VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1

2 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla anmälningspliktiga verksamheter. Verksamhetsperspektiv Under 2010 gjordes en organisationsutredning som utmynnade i ett beslut att slå samman plan- och bygglovskontoret och miljökontoret från Förberedelserna påbörjades under 2010 vilket bl a medfört att vissa vakanta tjänster inte kunnat tillsättas. Miljökontoret har under 2010 bedrivit livsmedelskontroll i Bollebygds kommun. Till följd av det har viss planerad kontroll skjutits över till Under 2010 har miljökontoret påbörjat en ny behovsutredning (den senaste gjordes 2005) för att kunna bedöma tillsynsbehovet och vilka personella resurser som behövs för att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag. Miljönämnden har under året beslutat om riktlinjer för avloppsanläggningar i s k omvandlingsområden (fritidsområden som omvandlas till året runt-boende). 2

3 Personalperspektiv Strategiskt mål - Hållbar personalförsörjning 1 Framgångsfaktor Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Mål jan-aug Prognos helår a. Andel nyanställda som kan få önskad sysselsättningsgrad b. Andel tillsvidareanställda som kan få begäran om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosedd 100% 100% 100% 100% 2 Framgångsfaktor Friska medarbetare Sjukfrånvaro (mål för hela kommunen: <4 procent) 6 7,3 7 7,6 3 Framgångsfaktor Systematisk kompetensutveckling Andel tillsvidareanställda som har en plan för sin kompetensutveckling Kommentarer Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har misnkat något jämfört med tidigare år. Liksom tidigare är det framför allt två långstidsjukskrivningar som slår igenom (82 % av sjukfrånvaron är långtidfrånvaro). Kompetensutvecklingsplaner Kompetensutveckling ingår i medarbetarsamtalet. De ca 20 % som inte har detta är nyanställda som ännu inte haft medarbetarsamtal. Miljökontoret har haft en stor personalomsättning vilket tillsammans med omorganisationen medfört vakanser under Stora resurser har också gått till introduktion av ny personal. Till detta kommer föräldraledigheter som inte var kända vid planeringen av årets verksamhet samt några längre sjukskrivningar. 3

4 Ekonomiperspektiv Fördelning på intäkter och kostnader Belopp i tusental kr (tkr) budget Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Kommentarer till driftredovisningen 2010 jämfört med budget 2010 jämfört med föregående år et 2010 jämfört med uppföljningar under året Verksamhetsår 2010 Skillnad utfall/ Budget- prognos avvikels okt e En stor del av årets överskott förklaras av vakanser på personalsidan. Bl a har det varit vakans av varierande grad på chefssidan och flera rekryteringar har dragit ut på tiden. Även förra årets överskott förklaras till stor del av med problemen med att bemanna miljökontoret fullt ut. Under hösten har en del "oplanerade" föräldraledigheter och långtidssjukskrivningar bidragit till personalunderskottet. Det har också kommit mer avgifter än prognoserna under årets sista månader. Miljönämnden får återigen ett överskott vilket främst förklaras av vakanser bland personalen. Nämnden beviljades före sommaren att få ta i anspråk150 tkr av överförda medel men lyckades inte rekrytera motsvarande personalresurser. Händelser under året Vindkraft har varit en stor fråga för miljönämnden under året, även i fall där nämnden inte är beslutsmyndighet. Framtiden Miljönämnden planerar att under 2011 fortsätta att introducera riskbaserad tillsyn över hälsoskyddsverksamheter (pilotprojekt har genomförts 2010) vilket troligen ger förutsättningar för nämnden att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag. Under 2011 väntas livsmedelsverket komma ut med nya riktlinjer för livsmedelskontrollen vilket sannolikt kommer att innebära stora förändringar för miljönämndens livsmedelstillsyn. Uppföljning av uppdrag 4

5 Huvudverksamhet: Miljö-, livsmedels- och hälsotillsyn Grunduppdrag Miljönämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende prövning och tillsyn samt ansvara för rådgivning inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Tillsynsarbetet ska i första hand syfta till att förebygga negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Nämnden ska också utgöra kommunens expertorgan i miljöfrågor som inte rör myndighetsutövning, exempelvis avseende bygglov, strandskydd samt detalj- och översiktsplaner. 1. Uppföljning Framgångsfaktor Aktiv myndighetsutövning Mål jan-aug Prognos helår a. Andel objekt som besökts enlighet nationella riktlinjer för riskbaserad tillsynsplan (procent) b. Andel objekt inom livsmedelstillsyn som flyttats till lägre erfarenhetsklass eller har nedsatt avgift (procent) ) 23 c. Andel anmälningar eller ansökningar från allmänhet eller företag som har slutförts inom 4 veckor (procent) 99, Framgångsfaktor Rättssäker myndighetsutövning Indikator/Nyckeltal a. Antal myndighetsbeslut som rör enskilda eller företag X 1) b. Antal myndighetsbeslut som överklagats till första instans (länsstyrelsen eller länsrätt) 0 X 1) c. Andel överklagade beslut som ändrats i första instans (procent) Framgångsfaktor Nöjda Brukare Indikator/Nyckeltal NöjdBrukareIndex (maxvärde är 100) 97% Anm: 1) Målvärde sätts inte. 2) beslut sker i i november för nästföljande år Kommentarer Andel objekt som har besökts enligt nationella riktlinjer (1.1 a) har minskat något jämfört med Detta förklaras av att viss livsmedelskontroll enligt planeringen samlats till kontrollprojekt

6 Huvudverksamhet: Naturvård Grunduppdrag Miljönämnden ska utgöra lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller naturvårdsfrågor (exklusive prövning av dispenser från strandskyddet). Nämnden ska också utgöra kommunens expertorgan i naturvårdsfrågor som inte rör myndighetsutövning. Nämnden ska samordna kommunens naturvårdsarbete och initiera/föreslå naturvårdsåtgärder som främjar biologisk mångfald och allmänhetens naturupplevelser. 1. Uppföljning Mål jan-aug Prognos helår 1.1 Framgångsfaktor Bevarade naturvärden a. Ökad areal kommunala naturreservat eller naturvårdsavtal, eller statligt säkerställande på kommunalt initiativ (hektar) 1) ,8 ha b. Antal informations- och utbildningsinsatser om naturvård och dess relation till biologisk mångfald, folkhälsa och turism Framgångsfaktor Rättssäker myndighetsutövning Indikator/Nyckeltal a. Antal myndighetsbeslut 1) 0 0 2) b. Antal myndighetsbeslut som överklagats till första instans (länsstyrelsen eller länsrätt) 1) 0 0 c. Antal överklagade beslut som ändrats i första instans Framgångsfaktor Nöjda brukare NöjdBrukareIndex (maxvärde är 100) 95 2) Anm: 1) Målvärde sätts inte. 2) inga uppföljningsbara ärenden under 2010 Kommentarer Under året har det varit stora vakanser inom naturvårdssidan och från hösten har det varit helt ny personal vilket medfört att bl a informationssatsningar inte tagit fart ännu. Miljönämnden Verksamhetsmått Skrivelser i tillsynsärenden * Tillstånd, anmälningsplikt och förelägganden Anmälningar om ev. missförhållanden * här ingår klassningsbeslut som under 2009 till stor del ersatt tillsynsskrivelser 6

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

BOKSLUT 2014. Omsorgsnämnden

BOKSLUT 2014. Omsorgsnämnden BOKSLUT 2014 Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sid Omsorgsnämndens årsredovisning 2014 3 Bedömning av uppfyllelse av kvalitativa åtaganden 6 Kvantitetsredovisning 9 Verksamheternas årsberättelser Personalstatistik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2014 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: 1:e Tant Orange AB, 2015 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,6 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0

Läs mer