Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma

2 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens val av sekreterare 5) Val av 2 protokolljusterare 6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 7) Föredragning om styrelsens årsredovisning 8) Föredragning av revisorernas berättelser 9) Fastställande av resultat- och balansräkning 10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 12) Fråga om arvode 13) Val av styrelseledamöter och suppleanter 14) Val av revisor och suppleant 15) Val av valberedning och sammankallande till densamma 16) Övriga anmälda ärenden 1) Belysning på gården 2) Bättre skyltning gällande garageutfart, papperskorgar 17) Stämmans avslutande Föreningsstämma

3 Föreningens viktigaste händelser Föreningen blev lagfaren ägare till fastigheten Under året har styrelsen tagit över ansvaret för förvaltningen från JM Ekonomisk förvaltning genom JM under 2010 Samfällighetsförening har bildats tillsammans med Brf Götheborg som förvaltar garage, gård, värme-, ventilations- och vattenanläggning, fördelningstal 63.6 vs Avtal har tecknats för städning, elanslutning, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning av samfällighet, fjärrvärme, hissanläggning samt fastighetsskötsel Elavtal har tecknats med Vattenfall, för dagen med rörlig tariff kommer sättas till treårigt avtal i närtiden. Övrigt Medlemsfrågor, lägenhets- och lokalöverlåtelser Övertagande av teknisk anläggning Installation av radiosändare i garage Höst- och julfest på gården Fastighets- och gårdsbesiktningar Nytt avtal med CanalDigital för kabel-tv Utformning och beställning av kompletterande gårdsbelysning (Skandäcket) Utformning av styrelserum för föreningens styrelse Styrelsens årsredovisning

4 Information kring Skandäcket Samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen Sannegården ga:32 där Ostindiefararen och Götheborg ingår. Förvaltande förening som är direkt kopplad till respektive brf styrelse, beslut i samfälligheten skall föregås av beslut i brf erna. Styrelse Jan Dalmar, Ordförande Ostindiefararen Bernt-Olof Nilsson, Kassör Götheborg Anna Brandt, Suppleant Ostindiefararen Mikael Romell, Suppleant Götehborg Christina Laanemets, Revisor Skandäckets samfällighetsförening

5 RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage, p-platser Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Eriksbergs Samfällighetsförening Kabel-TV Fastighetsskatt JM AB enl avtal Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Styrelsearvode, styrelse- och medlemsersättningar Revisionsarvode Arvode för ekonomisk förvaltning Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Fastighetsskatt t o m värdeår 2009, pantavg. Städning, hiss, övriga fastighetskostnader El, värme, vatten. Övergår 2010 till Skandäcket. Avräkning från JM vid övertagande. Resultaträkning från 1 / 4, bokföring från 13/1 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader för fastighetslån Avgår räntebidrag Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT Styrelsens årsredovisning - Resultaträkning

6 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader under uppförande Mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa Bank Summa kassa och bank Försäkringspremier, räntebidrag, el Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Styrelsens årsredovisning - Balansräkning

7 BALANSRÄKNING NOT Långfristiga skulder Byggnadskreditiv Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skuld JM AB Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Utgiftsräntor, hyror och avgifter, revisionsarvoden SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Styrelsens årsredovisning - Balansräkning

8 Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Ursprungligt Ränte- Utbetalas Bundet Lånebelopp Amortering lånebelopp sats datum till år 2010 Nordea ,80 % rörligt Nordea ,45 % Nordea ,25 % Lån 1 räntejusterades till rörlig ränta, som per samma datum var 0,8 %. Nyckeltal 2009 Bokfört värde för fastigheten per m2 bostadsyta kr Lån per m2 bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,27 Fastighetens belåningsgrad % 35 Föreningens lån och nyckeltal

9 Avsättning till yttre fond Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll ska ske varje år med minst 30 kr/m2 lägenhetsyta för 2009 föreslås avsättning ske i enlighet med föreningens stadgar. Fonderade medel avser att bidraga till yttre underhåll på fastigheten. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: årets resultat För år 2009 föreslår styrelsen att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens resultat samt avsättning

10 Revisionsberättelse till föreningsstämman i Brf Ostindiefararen på N:a Älvstranden Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Göteborg 23 april 2010, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, Peter Larsson, auktoriserad revisor Revisionsberättelse

11 Föreningsstämmans beslut: Fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust Stämmobeslut

12 Budget 2010

13 Föreningsstämmans beslut: Fråga om arvode Fråga om arvode

14 Föreningsstämmans beslut: Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisor och suppleant Val av valberedning och sammankallande till densamma Styrelse Anna Kiviloo Jan Wipenmyr Jan Dalmar Anna Brandt (Suppleant) Christina Laanemets Linda Svensson (Suppleant) Birgitta Simonsson Hanna Mandir (Suppleant) Styrelse

15 Övriga anmälda ärenden: Belysning på gården Bättre skyltning gällande garageutfart, papperskorgar Övrigt från styrelsen Kompostpåsar kommer finnas tillgängligt i portarna: Barken Storegrunds gata 4 50 lgh Ångaren Indias gata 5 25 lgh Ångaren Indias gata lgh Övriga ärenden

16 Avslutande av stämman: Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt Stämmans avslutande

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer