Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?"

Transkript

1 Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät

2 Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades en nedläggning av reningsverket i Årsunda, då reningsverket var i stort behov av att rustas och man gjorde bedömningen att det vore mer ekonomiskt försvarbart att pumpa spillvattnet till Hedåsens reningsverk i Sandviken. Eftersom Årsunda har goda grundvattentillgångar kommer man även att dra en ledning för reservvatten till Sandviken som komplement till dagens vattenförsörjning via Rökebo vattenverk. Med bakgrund i de här besluten har man möjlighet att erbjuda boende längs den tänkta ledningsdragningen anslutning till det allmänna VA-nätet. Fördelar med att ansluta sig - Garanterat bra kvalitet på dricksvattnet. - Lägre kostnader långsiktigt än om var och en har enskilda lösningar. - En mer långsiktig lösning. - Ökat smittskydd genom att minimera risken för påverkan från avloppet på närliggande dricksvattenbrunnar. - Allmänt VA medför ett höjt fastighetsvärde. - Som enskild fastighetsägare behövs mindre specialkunnande kring ex utsläppskrav. - En möjlighet att bidra till en friskare Storsjö med mindre påverkan från enskilda anläggningar. Vi bedömer det högst troligt att det i framtiden inte kommer ges ut några tillstånd till enskilda anläggningar från Bygg- och Miljö, eftersom det kommer att finnas möjlighet att ansluta sig till allmänt VA. Vi är medvetna om att det i dagsläget finns fastighetsägare i området som har relativt nybyggda anläggningar, men vill poängtera att även dessa har en begränsad livslängd. Sandviken Energi Vatten AB kommer att upprätta ett antal anslutningspunkter på land längs sträckan mellan Långviken och Falknäset till vilka fastighetsägarna erbjuds att ansluta sig. I dagsläget är nio anslutningspunkter planerade och placeringen av dessa kan ses på nedanstående ritningar. I de fall fastigheterna ligger långt ifrån anslutningspunkterna finns ett par alternativ att tillgå. Ett alternativ är att man samlägger sina ledningar fram till anslutningspunkten i vår ledningsgrav samtidigt som vi drar fram våra ledningar, det är då Oden Entreprenad AB man skall kontakta för prisuppgifter mm. Ett annat alternativ är att betala för en extra anslutningspunkt som antagligen kan bli mer ekonomiskt i de fall man har lång sträcka att gräva. Placeringen av anslutningspunkterna är vald utifrån vad som motsvarar den minsta totala kostnaden för ledningsdragning inom området och kan justeras något i samråd med föreningen. Vi rekommenderar att anslutning från tomtgräns till anslutningspunkt sker via en så kallad gemensamhetsanläggning som ägs och förvaltas av en samfällighetsförening. Tidplanering Huvudledningarna beräknas vara klara tidigast kring årsskiftet 2010/2011 vilket förhoppningsvis möjliggör anslutning under våren 2011.

3 Arbetsgången vem ska göra vad och i vilken ordning? Fastighetsägarens roll Vi rekommenderar ägarna till de fastigheter som ska delta i anläggningen i området att ansöka till Lantmäteriet i Sandvikens Kommun om inrättandet av en gemensamhetsanläggning för ledningarna. På Lantmäteriets hemsida finns mycket information kring bildandet av gemensamhetsanläggning. Ni kan även ringa till Lantmäteriet på telefon eller besöka deras kundcenter i Gävle för mer information. Lantmäterimyndighetens roll En gemensamhetsanläggning bildas av lantmäteriet vid en så kallad anläggningsförrättning. Alla berörda fastighetsägare är sakägare i en förrättning och har rätt att yttra sig och ställa yrkanden. I förrättningen prövas frågan enligt anläggningslagen. I förrättningen prövas bland annat var anläggningen skall placeras. Den kan vara belägen både på fastigheter som ska delta och på fastigheter som står utanför anläggningen. Enligt lagen ska en gemensamhetsanläggning placeras och byggas på sådant sätt att ändamålet med anläggningen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Utrymmet upplåts med servitutsrätt. För det upplåtna utrymmet kan ersättning utgå, vilket i så fall beslutas i förrättningen. Vid en anläggningsförrättning prövas alltså eventuella motstående intressen mellan fastighetsägare och beslut tas av lantmäteriet i frågan. Vid en prövning kan det ha betydelse om det finns en detaljplan för området som tillåter enskilda anläggningar. Högst troligt kommer Bygg och Miljö i framtiden inte att ge tillstånd för enskilda anläggningar då det finns möjlighet att ansluta sig till det allmänna nätet. Det är Anläggningslagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken som är aktuella lagrum vid anläggandet av den gemensamma anläggningen. Vid förrättningen prövas om lagens villkor för gemensamhetsanläggningens bildande är uppfyllda. Om så är fallet fattar lantmäterimyndigheten ett anläggningsbeslut där det anges vilka anläggningar som ingår och vilka fastigheter som är delägarfastigheter. Dessa tilldelas ett andelstal som fortsättningsvis utgör grunden för fördelning av kostnaderna för förvaltning och underhåll. Det vanligaste tillfället då en samfällighetsförening bildas är i anslutning till den förrättning där gemensamhetsanläggningen bildas. En samfällighetsförening kan också bildas genom att någon delägare i gemensamhetsanläggningen tar initiativ och begär att lantmäterimyndigheten skall hålla ett konstituerande sammanträde. I likhet med en förening skall man anta stadgar och välja styrelse. Samfällighetsföreningen skall vara registrerad hos Lantmäteriet. Samfällighetsförening Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna består av ägarna till de ingående fastigheterna. Om en fastighet byter ägare blir automatiskt nästa ägare medlem i samfälligheten. En styrelse utses och stadgar antas för föreningens verksamhet. Lantmäteriet har redan befintliga exempel på stadgar som man kan använda sig av om man inte vill skriva egna, dessa hittar ni på Lantmäteriets hemsida. En samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet och registreras i samfällighetsföreningsregistret.

4 För att bekosta byggnation, underhåll och förnyelse av anläggningen har samfälligheten rätt att kräva betalning från medlemmarna, fondera pengar eller ta lån. Föreningen kan även teckna försäkringar för att skydda sin anläggning. Fördelar med att bilda föreningar - Att gå samman i en förening, där föreningen är en juridisk person underlättar vid upphandlingar samt medför ett gemensamt ansvar vid oförutsedda kostnader. - En samfällighetsförening/ekonomisk förening kan ha större möjligheter att få lån än för en enskild person. - Drift och underhåll sköts gemensamt och medför mindre arbete för den enskilde. Samfällighetsföreningens roll Nästa steg i processen är att ta kontakt med en konsult som kan hjälpa till med dimensionering och projektering av anläggningen. Det är alltså konsulten som väljer de tekniska lösningarna och gör ritningar. Konsulten kan även hjälpa Er med andra handlingar som behövs för anmälan/ansökan vid Lantmäteriet om så krävs. Det tekniska kravet vi som huvudman ställer är att anläggningen utförs fackmannamässigt. Nästa steg blir att handla upp en entreprenör som gräver från anslutningspunkten fram till tomtgräns och lägger ned ledningar. Beroende på hur marken ser ut och hur långt det är till anslutningspunkten kommer priserna för grävningen och materialet variera. För Sandviken Energi Vatten AB är det omöjligt att svara på hur kostsamt arbetet kommer att bli, varför vi hänvisar till entreprenörer som kan beräkna ett pris. Oden Anläggningsentreprenad AB är anlitad av Sandviken Energi för att utföra våra arbeten. Sandviken Energi Vatten ABs roll Självklart kan Sandviken Energi Vatten AB bistå med råd och hjälp kring hela processen, men det är däremot inte vår uppgift att välja tekniska lösningar eller göra ritningar och andra handlingar som behövs för anmälan/ansökan. Kostnader I huvudsak har man två alternativ för att bekosta investeringen: 1. Varje fastighet betalar sin del av investeringskostnaden direkt. 2. Man bildar en gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening, vilken då har möjlighet att låna till investeringen. De årliga kostnaderna för banklånet betalas sedan i form av en årskostnad av respektive fastighet under det antal år man amorterar av lånet. Vad behöver jag som enskild fastighetsägare betala? Anslutningsavgift Den totala investeringskostnaden från Sandviken Energi Vatten AB är ca 2,5 miljoner kr, som fördelas över antalet fastigheter som erbjud att ansluta sig, i det här fallet 180 fastigheter. Ett kostnadsförslag som tagits fram ser ut enligt följande: Om anslutning sker första året: Anslutningsavgift kr/fastighet Om anslutnings sker andra året: Anslutningsavgift om kr/fastighet

5 Om anslutning sker tredje året eller senare: Anslutningsavgift om kr/fastighet + 5% årligen. Kostnader för installationer För den enskilde fastighetsägaren tillkommer kostnader inom den egna tomten såsom till exempel pumpstation, vattenmätare, koppling och konsol för vattenmätare. Ungefärliga kostnader för detta är ca kr inkl moms per fastighet (exkl grävning, ledningsdragning och installation inom den egna tomten). Förbrukningsavgifter Utöver detta tillkommer kostnader för förbrukning samt avgifter som berör den enskilde förbrukaren. Dessa faktureras till samfällighetsföreningen enligt gällande taxa. Totala brukningsavgiften utgör ca kr per fastighet och år enligt 2010 års taxa (baserad på en normal vattenförbrukning om 150 m 3 per år och familj). För en kund som inte ingår i en gemensamhetsanläggning, dvs enskilda kunder inom allmänt VA-nät, är motsvarande kostnad kr. Investering inom föreningens område Kostnader för ledningsdragning inom det egna området, fördelas lämpligen enligt överenskommelse inom föreningen. Därutöver kommer kostnader för vattenmätarbrunn, servisventiler, servisgarnityr och beteckning servisventil. Vi rekommenderar att man tar in offert från entreprenörer i denna fråga. Föreningens styrelse har att följa det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattar avseende tiden för anläggningens utförande, men avgör själv vilka material man vill använda, hur arbetet skall handlas upp samt vilken entreprenör man vill använda. Kravet vi ställer som huvudman, är att arbetet utförs fackmannamässigt. Drift och underhåll Drift och underhåll inom föreningen sköts av föreningen själv. I anläggningsbeslutet från Lantmäteriet regleras hur anläggningen ska skötas och vad det är som ska skötas. Länktips med mer information: och innehåller lättläst information om bland annat samfällighetsföreningar, gemensamhetsanläggning och lantmäteriförrättningar. Lagar och förordningar finns på - Lagen om införande av miljöbalken (SFS 1998:811) - Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) - Lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen) (SFS 2006:412) - Anläggningslagen (SFS 1973:1149) - Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) - Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) Frågor? Vi finns till hands för att svara på frågor!

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Kostnader för VA. bebyggelse

Kostnader för VA. bebyggelse Nr 6 Oktober 2006 Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse 1 Konsulter och författare: Erik Kärrman, Ecoloop, Bo Olin, Naturekonomihuset,

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 2 13:3 13:3 Fastighetsägare har ansetts berättigad till viss reduktion av anslutningsavgiften när förbindelsepunkten för vatten- och avloppsanslutningen inte förlagts i fastighetens omedelbara närhet. Makarna

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

Bolaget och kommunen anförde:

Bolaget och kommunen anförde: En fastighet befanns genom faktisk anslutning till huvudmannens vattennät, före ikraftträdandet av 1970 års va-lag, ingå i verksamhetsområdet för dricksvatten. Tillika fråga om tillämplig taxetariff och

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer