Årsredovisning verksamheter Ekonomikontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret"

Transkript

1 Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret

2 Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

3 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Ekonomikontoret ansvarar också för kommunens ekonomiska redovisning och sammanställer förslag till årsbudget, prognos, delårsbokslut samt årsbokslut. Ekonomikontoret utför även tjänster åt bland annat kommunens stiftelser (donationsfonder) och Dalslandskommunernas kommunalförbund. Ekonomikontoret arbetar även med kommunens övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomikontoret har även ansvar för kommunens låneportfölj, långsiktiga likviditetsplanering och den sammanställda redovisningen som förutom kommunen även omfattar de kommunala bolagen. Kommunens upphandlingsfunktion finns även under ekonomikontoret. Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

4 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2013 Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Personalkostnaderna är högre än budgeterat beroende på försäljning av tjänster till kommunalförbundet för ekonomiadministration samt uppgraderingsprojekt Agresso. Motsvarande högre intäkter finns på intäktssidan. Investeringar (kkr) Objekt Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Inga investeringsprojekt finns under ekonomikontoret. Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

5 3 PERIODENS HÄNDELSER Årets händelser har präglats av arbetet med genomgång av rutiner och arbetssätt i och kring ekonomisystemet som en förberedelse för uppgraderingen av systemet och baskontoplanen som har skett vid årsskiftet 2013/2014. Ytterligare justeringar för att ha ett så likartat arbetssätt som möjligt i de återstående 4 kommunerna som samverkar/samarbetar kring det gemensamma ekonomisystemet Agresso har även gjorts. Ås kommun lämnar samarbetet 2014 och resterande 4 kommuner fortsätter med ytterligare en avtalsperiod om 6 år. Under året har också beslutats att förvaltningsekonomerna skall flyttas in centralt under ekonomikontoret från och med 2014 samtidigt som en förstärkning görs med en halvtidstjänst från och med 1 mars Dals-Eds kommuns ekonomikontor har under 2013 även skött ekonomiadministrationen åt Dalslandskommunernas kommunalförbund och kommer även att göra detta framöver. För detta har ytterligare en halvtidsstjänst tillsatts. Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

6 4 DRIFTPROJEKT Inga driftprojekt finns under ekonomikontoret. Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

7 5 KOMMUNALA MÅL 5.1 HÅLLBAR UTVECKLING Kommunstyrelsens verksamheter ska anpassas och följa rutiner för miljöledningsarbetet. Resultat/S MARTA Ekonomiavdelni ngen skall under 2013 bidra till att minska förbrukningen av inköpt mängd kopieringspappe r. 5.2 ATTRAKTIV KOMMUN Kommunstyrelsens verksamheter ska vara kvalitetssäkrade. Resultat/S MARTA Kvalitetssäkra upphandlingspro cessen Ekonomiavdelni ngen skall under 2013 kvalitetssäkra ekonomirutiner, ekonomimodell och budgetprocess. Kvalitetssäkra upphandlingsprocessen Nytt upphandlingsverktyg har tagits i bruk med upphandlingsmallar som styr och vägleder upphandlaren rätt. Verktyget innehåller även en avtalsdatabas som säkerställer att ny upphandling görs i god tid innan avtal går ut samt är ett stöd för inköpsberättigade att handla på de avtal som finns. Ekonomiavdelningen skall under 2013 kvalitetssäkra ekonomirutiner, ekonomimodell och budgetprocess. Uppgradering av ekonomisystemet har skett under året samtidigt som en genomgång av rutiner och ekonomimodell har genomlysts tillsammans med övriga samverkande kommuner i Dalsland. Kvarstår dock ett arbete att titta över ytterligare rutiner inom ekonomiadministrationen. 5.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Kommunstyrelsen och dess verksamheter ska främja öppenhet och delaktighet för alla medborgare oavsett förutsättningar eller bakgrund. Resultat/S MARTA Personalen Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

8 Resultat/S MARTA inom ekonomiavdelni ngen skall vara tillgängliga och upprätthålla en god service internt och till allmänheten. 5.4 STABIL EKONOMI I BALANS Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget. Resultat/S MARTA Genomförda investeringsproj Budgetföljsamh et - personalkostna d Budgetföljsamh et - övriga kostnader Budgetföljsamh et - intäkter 0 kkr 0 kkr 100% kkr kkr Personalkostna derna är högre än budgeterat beroende på försäljning av tjänster till kommunalförbu ndet för ekonomiadminis tration samt uppgraderingspr ojekt Agresso. Motsvarande högre intäkter finns på intäktssidan. 132% kkr kkr 98% kkr kkr Högre intäkter än budgeterat beroende på försäljning av tjänster till kommunalförbu ndet för ekonomiadminis tration. 165% Öka andelen extern finansiering. Resultat/S MARTA Inom t ex projektform utveckla möjligheter att minska kommunens kostnader genom att öka andelen extern finansiering Andelen externfinansierin g Här ingår försäljning av administration donationsstiftels er och städ kommunhuset miljöförvaltninge ns lokaler (budgeterat 119 tkr på 598% Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

9 Resultat/S MARTA helår). Ekonomiadminis tration för kommunalförbu ndet 597 tkr (budgeterat 0 tkr på helår) Bidra till ökad kunskap och förståelse för kommunens budgetprocess och styrprinciper. Resultat/S MARTA Ekonomiavdelni ngen skall under 2013 anordna utbildningstillfäll en för genomgång av ekonomirutiner, budgetmodell etc. Ett årligt positivt resultat som motsvarar ca 2 % av skatter och bidrag Antal utbildningstillfäll e kring kommunens budgetprocess och styrprinciper 3,1% 2% 155% 0 2 0% Ekonomiavdelningen skall under 2013 anordna utbildningstillfällen för genomgång av ekonomirutiner, budgetmodell etc. På grund av sjukdom, ny personal samt arbete med förberedelser och uppgradering av ekonomisystem och baskontoplan har arbete med utbildning av ekonomirutiner, budgetmodell etc prioriterats bort Fortsätta utvecklingen av samarbetet med grannkommunerna gällande primärkommunal verksamhet. Resultat/S MARTA Ekonomiavdelni ngen skall fortsätta utveckla samarbetet kring ekonomisystem för att optimera resurserna. Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

10 Ekonomiavdelningen skall fortsätta utveckla samarbetet kring ekonomisystem för att optimera resurserna. Omtag kring ekonomisystem och ekonomimodell har gjorts tillsammans med kommunerna Mellerud, Bengtsfors och Färgelanda för en fortsatt utveckling av samarbetet kring ekonomisystemet och ekonomiresurserna. 5.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Fortsätta utvecklingen av Ständiga förbättringar i verksamheten. Resultat/S MARTA Förbättra internkontrollen Förbättra beslutsstödet för verksamheterna genom att integrera ekonomi-, personal- och verksamhetsdat a samt budgetoch prognosinmatnin g i Stratsys Uppgradera Agresso och anpassa ekonomimodell till gemensam modell för Dalslandskomm unerna (exklusive Ås kommun). Se till att inventarielista för kommunen upprättas. Uppdatera rutinerna för attestförfarande vilket bl a innebär uppdatering av attestlistor, mallar inför sommarsemeste r etc. Förbättra internkontrollen Arbetet har påbörjats under 2013 genom att bygga en struktur i Stratsys, arbetet kommer att fortsätta under Förbättra beslutsstödet för verksamheterna genom att integrera ekonomi-, personal- och verksamhetsdata samt budget- och prognosinmatning i Stratsys Detta kommer att prioriteras under Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

11 Uppgradera Agresso och anpassa ekonomimodell till gemensam modell för Dalslandskommunerna (exklusive Ås kommun). De sista justeringarna görs första kvartalet Se till att inventarielista för kommunen upprättas. Inventarielista skall upprättas i nya anläggningsmodulen i ekonomisystemet som tas i bruk 1 januari Inventarielistan skall upprättas i samråd med samtliga verksamheter. Uppdatera rutinerna för attestförfarande vilket bl a innebär uppdatering av attestlistor, mallar inför sommarsemester etc. Detta har inte hunnit prioriteras då arbete med uppgradering av ekonomisystem, ekonomimodell och baskontoplan har prioriterats under året Verksamheterna ska hålla en god arbetsmiljö och ett respektfullt klimat där det finns möjlighet för medarbetaren att utveckla sig och där möjlighet till heltidstjänster och tillsvidaretjänster ska beaktas. Resultat/S MARTA Under 2013 skall en översyn av ekonomipersona lens fysiska och organisatoriska placering göras. Under 2013 skall en översyn av ekonomipersonalens fysiska och organisatoriska placering göras. Ny organisation från och med 1 januari 2014 då förvaltningsekonomerna organisatoriskt flyttas in centralt till ekonomikontoret. Den fysiska flytten kommer att ske så fort lokalutredningen för kommunhuset är klar och utflyttning av viss verksamhet har skett Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats och hantera det framtida personalbehovet. Resultat/S MARTA Under 2013 skall en inventering av arbetsuppgiftern a inom ekonomiavdelni ngen göras. Under 2013 skall en inventering av arbetsuppgifterna inom ekonomiavdelningen göras. Arbetet har påbörjats under 2013 men kommer att fortsätta 2014 i samband med att nyrekrytering gjorts av ytterligare en ekonomresurs. Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

12 6 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR Under ansvaret finns förutom ekonomikontor även kostnader för inköpssamarbete, e-handel, central vaktmästare, bilpool (även interna intäkter), interna intäkter telefoni, timlönekostnadsförändring mellan åren, bidrag till enskilda vägar, investeringsbidrag vägar, bowlinghall samt vissa exploateringskostnader. Inför 2014 har detta renodlats och det som är kvar är förutom ekonomikontor kostnader för inköpssamarbete, e-handel, timlönekostnadsförändring samt bowlinghall. Sistnämnda kommer att flyttas till kultur- och fritid från och med Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

13 7 FRAMTIDEN Fortsatt arbete med samverkan inom framförallt Dalslandskommunerna kring ekonomisystemet och fortsatt utveckling av detta med bland annat budget-/prognos, svefaktura m.m. Utökat behov av inköps-/upphandlingsfunktion inom Dalslandssamarbetet (inklusive Säffle kommun). Förbereda för att komma igång med e-handel mot i första hand våra mest frekventa leverantörer. Komma igång med ekonomiutbildning till våra verksamheter. Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter (13)

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer