Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av 18.1.2013 översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning."

Transkript

1 Stadsstyrelsen Förteckning över obehandlade motioner 1993/ /2015 Stadsstyrelsen 80 Beredare Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn Föredragande Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn Enligt 6 i arbetsordningen för stadsfullmäktige i Pargas stad ska stadsstyrelsen årligen, före utgången av mars månad, till fullmäktige lägga fram en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som av fullmäktige inte slutligt behandlats före utgången av föregående år. Stadsstyrelsen ska samtidigt meddela, vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa motioner. 1) Kim Lindstedts motion om anskaffningsdirektiv för Pargas stad (Stadsfullmäktige ) "Staden behöver nya anskaffningsdirektiv så snabbt som möjligt. Direktivet ska omfatta även inköp under de nationella gränserna. Direktivet ska styra inköpen till lokala företag. Direktivet ska bindas till ett fullmäktigebeslut. Direktivet ska gälla för alla tjänstemän och organ inom staden." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning. 2) Andreas Johanssons motion om upphandlingar och konsekvensbedömningar i samband med kommunala beslut (Stadsfullmäktige ) "Upphandlingsbeslut som fattas i kommunen påverkar på ett eller annat sätt företagens verksamhetsförutsättningar på oren, varför det är ytterst viktigt att upphandlingsprocessen sköts inte enbart lagenligt utan så att även konsekvenserna av besluten bedöms. Enligt lagen om offentlig upphandling ska man effektivisera användningen av allmänna medel, främja upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling. EU planerar höja gränsvärdena för anbudsförfarande vilket kan leda till minskad genomskinlighet om det saknas lokala regler för hur mindre upphandlingar ska konkurrensutsättas.

2 Vi har tyvärr många dåliga exempel på upphandlingar som lett till dåliga avtal, undermåliga prestationer med många klagomål och ekonomiska förluster till följd då man i efterskott försökt rätta till saker. Vi anser att staden måste se över sin upphandlingsprocess och finna nya sätt att konkurrensutsätta t.ex. tjänster och entreprenader så att upphandlingarna fyller måtten och så att man inte heller utesluter befintliga eller potentiella företag på orten. Hur volymerna på olika upphandlingspartier definieras har stor betydelse för hur lokala företag kan delta i anbudsförfarande. En öppen förhandsdialog med ortens näringsliv skulle också göra det lättare att fastslå kriterier som motsvarar det utbud orten redan har. I detta syfte borde staden utse en upphandlingskoordinator som i samråd med förvaltningarna sköter upphandlingsfrågor och följer upp gjorda upphandlingar. SFP:s fullmäktigegrupp hemställer - att Pargas stad i brådskande ordning vidtar åtgärder för att göra upp ett upphandlingsprogram - att en upphandlingskoordinator utses - att konsekvensbedömningar i samband med upphandlingar görs i enlighet med stadsfullmäktiges beslut." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 1 av översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning. 3) Kurt Ekströms m.fl. motion om ytbeläggning av Nederkirjalavägen på Kirjalaön (Stadsfullmäktige ) "Nederkirjalavägen på Kirjalaön i Pargas stad som ägs och sköts av staten och trafikverket sedan långt tillbaka i tiden, saknar en permanent ytbeläggning. Den drygt 2,5 km långa vägsträckan är i synnerhet under vår och höst ofta i bedrövligt skick, även sommartid om det är regnigt, är det torrt uppstår det så kallat bykbräde (vägen uppför sig precis som en normal grusväg kan man säga). Trafiken uppstår i dagens läge från ca 100 fastigheter (året runt, fritid och några lantbruks- och företagsfastigheter), största delen vid vägens sista ända. Där ligger också Metall 49:s campingområde som under sommar halvåret ökar trafiken mångfalt, området används även vintertid. Stadens Kirjala daghem använder också ifrågavarande väg flitigt, dock en mycket kort sträcka (ca 300 m). Framtiden lär heller knappast göra att trafiken minskar, det är eventuellt endast vägens (dåliga) skick som kan reducera trafiken. Anmärkningsvärt är att väghållaren redan för 10 tals år sedan låtit ytbelägga de andra av staten ägda vägarna i samma storlek inom kommunen, typ Kårlax, Rövarnäs, Muddais, Levo, Simonby. Vilket har resulterat i att byarna invid vägarna har varit attraktiva platser att bosätta sig på både i gamla och nybyggda hus, livet har hållits kvar i byarna. Vi undertecknade fullmäktigeledamöter föreslår att staden ska arbeta för att väghållaren låter göra en permanent ytbeläggning på Nederkirjalavägen, så att befolkningen och användarna av vägen i området får en väg som fyller dagens

3 krav på en bra väg, oberoende av väder och årstid." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 13 av översänt motionen till stadsingenjör Manne Carla för beredning. 4) Nina Söderlunds och Anna Francks m.fl. motion om utredning om användningen av köptjänster och konsultuppdrag i staden (Stadsfullmäktige ) "Undertecknade kräver att det görs en utredning över hur mycket och för vilka ändamål staden använder sig av köptjänster och konsultuppdrag. Utredningen bör kunna användas som bakgrundsmaterial och underlag i den fortsatta behandlingen av åtgärdsprogrammet och budget för 2014." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 21 av översänt motionen till ekonomidirektör Patrik Nygrén för beredning. 5) Markku Orells m.fl motion om utredning av konsekvenserna av en kommunlösning kring Åbolands sjukhus (Stadsfullmäktige ) "Vi undertecknade föreslår att stadsdirektören utreder konsekvenserna av en kommunlösning kring Åbolands sjukhus i synnerhet ur hälso- och sjukvårdens synvinkel." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut nr 28 av konstaterat att stadsdirektör Folke Öhman bereder motionen. 6) Cornelius Collianders m.fl motion om att använda husdjur inom stadens verksamheter (Stadsfullmäktige ) "Husdjurens inverkan på människor i alla åldrar är positiv. De ger oss närkontakt och sällskap, får oss att prata med varandra, de ger os värme och kärlek och tvingar oss till daglig motion. Djuren bidrar därigenom till ett rikare och hälsosammare liv. På senare tid har det även i vårt land blivit allt vanligare med att använda djur inom till exempel vård och omsorg. Motionsställarna önskar att man inom Pargas stad utreder möjligheterna att låta husdjur ingå i stadens olika verksamheter. Samtidigt önskar motionsställarna att utredningen görs i positiv anda och inte fokuserar på problemen utan möjligheterna." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut nr 8 av översänt

4 motionen till äldreomsorgschef Gun Sirén för beredning. 7) Ted Bergmans motion om uppföljning av varm- och kallkedjan i skol- och dagismaten (Stadsfullmäktige ) "I och med att stadens mat i skolor och dagisar till vissa delar tillreds och fraktas från centralkök till utdelningskök är en uppföljning och granskning av att varmoch kallkedjan fungerar hela vägen från tillredningen till tallriken. Således föreslås att en översikt över nuläget görs, och att behövlig utrustning finns och är i skick både i utdelningsköken och i tillredningsköken. Detta innebär t.ex. att en granskning över att utdelningen även görs från t.ex. vattenuppvärmda bad som håller maten varm även under utdelningen och därmed är varm ända fram till tallriken. Likaså behöver kallkedjan kollas, så att t.ex. mjölken inte står framme på bord eller dylikt utan i för ändamålet lämpliga kalldiskar. Dessa saker är naturliga och fungerande på normala lunchställen, och borde även vara det i stadens egen verksamhet. Ett stickgranskningssystem över att maten är varm respektive kall borde även uppgöras och följas upp samt rapporteras på regelbunden bas." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut nr 31 av översänt motionen till kosthållschef Niina Isberg för beredning. 8) SFP:s fullmäktigegrupps motion om fästingsituationen i Pargas (Stadsfullmäktige ) "Fästingsituationen i Pargas stad oroar våra invånare. Miljönämnden har diskuterat frågan under sitt möte den 14 maj och Pro Korpo höll den 3 juni ett möte angående fästingproblemet. Det är alldeles klart att fästingarna har ökat explosionsartat i skärgården under de senaste åren, och de är bärare på olika sjukdomarna, av vilka TBE, eller Kumlingesjukan, och Borrelios förorsakar stora hälsorisker. Långtidsuppföljningar visar att TBE (fästingburen encefalit) ger kvarstående besvär för livet (ca 40 % av alla insjuknade). Borrelios i sin tur är en omtvistad sjukdom inom den finska sjukvården. Borrelios måste oftast långtidsbehandlas med antibiotika vilket ökar risken för allvarliga biverkningar såsom en förändrad normalflora av tarmbakterier. Den som blir behandlad länge med antibiotika löper dessutom en stor risk att utveckla resistens mot läkemedlen. Detta innebär att antibiotika inte längre verkar, om patienten behöver dem i framtiden mot andra infektioner. Tidigare inom staden har diskuterats möjligheter till vaccinering mot TBE av hela befolkningen, vilket är ett bra steg på vägen, men vaccinet ger dock inget 100 %

5 skydd. Det är värt att komma ihåg att vaccinering inte skyddar mot Borrelios, vars andel är tiofalt högre än TBE-fallen. Situationen är därför mycket allvarlig, och kommer när den eskalerar att innebära höga kostnader för stadens sjuk- och hälsovård samt långa sjukfrånvaron. Eftersom de finländska myndigheterna inte tycks ha insett allvaret i situationen anser vi att staden bör bära sitt ansvar och ta en aktiv roll i frågan. Vår stad är ett av de mest utsatta områdena i Finland och det finns både folkhälso- såväl som ekonomiska argument för en högre aktivitet av staden. SFP:s fullmäktigegrupp anser att staden snarast möjlighet bör vidta åtminstone följande åtgärder: 1. Staden har goda möjligheter att informera sina invånare och bör utnyttja dessa till att sprida kunskap om fästingen och hur man kan skydda sig mot den och sjukdomarna. Det handlar oftast om sunt bondförnuft, korta klippta gräsmattor, hålla möss och sorkar borta. Samt användningen av gummistövlar i skog och mark och regelbunden kontroll av kroppen, för att grovt förenkla. För att åtgärderna verkar simpla och naiva, är det ännu viktigare att sprida informationen om hur man enkelt kan skydda sig för fästingangrepp. 2. Pro Korpo föreslår att staden sammankallar en expertgrupp med representanter från berörda myndigheter som tillsammans med specialister såsom läkare och veterinärer tar ställning till vilka ämnen som kunde användas för bekämpning av fästingarna. Det finns redan i Finland tillåtna ämnen för husdjur och boskap och man kan gärna ta modell av liknande bekämpningar utomlands. 3. Pro Korpo för också fram behovet av diskussion och information kring den medicinska behandlingen av Borrelios - staden kunde med fördel ha en aktiv roll i arrangemangen av ett sådant seminarium." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut nr 96 av översänt motionen till social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist för beredning. 9) Tarja Rinnes m.fl. motion om effektivering av användningen av krigs- och frontveteranernas rehabiliteringsanslag (Stadsfullmäktige ) "Det finns ca veteraner i vårt land. Deras medelålder är över 90 år. Statens anslag 2014 för rehabilitering av krigs- och frontveteraner är 34,6 miljoner euro. Målsättningen är att hälften används för rehabilitering vid inrättningar och hälften för rehabilitering i den öppna vården. Pengarna behövs, men trots detta har över 1,6 M inte använts. Social- och hälsovårdsministeriet har signalerat att kommunerna bör effektivera sin verksamhet i syfte allt flera veteraner nås av detta stöd. Eftersom även Pargas stad tyvärr sällar sig till de kommuner som inte lyckats använda detta anslag till fullo och eftersom det nu finns tilläggsanslag från pengar som returnerats till ministeriet att ansöka om framställer jag

6 - att staden i brådskande ordning går igenom kriterier, alternativa möjligheter och sina egna processer för att anslaget i fortsättningen blir utnyttjat till fullo." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut nr 138 av översänt motionen till social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist för beredning. 10) Nina Söderlunds och Nina-Maria Nymans m.fl. motion om att skärgårdsskolorna bör profileras som Östersjö- och skärgårdsskolor (Stadsfullmäktige ) "En ökad inflyttning är helt nödvändig för skärgården, till alla kommundelar. Efter att beslutet äntligen är fattat att åk 7-9 stannar kvar i Nagu är det dags att gå vidare och mera än hittills börja utnyttja skolorna i skärgården som ett lockande alternativ för barnfamiljer. Många familjer från när och fjärran har under de senaste åren flyttat eller återflyttat till Nagu tack vare möjligheterna att låta barnen gå i en trygg och välfungerande enhetsskola. Också i framtiden kommer sannolikt enhetsskolorna att bli dominerande i hela landet och här är det bra att ha ett visst försprång. Närheten till Åbo Akademi och bl.a. verksamheten i Skärgårdscentrum Korpoström bör utnyttjas bättre, likaså ämnet Skärgårdskunskap vid Öppna universitetet, tidskriften Skärgård, Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan(www.skolresurs.fi), Skärgårdshavets nationalpark, Skärgårdshavets biosfärområde och all den lokala kunskap om kultur, historia och natur som ännu finns levande kvar i våra skärgårdsområden. Skärgårdsskolorna kunde konsekvent jobba för att bli kända som skolor var eleverna redan som unga blir intresserad av vetenskap och av den unika skärgård de själva bor i. Mycket har redan gjorts, men det viktiga nu är att göra detta synligt för möjliga inflyttare som vill att deras barn skall få en unik utbildning lite utöver det vanliga. Kanske det en dag blir möjligt att faktiskt skapa någon form av Östersjögymnasium i Korpo, så som Bosse Mellberg har föreslagit, kanske först i form av sommarkurser och virtuella kurser. Man måste ha visioner och vilja att förverkliga dem och någonstans skall man börja. Undertecknade föreslår att våra skolor i skärgården, särskilt enhetsskolorna i Nagu och Korpo, får en tydlig profil som Östersjö- och skärgårdsskolor." Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut nr 137 av översänt motionen till utbildningschef Ulrika Lundberg för beredning. Förslag Beslut Stadsfullmäktige antecknar att den tagit del av förteckningen över obehandlade motioner och av de åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Förslaget godkändes.

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kungsbacka här och nu, och imorgon

Kungsbacka här och nu, och imorgon Kungsbacka här och nu, och imorgon Kommunutvecklarna 2011 Per Abrahamsson, Emma Lygnerud Boberg, Alexander Burwall, Henrietta Flodell, Charlotte Foureaux, Klara Gattbro, Evelina Hentilä, Tova Medby, Christoffer

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Motioner till 2012 års distriktskongress

Motioner till 2012 års distriktskongress 1 Motioner till 2012 års distriktskongress Nr Motion Arb.kom. Föredragande Sid 1. Fastighetsavgift Malå Lennart Holmlund 3 2. Arbetsskadeförsäkring Umeå Per-Erik Johansson 4 3. Samordningsförbundens finansiering

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30)

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30) Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20 (Föregående möte var 2005-01-30) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Andreas

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013

Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Räddaren i nöden stafettläkare, vårdkaos och vitsen med en marknad Danjell Elgebrandt timbro Augusti 2013 Om författaren Danjell Elgebrandt är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Just nu studerar

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-12-21 Justerat fredagen den 21 december 2007 Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson 299 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer