Åtgärdsprogram Stadsstyrelsen Kulturnämnden /02.00/2013. Stadsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142"

Transkript

1 Stadsstyrelsen Kulturnämnden Åtgärdsprogram /02.00/2013 Stadsstyrelsen Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna eller statsandelarna kommer att räcka till för att finansiera de ökade servicebehoven och de kostnadsökningar som en verksamhet med nuvarande omfattning skulle betyda. Pargas stad lyckades efter samgången stabilisera sin ekonomi men de två senaste åren har ekonomin igen gått i en klart ogynnsam riktning. Stadens lånebörda ökar och även andra mätare visar att flera kriterier för en kriskommun snart uppfylls. För att rätta till obalansen i ekonomin och varaktigt sänka kostnaderna eller åtminstone bromsa utgiftsökningen har stadsdirektören tillsammans med ledningsgruppen utarbetat ett åtgärdsförslag med målsättningen att varaktigt sänka kostnadsnivån med cirka två miljoner euro. Åtgärdsprogrammet presenterades vid fullmäktigeseminariet på Utö De föreslagna åtgärderna skulle betyda en årlig inbesparing på knappt 1,5 Me. Dessutom skulle staden erhålla en del inkomster på fastighetsförsäljning. Förutom åtgärder som föreslås i programmet kräver ekonomin fortsatt stram budgetering, en systematisk uppföljning av kostnaderna och åtgärder för att öka produktiviteten. Åtgärdsprogrammet innehåller flera förslag som fortsättningsvis bör vidareutvecklas. Alternativa lösningar och nya förslag är givetvis välkomna i den fortsatta beredningen. För att få en bred syn på effekterna av åtgärdsförslagen och för att få fram nya förslag och alternativ bör åtgärderna grundligt diskuteras i stadens organisation och bland kommuninvånarna. Därför bör åtgärdsprogrammet skickas för utlåtande till samtliga förtroendeorgan och till personalen. Efter att utlåtanden erhållits kan åtgärdsprogrammet resultera i konkreta förslag i behöriga organ och framför allt beaktas i budgeten för år 2014 och i ekonomiplanen. Bilagor 1-4 Förslag Åtgärdsprogrammet med tre bilagor Stadsstyrelsen antecknar förslaget till åtgärdsprogram till kännedom och begär utlåtande om förslaget av samtliga förtroendemannaorgan samt samarbetskommittén, där det framgår deras uppskattningar om de egentliga kostnadsbesparingar och konsekvenser åtgärderna medför. Utlåtandena skall ges till stadsstyrelsen senast inom augusti månad. Beslut Markku Orell inlämnade ett ändringsförslag beträffande Bilaga 5 punkt 15.

2 Carita Henriksson meddelade att hon understöder Orells förslag. Carita Henriksson föreslog att tiden att ge utlåtande förlängs t.o.m. september. Markku Orell föreslog att beslutsförslaget ska inledas med texten: "Stadsstyrelsen förutsätter ett årligt sparprogram på 1,5-2 miljoner i driften." Hanna Järvinen meddelade att hon understöder Markku Orells förslag. Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen nu har fört en remissdiskussion, och begär utlåtanden om åtgärdsprogrammet av övriga förtroendevaldaorgan. Sedan beslutar stadsstyrelsen om sitt förslag till åtgärdsprogram. Föredragandens beslutsförslag godkändes. Kulturnämnden 70 Beredare Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn Bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn Förslag Kulturnämden besluter ge följande utlåtande gällande åtgärdsprogramet Av stadens totalbudget utgör kulturenheten (= kultur, muséer, ungdomsarbete och idrott) 2,09 % ( ) av stadens totalbudget och biblioteksenheten utgör 1,14 % ( ) av stadens totalbudget. Kultur En direkt jämförelse mellan olika kommuner ger delvis en snedvriden bild eftersom alla kommuner har olika strukturer, i Pargas hör t.ex. museiarbete och vänortsverksamheten till kulturens budget. I Pargas har man också påfört samtliga fastigheter något verksamhetsområde i budgeten det betyder t.ex. att kulturen har påförts stora, dyra fastigheter så som Framnäs i Nagu, Kommunalgården i Korpo, och kommunens andel av Skärgårdscentret i Korpoström. I dessa fastigheter har man mycket lite verksamhet själv fastän man rent administrativt och ekonomiskt sköter fastigheterna. Totalt har kulturverksamheten fastighetskostnader vilket ökar den totala budgeten och snedvrider en jämförelse med andra kommuner. Minskning av anslaget för understöd En minskning av understöden till ungdomsarbete och kultur betyder med

3 5 % en summa på För föreningarna och deras verksamhet är varje 100 värdefull och en minskning kommer givetvis att synas i storleken på understöden till föreningar. Ungdomsarbete Om en flytt av åk 7-9 från Kyrkbackens skola till Skärgårdshavets skola i Korpo förverkligas så får det även konsekvenser för ungdomsarbetet. Fastän ungdomsarbetet koncentrerar sig på de ungas fritid så är skolan en viktig samarbetspartner och fritidsledarna bör också synas i skolan. Idag finns det en fritidsledare i Korpo med 80 % arbetstid och i Nagu en fritidsledare med full arbetstid. Arbetet mellan dessa fritidsledare bör omfördelas och de bör vara mer beredda att flytta på sig. Biblioteksenheten Mossala utlåningsstation Mossala utlåningsstation är öppen 3 h/vecka och är placerad i Mossala fd skola. Utlåningsstationen har ett eget bokbestånd på ca 2000 exemplar som är relativt gammalt. De senaste åren har det inte köpts in nya böcker till Mossala utan böcker har cirkulerats från Houtskärs bibliotek. Social- och lönekostnaderna är ca 4000 på årsnivå. Årsutlåningen har minskat från 1576 lån år 2007 till 513 lån år Antalet besök har minskat från 669 år 2007 till 266 år 2012 och låntagarna från 77 år 2007 till 20 år Houtskärs bibliotek Beredningen för punkten i åtgärdsprogrammet gällande Houtskärs biblioteks flytt tas upp på mötet eftersom bibliotekschefen diskuterar ärendet med Houtskärs bibliotekspersonal och närservicenämnd under tisdagen den Bokbåten Bokbåten i Pargas södra skärgård har funnits sedan år 1976 och är Finlands enda bokbåt. Båten trafikerar 1 ggr/mån från maj till september och angör 11 bryggor. I maj och september besöker båten även Våno skola. Kostnaderna för verksamheten är år /resa och består av hyra för båten som ägs av Sjöräddning Sydväst och inkluderar bränslekostnader och båtpersonal. Därutöver faktureras internt för transport av boklådorna till båten 100 /gång. Båten byttes ut år 2011 och inreddes med specialgjorda hyllor som finansierades av Undervisningsministeriet inom ramen för ett försöksprojekt vars syfte var att utvidga bokbåtens verksamhet till bebodda öar i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Totalutlån har varit 1220 lån år 2010, 1018 lån år 2011 och 1020 lån år Antalet låntagare är ca per år. Bokbåtens verksamhet har väckt stort

4 intresse bland media både nationellt och internationellt och verksamheten har flera gånger presenterats av bibliotekets personal på bibliotekskonferenser. Idrott Understöd I idrottsbudgeten har i år reserverats för understöd euro. Av dessa går euro till Ab Par-Is Oy och PIUG Ab samt euro till idrottsföreningar. En 5 % nedskärning utgör euros minskning av understödet till bolagen och euro till föreningarna dvs sammanlagt euro. Även om summan kan kännas marginell drabbar nedskärningen föreningarna olika. Med anledning av att bolagen bör höja hyrorna i sina fastigheter drabbas de föreningar dubbelt som hyr ishallen eller PIUG. Staden är största hyresgäst i PIUG vilket medför ökade kostnader i idrottsbudgeten. Med tanke på tidigare erfarenheter bör hyresförhöjningarna även i fortsättningen vara skäliga. För tillfället betalar tex ParSport i nettohyror ca /år med en timhyra på 39 euro. I PIUG betalar föreningarna 8,50 euro/h. Organisationförändring gällande underhåll av fastigheter, områden och idrottsanläggningar Trots nya idrottsanläggningar har den ordinarie arbetsstyrkan, tre personer, i Pargas varit konstant sedan år En person har varit anställd på sysselsättningsstöd under stor del av året. För att klara av den ökade arbetsmängden har skötseln av vissa idrottsanläggningar getts ut till föreningar och privatpersoner. Vidare har maskinparken utvecklats under åren. I Nagu sköts idrottsanläggningarna av en 75% planskötare. I de övriga kommundelarna handhas skötseln av idrottsanläggningarna av föreningar eller privatpersoner. Mellan staden och ishallsbolaget Ab Par-Is Oy har 1994 uppgjorts ett avtal var det stipuleras bla att stadens planpersonal skall handha skötseln av ishallen. Som kompensation får bla stadens skolor och daghem använda ishallen gratis. Planpersonalen arbetar i två skift i ca 7,5 månader i året. Detta betyder att styrkan under tiden bör vara minst tre personer för att arbetena kan utföras. Planpersonalen tar ut sina semestrar utöver denna tid. Det är som sagt i detta skede ej förnuftigt att närmare gå in på hur en eventuell omorganisering skulle se ut med tanke på den kommande kommunstrukturutredningen.

5 Så mycket kan man säga i detta skede att vid en eventuell omorganisering bör planpersonalen ha en förman. Vidare bör minst tre personer handha skötseln(vara stationerade) av idrottsanläggarna Beslut Karolina Zilliacus kompletterade beredningen kring flytten av Houtskärs bibliotek: En större utredning bör göras kring en eventuell flytt av biblioteket i Houtskär. Hanna Järvinen föreslog följande: Nämnden anser att det i åtgärdsprogrammet ålagda sparkravet gäller alla nämnder. Nämnden är beredd att beakta inbesparingsmålet, minst 5 % av understöden, i sitt budgetförslag. Nämnden inleder en mer ingående utvärdering av de strukturella utvecklingsåtgärderna. Kulturnämnden beslöt godkänna beredningens förslag med Hanna Järvinens tillägg. Folke Öhman avlägsnade sig kl efter behandling av 70.

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Rattavdrag? Sänkta körkortskostnaders effekter på sysselsättningen bland ungdomar. Per Hortlund Nils Bohlin

Rattavdrag? Sänkta körkortskostnaders effekter på sysselsättningen bland ungdomar. Per Hortlund Nils Bohlin Rattavdrag? Sänkta körkortskostnaders effekter på sysselsättningen bland ungdomar Per Hortlund Nils Bohlin HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Innehåll Resultat... 5 1. Inledning...

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll och om ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer