Åtgärdsprogram Stadsstyrelsen Kulturnämnden /02.00/2013. Stadsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142"

Transkript

1 Åtgärdsprogram /02.00/2013 Stadsstyrelsen Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna eller statsandelarna kommer att räcka till för att finansiera de ökade servicebehoven och de kostnadsökningar som en verksamhet med nuvarande omfattning skulle betyda. Pargas stad lyckades efter samgången stabilisera sin ekonomi men de två senaste åren har ekonomin igen gått i en klart ogynnsam riktning. Stadens lånebörda ökar och även andra mätare visar att flera kriterier för en kriskommun snart uppfylls. För att rätta till obalansen i ekonomin och varaktigt sänka kostnaderna eller åtminstone bromsa utgiftsökningen har stadsdirektören tillsammans med ledningsgruppen utarbetat ett åtgärdsförslag med målsättningen att varaktigt sänka kostnadsnivån med cirka två miljoner euro. Åtgärdsprogrammet presenterades vid fullmäktigeseminariet på Utö De föreslagna åtgärderna skulle betyda en årlig inbesparing på knappt 1,5 Me. Dessutom skulle staden erhålla en del inkomster på fastighetsförsäljning. Förutom åtgärder som föreslås i programmet kräver ekonomin fortsatt stram budgetering, en systematisk uppföljning av kostnaderna och åtgärder för att öka produktiviteten. Åtgärdsprogrammet innehåller flera förslag som fortsättningsvis bör vidareutvecklas. Alternativa lösningar och nya förslag är givetvis välkomna i den fortsatta beredningen. För att få en bred syn på effekterna av åtgärdsförslagen och för att få fram nya förslag och alternativ bör åtgärderna grundligt diskuteras i stadens organisation och bland kommuninvånarna. Därför bör åtgärdsprogrammet skickas för utlåtande till samtliga förtroendeorgan och till personalen. Efter att utlåtanden erhållits kan åtgärdsprogrammet resultera i konkreta förslag i behöriga organ och framför allt beaktas i budgeten för år 2014 och i ekonomiplanen. Bilagor 1-4 Förslag Åtgärdsprogrammet med tre bilagor Stadsstyrelsen antecknar förslaget till åtgärdsprogram till kännedom och begär utlåtande om förslaget av samtliga förtroendemannaorgan samt samarbetskommittén, där det framgår deras uppskattningar om de egentliga kostnadsbesparingar och konsekvenser åtgärderna medför. Utlåtandena skall ges till stadsstyrelsen senast inom augusti månad. Beslut Markku Orell inlämnade ett ändringsförslag beträffande Bilaga 5 punkt 15.

2 Carita Henriksson meddelade att hon understöder Orells förslag. Carita Henriksson föreslog att tiden att ge utlåtande förlängs t.o.m. september. Markku Orell föreslog att beslutsförslaget ska inledas med texten: "Stadsstyrelsen förutsätter ett årligt sparprogram på 1,5-2 miljoner i driften." Hanna Järvinen meddelade att hon understöder Markku Orells förslag. Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen nu har fört en remissdiskussion, och begär utlåtanden om åtgärdsprogrammet av övriga förtroendevaldaorgan. Sedan beslutar stadsstyrelsen om sitt förslag till åtgärdsprogram. Föredragandens beslutsförslag godkändes. Kulturnämnden 70 Beredare Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Förslag Kulturnämden besluter ge följande utlåtande gällande åtgärdsprogramet Av stadens totalbudget utgör kulturenheten (= kultur, muséer, ungdomsarbete och idrott) 2,09 % ( ) av stadens totalbudget och biblioteksenheten utgör 1,14 % ( ) av stadens totalbudget. Kultur En direkt jämförelse mellan olika kommuner ger delvis en snedvriden bild eftersom alla kommuner har olika strukturer, i Pargas hör t.ex. museiarbete och vänortsverksamheten till kulturens budget. I Pargas har man också påfört samtliga fastigheter något verksamhetsområde i budgeten det betyder t.ex. att kulturen har påförts stora, dyra fastigheter så som Framnäs i Nagu, Kommunalgården i Korpo, och kommunens andel av Skärgårdscentret i Korpoström. I dessa fastigheter har man mycket lite verksamhet själv fastän man rent administrativt och ekonomiskt sköter fastigheterna. Totalt har kulturverksamheten fastighetskostnader vilket ökar den totala budgeten och snedvrider en jämförelse med andra kommuner. Minskning av anslaget för understöd En minskning av understöden till ungdomsarbete och kultur betyder med

3 5 % en summa på För föreningarna och deras verksamhet är varje 100 värdefull och en minskning kommer givetvis att synas i storleken på understöden till föreningar. Ungdomsarbete Om en flytt av åk 7-9 från Kyrkbackens skola till Skärgårdshavets skola i Korpo förverkligas så får det även konsekvenser för ungdomsarbetet. Fastän ungdomsarbetet koncentrerar sig på de ungas fritid så är skolan en viktig samarbetspartner och fritidsledarna bör också synas i skolan. Idag finns det en fritidsledare i Korpo med 80 % arbetstid och i Nagu en Biblioteksenheten Mossala utlåningsstation Mossala utlåningsstation är öppen 3 h/vecka och är placerad i Mossala fd bibliotek. Social- och lönekostnaderna är ca 4000 på årsnivå. Årsutlåningen har minskat från 1576 lån år 2007 till 513 lån år Antalet besök har minskat från 669 år 2007 till 266 år 2012 och låntagarna från 77 år 2007 till 20 år Houtskärs bibliotek Beredningen för punkten i åtgärdsprogrammet gällande Houtskärs biblioteks flytt tas upp på mötet eftersom bibliotekschefen diskuterar ärendet med Houtskärs bibliotekspersonal och närservicenämnd under tisdagen den Bokbåten Bokbåten i Pargas södra skärgård har funnits sedan år 1976 och är Finlands enda bokbåt. Båten trafikerar 1 ggr/mån från maj till september och angör 11 bryggor. I maj och september besöker båten även Våno skola. Kostnaderna för verksamheten är år /resa och består av hyra för båten som ägs av Sjöräddning Sydväst och inkluderar bränslekostnader och båtpersonal. Därutöver faktureras internt för transport av boklådorna till båten 100 /gång. Båten byttes ut år 2011 och inreddes med specialgjorda hyllor som finansierades av Undervisningsministeriet inom ramen för ett försöksprojekt vars syfte var att utvidga bokbåtens verksamhet till bebodda öar i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Totalutlån har varit 1220 lån år 2010, 1018 lån år 2011 och 1020 lån år på bibliotekskonferenser. Idrott Understöd

4 I idrottsbudgeten har i år reserverats för understöd euro. Av dessa går euro till Ab Par-Is Oy och PIUG Ab samt euro till idrottsföreningar. En 5 % nedskärning utgör euros minskning av understödet till bolagen och euro till föreningarna dvs sammanlagt euro. Även om summan kan kännas marginell drabbar nedskärningen föreningarna olika. Med anledning av att bolagen bör höja hyrorna i sina fastigheter drabbas de föreningar dubbelt som hyr ishallen eller PIUG. Staden är största hyresgäst i PIUG vilket medför ökade kostnader i idrottsbudgeten. Med tanke på tidigare erfarenheter bör hyresförhöjningarna även i Organisationförändring gällande underhåll av fastigheter, områden och idrottsanläggningar Trots nya idrottsanläggningar har den ordinarie arbetsstyrkan, tre personer, i Pargas varit konstant sedan år En person har varit anställd på sysselsättningsstöd under stor del av året. För att klara av den ökade planskötare. I de övriga kommundelarna handhas skötseln av idrottsanläggningarna av föreningar eller privatpersoner. Mellan staden och ishallsbolaget Ab Par-Is Oy har 1994 uppgjorts ett avtal var det stipuleras bla att stadens planpersonal skall handha skötseln av ishallen. Som kompensation får bla stadens skolor och daghem använda ishallen gratis. Planpersonalen arbetar i två skift i ca 7,5 månader i året. Detta betyder att styrkan under tiden bör vara minst tre personer för att arbetena kan utföras. Planpersonalen tar ut sina semestrar utöver denna tid. Det är som sagt i detta skede ej förnuftigt att närmare gå in på hur en eventuell omorganisering skulle se ut med tanke på den kommande kommunstrukturutredningen. Så mycket kan man säga i detta skede att vid en eventuell omorganisering bör planpersonalen ha en förman. Vidare bör minst tre personer handha Beslut Karolina Zilliacus kompletterade beredningen kring flytten av Houtskärs bibliotek: En större utredning bör göras kring en eventuell flytt av biblioteket i Houtskär. Hanna Järvinen föreslog följande: Nämnden anser att det i åtgärdsprogrammet ålagda sparkravet gäller alla nämnder. Nämnden är beredd att beakta inbesparingsmålet, minst 5 % av understöden, i sitt budgetförslag. Nämnden inleder en mer ingående utvärdering av de strukturella utvecklingsåtgärderna.

5 Kulturnämnden beslöt godkänna beredningens förslag med Hanna Järvinens tillägg. Folke Öhman avlägsnade sig kl efter behandling av 70.

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. PROTOKOLL Nr. 6/13 Ålands Idrotts styrelsemöte Datum: Tisdag 03.09.2013 Tid: kl.18:30 21:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande: Björn Kalm (BK) ordförande John Holmberg (JH) Jan Tuominen (JT) Johan Småroos

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer