Delårsredovisning. för. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsredovisning. för. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2013 2013-09-10"

Transkript

1 Delårsredovisning för verksamhet

2 2 (9) Inledning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Verksamheten lägger i hög grad grunden för den bild kommunmedborgarna och näringslivet har av kommunal verksamhet. Nämnden ansvarar för/är: Detaljplaneringen som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygglov, marklov mm och ska då verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen. Arbetet inom miljöbalkens område syftar till att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Inom livsmedelsområdet skall nämnden bidra till att kommunmedborgarna garanteras säkra livsmedel och att redligheten främjas. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Nämnden ska bidra till att trafikmiljön utformas så att olyckor inte ska leda till dödsfall eller allvarliga skador. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet genom ett samarbetsavtal med Nyköpings kommun innebärande att Nyköpings kommun ska tillhandahålla uppdaterade och aktuella kartor till allmän och intern verksamhet. Nämnden har dock ansvar för att aktivt bidra till utveckling av det geografiska informationssystemet (GIS). Gator, gång- och cykelvägar samt parkeroch andra offentliga platser. Kustbostäder svarar förvaltning och drift. Tjänstemännen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar även till del på uppdrag av kommunstyrelsen. Driftsbudgeten omfattar därför Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala verksamhet. Viktiga händelser och beslut Förvaltningen har fått fyra nya medarbetare, av totalt tolv, under det första halvåret. Anledningen är två pensioneringar, ett vikariat för föräldraledighet och en ersättare för medarbetare som bytt tjänst. En miljöstrateg har anställts. Hon tillträder tjänsten i november. Rollen som förvaltningschef har övergått till ny person. Rekrytering för att ersätta en planarkitekt pågår. Utifrån beskrivna situation kan nämnas att det samlade resultatet ändå är mycket gott. Antagna detaljplaner Detaljplan för Lastudden antogs i februari Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun antogs i mars Detaljplan för Harsyran antogs i augusti Övrigt detaljplanearbete Detaljplanearbete för Ramdalshöjden pågår, samråd 6 juni 6 juli

3 3 (9) Detaljplan för Västra Femöre etapp E-G, samråd 2 april 2 maj Annat Gestaltningsförslag för Fiskehamnen har tagits fram Va-utredning för Femörefjärden är utförd Vägprojektering för Alskärsvägen (Västra Femöre) har tagits fram På bygglovsidan har totalt 82 lov lämnats för bygglov, marklov och rivningslov. Utöver dessa har förvaltningen handlagt ett tiotal beslut gällande startbesked för eldstäder, VA och ventilation. Hittills under året har inte beslutats om några större byggnationer varför intäktsnivån för loven ligger lågt. Den genpmsnittliga nivån ligger just nu på mellan kronor. I förhållande till budget ligger intäktsnivån ca lägre. Området gata/park beskrivs under kommunen. Miljö- och hälsoskyddsarbetet pågår enligt plan. Mät-, kart och GIS verksamheten sköts av Nyköpings kommun, inom ramen för ett samarbetsavtal. Under halvåret som gått har kunnat konstateras att det finns oklarheter i avtalet, att vissa punkter behöver förtydligas etc. En översyn av hela avtalet kommer att göras. Uppföljning kommun Trygg och säker uppväxt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att öka trafiksäkerheten genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och se över belysningen samt genomföra aktiviteter och kampanjer i skolor. Cykelbanan på Föreningsgatan och gc-banan mellan Torggatan och Båggatan har färdigställts under Målet för utbyggnad av gc-vägar för 2013 är därmed uppfyllt. Samarbete kring säkra skolvägar med NTF pågår. NTF har på uppdrag av MSN genomfört Hjälmfemman för femteklassare på skolor i kommunen. Av två planerade trygghetsvandringar under 2013 har en genomförts. Av föreslagna åtgärder vid trygghetsvandringen är flera genomförda bl a beskärning av växtlighet runt torget i syfte att öka insynen till parken. En del åtgärder kvarstår och kommer att utföras under hösten. Målning av övergångsställen har utförts under året. Byte av gamla belysningsarmaturer för att förbättra kvaliteten och samtidigt minska energiåtgången har fortsatt under 2013 och kommer att fortsätta även kommande år fram till Arbetet görs enligt plan. En inventering av belysningsstolpar har påbörjats för att byta ut rostangripna och trafikskadade stolpar. Gatubelysningen kommer under hösten att förstärkas på gc-banan mellan Hagtornet och Sköldvägen. Målen för året kommer att klaras tack vare gjorda prioriteringar och aktuell ambition. Utmaningen är att leverera en acceptabel verksamhet utifrån det personella och ekonomiska utrymme som står till buds.

4 4 (9) Vi strävar efter att utveckla samverkan med andra förvaltningar och Kommunbolagen inom de områden som ligger inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsfält, dvs ett lite större fält än vad nämnden ansvarar för. Sammanfattningsvis kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att uppfylla alla uppsatta. God folkhälsa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att myndighetsutövningen ska vara effektiv, snabb och rättssäker. Bemötande och handläggningstid följs upp genom en kundenkät. Resultatet av enkäten visar på mycket goda värden. När det gäller bemötandet är 96 % nöjda eller rent av mycket nöjda. Med handläggningstiden är 97 % nöjda eller rent av mycket nöjda. I jämförelse med föregående år har svarsfrekvensen dock sjunkit avsevärt. Vi anar att intresset för att besvara enkäter har minskat, i all synnerhet bland dem som återkommande använder förvaltningens tjänster. Kommunens NKI i Stockholms Business Alliance servicemätning har sjunkit till 65, vilket i sig är en bra nivå. Målvärdet för året hade satts till 74. Svarsfrekvensen i undersökningen var lägre än tidigare år. I enkätundersökning Kritik på Teknik har medborgare framfört önske om förbättringar av beläggningen på gc-vägar Andra områden som invånarna anser borde prioriteras är bl.a. asfalten på de kommunala vägarna. Samhällsbyggnadsnämnden har i övrigt fått god respons från medborgarna gällande snöröjning och städning av gator och vägar i kommunen. Kontrollen av livsmedelsanläggningar har under året prioriterats. Av de livsmedelsverksamheter som är registrerade i Oxelösund är det drygt 50 stycken som planerats in för kontroll. Hittills går arbetet enligt plan och29 kontroller är utförda. För att främja hälsa, friskvård och inte minst bidra till en positiv utveckling av klimatet satsas resurser på utbyggnad av gc-banor. För att uppnå en god standard på gc-nätet ses även kvaliteten på asfaltbeläggning över. Åtgärder på gc-banor kommer att fortsätta under Årets för utbyggnad av gc-vägar är uppfyllt genom att cykelbanan på Föreningsgatan och gc-banan mellan Torggatan och Båggatan har färdigställts under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla samtliga uppsatta. De personella resurserna är på en absolut miniminivå utifrån den verksamhet som ur ett lagstiftningsperspektiv ska bedrivas. Därutöver kommer utmaningen att infria såväl medborgarnas som interna förväntningar på verksamheten. Trygg och värdig ålderdom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att skapa tryggare miljöer samt öka tillgängligheten. Tillgänglighetsåtgärder i form av utplacering av parkbänkar har gjorts under våren. Handikappsanpassning av området runt järneken på torget är planerad under hösten. Det som satts för verksamheten 2013 är att kronor ska avsättas för investeringar i att förbättra tillgängligheten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla det uppsatta et.

5 5 (9) Attraktiv bostadsort Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att ha en god planberedskap för bostäder. Detaljplaneringen har prioriterats, men ändå legat på en miniminivå. Under 2013 har detaljplanearbete för bostäder bedrivits inom områdena V:aFemöre, Ramdalshöjden och Lastudden. Inom kort kommer dessutom ett planavtal för detaljplanering av området Villabacken att tecknas. Att planarbetet endast kunnat utföras på en miniminivå beror dels på en föräldraledighet, dels på att en planadministratör gått i pension. Det senare har gett kännbara konsekvenser. Något särskilt för Oxelösundarnas fritid har inte satts upp av nämnden för 2013, men nämnas bör att inom ramen för parkanslaget har lekparken vid Stenviksbadet upprustats med nya redskap bestående av gungställning, klätterhus och rutschkanor. Arbete med inventering av de kommunala lekparkerna pågår och kommer att bli klart under hösten. I Breviken har en Fontän uppsatts. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att bidra till att uppsatt god planberedskap för bostäder utvecklas i positiv riktning eftersom den uttryckta ambitionen hållits på låg nivå (anta två nya detaljplaner). Den stora utmaning som finns är att långsiktigt ha personella resurser för att driva ett effektivt planarbete där kunskapen om hela planprocessen kopplat till genomförandeprocessen måste breddas och fördjupas. Just nu pågår rekrytering av en ersättare till den planarkitekt som slutat. Under hösten måste ett nytt verktyg för ritning av detaljplaner köpas in och implementeras. Anledningen är att den gamla kartplattformen geosecma kommer att lämnas till förmån för den gemensamma plattformen med kartenheten i Nyköpings kommun. Bristen på kunskap i användning av karthanteringsverktyg hos förvaltningens nuvarande personal är dock besvärande och leder såväl till effektivitetsförluster som att verksamheten blir sårbar. Hållbar utveckling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation. Målet är därför att nöjd medarbetarindex (NMI) ska förbättras. För 2013 sattes et till 70, vilket överträffades med god marginal. Nöjd medarbetarindex har fram till mätningen 2013 förbättrats till 87. Nu återstår att jobba för att behålla det goda resultatet. Handlingsplan kommer att färdigställas under hösten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också som att arbeta för att minska utsläpp från enskilda avlopp. Detaljplanearbete prioriteras för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Under året har arbetats med detaljplan på V:aFemöre. Målet för 2013 är att 19 nya fastigheter ansluts till avloppsnätet. Mätning av luftföroreningar har avstannat på grund av att utrustningen har gått sönder och ny utrustning måste inköpas. Investeringsmedel finns i 2013-års budget. Dock avvaktas bildandet av den nya organisationen för Luftvård och dess arbetsuppgifter innan investeringen görs. Något finns inte uppsatt för Resurser för att satsa på miljöstrategiskt arbete har avsatts i 2013 års budget. En miljöstrateg har rekryterats och tillträder sin tjänst i november.

6 6 (9) Oxelösund är en stad med goda förutsättningar för cyklister. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Nämnden strävar efter att skapa ett ännu genare cykelnät för att förmå fler att ta cykel istället för bil. Vad gäller för verksamheten redovisas detta inte här utan under rubriken Trygg och säker uppväxt. Något uttalat nämnd för utbyte av kommunens samtliga kvicksilverarmaturer i gatubelysningen till mer energieffektiva alternativ har inte uppställts för 2013, men arbete pågår och ska i sin helhet vara färdigt till slutet av Under kommunet Trygg och säker uppväxt finns dock ett att se över belysningen, men då framförallt i betydelsen förtäta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla uppsatta. Den stora utmaning som kommer, om inte 2013 så 2014, är att miljöstrategen måste få rätt mandat för sitt arbete. Sannolikt bör miljöstrategen till 50 % rapportera till kommunstyrelsen. Uppföljning nämnd Se bilaga 1 som skickas separat och senare Personal Antal årsarbetare/anställda I föregående års delårsredovisning framgår att personalstyrkan inte utökats de senaste åren. För 2013 har 12,5 årsarbetskrafter budgeterats, men utifrån hittills redovisad tid prognostiserar personalenheten årsarbetskrafterna till 9,6. Förhoppningsvis stiger summan till 10 utifrån vad nämnden ser idag. Noteras bör att förvaltningschefen inte är budgeterad under nämndens verksamhet. För 2013 har budgeterats för två heltider utöver redovisade årsarbetskrafter. Den ena avser en planhandläggare som varit barnledig större delen av tiden och den andre en miljöstrateg som tillträder först i november. Anledningen till att tillträdet sker först i november är det besparingskrav som nämnden fått tillsammans med de extraordinära kostnader som inte budgeterats (snöbortforslingskostnader, och vissa kapitalkostnader). Under 2013 har två medarbetare pensionerats och ersatts med 1,5 medarbetare, dels ny Miljö- och samhällsbyggnadschef, dels en ny administratör på en halvtidstjänst. En person har i och med årsskiftet överflyttats till Nyköpings kommun pga att nämnden köper Mät, kart och GIS-verksamheten av Nyköpings kommun. En planhandläggare har, som nämnts ovan, varit föräldraledig drygt ett halvår. Hon kommer dock inte tillbaka pga att hon fått ny tjänst i annan kommun. Rekrytering av ersättare pågår. Under årets första tre månader fanns vikarie på tjänsten. Totalt under året kommer två visstidsanställningar, som vikarier för föräldraledigheter, att omfatta totalt en heltid. Smärtgränsen för hur liten förvaltningen kan vara utifrån ålagda arbetsuppgifter är nådd och har överskridits med viss marginal. Att arbetsuppgifter läggs ut på entreprenad innebär långt ifrån att allt arbete försvinner. Uppföljning, kontroll, tecknande av samarbetsavtal etc ligger kvar på förvaltningen. Inte sällan hamnar

7 7 (9) stora delar av arbetsuppgifterna på chefsrollen, i synnerhet när arbetslivserfarenheten hos medarbetare är kort. Noteras bör att Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen inte enbart utför arbetsuppgifter åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan också utför en relativt stor andel uppdrag åt kommunstyrelsen. De uppgifter som f n ligger på förvaltningen har ett berättigande och ger sannolikt positiva synergieffekter. En genomlysning av huruvida personalresurserna svarar emot behovet behöver dock göras. Därmed inte sagt att resursförstärkning behöver ske via kommunanslag. Resursförstärkningen kan mycket väl komma från högre andel avgifter. Sjukfrånvaro Personalstatistiken visar att den långa sjukfrånvaron från dag 91 och framåt ligger på 0 % i likhet med året. Den korta sjukfrånvaron har ökat från 2,47 % år till 3,8 % år Från och med april 2013 till och med nu ser siffrorna sannolikt annorlunda ut beroende på att del av korttidsfrånvaron relaterade till en tidigare visstidsanställd. Korttidsfrånvaron beror på sjukdomar som förkylningar, feber, influensa mm och har inte gett upphov till extra personalinsatser. Två ambulerande hälsoinspiratörer finns utsedda för att inspirera all personal till ett ännu hälsosammare liv med mer aktiviteter och bättre kostvanor. Förhoppningsvis bidrar detta positivt till det långsiktiga hälsotillståndet. Över- och mertid En viss över- och mertid förekommer, men i mycket begränsad omfattning. Vissa möten/aktiviteter med allmänhet och näringsliv måste förläggas på kvällstid och någon gång helger ( informationsmöten, Nyköpingsmässan, Oxelö marknad etc). Internkontroll Någon systematisk uppföljning av att rutiner, som enligt internkontrollplanen ska följas upp två gånger per år, är kontrollerade och rapporterade till närmast ansvarig har inte utförts inför delårsbokslutet.

8 8 (9) Delårsbokslut driftsbudget Övriga Budget Års Anslag Intäkter Kostnad utfall Prognos Miljö o samhällsbyggn.nämnd Gemensam administration Infrastruk, gem. verksamhet Bygglov Fysisk planering, gem. verksamhet Mätning gem. verksamhet S:a Mät, plan o bygg Gator o vägar, gatubelysn Trafiknämndsfrågor Park Miljöskydd Hälsoskydd S:a Miljö o hälsoskydd Bostadsanpassning VA o renhållning Kommunskydd Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Kommentarer till delårsbokslutet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för delåret med totalt 297 tkr. Prognosen till årets slut är att resultatet blir 0. Dock bör noteras att budgeterade medel för snöröjning är förbrukade och att prognosen inte tar höjd för något snöfall. Faller det snö under årets senare kan det inte uteslutas att resultatet försämras med 500 tkr. Bostadsanpassning är svår att budgetera på grund av att anpassningen är lagstyrd och därmed tvingande oberoende av budgeterade medel. Kostnaderna för delåret är mindre än budgeterat. Någon säker trend angående kostnadsutvecklingen de senaste åren går inte se. Kostnaderna för utbetalade bidrag varierar mellan1,6 och 2 miljoner kronor med ett snitt runt 1,8 miljoner. Personalkostnader för handläggare är inte inräknade i nämnda summa. Vi tror att kostnaderna i framtiden kommer att öka pga att antalet äldre ökar och fler blir beroende av anpassningar i sin bostad för att kunna bo kvar. Trots detta och trots att vi vet att vi kommer få in ett antal hissbeställningar gör vi prognosen att resultatet vid årets slut är tkr. Verksamheterna inom fysisk och teknisk planering visar överskott vilket beror på lägre personalkostnader, beroende på föräldraledig planarkitekt och senarelagd tillsättning av en miljöstrateg. Intäkterna från verksamheterna är lägre än budgeterat beroende på liten nyproduktion av bostäder (dvs minskade

9 9 (9) bygglovsavgifter), låg planverksamhet samt att delar av planverksamheten inte genererar intäkter. Till verksamheten hör också Mät, kart och GIS-verksamheten som genom ett samarbetsavtal sköts av Nyköpings kommun. Enligt avtalet ska Oxelösunds kommun bekosta vissa uppgifter utöver avtalskostnaden. Någon budgetering för extra kostnader enligt avtalet har inte gjorts för 2013, men sådana kostnader har fakturerats. Kostnader för gator, vägar och gatubelysning visar ett underskott på 981 tkr beroende på att kapitalkostnaderna är 280 tkr större än budgeterat. Kostnaderna för snöbortforsling, 727 tkr, finns heller inte budgeterade. Positivt är att kostnaderna för gatubelysningen sjunkit med 50 tkr. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett överskott beroende på såväl högre intäkter som lägre personkostnader än budgeterat. Delårsbokslut investeringar Ända Mätning (byte storformatsskrivare) Budget tkr Förbrukat tkr Prognos tkr GIS Centrumhållplats (TB) men TB Gatubelysning, armaturer (TB) 400 (500) (500) Belysning.stolp, Hagtornsv. - Sköldvägen GC - väg 245 (145) 245 (145) Gc-väg Torggatan - Båggatan Gc-väg Föreningsgatan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Tillgänglighetsanpassning Tillgänglighetsanpassning (15 st parkbänkar) (TB) TB 200 eller eller Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning 200 TB Torget, utveckling 300 Helst TB Husbilsparkering, fiskehamnen Fontän Brevik Parker (hundrastgård) (TB) Parker, Lekutrustning Stenviksbadet Summa (886 i TB) (TB) = tilläggsbudgeterat från

10 Kommun Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Skapa tryggare miljöer och enligt VP- 13 Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Utbyggnad av nya gc-vägar antal nya gc-vägar Översyn av belysningen antal inventeringar som leder till åtgärder Aktiviteter/kampanjer i skolor - antal Målvärde 2013 delår Trygghetsvandring - antal Kommentar Kommun Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. Skapa tryggare miljöer Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Utbyggnad av nya gc-vägar antal nya gc-vägar Översyn av belysningen antal inventeringar som leder till åtgärder Aktiviteter/kampanjer i skolor - antal Målvärde 2013 delår Föreningsgatan Torggatan- Båggatan Hjälmfemman I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Trygghetsvandring - antal Ytterligare en planeras under slutet av hösten 1

11 Kommun God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Myndighetsutövningen ska vara effektiv, snabb och rättssäker Rätt livsmedelskontroll Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Bemötande mäts via egen kundenkät Handläggningstid mäts via egen kundenkät Kommunens NKI i Stockholms BusinessAlliance servicemätning Prioritera kontrollen av livsmedels-anläggningar antal kontrollbesök Målvärde 2013 delår Kommentar 98% 92% 96% T o m juli 98% 92% 97% T o m juli 70(2011) Ej mätn Ok nivå enligt SKL Följer planen Kommun Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande Förbättra tillgängligheten Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Vidta åtgärder enligt programmet ett tillgängligare Oxelösund kostnad Målvärde 2013 delår Kommentar 200 tkr 200 tkr 0 Planeras 2

12 Kommun Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. God planberedskap för bostäder Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Målvärde 2013 delår Anta nya detaljplaner Kommentar Lastudden och Harsyran Kommun Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation Minska utsläppen från enskilda avlopp Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Nöjd medarbetarindex (NMI) ska förbättras Ge förutsättningar för anslutning av fastigheter till kommunalt avlopp antal nya anslutningar till avloppsnätet Målvärde 2013 delår Kommentar Mkt positivt tal Till viss del avhängigt nya detaljpalner 3

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått

Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Bilaga till delårsrapport 2011 - uppföljning av mått Innehållsförteckning Koncernmål 2 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker.. 2 Folkhälsan är god... 5 Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras.....

Läs mer

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-24 kl. 14.00 Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2012-10-01, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer

Årsredovisning 2011. Del 2 ANEBY. KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen

Årsredovisning 2011. Del 2 ANEBY. KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Årsredovisning 2011 ANEBY Del 2 KOMMUN - Verksamhetsredovisning Kommunservice- och beslutstödsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen Vård- och omsorgsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se Vellinge kommun 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige)

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) 14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) ll'ilaga KS 2012/2H/l ~~ s~~~a KS 2012/254/1 lt;11 KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 2012-10~ 3 t

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys... Årsredovisning 2014 26 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation... 3 Kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2014... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 6 Omvärldsanalys... 6 Befolkning, arbetsmarknad

Läs mer