SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121"

Transkript

1 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Allmän information Pargas stads bokslut för år 2014, ansvarsfrihet Utvärderingsberättelse för år Personalrapport Stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär Väståbolands Hyreshus Ab:s anhållan om lån eller borgen Godkännande av avtalet om grundande av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och val av ledamöter/ersättare i nämnden Befrielse från förtroendeuppdrag, Monica Hedström-Järvinen Val av ny medlem och ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd Val av ny medlem i bildningsnämnden Val av ny medlem och ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Val av ny personlig ersättare i revisionsnämnden Tarja Rinnes m.fl. motion om effektivering av användningen av krigs- och frontveteranernas rehabiliteringsanslag SFP:s fullmäktigegrupps motion om fästingsituationen i Pargas Anmälningsärenden Christer Friis motion angående hälsovården i Houtskär Sdp:s fullmäktigegrupps motion om att fullmäktige ska övergå till elektronisk möteshantering Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden 148 Det justerade protokollet med besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö Ordförande: Andreas von Bergmann Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd i stadshuset i Pargas och i områ des kon to ren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Intygar:

2 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET von Bergmann Andreas ordförande Abrahamsson Petri Agge Matti Autio Sanna Berglund Leif Bergman Ted Björk Maj Bredenberg Felicia Colliander Cornelius Engström Sverker (avlägsnade sig kl. 19:35 55) Engström Eskil Eriksson Jan Fredriksson Merja Friis Christer Granqvist Conny Hilke Kaija Holmberg Mikael Karlgren Fabian (avlägsnade sig kl. 19:54 67) Karlsson Kaj-Johan Karlsson Merja Karlsson Sverker Koskinen Regina Kronehag Kurt Kurvinen Kyösti Lindell-Luukkonen Maria Lindholm Tom Lindstedt Kim Lundsten Aya Lundqvist Kurt Luoma Mikaela Markkula Mauno Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja Salonen Markku Stolzmann Marianna Särkijärvi Helena Söderlund Nina Takatupa Jarmo Tengström Johanna Wikman Calle Visa Petri

3 4/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Järvinen Hanna styrelseledamot Lundberg Ulrika utbildningschef Sundqvist Paula social- och hälsovårdsdirektör Österman Carl-Sture miljövårdschef Lindroos Peter personalchef Pihl Seppo fastihetschef (närvarande från kl. 17:25) Nygrén Patrik stadsdirektör Avellan Monica stadsjurist FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Ahonen Janne Ekström Kurt Hedström-Järvinen Monica Henriksson Carita Johansson Andreas Niemi Tapani Nurro Kai Nymalm Tommy (ersättaren Agge Matti närvarande) (ersättaren Tengström Johanna närvarande) (ersättaren Bredenberg Felicia närvarande) (ersättaren Markkula Mauno närvarande) (ersättaren Lundsten Aya närvarande) (ersättaren Karlsson Merja närvarande) (ersättaren Granqvist Conny närvarande) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas von Bergmann Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Leif Berglund Matti Agge har justerat har justerat protokollet elektroniskt protokollet elektroniskt PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./johdon siht.

4 4/ Stadsfullmäktige Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Stadsfullmäktige Ordförande konstaterade att sammanträdet hade kungjorts i laglig ordning och att 42 fullmäktigeledamöter var närvarande, vilket innebär att sammanträdet även var beslutfört.

5 4/ Stadsfullmäktige Val av protokolljusterare Stadsfullmäktige Till protokolljusterare valdes Leif Berglund och Matti Agge.

6 4/ Stadsfullmäktige Allmän information Stadsfullmäktige Stadsdirektören informerade om att stadsfullmäktige håller ett seminarium Närmare information ges senare.

7 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Pargas stads bokslut för år 2014, ansvarsfrihet / /2015 Stadsstyrelsen Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn Bilaga 1 Bokslut Bekräftelsebrev 2014 I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte redovisats i resultaträkningen eller balansräkningen. I bokslutet skall ingå resultaträkning, balansräkning samt bilagor till dessa samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och stadsdirektören. Bokslutet skall överlämnas till fullmäktige före utgången av juni månad. Kommun som jämte dottersamfund bildar en kommunkoncern skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet för en kommun skall upprättas som en sammanställning av boksluten för kommunen och dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. Ett fullständigt koncernbokslut omfattar koncernbalans, koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen samt noter till dessa. Bokslutet innehållande verksamhetsberättelsen för år 2014 har färdigställts, bilaga. Ekonomisk översikt som ingår i bokslutet ger en sammanfattning av det ekonomiska utfallet för år Årsbidraget för år 2014 blev ,19 euro mot ursprungligen budgeterade euro och mot det budgeterade årsbidraget euro efter gjorda budgetändringar. Räkenskapsperiodens resultat är ,06 euro och överskottet är ,15 euro. Det ackumulerade överskottet vid ingången av räkenskapsåret 2013 var ,72 euro och beräknas efter överskottet för år 2014 att vara ,87 euro. Stadens låneupptagning minskade under året med ,63 euro.

8 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Förslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att överskottet ,15 euro förs till kontot "Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder", varefter det ackumulerade överskottet på nämnda konto blir , 87 euro. Stadsstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2014 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning samt lämnar härefter bokslutet för vidare behandling i stadsfullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. Stadsstyrelsen tillställer enligt nya krav samtidigt revisorerna samt revisionsnämnden bekräftelsebrev i enlighet med bilaga. Bekräftelsebrevet är en del av revisionsdokumentationen och styrker bokslutet. Stadsstyrelsen beslutar dessutom att eventuella brister eller felaktigheter i bokslutet kan korrigeras på tjänstens vägnar innan revisionsnämnden tar ställning till bokslutet. Under diskussionen föreslog Kurt Lundqvist under kapitel 9 Driftsbudgetens förverkligande på budgetens bindningsnivå, Miljö, Vattentjänstverket, Allmänna slutsatser, sidan 129, en strykning av nästsista stycket. Stadsstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. I övrigt godkändes förslaget. Revisionsnämnden Enligt Kommunallagen 75 avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till. Förslag Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och tar ställning till om: a) bokslutet för år 2014 kan godkännas och om b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och föreslår att: a) bokslutet för år 2014 godkänns och att b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och

9 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Bilaga 1 Bokslutet Revisionsberettälsen Bekräftelsebrev 2015 Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för år 2014 till den del det gäller bokslutets allmänna del t.o.m. åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom koncerntjänster. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom bildningsavdelningen. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för social- och hälsovårdsavdelningens ansvarsområden med en textkorrigering i den svenskspråkiga texten gällande specialsjukvårdens ekonomiska utfall: Kostnaderna för akutvård.. ska vara Kostnaderna för första vården 2014 låg på (sidan 109). Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom miljöavdelningen. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet även till övriga delar. Stadsfullmäktige beviljade ansvarsfrihet åt medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare, vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Stadsfullmäktige beslöt att överskottet ,15 förs till kontot Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder, varefter återstår som överskott på nämnda konto ,87.

10 4/ Stadsfullmäktige Utvärderingsberättelse för år 2014 Revisionsnämnden Enligt Kommunallagen 71 skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden utformar för ändamålet en utvärderingsberättelse. Utvärderingsberättelsen utformades, undertecknades och överlämnades till stadsfullmäktige för behandling. Stadsfullmäktige Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige inbegär genmälen med anledning av påpekandena i utvärderingsberättelsen till den Bilaga 4 Utvärderingsberättelse för år 2014 Stadsfullmäktige beslöt godkänna revisionsnämndens förslag att stadsfullmäktige inbegär genmälen med anledning av påpekandena i utvärderingsberättelsen till den

11 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Personalrapport / /2015 Stadsstyrelsen Beredare Personalchef Peter Lindroos, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Kompletterande material Personalrapport 2014 Personalrapporten för år 2014 följer principerna för motsvarande rapporter Förslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av rapporten och föreslår att stadsfullmäktige godkänner den. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 5 Personalrapport 2014 Stadsfullmäktige godkände personalrapporten för år 2014.

12 4/ Ympäristölautakunta Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär 1919/ /2015 Ympäristölautakunta Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Arbetet med att utarbeta en stranddetaljplan har inletts på markägarnas initiativ för att möjliggöra byggandet av en fritidsbostad, en strandbastu och ekonomibyggnader i området. Det aktuella området som berörs av planen omfattar hela lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs by i Houtskär i södra delen av Lempnäs huvudö. Syftet med stranddetaljplanen är att anvisa ett separat kvartersområde för fritidsbostäder (RA-1). Området är delvis utan plan. Stranddetaljplanen ska beaktas i generalplanen för Houtskär och i ändringen av generalplanen för Houtskär som båda är under arbete i Pargas stad. Planarbetet inleddes på markägarens initiativ i början av Det inledande mötet hölls mellan planläggaren, Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands förbund och Pargas stad Programmet för deltagande och bedömning och planutkastet har varit framlagda fr.o.m Planförslaget är nu färdigt. Det lämnades inte in några anmärkningar mot planutkastet under den tid utkastet var framlagt. Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget är framlagt. Växelverkan genomförs enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga Förslag 3. Plankartan och teckenförklaringarna 4. Planbeskrivningen med bilagor Miljönämnden beslutar framlägga offentligt förslaget till stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär. Miljönämnden föreslår att planen godkänns om det inte lämnas in sådana utlåtanden eller anmärkningar mot planförslaget som skulle förutsätta betydande ändringar i förslaget under den tid som förslaget är framlagt. Förslaget godkändes.

13 4/ Ympäristölautakunta Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Delgivning Stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Stadsstyrelsen Beredare Vikarierande planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Förslaget till stranddetaljplan för Apelholmen var offentligt framlagt under tiden Inga anmärkningar lämnades in under denna tid. Med anledning av det myndighetsutlåtande som NTM-centralen i Egentliga Finland avgav höll en företrädare för markägaren (= planupprättaren), en representant för NTM-centralen och en representant för staden en arbetsförhandling 26.5 och dessutom gjorde representanten för NTM-centralen ett terrängbesök på holmen Till följd av arbetsförhandlingen och terrängbesöket och på yrkande av NTM-centralen har planen setts över och ändrats till vissa mindre delar. Kvartersområdet för fritidsbostäder, RA-1, har nu minskats - dock så att byggnadsytorna och byggandets omfattning är oförändrade jämfört med det framlagda förslaget. Därutöver har jord- och skogsbruksområdet med miljövärden (MY) delvis ändrats till naturskyddsområde (SL). De ändringar som nu gjorts har ingen väsentlig inverkan på planens huvudsakliga innehåll. De gjorda ändringarna gäller endast ett mindre markområde i en enskild markägares ägo i det framlagda förslaget och är av sådan natur att de kan accepteras av representanterna för NTM-centralen, staden och markägaren. Bilaga 2 Plankartan och teckenförklaringarna 3 Planbeskrivningen med bilagor Förslag Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 6 Plankartan och teckenförklaringarna 7 Planbeskrivningen med bilagor Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär.

14 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Väståbolands Hyreshus Ab:s anhållan om lån eller borgen 1466/ /2014 Stadsstyrelsen Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Styrelsen för Väståbolands Hyreshus Ab anhåller om ett lån eller en kommunal borgen om år. Dessutom meddelar styrelsen för VÅHH att då bolaget ska ta emot Korpo områdeskontor i apport, ska mottagandet ske så att kostnaderna för fastigheten övergår till bolaget först när staden godkänt en planeändring, beviljat bygglov och beviljat lån eller gett borgensförbindelse, och alla dessa beslut har vunnit laga kraft. Beträffande planeändringen kan VÅHH:s krav ses som godtagbara. När planeändringen har vunnit laga kraft, och staden därigenom försäkrat sig om att hyresbostäder kan uppföras på tomten/lägenheten, överlåter staden fastigheten som apport till VÅHH, både arrendeområdet och de byggnader som finns på det. Men bygglovsprocessen är något VÅHH själv ska sköta. Under den processen förverkligas planeringen av hyresbostäderna, och det är en process som bolaget ska ansvara för. EU:s statsstödsregler ska beaktas då kommunen ger en borgen för ett kommunalt bolags lån. Europeiska kommissionen ger i ett tillkännagivande från 2008 (2008/C155/02) vägledning om tillämpning av statsstödsreglerna på statligt stöd i form av garantier. I detta sammanhang likställs kommunal borgen med garantier. Enligt kommissionens tillkännagivande gäller bl.a. följande för att det inte ska vara fråga om stöd som är förbjudet enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget): Om en enskild garanti som har ingåtts av kommunen inte ger ett företag någon fördel utgör den inte statligt stöd. När det gäller enskilda garantier anser kommissionen att om följande villkor är uppfyllda, föreligger inget statligt stöd: Låntagaren är inte i ekonomiska svårigheter Garantins omfattning måste mätas korrekt när den beviljas. Garantin måste vara kopplad till en viss finansiell transaktion, ett maximibelopp för garantierna ska fastställas och de ska vara tidsbegränsade. Garantin täcker högst 80 % av det utestående lånet. Lagstiftningen innebär att de kommunala bolagen inte ska erhålla några konkurrensfördelar då kommunen går i borgen för deras lån. Bestämmelserna i EUF-fördraget innebär att kommunen för en kommunal borgen ska uppbära en

15 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige marknadsmässig borgensavgift eller provision för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens storlek beror på när i tiden borgen tecknas och den underliggande kreditens löptid och belopp. Den nya kommunallagen (129 ) förutsätter att kommunens intressen tryggas genom tillräckliga motsäkerheter. Lagen förutsätter också att kommunen beaktar det som stadgas i EUF-fördragets artikel 107 och 108. Bilaga 4 Anhållan från Väståbolands Hyreshus Ab Konsekvensbedömning Genom att överlåta Korpo tidigare områdeskontor som apport till VÅHH tryggar staden både tillgången till hyresbostäder i Korpo kommunområde och en ändamålsenlig användning av ett centralt beläget område, som ändå stannar kvar i stadens ägo. Av dotterbolag upptagna lån ökar koncernens lån och försämrar koncernens finansiella status. Enligt den nya kommunallagen är koncernens lån och finansiella status avgörande för bedömningen av en kommuns finansiella status och eventuell status som kriskommun. Förslag Stadsfullmäktige beslutar bevilja Väståbolands Hyreshus Ab borgen för 80 % av lånebeloppet på högst för 25 år. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader. Som motsäkerhet förutsätter stadsfullmäktige intecknade pantbrev till ett belopp om Stadsfullmäktige beslutar också uppbära en årlig borgensprovision om 0,15 % på det utestående lånekapitalet. Staden förutsätter en konkurrensutsättning av lånet. Markku Orell anmälde jäv; styrelsemedlem i Väståbolands Hyreshus Ab. Föredragandens ändrade förslag godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 8 Anhållan från Väståbolands Hyreshus Ab Under diskussionen föreslog Markku Orell att stadsfullmäktige beslutar bevilja Väståbolands Hyreshus Ab proprieborgen. Stadsfullmäktige beslöt enhälligt bevilja Väståbolands Hyreshus Avbproprieborgen för 80 % av lånebeloppet på högst för 25 år.

16 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader. Som motsäkerhet förutsätter stadsfullmäktige intecknade pantbrev till ett belopp om Stadsfullmäktige beslutar också uppbära en årligen borgensprovision om 0,15 % på det utestående lånekapitalet. Staden förutsätter en konkurrensutsättning av lånet.

17 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Godkännande av avtalet om grundande av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och val av ledamöter/ersättare i nämnden 2255/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Ägarkommunerna i Åbonejdens Avfallsservice Ab och Rouskis Oy har beslutat att genomföra en fusion av de bägge bolagen och bilda ett avfallshanteringsbolag som heter Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Åbonejdens Avfallsservice Ab ägs av kommunerna Aura, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nousis, Pöytyä och Rusko samt städerna S:t Karins, Nådendal, Pargas, Reso och Åbo. Rouskis Oy ägs av kommunerna Kimitoön och Sagu samt städerna Pemar och Salo. Alla ägarkommuner godkände fusionsplanen under Kommunernas beslut har vunnit laga kraft, med undantag av Salos stadsfullmäktiges beslut, som har överklagats genom besvär som är anhängiga hos högsta förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen i Salo har beslutat att verkställa beslutet innan det har vunnit laga kraft. Bolagens bolagsstämmor har godkänt verkställandet av fusionen För att fusionen ska träda i kraft krävs att den registreras i handelsregistret. Enligt 23 i avfallslagen ska de myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen som kommunen svarar för enligt denna lag skötas av ett organ som avses i kommunallagen och som kommunen utser (kommunal avfallshanteringsmyndighet). Om kommunen har överfört en serviceuppgift med anknytning till ordnandet av den kommunala avfallshanteringen till ett kommunägt bolag i enlighet med 43, är den kommunala avfallshanteringsmyndigheten i enlighet med kommunallagen ett gemensamt organ för kommunerna i samarbetsområdet eller en av dessa kommuner bildad samkommun. Företrädarna för ägarna till båda bolagen har i samarbete berett ett avtal om inrättande av en ny avfallshanteringsnämnd. Enligt avtalet inrättas ett gemensamt organ för kommunerna, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, med Åbo stad som ansvarig kommun. De övriga ägarkommunerna kan utse sina företrädare i nämnden på det sätt som framgår av avtalet. Fullmäktige i samtliga ägarkommuner ska godkänna avtalet och därefter kan

18 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige avtalet undertecknas. Den nya nämnden inleder sin verksamhet förutsatt att fusionen av bolagen har trätt i kraft. Instruktionen för nämnden godkänns av Åbo stadsfullmäktige. Bilaga 5 Avtal om gemensam avfallshanteringsnämnd Kompletterande material Förslag Utkast till instruktion Beräkning av platsfördelningen i avfallshanteringsnämnden Stadsfullmäktige beslutar godkänna avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd. Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att som företrädare för staden välja en ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Delgivning Förslaget godkändes. Stadsfullmäktiges beslut delges miljösektorn i Åbo stad, miljönämnden i Pargas stad, miljövårdschefen, Pargas stads företrädare i avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion och stadsdirektören Stadsfullmäktige Bilaga 9 Avtal om gemensam avfallshanteringsnämnd Kompletterande material Utkast till instruktion Beräkning av platsfördelningen i avfallshanteringsnämnden Stadsfullmäktige beslutade godkänna avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att som företrädare för staden välja Alice Björklöf till ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Delgivning Miljösektorn i Åbo stad, miljönämnden i Pargas stad, miljövårdschefen, Pargas stads företrädare i avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion och stadsdirektören

19 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Befrielse från förtroendeuppdrag, Monica Hedström-Järvinen 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Monica Hedström-Järvinen har på grund av personliga skäl anhållit om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag. Hedström-Järvinen är ledamot i stadsfullmäktige, ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd, ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, ordinarie medlem i bildningsnämnden och ordinarie medlem i handikapprådet. Hedström-Järvinen är också personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden. Förslag Stadsfullmäktige befriar fullmäktigeledamot Monica Hedström-Järvinen från hennes förtroendeuppdrag. Stadsfullmäktiges ordförande kallar den första ersättaren i Svenska folkpartiet, Felicia Bredenberg, i Monica Hedström-Järvinens ställe som fullmäktigeledamot för den återstående mandatperioden. Stadsfullmäktige uppmanar social- och hälsovårdsnämnden att välja en ny ordinarie medlem i handikapprådet i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige befriade fullmäktigeledamot Monica Hedström-Järvinen från hennes förtroendeuppdrag. Stadsfullmäktiges ordförande kallade den första ersättaren i Svenska folkpartiet, Felicia Bredenberg, i Monica Hedström-Järvinens ställe som fullmäktigeledamot för den återstående mandatperioden. Stadsfullmäktige uppmanarde social- och hälsovårdsnämnden att välja en ny ordinarie medlem i handikapprådet i stället för Monica Hedström-Järvinen. Delgivning Monica Hedström-Järvinen, Felicia Bredenberg, löneräknaren, social- och hälsovårdsnämnden

20 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem och ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i stadsfullmäktiges valnämnd i stället för Monica Hedström-Järvinen, och utse en ny ordförande för nämnden. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny medlem och utser en ny ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Merja Fredriksson till medlem och utsåg henne som ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, den valda

21 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem i bildningsnämnden 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i bildningsnämnden i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny ordinarie medlem i bildningsnämnden för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Maj Björk till ordinarie medlem i bildningsnämnden för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, bildningsnämnden, den valda

22 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem och ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i stället för Monica Hedström-Järvinen och utse en ny ordförande för sektionen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny medlem för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och utser en ny ordförande för sektionen för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Jeanette Laaksonen till medlem för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och utsåg Maj Björk som ordförande för sektionen för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, den valda

23 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny personlig ersättare i revisionsnämnden 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Anne Eriksson till personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, revisionsnämnden, den valda

24 4/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Tarja Rinnes m.fl. motion om effektivering av användningen av krigs- och frontveteranernas rehabiliteringsanslag 1728/ /2014 Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom: Stadsstyrelsen "Det finns ca veteraner i vårt land. Deras medelålder är över 90 år. Statens anslag 2014 för rehabilitering av krigs- och frontveteraner är 34,6 miljoner euro. Målsättningen är att hälften används för rehabilitering vid inrättningar och hälften för rehabilitering i den öppna vården. Pengarna behövs, men trots detta har över 1,6 M inte använts. Social- och hälsovårdsministeriet har signalerat att kommunerna bör effektivera sin verksamhet i syfte allt flera veteraner nås av detta stöd. Eftersom även Pargas stad tyvärr sällar sig till de kommuner som inte lyckats använda detta anslag till fullo och eftersom det nu finns tilläggsanslag från pengar som returnerats till ministeriet att ansöka om framställer jag - att staden i brådskande ordning går igenom kriterier, alternativa möjligheter och sina egna processer för att anslaget i fortsättningen blir utnyttjat till fullo." Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Överläkare Katariina Korhonen, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn En frontveteran kan få rehabilitering i enlighet med lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988). Rehabilitering ges likväl inte, om frontveteranen har rätt att på grund av skada eller yrkessjukdom få rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59), lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) eller en tidigare lag som motsvarar någon av dessa lagar. Alla de kommuninvånare i Pargas som har tilldelats frontmanna-, fronttjänsteller fronttecken och som har rätt att få rehabilitering endast med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner kan söka till rehabilitering av veteraner. Det finns ungefär hundra sådana personer i Pargas. Rehabiliteringen kan ges som öppen rehabilitering eller som anstaltsrehabilitering. Därtill beviljas veteranerna betalningsförbindelser för fotvård. Rehabiliteringen är avgiftsfri och beviljas årligen enligt Statskontorets anvisningar. Öppen rehabilitering kan också ges

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) 9.12.2015 kl. 18.00 21.52 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg Johan

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av 18.1.2013 översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning.

Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av 18.1.2013 översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning. Stadsstyrelsen 80 02.03.2015 Förteckning över obehandlade motioner 1993/00.02.00/2015 Stadsstyrelsen 80 Beredare Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn 044 358 5727 Föredragande Tf. stadsdirektör Monica

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring:

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring: Stadsstyrelsen 156 23.06.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 77 28.08.2014 Förklaring till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av Cornelius Collianders m.fl. besvär över social- och hälsovårdsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND. 1. Avtalsparter. (Översättning) 1. Förslag 22.4.2015. Parterna i detta avtal är följande kommuner

AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND. 1. Avtalsparter. (Översättning) 1. Förslag 22.4.2015. Parterna i detta avtal är följande kommuner (Översättning) 1 Förslag 22.4.2015 AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND 1. Avtalsparter Parterna i detta avtal är följande kommuner 1. Aura kommun 2. S:t Karins stad 3. Kimitoöns kommun 4. Lundo

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Pargas stadshus, Styrhytten

Pargas stadshus, Styrhytten Styrgruppen 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Sammanträdestid: Torsdagen den 10 april 2014 kl. 15.00 Sammanträdesplats: Pargas stadshus, Styrhytten Ordinarie Ersättare Kallade: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14 Sammanträdestid Onsdag 8.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige Nr 5/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande - Ekström Christian, vice ordförande x Alm Marika

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie Nr 6/2016 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 10/2013 Sammanträdestid måndagen den kl. 19.00-20.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer