SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121"

Transkript

1 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Allmän information Pargas stads bokslut för år 2014, ansvarsfrihet Utvärderingsberättelse för år Personalrapport Stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär Väståbolands Hyreshus Ab:s anhållan om lån eller borgen Godkännande av avtalet om grundande av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och val av ledamöter/ersättare i nämnden Befrielse från förtroendeuppdrag, Monica Hedström-Järvinen Val av ny medlem och ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd Val av ny medlem i bildningsnämnden Val av ny medlem och ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Val av ny personlig ersättare i revisionsnämnden Tarja Rinnes m.fl. motion om effektivering av användningen av krigs- och frontveteranernas rehabiliteringsanslag SFP:s fullmäktigegrupps motion om fästingsituationen i Pargas Anmälningsärenden Christer Friis motion angående hälsovården i Houtskär Sdp:s fullmäktigegrupps motion om att fullmäktige ska övergå till elektronisk möteshantering Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden 148 Det justerade protokollet med besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö Ordförande: Andreas von Bergmann Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd i stadshuset i Pargas och i områ des kon to ren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Intygar:

2 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET von Bergmann Andreas ordförande Abrahamsson Petri Agge Matti Autio Sanna Berglund Leif Bergman Ted Björk Maj Bredenberg Felicia Colliander Cornelius Engström Sverker (avlägsnade sig kl. 19:35 55) Engström Eskil Eriksson Jan Fredriksson Merja Friis Christer Granqvist Conny Hilke Kaija Holmberg Mikael Karlgren Fabian (avlägsnade sig kl. 19:54 67) Karlsson Kaj-Johan Karlsson Merja Karlsson Sverker Koskinen Regina Kronehag Kurt Kurvinen Kyösti Lindell-Luukkonen Maria Lindholm Tom Lindstedt Kim Lundsten Aya Lundqvist Kurt Luoma Mikaela Markkula Mauno Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja Salonen Markku Stolzmann Marianna Särkijärvi Helena Söderlund Nina Takatupa Jarmo Tengström Johanna Wikman Calle Visa Petri

3 4/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Järvinen Hanna styrelseledamot Lundberg Ulrika utbildningschef Sundqvist Paula social- och hälsovårdsdirektör Österman Carl-Sture miljövårdschef Lindroos Peter personalchef Pihl Seppo fastihetschef (närvarande från kl. 17:25) Nygrén Patrik stadsdirektör Avellan Monica stadsjurist FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Ahonen Janne Ekström Kurt Hedström-Järvinen Monica Henriksson Carita Johansson Andreas Niemi Tapani Nurro Kai Nymalm Tommy (ersättaren Agge Matti närvarande) (ersättaren Tengström Johanna närvarande) (ersättaren Bredenberg Felicia närvarande) (ersättaren Markkula Mauno närvarande) (ersättaren Lundsten Aya närvarande) (ersättaren Karlsson Merja närvarande) (ersättaren Granqvist Conny närvarande) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas von Bergmann Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Leif Berglund Matti Agge har justerat har justerat protokollet elektroniskt protokollet elektroniskt PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./johdon siht.

4 4/ Stadsfullmäktige Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Stadsfullmäktige Ordförande konstaterade att sammanträdet hade kungjorts i laglig ordning och att 42 fullmäktigeledamöter var närvarande, vilket innebär att sammanträdet även var beslutfört.

5 4/ Stadsfullmäktige Val av protokolljusterare Stadsfullmäktige Till protokolljusterare valdes Leif Berglund och Matti Agge.

6 4/ Stadsfullmäktige Allmän information Stadsfullmäktige Stadsdirektören informerade om att stadsfullmäktige håller ett seminarium Närmare information ges senare.

7 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Pargas stads bokslut för år 2014, ansvarsfrihet / /2015 Stadsstyrelsen Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn Bilaga 1 Bokslut Bekräftelsebrev 2014 I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte redovisats i resultaträkningen eller balansräkningen. I bokslutet skall ingå resultaträkning, balansräkning samt bilagor till dessa samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och stadsdirektören. Bokslutet skall överlämnas till fullmäktige före utgången av juni månad. Kommun som jämte dottersamfund bildar en kommunkoncern skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet för en kommun skall upprättas som en sammanställning av boksluten för kommunen och dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. Ett fullständigt koncernbokslut omfattar koncernbalans, koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen samt noter till dessa. Bokslutet innehållande verksamhetsberättelsen för år 2014 har färdigställts, bilaga. Ekonomisk översikt som ingår i bokslutet ger en sammanfattning av det ekonomiska utfallet för år Årsbidraget för år 2014 blev ,19 euro mot ursprungligen budgeterade euro och mot det budgeterade årsbidraget euro efter gjorda budgetändringar. Räkenskapsperiodens resultat är ,06 euro och överskottet är ,15 euro. Det ackumulerade överskottet vid ingången av räkenskapsåret 2013 var ,72 euro och beräknas efter överskottet för år 2014 att vara ,87 euro. Stadens låneupptagning minskade under året med ,63 euro.

8 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Förslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att överskottet ,15 euro förs till kontot "Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder", varefter det ackumulerade överskottet på nämnda konto blir , 87 euro. Stadsstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2014 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning samt lämnar härefter bokslutet för vidare behandling i stadsfullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. Stadsstyrelsen tillställer enligt nya krav samtidigt revisorerna samt revisionsnämnden bekräftelsebrev i enlighet med bilaga. Bekräftelsebrevet är en del av revisionsdokumentationen och styrker bokslutet. Stadsstyrelsen beslutar dessutom att eventuella brister eller felaktigheter i bokslutet kan korrigeras på tjänstens vägnar innan revisionsnämnden tar ställning till bokslutet. Under diskussionen föreslog Kurt Lundqvist under kapitel 9 Driftsbudgetens förverkligande på budgetens bindningsnivå, Miljö, Vattentjänstverket, Allmänna slutsatser, sidan 129, en strykning av nästsista stycket. Stadsstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. I övrigt godkändes förslaget. Revisionsnämnden Enligt Kommunallagen 75 avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till. Förslag Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och tar ställning till om: a) bokslutet för år 2014 kan godkännas och om b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och föreslår att: a) bokslutet för år 2014 godkänns och att b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och

9 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Bilaga 1 Bokslutet Revisionsberettälsen Bekräftelsebrev 2015 Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för år 2014 till den del det gäller bokslutets allmänna del t.o.m. åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom koncerntjänster. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom bildningsavdelningen. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för social- och hälsovårdsavdelningens ansvarsområden med en textkorrigering i den svenskspråkiga texten gällande specialsjukvårdens ekonomiska utfall: Kostnaderna för akutvård.. ska vara Kostnaderna för första vården 2014 låg på (sidan 109). Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom miljöavdelningen. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet även till övriga delar. Stadsfullmäktige beviljade ansvarsfrihet åt medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare, vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Stadsfullmäktige beslöt att överskottet ,15 förs till kontot Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder, varefter återstår som överskott på nämnda konto ,87.

10 4/ Stadsfullmäktige Utvärderingsberättelse för år 2014 Revisionsnämnden Enligt Kommunallagen 71 skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden utformar för ändamålet en utvärderingsberättelse. Utvärderingsberättelsen utformades, undertecknades och överlämnades till stadsfullmäktige för behandling. Stadsfullmäktige Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige inbegär genmälen med anledning av påpekandena i utvärderingsberättelsen till den Bilaga 4 Utvärderingsberättelse för år 2014 Stadsfullmäktige beslöt godkänna revisionsnämndens förslag att stadsfullmäktige inbegär genmälen med anledning av påpekandena i utvärderingsberättelsen till den

11 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Personalrapport / /2015 Stadsstyrelsen Beredare Personalchef Peter Lindroos, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Kompletterande material Personalrapport 2014 Personalrapporten för år 2014 följer principerna för motsvarande rapporter Förslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av rapporten och föreslår att stadsfullmäktige godkänner den. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 5 Personalrapport 2014 Stadsfullmäktige godkände personalrapporten för år 2014.

12 4/ Ympäristölautakunta Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär 1919/ /2015 Ympäristölautakunta Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Arbetet med att utarbeta en stranddetaljplan har inletts på markägarnas initiativ för att möjliggöra byggandet av en fritidsbostad, en strandbastu och ekonomibyggnader i området. Det aktuella området som berörs av planen omfattar hela lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs by i Houtskär i södra delen av Lempnäs huvudö. Syftet med stranddetaljplanen är att anvisa ett separat kvartersområde för fritidsbostäder (RA-1). Området är delvis utan plan. Stranddetaljplanen ska beaktas i generalplanen för Houtskär och i ändringen av generalplanen för Houtskär som båda är under arbete i Pargas stad. Planarbetet inleddes på markägarens initiativ i början av Det inledande mötet hölls mellan planläggaren, Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands förbund och Pargas stad Programmet för deltagande och bedömning och planutkastet har varit framlagda fr.o.m Planförslaget är nu färdigt. Det lämnades inte in några anmärkningar mot planutkastet under den tid utkastet var framlagt. Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget är framlagt. Växelverkan genomförs enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga Förslag 3. Plankartan och teckenförklaringarna 4. Planbeskrivningen med bilagor Miljönämnden beslutar framlägga offentligt förslaget till stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär. Miljönämnden föreslår att planen godkänns om det inte lämnas in sådana utlåtanden eller anmärkningar mot planförslaget som skulle förutsätta betydande ändringar i förslaget under den tid som förslaget är framlagt. Förslaget godkändes.

13 4/ Ympäristölautakunta Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Delgivning Stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Stadsstyrelsen Beredare Vikarierande planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Förslaget till stranddetaljplan för Apelholmen var offentligt framlagt under tiden Inga anmärkningar lämnades in under denna tid. Med anledning av det myndighetsutlåtande som NTM-centralen i Egentliga Finland avgav höll en företrädare för markägaren (= planupprättaren), en representant för NTM-centralen och en representant för staden en arbetsförhandling 26.5 och dessutom gjorde representanten för NTM-centralen ett terrängbesök på holmen Till följd av arbetsförhandlingen och terrängbesöket och på yrkande av NTM-centralen har planen setts över och ändrats till vissa mindre delar. Kvartersområdet för fritidsbostäder, RA-1, har nu minskats - dock så att byggnadsytorna och byggandets omfattning är oförändrade jämfört med det framlagda förslaget. Därutöver har jord- och skogsbruksområdet med miljövärden (MY) delvis ändrats till naturskyddsområde (SL). De ändringar som nu gjorts har ingen väsentlig inverkan på planens huvudsakliga innehåll. De gjorda ändringarna gäller endast ett mindre markområde i en enskild markägares ägo i det framlagda förslaget och är av sådan natur att de kan accepteras av representanterna för NTM-centralen, staden och markägaren. Bilaga 2 Plankartan och teckenförklaringarna 3 Planbeskrivningen med bilagor Förslag Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 6 Plankartan och teckenförklaringarna 7 Planbeskrivningen med bilagor Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär.

14 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Väståbolands Hyreshus Ab:s anhållan om lån eller borgen 1466/ /2014 Stadsstyrelsen Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Styrelsen för Väståbolands Hyreshus Ab anhåller om ett lån eller en kommunal borgen om år. Dessutom meddelar styrelsen för VÅHH att då bolaget ska ta emot Korpo områdeskontor i apport, ska mottagandet ske så att kostnaderna för fastigheten övergår till bolaget först när staden godkänt en planeändring, beviljat bygglov och beviljat lån eller gett borgensförbindelse, och alla dessa beslut har vunnit laga kraft. Beträffande planeändringen kan VÅHH:s krav ses som godtagbara. När planeändringen har vunnit laga kraft, och staden därigenom försäkrat sig om att hyresbostäder kan uppföras på tomten/lägenheten, överlåter staden fastigheten som apport till VÅHH, både arrendeområdet och de byggnader som finns på det. Men bygglovsprocessen är något VÅHH själv ska sköta. Under den processen förverkligas planeringen av hyresbostäderna, och det är en process som bolaget ska ansvara för. EU:s statsstödsregler ska beaktas då kommunen ger en borgen för ett kommunalt bolags lån. Europeiska kommissionen ger i ett tillkännagivande från 2008 (2008/C155/02) vägledning om tillämpning av statsstödsreglerna på statligt stöd i form av garantier. I detta sammanhang likställs kommunal borgen med garantier. Enligt kommissionens tillkännagivande gäller bl.a. följande för att det inte ska vara fråga om stöd som är förbjudet enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget): Om en enskild garanti som har ingåtts av kommunen inte ger ett företag någon fördel utgör den inte statligt stöd. När det gäller enskilda garantier anser kommissionen att om följande villkor är uppfyllda, föreligger inget statligt stöd: Låntagaren är inte i ekonomiska svårigheter Garantins omfattning måste mätas korrekt när den beviljas. Garantin måste vara kopplad till en viss finansiell transaktion, ett maximibelopp för garantierna ska fastställas och de ska vara tidsbegränsade. Garantin täcker högst 80 % av det utestående lånet. Lagstiftningen innebär att de kommunala bolagen inte ska erhålla några konkurrensfördelar då kommunen går i borgen för deras lån. Bestämmelserna i EUF-fördraget innebär att kommunen för en kommunal borgen ska uppbära en

15 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige marknadsmässig borgensavgift eller provision för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens storlek beror på när i tiden borgen tecknas och den underliggande kreditens löptid och belopp. Den nya kommunallagen (129 ) förutsätter att kommunens intressen tryggas genom tillräckliga motsäkerheter. Lagen förutsätter också att kommunen beaktar det som stadgas i EUF-fördragets artikel 107 och 108. Bilaga 4 Anhållan från Väståbolands Hyreshus Ab Konsekvensbedömning Genom att överlåta Korpo tidigare områdeskontor som apport till VÅHH tryggar staden både tillgången till hyresbostäder i Korpo kommunområde och en ändamålsenlig användning av ett centralt beläget område, som ändå stannar kvar i stadens ägo. Av dotterbolag upptagna lån ökar koncernens lån och försämrar koncernens finansiella status. Enligt den nya kommunallagen är koncernens lån och finansiella status avgörande för bedömningen av en kommuns finansiella status och eventuell status som kriskommun. Förslag Stadsfullmäktige beslutar bevilja Väståbolands Hyreshus Ab borgen för 80 % av lånebeloppet på högst för 25 år. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader. Som motsäkerhet förutsätter stadsfullmäktige intecknade pantbrev till ett belopp om Stadsfullmäktige beslutar också uppbära en årlig borgensprovision om 0,15 % på det utestående lånekapitalet. Staden förutsätter en konkurrensutsättning av lånet. Markku Orell anmälde jäv; styrelsemedlem i Väståbolands Hyreshus Ab. Föredragandens ändrade förslag godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 8 Anhållan från Väståbolands Hyreshus Ab Under diskussionen föreslog Markku Orell att stadsfullmäktige beslutar bevilja Väståbolands Hyreshus Ab proprieborgen. Stadsfullmäktige beslöt enhälligt bevilja Väståbolands Hyreshus Avbproprieborgen för 80 % av lånebeloppet på högst för 25 år.

16 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader. Som motsäkerhet förutsätter stadsfullmäktige intecknade pantbrev till ett belopp om Stadsfullmäktige beslutar också uppbära en årligen borgensprovision om 0,15 % på det utestående lånekapitalet. Staden förutsätter en konkurrensutsättning av lånet.

17 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Godkännande av avtalet om grundande av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och val av ledamöter/ersättare i nämnden 2255/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Ägarkommunerna i Åbonejdens Avfallsservice Ab och Rouskis Oy har beslutat att genomföra en fusion av de bägge bolagen och bilda ett avfallshanteringsbolag som heter Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Åbonejdens Avfallsservice Ab ägs av kommunerna Aura, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nousis, Pöytyä och Rusko samt städerna S:t Karins, Nådendal, Pargas, Reso och Åbo. Rouskis Oy ägs av kommunerna Kimitoön och Sagu samt städerna Pemar och Salo. Alla ägarkommuner godkände fusionsplanen under Kommunernas beslut har vunnit laga kraft, med undantag av Salos stadsfullmäktiges beslut, som har överklagats genom besvär som är anhängiga hos högsta förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen i Salo har beslutat att verkställa beslutet innan det har vunnit laga kraft. Bolagens bolagsstämmor har godkänt verkställandet av fusionen För att fusionen ska träda i kraft krävs att den registreras i handelsregistret. Enligt 23 i avfallslagen ska de myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen som kommunen svarar för enligt denna lag skötas av ett organ som avses i kommunallagen och som kommunen utser (kommunal avfallshanteringsmyndighet). Om kommunen har överfört en serviceuppgift med anknytning till ordnandet av den kommunala avfallshanteringen till ett kommunägt bolag i enlighet med 43, är den kommunala avfallshanteringsmyndigheten i enlighet med kommunallagen ett gemensamt organ för kommunerna i samarbetsområdet eller en av dessa kommuner bildad samkommun. Företrädarna för ägarna till båda bolagen har i samarbete berett ett avtal om inrättande av en ny avfallshanteringsnämnd. Enligt avtalet inrättas ett gemensamt organ för kommunerna, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, med Åbo stad som ansvarig kommun. De övriga ägarkommunerna kan utse sina företrädare i nämnden på det sätt som framgår av avtalet. Fullmäktige i samtliga ägarkommuner ska godkänna avtalet och därefter kan

18 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige avtalet undertecknas. Den nya nämnden inleder sin verksamhet förutsatt att fusionen av bolagen har trätt i kraft. Instruktionen för nämnden godkänns av Åbo stadsfullmäktige. Bilaga 5 Avtal om gemensam avfallshanteringsnämnd Kompletterande material Förslag Utkast till instruktion Beräkning av platsfördelningen i avfallshanteringsnämnden Stadsfullmäktige beslutar godkänna avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd. Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att som företrädare för staden välja en ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Delgivning Förslaget godkändes. Stadsfullmäktiges beslut delges miljösektorn i Åbo stad, miljönämnden i Pargas stad, miljövårdschefen, Pargas stads företrädare i avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion och stadsdirektören Stadsfullmäktige Bilaga 9 Avtal om gemensam avfallshanteringsnämnd Kompletterande material Utkast till instruktion Beräkning av platsfördelningen i avfallshanteringsnämnden Stadsfullmäktige beslutade godkänna avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att som företrädare för staden välja Alice Björklöf till ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Delgivning Miljösektorn i Åbo stad, miljönämnden i Pargas stad, miljövårdschefen, Pargas stads företrädare i avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion och stadsdirektören

19 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Befrielse från förtroendeuppdrag, Monica Hedström-Järvinen 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Monica Hedström-Järvinen har på grund av personliga skäl anhållit om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag. Hedström-Järvinen är ledamot i stadsfullmäktige, ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd, ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, ordinarie medlem i bildningsnämnden och ordinarie medlem i handikapprådet. Hedström-Järvinen är också personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden. Förslag Stadsfullmäktige befriar fullmäktigeledamot Monica Hedström-Järvinen från hennes förtroendeuppdrag. Stadsfullmäktiges ordförande kallar den första ersättaren i Svenska folkpartiet, Felicia Bredenberg, i Monica Hedström-Järvinens ställe som fullmäktigeledamot för den återstående mandatperioden. Stadsfullmäktige uppmanar social- och hälsovårdsnämnden att välja en ny ordinarie medlem i handikapprådet i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige befriade fullmäktigeledamot Monica Hedström-Järvinen från hennes förtroendeuppdrag. Stadsfullmäktiges ordförande kallade den första ersättaren i Svenska folkpartiet, Felicia Bredenberg, i Monica Hedström-Järvinens ställe som fullmäktigeledamot för den återstående mandatperioden. Stadsfullmäktige uppmanarde social- och hälsovårdsnämnden att välja en ny ordinarie medlem i handikapprådet i stället för Monica Hedström-Järvinen. Delgivning Monica Hedström-Järvinen, Felicia Bredenberg, löneräknaren, social- och hälsovårdsnämnden

20 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem och ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i stadsfullmäktiges valnämnd i stället för Monica Hedström-Järvinen, och utse en ny ordförande för nämnden. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny medlem och utser en ny ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Merja Fredriksson till medlem och utsåg henne som ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, den valda

21 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem i bildningsnämnden 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i bildningsnämnden i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny ordinarie medlem i bildningsnämnden för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Maj Björk till ordinarie medlem i bildningsnämnden för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, bildningsnämnden, den valda

22 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem och ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i stället för Monica Hedström-Järvinen och utse en ny ordförande för sektionen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny medlem för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och utser en ny ordförande för sektionen för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Jeanette Laaksonen till medlem för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och utsåg Maj Björk som ordförande för sektionen för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, den valda

23 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny personlig ersättare i revisionsnämnden 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Anne Eriksson till personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, revisionsnämnden, den valda

24 4/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Tarja Rinnes m.fl. motion om effektivering av användningen av krigs- och frontveteranernas rehabiliteringsanslag 1728/ /2014 Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom: Stadsstyrelsen "Det finns ca veteraner i vårt land. Deras medelålder är över 90 år. Statens anslag 2014 för rehabilitering av krigs- och frontveteraner är 34,6 miljoner euro. Målsättningen är att hälften används för rehabilitering vid inrättningar och hälften för rehabilitering i den öppna vården. Pengarna behövs, men trots detta har över 1,6 M inte använts. Social- och hälsovårdsministeriet har signalerat att kommunerna bör effektivera sin verksamhet i syfte allt flera veteraner nås av detta stöd. Eftersom även Pargas stad tyvärr sällar sig till de kommuner som inte lyckats använda detta anslag till fullo och eftersom det nu finns tilläggsanslag från pengar som returnerats till ministeriet att ansöka om framställer jag - att staden i brådskande ordning går igenom kriterier, alternativa möjligheter och sina egna processer för att anslaget i fortsättningen blir utnyttjat till fullo." Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Överläkare Katariina Korhonen, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn En frontveteran kan få rehabilitering i enlighet med lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988). Rehabilitering ges likväl inte, om frontveteranen har rätt att på grund av skada eller yrkessjukdom få rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59), lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) eller en tidigare lag som motsvarar någon av dessa lagar. Alla de kommuninvånare i Pargas som har tilldelats frontmanna-, fronttjänsteller fronttecken och som har rätt att få rehabilitering endast med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner kan söka till rehabilitering av veteraner. Det finns ungefär hundra sådana personer i Pargas. Rehabiliteringen kan ges som öppen rehabilitering eller som anstaltsrehabilitering. Därtill beviljas veteranerna betalningsförbindelser för fotvård. Rehabiliteringen är avgiftsfri och beviljas årligen enligt Statskontorets anvisningar. Öppen rehabilitering kan också ges

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av 18.1.2013 översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning.

Stadsdirektören har med tjänsteinnehavarbeslut 4 av 18.1.2013 översänt motionen till näringslivschef Tomas Eklund för beredning. Stadsstyrelsen 80 02.03.2015 Förteckning över obehandlade motioner 1993/00.02.00/2015 Stadsstyrelsen 80 Beredare Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn 044 358 5727 Föredragande Tf. stadsdirektör Monica

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) - 20.55 ( 1-7)

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 11.23 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråerna i Jakobstad, Stationsvägen 1, Ekenäs, Långgatan 13, Helsingfors, Byholmsgränden 7 A och Pargas, Kårkullavägen 142 Anmärkning:

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer