Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad Antagen av Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08"

Transkript

1 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden

2 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare är Miljönämnden nedan kallad MN och utförare är Samhällsbyggnad nedan kallad SHB. Nämndansvariga tjänstemän för MN är Tommy Carlsson och Åsa Valdemardotter. Samhällsbyggnadschef är Mats Dryselius Avtalstid Avtalstiden är kalenderåret Tvist/omförhandling Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet väsentligt förändras, t ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, äger part rätt att begära omförhandling av överenskommelsen Personuppgiftsombud Daniel Nihal Svensson, Beställarkontoret 2. Omfattning 2.1. Verksamheter Miljö- och hälsoskydd Livsmedelskontroll Animaliska biprodukter Folköl, tobak och receptfria läkemedel Intern och extern service 2.2. Uppdrag Verksamhet Miljö- och hälsoskydd Grunduppdrag Tillsynsplan enligt miljöbalken inkl. behovsutredning upprättas och genomförs. Miljö- och hälsoskyddstillsynen syftar till att nå Miljöbalkens mål samt de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Planerad tillsyn sker löpande med olika intervall allt från varje till vart tredje år, frekvensen beror bl. a på objektets storlek och risk. Antalet objekt med årsavgift är ca 280 st inom miljö och ca 220 st inom hälsoskydd. Därutöver finns objekt där (planerad) tillsyn utförs som baseras på timavgift. Vid avvikelser krävs extra tillsyn som debiteras.

3 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 3/13 Verksamhet Grunduppdrag Alla verksamheter eller åtgärder som bedöms som miljöfarliga "påverkar miljön" kan bli föremål för tillsyn. Prioriterade områden är enskilda avlopp, giftfri miljö och god bebyggd miljö. Tillsyn av rökfria miljöer enligt Tobakslagen. Tillsyn av solarier enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Handlägga inkommande ärenden i form av ansökningar och anmälningar. Ansvara för arkiv, register och ärendehanteringssystem. Vårda och utveckla verksamhetens arkiv i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Ansvara för nödvändiga säkerhetsåtgärder samt att handlingar förvaras på ett betryggande och brandsäkert sätt. Svara på frågor om gällande bestämmelser inom verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd och svara för information vid förändringar i gällande lagar och förordningar, även till förtroendevalda. Följa utvecklingen, lagstiftning och forskning och vara uppdaterad inom verksamhetsområdet miljö, hälsoskydd. Samverkan med andra kommuner och myndigheter för en rättsäker myndighetsutövning. Driva ett systematiskt kvalitetsarbete. Livsmedelskontroll Kontrollplan för livsmedelskontroll upprättas och genomförs. Livsmedelskontroll syftar till att uppfylla de nationella målen för livsmedelskontroll. De nationella målen redovisas i Kontrollplanen för livsmedel. Livsmedelskontroll syftar till en säker livsmedelshantering inkl. dricksvatten, för att skydda konsumenterna och allmänheten mot hälsorisker och oredliga förfaranden samt medverka till ett gott skydd mot smittspridning. Extrakontroll är kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad av lagstiftningen har påvisats inom den ordinarie kontrollen. Extrakontroll kan även vara den kontroll som utförs med anledning av klagomål, tips och liknande. Ansvara för arkiv, register och ärendehanteringssystem. Vårda och utveckla verksamhetens arkiv i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Ansvara för nödvändiga säkerhetsåtgärder samt att handlingar förvaras på ett betryggande och brandsäkert sätt. Prioriterade grupper är känsliga konsumentgrupper såsom barn under 5 år, äldre och sjuka. Svara på frågor om gällande bestämmelser inom verksamhetsområdet och svara för information vid förändringar i gällande lagar och förordningar, även till förtroendevalda. Följa utvecklingen, lagstiftning och forskning och vara uppdaterad inom verksamhetsområdet livsmedel. Samverkan inom kommunen och med andra kommuner och myndigheter för en rättssäker myndighetsutövning. Driva ett systematiskt kvalitetsarbete. Folköl, tobak och receptfria Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av tobak och folköl samt kontrollplan för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel upprättas och genomförs.

4 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 4/13 Verksamhet Grunduppdrag läkemedel Animaliska biprodukter Intern och extern service För uppdraget animaliska biprodukter upprättas och genomförs kontrollplan. Lämna nödvändiga uppgifter för nämndens uppföljning och budgetering till tjänsteman. Svara för mottagande och handläggning av, inom sakområdet förekommande, förfrågningar, klagomål, önskemål, synpunkter etc. från allmänhet, kommunorganisationen i övrigt, företag, föreningar m.fl. Utföra rådgivning inom verksamhetens ansvarsområde. Kontinuerligt arbeta för att förbättra servicen och informationen till medborgare, verksamhetsutövare och andra. Mottagning av studiebesök, praktikanter under förutsättning att det resursmässigt ryms inom uppdraget. Genom en livsmedelsvägledare lotsas företagare i övergripande frågor kring livsmedelslagstiftningen. Medverka vid kommunens interna samrådsverksamhet, exempelvis inom planläggningsverksamheten. Handlägga remisser som kommer till kommunen inom nämndens verksamhetsområde som t.ex. nya förordningar, lagar och anvisningar. Besvara enkäter samt bevaka kommunens intressen avseende verksamhetens ansvarsområde. Besvara medborgarförslag. Medverka i kommunens beredskapsplanering och övningar. Samhällsbyggnad ska förbereda sig på sådant sätt att personal ska finnas lätt tillgänglig och kunna fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-, livsmedel- och hälsoskyddet. Dels om det händer olyckor under fredstid och dels under beredskap och krig. Tillhandahålla registrator för nämndens handlingar, vilket innebär att administrera MN:s diarier. I serviceuppdraget redovisas även kostnader för arbetsgivar- och personalverksamhet som inte direkt kan kopplas till kontroll- och tillsynsverksamheten. Verksamhet Uppdrag, specifikt för avtalsåret Redovisa en fördelning av kostnader för myndighetsarbete inom kontroll- och tillsynsverksamhet respektive övrigt arbete. Kostnadsfördelningen ska följa SKLs modell för beräkning av kontroll- och tillsynsverksamhet. I ersättningen till produktionen ingår ersättning för arbetsuppgifter som inte är att betrakta som kontroll- och tillsynsverksamhet enligt SKLs modell. Syftet med uppdraget är att få ett bra underlag för redovisning av ersättning för myndighetsverksamhet och ersättning för övrig verksamhet. Underlaget kommer ligga till grund för beräkning av avgiftsfinansieringsgraden. Uppdraget ska redovisas enligt följande som procent av ersättningen för: Andel av den totala ersättningen för miljötillsyn som är att betrakta som tillsyn enligt SKLs modell, respektive övrigt arbete

5 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 5/13 Verksamhet Uppdrag, specifikt för avtalsåret Andel av den totala ersättningen för livsmedelskontroll inkl. ABP som är att betrakta som kontroll enligt SKLs modell, respektive övrigt arbete Andel av den totala ersättningen för tillsyn av FTL som är att betrakta som tillsyn, respektive övrigt arbete Uppdraget ska redovisas senast den 30 april Nämndens verksamhetsmål MÅLOMRÅDE Övergripande mål GRÖN OMSTÄLLNING Nämndmål Indikator Basvärde (basår) Förväntat resultat 2015 Tillståndet i våra vatten förbättras. (Miljö och folkhälsopolicy ) Alla enskilda avlopp ska vara inventerade senast 2019 och åtgärdade senast Antal inventerade avlopp 430 (2013) 430 TILLVÄXT Bra företagsklimat med god och snabb myndighetshandläggning (Vision 2020) Inkomna ärenden till miljöenheten ska handläggas inom 3 veckor från det att handlingarna är kompletta. Andel av inkommande ärenden 91 % (2013) 100 % GODA VERKSAMHETSRESULTAT Goda resultat och nöjda brukare (Vision 2020) Alla verksamhetsutövare kontrolleras enligt beslutad kontrolltid och tillsyn sker enligt beslutad tillsynsintervall Livsmedel Andel av beslutad årlig kontroll Miljö- och Hälsoskydd 100 % (2013) 100 % (2013) 100 % 100 % Andel av beslutad årlig tillsyn Andel nöjda kunder inom tillsyn Livsmedel (Nöjdkund- Index 67 (2013) Index 70

6 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 6/13 MÅLOMRÅDE Övergripande mål Nämndmål Indikator Basvärde (basår) och kontroll ska öka (Företagarenkät SKL och SBA) index, NKI) Miljö- och hälsoskydd (NKI) Index 52 (2013) Index 60 Förväntat resultat 2015 DELAKTIGHET Alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet (Miljö- och folkhälsopolicy ) Öppna informationsmöten för verksamhetsutövare* Antal genomförda informationsmöten Nytt mål 2014 Miljö: 6 st Livsmedel: 4 st TILLGÄNGLIGHET Medborgarna kommer enkelt i kontakt med kommunen och upplever kommunens tjänster och service som tillgängliga. (Vision 2020) Företagare och privatpersoner som vänder sig till Miljö- respektive Livsmedelsenheten kontaktas inom en vecka. Antal avvikelser Nytt mål för Miljöenheten 2015 Livsmedel: 1 (2013) 0 PROFESSIONELLT BEMÖTANDE Professionellt bemötande som inger tillit och förtroende. (Vision 2020) Anmälan om försäljning av folköl och tobak registreras och bekräftas inom en vecka. Antal avvikelser Måluppfyllelse, % 4 (2013) % (Tjänstegaranti) Inspektionsrapport efter tillsyn skickas till verksamhetsutövaren inom tre veckor. Måluppfyllelse (egen mätning, %) 91 % (2013) 100 % (Tjänstegaranti) Rapport efter livsmedelskontroll skickas till verksamhetsutövaren inom två veckor. Antal avvikelser Måluppfyllelse, % Flera avvikelser (2013) % *Informations- och rådgivningsinsatser som vänder sig till fler än en verksamhetsutövare

7 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 7/13 4. Verksamhetsuppföljning 4.1. Uppföljningsintervall Uppföljningen av internöverenskommelsen ska genomföras tre gånger under 2015, april, september och i samband med bokslut. Uppföljningen ska ske genom avstämningsmöten mellan beställare och utförare och rapporteras till Miljönämnden på särskilt uppföljningsdokument Uppföljning av produktionens verksamhet inom ramen för grunduppdraget Vad Varför När Hur Kontrollplan för livsmedelskontroll Avstämning och eventuell revidering av planerad verksamhet gentemot genomförd verksamhet April, delårsbokslut och bokslut Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som tjänsteman presenterar för presidium och nämnd Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak och Kontrollplan för försäljning av receptfria läkemedel Avstämning och eventuell revidering av planerad verksamhet gentemot genomförd verksamhet April, delårsbokslut och bokslut Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som tjänsteman presenterar för presidium och nämnd Kontrollplan för ABP (animaliska biprodukter) Avstämning och eventuell revidering av planerad verksamhet gentemot genomförd verksamhet April, delårsbokslut och bokslut Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som tjänsteman presenterar för presidium och nämnd Tillsynsplan enligt miljöbalken Avstämning och eventuell revidering av planerad verksamhet gentemot genomförd verksamhet April, delårsbokslut och bokslut Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som tjänsteman presenterar för presidium och nämnd Nämndens verksamhetsmål enligt punkt 3 Måluppfyllelse under året April, delårsbokslut och bokslut Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som

8 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 8/13 tjänsteman presenterar för presidium och nämnd 4.3. Övrig verksamhetsrapportering Vad Varför När Hur Överklagade ärenden till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolar, markoch miljööverdomstolen Kontroll av myndighetsutövning Löpande genom utskick Kopia till presidiet och samt som anmälningsärende till nämnd, ansvar Samhällsbyggnad Beslut från länsstyrelsen Kontroll av myndighetsutövning Löpande genom utskick Kopia till presidiet och samt som anmälningsärende till nämnd, ansvar Samhällsbyggnad Dom från förvaltningsrätten, markoch miljödomstol, markoch miljööverdomstolen Kontroll av myndighetsutövning Löpande genom utskick Kopia till presidiet och samt som anmälningsärende till nämnd, ansvar Samhällsbyggnad Delårsrapport och årsbokslut Uppföljning av ekonomi, samt fastställda mål, volymer, nyckeltal och tjänstegarantier för verksamheten Enligt centralt fastställd tidplan Möten mellan beställare och utförare som resulterar i en skriftlig rapport som tjänsteman presenterar för presidium och nämnd Månadsrapporter Uppföljning av ekonomi inkl. avvikelser mot budget, prognos för helår samt kort beskrivning av väsentliga händelser Enligt centralt fastställd tidsplan. Redovisas även i samband med uppföljningen av IÖ i april, delårsbokslut och bokslut Uppgifter från redovisningssystem och övriga uppgifter redovisas av tjänsteman på nämndsammanträden Åtalsanmälningar Information om verksamhetsbeslut av större vikt Löpande vid behov på presidium och nämndsammanträde Muntligt informationsärende för presidium och nämnd, ansvar enhetschef.

9 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 9/13 5. Ekonomi 5.1. Volymer och ersättningar Verksamhet Ersättning tkr Avräkning Livsmedel Ersättningen till Folköl, tobak och receptfria läkemedel 350 Ersättningen till Animaliska biprodukter 50 Ersättningen till Summa Hälsoskydd Ersättningen till Miljöskydd Ersättningen till Övrig miljöfarlig verksamhet 325 Ersättningen till Köldmedier 175 Ersättningen till Avfall 41 Ersättningen till Enskilda avlopp Ersättningen till Förorenade områden 618 Ersättningen till Summa Intern och extern service På grund av svårigheten att särredovisa kostnaderna för serviceuppdraget ersätts dessa kostnader som en del i ersättningen till övrig verksamhet. Bedömningen är att dessa kostnader uppgår till cirka 20 % av nämndens totala ersättning till produktionen. Produktionen har under 2015 ett uppdrag att utreda kostnaderna för tillsyn/kontroll respektive

10 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 10/13 service mm. 6. Avgifter/intäkter Taxa för Miljönämndens verksamheter inom Miljöbalkens område och taxa för kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter samt taxa för tillsyn av försäljning av tobak, folköl och kontroll av försäljning av receptfria läkemedel är fastställda av kommunfullmäktige. Årsavgifterna för respektive verksamhet ska vara fakturerade senast i april Verksamhet Intäkter tkr Avräkning Livsmedel Ekonomisk Extra kontroll livsmedel 200 Folköl, tobak och receptfria läkemedel 260 Animaliska biprodukter 30 Summa: månadsuppföljning samt i samband med uppföljning av IÖ Hälsoskydd 985 Ekonomisk Miljöskydd månadsuppföljning samt i samband med Övrig miljöfarlig verksamhet 90 uppföljning av IÖ Köldmedier 175 Avfall 5 Enskilda avlopp Förorenade områden 100 Summa: Styrande dokument Samhällsbyggnad ska fullgöra sitt uppdrag enligt - MN:s tjänstegarantier - kommunens strategi för miljö- och folkhälsa - kommunens övriga övergripande styrdokument

11 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 11/13 Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Datum: För Miljönämnden Datum: För Samhällsbyggnad Gunilla Nordén Tjänstgörande ordförande Mats Dryselius Samhällsbyggnadschef

12 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 12/13 Bilaga Volymer och nyckeltal Bokslut Volymer Gemensamma Antal beslut ändrade eller återförvisade av överprövande instans p.g.a. formella fel Miljö- och hälsoskydd Antal miljöskyddsobjekt med årsavgift Antal inspektioner (årsavg. Miljö) Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift Antal inspektioner (årsavg. Hälsoskydd) Antal inventerade avlopp Antal inkomna ärenden (miljö- och hälsoskydd) Varav antal anmälningar och ansökningar Antal miljösanktionsavgifter Inkomna klagomålsärenden på verksamheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet Inkomna remisser Antal överklagade ärenden Livsmedel Antal livsmedelsobjekt med årsavgift Antal objekt inom folköl, tobak och receptfria läkemedel (FTL) Antal objekt inom animaliska biprodukter (ABP) Antal inkomna ärenden inom livsmedel (registreringar och remisser) Inkomna klagomålsärenden på verksamheter inom livsmedelsområdet

13 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 13/13 Bokslut Antal överklagade ärenden Nyckeltal Andel nöjda kunder inom livsmedelskontroll (NKI), index Andel nöjda kunder inom miljö- och hälsoskydd (NKI), index Andel synpunkter besvarade inom 14 dagar, % Avgiftsfinansieringsgrad inom livsmedelsverksamhet, inklusive kostnader för intern och extern service % Avgiftsfinansieringsgrad inom miljö- och hälsoskydd, inklusive kostnader för intern och extern service %

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Livsmedelsinspektörernas arbetssituation - en resultatsammanställning Katarina Horn af Rantzien Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer