SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121"

Transkript

1 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Allmän information Pargas stads bokslut för år 2014, ansvarsfrihet Utvärderingsberättelse för år Personalrapport Stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär Väståbolands Hyreshus Ab:s anhållan om lån eller borgen Godkännande av avtalet om grundande av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och val av ledamöter/ersättare i nämnden Befrielse från förtroendeuppdrag, Monica Hedström-Järvinen Val av ny medlem och ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd Val av ny medlem i bildningsnämnden Val av ny medlem och ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Val av ny personlig ersättare i revisionsnämnden Tarja Rinnes m.fl. motion om effektivering av användningen av krigs- och frontveteranernas rehabiliteringsanslag SFP:s fullmäktigegrupps motion om fästingsituationen i Pargas Anmälningsärenden Christer Friis motion angående hälsovården i Houtskär Sdp:s fullmäktigegrupps motion om att fullmäktige ska övergå till elektronisk möteshantering Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden 148 Det justerade protokollet med besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö Ordförande: Andreas von Bergmann Denna sammanträdeskallelse har varit framlagd i stadshuset i Pargas och i områ des kon to ren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Intygar:

2 4/ Stadsfullmäktige TID - AIKA kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET von Bergmann Andreas ordförande Abrahamsson Petri Agge Matti Autio Sanna Berglund Leif Bergman Ted Björk Maj Bredenberg Felicia Colliander Cornelius Engström Sverker (avlägsnade sig kl. 19:35 55) Engström Eskil Eriksson Jan Fredriksson Merja Friis Christer Granqvist Conny Hilke Kaija Holmberg Mikael Karlgren Fabian (avlägsnade sig kl. 19:54 67) Karlsson Kaj-Johan Karlsson Merja Karlsson Sverker Koskinen Regina Kronehag Kurt Kurvinen Kyösti Lindell-Luukkonen Maria Lindholm Tom Lindstedt Kim Lundsten Aya Lundqvist Kurt Luoma Mikaela Markkula Mauno Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja Salonen Markku Stolzmann Marianna Särkijärvi Helena Söderlund Nina Takatupa Jarmo Tengström Johanna Wikman Calle Visa Petri

3 4/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Järvinen Hanna styrelseledamot Lundberg Ulrika utbildningschef Sundqvist Paula social- och hälsovårdsdirektör Österman Carl-Sture miljövårdschef Lindroos Peter personalchef Pihl Seppo fastihetschef (närvarande från kl. 17:25) Nygrén Patrik stadsdirektör Avellan Monica stadsjurist FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Ahonen Janne Ekström Kurt Hedström-Järvinen Monica Henriksson Carita Johansson Andreas Niemi Tapani Nurro Kai Nymalm Tommy (ersättaren Agge Matti närvarande) (ersättaren Tengström Johanna närvarande) (ersättaren Bredenberg Felicia närvarande) (ersättaren Markkula Mauno närvarande) (ersättaren Lundsten Aya närvarande) (ersättaren Karlsson Merja närvarande) (ersättaren Granqvist Conny närvarande) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas von Bergmann Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Leif Berglund Matti Agge har justerat har justerat protokollet elektroniskt protokollet elektroniskt PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./johdon siht.

4 4/ Stadsfullmäktige Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Stadsfullmäktige Ordförande konstaterade att sammanträdet hade kungjorts i laglig ordning och att 42 fullmäktigeledamöter var närvarande, vilket innebär att sammanträdet även var beslutfört.

5 4/ Stadsfullmäktige Val av protokolljusterare Stadsfullmäktige Till protokolljusterare valdes Leif Berglund och Matti Agge.

6 4/ Stadsfullmäktige Allmän information Stadsfullmäktige Stadsdirektören informerade om att stadsfullmäktige håller ett seminarium Närmare information ges senare.

7 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Pargas stads bokslut för år 2014, ansvarsfrihet / /2015 Stadsstyrelsen Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Tf. stadsdirektör Monica Avellan, tfn Bilaga 1 Bokslut Bekräftelsebrev 2014 I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte redovisats i resultaträkningen eller balansräkningen. I bokslutet skall ingå resultaträkning, balansräkning samt bilagor till dessa samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och stadsdirektören. Bokslutet skall överlämnas till fullmäktige före utgången av juni månad. Kommun som jämte dottersamfund bildar en kommunkoncern skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet för en kommun skall upprättas som en sammanställning av boksluten för kommunen och dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. Ett fullständigt koncernbokslut omfattar koncernbalans, koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen samt noter till dessa. Bokslutet innehållande verksamhetsberättelsen för år 2014 har färdigställts, bilaga. Ekonomisk översikt som ingår i bokslutet ger en sammanfattning av det ekonomiska utfallet för år Årsbidraget för år 2014 blev ,19 euro mot ursprungligen budgeterade euro och mot det budgeterade årsbidraget euro efter gjorda budgetändringar. Räkenskapsperiodens resultat är ,06 euro och överskottet är ,15 euro. Det ackumulerade överskottet vid ingången av räkenskapsåret 2013 var ,72 euro och beräknas efter överskottet för år 2014 att vara ,87 euro. Stadens låneupptagning minskade under året med ,63 euro.

8 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Förslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att överskottet ,15 euro förs till kontot "Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder", varefter det ackumulerade överskottet på nämnda konto blir , 87 euro. Stadsstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2014 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning samt lämnar härefter bokslutet för vidare behandling i stadsfullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. Stadsstyrelsen tillställer enligt nya krav samtidigt revisorerna samt revisionsnämnden bekräftelsebrev i enlighet med bilaga. Bekräftelsebrevet är en del av revisionsdokumentationen och styrker bokslutet. Stadsstyrelsen beslutar dessutom att eventuella brister eller felaktigheter i bokslutet kan korrigeras på tjänstens vägnar innan revisionsnämnden tar ställning till bokslutet. Under diskussionen föreslog Kurt Lundqvist under kapitel 9 Driftsbudgetens förverkligande på budgetens bindningsnivå, Miljö, Vattentjänstverket, Allmänna slutsatser, sidan 129, en strykning av nästsista stycket. Stadsstyrelsen omfattade enhälligt förslaget. I övrigt godkändes förslaget. Revisionsnämnden Enligt Kommunallagen 75 avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till. Förslag Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och tar ställning till om: a) bokslutet för år 2014 kan godkännas och om b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen stadsfullmäktige för kännedom och föreslår att: a) bokslutet för år 2014 godkänns och att b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och

9 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Bilaga 1 Bokslutet Revisionsberettälsen Bekräftelsebrev 2015 Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för år 2014 till den del det gäller bokslutets allmänna del t.o.m. åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom koncerntjänster. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom bildningsavdelningen. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för social- och hälsovårdsavdelningens ansvarsområden med en textkorrigering i den svenskspråkiga texten gällande specialsjukvårdens ekonomiska utfall: Kostnaderna för akutvård.. ska vara Kostnaderna för första vården 2014 låg på (sidan 109). Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet för ansvarsområdena inom miljöavdelningen. Stadsfullmäktige godkände enhälligt bokslutet även till övriga delar. Stadsfullmäktige beviljade ansvarsfrihet åt medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare, vilka handhaft stadens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden Stadsfullmäktige beslöt att överskottet ,15 förs till kontot Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder, varefter återstår som överskott på nämnda konto ,87.

10 4/ Stadsfullmäktige Utvärderingsberättelse för år 2014 Revisionsnämnden Enligt Kommunallagen 71 skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden utformar för ändamålet en utvärderingsberättelse. Utvärderingsberättelsen utformades, undertecknades och överlämnades till stadsfullmäktige för behandling. Stadsfullmäktige Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige inbegär genmälen med anledning av påpekandena i utvärderingsberättelsen till den Bilaga 4 Utvärderingsberättelse för år 2014 Stadsfullmäktige beslöt godkänna revisionsnämndens förslag att stadsfullmäktige inbegär genmälen med anledning av påpekandena i utvärderingsberättelsen till den

11 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Personalrapport / /2015 Stadsstyrelsen Beredare Personalchef Peter Lindroos, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Kompletterande material Personalrapport 2014 Personalrapporten för år 2014 följer principerna för motsvarande rapporter Förslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av rapporten och föreslår att stadsfullmäktige godkänner den. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 5 Personalrapport 2014 Stadsfullmäktige godkände personalrapporten för år 2014.

12 4/ Ympäristölautakunta Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär 1919/ /2015 Ympäristölautakunta Beredare Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä, tfn Föredragande Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Arbetet med att utarbeta en stranddetaljplan har inletts på markägarnas initiativ för att möjliggöra byggandet av en fritidsbostad, en strandbastu och ekonomibyggnader i området. Det aktuella området som berörs av planen omfattar hela lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs by i Houtskär i södra delen av Lempnäs huvudö. Syftet med stranddetaljplanen är att anvisa ett separat kvartersområde för fritidsbostäder (RA-1). Området är delvis utan plan. Stranddetaljplanen ska beaktas i generalplanen för Houtskär och i ändringen av generalplanen för Houtskär som båda är under arbete i Pargas stad. Planarbetet inleddes på markägarens initiativ i början av Det inledande mötet hölls mellan planläggaren, Egentliga Finlands NTM-central, Egentliga Finlands förbund och Pargas stad Programmet för deltagande och bedömning och planutkastet har varit framlagda fr.o.m Planförslaget är nu färdigt. Det lämnades inte in några anmärkningar mot planutkastet under den tid utkastet var framlagt. Det kommer att begäras in behövliga myndighetsutlåtanden om planförslaget under den tid planförslaget är framlagt. Växelverkan genomförs enligt programmet för deltagande och bedömning. Bilaga Förslag 3. Plankartan och teckenförklaringarna 4. Planbeskrivningen med bilagor Miljönämnden beslutar framlägga offentligt förslaget till stranddetaljplan för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär. Miljönämnden föreslår att planen godkänns om det inte lämnas in sådana utlåtanden eller anmärkningar mot planförslaget som skulle förutsätta betydande ändringar i förslaget under den tid som förslaget är framlagt. Förslaget godkändes.

13 4/ Ympäristölautakunta Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Delgivning Stadsstyrelsen, planläggningsenheten, byggnadstillsynen Stadsstyrelsen Beredare Vikarierande planläggningschef Turkka Michelsson, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Förslaget till stranddetaljplan för Apelholmen var offentligt framlagt under tiden Inga anmärkningar lämnades in under denna tid. Med anledning av det myndighetsutlåtande som NTM-centralen i Egentliga Finland avgav höll en företrädare för markägaren (= planupprättaren), en representant för NTM-centralen och en representant för staden en arbetsförhandling 26.5 och dessutom gjorde representanten för NTM-centralen ett terrängbesök på holmen Till följd av arbetsförhandlingen och terrängbesöket och på yrkande av NTM-centralen har planen setts över och ändrats till vissa mindre delar. Kvartersområdet för fritidsbostäder, RA-1, har nu minskats - dock så att byggnadsytorna och byggandets omfattning är oförändrade jämfört med det framlagda förslaget. Därutöver har jord- och skogsbruksområdet med miljövärden (MY) delvis ändrats till naturskyddsområde (SL). De ändringar som nu gjorts har ingen väsentlig inverkan på planens huvudsakliga innehåll. De gjorda ändringarna gäller endast ett mindre markområde i en enskild markägares ägo i det framlagda förslaget och är av sådan natur att de kan accepteras av representanterna för NTM-centralen, staden och markägaren. Bilaga 2 Plankartan och teckenförklaringarna 3 Planbeskrivningen med bilagor Förslag Stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 6 Plankartan och teckenförklaringarna 7 Planbeskrivningen med bilagor Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen för lägenheten Apelholmen 1:34 i Lempnäs i Houtskär.

14 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Väståbolands Hyreshus Ab:s anhållan om lån eller borgen 1466/ /2014 Stadsstyrelsen Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Styrelsen för Väståbolands Hyreshus Ab anhåller om ett lån eller en kommunal borgen om år. Dessutom meddelar styrelsen för VÅHH att då bolaget ska ta emot Korpo områdeskontor i apport, ska mottagandet ske så att kostnaderna för fastigheten övergår till bolaget först när staden godkänt en planeändring, beviljat bygglov och beviljat lån eller gett borgensförbindelse, och alla dessa beslut har vunnit laga kraft. Beträffande planeändringen kan VÅHH:s krav ses som godtagbara. När planeändringen har vunnit laga kraft, och staden därigenom försäkrat sig om att hyresbostäder kan uppföras på tomten/lägenheten, överlåter staden fastigheten som apport till VÅHH, både arrendeområdet och de byggnader som finns på det. Men bygglovsprocessen är något VÅHH själv ska sköta. Under den processen förverkligas planeringen av hyresbostäderna, och det är en process som bolaget ska ansvara för. EU:s statsstödsregler ska beaktas då kommunen ger en borgen för ett kommunalt bolags lån. Europeiska kommissionen ger i ett tillkännagivande från 2008 (2008/C155/02) vägledning om tillämpning av statsstödsreglerna på statligt stöd i form av garantier. I detta sammanhang likställs kommunal borgen med garantier. Enligt kommissionens tillkännagivande gäller bl.a. följande för att det inte ska vara fråga om stöd som är förbjudet enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget): Om en enskild garanti som har ingåtts av kommunen inte ger ett företag någon fördel utgör den inte statligt stöd. När det gäller enskilda garantier anser kommissionen att om följande villkor är uppfyllda, föreligger inget statligt stöd: Låntagaren är inte i ekonomiska svårigheter Garantins omfattning måste mätas korrekt när den beviljas. Garantin måste vara kopplad till en viss finansiell transaktion, ett maximibelopp för garantierna ska fastställas och de ska vara tidsbegränsade. Garantin täcker högst 80 % av det utestående lånet. Lagstiftningen innebär att de kommunala bolagen inte ska erhålla några konkurrensfördelar då kommunen går i borgen för deras lån. Bestämmelserna i EUF-fördraget innebär att kommunen för en kommunal borgen ska uppbära en

15 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige marknadsmässig borgensavgift eller provision för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens storlek beror på när i tiden borgen tecknas och den underliggande kreditens löptid och belopp. Den nya kommunallagen (129 ) förutsätter att kommunens intressen tryggas genom tillräckliga motsäkerheter. Lagen förutsätter också att kommunen beaktar det som stadgas i EUF-fördragets artikel 107 och 108. Bilaga 4 Anhållan från Väståbolands Hyreshus Ab Konsekvensbedömning Genom att överlåta Korpo tidigare områdeskontor som apport till VÅHH tryggar staden både tillgången till hyresbostäder i Korpo kommunområde och en ändamålsenlig användning av ett centralt beläget område, som ändå stannar kvar i stadens ägo. Av dotterbolag upptagna lån ökar koncernens lån och försämrar koncernens finansiella status. Enligt den nya kommunallagen är koncernens lån och finansiella status avgörande för bedömningen av en kommuns finansiella status och eventuell status som kriskommun. Förslag Stadsfullmäktige beslutar bevilja Väståbolands Hyreshus Ab borgen för 80 % av lånebeloppet på högst för 25 år. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader. Som motsäkerhet förutsätter stadsfullmäktige intecknade pantbrev till ett belopp om Stadsfullmäktige beslutar också uppbära en årlig borgensprovision om 0,15 % på det utestående lånekapitalet. Staden förutsätter en konkurrensutsättning av lånet. Markku Orell anmälde jäv; styrelsemedlem i Väståbolands Hyreshus Ab. Föredragandens ändrade förslag godkändes. Stadsfullmäktige Bilaga 8 Anhållan från Väståbolands Hyreshus Ab Under diskussionen föreslog Markku Orell att stadsfullmäktige beslutar bevilja Väståbolands Hyreshus Ab proprieborgen. Stadsfullmäktige beslöt enhälligt bevilja Väståbolands Hyreshus Avbproprieborgen för 80 % av lånebeloppet på högst för 25 år.

16 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader. Som motsäkerhet förutsätter stadsfullmäktige intecknade pantbrev till ett belopp om Stadsfullmäktige beslutar också uppbära en årligen borgensprovision om 0,15 % på det utestående lånekapitalet. Staden förutsätter en konkurrensutsättning av lånet.

17 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Godkännande av avtalet om grundande av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd och val av ledamöter/ersättare i nämnden 2255/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Ägarkommunerna i Åbonejdens Avfallsservice Ab och Rouskis Oy har beslutat att genomföra en fusion av de bägge bolagen och bilda ett avfallshanteringsbolag som heter Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Åbonejdens Avfallsservice Ab ägs av kommunerna Aura, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nousis, Pöytyä och Rusko samt städerna S:t Karins, Nådendal, Pargas, Reso och Åbo. Rouskis Oy ägs av kommunerna Kimitoön och Sagu samt städerna Pemar och Salo. Alla ägarkommuner godkände fusionsplanen under Kommunernas beslut har vunnit laga kraft, med undantag av Salos stadsfullmäktiges beslut, som har överklagats genom besvär som är anhängiga hos högsta förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen i Salo har beslutat att verkställa beslutet innan det har vunnit laga kraft. Bolagens bolagsstämmor har godkänt verkställandet av fusionen För att fusionen ska träda i kraft krävs att den registreras i handelsregistret. Enligt 23 i avfallslagen ska de myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen som kommunen svarar för enligt denna lag skötas av ett organ som avses i kommunallagen och som kommunen utser (kommunal avfallshanteringsmyndighet). Om kommunen har överfört en serviceuppgift med anknytning till ordnandet av den kommunala avfallshanteringen till ett kommunägt bolag i enlighet med 43, är den kommunala avfallshanteringsmyndigheten i enlighet med kommunallagen ett gemensamt organ för kommunerna i samarbetsområdet eller en av dessa kommuner bildad samkommun. Företrädarna för ägarna till båda bolagen har i samarbete berett ett avtal om inrättande av en ny avfallshanteringsnämnd. Enligt avtalet inrättas ett gemensamt organ för kommunerna, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, med Åbo stad som ansvarig kommun. De övriga ägarkommunerna kan utse sina företrädare i nämnden på det sätt som framgår av avtalet. Fullmäktige i samtliga ägarkommuner ska godkänna avtalet och därefter kan

18 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige avtalet undertecknas. Den nya nämnden inleder sin verksamhet förutsatt att fusionen av bolagen har trätt i kraft. Instruktionen för nämnden godkänns av Åbo stadsfullmäktige. Bilaga 5 Avtal om gemensam avfallshanteringsnämnd Kompletterande material Förslag Utkast till instruktion Beräkning av platsfördelningen i avfallshanteringsnämnden Stadsfullmäktige beslutar godkänna avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd. Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att som företrädare för staden välja en ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Delgivning Förslaget godkändes. Stadsfullmäktiges beslut delges miljösektorn i Åbo stad, miljönämnden i Pargas stad, miljövårdschefen, Pargas stads företrädare i avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion och stadsdirektören Stadsfullmäktige Bilaga 9 Avtal om gemensam avfallshanteringsnämnd Kompletterande material Utkast till instruktion Beräkning av platsfördelningen i avfallshanteringsnämnden Stadsfullmäktige beslutade godkänna avtalet om grundande av en gemensam avfallshanteringsnämnd. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att som företrädare för staden välja Alice Björklöf till ledamot i avfallshanteringsnämnden för tiden Delgivning Miljösektorn i Åbo stad, miljönämnden i Pargas stad, miljövårdschefen, Pargas stads företrädare i avfallshanteringsnämnden för Åbo stadsregion och stadsdirektören

19 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Befrielse från förtroendeuppdrag, Monica Hedström-Järvinen 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Monica Hedström-Järvinen har på grund av personliga skäl anhållit om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag. Hedström-Järvinen är ledamot i stadsfullmäktige, ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd, ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, ordinarie medlem i bildningsnämnden och ordinarie medlem i handikapprådet. Hedström-Järvinen är också personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden. Förslag Stadsfullmäktige befriar fullmäktigeledamot Monica Hedström-Järvinen från hennes förtroendeuppdrag. Stadsfullmäktiges ordförande kallar den första ersättaren i Svenska folkpartiet, Felicia Bredenberg, i Monica Hedström-Järvinens ställe som fullmäktigeledamot för den återstående mandatperioden. Stadsfullmäktige uppmanar social- och hälsovårdsnämnden att välja en ny ordinarie medlem i handikapprådet i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige befriade fullmäktigeledamot Monica Hedström-Järvinen från hennes förtroendeuppdrag. Stadsfullmäktiges ordförande kallade den första ersättaren i Svenska folkpartiet, Felicia Bredenberg, i Monica Hedström-Järvinens ställe som fullmäktigeledamot för den återstående mandatperioden. Stadsfullmäktige uppmanarde social- och hälsovårdsnämnden att välja en ny ordinarie medlem i handikapprådet i stället för Monica Hedström-Järvinen. Delgivning Monica Hedström-Järvinen, Felicia Bredenberg, löneräknaren, social- och hälsovårdsnämnden

20 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem och ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i stadsfullmäktiges valnämnd i stället för Monica Hedström-Järvinen, och utse en ny ordförande för nämnden. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny medlem och utser en ny ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Merja Fredriksson till medlem och utsåg henne som ordförande för stadsfullmäktiges valnämnd för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, den valda

21 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem i bildningsnämnden 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i bildningsnämnden i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny ordinarie medlem i bildningsnämnden för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Maj Björk till ordinarie medlem i bildningsnämnden för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, bildningsnämnden, den valda

22 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny medlem och ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny ordinarie medlem i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i stället för Monica Hedström-Järvinen och utse en ny ordförande för sektionen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny medlem för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och utser en ny ordförande för sektionen för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Jeanette Laaksonen till medlem för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och utsåg Maj Björk som ordförande för sektionen för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, den valda

23 4/ Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Val av ny personlig ersättare i revisionsnämnden 2262/ /2015 Stadsstyrelsen Beredare Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn Stadsfullmäktige ska välja en ny personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden i stället för Monica Hedström-Järvinen. Förslag Stadsfullmäktige väljer en ny personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden för den återstående mandatperioden. Förslaget godkändes. Stadsfullmäktige Delgivning Stadsfullmäktige valde Anne Eriksson till personlig ersättare för Heli Nyberg i revisionsnämnden för den återstående mandatperioden. Löneräknaren, revisionsnämnden, den valda

24 4/ Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Tarja Rinnes m.fl. motion om effektivering av användningen av krigs- och frontveteranernas rehabiliteringsanslag 1728/ /2014 Stadsfullmäktige Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom: Stadsstyrelsen "Det finns ca veteraner i vårt land. Deras medelålder är över 90 år. Statens anslag 2014 för rehabilitering av krigs- och frontveteraner är 34,6 miljoner euro. Målsättningen är att hälften används för rehabilitering vid inrättningar och hälften för rehabilitering i den öppna vården. Pengarna behövs, men trots detta har över 1,6 M inte använts. Social- och hälsovårdsministeriet har signalerat att kommunerna bör effektivera sin verksamhet i syfte allt flera veteraner nås av detta stöd. Eftersom även Pargas stad tyvärr sällar sig till de kommuner som inte lyckats använda detta anslag till fullo och eftersom det nu finns tilläggsanslag från pengar som returnerats till ministeriet att ansöka om framställer jag - att staden i brådskande ordning går igenom kriterier, alternativa möjligheter och sina egna processer för att anslaget i fortsättningen blir utnyttjat till fullo." Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Överläkare Katariina Korhonen, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn En frontveteran kan få rehabilitering i enlighet med lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988). Rehabilitering ges likväl inte, om frontveteranen har rätt att på grund av skada eller yrkessjukdom få rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59), lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) eller en tidigare lag som motsvarar någon av dessa lagar. Alla de kommuninvånare i Pargas som har tilldelats frontmanna-, fronttjänsteller fronttecken och som har rätt att få rehabilitering endast med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner kan söka till rehabilitering av veteraner. Det finns ungefär hundra sådana personer i Pargas. Rehabiliteringen kan ges som öppen rehabilitering eller som anstaltsrehabilitering. Därtill beviljas veteranerna betalningsförbindelser för fotvård. Rehabiliteringen är avgiftsfri och beviljas årligen enligt Statskontorets anvisningar. Öppen rehabilitering kan också ges

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283 6/2015 278 Miljönämnden TID - AIKA 12.08.2015 kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282 117 Godkännande av föredragningslistan 283 118

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer