Delårsredovisning. för. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsredovisning. för. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2013 2013-09-10"

Transkript

1 Delårsredovisning för verksamhet

2 2 (9) Inledning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Verksamheten lägger i hög grad grunden för den bild kommunmedborgarna och näringslivet har av kommunal verksamhet. Nämnden ansvarar för/är: Detaljplaneringen som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygglov, marklov mm och ska då verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftningen. Arbetet inom miljöbalkens område syftar till att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Inom livsmedelsområdet skall nämnden bidra till att kommunmedborgarna garanteras säkra livsmedel och att redligheten främjas. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Nämnden ska bidra till att trafikmiljön utformas så att olyckor inte ska leda till dödsfall eller allvarliga skador. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet genom ett samarbetsavtal med Nyköpings kommun innebärande att Nyköpings kommun ska tillhandahålla uppdaterade och aktuella kartor till allmän och intern verksamhet. Nämnden har dock ansvar för att aktivt bidra till utveckling av det geografiska informationssystemet (GIS). Gator, gång- och cykelvägar samt parkeroch andra offentliga platser. Kustbostäder svarar förvaltning och drift. Tjänstemännen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar även till del på uppdrag av kommunstyrelsen. Driftsbudgeten omfattar därför Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala verksamhet. Viktiga händelser och beslut Förvaltningen har fått fyra nya medarbetare, av totalt tolv, under det första halvåret. Anledningen är två pensioneringar, ett vikariat för föräldraledighet och en ersättare för medarbetare som bytt tjänst. En miljöstrateg har anställts. Hon tillträder tjänsten i november. Rollen som förvaltningschef har övergått till ny person. Rekrytering för att ersätta en planarkitekt pågår. Utifrån beskrivna situation kan nämnas att det samlade resultatet ändå är mycket gott. Antagna detaljplaner Detaljplan för Lastudden antogs i februari Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun antogs i mars Detaljplan för Harsyran antogs i augusti Övrigt detaljplanearbete Detaljplanearbete för Ramdalshöjden pågår, samråd 6 juni 6 juli

3 3 (9) Detaljplan för Västra Femöre etapp E-G, samråd 2 april 2 maj Annat Gestaltningsförslag för Fiskehamnen har tagits fram Va-utredning för Femörefjärden är utförd Vägprojektering för Alskärsvägen (Västra Femöre) har tagits fram På bygglovsidan har totalt 82 lov lämnats för bygglov, marklov och rivningslov. Utöver dessa har förvaltningen handlagt ett tiotal beslut gällande startbesked för eldstäder, VA och ventilation. Hittills under året har inte beslutats om några större byggnationer varför intäktsnivån för loven ligger lågt. Den genpmsnittliga nivån ligger just nu på mellan kronor. I förhållande till budget ligger intäktsnivån ca lägre. Området gata/park beskrivs under kommunen. Miljö- och hälsoskyddsarbetet pågår enligt plan. Mät-, kart och GIS verksamheten sköts av Nyköpings kommun, inom ramen för ett samarbetsavtal. Under halvåret som gått har kunnat konstateras att det finns oklarheter i avtalet, att vissa punkter behöver förtydligas etc. En översyn av hela avtalet kommer att göras. Uppföljning kommun Trygg och säker uppväxt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att öka trafiksäkerheten genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och se över belysningen samt genomföra aktiviteter och kampanjer i skolor. Cykelbanan på Föreningsgatan och gc-banan mellan Torggatan och Båggatan har färdigställts under Målet för utbyggnad av gc-vägar för 2013 är därmed uppfyllt. Samarbete kring säkra skolvägar med NTF pågår. NTF har på uppdrag av MSN genomfört Hjälmfemman för femteklassare på skolor i kommunen. Av två planerade trygghetsvandringar under 2013 har en genomförts. Av föreslagna åtgärder vid trygghetsvandringen är flera genomförda bl a beskärning av växtlighet runt torget i syfte att öka insynen till parken. En del åtgärder kvarstår och kommer att utföras under hösten. Målning av övergångsställen har utförts under året. Byte av gamla belysningsarmaturer för att förbättra kvaliteten och samtidigt minska energiåtgången har fortsatt under 2013 och kommer att fortsätta även kommande år fram till Arbetet görs enligt plan. En inventering av belysningsstolpar har påbörjats för att byta ut rostangripna och trafikskadade stolpar. Gatubelysningen kommer under hösten att förstärkas på gc-banan mellan Hagtornet och Sköldvägen. Målen för året kommer att klaras tack vare gjorda prioriteringar och aktuell ambition. Utmaningen är att leverera en acceptabel verksamhet utifrån det personella och ekonomiska utrymme som står till buds.

4 4 (9) Vi strävar efter att utveckla samverkan med andra förvaltningar och Kommunbolagen inom de områden som ligger inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsfält, dvs ett lite större fält än vad nämnden ansvarar för. Sammanfattningsvis kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att uppfylla alla uppsatta. God folkhälsa Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att myndighetsutövningen ska vara effektiv, snabb och rättssäker. Bemötande och handläggningstid följs upp genom en kundenkät. Resultatet av enkäten visar på mycket goda värden. När det gäller bemötandet är 96 % nöjda eller rent av mycket nöjda. Med handläggningstiden är 97 % nöjda eller rent av mycket nöjda. I jämförelse med föregående år har svarsfrekvensen dock sjunkit avsevärt. Vi anar att intresset för att besvara enkäter har minskat, i all synnerhet bland dem som återkommande använder förvaltningens tjänster. Kommunens NKI i Stockholms Business Alliance servicemätning har sjunkit till 65, vilket i sig är en bra nivå. Målvärdet för året hade satts till 74. Svarsfrekvensen i undersökningen var lägre än tidigare år. I enkätundersökning Kritik på Teknik har medborgare framfört önske om förbättringar av beläggningen på gc-vägar Andra områden som invånarna anser borde prioriteras är bl.a. asfalten på de kommunala vägarna. Samhällsbyggnadsnämnden har i övrigt fått god respons från medborgarna gällande snöröjning och städning av gator och vägar i kommunen. Kontrollen av livsmedelsanläggningar har under året prioriterats. Av de livsmedelsverksamheter som är registrerade i Oxelösund är det drygt 50 stycken som planerats in för kontroll. Hittills går arbetet enligt plan och29 kontroller är utförda. För att främja hälsa, friskvård och inte minst bidra till en positiv utveckling av klimatet satsas resurser på utbyggnad av gc-banor. För att uppnå en god standard på gc-nätet ses även kvaliteten på asfaltbeläggning över. Åtgärder på gc-banor kommer att fortsätta under Årets för utbyggnad av gc-vägar är uppfyllt genom att cykelbanan på Föreningsgatan och gc-banan mellan Torggatan och Båggatan har färdigställts under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla samtliga uppsatta. De personella resurserna är på en absolut miniminivå utifrån den verksamhet som ur ett lagstiftningsperspektiv ska bedrivas. Därutöver kommer utmaningen att infria såväl medborgarnas som interna förväntningar på verksamheten. Trygg och värdig ålderdom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att skapa tryggare miljöer samt öka tillgängligheten. Tillgänglighetsåtgärder i form av utplacering av parkbänkar har gjorts under våren. Handikappsanpassning av området runt järneken på torget är planerad under hösten. Det som satts för verksamheten 2013 är att kronor ska avsättas för investeringar i att förbättra tillgängligheten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla det uppsatta et.

5 5 (9) Attraktiv bostadsort Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att ha en god planberedskap för bostäder. Detaljplaneringen har prioriterats, men ändå legat på en miniminivå. Under 2013 har detaljplanearbete för bostäder bedrivits inom områdena V:aFemöre, Ramdalshöjden och Lastudden. Inom kort kommer dessutom ett planavtal för detaljplanering av området Villabacken att tecknas. Att planarbetet endast kunnat utföras på en miniminivå beror dels på en föräldraledighet, dels på att en planadministratör gått i pension. Det senare har gett kännbara konsekvenser. Något särskilt för Oxelösundarnas fritid har inte satts upp av nämnden för 2013, men nämnas bör att inom ramen för parkanslaget har lekparken vid Stenviksbadet upprustats med nya redskap bestående av gungställning, klätterhus och rutschkanor. Arbete med inventering av de kommunala lekparkerna pågår och kommer att bli klart under hösten. I Breviken har en Fontän uppsatts. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att bidra till att uppsatt god planberedskap för bostäder utvecklas i positiv riktning eftersom den uttryckta ambitionen hållits på låg nivå (anta två nya detaljplaner). Den stora utmaning som finns är att långsiktigt ha personella resurser för att driva ett effektivt planarbete där kunskapen om hela planprocessen kopplat till genomförandeprocessen måste breddas och fördjupas. Just nu pågår rekrytering av en ersättare till den planarkitekt som slutat. Under hösten måste ett nytt verktyg för ritning av detaljplaner köpas in och implementeras. Anledningen är att den gamla kartplattformen geosecma kommer att lämnas till förmån för den gemensamma plattformen med kartenheten i Nyköpings kommun. Bristen på kunskap i användning av karthanteringsverktyg hos förvaltningens nuvarande personal är dock besvärande och leder såväl till effektivitetsförluster som att verksamheten blir sårbar. Hållbar utveckling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som att förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation. Målet är därför att nöjd medarbetarindex (NMI) ska förbättras. För 2013 sattes et till 70, vilket överträffades med god marginal. Nöjd medarbetarindex har fram till mätningen 2013 förbättrats till 87. Nu återstår att jobba för att behålla det goda resultatet. Handlingsplan kommer att färdigställas under hösten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också som att arbeta för att minska utsläpp från enskilda avlopp. Detaljplanearbete prioriteras för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Under året har arbetats med detaljplan på V:aFemöre. Målet för 2013 är att 19 nya fastigheter ansluts till avloppsnätet. Mätning av luftföroreningar har avstannat på grund av att utrustningen har gått sönder och ny utrustning måste inköpas. Investeringsmedel finns i 2013-års budget. Dock avvaktas bildandet av den nya organisationen för Luftvård och dess arbetsuppgifter innan investeringen görs. Något finns inte uppsatt för Resurser för att satsa på miljöstrategiskt arbete har avsatts i 2013 års budget. En miljöstrateg har rekryterats och tillträder sin tjänst i november.

6 6 (9) Oxelösund är en stad med goda förutsättningar för cyklister. Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Nämnden strävar efter att skapa ett ännu genare cykelnät för att förmå fler att ta cykel istället för bil. Vad gäller för verksamheten redovisas detta inte här utan under rubriken Trygg och säker uppväxt. Något uttalat nämnd för utbyte av kommunens samtliga kvicksilverarmaturer i gatubelysningen till mer energieffektiva alternativ har inte uppställts för 2013, men arbete pågår och ska i sin helhet vara färdigt till slutet av Under kommunet Trygg och säker uppväxt finns dock ett att se över belysningen, men då framförallt i betydelsen förtäta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att uppfylla uppsatta. Den stora utmaning som kommer, om inte 2013 så 2014, är att miljöstrategen måste få rätt mandat för sitt arbete. Sannolikt bör miljöstrategen till 50 % rapportera till kommunstyrelsen. Uppföljning nämnd Se bilaga 1 som skickas separat och senare Personal Antal årsarbetare/anställda I föregående års delårsredovisning framgår att personalstyrkan inte utökats de senaste åren. För 2013 har 12,5 årsarbetskrafter budgeterats, men utifrån hittills redovisad tid prognostiserar personalenheten årsarbetskrafterna till 9,6. Förhoppningsvis stiger summan till 10 utifrån vad nämnden ser idag. Noteras bör att förvaltningschefen inte är budgeterad under nämndens verksamhet. För 2013 har budgeterats för två heltider utöver redovisade årsarbetskrafter. Den ena avser en planhandläggare som varit barnledig större delen av tiden och den andre en miljöstrateg som tillträder först i november. Anledningen till att tillträdet sker först i november är det besparingskrav som nämnden fått tillsammans med de extraordinära kostnader som inte budgeterats (snöbortforslingskostnader, och vissa kapitalkostnader). Under 2013 har två medarbetare pensionerats och ersatts med 1,5 medarbetare, dels ny Miljö- och samhällsbyggnadschef, dels en ny administratör på en halvtidstjänst. En person har i och med årsskiftet överflyttats till Nyköpings kommun pga att nämnden köper Mät, kart och GIS-verksamheten av Nyköpings kommun. En planhandläggare har, som nämnts ovan, varit föräldraledig drygt ett halvår. Hon kommer dock inte tillbaka pga att hon fått ny tjänst i annan kommun. Rekrytering av ersättare pågår. Under årets första tre månader fanns vikarie på tjänsten. Totalt under året kommer två visstidsanställningar, som vikarier för föräldraledigheter, att omfatta totalt en heltid. Smärtgränsen för hur liten förvaltningen kan vara utifrån ålagda arbetsuppgifter är nådd och har överskridits med viss marginal. Att arbetsuppgifter läggs ut på entreprenad innebär långt ifrån att allt arbete försvinner. Uppföljning, kontroll, tecknande av samarbetsavtal etc ligger kvar på förvaltningen. Inte sällan hamnar

7 7 (9) stora delar av arbetsuppgifterna på chefsrollen, i synnerhet när arbetslivserfarenheten hos medarbetare är kort. Noteras bör att Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen inte enbart utför arbetsuppgifter åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utan också utför en relativt stor andel uppdrag åt kommunstyrelsen. De uppgifter som f n ligger på förvaltningen har ett berättigande och ger sannolikt positiva synergieffekter. En genomlysning av huruvida personalresurserna svarar emot behovet behöver dock göras. Därmed inte sagt att resursförstärkning behöver ske via kommunanslag. Resursförstärkningen kan mycket väl komma från högre andel avgifter. Sjukfrånvaro Personalstatistiken visar att den långa sjukfrånvaron från dag 91 och framåt ligger på 0 % i likhet med året. Den korta sjukfrånvaron har ökat från 2,47 % år till 3,8 % år Från och med april 2013 till och med nu ser siffrorna sannolikt annorlunda ut beroende på att del av korttidsfrånvaron relaterade till en tidigare visstidsanställd. Korttidsfrånvaron beror på sjukdomar som förkylningar, feber, influensa mm och har inte gett upphov till extra personalinsatser. Två ambulerande hälsoinspiratörer finns utsedda för att inspirera all personal till ett ännu hälsosammare liv med mer aktiviteter och bättre kostvanor. Förhoppningsvis bidrar detta positivt till det långsiktiga hälsotillståndet. Över- och mertid En viss över- och mertid förekommer, men i mycket begränsad omfattning. Vissa möten/aktiviteter med allmänhet och näringsliv måste förläggas på kvällstid och någon gång helger ( informationsmöten, Nyköpingsmässan, Oxelö marknad etc). Internkontroll Någon systematisk uppföljning av att rutiner, som enligt internkontrollplanen ska följas upp två gånger per år, är kontrollerade och rapporterade till närmast ansvarig har inte utförts inför delårsbokslutet.

8 8 (9) Delårsbokslut driftsbudget Övriga Budget Års Anslag Intäkter Kostnad utfall Prognos Miljö o samhällsbyggn.nämnd Gemensam administration Infrastruk, gem. verksamhet Bygglov Fysisk planering, gem. verksamhet Mätning gem. verksamhet S:a Mät, plan o bygg Gator o vägar, gatubelysn Trafiknämndsfrågor Park Miljöskydd Hälsoskydd S:a Miljö o hälsoskydd Bostadsanpassning VA o renhållning Kommunskydd Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Kommentarer till delårsbokslutet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat för delåret med totalt 297 tkr. Prognosen till årets slut är att resultatet blir 0. Dock bör noteras att budgeterade medel för snöröjning är förbrukade och att prognosen inte tar höjd för något snöfall. Faller det snö under årets senare kan det inte uteslutas att resultatet försämras med 500 tkr. Bostadsanpassning är svår att budgetera på grund av att anpassningen är lagstyrd och därmed tvingande oberoende av budgeterade medel. Kostnaderna för delåret är mindre än budgeterat. Någon säker trend angående kostnadsutvecklingen de senaste åren går inte se. Kostnaderna för utbetalade bidrag varierar mellan1,6 och 2 miljoner kronor med ett snitt runt 1,8 miljoner. Personalkostnader för handläggare är inte inräknade i nämnda summa. Vi tror att kostnaderna i framtiden kommer att öka pga att antalet äldre ökar och fler blir beroende av anpassningar i sin bostad för att kunna bo kvar. Trots detta och trots att vi vet att vi kommer få in ett antal hissbeställningar gör vi prognosen att resultatet vid årets slut är tkr. Verksamheterna inom fysisk och teknisk planering visar överskott vilket beror på lägre personalkostnader, beroende på föräldraledig planarkitekt och senarelagd tillsättning av en miljöstrateg. Intäkterna från verksamheterna är lägre än budgeterat beroende på liten nyproduktion av bostäder (dvs minskade

9 9 (9) bygglovsavgifter), låg planverksamhet samt att delar av planverksamheten inte genererar intäkter. Till verksamheten hör också Mät, kart och GIS-verksamheten som genom ett samarbetsavtal sköts av Nyköpings kommun. Enligt avtalet ska Oxelösunds kommun bekosta vissa uppgifter utöver avtalskostnaden. Någon budgetering för extra kostnader enligt avtalet har inte gjorts för 2013, men sådana kostnader har fakturerats. Kostnader för gator, vägar och gatubelysning visar ett underskott på 981 tkr beroende på att kapitalkostnaderna är 280 tkr större än budgeterat. Kostnaderna för snöbortforsling, 727 tkr, finns heller inte budgeterade. Positivt är att kostnaderna för gatubelysningen sjunkit med 50 tkr. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett överskott beroende på såväl högre intäkter som lägre personkostnader än budgeterat. Delårsbokslut investeringar Ända Mätning (byte storformatsskrivare) Budget tkr Förbrukat tkr Prognos tkr GIS Centrumhållplats (TB) men TB Gatubelysning, armaturer (TB) 400 (500) (500) Belysning.stolp, Hagtornsv. - Sköldvägen GC - väg 245 (145) 245 (145) Gc-väg Torggatan - Båggatan Gc-väg Föreningsgatan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Tillgänglighetsanpassning Tillgänglighetsanpassning (15 st parkbänkar) (TB) TB 200 eller eller Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning 200 TB Torget, utveckling 300 Helst TB Husbilsparkering, fiskehamnen Fontän Brevik Parker (hundrastgård) (TB) Parker, Lekutrustning Stenviksbadet Summa (886 i TB) (TB) = tilläggsbudgeterat från

10 Kommun Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Skapa tryggare miljöer och enligt VP- 13 Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Utbyggnad av nya gc-vägar antal nya gc-vägar Översyn av belysningen antal inventeringar som leder till åtgärder Aktiviteter/kampanjer i skolor - antal Målvärde 2013 delår Trygghetsvandring - antal Kommentar Kommun Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. Skapa tryggare miljöer Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Utbyggnad av nya gc-vägar antal nya gc-vägar Översyn av belysningen antal inventeringar som leder till åtgärder Aktiviteter/kampanjer i skolor - antal Målvärde 2013 delår Föreningsgatan Torggatan- Båggatan Hjälmfemman I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar Trygghetsvandring - antal Ytterligare en planeras under slutet av hösten 1

11 Kommun God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Myndighetsutövningen ska vara effektiv, snabb och rättssäker Rätt livsmedelskontroll Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Bemötande mäts via egen kundenkät Handläggningstid mäts via egen kundenkät Kommunens NKI i Stockholms BusinessAlliance servicemätning Prioritera kontrollen av livsmedels-anläggningar antal kontrollbesök Målvärde 2013 delår Kommentar 98% 92% 96% T o m juli 98% 92% 97% T o m juli 70(2011) Ej mätn Ok nivå enligt SKL Följer planen Kommun Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande Förbättra tillgängligheten Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Vidta åtgärder enligt programmet ett tillgängligare Oxelösund kostnad Målvärde 2013 delår Kommentar 200 tkr 200 tkr 0 Planeras 2

12 Kommun Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. God planberedskap för bostäder Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Målvärde 2013 delår Anta nya detaljplaner Kommentar Lastudden och Harsyran Kommun Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att fullgöra kommunens uppdrag. Prioriteringar Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Förvaltningens medarbetare ska vara engagerade och uppleva en bra arbetssituation Minska utsläppen från enskilda avlopp Mått till Miljö- och samhällsbyggnads-nämndens Nöjd medarbetarindex (NMI) ska förbättras Ge förutsättningar för anslutning av fastigheter till kommunalt avlopp antal nya anslutningar till avloppsnätet Målvärde 2013 delår Kommentar Mkt positivt tal Till viss del avhängigt nya detaljpalner 3

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat. Medborgarperspektiv Helhetssyn Dialog Tydlighet Vision Vision Kommunmål Resultat kommunmål Nämndens mål Nämndens resultat Politik Förvaltningen Förvaltningens resultat Förvaltning Enheten Medarbetaren

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan -2018 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -01-26 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) -2018 vilken innehåller

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Förvaltningschef Castor

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden

Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden Månadsrapport april 2015 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget... 3 1.2 er till utfall per sista april... 3 1.3 er till

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Gatubelysningspolicy för Höganäs kommun Höganäs kommun ska förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Mål för mandatperioden

Mål för mandatperioden Mål för mandatperioden 2016-2019 De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden och fullmäktiges uppdrag till nämnderna. Genom att anta målen har stadens fullmäktige ålagt stadens förtroendevalda

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Diagram Nyckeltal (Myndighetsnämnd)

Diagram Nyckeltal (Myndighetsnämnd) Diagram Nyckeltal (Myndighetsnämnd) Nämndens mål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Personer med funktionshinder ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende Antal bostadsanpassningar

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Budgetdialog 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Uddevalla växer Ö P P E N R E SAMHÄLLSBYGGNAD E T P E K T P R O F E S S I O A L I T E T Media 2014 Totalt antal artiklar 2013 2014 140 st 130

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 2015-12-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE B 2015-002156 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer