Mål och budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2015-2017"

Transkript

1 Bilaga 1 Mål och budget Myndighetsnämnden Rev

2 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har beslutat att från och med årsskiftet 2015 bilda en gemensam nämnd att sköta myndighetsutövningen i de båda kommunerna. Det kommer att bli en stor utmaning för såväl politiker som tjänstemän att möta denna förändring med ett väsentligt utökat ansvar och budget. Då denna förändring dessutom sammanfaller med en ny mandatperiod kommer det även att behövas omfattande utbildningsinsatser av både politiker och personal under År För åren 2016 och 2017 kommer konsolidering av den nybildade nämnden att vara högsta prioritet.

3 Verksamhet och uppdrag Från och med den 1 januari 2015 bildas en gemensam myndighetsnämnd mellan Karlskoga och Storfors kommun. Nämnden har att handlägga frågor enligt nedanstående förteckning i de båda kommunerna. Myndighetsnämnden har en egen budget men ingen egen personal, tjänsterna införskaffas från samhällsbyggnadsnämnden där personalen också är anställd. Miljö- och livsmedelstillsyn Större delen av miljökontoret omfattas av myndighetsutövning i form av tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobaks- och strålskyddslagen samt tillhörande förordningar och föreskrifter. Bygglovhandläggning Bygglovshantering är en del av stadsbyggnadskontoret. Bygglov, andra anmälningsärenden som är förknippat med plan- och byggfrågor är myndighetsutövning. Bostadsanpassningsbidrag Handlägger bidrag för individer i behov av anpassningar i hemmet vid funktionsnedsättningar. Ärendena handläggs i huvudsak av personal på stadsbyggnadskontoret. Lotteri Tillståndsgivning och tillsyn av lotterier som arrangeras av ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt att stödja allmännyttig verksamhet. Alkohol Tillsyn samt handläggning av utskänkningstillstånd. Ansvaret för tillsynen kommer att ligga hos miljökontoret. Receptfria läkemedel Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel i handeln. Parkerings- samt transporttillstånd Trafikfrågor är en del av teknik- och fastighetsavdelningen. Myndigheten ska ansvara för transport-, handikapp- och parkeringstillstånd.

4 Driftbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Totala kostnader varav nämnd Kga varav BAB* Kga varav BAB* Sfs** Gemensamma kostnader varav personal varav omkostnader Intäkter varav avgifter från prövning och tillsyn Kga - varav avgifter från prövning och tillsyn Sfs *** avtalsintäkt från Sfs Gemensam nettokostnad Nettokostnader Kga Kommunbidrag Kga Resultat i förhållande till budget *Bostadsanpassningsbidrag ** utredning pågår gällande placeringen av Storfors medel för BAB ***varav 60 tkr utgör kompensation från Storfors kommun för skillnader i bygglovstaxa Budget för verksamheterna är flyttade från SBN, SN och KFN till myndighetsnämnden. Från SBN tkr Från SN tkr Från KFN 96 tkr Från MHN Kga 325 tkr Intäkterna består av avgifter men även kommunbidrag från Storfors kommun.

5 Analys av treårsbudget Då det är en ny nämnd som bildas från årsskiftet 2015 och det inte finns erfarenhetsvärden för alla verksamheter kommer det att krävs en mer utökad uppföljning under Vidare berörs två kommuner med olika ekonomisystem av detta nya samarbete och det kommer att ta viss tid innan alla rapportvägar fungerar. Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till 2014 Införandet av en gemensam nämnd och utbildning av de nya ledamöterna kommer att vara prioriterade åtgärder Investeringsplan Investeringsprojekt (tkr) Resultat 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Investeringsprojekt Nämnd Resultat i förhållande till budget Kommentarer till investeringsplan Myndighetsnämnden har ingen investeringsbudget.

6 Myndighetsnämndens mål och styrmått Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande och trygg för alla Nämndmål 1.1 Myndighetsnämndens ärenden beslutas på ett rättssäkert sätt och utifrån likartade bedömningskriterier Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom miljöbalkens område (stycken) Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom livsmedelslagens område (stycken) Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner inom planoch bygglagens område (stycken) Styrmått Antal fastställda handläggningsrutiner på trafikenheten (stycken) Styrmått Antal överklagade beslut som vinner i högre instans (ej beslut där syftet är att få prejudikat) (stycken) Nämndmål 1.2 Karlskoga kommun har en effektiv myndighetsutövning Styrmått Antal tillsynsbesök inom livsmedelslagstiftningens område (stycken) Styrmått Antal tillsynsbesök inom miljöbalkens område (stycken) Styrmått Antal dagar från anmälan till bedömning av ovårdad tomt (antal dagar) Målnivå 2015: 68 Målnivå 2016: 68 Målnivå 2017: 68 Målnivå 2015: 11 Målnivå 2016: 11 Målnivå 2017: 11 Målnivå 2015: 27 Målnivå 2016: 27 Målnivå 2017: 27 Målnivå 2015: 7 Målnivå 2016: 7 Målnivå 2017: 7 Målnivå 2015: 0 Målnivå 2016: 0 Målnivå 2017: 0 Målnivå 2015: 240 Målnivå 2016: 240 Målnivå 2017: 240 Målnivå 2015: 400 Målnivå 2016: 400 Målnivå 2017: 400 Målnivå 2015: 14 Målnivå 2016: 14 Målnivå 2017: 14 Målnivån är satt utifrån befintligt material och bedömt behov. Målnivån är satt utifrån befintligt material och bedömt behov. Målnivån är satt utifrån befintligt material och bedömt behov. Målnivån är satt utifrån befintligt material och bedömt behov. Tidigare år har det varit ett fåtal beslut, men ambitionen är att nå ett nollresultat Målnivån är satt utifrån befintliga resurser och bedömt behov. Målnivån är satt utifrån befintliga resurser och bedömt behov. Målnivån är satt utifrån befintliga resurser och bedömd utveckling

7 Styrmått Handläggningstid för bygglov utan avvikelser från detaljplan och utan tekniskt samråd. (antal veckor) Styrmått Andel anmälningar av värmepump där handläggningstiden är 5 dagar eller mindre (ej luftvärmepump) (%) Styrmått Handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad (antal dagar) Målnivå 2015: 4 Målnivå 2016: 4 Målnivå 2017: 4 Målnivå 2015: 82 Målnivå 2016: 85 Målnivå 2017: 87 Målnivå 2015: 14 Målnivå 2016: 14 Målnivå 2017: 14 Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle Styrmått Antal dagar från anmälan av nedskräpning till åtgärd (ej åtalsanmälan) (antal) Styrmått Antal dagar från anmälningstillfälle till fordonsvrak flyttas (antal) Målnivå 2015: 5 Målnivå 2016: 5 Målnivå 2017: 5 Målnivå 2015: 10 Målnivå 2016: 10 Målnivå 2017: 10 Målnivån är satt utifrån befintliga resurser och bedömd utveckling Målnivån är satt utifrån befintliga resurser och bedömd utveckling erfarenheter samt Målnivån är satt utifrån gällande lagstiftning samt resursutrymme och Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med myndighetsnämndens verksamheter och man ska mötas av ett korrekt och trevligt bemötande Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (miljökontoret) (%)) Styrmått Hur nöjda brukarna är med service och tillgänglighet via telefon. (stadsbyggnadskontoret) (%) Målnivå 2015: 87 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: 91 Målnivå 2015: 70 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: 80

8 Styrmått Andel brukare som får svar på e- post inom 2 dygn. (miljökontoret) (%) Styrmått Andel brukare som får svar på e- post inom 2 dygn. (stadsbyggnadskontoret) (%) Styrmått Andel brukare som är nöjda med miljökontorets verksamhet (%) Styrmått Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (%) Styrmått Andel brukare som är nöjda med trafikenhetens verksamhet (%) Styrmått Öppettider i kundtjänst miljökontoret (antal timmar/vecka) Styrmått Öppettider i kundtjänst stadsbyggnads-kontoret (antal timmar/vecka) Styrmått Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (%) Målnivå 2015: 100 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Målnivå 2015: 85 Målnivå 2016: 90 Målnivå 2017: 95 Målnivå 2015: 72 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: 90 Målnivå 2015: 72 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: 90 Målnivå 2015: 72 Målnivå 2016: 75 Målnivå 2017: 85 Målnivå 2015: 29 Målnivå 2016: 29 Målnivå 2017: 29 Målnivå 2015: 26 Målnivå 2016: 26 Målnivå 2017: 26 Målnivå 2015: 95 Målnivå 2016: 100 Målnivå 2017: 100 Styrmått för att bevaka öppettiderna, målnivån är satt utifrån bedömning av kundnytta Styrmått för att bevaka öppettiderna, målnivån är satt utifrån bedömning av kundnytta Styrmått som vi bör nå höga resultat i med små medel. Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs Styrmått Andel avslutade ärenden i diarieföringssystemen (KAISA, ECOS och ByggR) (%) Styrmått Andel projekt som avslutas med kvalitetsuppföljning (%) Målnivå 2015: 80 Målnivå 2016: 85 Målnivå 2017: 85 Målnivå 2015: 80 Målnivå 2016: 85 Målnivå 2017: 90 Styrmått som anger graden av ordning och reda i diariesystemen. Styrmått för att beskriva erfarenhetsutbyte och förbättringsarbete. :

9 Nämndmål 2.3 Myndighetsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar Styrmått Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken) Styrmått Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken) Målnivå 2015: 850 Målnivå 2016: 850 Målnivå 2017: 850 Målnivå 2015: 20 Målnivå 2016: 22 Målnivå 2017: 25 Styrmått för att följa upp att förslagsverksamheten fungerar. Styrmått för att följa upp att utvecklingsprojekt genomförs och implementeras Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga Nämndmål 3.1 Inte aktuellt Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter Nämndmål 4.1 Inte aktuellt

10 Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämndmål 5.1 Näringslivet är nöjda med myndighetsnämndens verksamhet Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av bygglov (index) Styrmått Hur nöjda företagare är med handläggningen av miljöärenden (index) Målnivå 2015: 60 Målnivå 2016: - Målnivå 2017: 62 Målnivå 2015: 70 Målnivå 2016: - Målnivå 2017: 72 Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Målnivån är satt utifrån principen att bli bättre än tidigare Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling Nämndmål 6.1 Inte aktuellt Fullmäktigemål 7 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Nämndmål 7.1 Inte aktuellt

11 Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Antal inkomna lovärenden (bygg) Antal inkomna ansökan/anmälan (miljö) Kundtjänst inkomna samtal totalt miljökontoret stadsbyggnadskontoret* *kundtjänst infördes i maj 2012 på stadsbyggnadskontoret

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: 2013-2239 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11, 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc 2

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2015-2015-05-12 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Plan- och miljönämnden 11/PMN0054 1 Plan- och miljönämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Intäkter 19 611

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Innehållsförteckning Sida 1 Politik... 3 2 Förvaltningsövergripande... 4 3 Administrativa

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer