Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning. för stadsfullmäktige. i Pargas stad"

Transkript

1 Arbetsordning för stadsfullmäktige i Pargas stad Justerad Tillämpas från

2 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av stadsstyrelsens ordförande. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten och denna för ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige. I fullmäktige finns tre vice ordförande. Fullmäktiges ordföranden väljs samtidigt för en två års period. Fullmäktiges ordförande leder beredningen av ärenden som gäller fullmäktigearbetets interna organisering, om inte fullmäktige beslutar något annat. Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden fungerar stadsjuristen, om fullmäktige inte beslutar annorlunda. Stadsjuristen har även hand om de övriga sekreteraruppgifterna. Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige. En skriftlig anmälan ska lämnas till fullmäktige när en fullmäktigegrupp bildats. Vidare ska meddelas vad gruppen heter och vem som är ordförande och sekreterare. Denna anmälan ska vara undertecknad av samtliga fullmäktigeledamöter i gruppen. Anmälan lämnas in till fullmäktiges ordförande. Även en enda fullmäktigeledamot betraktas som en fullmäktigegrupp, om han eller hon lämnat en anmälan i enlighet med 2 momentet. 3 Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde eller uteslutning ur gruppen 4 Placering En fullmäktigeledamot ska skriftligt meddela fullmäktige om han eller hon ansluter sig till eller träder ut ur en fullmäktigegrupp. I en anmälan om anslutning ska ett skriftligt godkännande av gruppen bifogas. Om en fullmäktigeledamot har uteslutits från en fullmäktigegrupp, ska fullmäktigegruppen skriftligt anmäla detta till fullmäktige. Vid sammanträdena sitter fullmäktigeledamöterna fullmäktigegruppvis enligt den placering som ordföranden har godkänt. Rättsligt sett betraktas fullmäktigegrupperna inte som kommunala organ. 5 Tillfälliga utskott och temagrupper Fullmäktige ska bland sina ledamöter tillsätta ett utskott för att bereda i KomL 21 och 25 nämnda ärenden. Utskott kan också tillsättas för avgivande av utlåtanden och för granskning av förvaltningen. Fullmäktige kan bland sina ledamöter även tillsätta temagrupper. Justerad Tillämpas från

3 KAPITEL 2 FULLMÄKTIGELEDAMÖTERNAS INITIATIVRÄTT 6 Motioner 7 Frågor till stadsstyrelsen 8 Frågestunder Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning. De ska lämnas skriftligen till ordföranden. Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning. Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen. Före utgången av mars månad varje år ska stadsstyrelsen för fullmäktige lägga fram en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Samtidigt ska stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige konstaterar vilka av motionerna som är slutbehandlade. En skriftlig fråga kan ställas stadsstyrelsen om stadens verksamhet och förvaltning om minst elva fullmäktigeledamöter undertecknar frågan. Stadsstyrelsen ska besvara frågan vid följande sammanträde eller meddela undertecknarna av frågan varför den inte kan besvaras. Om det under behandlingen av frågan framställs ett förslag om att ett tillfälligt utskott ska tillsättas för att granska det ämne som frågan gäller, ska fullmäktige fatta ett beslut om detta förslag. Andra beslut får inte fattas med anledning av frågan. En fullmäktigeledamot har rätt att ställa korta, högst två minuter långa frågor att besvaras av stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören eller av representanter för någon ansvarig myndighet under en frågestund. Varje fråga ska röra endast ett ämne och handla om skötseln av stadens verksamhet, förvaltning eller ekonomi. Frågestunder ordnas före fullmäktigesammanträden eller vid behov vid andra tidpunkter när fullmäktiges ordförande finner orsak till det. En fråga ska tillställas stadsjuristen skriftligt senast sju dagar före fullmäktiges sammanträde. Senare inlämnade frågor och frågor som inte hinner besvaras under frågestunden skjuts fram till följande frågestund. Frågorna tas upp i den ordning de kommit in. Ordföranden har dock rätt att följa en annan ordningsföljd. Frågeställaren har rätt att ställa två korta extra frågor som rör ämnet sedan han fått svar på sin fråga. Några diskussioner får inte förekomma. Fullmäktiges ordförande tjänstgör även vid frågestunderna som ordförande. Frågestunderna är offentliga. Justerad Tillämpas från

4 KAPITEL 3 FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 9 Kallelse till sammanträden 10 Föredragningslistan Kallelsen till fullmäktiges sammanträden ska sändas minst fem dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet. Inom samma tid ska sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen ska anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som ska behandlas samt när det justerade protokollet är framlagt till påseende. Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till fullmäktigebeslut och den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om det inte föreligger några särskilda skäl som hinder. Fullmäktiges föredragningslista ska föreligga både på svenska och på finska. Bilagorna ska som regel föreligga på båda språken. 11 Kungörelse av sammanträden 12 Inkallande av ersättare Tidpunkten och platsen för ett fullmäktigesammanträde kungörs före sammanträdet i de massmedier där fullmäktige har beslutat att kungöra sina sammanträden. En fullmäktigeledamot som är förhindrad att sköta fullmäktigeuppdraget eller som är jävig att behandla något ärende, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges ordförande och till stadsjuristen. Ordföranden ska, sedan han/hon av en fullmäktigeledamot själv eller på något annat tillförlitligt sätt fått veta att förhinder eller jäv föreligger, kalla den ersättare som avses i 11 1 momentet KomL att delta i stället för fullmäktigeledamoten. Ordföranden ska vid behov överlåta till fullmäktige att avgöra frågan om jäv för en fullmäktigeledamot eller någon annan person med närvaro- och yttranderätt. 13 Stadsstyrelsens representanter vid fullmäktiges sammanträden Stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören ska närvara vid fullmäktiges sammanträden. Om de är frånvarande utgör detta dock inget hinder för behandling av ärendena. De ovan nämnda personerna har rätt att ta del i diskussionen. 14 Ordförandeskap och tillfällig ordförande Det är ordförandens uppgift att leda behandlingen av ärendena och svara för ordningen på fullmäktigesammanträdena. Ordföranden får, efter att ha gett en varning, bestämma att personer som uppträder olämpligt ska avlägsnas. Om det uppstår oordning ska ordföranden avbryta eller upplösa sammanträdet. Vid behov kan ordföranden med fullmäktiges samtycke överlämna ordförandeskapet vid ett sammanträde till en vice ordförande och under den tiden ta del i sammanträdet i egenskap av ledamot. Justerad Tillämpas från

5 Om såväl ordföranden som vice ordförandena är frånvarande eller jäviga vid behandlingen av något ärende, ska det väljas en tillfällig ordförande för sammanträdet. 15 Upprop Genom upprop som förrättas med röstningsapparat eller i bokstavsordning konstateras antalet fullmäktigeledamöter och ersättare som är närvarande. Efter uppropet ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som är närvarande samt huruvida fullmäktige är lagligt sammankallat och beslutfört. 16 Närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare Fullmäktigeledamöter och ersättare anses vara närvarande om de har infunnit sig till sammanträdet och om de inte har anmält att de avlägsnar sig därifrån eller om de inte på annat sätt konstateras vara frånvarande. Ordföranden kan förrätta ett nytt upprop under pågående sammanträde eller efter en paus i sammanträdet, om det är behövligt för att kunna konstatera vilka som är närvarande. 17 Ordning för handläggning av ärenden 18 Talarordning Ärendena föredras för fullmäktige i den ordning de kommer på föredragningslistan, om inte fullmäktige har beslutat något annat. Till grund för behandlingen ligger stadsstyrelsens förslag (utgångsförslag) eller, om ett tillfälligt utskott har berett ärendet, det tillfälliga utskottets förslag. Om stadsstyrelsen eller ett tillfälligt utskott har ändrat sitt förslag på föredragningslistan innan fullmäktige fattat sitt beslut, kommer det ändrade förslaget att utgöra utgångsförslag. Om förslaget har dragits tillbaka, ska ärendet strykas från föredragningslistan. Behandlingen av ärendena leds på såväl svenska som finska. Efter att ett ärende har föredragits ska tillfälle ges till diskussion. Den som vill yttra sig ska anhålla om ordet med röstningsapparat eller på annat tydligt sätt. Ordet ges i den ordning som deltagarna har bett om det. Om flera samtidigt ber om ordet eller om någon ber om ordet på annat sätt än med röstningsapparaten, bestämmer ordföranden i vilken ordning de ska få ordet. Har stadsstyrelsens ordförande eller stadsdirektören bett om ordet, ska han/hon få det före andra. Önskar en fullmäktigledamot svara på ett anförande och han/hon bett om detta, kan fullmäktigeordföranden berättiga honom/henne att omedelbart efter anförandet hålla ett högst en minut långt replikanförande före de talare som tidigare begärt ordet. I ett sådant replikanförande får inte framföras annat än förklaringar och rättelser med anledning av det andra anförandet eller bemötande av däri gjort påstående. Justerad Tillämpas från

6 19 Anföranden Ordföranden kan göra avsteg från detta och ge ordet för 1. gruppanföranden i början av behandlingen av ett ärende till varje fullmäktigegrupps representant enligt gruppernas storleksordning; 2. inlägg av stadsstyrelsens ordförande, stadsdirektören och ordföranden för ett tillfälligt utskott samt revisionsnämndens ordförande, ifall ett ärende som beretts av berörda organ behandlas. Företräde ska dock ges anföranden som gäller arbetsordningen och som tar upp behandlingsordningen för ett ärende. Längre anföranden och förslag framförs från den i sessionssalen för ändamålet uppställda talarstolen. Den som fått ordet får dock tala sittande från sin plats om det är fråga om replikanförande eller understöd. Den talande ska hålla sig till det ärende som behandlas. Om han/hon avviker från ämnet, ska ordföranden uppmana honom/henne att återgå till saken. Om talaren inte låter sig rättas efter tillsägelsen, ska ordföranden ta ordet från honom/henne. 20 Förslag om bordläggning och remiss 21 Förslag 22 Omröstningssätt Om det under diskussionen framställts ett understött förslag om bordläggning eller remiss av det behandlade ärendet ska de följande talarna på ordförandens uppmaning begränsa sina inlägg till detta förslag. Ett beslut om detta ska ha fattats, innan vidare diskussion om själva ärendet får fortsätta. Om förslaget godkänns avbryter ordföranden behandlingen av ärendet; om förslaget förkastas fortsätter behandlingen. Ett ärende som första gången föredras för fullmäktige bordläggs till följande sammanträde om ärendet inte funnits upptaget på föredragningslistan som har sänts tillsammans med kallelsen och minst en fjärdedel av de närvarande fullmäktigeledamöterna yrkar på bordläggning. I övriga fall fattas beslut om bordläggning av ett ärende genom majoritetsbeslut. Förslag som gjorts under diskussionen ska avfattas skriftligt om ordföranden så kräver. När alla anföranden har hållits, förklarar ordföranden diskussionen avslutad. Därefter ska han/hon redovisa eventuella förslag som framställts under diskussionen för godkännande av fullmäktige. Förslag som inte fått understöd eller som framförts alternativt eller går utöver det ärende som är under behandling, tas inte upp till omröstning. Om det inte finns andra förslag än utgångsförslaget att ta upp till omröstning, ska ordföranden förklara utgångsförslaget som fullmäktiges beslut. En omröstning ska förrättas öppet. Omröstning ska förrättas med röstningsapparat eller genom namnupprop. Justerad Tillämpas från

7 23 Omröstningsförfarande 24 Klämmar Om man måste rösta om förslagen, gör ordföranden ett förslag om omröstningssättet och, om flera omröstningar ska förrättas, om omröstningsförfarandet. Förslaget ska godkännas av fullmäktige. Då förslaget uppgörs ska följande beaktas: 1. Först ska de två förslag som avviker mest från utgångsförslaget uppställas för omröstning. Det segrande förslaget ställs upp mot nästa förslag som skiljer sig mest från utgångsförslaget, och på så sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt motförslag till utgångsförslaget. Om det emellertid finns ett förkastande förslag att ta upp till omröstning, lämnas detta till den sista omröstningen mot det förslag som segrat över de övriga. 2. Om ärendet gäller budgetanslag ställs det motförslag som innefattar det största beloppet mot det motförslag som innefattar det näststörsta beloppet. Det segrande förslaget ställs mot det motförslag som innefattar det tredje största beloppet, och på så sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt motförslag till utgångsförslaget. 3. Om ett förslag är sådant att det kan godkännas eller förkastas oberoende av andra förslag, ska fullmäktige rösta separat om godkännande eller förkastande av detta förslag. Fullmäktige kan efter beslut i ett ärende godkänna en till styrelsen riktad kläm, som ska ha anknytning till det ärende som behandlats och som inte får stå i strid med fullmäktiges beslut eller ändra eller utvidga beslutet. KAPITEL 4 VAL 25 Allmänna bestämmelser Om någon av fullmäktiges ledamöter så kräver, förrättas val med slutna sedlar. Om val förrättas med slutna sedlar, ska röstsedeln vara vikt så att innehållet inte syns. Röstsedeln får inte innehålla ovidkommande anteckningar. Röstsedlarna ges till fullmäktigeordföranden i uppropsordning. Röster kan också ges till andra valbara personer än dem som föreslagits och fått understöd. 26 Medhjälpare vid valförrättning 27 Fullmäktiges valnämnd När majoritetsval förrättas med slutna sedlar tjänstgör de personer som utsetts till protokolljusterare vid sammanträdet även som rösträknare och hjälper även i övrigt till vid valförrättningen, om fullmäktige inte beslutar något annat. För förrättande av proportionella val utser fullmäktige en valnämnd för sin mandattid. Nämnden består av fem medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem. Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Justerad Tillämpas från

8 Som nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige beslutar något annat. 28 Inlämning av kandidatlistor, namnupprop vid valförrättning Fullmäktige bestämmer den tidpunkt när kandidatlistorna senast ska inlämnas till fullmäktiges ordförande och när namnuppropet vid valförrättningen börjar. 29 Upprättande av kandidatlistor På kandidatlistan får förekomma namn på högst så många ledamöter och ersättare som får väljas vid valet. Av kandidatlistans rubrik ska framgå för vilket val listan är avsedd. Kandidatlistan ska undertecknas av minst två fullmäktigeledamöter. Den första undertecknaren fungerar som ombud för listan och det är han/hon som inlämnar den till fullmäktiges ordförande och som har rätt att företa de rättelser i listan som avses i Granskning och rättelse av kandidatlistor När tiden för att lämna in kandidatlistorna har löpt ut, överlämnar fullmäktiges ordförande listorna till valnämnden, som granskar huruvida dessa är rätt uppgjorda. Om det förekommer fel i någon lista, bereds ombudet tillfälle att rätta felet inom den tidsfrist valnämnden utsatt. Om samma person efter rättelse i den kandidatlista som ombudsmannen inlämnat fortfarande förekommer på två eller flera listor, ska valnämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista hans namn ska stå kvar. 31 Sammanställning av kandidatlistor 32 Valförrättning När den reserverade tid för rättelser som nämns i 30 gått ut, gör valnämnden en sammanställning av de godkända kandidatlistorna. På varje kandidatlista som ingår i sammanställningen antecknas ett ordningsnummer. Sammanställningen av kandidatlistorna ska uppsättas till påseende i fullmäktiges sessionssal innan namnuppropet för valförrättningen börjar, och ska läsas upp för fullmäktige. Varje fullmäktigeledamot ska anteckna numret på den kandidatlista han/hon röstar på och ge sin röstsedel till fullmäktiges ordförande i ordningsföljd enligt namnuppropet. 33 Fastställelse av valresultat och förvaring av röstsedlar När namnuppropet är förrättat överlämnar fullmäktiges ordförande röstsedlarna till valnämnden, som granskar sedlarnas giltighet samt räknar ut och konstaterar valresultatet genom att i tillämpliga delar iaktta vad som stadgas om kommunalval. Valnämnden ger ett skriftligt meddelande om valresultatet till fullmäktiges ordförande, som sedan delger fullmäktige resultatet. De röstsedlar som avgetts vid ett val ska sparas tills beslutet vid det val där de använts har vunnit laga kraft. Detsamma gäller även lottsedlar som använts vid lottning. Om valet har förrättats med slutna sedlar, ska de förvaras i slutet kuvert. Justerad Tillämpas från

9 KAPITEL 5 PROTOKOLL 34 Protokoll 35 Justering av protokoll När det gäller fullmäktiges protokoll ska fullmäktige i tillämpliga delar iaktta föreskrifterna om protokoll i förvaltningsstadgan. Stadsfullmäktiges protokoll ska skrivas på svenska och finska. Fullmäktiges protokoll ska justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag, om inte fullmäktige beslutat annorlunda i något ärende. Justerad Tillämpas från

KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING KOMMUNFULLMÄKTIGES I INGÅ ARBETSORDNING Godkänd {PRIVATE }7.12.1995 Träder i kraft 1.1.1996 Ändrad 26.9.2002, 18 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering 2 Fullmäktigegrupper Kallelsen

Läs mer

2 kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 5. Motioner Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna

2 kapitlet Fullmäktigeledamöters initiativrätt 5. Motioner Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KRONOBY KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 31.8.1995 Träder i kraft 4.10.1995 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1. Fullmäktiges konstituering 2. Fullmäktigegrupper

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax 1 Godkänd av kommunfullmäktige den 29 april 1996 Träder i kraft den 6 juni 1996 Ändrad av kommunfullmäktige den 29 januari 2001 Ändrad av kommunfullmäktige den

Läs mer

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Godkänd 14.12.1995, ändrad 13.11.2008, 28.1.2013 Träder i kraft 28.1.2013 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I KRISTINESTAD Godkänd 18.9.1997 Träder i kraft 1.10.1997 Ändring godkänd av stge 26.3.2012 Ändring godkänd av stge 10.12.2012 I kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Konstitueringen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KIMITOÖNS KOMMUN Godkänd av organisationskommissionen 14.10.2008 Godkänd av fullmäktige 12.11.2008 Träder i kraft 12.11.2008 Ändrad av fullmäktige 21.1.2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning

Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Karleby stadsfullmäktiges arbetsordning Godkänd av stadsfullmäktige 20.2.2006 Träder i kraft 1.4.2006 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD

ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I NYKARLEBY STAD Godkänd 05.10.1995 Uppdaterad 08.11.2012 KAPITEL I Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

Arbetsordning för landskapsfullmäktige

Arbetsordning för landskapsfullmäktige Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Arbetsordning för landskapsfullmäktige Godkänd 7.5.2007 Landskapsfullmäktige kallas nedan fullmäktige och landskapsstyrelsen styrelsen. I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING LOJO STADSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Stadsfullmäktige 13.11.1996 4 I kraft från 13.11.1996 Stadsfullmäktige har 27.3.2002 ändrat 26, 7, 13, 16, 17, 19 I kraft från 2.4.2002 Stadsfullmäktige har 14.11.2012

Läs mer

Landskapsfullmäktige har tre vice ordförande.

Landskapsfullmäktige har tre vice ordförande. ARBETSORDNING FÖR LANDSKAPSFULLMÄKTIGE Godkänd av landskapsfullmäktige 16.10.1995 Ikraftträdande fr.o.m. 1.11.1995 Ändrad av landskapsfullmäktige 14.6.1999 Ändrad av landskapsfullmäktige 15.6.2009 1 kapitlet

Läs mer

Vörå kommun Fullmäktiges arbetsordning. Godkänd av fullmäktige Träder i kraft

Vörå kommun Fullmäktiges arbetsordning. Godkänd av fullmäktige Träder i kraft Godkänd av fullmäktige Träder i kraft 1.1.2011 Innehållsförteckning 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 1 Fullmäktiges konstituering 1 2 Fullmäktigegrupper 1 3 Anslutning till en fullmäktigegrupp samt utträde

Läs mer

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KORSHOLMS KOMMUN

FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 1.1.2013 Sida Innehållsförteckning 1 1 kapitlet Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige

Arbetsordning för fullmäktige Fullmäktige 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE I KAPITLET SAMMANTRÄDEN OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN 1 Sammanträden Fullmäktige håller ordinarie sammanträden minst två gånger om året. Fullmäktige skall senast vid sitt sammanträde

Läs mer

arbetsordning FÖR FULLMÄKTIGE KORSNÄS KOMMUNS TILL STADGOR OCH DIREKTIV-MAPPEN

arbetsordning FÖR FULLMÄKTIGE KORSNÄS KOMMUNS TILL STADGOR OCH DIREKTIV-MAPPEN TILL STADGOR OCH DIREKTIV-MAPPEN KORSNÄS KOMMUNS arbetsordning FÖR FULLMÄKTIGE Godkänd kommunfullmäktige 13.12.1995, träder i kraft fr.o.m. 1.1.1996. Ändrats av kommunfullmäktige 17.9.2002 och 26.1.2005

Läs mer

Fullmäktiges arbetsordning

Fullmäktiges arbetsordning Fullmäktiges arbetsordning 1 Godkänd 22.05.2002 Träder i kraft 01.07.2002 Ändrad 19.01.2005 1 kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Fullmäktiges konstituering Kallelsen till första sammanträdet för fullmäktiges

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

KYRKSLÄTTS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KYRKSLÄTTS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KYRKSLÄTTS KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITLET: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Fullmäktiges konstituering...1 2 Fullmäktigegrupper...2

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Nr 342/2004 Kommunal författningssamling för Staden Jakobstad ------------------------------------------------------------------------------------ - ARBETSORDNING FÖR STADSFULLMÄKTIGE I JAKOBSTAD Godkänd

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

A R B E T S O R D N I N G FÖR VANDA STADSFULLMÄKTIGE. Godkänd av stadsfullmäktige den 19 november Instruktionen träder i kraft 1.1.

A R B E T S O R D N I N G FÖR VANDA STADSFULLMÄKTIGE. Godkänd av stadsfullmäktige den 19 november Instruktionen träder i kraft 1.1. A R B E T S O R D N I N G FÖR VANDA STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 19 november 2012. Instruktionen träder i kraft 1.1.2013 I kap. SAMMANTRÄDEN OCH BEHANDLING AV ÄRENDEN 1 Val av presidium

Läs mer

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/288 2018/11 2014-11-03 2018-01-29 Kf 2014-11-03 96 Kf 2018-01-29 14 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen

Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen Godkänd Finlands Kommunförbund rf:s fullmäktige 27.5.2016 Finlands Kommunförbund rf Valordning för val av förbundsdelegation och arbetsordning för förbundsdelegationen Valordning för val av förbundsdelegation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA

HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA HAMMARLANDS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av kommunfullmäktige den 18.12.1997 90 Träder ikraft den 01.01.1998. Ändrad av kommunfullmäktige den 12.10.2000 86 Ändrad av kommunfullmäktige den 10.05.2007

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige 1 Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige ant av kf 17-18/12 1991, 320, bih 224 med ändr 24-25/11 1993 220, bih 145, 21/9 1995 134, bih 85 och 29/3 2001, 62, bih 39, 24/10 2002, 173, bih 79 Utöver vad

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige S www.hassleholm.se Arbetsordning för kommunfullmäktige Reglementen Innehåll Antalet ledamöter 3 Presidium 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Placeringsordning 4 Sammanträdets kungörande 5 Förlängning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Dokumentansvarig Fullmäktiges presidium Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Version Fastställd/upprättad 2017-04-24 Kf 32 Senast

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från

Sametingsordningen. [Regler för arbetet i plenum] Gäller från Sametingsordningen Gäller från 2015 [Sametingsordningen reglerar arbetet i det folkvalda samiska parlamentet. Den innehåller regler som Sametingets presidium och plenumsledamöter har att förhålla sig till

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Kommunfullmäktige Arbetsordning för Kommunfullmäktige 010:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrad 2003-02-20 gäller fr o m 2003-02-20 Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige

Läs mer

VALORDNING FÖR VASA ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE. 1 Valtidpunkt, röstningssätt

VALORDNING FÖR VASA ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE. 1 Valtidpunkt, röstningssätt VALORDNING FÖR VASA ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE 1 Valtidpunkt, röstningssätt Det val av fullmäktigeledamöter som avses i 14 i Vasa Andelsbanks stadgar ska förrättas genom en röstning bland andelsbankens medlemmar

Läs mer

VALORDNING FÖR HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE

VALORDNING FÖR HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE 1 (5) VALORDNING FÖR HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE 1 Valtidpunkt, röstningssätt Val av fullmäktigeledamöter som utses genom val: Det val av fullmäktigeledamöter som utses genom val som avses

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-06-22, 114 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef GÄLLER TILL

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun Beslutad av: kommunfullmäktige Dokumentansvarig: kommunsekreterare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2016-07-01 Diarienr: Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-02-22 29) Giltig fr.o.m. 2012-02-22 Dokumentansvarig Kommunsekreterare, kommunkansliet Gäller för Kommunfullmäktige Senast reviderad

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR LEMLANDS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR LEMLANDS KOMMUN Kfge 11.04.2012 Bilaga A-56 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 11.04.2012 INNEHÅLL Sida Kap. I Allmänt 2 Kap. II Förvaltningens organisation 3 Kap. III Kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad Arbetsordning Kommunfullmäktige Antagen 2014-11-26, Reviderad 2016-03-16 25 Allmänna utgångspunkter Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26 211 och reviderats 2016-03-16 xxx. Utöver

Läs mer

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, 48, ändrad den 13 december 2007 220, den 26 augusti 2010 174, den 29 mars 2012 46, den 24 april 2014 79 och den

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-10-27, 252 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE -1-2015 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 2004-03-09 39 att gälla fr o m 2004-04-15. Reviderad av kommunfullmäktige 2005-06-14 107 och 109. Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM

FÖRVALTNINGSSTADGA KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM FÖRVALTNINGSSTADGA KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM Förbundsfullmäktige 27.10.2011 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET DE GAMLAS HEM Kap. I ALLMÄNT 1 Stadgans tillämpning Kommunalförbundets förvaltning

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för krisledningsnämnd Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 194 1 Krisledningsnämndens ikraftträdande Krisledningsnämnden skall fullgöra dess uppgifter under extraordinära

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2014-07-02 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014- månad-dag x Gäller för: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2014/278-1 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-10-21 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap.

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-09, 145 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2016-02-08 10 Gäller från och med 2016-03-01 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 11.12.2007 INNEHÅLL Sida Kap. I Allmänt 2 Kap. II Förvaltningens organisation 3 Kap. III Kommunfullmäktige 5 Allmänna bestämmelser Fullmäktigeledamöters

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Antal ledamöter och mandattid... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Partistöd... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Allmänhetens frågestund...

Läs mer

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. KF 2014-06-09, 59 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄNNÄS KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Arbetsordning. Kommunfullmäktige

Arbetsordning. Kommunfullmäktige Arbetsordning Kommunfullmäktige Nummer: 00:1 Blad: (2) Rubrik Sida Antal ledamöter 3 Ordförande och vice ordförande 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Kungörelse samt handlingar på sammanträdet 5 Förlängning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Sida 1/16 Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer