Delårsredovisning. för. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsredovisning. för. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2013 2013-09-10"

Transkript

1 Delårsredovisning för verksamhet

2 2 (9) Inledning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Verksamheten lägger i hög grad grunden för den bild kommunmedborgarna och näringslivet har av kommunal verksamhet. Nämnden ansvarar för/är: Detaljplaneringen som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygglov, marklov mm och ska då verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen. Arbetet inom miljöbalkens område syftar till att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Inom livsmedelsområdet skall nämnden bidra till att kommunmedborgarna garanteras säkra livsmedel och att redligheten främjas. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Nämnden ska bidra till att trafikmiljön utformas så att olyckor inte ska leda till dödsfall eller allvarliga skador. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet genom ett samarbetsavtal med Nyköpings kommun innebärande att Nyköpings kommun ska tillhandahålla uppdaterade och aktuella kartor till allmän och intern verksamhet. Nämnden har dock ansvar för att aktivt bidra till utveckling av det geografiska informationssystemet (GIS). Gator, gång- och cykelvägar samt parkeroch andra offentliga platser. Kustbostäder svarar förvaltning och drift. Tjänstemännen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar även till del på uppdrag av kommunstyrelsen. Driftsbudgeten omfattar därför Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala verksamhet. Viktiga händelser och beslut Förvaltningen har fått fyra nya medarbetare, av totalt tolv, under det första halvåret. Anledningen är två pensioneringar, ett vikariat för föräldraledighet och en ersättare för medarbetare som bytt tjänst. En miljöstrateg har anställts. Hon tillträder tjänsten i november. Rollen som förvaltningschef har övergått till ny person. Rekrytering för att ersätta en planarkitekt pågår. Utifrån beskrivna situation kan nämnas att det samlade resultatet ändå är mycket gott. Antagna detaljplaner Detaljplan för Lastudden antogs i februari Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun antogs i mars Detaljplan för Harsyran antogs i augusti Övrigt detaljplanearbete Detaljplanearbete för Ramdalshöjden pågår, samråd 6 juni 6 juli

3 3 (9) Detaljplan för Västra Femöre etapp E-G, samråd 2 april 2 maj Annat Gestaltningsförslag för Fiskehamnen har tagits fram Va-utredning för Femörefjärden är utförd Vägprojektering för Alskärsvägen (Västra Femöre) har tagits fram På bygglovsidan har totalt 82 lov lämnats för bygglov, marklov och rivningslov. Utöver dessa har förvaltningen handlagt ett tiotal beslut gällande startbesked för eldstäder, VA och ventilation. Hittills under året har inte beslutats om några större byggnationer varför intäktsnivån för loven ligger lågt. Den genpmsnittliga nivån ligger just nu på mellan kronor. I förhållande till budget ligger intäktsnivån ca lägre. Området gata/park beskrivs under kommunen. Miljö- och hälsoskyddsarbetet pågår enligt plan. Mät-, kart och GIS verksamheten sköts av Nyköpings kommun, inom ramen för ett samarbetsavtal. Under halvåret som gått har kunnat konstateras att det finns oklarheter i avtalet, att vissa punkter behöver förtydligas etc. En översyn av hela avtalet kommer att göras. Uppföljning kommun Trygg och säker uppväxt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att öka trafiksäkerheten genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och se över belysningen samt genomföra aktiviteter och kampanjer i skolor. Cykelbanan på Föreningsgatan och gc-banan mellan Torggatan och Båggatan har färdigställts under Målet för utbyggnad av gc-vägar för 2013 är därmed uppfyllt. Samarbete kring säkra skolvägar med NTF pågår. NTF har på uppdrag av MSN genomfört Hjälmfemman för femteklassare på skolor i kommunen. Av två planerade trygghetsvandringar under 2013 har en genomförts. Av föreslagna åtgärder vid trygghetsvandringen är flera genomförda bl a beskärning av växtlighet runt torget i syfte att öka insynen till parken. En del åtgärder kvarstår och kommer att utföras under hösten. Målning av övergångsställen har utförts under året. Byte av gamla belysningsarmaturer för att förbättra kvaliteten och samtidigt minska energiåtgången har fortsatt under 2013 och kommer att fortsätta även kommande år fram till Arbetet görs enligt plan. En inventering av belysningsstolpar har påbörjats för att byta ut rostangripna och trafikskadade stolpar. Gatubelysningen kommer under hösten att förstärkas på gc-banan mellan Hagtornet och Sköldvägen. Målen för året kommer att klaras tack vare gjorda prioriteringar och aktuell ambition. Utmaningen är att leverera en acceptabel verksamhet utifrån det personella och ekonomiska utrymme som står till buds.

4 4 (9) Vi strävar efter att utveckla samverkan med andra förvaltningar och Kommunbolagen inom de områden som ligger inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsfält, dvs ett lite större fält än vad nämnden ansvarar för. Sammanfattningsvis kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att uppfylla alla uppsatta. God folkhälsa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att myndighetsutövningen ska vara effektiv, snabb och rättssäker. Bemötande och handläggningstid följs upp genom en kundenkät. Resultatet av enkäten visar på mycket goda värden. När det gäller bemötandet är 96 % nöjda eller rent av mycket nöjda. Med handläggningstiden är 97 % nöjda eller rent av mycket nöjda. I jämförelse med föregående år har svarsfrekvensen dock sjunkit avsevärt. Vi anar att intresset för att besvara enkäter har minskat, i all synnerhet bland dem som återkommande använder förvaltningens tjänster. Kommunens NKI i Stockholms Business Alliance servicemätning har sjunkit till 65, vilket i sig är en bra nivå. Målvärdet för året hade satts till 74. Svarsfrekvensen i undersökningen var lägre än tidigare år. I enkätundersökning Kritik på Teknik har medborgare framfört önske om förbättringar av beläggningen på gc-vägar Andra områden som invånarna anser borde prioriteras är bl.a. asfalten på de kommunala vägarna. Samhällsbyggnadsnämnden har i övrigt fått god respons från medborgarna gällande snöröjning och städning av gator och vägar i kommunen. Kontrollen av livsmedelsanläggningar har under året prioriterats. Av de livsmedelsverksamheter som är registrerade i Oxelösund är det drygt 50 stycken som planerats in för kontroll. Hittills går arbetet enligt plan och29 kontroller är utförda. För att främja hälsa, friskvård och inte minst bidra till en positiv utveckling av klimatet satsas resurser på utbyggnad av gc-banor. För att uppnå en god standard på gc-nätet ses även kvaliteten på asfaltbeläggning över. Åtgärder på gc-banor kommer att fortsätta under Årets för utbyggnad av gc-vägar är uppfyllt genom att cykelbanan på Föreningsgatan och gc-banan mellan Torggatan och Båggatan har färdigställts under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla samtliga uppsatta. De personella resurserna är på en absolut miniminivå utifrån den verksamhet som ur ett lagstiftningsperspektiv ska bedrivas. Därutöver kommer utmaningen att infria såväl medborgarnas som interna förväntningar på verksamheten. Trygg och värdig ålderdom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att skapa tryggare miljöer samt öka tillgängligheten. Tillgänglighetsåtgärder i form av utplacering av parkbänkar har gjorts under våren. Handikappsanpassning av området runt järneken på torget är planerad under hösten. Det som satts för verksamheten 2013 är att kronor ska avsättas för investeringar i att förbättra tillgängligheten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla det uppsatta et.

5 5 (9) Attraktiv bostadsort Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att ha en god planberedskap för bostäder. Detaljplaneringen har prioriterats, men ändå legat på en miniminivå. Under 2013 har detaljplanearbete för bostäder bedrivits inom områdena V:aFemöre, Ramdalshöjden och Lastudden. Inom kort kommer dessutom ett planavtal för detaljplanering av området Villabacken att tecknas. Att planarbetet endast kunnat utföras på en miniminivå beror dels på en föräldraledighet, dels på att en planadministratör gått i pension. Det senare har gett kännbara konsekvenser. Något särskilt för Oxelösundarnas fritid har inte satts upp av nämnden för 2013, men nämnas bör att inom ramen för parkanslaget har lekparken vid Stenviksbadet upprustats med nya redskap bestående av gungställning, klätterhus och rutschkanor. Arbete med inventering av de kommunala lekparkerna pågår och kommer att bli klart under hösten. I Breviken har en Fontän uppsatts. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att bidra till att uppsatt god planberedskap för bostäder utvecklas i positiv riktning eftersom den uttryckta ambitionen hållits på låg nivå (anta två nya detaljplaner). Den stora utmaning som finns är att långsiktigt ha personella resurser för att driva ett effektivt planarbete där kunskapen om hela planprocessen kopplat till genomförandeprocessen måste breddas och fördjupas. Just nu pågår rekrytering av en ersättare till den planarkitekt som slutat. Under hösten måste ett nytt verktyg för ritning av detaljplaner köpas in och implementeras. Anledningen är att den gamla kartplattformen geosecma kommer att lämnas till förmån för den gemensamma plattformen med kartenheten i Nyköpings kommun. Bristen på kunskap i användning av karthanteringsverktyg hos förvaltningens nuvarande personal är dock besvärande och leder såväl till effektivitetsförluster som att verksamheten blir sårbar. Hållbar utveckling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation. Målet är därför att nöjd medarbetarindex (NMI) ska förbättras. För 2013 sattes et till 70, vilket överträffades med god marginal. Nöjd medarbetarindex har fram till mätningen 2013 förbättrats till 87. Nu återstår att jobba för att behålla det goda resultatet. Handlingsplan kommer att färdigställas under hösten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också som att arbeta för att minska utsläpp från enskilda avlopp. Detaljplanearbete prioriteras för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Under året har arbetats med detaljplan på V:aFemöre. Målet för 2013 är att 19 nya fastigheter ansluts till avloppsnätet. Mätning av luftföroreningar har avstannat på grund av att utrustningen har gått sönder och ny utrustning måste inköpas. Investeringsmedel finns i 2013-års budget. Dock avvaktas bildandet av den nya organisationen för Luftvård och dess arbetsuppgifter innan investeringen görs. Något finns inte uppsatt för Resurser för att satsa på miljöstrategiskt arbete har avsatts i 2013 års budget. En miljöstrateg har rekryterats och tillträder sin tjänst i november.

6 6 (9) Oxelösund är en stad med goda förutsättningar för cyklister. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Nämnden strävar efter att skapa ett ännu genare cykelnät för att förmå fler att ta cykel istället för bil. Vad gäller för verksamheten redovisas detta inte här utan under rubriken Trygg och säker uppväxt. Något uttalat nämnd för utbyte av kommunens samtliga kvicksilverarmaturer i gatubelysningen till mer energieffektiva alternativ har inte uppställts för 2013, men arbete pågår och ska i sin helhet vara färdigt till slutet av Under kommunet Trygg och säker uppväxt finns dock ett att se över belysningen, men då framförallt i betydelsen förtäta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla uppsatta. Den stora utmaning som kommer, om inte 2013 så 2014, är att miljöstrategen måste få rätt mandat för sitt arbete. Sannolikt bör miljöstrategen till 50 % rapportera till kommunstyrelsen. Uppföljning nämnd Se bilaga 1 som skickas separat och senare Personal Antal årsarbetare/anställda I föregående års delårsredovisning framgår att personalstyrkan inte utökats de senaste åren. För 2013 har 12,5 årsarbetskrafter budgeterats, men utifrån hittills redovisad tid prognostiserar personalenheten årsarbetskrafterna till 9,6. Förhoppningsvis stiger summan till 10 utifrån vad nämnden ser idag. Noteras bör att förvaltningschefen inte är budgeterad under nämndens verksamhet. För 2013 har budgeterats för två heltider utöver redovisade årsarbetskrafter. Den ena avser en planhandläggare som varit barnledig större delen av tiden och den andre en miljöstrateg som tillträder först i november. Anledningen till att tillträdet sker först i november är det besparingskrav som nämnden fått tillsammans med de extraordinära kostnader som inte budgeterats (snöbortforslingskostnader, och vissa kapitalkostnader). Under 2013 har två medarbetare pensionerats och ersatts med 1,5 medarbetare, dels ny Miljö- och samhällsbyggnadschef, dels en ny administratör på en halvtidstjänst. En person har i och med årsskiftet överflyttats till Nyköpings kommun pga att nämnden köper Mät, kart och GIS-verksamheten av Nyköpings kommun. En planhandläggare har, som nämnts ovan, varit föräldraledig drygt ett halvår. Hon kommer dock inte tillbaka pga att hon fått ny tjänst i annan kommun. Rekrytering av ersättare pågår. Under årets första tre månader fanns vikarie på tjänsten. Totalt under året kommer två visstidsanställningar, som vikarier för föräldraledigheter, att omfatta totalt en heltid. Smärtgränsen för hur liten förvaltningen kan vara utifrån ålagda arbetsuppgifter är nådd och har överskridits med viss marginal. Att arbetsuppgifter läggs ut på entreprenad innebär långt ifrån att allt arbete försvinner. Uppföljning, kontroll, tecknande av samarbetsavtal etc ligger kvar på förvaltningen. Inte sällan hamnar

7 7 (9) stora delar av arbetsuppgifterna på chefsrollen, i synnerhet när arbetslivserfarenheten hos medarbetare är kort. Noteras bör att Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen inte enbart utför arbetsuppgifter åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan också utför en relativt stor andel uppdrag åt kommunstyrelsen. De uppgifter som f n ligger på förvaltningen har ett berättigande och ger sannolikt positiva synergieffekter. En genomlysning av huruvida personalresurserna svarar emot behovet behöver dock göras. Därmed inte sagt att resursförstärkning behöver ske via kommunanslag. Resursförstärkningen kan mycket väl komma från högre andel avgifter. Sjukfrånvaro Personalstatistiken visar att den långa sjukfrånvaron från dag 91 och framåt ligger på 0 % i likhet med året. Den korta sjukfrånvaron har ökat från 2,47 % år till 3,8 % år Från och med april 2013 till och med nu ser siffrorna sannolikt annorlunda ut beroende på att del av korttidsfrånvaron relaterade till en tidigare visstidsanställd. Korttidsfrånvaron beror på sjukdomar som förkylningar, feber, influensa mm och har inte gett upphov till extra personalinsatser. Två ambulerande hälsoinspiratörer finns utsedda för att inspirera all personal till ett ännu hälsosammare liv med mer aktiviteter och bättre kostvanor. Förhoppningsvis bidrar detta positivt till det långsiktiga hälsotillståndet. Över- och mertid En viss över- och mertid förekommer, men i mycket begränsad omfattning. Vissa möten/aktiviteter med allmänhet och näringsliv måste förläggas på kvällstid och någon gång helger ( informationsmöten, Nyköpingsmässan, Oxelö marknad etc). Internkontroll Någon systematisk uppföljning av att rutiner, som enligt internkontrollplanen ska följas upp två gånger per år, är kontrollerade och rapporterade till närmast ansvarig har inte utförts inför delårsbokslutet.

8 8 (9) Delårsbokslut driftsbudget Övriga Budget Års Anslag Intäkter Kostnad utfall Prognos Miljö o samhällsbyggn.nämnd Gemensam administration Infrastruk, gem. verksamhet Bygglov Fysisk planering, gem. verksamhet Mätning gem. verksamhet S:a Mät, plan o bygg Gator o vägar, gatubelysn Trafiknämndsfrågor Park Miljöskydd Hälsoskydd S:a Miljö o hälsoskydd Bostadsanpassning VA o renhållning Kommunskydd Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Kommentarer till delårsbokslutet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för delåret med totalt 297 tkr. Prognosen till årets slut är att resultatet blir 0. Dock bör noteras att budgeterade medel för snöröjning är förbrukade och att prognosen inte tar höjd för något snöfall. Faller det snö under årets senare kan det inte uteslutas att resultatet försämras med 500 tkr. Bostadsanpassning är svår att budgetera på grund av att anpassningen är lagstyrd och därmed tvingande oberoende av budgeterade medel. Kostnaderna för delåret är mindre än budgeterat. Någon säker trend angående kostnadsutvecklingen de senaste åren går inte se. Kostnaderna för utbetalade bidrag varierar mellan1,6 och 2 miljoner kronor med ett snitt runt 1,8 miljoner. Personalkostnader för handläggare är inte inräknade i nämnda summa. Vi tror att kostnaderna i framtiden kommer att öka pga att antalet äldre ökar och fler blir beroende av anpassningar i sin bostad för att kunna bo kvar. Trots detta och trots att vi vet att vi kommer få in ett antal hissbeställningar gör vi prognosen att resultatet vid årets slut är tkr. Verksamheterna inom fysisk och teknisk planering visar överskott vilket beror på lägre personalkostnader, beroende på föräldraledig planarkitekt och senarelagd tillsättning av en miljöstrateg. Intäkterna från verksamheterna är lägre än budgeterat beroende på liten nyproduktion av bostäder (dvs minskade

9 9 (9) bygglovsavgifter), låg planverksamhet samt att delar av planverksamheten inte genererar intäkter. Till verksamheten hör också Mät, kart och GIS-verksamheten som genom ett samarbetsavtal sköts av Nyköpings kommun. Enligt avtalet ska Oxelösunds kommun bekosta vissa uppgifter utöver avtalskostnaden. Någon budgetering för extra kostnader enligt avtalet har inte gjorts för 2013, men sådana kostnader har fakturerats. Kostnader för gator, vägar och gatubelysning visar ett underskott på 981 tkr beroende på att kapitalkostnaderna är 280 tkr större än budgeterat. Kostnaderna för snöbortforsling, 727 tkr, finns heller inte budgeterade. Positivt är att kostnaderna för gatubelysningen sjunkit med 50 tkr. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett överskott beroende på såväl högre intäkter som lägre personkostnader än budgeterat. Delårsbokslut investeringar Ända Mätning (byte storformatsskrivare) Budget tkr Förbrukat tkr Prognos tkr GIS Centrumhållplats (TB) men TB Gatubelysning, armaturer (TB) 400 (500) (500) Belysning.stolp, Hagtornsv. - Sköldvägen GC - väg 245 (145) 245 (145) Gc-väg Torggatan - Båggatan Gc-väg Föreningsgatan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Tillgänglighetsanpassning Tillgänglighetsanpassning (15 st parkbänkar) (TB) TB 200 eller eller Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning 200 TB Torget, utveckling 300 Helst TB Husbilsparkering, fiskehamnen Fontän Brevik Parker (hundrastgård) (TB) Parker, Lekutrustning Stenviksbadet Summa (886 i TB) (TB) = tilläggsbudgeterat från

10 Kommun Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Skapa tryggare miljöer och enligt VP- 13 Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Utbyggnad av nya gc-vägar antal nya gc-vägar Översyn av belysningen antal inventeringar som leder till åtgärder Aktiviteter/kampanjer i skolor - antal Målvärde 2013 delår Trygghetsvandring - antal Kommentar Kommun Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. Skapa tryggare miljöer Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Utbyggnad av nya gc-vägar antal nya gc-vägar Översyn av belysningen antal inventeringar som leder till åtgärder Aktiviteter/kampanjer i skolor - antal Målvärde 2013 delår Föreningsgatan Torggatan- Båggatan Hjälmfemman I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Trygghetsvandring - antal Ytterligare en planeras under slutet av hösten 1

11 Kommun God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Myndighetsutövningen ska vara effektiv, snabb och rättssäker Rätt livsmedelskontroll Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Bemötande mäts via egen kundenkät Handläggningstid mäts via egen kundenkät Kommunens NKI i Stockholms BusinessAlliance servicemätning Prioritera kontrollen av livsmedels-anläggningar antal kontrollbesök Målvärde 2013 delår Kommentar 98% 92% 96% T o m juli 98% 92% 97% T o m juli 70(2011) Ej mätn Ok nivå enligt SKL Följer planen Kommun Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande Förbättra tillgängligheten Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Vidta åtgärder enligt programmet ett tillgängligare Oxelösund kostnad Målvärde 2013 delår Kommentar 200 tkr 200 tkr 0 Planeras 2

12 Kommun Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. God planberedskap för bostäder Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Målvärde 2013 delår Anta nya detaljplaner Kommentar Lastudden och Harsyran Kommun Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation Minska utsläppen från enskilda avlopp Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Nöjd medarbetarindex (NMI) ska förbättras Ge förutsättningar för anslutning av fastigheter till kommunalt avlopp antal nya anslutningar till avloppsnätet Målvärde 2013 delår Kommentar Mkt positivt tal Till viss del avhängigt nya detaljpalner 3

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010.

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. 5 2.2 TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. Rapporten visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015 Ca LINDESBERGS KOMMUN --~---i L} u s n ars ~ P. rq~ 1

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2014-09-18 2014A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen.

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 10.00 11.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog.

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog. Enkät resultat 2013 Bygglov 74 skickades ut 32 ade 43% deltog. Kundenkät bygglov Åtvidabergs kommun, Byggkontoret genomför enkätundersökningar bland alla som har ansökt om bygglov. Resultaten i enkäterna

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011

Bygg och miljökontoret. Verksamhetsplan 2011 Bygg och miljökontoret Verksamhetsplan 2011 Redovisad i Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2011-02-23, 34/2011 Verksamhetsplanen sammanställd av Lily Grey, informatör, bygg och miljökontoret, 011-15 14 94

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Byggnadsnämnden Nämndsplan 2012-2014 Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Innehåll Sidan 1 av 9 Inledning 2 Byggnadsnämnden 2 Organisation 2 Byggnadsnämndens ledamöter 2 Byggnadsnämndens ansvarsområden

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV)

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (14) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl. 15.00 16:05 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Övriga

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer