Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Miljö- och byggnämnd"

Transkript

1 Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

2 Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav nöjda medborgare och företagare inom både miljö- och byggfrågor. Vår goda service var en starkt bidragande orsak till Grästorps klättring till en ny topplacering (42) i rankningslistan över kommuners företagsklimat. De undersökningar vi gjorde visade på mycket nöjda kunder. Inför 2015 är det viktigaste att fortsätta med den höga servicegraden och att ha ett bra bemötande med hög rättssäkerhet." 1.1 Resultat och måluppfyllelse Miljö- och byggnämnden klarade 2014 med en ordentlig marginal till budgeterade nettokostnader. Återhållsamhet med kurser och effektivisering av nämndens månatliga sammanträden var två bidragande orsaker. Ett antal stora byggprojekt gav intäkter Projekten kommer dock att generera kostnader under hela byggprocessen. Den största utgiftsposten utgjordes av timdebitering för tillsyn och ärendehantering, enligt livsmedelslagen och miljöbalken. Bland de prioriterade målen fanns god service och smidig administration i miljö- och byggfrågor. Både fullgod hemsidesinformation och nöjd kundindex föll ut enligt målvärdena 70 procent respektive 4 enligt index. Miljö- och byggnämndens operativa myndighetsutövning är viktig för företagsklimatet i kommunen. Grästorp höll en bra nivå på effektivitet och rättssäkerhet enligt Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. 1.2 Ekonomiskt resultat (Tkr) Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Grunduppdrag och vision Miljö och hälsa Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn och ärendehandläggning utifrån miljöbalk, livsmedelslag, strålskyddslagen och lag om foder och animaliska biprodukter. Miljö- Hälsa bedriver sin tillsyn främst genom inspektioner för att kontrollera att företag och organisationer följer lagen. Miljö-Hälsa ska även lämna råd och upplysningar till allmänheten, samt samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda. Miljö- och hälsoskyddsarbetet styrs främst av ramlagstiftning och nationella miljökvalitetsmål. Miljö- och hälsoskyddschefen eller miljö- eller livsmedelsinspektören deltar i aktuella

3 fall för genomgång av ärenden under miljö- och byggnämndens sammanträden. Planarbete, byggnation och trafik Grästorp köpte plan-, bygg- och trafikinspektörstjänster av Lidköpings kommun för att miljö- och byggnämnden skulle kunna uppfylla lagkraven. Handläggare från Lidköpings kommun gav också information och råd till enskilda personer och verksamhetsutövare i Grästorp. Lidköping redogjorde för aktuella ärenden i miljö- och byggnämnden.

4 2 Prioriterade mål Förklaring till de färgmarkeringar och symboler som används i rapporten framgår av tabellen nedan. 2.1 Kund/medborgare Prioriterade mål Verksamhetens mål Mått Utfall Målvärde Medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet Allmänheten ska få god service och information inom nämndens ansvarsområde Administrationen ska vara smidig i miljö- och byggfrågor Fullgod hemsideinformation 70 % 70 % Nöjd kundindex Bygg 4,48 4 Nöjd kundindex Miljö och hälsa 4,09 4 Analys Hemsidan blir ett allt viktigare verktyg för information, ärendehantering och uppföljning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde en ny hemsidestest hösten Påståenden som Det ges möjlighet att kunna göra ansökan om bygglov på kommunens webb och Det finns möjlighet att via kommunens webb följa beredning av en bygglovsansökan gav noll poäng, det vill säga lägsta värde. Utfallet av SKL:s hemsidestest resulterade i förtydligande av text på Grästorps hemsida. Under våren 2014 infördes e-tjänster som fungerade bra. Svaren i enkätutskicket visade att det fanns mer behov av information på hemsidan. Slutsats Införandet av e-tjänster förändrade varken miljö- och byggkontorets arbetssätt eller effektivitet. De byggdes ut för att omfatta flera sorters formulär och antalet ansökningar i byggnadsärenden ökade därefter. Det fanns behov av en omfattande genomgång av hemsidans innehåll för miljö och bygg, i stället för att göra sporadiska uppdateringar av de olika delarna. I framtiden ska ytterligare förtydliganden läggas in i texterna, för att därmed länka till olika hemsidor där informationen är mer detaljerad och aktuell. Miljö- och byggnämndens operativa myndighetsutövning är viktig för företagsklimatet i kommunen. Grästorp höll en bra nivå på effektivitet och rättssäkerhet enligt Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. 2.2 Verksamhet Prioriterade mål Verksamhetens mål Mått Utfall Målvärde Förbättra barns och ungas uppväxtvillkor i kommunen Öka kommunens attraktionskraft Öka antalet arbetstillfällen och företag i kommunen Förbättra trafiksäkerheten i kommunen, framförallt för barn och unga Antal trafikbeslut 0 2

5 Analys Miljö- och byggnämnden år ren myndighetsnämnd. I verksamheten fattas främst beslut i trafikärenden utifrån remisser från polismyndigheten. Slutsats Som myndighetsnämnd finns ingen egen budget för strategiskt trafikplaneringsarbete. 2.3 Personal Prioriterade mål Verksamhetens mål Mått Utfall Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Målvärd e Eftersom kommunen samverkar med Lidköpings kommun redovisas inte detta mål här. Den tjänsteman inom miljö- och bygg som är anställd i Grästorps kommun ingår i den allmänna verksamhetens personalarbete. 2.4 Ekonomi Prioriterade mål Verksamhetens mål Mått Utfall Årets resultat av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till 2,0 procent för 2014 och 2,0 procent för respektive budgetår 2015 och 2016 Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalitet med insatta resurser Budgetavvikelse Bedömning av ständiga förbättringar Nej Ja Målvärd e Analys Miljö- och hälsoskyddsarbetet styrs i huvudsak av ramlagstiftning och nationella miljökvalitetsmål. Som myndighetsnämnden inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde, bestod den största utgiftsposten av timdebitering för tillsyn och ärendehantering, enligt livsmedelslagen och miljöbalken. Ett antal nya, stora byggprojekt gav intäkter De kommer att generera kostnader under hela byggprocessen. Vissa kostnader för ledning och administration belastar även andra konton utanför miljö- och byggnämndens budget. Miljö- och byggnämnden klarade 2014 med en ordentlig marginal till budgeterade nettokostnader. Under mandatperioden var nämnden återhållsam med kurser och seminarier på annan ort. Dessutom bokade nämnden, enligt rutin, månatliga sammanträden och valde att ställa in mötena när inget ärende krävde beslut i miljö- och byggnämnden. Rutinen, i kombination med de nya byggprojekten, är förklaringen till överskottet. Slutsats Miljö- och byggnämndens budgeterade intäkter på bygglovssidan är helt beroende av inkomna ansökningar. Att endast arbeta med avslutning av äldre ärenden ger obalans i budgeten. Efter projektens profilering och ökad marknadsföring av Grästorps kommun

6 kan miljö och bygg bidra med att effektivt och rättssäkert ta emot ett ökat antal ansökningar.

7 3 Kvalitetsgarantier Färgmarkeringarna och symbolerna i grönt respektive rött visar om garantin är uppfylld eller inte (se illustration nedan). Verksamheten garanterar följande servicenivå: Kvalitetsgarantier Vi lovar att kvittens på inkomna ansökningar ska skickas ut till sökande med vändande post Vi lovar att handläggningstiden för komplett inlämnade ansökningar angående miljö- och byggärenden som beslutas i nämnd normalt inte ska överskrida sex veckor Vi lovar att handläggningstiden för komplett inlämnade ansökningar angående byggärenden som beslutas med delegation normalt inte ska överskrida två veckor Vi lovar att allt kartmaterial skall hållas aktuellt Vi lovar att handläggningstiden för detaljplanärenden normalt inte ska överskrida ett år Vi lovar att handläggningstiden för trafikärenden normalt inte ska överskrida en månad Vi lovar att handläggningen för komplett inlämnade ansökningar angående miljöärenden som beslutas med delegation normalt inte ska överskrida tre veckor

8 4 Framtida strategier För medborgare och företagare är det viktigt att miljö- och byggverksamheten fungerar väl. I såväl medborgarundersökningar som Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet, är just bemötande och effektiv hantering av bygglov och andra sökta tillstånd av stor betydelse för hur allmänhet och företagare upplever sin kommun. Nämnden har fastställt sina mål utifrån dessa parametrar. Grästorp ska ha en bra rådgivning och en rättssäker process utan onödiga förseningar. Oavsett hur det går i ett tillstånds- eller kontrollärende ska kunderna och invånarna alltid kunna räkna med ett professionellt bemötande. Miljö-Hälsa är aktiv inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland. Det ger förutsättningar att behålla en hög kompetens, ett effektivt nyttjande av personalresurser samt skapar en enhetlig bedömning av lagstiftningen inom regionen. Miljö-Hälsas arbete inom kommunerna Lidköping, Götene och Grästorp ger liknande möjligheter som MVG-arbetet på lokal nivå. Miljö-hälsa prenumererar på en rättsdatabas samt en e-tjänst där nyheter förmedlas för att kunna hålla hög nivå på rättssäkerheten. Inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde finns det goda möjligheter att utveckla kvantitet och kvalitet på e-tjänsterna. Detta får inte innebära att invånarna i Grästorps kommun upplever att det bara är hemsidor och digitala blanketter som gäller. En telefonkontakt eller personligt möte är viktigt för att kunna nå målen för kund och medborgare. God service och information kräver en uppdaterad hemsida som är nåbar hela dygnet. Men det behövs även ett mycket ett bra och professionellt bemötande vid en personlig kontakt.

9 5 Nyckeltal och verksamhetsmått År 2014 År 2013 År 2012 Antal diarieförda ärenden Tillsynsobjekt livsmedel Tillsynsobjekt lantbruk Antal tillsynsobjekt miljöfarlig verksamhet Antal delegationsbeslut totalt Bygglov Parkeringstillstånd

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007 Granskning av verksamheten inom miljökontoret Svalövs kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

HELSINGBORGS STAD. Bokslut med styrkort 2012. Uppnådde vi målen 2012?

HELSINGBORGS STAD. Bokslut med styrkort 2012. Uppnådde vi målen 2012? HELSINGBORGS STAD Bokslut med styrkort 2012 Uppnådde vi målen 2012? Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 11 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19

Byggnadsnämnden. Nämndsplan 2012-2014. Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Byggnadsnämnden Nämndsplan 2012-2014 Antagen 2012-02-29, reviderad 2012-12-19 Innehåll Sidan 1 av 9 Inledning 2 Byggnadsnämnden 2 Organisation 2 Byggnadsnämndens ledamöter 2 Byggnadsnämndens ansvarsområden

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012 Eslövs kommun Granskning av överförmyndarnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer