ekonomi för skötsel av planerade underhållskostnader Föreningen skall i enlighet med stadgar avsätta medel för planerade underhållskostnader. Hur stora dessa kostnader är för enskild medlem beror på vilket andelstal man har i respektive anläggning. Dessa andelstal är fastslagna av Lantmäteriet och beror på vart i området man bor. Över tiden kommer dessa medel att uppgå till betydande belopp. Följande principer skall gälla för hantering av föreningens fonderade medel: 1. Föreningen skall inte bedriva kapitalförvaltning. 2. Föreningen skall säkerställa att fonderade medel används för långsiktigt planerat underhåll. 3. Föreningen kan finansiera planerat underhåll genom upptagande av lån och belasta föreningens resultat i takt med anläggningars tekniska livslängd. 4. Fonderade medel som överstiger föreningens långsiktiga underhållsbehov och som inte skall finansieras enligt norm (se punkt 3) skall delas ut till föreningens medlemmar.

3 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 3 (23) 2.3 Framtida investeringar (kommer att bli anläggningstillgångar i Samfällighetsföreningens balansräkning och skrivas av över tid) Följande investeringar 2014 är inkluderade i planen/budgeten. Dessa motsvaras av de framställningar som Styrelsen lagt fram till Föreningsstämman 2014 och förutsätter att medlemmarna genom omröstning beslutar om dessa: Färdigställande av dräneringsdiket mellan vägbana och gångbana längs Äppelblomsvägen i enlighet med den 19 meter långa provsträcka som skapats i början av Äppelblomsvägen (precis innan övergångsstället). Finansieringen sker genom upptagande av banklån. Reparation av Äppelblomsvägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på Äppelblomsvägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. För detaljerad beskrivning avseende ovan investeringar hänvisas till Styrelsens Framställningar som finns med i kallelsen till Föreningsstämma Beskrivning av budgetprocessen Samfällighetens anläggningar har fram till november 2011 förvaltats av PEAB då övertagandeprocessen dragit ut på tiden. Kostnader för driften av våra anläggningar blev sporadiskt fakturerade av PEAB till föreningens medlemmar. Styrelsen har systematiskt gått igenom varje gemensamgetsanläggning för att kartlägga vilka kostnader vi kommer att ha löpande samt vad vi måste fondera för framtida långsiktigt underhåll. Vi har gjort följande steg för att erhålla en rättvisande budget: Jämförelse mot tidigare räkenskapsår Jämförelse mot andra samfällighetsföreningar (Hagaberg mfl) Egna offertförfrågningar avseende kostnader Konsultation med fastighetsingenjör En budget alltid är ett estimat och kommer aldrig exakt stämma med verkligt utfall. Då föreningen inte har någon buffert i form av bankmedel är det mycket viktigt att inte budgeten är för låg, då detta kan leda till att vi inte har medel nog att betala våra räkningar. Resultatet av vårt arbete beskrivs i nästa avsnitt. 3 Budget för Totala kostnader för alla gemensamhetsanläggningar Nedan är en sammanställning av beräknade löpande kostnader samt avsättning för långsiktigt underhåll (fondering) för samtliga gemensamhetsanläggningar (ga). Kostnaderna som anges nedan avser total årlig kostnad för hela samfälligheten Underlag för beräkningarna finns i kommande kapitel.

4 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 4 (23) Budget för räkenskapsår 2014 Löpande underhåll / kostnader Poster Värmdövik ga:13 - väg, gångväg, parkering Värmdövik ga:14 - grönområde, dagvatten Värmdövik ga:15 - Kabel-TV Värmdövik ga:16 - gemensamt kv 1, 2, 5 Värmdövik ga:17 - gemensamt kv 3 Värmdövik ga:18 - avloppsledningar kv 3 Värmdövik ga:19 - gemensamt kv 4 Värmdövik ga:20 - motorvärmare kv 1, 2, 5 Gemensamt Vattenförbrukning Långsiktigt underhåll (fondering) Poster Värmdövik ga:13 - väg, gångväg, parkering Värmdövik ga:14 - grönområde, dagvatten Värmdövik ga:15 - Kabel-TV Värmdövik ga:16 - gemensamt kv 1, 2, 5 Värmdövik ga:17 - gemensamt kv 3 Värmdövik ga:18 - avloppsledningar kv 3 Värmdövik ga:19 - gemensamt kv 4 Värmdövik ga:20 - motorvärmare kv 1, 2, 5 Budget kr kr kr kr kr kr kr kr kr Totala löpande kostnader och fondering kr 1) Mostsvarande budget kr 1) Motsvarar en ökning om ca 1% jämfört med samma period föregående år 3.1 Andelar per fastighet Nedan anges andelstalen per fastighet i de olika gemensamhetsanläggningarna samt avseende gemensamma kostnader och vattenförbrukning. Dessa andelstal är en del av det anläggningsbeslut som Lantmäteriet fastställt, vars utkast behandlades på det förrättningsmöte som hölls januari 2007 (det mycket långa möte i Hemmestaskolans matsal). Under maj 2013 genomfördes en extra Föreningsstämma där ett beslut om att ändra andelstalen för de gemensamma kostnaderna antogs.

5 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 5 (23) Uppställningen nedan visar de uppdaterade andelstalen: Andelar Adress: Äppelblo msv 1-47 (udda) Äppelblo msv 2-14 (jämna) Äppelblo msv (jämna) Äppelblo msv (udda) Äppelblo msv (jämna) Förskol an Astrakan & Åkerövä gen Värmd ö bostäd er Antal: Anläggning/Fast 19:98-19:114-11:43 Andel ighet 19: : : : : ar Värmdövik ga:13 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Värmdövik ga: Gemensamt 1,25 0,99 0,99 1,25 1,07 7,53 0,38 1, Vattenförbrukni ng Kostnader per fastighet Kostnaden per fastighet styrs av de andelstal respektive fastighet har i anläggningarna enligt ovan. Nedan anges vad respektive fastighetsägare skall betala på årsbasis. 25% av detta belopp kommer att faktureras ut till respektive medlem i föreningen kvartalsvis i förskott. Fakturering per fastighet 2014 Fastigheter Adresser Antal fastigh. Utfakturerade kostnader Kostnad per fastighet Kostnad per kvartal TOTALT Värmdövik 19:7-30 Äppelblomsv 1-47 (udda) kr kr kr Värmdövik 19:31-37 Äppelblomsv 2-14 (jämna) kr kr kr Värmdövik 19:38-50 Äppelblomsv (jämna) kr kr kr Värmdövik 19:52-96 Äppelblomsv (udda) kr kr kr kr Värmdövik 19: Äppelblomsv (jämna) kr kr kr kr Värmdövik 19:113 Förskolan kr kr kr kr Värmdövik 19: Astrakan- & Åkerövägen kr kr kr kr Värmdövik 11:438 Värmdö bostäder kr kr kr kr kr kr

6 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 6 (23) 3.3 Ovanstående är en budget, vad händer om verkliga kostnader är högre eller lägre? Den budget vi presenterar i detta dokument är en uppskattning över vilka kostnader som samfälligheten kommer att ha under en 12 månadersperiod. Vissa kostnader är av fast karaktär där vi kommer veta mer eller mindre exakt att budget blir som utfall medan andra är mer osäkra. Exempelvis är kostnad för snöröjning helt beroende på vilken vinter det blir. Avseende 2013 blev exempelvis utfallet lägre än budgeterat med hänsyn till den milda vintern. Vi har valt lösningen att presentera en detaljerad budget där du som fastighetsägare skall kunna få en jämn och överskådlig kostnadsbild. Ett alternativ som vi valt bort är efterskottsfakturering av verkliga kostnader som mer liknar det vi levt med under åren med PEAB, dvs fakturering som är helt oförutsägbar och istället drivs av tidpunkten för när fakturorna inkommer till Samfälligheten. När ett företag går med vinst så läggs dessa vinstmedel till det egna kapitalet och kan utnyttjas för att täcka framtida underskott. Enligt våra riktlinjer i avsnitt 2.2 är det dock inte tänkt att samfälligheten skall bygga upp någon vinst för att använda i framtiden. Denna mekanik har vi redan inbyggd i Samfälligheten i form av våra fonderingar för framtida underhåll. Rent konkret, om vi tagit in för mycket avgifter av medlemmarna under året jämfört med våra verkliga kostnader kommer dessa avgifter att återgå till medlemmarna genom en avräkning (minskning) på nästa års avgift (sker mot aviseringen av det andra kvartalet). Orsaken till ovanstående är att medlemmarna inte skall bygga upp en buffert som de själva inte kan få ta del av om man exempelvis flyttar från området. Detta bör inte hända då vi tror oss täckt in alla eventualiteter men budgeten är en beslutat ram som vi måste rätta oss efter. Om nödvändiga väsentliga kostnader utanför budgeten måste skjutas till kommer styrelsen kalla till en extra stämma för att alla skall kunna besluta om detta. Notera att mindre +/- avseende budgeterade kostnader alltid kommer att finnas. Om ett underskott genereras under ett räkenskapsår kommer detta att faktureras ut till medlemmarna under nästkommande räkenskapsår för att återställa Samfällighetsföreningens egna kapital.

7 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 7 (23) Den budget som vi presenterar ovan är upprättad på total vattenkostnad per år fördelat jämt på samtliga boende på Äppelblomsvägen. Budgeten ovan är alltså anordnad så att alla skall kunna få en rimlig bild av dina totala kostnader. Den individuella vattenförbrukningen kommer att läsas av minst en gång per år och du som boende på Äppelblomsvägen kommer då få en korrigering på din nästa faktura antingen med ett påslag om du förbrukat mer än genomsnittet eller ett avdrag om du förbrukat mindre. Alla betalar med andra ord för sin verkliga förbrukning av vatten fast detta justeras i efterhand vid en avläsning. Detta är skiljt mot för hur det fungerat under PEABs tid då de betalat räkningarna löpande under året och sedan fördelat ut verklig förbrukning i efterhand. Då Samfälligheten ej har PEABs finansiella resurser att tillgå så är detta inte ett alternativ för oss.

8 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 8 (23) 4 Gemensamhetsanläggningarna 4.1 Värmdövik ga:13 Vägar, parkeringsplats samt gång- och cykelvägar för Äppelblomsvägen, Astrakanvägen och Åkerövägen. Vägar med tillhörande anordningar och belysning Parkeringsplats belägen i norra delen av området Gång- och cykelvägar Under vinterperioden är ambitionen att vägar skall plogas inom sex timmar och med en nederbörd mer än fem cm. Sandning skall ske i syfte att bekämpa halka. Bilvägarna är prioriterade. Hänsyn skall tas till miljöpåverkan på närliggande mark (diken). Vi ämnar att fortsätta med vår befintliga entreprenör Kentas inför nästa säsong. Investeringar omfattar: Färdigställande av dräneringsdiket mellan vägbana och gångbana längs Äppelblomsvägen i enlighet med den 19 meter långa provsträcka som skapats i början av Äppelblomsvägen (precis innan övergångsstället). Finansieringen sker genom upptagande av banklån. Beräkning framställan från Styrelsen Årlig avskrivning ( / 15 års avskrivning) Räntekostnad (3% ränta x ) GRUSDIKET ÄPPELBLOMSVÄGEN SAMT GRÖNOMRÅDET ÅKERÖVÄGEN Reparation av Äppelblomsvägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på Äppelblomsvägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. Beräkning framställan från Styrelsen Årlig avskrivning ( / 15 års avskrivning) Räntekostnad (3% ränta x ) REPARATION ÄPPELBLOMSVÄGEN För detaljerad beskrivning avseende ovan investeringar hänvisas till Styrelsens Framställningar som finns med i kallelsen till Föreningsstämma 2014.

9 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 9 (23) Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vinterperioden Sopning på våren Klippning av diken och vägren fyra gånger per år Reparation av mindre skador på asfaltsbeläggningen Elförbrukning gatlyktor Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av vägavsnitt Renovering av gång- och cykelvägar Byte/renovering av armatur Byte av ljuskällor Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Värmdövik ga:13 - väg, gångväg, parkering Finansiering av löpande underhåll Plogning och sandning under vintern Sänkning med 30% mot f.å budget Sopning på våren 4 62 Sänkning med 30% mot f.å budget Klippning av diken och vägren gånger per säsong Reparation av mindre asfaltskador + förbättring av målade linjer/övergångsställ Underhåll farthinder (blomlådor) Äppelblomsvägen Blommor och skötsel Framställan från Styrelsen: Akut reparation av Äppelblomsvägens första 200 meter. Då denna del av Äppelblomsvägen är dåligt skick behöver vi lägga ett ytterligare skickt asfalt samtidigt som dräneringsarbeten behöver utföras i dikena för att förhindra att vatten stannar kvar under vägbanan. Detta skapar sprickbildningar under vinterhalvåret. Framställan från Styrelsen: Byte av grov kross i diket mellan Äppelblomsvägen och gångvägen mot den lösning med större och mindre stenar som motsvarar den provbit som utförts i början av Äppelblomsvägen. Överblivna massor läggs på grönområdet Åkerövägen (mellan 6-8). Utförs med grävmaskin av extern part (Skärgårdsbemanning). Elförbrukning gatlyktor Totalt kr Offert från NCC kr Offert från Skärgårdsbemanning kr

10 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 10 (23) Finansiering av långsiktigt underhåll Vägar och parkeringsplats Gång- och cykelvägar 6 00 Armatur 5 00 Ljuskällor lampor * 147 kr Totalt Vägar och parkeringsplats Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Äppelblomsvägen till infart förskola 5, Förskola till korsning Astr./Åkerö 6, Astrakanvägen 6, Åkerövägen 6, Anslutningsväg parkeringsplats i norr 5, Parkeringsplats i norr Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 År Gång- och cykelvägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Längs Äppelblomsvägen 1, Till busshållplats 1, Asfalterad gc-väg mot Hagaberg 3, Subtotalt Oasfalterade Oasfalterad gång mot el-hus Astrakan 4, Åkeröv. till FS Subtotalt Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år

11 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 11 (23) Armatur Belysning Antal Kommentar Längs huvudgatorna och gränder 48 gc-väg till Hagaberg 2 Totalt 50 Kostnad för ny armatur 2 50/st 25 år Kostnad för all armatur kr/år och Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 147 lampa 4.2 Värmdövik ga:14 Grönområden och dagvattenledningar (infiltrationsbrunnar) Grönområden med storlek enligt nedan: Totalyta för planområdet Förskolan Privata tomter Totalyta Samfällighet kvm kvm kvm kvm Grönområden ska underhållas så att de inte växer igen. Löpande underhåll omfattar: Underhåll av skogsområden Klippning av gräsytor Långsiktigt underhåll omfattar: Gallring av skogsområden Finansiering av löpande underhåll Underhåll av skogsområden 5 00 Färdigställande av tomt mellan Åkerövägen 6 och Åkerövägen Jordlager samt gräs Klippning av gräsytor Totalt 50 00

12 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 12 (23) Finansiering av långsiktigt underhåll Gallring av skogsområden 5 00 Rensning av brunnar/kulverts 5 00 Totalt Värmdövik ga:15 Kabel TV-anläggning samt övrig tele- och IT-anläggning. Kabel TV-kablar Kabel-TV utrustning Löpande underhåll omfattar: Underhåll nät Underhåll utrustning Långsiktigt underhåll omfattar: Kabel TV-kablar Kabel TV-utrustning Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Underhåll nät Underhåll utrustning Totalt Finansiering av långsiktigt underhåll Kabel TV-kablar Kabel TV-utrustning 4 00 Totalt 4 00

13 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 13 (23) Kabel TV-kablar Sträcka Längd (m) Kommentar Äppelblomsvägen 466 Förskola till korsning Astr./Åkerö 88 Astrakanvägen 300 Åkerövägen 253 Totalt Kostnad för nya kablar Kostnad för hela längden Kabel TV-utrustning Kostnad för ny utrustning /m 25 år år kr 4.4 Värmdövik ga:16 Vägar och gångvägar inkl. belysningar, carportar, p-platser och lekplatser. Vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar, soputrymmen och övrigt för Äppelblomsvägen, kvarter 1,2, 5. Gång- och cykelvägar med belysning Carportar och parkeringsplatser VA-ledningar Lekplatser Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vintern Sopning på våren Reparation av mindre asfaltskador Reparation av VA-ledningar Bygge av sop-skåpstak Underhåll carportbyggnader Underhåll lekplatser Elförbrukning gatlyktor & carportbelysning Elförbrukning kabel-tv anläggning Byte av ljuskällor Sophämtning

14 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 14 (23) Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av gång- och cykelvägar Renovering av carportytor Byte/renovering av armatur Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Plogning och sandning under vintern Sänkning med 30% mot f.å budget Sopning på våren 3 08 Sänkning med 30% mot f.å budget Reparation av mindre asfaltskador 7 00 Reparation av VA-ledningar 7 00 Framställan från Styrelsen: Bygge av sop-skåpstak för övriga 4 sop-skåp enligt den modell som boende i området redan utfört vid ett av förenings sop-skåp. Underhåll lekplatser Elförbrukning gatlyktor Reparation belysning Sophämtning Offert från Skärgårdsbemanning kr Totalt kr Finansiering av långsiktigt underhåll Gång- och cykelvägar Parkeringsyta Carportar 8 00 Underhåll carportbyggnader (10 st) Målas om efter 12 år Ljuskällor kr 59 lampor * 147 kr Armatur 4 00 Totalt kr Gång- och cykelvägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Kvarter 1,2 och Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år kr

15 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 15 (23) Parkeringsyta Carportar Yta Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Carportar P Carportar P ,5 349 Carportar P Carportar P Carportar P Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år Armatur Belysning Antal Kommentar Kvarter 1,2 och 5 29 Carportar P2-P6 30 Totalt 59 Kostnad för ny armatur (snittkostnad) Kostnad för all armatur Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 1 50/st 25 År kr/år och lampa 4.5 Värmdövik ga:17 Vägar med belysning, vattenledning, dagvattenledning och sopuppställningsytor för Äppelblomsvägen, kvarter 3. Väg med belysning VA-ledningar Sopuppställningsytor Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vintern Sopning på våren Reparation av mindre asfaltskador Reparation av VA-ledningar Elförbrukning gatlyktor Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av väg Byte/renovering av armatur

16 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 16 (23) Renovering av sopuppställningsytor Byte av ljuskällor Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Sänkning med 30% mot f.å Plogning och sandning under vintern 3 85 budget Sänkning med 30% mot f.å Sopning på våren 1 54 budget Reparation av mindre asfaltskador 3 00 Reparation av VA-ledningar 3 00 Elförbrukning gatlyktor 6 30 Totalt Finansiering av långsiktigt underhåll Vägar 3 00 Armatur 1 00 Ljuskällor 882 kr 6 lampor * 147 kr Sopuppställningsytor 20 Totalt kr Vägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 1 3, Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 2 3, Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 3 3, Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år kr Armatur Belysning Antal Kommentar Äppelblomsvägen, kvarter 3 6 Totalt 6 Kostnad för ny armatur Kostnad för all armatur Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 2 50/st 25 År kr/år och lampa

17 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 17 (23) Sopuppställningsytor Parkering Yta (kvm) Kommentar Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 1 15 Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 2 15 Äppelblomsvägen, kvarter 3, gränd 3 15 Totalt 45 Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 År

18 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 18 (23) 4.6 Värmdövik ga:18 Avloppsledningar för Äppelblomsvägen kvarter 3 (gränd 2 och 3). VA-ledningar Löpande underhåll omfattar: Reparation av akuta skador på VA-ledningar Långsiktigt underhåll bedöms ej behövas då de löpande reparationerna kontinuerligt kommer att förlänga livslängden på avloppsledningarna. Föreningen kommer med andra ord ej gräva upp samliga ledningar efter ett antal år utan istället reparera och byta ut delar successivt. Finansiering av löpande underhåll Reparation av VA-ledningar 3 00 Totalt 3 00 Finansiering av långsiktigt underhåll Totalt 4.7 Värmdövik ga:19 Vägar med belysning, vatten- och avloppsledningar, dagvatten, lekplats, trappa och sopuppställningsyta för Äppelblomsvägen, kvarter 4. Väg med belysning VA-ledningar Lekplatser Trappa Löpande underhåll omfattar: Plogning och sandning under vintern Sopning på våren Reparation av mindre asfaltskador Reparation av VA-ledningar Underhåll lekplatser

19 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 19 (23) Elförbrukning gatlyktor Långsiktigt underhåll omfattar: Renovering av väg Byte/renovering av armatur Byte av ljuskällor Budgeten nedan utgår från de mer detaljerade beräkningarna under kommande avsnitt. Finansiering av löpande underhåll Plogning och sandning under vintern 3 85 Sänkning med 30% mot f.å budget Sopning på våren 1 54 Sänkning med 30% mot f.å budget Reparation av mindre asfaltskador 3 00 Reparation av VA-ledningar 3 00 Underhåll lekplatser 3 00 Elförbrukning gatlyktor 7 20 Totalt Finansiering av långsiktigt underhåll Gång- och cykelvägar 3 00 Armatur 1 00 Ljuskällor 882 kr 6 lampor * 147 kr Totalt kr Gång- och cykelvägar Sträcka Bredd (m) Längd (m) Yta (kvm) Äppelblomsvägen, kvarter 4 4, Totalt Kostnad för nytt ytskikt Kostnad för hela ytan 10/kvm 25 år kr Armatur Belysning Antal Kommentar Äppelblomsvägen, kvarter 4 6 Totalt 6 Kostnad för ny armatur Kostnad för all armatur Byte ljuskälla (588 kr fördelat på 4 år) 2 50/st 25 År kr/år och lampa

20 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 20 (23) 4.8 Värmdövik ga:20 Motorvärmare för Äppelblomsvägen, kvarter 1,2 och 5. Dessa är dock ej etablerade varför inga kostnader är budgeterade. 5 Gemensam förvaltning 5.1 Ändamål Ett antal gemensamma kostnader rörande förvaltning och administration av samfällighetsföreningen finns. Dessa kostnader är svåra att fördela ut till en specifik gemensamhetsanläggning då förvaltningen spänner över föreningens samtliga delar. Vi har istället beslutat oss för att lägga dessa kostnader på ett gemensamt ställe och fördela ut dessa kostnader lika till samtliga fastighetsägare. 5.2 Ingående delar Administration av förvaltning Styrelsearvode Lagstadgade sociala avgifter Försäkringar Kvartersråd Vår & höststädning Övriga omkostnader För att säkerställa hög kvalité och snabb service har styrelsen valt att anlita en extern förvaltare som skall tillse att samtliga våra krav på löpande underhåll samt kommande reparationer genomförs på ett professionellt sätt. Förvaltaren sköter även fakturering samt bokföring av föreningens intäkter och kostnader inklusive vattenhanteringen. Förvaltaren tar en grundavgift om 1 18/år och fastighet för denna tjänst (143 fastigheter x 1 18 = totalt). Utöver detta kommer löpande arvoden för utförda tjänster. Styrelsen fortsätter att arbeta med en rad viktiga frågor. De frågor som tagit mest tid är: Garantiärenden gentemot PEAB Slutligt övertagande av mark Lantmäteriet Planering och utförande av skötsel av gemensamma ytor och tillgångar Upprättande av ekonomiska dokument (inklusive detta dokument) Trafikfrågor Fiberfrågor mot Skanova Diverse ombyggnadsprojekt Ställningstaganden i Bygglovsärenden som gränsar mot Samfällighetens mark. Policydokument / hemsida / registervård Styrelsen kommer att fortsatt behöva lägga ner mycket tid även i framtiden. För detta arbete som gagnar alla fastighetsägare har följande nivå beslutats av stämman per den 26 april 2009: Ordförande 17 00

21 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 21 (23) Kassör Ledamöter (5st) Valberedning (2st) Revisorer (2 st) Totalt Den arvodesnivå som vi tidigare beslutat om föreslås också gälla framåt. Enligt gällande skattelagstiftning måste samfällighetsföreningen erlägga 31,42% i sociala avgifter för de ovan nämnda styrelsearvodena. Föreningen kommer hålla all egendom fullt försäkrad. I försäkringen ingår även ansvarsförsäkring och rättsskydd. Detta gäller även områdets lekplatser. Här kommer kostnader för mat samt verktyg, släpkärror, containrar etc som behövs då vi arbetar tillsammans. Budgeten för denna post ha ökat jämfört med föregående år då kostnaden för containers ökar då vi valt att ha 3 containrar per städdag. Parkeringsförbud råder efter hela Äppelblomsvägen. Orsakerna till detta är som följer: Äppelblomsvägens kanter skadas när bilar parkerar vilket i längden kommer kosta medlemmarna stora pengar i reparationer och förkortad livslängd på nuvarande asfaltskikt. Snöröjning försvåras och fördyras då bilar står parkerade. Förhindrande av utryckningsfordon. Trafiksäkerhetsmässigt innebär parkerade bilar en stor risk då barn kan skymmas och oväntat springa fram bakom dessa ut i vägen och bli skadade eller dödade. Q-Park övervakar att parkeringsförbudet efterföljs. Avgift utgår till de som bryter mot parkeringsförbudet. Samtliga fria parkeringsplatser utanför carportlängor samt parkeringsplatserna i norra delen av området etc är belagda med avgift. OBSERVERA att varje hushåll i radhusområdet har ett parkeringstillstånd vardera som gör att ingen avgift behöver betalas. Det är alltså besökande till området alternativt personer som ej bor i området men parkerar hos oss som betalar en parkeringsavgift. Vi beräknar att erhålla ca per år i intäkter från parkeringsmätarna. Inga övriga kostnader betalas till Q-Park. Under denna rubrik ryms utskick & tryckkostnader, Webb-platsen, hyra av möteslokal samt andra omkostnader för styrelsen. 5.3 Budgeterade kostnader Administration av förvaltning T&T Förvaltnings AB mm

22 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 22 (23) Styrelsearvode på årsbasis Arvode revisor och valberedning Lagstadgade sociala avgifter på årsbasis Försäkringar Medlemsavgifter Vårstädning Höststädning Intäkter från parkeringsövervakning Övriga omkostnader TSEK Ordf, 13 TSEK kassör, 8 TSEK ledamot (5 st) TSEK x 2 revisorer samt två personer i valberedningen kr 31,42% av ovanstående belopp 7 50 Sakförsäkring samt ansvarsförsäkring - Länsförsäkringar 1 00 REV (Riksförbudet Enskilda Vägar) Mat, dryck och övriga omkostnader (ex hyra container mm) Mat, dryck och övriga omkostnader (ex hyra container mm) Årliga beräknade (OBS intäkt därav negativt tecken) Tryck, utskick, drift av WEB-platsen, hyra av lokal mm kr Totalt

23 Fil/version: Torshäll_budget_2014_inkl_drift_och_underhåll_SLUTLIG Sid: 23 (23) 6 Vattenförbrukning 6.1 Ändamål Samtliga fastighetsägare på Äppelblomsvägen (gäller ej de 2 villorna byggda av Älvsbyhus) är del av det gemensamma vattensystemet som föreningen äger. Trots att varje hushåll har en vattenmätare fakturerar kommunen vattenförbrukningen per 4 huvudvattenmätare som finns i området. Att mäta och fördela kostnaderna mellan respektive fastighetsägare åligger föreningen. Denna fördelning kommer vår förvaltare att ordna genom att respektive fastighetsägare kommer att få logga in på föreningens hemsida och rapportera in förbrukning med jämna mellanrum. För att kunna göra en budget har vi antagit en normalförbrukning om ca 142 m3 / år (motsvarar drygt vår nuvarande förbrukning) Styrelsen anser att det är viktigt att alla betalar för sin verkliga förbrukning framåt (då förvaltaren börjar få in uppmätt förbrukning) och att inte kostnaderna delas rakt av. Detta är viktigt ur både ett rättviseperspektiv och ett miljöperspektiv. 6.2 Budgeterade kostnader (totalt för hela vattenanläggningen) Vattenkostnader Mätaravgift kr (mätare 2,5 m3) x 10 st mätare i området Enhetsavgift enhetsavgifter (2 per hushåll enl gällande taxa) x kr 142m3 per hushåll och år x 103 hushåll. Pris om 28,5 per Vattenförbrukning m Totalt

Framställanden från Styrelsen 2014

Framställanden från Styrelsen 2014 Framställanden från Styrelsen 2014 Framställan 1. Reparation av ägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på ägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. ägens

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Verksamhetsplan för 2002

Verksamhetsplan för 2002 Verksamhetsplan för 2002 1. Långsiktig underhålls- och förnyelseplan Den långsiktiga planen ligger till grund för årets budgetförslag vad avser inriktning och prioritering av större underhålls- och förnyelsearbeten.

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen

Information. för medlemmar i. samfällighetsföreningen Degen Information för medlemmar i samfällighetsföreningen Degen Uppdaterad år 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 1 Dengens samfällinghetförening s. 2 Försäkring s. 3 Värme och el i garagen s.

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET Dagordning I. Val av ordförande för stämman II. III. IV. Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Styrelsens och revisorernas berättelse Torsdagen den

Läs mer

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Gulsippan 2011-11-03 Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Medlemsavgifter Uträkning av intäkter 1600x91 (kv 4/11) 145 600 kr Vatten 192 920 kr 1600 1 91 145 600 kr 1600x91x3 (kv 1-3/12) 436 800 kr El

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Krogtäppans Samfällighetsförening 2014-03-10 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening

Torskogs sommarstugeförening Ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen för Torskogs Sommarstugeförening Ek förening avger härmed redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31, föreningens tionde verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2014 31 DECEMBER 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant:

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FÅGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FÅGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FÅGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2008 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas den 24 maj 2009 Brf Fågelbro 6 Org nr 716420-0326 1 Styrelsen för Brf

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening Årsredovisning för Kanotens Samfällighetsförening 717913-9204 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kanotens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket är föreningens

Läs mer

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se

Att bo på Tröskvägen. Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se Att bo på Tröskvägen Information från Tröskvägens Samfällighetsförening www.troskvagen.se 1 Innehållsförteckning 1. Samfälligheten... 3 2. Föreningen... 3 2.1 Allmänt... 3 2.2 Styrelse och reparationsgrupp...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer